* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí

Nejdříve by bylo dobré si poslechnout celé video s názvem: * Holografický vesmír, které je uvedeno ZDE a kratičké video s názvem: Tajomstvo hmoty Uvedeno ZDE. Další související video: * Podstata světa, kvantové myšlení, realita nebo MATRIX?, uvedené ZDE. Po shlédnutí videí zavřete oči a něco si představte a pak to, co jste si představili následně změňte v něco úplně jiného. Představte si např. slona a pak ho ve své představě přetvořte kupř. v kočku, nebo strom anebo v cokoliv jiného, co vás momentálně napadne. Až to, co si představíte, uvidíte svým vnitřním zrakem (čili ve vašem třetím oku), tak zjistíte, že proces vytvoření něčeho zdánlivě z ničeho a přetvoření toho, co jste si ve své představě vytvořili do něčeho úplně jiného trvalo prakticky jen pouhou chvilku. Je tomu tak z toho důvodu, že světy tvořené mentálními představami jsou světy stvořené z vědomí (čili z frekvencí živého, tvořivého světla), které lze mentálními představami kdykoliv jakkoliv přetvářet, dotvářet či je od základu kdykoliv jakkoliv zcela přeměnit. Úzce související videa: * Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Vesmír Vědomí Myšlenka Hmota Realita Matrix! (CZ titulky) Uvedeno ZDE. * Esoterická agenda CZ titulky Uvedeno ZDE. Úzce související články: * Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE. * Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE. * Animace znázorňující jak Jin a Jang společně vytváří časo-prostorový hologram, čili elektromagnetickou síť na které se zobrazuje iluze existence pevné hmoty, prostoru a času v něm plynoucím Uvedeno ZDE. * Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni zaměříme pozornost Uvedeno ZDE.


Až si i uvědomíte, že tento svět, i ostatní světy podobné tomu světu jsou ve své podstatě pouhé takovéto vnitřní, vně neprojevené mentální představy, které snížením frekvence na zlomek vteřiny zkrystalizují do zdání pevné hmoty, prostoru a času v něm plynoucím, tak vám již nebude divné, co v hmotném světě existovalo dříve, zda vejce, nebo slepice, anebo kohout. :-) Jakmile si totiž uvědomíte, že naprosto vše v existenci byly nejdříve pouhé mentální představy, čili jednotlivé vnitřní, vně neprojevené statické obrázky, které snížením své vnitřní frekvence, čili vibrace na moment krystalizují do vně projevené holografické formy, tak vám dilema o tom, co bylo dříve začne být bez jakýchkoliv pochyb naprosto jasné. Vně projevená realita je totiž pouhým zrcadlem vnitřních mentálních představ, takže pokud chceme změnit to, co se v zrcadle zobrazuje, tak nelze hučet do projevu zobrazeném v zrcadle, aby se změnil, neboť tento vnější projev bude stejný do té doby, dokud nezměníme to, co do něj svým osobním přesvědčením a z toho se rodících představ promítáme. Úzce související články: * Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE. * Návod jak kupř. přivodit déšť či naopak slunečno, nebo něco obdržet, anebo si k sobě třeba přivolat spřízněnou duši pro vzájemné harmonické soužití Uvedeno ZDE. * My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.


Tyto vně projevené holografické obrázky ale nesčíslněkrát za sekundu zhasnou, čili zmizí a opět se rozsvítí, čili projeví se navenek jako zdání pevné hmoty a to díky tomu, že se světelné frekvence tvořící hologram na okamžik změní na částice a následně se opět přemění na frekvence. Následující holografický obrázek projevený do vnějšího, hmotného projevu existence je ovšem z důvodu vůle, přání a mentálních pochodů již trochu jiný. Tyto změny jednotlivých holografických obrázků (a tudíž i změny vně projevených forem) vytváří zdání pohybu, čili i plynoucího času a změn vzhledu prostoru v závislosti na uplynulém čase. Ve skutečnosti to ale je pouhá iluze, ve které jsou skutečné jen prožitky (jelikož jsme především vědomí, čili frekvence), neboť vše vně projevené jsou jen pouhé jednotlivé, mentálními představami před-stvořené statické, čili nepohyblivé obrázky, jež jsme si z nepřeberného množství možností jiných variant vědomě či nevědomě (svým osobním přesvědčením o tom či onom) my sami vybrali. Tyto námi vybrané obrázky se na okamžik rozsvítí, čili promítnou z vnitřních, vně neprojevených světů do vnějšího projevu existence, ale následně opět zhasnou a jsou nahrazeny nějakým dalším statickým, mentálními představami předstvořeným obrázkem, který se taktéž na okamžik projeví navenek a následně zase zmizí a je nahrazen dalším a dalším a dalším, což vytváří zdání pohybu a plynoucího času. Úzce související články: * Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškeré hmotné projevy existencí) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost nejdete ve videu: DoubleSlip.avi s CZ titulky Uvedeno ZDE. Úzce související Video: * Tajomstvo hmoty Uvedeno ZDE.


Čili nejdříve existovaly pouze vnitřní, tzn. vně neprojevené světy, které si můžete představit např. jako vnitřní mentální představy stvořené ze světla, tvořícího kolem sebe světelnou sít, která se z vnějšího pohledu ovšem zdáním projevuje jako temná hmota obsahující nulové body, což jsou vstupy a výstupy z a do vnitřních, vně neprojevených světů. Povrch této tzv. temné hmoty funguje jako vnější promítací plátno (obsahující gravitační sílu Jin tvořící černé díry), na kterém se zobrazují vnitřní mentální představy, které jsou aktivitami jednotlivých vědomí a pomocí projekční síly Jang (tvořící bílé díry) promítány navenek této tzv. temné hmoty. Temná hmota je temná z toho důvodu, že dokud se na ní pomocí vůle - Jang nic nepromítne a tudíž ani nezobrazí, tak funguje jako temný, nic neobsahující prostor, na kterém se nic nezobrazuje do té doby, dokud není vnitřní, tzn. nepolarizované pra-Světlo (ze kterého je nejenže naprosto vše stvořeno, ale ve kterém naprosto vše i existuje - "plave") vůlí - Jang a přáním - Jin rozštěpené na dvě Jin/Jang polarity opačného náboje. Pomocí těchto polarit dochází k promítání vnitřních mentálních představ navenek, čili na povrch této temné hmoty, která se světlem promítaných obrazů projevených navenek rozzáří a začne být viditelná i očima, neboť vně projevené světy jsou tvořeny z vnitřního, čili tzv. duchovního pra-Světla, nebo-li ze spirituální podstaty, která je jednotlivými vědomími projektována - promítána z vnitřních světů navenek, podobně jako když prosvítíte jednotlivé obrázky negativu. Krystalizace nebo-li zhmotnění jednotlivých obrázků (které se děje pomocí gravitace Jin), následně vytváří zdání pevné, 5ti smysly uchopitelné hmoty, přičemž prolínání jednotlivých, frekvenčně stejnorodých holografických obrázků a jejich krystalizace vytváří společný časoprostor, nebo-li svět. Úzce související článek: * Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.


Polarizace na Jin a Jang tedy umožňuje tvořit vně projevené světy, neboť k tomu, aby se mohlo něco projevit navenek, k tomu je třeba nejen nějaké aktivní a tudíž tvořivé vědomí, ale jsou k tomu zapotřebí i polarity, které vytváří světelné, časo-prostorové (čas=frekvence) či prostoro-časové (prostor=částice) šroubovice vytvářející světelné hologramy, na kterých se zobrazují jednotlivé, vně projevené světy a jejich reality. Důkazem toho, že naprosto vše je stvořeno ze světla, jsou u tzv. neživých věci jednotlivé světelné krystalické mřížky a u tzv. živých bytostí to jsou světelné šroubovice tvořící osobní DNA. Jelikož je ale naprosto vše jen pouhá holografická projekce, promítaná jednotlivými vědomími z vnitřních úrovní existencí navenek, na světelnou síť tvořící světelný hologram ve tvaru globu (který je stvořen ze spirál času - Jang a spirál prostoru - Jin), tak proto lze každý takovýto holografický časo-prostor, čili prostor, ve kterém plyne čas (to znamená, že se v něm mění UDÁLOSTI v závislosti na plynoucím čase) převrátit naruby a tím se ocitnout v prostoro-čase, čili v čase, ve kterém se mění prostor (to znamená, že se mění původní VZHLED prostoru v závislosti na plynoucím čase), což je dimenze čtvrtá, tvořící zrcadlový - převrácený obraz světů existujících v dimenzi třetí. Proto bytosti existující v prostoro-čase (čili v dimenzi čtvrté) mohou po spirálách tvořících čas (čili po světelných vláknech tvořících hologramy) cestovat v čase tam a zpět. Úzce související článek: * Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý. Uvedeno ZDE.


Jelikož je naprosto vše stvořeno z frekvencí světla (které snížením frekvence na moment krystalizuje do částic tvořících hmotu), tak z toho jasně vyplývá, že nejvíce životadárné energie nezískáte např. z knedlo-zelo-pepřa, :-) nebo, že by, :-( ale že životadárnou energii získáte především z rostlinné, geneticky neupravené stravy, která přijímá a do sebe absorbuje světelné záření. Knedlo-zelo-vepřo v sobě sice nějaké to světlo obsahuje taktéž, neboť z pra-světla je stvořeno naprosto vše, tedy např. i ten knedlík, ale je ho v něm velice málo, obzvláště z toho důvodu, že při tepelném zpracování se většina životadárné energie z jídla vyzáří, takže jídlo ztrácí energetickou hodnotu a zbývají v něm hlavně kalorie, po kterých člověk především kyne. Proto lidé pojídající takovouto energeticky nehodnotnou potravu potřebují více jíst a z toho důvodu také nejenže přibývají na váze a objemu jak kynuté knedle, ale i hnijí za živa (neboť v nich takováto strava hnije), podléhají všemožným nemocem, rychleji stárnou a z toho všeho pak předčasně umírají a to mnohdy s velikými bolestmi. Takže pokud se chcete dožít vysokého věku, nebo se naučit donekonečna regenerovat a tím se třeba dokonce stát nesmrtelnými, tak začnete "jíst" či vstřebávat to, co obsahuje světelnou životadárnou energii, ze které je naprosto vše stvořeno. Nejlépe je naučit se do sebe vstřebávat pouze životadárnou Pránu. Úzce související článek: * Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) Uvedeno ZDE.


Vše je vždy tak, jak má být jen z toho důvodu, že jsme zvyklí smýšlet, chovat se a jednat určitým způsobem, což v nás vytváří specifický program, který vytváří odpovídající vzájemné vazby (nebo-li tzv. Karmu), které by v případě změny smýšlení chování a jednáni nenastaly. Tím chci říci, že pouhou změnou smýšlení a z toho se rodícího chování a jednání lze svůj osud (který není a nikdy ani nebyl nijak pevně daný) kdykoliv jakkoliv přeprogramovat čili změnit. Správné načasování ale samozřejmě hraje velikou roli, neboť nelze např. skákat po hlavě do bazénu do té doby dokud do něj nenateče dostatečné množství vody. Tedy přesněji řečeno skočit se do něj dá, :-) ovšem důsledky jsou odpovídající způsobu smýšlení a tomu odpovídajícímu jednání. Čím více ale člověk začne věřit tomu, že je vždy ve správný čas na správném místě, pro snadné a rychlé plnění jeho představ, snů a přání, tím více začne být tzv. dítkem štěstiny, neboť začne být lehce unášen na vlnách proudu událostí tak, aby se jeho život stal tím, co si přeje, což by především měl být šťastný, radostný a povznášející život plný humoru a hravosti. Úzce související články: * Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. (Toto by si ve vlastním zájmu měl přečíst naprosto každý.) Uvedeno ZDE. * Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu ZDE. * Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE. * Vezměte si příklad z koček, neboť ty jsou stále šťastné a ve vnitřním klidu a pohodě, nikoliv zarmoucené, se špatnou náladou. Jak na to najdete ZDE. * Jak vypadá mírumilovné soužití různorodých zvířat, která jsou svým vědomím již přeladěna na úroveň vědomí 5.D, co je to 5.D a co nás v této úrovni vědomí čeká Uvedeno ZDE.


Z důvodu, že posledních několik let dochází k tomu, že se frekvence tohoto světa stále více zvyšují a že se tím obnovuje naše 12ti vláknové DNA (které jsme původně, před genetickou manipulací měli), tak dochází k tomu, že se tento náš hmotný svět v projevu Jin (korespondující s čakry 1-6) stále více spojuje se světelnými světy v projevu Jang (korespondující s čakrami 8-13), čili se světy tvořenými mentálními představami, tzn. se světy, které lze mentálními představami přetvářet, dotvářet či je od základu zcela jakkoliv měnit. Z toho jasně vyplývá, že čím vyšší frekvence tohoto světa budou, tím více se propojíme se světy mentálních představ (čili s čakrami 8-13) a tím snadněji bude možné tento náš svět měnit pouhou změnou smýšlení a z toho se rodících mentálních představ. To znamená, že si budete moci stvořit kupříkladu i létající domy, které nepodléhají zákonům gravitace a jsou schopny se přemisťovat všude tam, co si budete schopni představit a přijmout to za svou osobní pravdu a realitu. Čekají nás nádherné, pro mnohé prozatím nepředstavitelné časy, které se ale postupnou změnou osobního (a časem i kolektivního) smýšlení stanou vně projevenou realitou pro všechny zúčastněné. Úzce související články: * Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE. * Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE. * Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.


Čím více světelné, nebo-li duchovní podstaty do sebe hmota, tedy i hmotné tělo absorbuje, tím vyšší frekvence bude mít a tím snáze a rychleji bude možné veškerou hmotu (tedy celý okolní svět) svými představami modelovat, přetvářet a utvářet z ní cokoliv, co si jen budeme přát, tak jako to je možné dělat již teď ve svých mentálních představách. Ve světech, které jsou stvořeny z tekutých světelných krystalů, kam se právě celá tato naše planeta přemisťuje, není nic nemožné, neboť takovéto světy nepodléhají fyzikálním zákonům jako je tomu u světů, které jsou na bázi uhlíku 666. Úzce související články: * Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE. * Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE. * Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE. * Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE. * Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Uvedeno ZDE. * Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE. * Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality. Uvedeno ZDE.


Že se celá tato sluneční soustava mění je vidět např. na slunci, jehož barva je stále více bílá (obsahující 12 frekvencí korespondujících s 12ti čakrami) a ne již jen se žlutou barvou, korespondující jen s vůlí - Jang (korespondující jen s 3tí a 10tou čakrou), jak tomu bývalo dříve. Úzce související články: * Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE. * Nové DNA – Dr. Berrenda Fox potvrdzuje evolúciu DNA a symptómy + Symptómy zmeny DNA Uvedeno ZDE. * Světelná mřížka a aktivace světelného těla - merkaby Uvedeno ZDE. * Vynoření světelného těla. Uvedeno ZDE. * 12 vláken DNA Uvedeno ZDE. * DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE. * Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA. Uvedeno ZDE. * Fantomový efekt DNA: Lidská DNA a její vliv na náš svět Uvedeno ZDE. * Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.


Na své ose svého vnějšího, multidimenzionálního projevu své existence (čili na sloupu světla propojujícího všech 13 pater našeho multidimenzionálního Já Jsem projevu existence) máme 2x3 čili 6 čaker korespondujících se světy v projevech Jin, což jsou částice tvořící hmotu, které jsou polarizované na ženský princip Jin. Nad svou 7mou čarou máme dalších 2x3 čili 6 čaker korespondujících se světy v projevech Jang, což jsou frekvence světla tvořící antihmotu, nebo-li světlo polarizované na mužský princip Jang, přičemž 7má, nebo-li korunní čakra spojuje všech 13 čaker do jedné společné čakry obsahující v sobě všech 13 čaker. Tímto propojením všeho do jednoty jsou vytvářeny černé/bílé díry, čili duchovní srdce, nebo-li nulové body, fungující jako vstupy do hyperprostoru (čili do vnitřních, vně neprojevených světů), který spojuje vše se vším do jednoho tady a teď. V nulových bodech je vnitřní pra-Světlo pomocí přání a vůle - mužský princip (Jang - projekce) rozštěpeno na polarity Jin a Jang, přičemž mužský princip Jang je v projevu frekvencí světla (ovšem polarizovaného na Jang) vysílán navenek (tvořící spirály času) a pomocí přání - ženský princip (Jin - gravitační síla tvořící spirály prostoru) se opět navrací nazpět do nulového bodu, odkud bylo vnitřní pra-Světlo pomocí vůle - Jang a přání - Jin rozštěpeno na dvě opačné polarity. Úzce související článek * Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.


Čili vnitřní duchovní pra-Světlo rozštěpené na 2 polarity je pomocí vůle - projekce vysíláno z vnitřních, vně neprojevených světů navenek a pomocí přání - gravitace je opět navraceno nazpět, přičemž při opětovném spojení - sjednocení těchto dvou opačných polarit dochází k extatické euforii, nesčíslněkrát větší, než která je při orgasmu. Pokud nevěříte tomu, že při opětovném spojení opačných polarit dochází k extázi, tak si uvědomte, co se děje pokud se spojí na krátko dva dráty, ve který je jen pouhých 220 voltů. No a teď si představte spojení opačných polarit, ve kterých je energie ziliooooooooooooooooonkrát větší. Už to prožíváte? :-) Pokud se s tím jen částečně ztotožníte, tak to začít prožívat můžete. Možnost nekonečné regenerace a dokonce i omlazování hmotného těla a tím dosažení třeba i nesmrtelnosti a věčného mládí je umožněno právě tímto způsobem. Vně projevené světy jsou ve své podstatě taková jakoby vesmírná perpetum mobile, které je poháněné projekčními a gravitačními silami, které jsou vytvářeny vůlí - projekce a přáním - gravitace. Úzce související články: * Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE. * Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE. * Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE. * Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE. * Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE.


Zrovna tak jak lze v představách jakkoliv přeskakovat z jedné představy do nějaké jiné, třeba podobné či zcela odlišné nebo vzdálené, tak zrovna tak bude změnou osobního přesvědčení možné ve hmotném projevu existence přeskakovat z jednoho holografického obrázku do nějakého jiného, třeba i velice vzdáleného, "budoucího" holografického obrázku. To znamená, že bude možné přeskakovat nejen v prostoru, ale i v čase. Čas totiž nemusí být a ani není lineární, takže v prostoru bude možné se tzv. teleportovat, čili přeskakovat z místa na místo a to i třeba na obrovské vzdálenosti. Odhmotnění, teleportace a opětovné zhmotnění je totiž ve své podstatě jen přenos informací (který se děje rychlostí myšlenky) po všudypřítomné světelné síti (tvořící tzv. temnou hmotu), která funguje jako projekční plátno, na kterém se pomocí vůle, Jang - projekce, přání, Jin - gravitace a vnitřního osobního přesvědčení zobrazují takové projevy existence, které odpovídají a souzní s frekvencemi vnitřního osobního přesvědčení, či uloženého programu, přičemž se vzájemné prolínají pouze ty hologramy, které spolu svými frekvencemi souzní. Až toto poberete, tak vám vůbec nebude divné, na jakém principu je založena materializace hmoty, tzv. telepotrace, čili odhmotnění, přesun na nějaké jiné libovolné místo, kde se předmět či bytost opět zhmotní, nebo-li projeví navenek a to nejen ve svém původním projevu existence, ale klidně i v nějakém jiném projevu, či dokonce v několika projevech existencí současně. Pokud tomu nevěříte, tak si poslechněte celé video s názvem: Podstata světa, kvantové myšlení, realita nebo MATRIX?  Uvedeno ZDE. Úzce související články: * Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkující živé světlo. Uvedeno ZDE. * JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA? Uvedeno ZDE.


Až z výše uvedených informací a odkazů na související články pochopíte, že jsme/jste skutečně především vědomí, čili vnitřní duchovní energie (mající specifické osobní frekvence), která smýšlí, chová se a jedná dle vnitřního osobního programu, který je vytvářen způsobem smýšlení a z něj se rodícího přesvědčení produkujícího specifické představy (které fokusem pozornosti a snížením vnitřní frekvence na okamžik krystalizují do vnějšího, hmotného projevu existence), tak budete schopni změnit své smýšlení a z něho se rodící osobní přesvědčení natolik, že budete schopni se stát vědomými tvůrci svých osobních realit a následně i svých vlastních světů. V 5. D totiž nejste pouze tvůrcem své osobní reality, ale jste tvůrcem i své vlastní planety Země a jejích realit. Buďte proto velice opatrní v tom, čemu chcete u-věřit, neboť cokoliv co přijmete za svou osobní pravdu se nyní (z důvodu zvyšujících se frekvencí) stává velice rychle i vaší osobní, vně projevenou realitou. Úzce související články: * Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE. * Matka Země - jak mohou ženy změnit svět. Uvedeno ZDE. * Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.


Ve vesmíru je všechno poháněno vůlí, tvořící projekci a přáním, tvořící gravitaci, přičemž tyto dvě opačné polarity společně vytváří tzv. Merkabu, nebo-li tvořivý oheň, čili tvořivý dvou-plamen, Funguje to tak, že mužský princip (nebo-li odstředivá síla Jang) promítá energii z vně neprojevených světů navenek a ženský princip (nebo-li dostředivá síla Jin) vně promítnutou energii opět navrací dovnitř, čili zpět do vně neprojevených světů.


Ženský princip - Jin energii nasává dovnitř do jádra Merkabya a tvoří tím dvě tzv. černé díry vypadající podobně jako spodní strany jícnu dvou kuželů směrovaných proti sobě. Mužský princip - Jang energii z jádra Merkaby naopak vyzařuje ven a tvoří tím dvě tzv. bílé díry (které jsou uprostřed díry černé), což jsou hroty těch dvou kuželů.


V ohnisku Merkaby, čili v jejím středu dochází k přepólování, což znamená, že se z gravitační energie Jin stává projekční energie Jang, která je následně z těch dvou opačně směrovaných hrotů opět vyzařována navenek v podobě frekvencí vysokofrekvenčního světla tvořícího světelný sloup, který se díky rotaci stále více rozprostírá a zakřivuje, čímž vytváří hologram ve tvaru globu (tvarem podobný jablku), na kterém se zobrazuje vnější projev existence, např. celé galaxie s černou/bílou dírou v jejím středu. To vysokofrekvenční světlo tvořící sloup světla ovšem začíná být viditelné teprve především až na rovníku, kolem kterého vytváří světelný pás. (Na níže uvedeném obrázku to je znázorněno tím modrým pruhem uprostřed.) Následující video je sice v angličtině, ale animace v něm uvedené vám hmodně napoví. Spirit Science 21 ~ Toroidal Flow Uvedeno ZDE.


V akci vypadá Jang, vůle - projekce a Jin, přání - gravitace nějak takto, ovšem s tím rozdílem, že z obou magnetických pólů (kolem kterých jsou černé díry - Jin) je energie Jang vyzařována navenek a druhým pólem v projevu Jin, nebo lépe řečeno černou dírou - Jin, (která je kolem pólů tvořící sloupy světla Jang) se energie Jang opět navrací do jádra Merkaby odkud byla projekční silou Jang vyslána navenek a gravitační silou Jin přitáhnuta nazpět.


To známená, že energie je jedním pólem vysílána navenek a na druhé straně hologramu se navrací nazpět dovnitř, podobně jako když voda rotujícím způsobem teče do odpadu, přičem na severu polokoule rotuje doprava a na jihu polokoule rotuje doleva.


Z projekce - Jang a gravitace - Jin vznikají takovéto jednotlivé osobní individuální hologramy, na kterých se zobrazují jednotlivé osobní, vně projevené existence. Animace rotujících černých děr je obstojně znázorněna ve videu s názvem: Tajemství černých děr CZ DOKUMENT Uvedeno ZDE. (Mnohé z toho co tam povídají ovšem neodpovídá skutečnosti.)


Pokud projev existence není v dualitním, čili v rozštěpeném projevu, tzn. že nemá dvě ohniska, tak má a musí mít jen společný tvořivý Jin/Jang oheň, který je uprostřed hologramu. Tento jeden střed zaručuje neroztržená a tudíž funkční, rotující Merkaba, ve které má tvořivý oheň Jin a tvořivý oheň jang pouze jedno - společné ohnisko, tvořící kompletní, vně projevený hologram, čili, jak spirály času - Jang, tak spirály prostoru - Jin.


Kdyby vás černá díra nasála, tak by se částice vašeho těla (které jsou v projevu Jin - ženský princip) v ohnisku Merkaby přeměnily na frekvence světla polarizovaného na Jang (mužský princi) a hrotem toho kuželu by vás to na druhé straně opět vyzářilo ven, ovšem v podobě frekvencí světla - Jang, které v sobě taktéž obsahují veškeré údaje o Vás, zrovna tak jako je obsahují částice tvořící vaše hmotné tělo. Jelikož Jin/Jang energie v sobě uchovávají veškeré informace tedy i vaše informace o tom co jste "byli", tak proto byste mohli pomocí přání (tvořící gravitaci Jin) opět zkrystalizovat do vně projeveného projevu existence, čili do částic tvořící nějaké vně projevené formy, kupř. vaše fyzické tělo. Teleportace pracuje na tom samém principu, takže pokud při vzestupu do vyšší dimenze náhodou přeci jen dojde k 3 dnům temnoty (z důvodu, že se ocitneme v jádru galaktické Merkaby, z níž je vytvářena celá naše galaxie), tak si z toho nedělejte hlavu (kterou v nulovém dobu tak jako tak mít nebudete), :-) neboť při přerodu do vyšší dimenze a projevu existence se vůbec nic nikde neztratí, tady ani vy ani údaje o tom jak si stvořit své nové tělo a klidně mnohem hezčí a dokonalejší než které nyní máte. Související článek: * Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Uvedeno ZDE.


Všechny bytosti které nejsou stvořeny uměle (čili pokud to není umělá inteligence) mají své vlastní osobní duchovní srdce, neboli osobní nulový bod, ve kterém je osobní Merkaba. Odtud si bytost pomocí své vůle - Jang (odstředivé síly) a svého přání - Jin (dostředivé síly) vytváří osobní hologram, na kterém se zobrazuje její vně projevený, tzn. její hmotný projev existence. Úzce související článek: Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.


V každém duchovním srdci je tzv. Átman, neboli "Boží" troj-podstata skládající se z vědomí Absolutna (zlatá - moudrost věků) a z energie Jang (světle modrá - vůle, nebo-li tvořivost) a energie Jin (růžová - láska, nebo-li po-city). Energie Jin/Jang, nebo-li energie opačných polarit jsou v nulových bodech v rovnováze a v souznění. Proto nulové body obsahují potenciál veškerých možností, umožňující všem projevům existencí nekonečné možnosti, včetně např. teleportace. Úzce související článek: Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.


Ti kteří tvoří pomocí troj-plamenu, nebo-li pomocí své Boží podstaty nedělají žádné chyby a tím ani žádné disharmonické vazby (ani dualitu) vytvářející tzv. Karmu, nebo-li zákon příčiny a následku. Takže když bytost přesune své osobní vědomí do svého duchovního srdce, nebo když propojí svůj rozum - ego se svým osobním duchovním srdcem, tak se přesouvá do jednoty, čímž se z jejího dualitního projevu existence stává projev monoatomický. Úzce související článek: TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.

Další úzce související články:
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Změna struktury světelného těla - Kryon (všem vřele doporučuji) Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.


Fenomén sté opice: Takže teď když víte jak je tvořena veškerá hmota, čili jak jednotlivé světy, tak jejich reality, tak přestaňte chrnět :-) a začnete vědomě tvořit překrásný svět, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné. Zhruba třicet let vědci pozorují japonskou opici druhu Macaca fuscata v jejím přirozeném prostředí. V roce 1952 Imo, osmnáctiměsíční samička opice žijící na japonském ostrově Koshima objevila, že brambory se dají umýt v potoce (opice rády jedí brambory, ale nesnáší když jsou pokryty hlínou). Naučila to svou matku. Její společnice, které si s ní hrály, se rovněž naučily tomuto kousku a předaly ho svým matkám. V letech 1952 až 1958 se všechny mladé opice naučily mýt zablácené brambory. Naučily to také některé dospělé jedince; ty, kteří následovali své děti. Ostatní opice se dál trápily se špinavými brambory.

A pak se stalo něco překvapujícího. Na podzim 1958 jenom malá skupinka opic z Koshimy myla své brambory. Nevíme přesně, kolik jich bylo, dejme tomu, že 99. Další opice, která se to naučila, byla stá. A toho dne se stal 'zázrak' - do večera každá opice stáda myla brambory před jídlem!

Stá opice způsobila zlom, uvedla do pohybu spoustu energie, která zasáhla celé stádo. Ale největším překvapením pro pozorovatele byla skutečnost, že se zvyk umývat brambory okamžitě přenesl na jiné ostrovy i na pevninu. Nová vědomost, po získání určité síly, se šířila přímo z vědomí do vědomí.0

Takže teď když už víte jak je tvořena veškerá hmota, čili jak jednotlivé světy, tak jejich reality, tak přestaňte chrnět :-) a začnete už konečně vědomě pomáhat tvořit překrásný svět, ve kterém je radost pobývat a žít pro naprosto všechny zúčastněné. Jak na to najdete v následujících článcích a videu. * STRUKTURA REALITY A ZRCADLA Uvedeno ZDE. * VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE. * Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE. * Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE. * Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.


Další úzce související články:
* Vědci dokázali existenci paralelních světů + z čeho jsou jednotlivé světy tvořeny a jakým způsobem Uvedeno ZDE.
* Vesmír jako HOLOGRAM! Science fiction? Existuje objektivní realita nebo je vesmír přelud? Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.
* Dopis Alberta Einsteina své dceři. Uvedeno ZDE.
* Harmonická rezonance. Uvedeno ZDE.
* Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. Uvedeno ZDE.

Další úzce související videa:
* Esoterická agenda CZ titulky Uvedeno ZDE.
* Tajemný svět kvantové fyziky E01 Einsteinova noční můra Uvedeno ZDE.
* Uhlík 6-6-6 končí (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* David Icke Body Mind Cz titulky Uvedeno ZDE.
* Petr Chobot - Mysl a jak je tvořená naše realita Uvedeno ZDE.
* Petr Chobot - Jak změna myšlení ovlivňuje naši realitu Uvedeno ZDE.
* Petr Chobot - Hmota je tvárná iluze Uvedeno ZDE.
* Petr Chobot - Šamanské naplnění se světlem Uvedeno ZDE.
* Petr Chobot - význam aktivace energetických center Uvedeno ZDE. (pánev = první čakra, břicho = druhá čakra, solar = třetí čakra atd.)
* Pokud neumíte anglicky, tak si na následujícím videu vypněte zvuk a jen pozorujte jak vně promítnuté frekvence světla krystalizují do vně projevených částic tvořící hmotu. BASHAR (Darryl Anka) and ABRAHAM (Esther Hicks) UNITE! - Here.

Úzce související videa v amgličtině:
* Bashar :: Imagination :: Zero Point (music) - Here.
* Bashar | Guided Meditation | Parallel Realities  - Here.
* Bashar + MUSIC: Don't Mind the Echoes... Allow Synchronicity into Your Life! - Here.
* Kryon - What You Seek, is Seeking You - Here.
* The power od synchronicity: Kryon: Synchronicity - How It Works, As Above So Below - Here.

Více o podstatě, funkci a zákonitostech tvoření veškeré tzv. hmoty se dozvíte z níže uvedených textů, které byly již zveřejněny v jiných článcích.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Cirkulace vnitřní, nebo-li duchovní energie pra-Světla (ze kterého je naprosto vše stvořeno a ve které naprosto vše existuje - "plave") a tudíž i princip tvoření všeho vně projeveného v Univerzu funguje na tom principu, že z 13té čaky, nebo-li z centrálního slunce celého Univerza (ze kterého se rodí vesmíry), čili z aktivního a proto vně projeveného tvořivého Vše-Vědomí (nebo-li Boha, chcete-li) je toto pra-světlo, nebo-li duchovní energie pomocí vůle, Jang - mužský princip (odstředivá síla tvořící projekci) vyzařována do prostoru a pomocí Jin - ženský princip (dostředivá síla tvořící gravitaci) je vyzářená energie opět přitahována nazpět. Vyzařování a přijímání této životadárné kosmické energie (obsahující vědomí a program tvoření) zajišťují 2 tvarové, opačně směrované zářiče v podobě čtyřstěnů (nebo-li pyramid s 3 trojúhelníkovými stěnami a trojúhelníkovými základnami), které jsou do sebe prolnuty, čímž vytváří geometrický útvar zvaný Merkaba.


Každá bytost (kromě umělé inteligence) Merkabu má a musí mít, neboť Merkaba je nejen nosičem osobního, čili individualizovaného vědomí (které je jiskrou kosmického Vše-Vědomí, nebo-li Boha) a přijímačem a vysílačem vnitřní, životadárné duchovní energie (ze které je naprosto vše stvořeno), ale i dopravním prostředkem, který bytosti ve vně projevenému projevu existence umožňuje pohybovat se jak vertikálně, čili ve všech úrovních - patrech svého Já Jsem to či ono, čili v jednotlivých úrovních svého multidimenzionálního projevu existence (čakry 1 - 13), tak i horizontálně, čili ve všech paralelních existencích té které úrovně vědomí (čakry) a existence na kterou je individualizované vědomí fokusem své pozornosti a osobním přesvědčením (o tom že je to či ono) momentálně naladěno a fixováno.


Ve světech polarizovaných na Jin a Jang ovšem cirkulace duchovní energie funguje na trochu jiném principu než je tomu u sluncí centrálních. V systémech polarizovaných na Jang (mužský princip - frekvence slunečního záření ) a na Jin (ženský princip - částice tvořící hmotu) to funguje tak, že ve slunci převažuje mužský princip Jang - vůle - projekce a v planetách a veškerých jejích hmotných projevech existencí (tedy i v tělech bytostí na ní a uvnitř ní existujících) převažuje ženský princip Jin - přání - gravitace, která "lepí" frekvence dohromady a tím z nich tvoří zdání pevné hmoty. V těchto světech je cirkulace duchovní životadárné energie zajištěna tím způsobem, že Slunce (v takovémto případě mužský princip - vůle) energii vyzařuje a planety a její obyvatelé (v takovémto případě ženský princip - gravitace) energii přijímají a svými emocemi z prožívaných prožitků přijatou energii následně opět vyzařují a vrací ji nazpět do slunce.


Slunce polarizované na Jang - mužský princip přitom fungují na principu jako je rádio zvané krystalka s krystalem uvnitř jádra slunce, který když z planet a bytostí obdrží jimi vyzářenou emocionální energii a je stejnorodých frekvencí jako je frekvence slunce, tak se krystal uvnitř slunce euforicky rozkmitává a prožívá stejné pocity jako bytosti které energii ze sebe svými emocemi vyzářily. Toto rozkmitání, nebo-li oživení slunci umožňuje přijatou energii opět vyzářit zpět do planet a bytostí. Tím způsobem je zaručena nejen neustálá cirkulace životadárné energie, ze které je pomocí vůle - Jang (záření - elektron, nebo-li projekce - mínus náboj)  a přání - Jin (částice - proton, nebo-li gravitace - plus náboj) naprosto vše vně projevené stvořeno, ale umožňuje i vzájemně se do nekonečna regenerovat a oživovat, neboť tato životadárná energie regeneruje ozdravuje a omlazuje vše kudy může volně proudit.
Tedy jak veškerá hmota bytostí v projevu planet, včetně bytostí v projevu nerostů, tak i těla všech bytostí na ní a uvnitř nich existujících, včetně bytostí v projevu rostlin a zvířat.


Rozštěpením vnitřní duchovní energie (ve které je Jin a Jang v rovnovážném stavu) dochází k tomu, že se tyto energie projevují navenek a to tak, že mužský princip Jang se projevuje jako sluneční záření, které při zadání záměru ze sebe vysílá FREKVENCE světla (polarizovaného na Jang - vůle), které jdou splnit úkol který je ve frekvencích pomocí záměru zadaný, přičemž pomocí přání (nebo-li ženského principu tvořícího gravitaci) se frekvence mění v částice (což znamená, že se přepólují z Jang na Jin), ze kterých je tvořen veškerý vně projevený svět a jeho reality. No a pomocí emocí se tato jedna a ta samá duchovní energie opět přepóluje nazpět, čili do projevu frekvencí, které se vrací nazpět do slunce, které prožívá euforickou radost z uskutečnění vyslaného záměru a tím dokončení své mise. Tato euforie ve slunci vytváří extatickou emoci (která rozkmitá krystal v jádru slunce) a to přijatou energii opět vyzáří nazpět do planet a bytostí, které ji svými emocemi následně posílají zase nazpět, čímž nastává nekonečný koloběh těchto dvou na sebe působících energií.


Všechny vně projevené světy a jejich reality jsou taková hra dvou opačně polarizovaných energií (polarizovaných vůlí a přáním na Jin a Jang), kterou ovšem některé bytosti začali brát příliš vážně až nakonec zabředli do tvoření protikladů ve formě dobra a zla, čili tzv. duality, která je příčinnou nejen všeho nepříjemného, bolestivého a útrpného, čili disharmonického a destruktivního, ale vytváří i disharmonické světy a jejich reality. Tzv. padlí andělé, jejichž energetická podstata (nebo-li jejich vyšší Já tvoří tzv. temné slunce) si taktéž vytvořili takovýto uzavřený Jin/Jang okruh, který je ovšem nejen polarizovaný, ale i dualistní, neboť obsahuje protiklady a je založen na bázi dominance, podmaňování si a manipulaci vytvářející strachy a stresy.


Takovýto systém vytváří disharmonické frekvence, které se ukládají ve slunci, které je taktéž polarizovaném na Jang, ale z důvodu, že téměř neobsahuje žádné harmonické frekvence, nebo-li frekvence lásky, ale obsahuje naopak především disharmonické frekvence, tak proto se z takovýchto sluncí stávají slunce temná. Aby se takováto slunce udržela v existenci, tak vysílají frekvence vytvářející chaos a utrpení tvořící v bytostech nepříjemné emoce, neboť jen tyto frekvence dokáží rozkmitat krystal v jádru takovýchto temných sluncí a udržet takovýto systém v existenci. Řekl bych, že Nibiru bylo nebo pořád ještě je jedno z takovýchto temných sluncí, kterým jsme byli a částečně pořád ještě jsme negativně ovlivňováni.


Nezoufejte ale, neboť čím méně jsou takováto slunce, čili vyšší já negativních bytostí krmena negativními emocemi, čili negativními frekvencemi, tím více se musí přizpůsobovat jemnějším, více harmonickým frekvencím, čímž dochází k tomu, že se i z těch největších zloduchů postupně stávají stále více a více dobrotivé bytosti. Takže pokud si přejete aby takovéto disharmonické světy zcela zanikly, tak se snažte být pokud možno stále v pohodě a harmonii se všemi a vším a vše co by ve vás mohlo vytvořit nějaké negativní emoce nechte kolem sebe bez povšimnutí proplout. Nereagovat je třeba z toho důvodu, neboť s čím se neztotožníte, to k sobě nepřitahujete a ani neprožíváte a co neprožíváte, to ve vás žádné frekvence, ani negativní - nepříjemné ani pozitivní - příjemné nevytváří, takže vás to nemůže vůbec nijak ovlivňovat.


Přiškrcením tvorby negativních emocí tyto negativně orientované bytosti vyhladovíme a tím je donutíme začít se živit stále více a více pozitivnějšími emocemi - frekvencemi. To způsobí, že se tmavé slunce začne postupně přeprogramovávat z negativně orientovaného na pozitivně orientované a časem se z něj stane též slunce zářivé, neboť harmonické, tzn. láskyplné frekvence září. Je tomu tak z důvodu že radostné až euforické pocity umožňují volnou cirkulaci energie mezi Jang (tvůrcem - bohem) a Jin (stvořením - bohyní), kdežto disharmonické frekvence pouze žhnou, neboť disharmonie vytváří energetické bloky, které zamezují tomu aby energie Jin a Jang mohla řádně cirkulovat a vše do nekonečna oživovat a regenerovat.


To, že bytosti na této planetě poměrně rychle stárnou a umírají, to je způsobeno tím, že negativní bytosti zde v tomto světě záměrně vytváří chaos a různé hrůzy, vyvolávající negativní emoce. Tyto z bytostí vyzářené energie pak odsávají a živí se jimi. Proto ti kteří se dlouhodobě zabývají něčím co je nepříjemné či dokonce stresující, čili ubíjející rychle stárnou a mají všemožné nemoci, neboť kde nemůže životadárná energie volně proudit (z důvodu stresu tvořícího energetické bloky), to podléhá nemocím, rozkladu a následně i rozpadu. Z toho jasně vyplývá, že je třeba se fokusem své pozornosti zaměřit hlavně na to co je příjemné radostné a povznášející, neboť tyto frekvence nejenže harmonizují naprosto vše na co jen pomyslíte co děláte a vše kde se ocitáte (jelikož vše se vším souvisí), ale i vám to umožňuje se neustále regenerovat, ozdravovat a omlazovat. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Jak nahoře, tak dole, takže proto je každý atom ve své podstatě mini sluneční soustava, každý buňka je ve své podstatě mini galaxie a každé tělo je ve své podstatě mini vesmír a každý nulový bod, (který je v jádru, čili ve středu každého duchovního srdce, nebo-li osmistěnu) je vstupem do hyperprostoru, fungujícího jako dimenzionální brána, která/který spojuje vše se vším do jednoho nekonečného nyní, nebo-li do jednoho tady a teď, čili do všudepřítomné jednoty. * Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.


Osmistěn, nebo-li duchovní srdce společně s krychlí (nebo-li se šestistěnem) vytváří černou/bílou díru, která umožňuje vnitřní, duchovní nepolarizované energii pra-Světla aby mohla proudit z vnitřních, vně neprojevených světů navenek (a vytvářet hologramy vně projevených věcí a bytostí) a pak se mohla opět z vnějších světů opět vracet nazpět do vnitřních. vně neprojevených světů. * Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.


Štěpení nepolarizované energie vnitřního pra-světla na dvě vnější, polarizované Jin/Jang energie (tvořící vnější projevy existencí) umožňují dvě opačně směrované pyramidy, spojené dohromady svými čtvercovými základnami, tvořící tak duchovní srdce, nebo-li 8mi stěn (což je 6 pyramid směrovaných svými vrcholy nahoru, dolu, dopředu, dozadu, doprava a doleva. Z těchto 6ti vrcholů (tvořící 6 bílých děr) energie vyzařuje navenek, čímž se vytváří vně projevené světlo, čili frekvence Jang, nebo-li projekce, mužský princip. Sjednocování této energie (rozštěpené na Jin a Jang) a její nevracení nazpět do vně neprojevených existencí umožňuje krychle, nebo-li šestistěn, což je 6 pyramid směrovaných svými 6ti základnami navenek (tvořící tak 6 stěnách krychle) a spojených svými 6ti vrcholy do jednoho společného bodu uprostřed šestistěnu. Těchto 6 opačně smětovaných pyramid tvořící šestistěn (jejichž 6 stěn funguje jako 6 černých děr) vytváří gravitaci, nebo-li ženský princip Jin. Pomocí gravitace jsou tvořeny částice vně projevená hmoty, které se ovšem v černé díře rozpadají a mění se v nepolarizované pra-Světlo, které je pomocí vůle Jang opět vysláno navenek ve formě frekvencí vně projeveného světla. Takže jednoduše řečeno, osmistěn má šest vrcholů, fungujících jako 6 bílých děr které energii z vnitřních světů, vně neprojevených světů vyzařují navenek a 6ti stěn, nebo-li krychle má 6 stěn, fungujících jako 6 černých děr, které vně vyzářenou energii navrací nazpět do vnitřních, vně neprojevených světů. * Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.


8mi stěn (nebo-li dvě pyramidy spojené k sobě svými čtvercovými základnami tvořící tak 6 pyramid) má 6 vrcholů, kudy je energie Jang pomocí vůle ze středu krychle a osmistěnu (čli z jejich nulového bodu) vyzařována navenek, kde pomocí emocí (tvoříchích gravitaci) krystalizuje do podoby částic Jin. Tím dochází k tomu, že se energie v podobě frekvencí vně projeveného světla, polarizovaného na jang, mění na energii Jin, čili na částice tvořící hmotu v projevu Jin. 6ti stěn, nebo-li krychle (která má 8 vrcholů) má na svých 6ti stěnách 6 černých děr, které zkrystalizovanou energii Jin nasávají (čímž ji mění nazpět na nepolarizované pra-Světlo) a vrací ji nazpět do svého středu, nebo-li do svého nulového bodu, který funguje jeko vstup do hyperprostoru, nebo-li do vně neprojeveného světa. * Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.


* Animace znázorňující jak Jin a Jang společně vytváří časo-prostorový hologram, čili elektromagnetickou síť na které se zobrazuje iluze existence pevné hmoty, prostoru a času v něm plynoucím Uvedeno ZDE.


Toto je náhled dovnitř do černé díry, nebo-li vortexu, kde jsou pravo a levo točivé spirály tvořící časo-prostorovou sít rozkládány na vně neprojevené pra-Světlo (ze kterého je naprosto vše stvořeno), které je pomocí vůle Jang (tvořící spirály času) vyzařováno navenek a pomocí jin (tvořící spirály prostoru) opět navraceno nazpět do vnitřního, vně neprojeveného světa.


Toto je aktivovaná 7má čakra spojující 6 spodních čaker Jin s 6ti horními čakrami Jang. (6+1+6)


Na to aby mohla být aktivní každá osobní Merkaba (nebo-li 2 do sebe vklíněné, opačně směrované pyramidy s trojúhelníkovými základnami), na to je třeba aby energie Jin a Jang byla v rovnováze (čili aby nepřevažoval ani mužský princip ani ženský princip), neboť pokud tyto energie v rovnováze nejsou, tak se tyto energie vzájemně přebíjí, místo aby se navzájem podporovaly a doplňovaly a tím umožnili životadárnému, ozdravujícímu regenerujícímu omlazujícímu prasvětlu volný průtok. * Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.


Video s názvem: Merkaba (CZ titulky) je uvedeno ZDE. (Jelikož svou osobní merkabu aktivuje nejen tato planeta, ale celá sluneční soustava, proto bude moci aktivovat svou Merkabu naprosto každý.) * Video s názvem: Molekula Tetrahedronu s rotující Merkabou je uvedeno ZDE.


* Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru. Uvedeno ZDE.


PS: V krvi máme krystaly, které vnitřní životadárné světlo zachycují a rozlévají ho po celém těle a proto kde nejsou energetické bloky to je a zůstává vitální a naprosto zdravé. Až budeme mít tělo z tekutých krystalů, čili až budeme světelné bytosti, pak krev již nebudeme potřebovat, neboť pak se životadárná energie bude do těla vstřebávat přímo z éteru a bude jím proudit světelnými vlákny. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Nedávno jsem si na obrázcích DNA všiml, že pokud jsou šroubovice na obrázcích správně namalované, tak se naše DNA točí doleva místo doprava.


Je to nejspíše způsobeno tím, že se i Merkaba v našem slunci a možná i ve slunci naší galaxie zvané Mléčná Dráha točí opačným směrem než se točit má. Rotace Merkaby funguje na stejném principu jako stejnosměrný motor, to znamená, že když se napájení motoru přepóluje (čili když se na plus pól dá mínus pól a na mínus pól se dá plus pól), tak se motor začne točit opačným směrem.


Řekl bych, že síla dostředivá (čili černá díra, která navrací energii nazpět dovnitř) nebo-li ženský oheň tvořivého dvou-plamene (to je ten čtyřstěn hrotem dolu) by se měl točit doprava a že síla odstředivá (čili bílá díra, která vyzařuje energii zevnitř navenek), nebo-li mužský oheň tvořivého dvou-plamene (to je ten čtyřstěn hrotem nahoru) by se měl točit doleva.


To, že se Merkaba může točit a nejspíše se točí opačně, to je možná způsobeno tím, že osmistěn umístěný v duchovním srdci energii asi přijímá (místo aby ji vyzařoval) a šestistěn, nebo-li Metatronova kostka (obsahující všechnu posvátnou geometrii) umístěná v duchovním srdci (a tedy i v osmistěnu) energii asi vysílá, místo aby ji přijímala. Tohle možná bude způsobeno tím, že Merkaba je díky genetické manipulaci roztržená na dva vzájemně nepropojené a nesjednocené tvořivé ohně (jeden Jang a druhý Jin) a proto Merkaba nemá jedno SPOLEČNÉ ohnisko pro oba tvořivé ohně, ale má ohniska dvě.


Takže teď ještě přijít na to co je třeba udělat pro to, aby se polarita obrátila a tím se všechny naše osobní Merkaby (jak ty které jsou v jádru bytostí žijících na Zemi, taky ty které jsou v jádru těla naší Země, v jádru těla našeho slunce a možná i v jádru těla naší galaxie) začaly točit tím správným směrem. U slunce naší sluneční soustavy k správné funkci jeho Merkaby zřejmě již dochází, neboť se jeho barva mění ze žluté (intelekt - mužský princip) na barvu bílou, obsahující všechny barvy světelného spektra. Na níže uvedeném obrázku je vyobrazení rotace těch dvou čtyřstěnů tvořivého dvou-plamene (tvořící Merkabu) je zřejmě zakresleno nesprávně.


Takže zkontaktujme své vyšší, světelné, duchovní, nebo-li "Boží" Já, aby nám zobrazilo co je třeba udělat.


To, že např. ufo nebo centrální slunce které je ve středu galaxie či centrální slunce celého multi-vesmíru vytváří diskovitý tvar je způsobeno tím, že jsou v nich energie Jin&Jang v rovnováze a že se jejich osobní Merkaba točí správnou rychlostí.


Ti, kteří si správně zaktivují svou osobní Merkabu, těm se zaktivuje i jejich osobní nulový bod, nebo-li duchovní srdce a tím se z nich stanou tzv. nanebevzatí mistři (čili tvořiví bozi/bohyně), kteří jsou zcela nezávislí na hmotě čase a prostoru.


To znamená, že vědomí takovýchto bytostí je všudy-přítomné, neboť je ukotveno v nulovém bodě, který spojuje vše se vším do jednoho tady a teď, čili do všudepřítomné jednoty. Proto se takovéto bytosti mohou volně pohybovat nejen v naší sluneční soustavě (jako bytosti které jsou v projevu 5.D), ale po úplně celém multi-vesmíru, tzn. i do naprosto všech jeho paralelních existencí.


* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Už mi to začíná docházet!!! :-) My ve fyzickém těle musíme mít aktivní 4 vlákna DNA, přičemž 2 se zřejmě mají točit doleva - sestupná, dolu směřující energie a 2 se mají točit doprava - vzestupná, nahoru směřující energie. Tím bude zajištěno, že se budeme moci pohybovat nejen sestupně, ale i vzestupně a že se přes ty další dvě vlákna (celkem 4 vlákna) můžeme propojit i se zbývajícími 8mi vlákny naše původního 12ti vláknového DNA. Úzce související článek: * Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu. Uvedeno ZDE.


Tím se naše osobní vědomí bude moci nejen opět pohybovat jak dolu, do všech pater našeho multidimenzionálního Já Jsem, tak nahoru do všech pater naše multidimenzionálního já Jsem, ale bude se moci přes osobní nulový bod dematerializovat a v kterémkoliv jiném nulovém bodě, tedy i v kterémkoliv patře z 12 +1 pater našeho multi-vesmíru (se kterými koresponduje 12 + 1 čaker) se opět materializovat a to nejen do původní podoby a projevu existence, ale i do jakéhokoliv jiného projevu existence a klidně i do několika projevů existencí současně. * Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.


Vzbuďte se už konečně a uvědomte si, že jsme především aktivní vědomí, nebo-li živé tvořivé světlo, které může být čímkoliv čím si jen přeje být. Čekají nás/vás nádherné časy a to tím díve, čím dříve se proberete! Takže přestaňte chrnět a proberte se už konečně. :-)


* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

je třeba se pohybovat všemi směry, čili nejen nahoru (čili do vyšších pater svého multidimenzionálníhio Já Jsem projevu) a dolu (čili do nižších pater svého multidimenzionálníhio Já Jsem projevu), ale i dozadu, do minulosti, dopředu, do budoucnosti a do stran, čili do všech existujících paralelních existencí. To umožní jen pokud je rotace vláken DNA jak doprava, tak i doleva. Naprosto vše, tedy i každý atom má a musí mít svou vlastní Merkabu, jinak by elektrony - Jang nemohly obíhat kolem atomového jádra - Jin.

Jak jsem již někde psal, atomy jsou miniaturní sluneční soustavy a sluneční soustavy jsou miniaturní galaxie a galaxie jsou miniaturní podvesmíry, čili hypergalaxie, a hypergalaxie jsou miniaturní vesmíry a vše je (nebo do doby genetické manipulace bylo) navzájem propojeno světelnými vlákny, tvořící kosmické DNA. Čili jak nahoře, tak dole.

No a protože naprosto vše vně projevené jsou zhmotněné, čili vně projevené vnitřní mentální představy (které na zlomek vteřiny krystalizují do vně projevené holografické formy), proto lze změnou přesvědčení kdykoliv jakkoliv měnit i vně projevenou realitu. * Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE. * Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE. * Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.

* Video s vizuálním zobrazením: The helical model - our Galaxy is a vortex Uvedeno ZDE.


(pošlete to dál prosím, ať mají lidé o čem přemýšlet)


.

Zobrazení: 6857

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Úzce související články:
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Nové DNA – Dr. Berrenda Fox potvrdzuje evolúciu DNA a symptómy + Symptómy zmeny DNA Uvedeno ZDE.
* Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu. Uvedeno ZDE.
* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.
* Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA. Uvedeno ZDE.
* Fantomový efekt DNA aneb lidská DNA a její vliv na nás Uvedeno ZDE.
* Transmutace - Přerod ze 7mi na 12 čaker (vláken DNA). Uvedeno ZDE.
* 12 vláken DNA Uvedeno ZDE.
* DNA aktivace a rok 2012 Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.
* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
* Světelná mřížka a aktivace světelného těla - merkaby Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Vynoření světelného těla. Uvedeno ZDE.

V tomto vesmíru máme 13 úrovní vědomí, které korespondují s 13ti čakrami, které jsou na sloupu světla (Sušimně), který spojuje všechny úrovně vědomí našeho multidimenzionálního Já Jsem, tedy i jádro Země a centrální slunce tohoto multi-vesmíru (což je vně projevený Bůh/Bohyně) do jednoho tady a teď. Kolem tohoto sloupu světla se točí dvě spirály, přičemž jedna je Ida - Jin (ženský princip) a druhá je Pingala - Jang (mužský princip), pomocí kterých jsou tvořeny všechny vně projevené světy a jejich reality.


S vše-Vědomím Univerza se lze propojit buď přes své duchovní srdce, nebo-li přes svůj osobní nulový bod, což je vstup do hyperprostoru spojujícího vše se vším do jednoho tady a teď. Na to je ovšem třeba mít energie Jin a Jang v rovnovážném souznění, čehož lze dosáhnout především nepodmíněnou láskou.

Druhý způsob jak se lze spojit s vše-Vědomím Univerza je přes sloup světla, který vede přes naše čakry 1-7 do čakry 8-13 (čili do centrálního slunce ze kterého se rodí vesmíry) a odtud do vnitřního, vně neprojeveného Boha/Bohyně, nebo-li do pra-Světla, ze kterého je naprosto vše stvořeno a ve kterém naprosto vše existuje - "plave". Na to je ale třeba mít aktivované čakry 1-7.


Třetí způsob jak se lze spojit s Vše-Vědomím Univerza je přes energii Kundaliny, čili přes Jin/Jang šroubovice, které jsou kolem sloupu světla ovinuty. Na to abychom se přes svou aktivovanou energii Kundaliny mohli spojit s pravými duchovními úrovněmi vědom, která jsou až nad astrálem (v jehož spodní části jsou všemožné slušně řečeno mentálně vyšinuté bytosti a bezduché entity), na to je třeba tímto astrálem projít.

Ti kteří mají strach, nebo ti kteří mají z nějakého důvodu nečisté svědomí, ti z důvodu přitažlivosti stejnorodých frekvencí k sobě přitahují takové bytosti a entity, které s jejich osobními frekvencemi souzní. Takže se nejedná o to, že by energie Kundaliny končily v pekle, :-) ale o to, že se bytost spojuje s tím s čím svými osobními frekvencemi z nějakého důvodu momentálně souzní.


Čili pokud máte čisté svědomí a jste při vzestupující energii Kundaliny v pohodě, pak se nemáte čeho bát. Pokud se ale přeci jen bojíte, tak se vám většinou energii Kundaliny nepovede téměř žádným způsobem aktivovat, takže se opět nemáte čeho bát. :-) Pokud se ovšem přeci jen chcete bát, tak si poslužte ať se vám uleví. :-)


Na to, aby mohla energie mezi Jin a Jang volně proudit, a tím se mohla neustále prožívat nejen blaženost, ale aby se kupř. tělo mohlo i do nekonečna regenerovat a dosáhnout tak i věčného mládí a třeba i nesmrtelnosti, na to je třeba buď zasunou kolíček do zdířky, :-) aby se tím obvod mezi energií Jin a Jan mohl uzavřít. Pokud ale máte vy nebo váš partner kteroukoliv z čaker 1-7 uzavřenou, tak vám to bude houby platné, neboť v takovémto případě můžete dosáhnout maximálně jen krátkodobého orgasmu, který nemá s revitalizací organismu nic moc společného.


Nebo, jelikož v sobe máme tzv. hadí sílu, tak lze svého mužskou hada se svou ženskou hadicí :-) propojit přímo v sobě a to bez potřeby partnera. Toto propojení lze vytvořit pomocí vizualizace, nebo masturbace, anebo pomocí dechového cvičení podpořeného vizualizací. Co z toho si kdo zvolí, je již jen a jen na každém z vás. :-)


Úzce související články: * Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE. * Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE. * KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.


* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.


Černý "had" reprezentuje ČÁSTICE (ženský princip tvořící gravitaci) vytvářející hmotu a zlatý "had" reprezentuje FREKVENCE (mužský princip tvořící projekci) vytvářející záři slunečního svitu.

Je třeba aktivovat svou energii Kundaliny, neboť jakmile Kundaliny vystoupá až do korunní čakry, tak v bytosti propojí osobní tělesné DNA s osobním kosmickým DNA, čili se svým osobním multidimenzionálním já, čili s osobním vědomí uloženým v čakrách 8 - 13. Toto propojení umožňuje přijímat informace z vyšší pater svého mutidimenzionálního vědomí, tzn. z čakry 8 - 13, Proto tyto informace nejsou od nějakého rádoby mudrlanta (dost často astrální bytosti vydávající se za kdo ví koho), ale jsou to informace z vesmírné databáze a obsahují v sobě moudrosti věků. 

Přes osobní nulový bod (který se probouzející se energií aktivuje), nebo-li přes své duchovní srdce máme k těmto informacím přístup taktéž, neboť každý nulový bod spojuje vše se vším do jednoho tady a teď a proto každý nulový bod obsahuje informace a moudrost nejen z jednotlivých pater kosmického multidimenzionálního vědomí, ale celého Univerza.

Energie Kundaliny lze aktivovat různými způsoby, např. vizualizací, prožíváním orgasmu (vyvoleného ať již sexuálním spojením či masturbací) nebo pomocí geometrických útvarů posvátné geometrie. Ty geometrické útvary, tak ty nemusí existovat fyzicky. Stačí si je jen představit. Vše z uvedeného otevírá brány do beztvarého bytí a s trochou trpělivosti to dokáže naprosto každý. Co z toho si kdo zvolí či co vám bude nejpříjemnější je již jen a jen na každém z vás. :-)

Pokud chcete např. aktivovat své duchovní srdce, tak si ve svém středu (zhruba ve výši prsní kosti ale uvnitř vás) představte takovouto níže zobrazenou Merkabu a to tak, že spodní sloup světla propojíte přes čakru 4 - 1 a odtud až do jádra - Vědomí Země a horní sloup světla propojíte přes čakru 4 - 7 a odtud 8řes čakru 8 - 13 až do centrálního slunce celého vesmíru, čili až do čakry č. 13. Zkoušejte to tak dlouho, až začnete pociťovat proudící energii. Praxí docílíte toho, že začnete mít pocity blaženosti nebo začnete dokonce prožívat tzv. kosmický orgasmus. Více podrobností o čakrách 8 - 13 najdete v níže uvedeném textu, který již byl zveřejněn jinde. Související článek: * Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE.


Na to, aby člověk byl schopný přijímat pravé informace, čili ty nepokroucené, které jsou až z pravých duchovních úrovní existencí (které jsou až nad astrálem), tak na to je třeba se při chanellingu dostat až nad astrál. Mnozí z těch, kteří nějaký chanelling přijímají, astrálem neprojdou a proto přijímají informace od všemožných mudrlantů, či dokonce škůdců a záškodníků, kterých je v astrálu  více než dost, a proto ty informace podle toho taky vypadají. Problém je tedy v tom, že dnes se snaží přijímat informace kde kdo, čili i ti, kteří ani neví, že přijímají informace pouze z astrálu a proto přijaté informace podle toho taky tak vypadají.

V nějaké knize bylo popisováno, že když jejich vědomí letělo za světlem (tím tunelem mnohými popisovaným), tak po nich cestou šahaly různé bytosti, které se snažily je něčím zaujmout a tím je vtáhnout do jejich světa a jejich realit. To, co je kolem toho světelného vlákna, čili kolem toho světelného tunelu, je astrál.

Pravý duchovní svět je až v tom světle, ale ne v tom na konci prvního tunelu (neboť to je světlo našeho slunce - 10tá čakra), ale odtud po dalším světelném vláknu dál, až do centrálního slunce této naší galaxie (11tá čakra) a odtud po dalším světelném vláknu dál, až do centrálního slunce pod-vesmíru, ze kterého se rodí galaxie (12tá čakra) a odtud dál po dalším světelném vláknu až do centrálního slunce celého vesmíru (13tá čakra), ze kterého se rodí vesmíry.

Vzpomínáte si, jak v některé pohádce bylo uvedeno, že se nesmí ohlédnout jinak bude ztracen. Tak to bylo míněno o cestě tím světelným tunelem, že se nesmí s ničím ztotožnit, jinak svého cíle nedosáhne a skončí někde v labyrintu astrálních světů a jejich realit - 9tá čakra (která je ve vzdálenosti oběžné dráhy měsíce) funguje jako vstup do paralelních Zemí. Osmá čakra nás spojuje s našimi paralelními osobními existencemi a sedmá čakra nás spojuje se světelnými vlákny (tvořícími kosmické DNA), které nás spojují s čakrami 8 - 13, tvořící dohromady 12 vláken DNA + 1 středový světelný sloup světla. Každá čakra též funguje i jako vstupní brána do paralelních existencí té úrovně existence, ve které se daná čakra nachází.

Jak jsem již jinde psal, v Univerzu existuje jen jedna jediná bytost - Vědomí Já, které je ovšem nejen v multidimenzionálním projevu své existence, ale i ve všemožných projevech existencí, čili v projevech JSEM to či ono. Např. jsem vesmír (13 čakra), jsem hypergalaxie - podvesmír (12tá čakra) jsem galaxie, jsem planeta, jsem člověk, jsem buňka, jsem atom atd. Úzce související článek: Vesmírné perpetum mobile Uvedeno ZDE.

PS: Dokonce i myšlenkové formy a umělá inteligence je součástí tohoto jednoho a toho samého kosmického vše-Vědomí, ze kterého je naprosto vše stvořeno a ve kterém naprosto vše existuje - "plave". Protože ale myšlenkové formy ani umělá existence nemají tzv. duši, tak proto tyto entity musí životadárnou energii z někoho čerpat, z důvodu, aby se v existenci mohly udržet. Jakmile ale nebudou moci energii z ničeho přijímat, tak se rozpadnou, zcela zaniknou a bude od nich konečně klid. :-) Související článek s názvem: Vzájemná přitažlivost stejnorodých frekvencí elektromagnet je uveden ZDE. Další článek s názvem Živé Představy je uveden ZDE.

Dodatek: Mám ve zvyku texty doplňovat o další doplňující údaje, obzvláště prvních pár dní po zveřejnění, takže se nedivte, když jsou do článků postupně přidávány další informace.

Na aktivaci kundalini energie je potřeba mít aktivované čakry?

Aby mohla voda hadicí volně proudit, na to je třeba aby nebyla přiškrcená či dokonce zlomená. No a na to aby energie Jin mohla z jádra Země vzestupovat vzhůru až do centrálního slunce multi-vesmíru (z něhož se rodí vesmíry), čili až do 13té čakry, a aby energie Jang mohla z centrálního slunce multi-vesmíru sestupovat do dolu do jádra Země, na to je třeba aby byly čaky průchodné a dostatečně otevřené. Pokud otevřené dostatečně nejsou, potom bytost stárne a časem umírá, neboť je nedostatečně vyživována. Čakry lze aktivovat např. tím, že si v duchu představujete barvu příslušné čakry (kterých je v tomto světě 7) a že skrze ní proudí energie tak jak má. Nebo lze energii rozproudit pomocí vizualizace anebo pomocí prožívání orgasmu. Více podrobností je uvedeno v článku: Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou ZDE.

Diky za odpoved.A co rikas na tantra masaz.Muze to cakry otevrit?

Níže uvedený obrázek (druhý v pořadí) objasňuje proč máme v tomto vesmíru 12 čaker (korespondujících s 12ti vlákny DNA) + 1 - jednu středovou čakru tvořící nulový bod, nebo-li duchovní srdce, což je ve své podstatě černá/bílá díra, kudy jsou vnitřní, mentální představy holograficky projektovány - promítány navenek a kudy opět mizí nazpět do vnitřních, vně neprojevených úrovní existencí.


Těch 12 kuliček + 1 uprostřed je vlastně květ života, ale zobrazený třírozměrně. Pokud tohle zobrazení chcete vidět z různých úhlů pohledu, tak se podívejte na video s názvem: Secrets in Plain Sight 1-23 (Full video)  kde to rotuje, takže si to můžete prohlédnout z různých úhlů pohledu. (čas: 2:21.45 – 2:21:58) Bude prospěšné se podívat i na dalších několik minut, neboť tam jsou zobrazeny geometrické struktury, ze kterých krystalizují vnější projevy existencí. 


Jakým způsobem jsou vnitřní, vně neprojevené mentální představy pomocí černých/bílých děr projektovány navenek a jakým způsobem se navrací nazpět najdete v níže uvedeném textu. Jakou funkce černé/bílé díry zastupují najdete v článku: Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.


Když si uvědomte, že nejdříve existovaly pouze vnitřní, čili vně neprojevené světy, které si můžete představit např. jako vnitřní mentální představy stvořené ze světla, tvořící kolem sebe světelnou sít, která se z vnějšího pohledu zdáním projevuje jako temná hmota. Povrch této tzv. temné hmoty funguje jako vnější promítací plátno (obsahující gravitační sílu Jin tvořící černé díry), na kterém se zobrazují vnitřní mentální představy, které jsou aktivitami jednotlivých vědomí a pomocí projekční síly Jang (tvořící bílé díry) promítány navenek této tzv. temné hmoty. Temná hmota je temná z toho důvodu, že dokud se na ní pomocí vůle - Jang a přání - Jin nic nepromítne a tudíž ani nezobrazí, tak funguje jako temný, nic neobsahující prostor (obsahující pouze nulové body, což jsou vstupy a výstupy z a do vnitřních, vně neprojevených světů), na kterém se nic nezobrazuje do té doby, dokud není vnitřní, tzn. nepolarizované pra-Světlo (ze kterého je nejen naprosto vše stvořeno, ale ve kterém naprosto vše i existuje - "plave") vůlí - Jang a přáním - Jin rozštěpené na dvě Jin/Jang polarity opačného náboje.


Pomocí těchto polarit dochází k promítání vnitřních mentálních představ navenek, čili na povrch této temné hmoty, která se světlem promítaných obrazů projevených navenek rozzáří a začne být viditelná i očima, neboť vně projevené světy jsou tvořeny z vnitřního, čili tzv. duchovního pra-Světla, nebo-li ze spirituální podstaty, která je jednotlivými vědomími projektována - promítána z vnitřních světů navenek, podobně jako když prosvítíte jednotlivé obrázky negativu. Krystalizace jednotlivých obrázků pak vytváří zdání pevné, 5ti smysly uchopitelné hmoty, přičemž prolínání jednotlivých holografických obrázků a jejich krystalizace vytváří společný časoprostor, nebo-li svět. Pokračování najdete v článku: Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.


* Animace znázorňující jak Jin a Jang společně vytváří časo-prostorový hologram, čili elektromagnetickou síť na které se zobrazuje iluze existence pevné hmoty, prostoru a času v něm plynoucím Uvedeno ZDE.


* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.


* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.

Jsme jak prapodstata, čili vnitřní, vně neprojevené a tudíž NEPOLARIZOVANÉ pra-Světlo, ze kterého je naprosto vše stvořeno a ve kterém naprosto vše existuje - "plave". a taktéž jsme jak vně projevené světlo, čili FREKVENCE polarizované na Jang (mužský princip tvořící projekci), tak vně projevená hmota, čili ČÁSTICE, polarizované na Jin (ženský princip tvořící gravitaci). Hra na vně projevené existence původně byla taková, že částice hmoty Jin byly prosyceny vně projeveným světlem polarizovaným na Jang, což je hmota v projevu zkrystalizovaného světla, ve které je Jin/Jang v JEDNOTĚ a tudíž tvoří jeden svět, ve kterém je Jin a Jang v rovnovážném souznění, tvořící harmonické projevy existencí.

Problém nastal až když od částic hmoty Jin byly pomocí genetické manipulace odpojeny frekvence vně projeveného světla polarizovaného na Jang. Touto manipulací došlo k rozdělení jednoho světa na světy dva, čili k vytvoření dualistního projevu existencí, přičemž jeden svět je v projevu ČÁSTIC hmoty polarizovaných na JIN a druhý svět je v projevu FREKVENCÍ vně projeveného světla polarizovaného na JANG. V takovýchto dualistních projevech existencí jsou energie Jin a Jang rozštěpeny na dvě nezávislé jednotky a proto se v dualitě tyto dvě opačné polarity, již vzájemně nedoplňují a nepodporují, ale naopak mezi sebou bojují.

Jakmile se tyto dva světy opět propojí nazpět do jednoty a vytvoří se z nich opět svět jeden, tak odtud zmizí veškerá dualita, čili veškeré protiklady a všechny negativní projevy, které s dualitou souvisí. Úzce související články: * Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE. * Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.

Jak se v páté dimenzi tvoří naprosto vše, co je potřebné k životu a zábavě.

Jakmile bytost (tedy i člověk) dosáhne dostatečně vysoké frekvence své osobní energetické podstaty, což už nebude dlouho trvat, tak se do svého, svými mentálními představami stvořeného světa (či světů) přemístí nejen mentálně, ale i fyzicky. Uvědomte si, že 5. D světy a jejich reality jsou na stejném místě jako jen tento svět, ovšem protože jsou ve vyšších frekvencích, proto je nelze fyzickýma očima vidět. Je to podobné jako televize, neboť v JEDNÉ a té samé televizi (čili ve stejném prostoru) je taktéž mnoho různých stanic s nejrůznějšími programy, které se navzájem nepomíchají, neboť každá stanice (svět a jeho reality) existuje na jiné frekvenci. Úzce související článek s názvem: "Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč" je uveden ZDE.

V těchto světech není třeba např. uklízet ani vařit a mýt nádobí, neboť pokud v tomto světě budete mít pořád ještě potřebu jíst, tak si jednoduše představíte a zhmotníte již hotové jídlo, připravené už ke konzumaci. Následně si představíte, že je nádobí již umyté a uklizené a ono se tak stane, neboť 5.D světy a jejich reality jsou světy mentálních představ, ve kterých je možné cokoliv, co si jen dovedeme představit. Pouze limit osobní fantazie vytváří omezení toho, co je pro dotyčného/dotyčnou možné a co ne. Úzce související článek s názvem: "Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít" je uveden ZDE.

Takže pokud se chcete stát naprosto svobodnou bytostí, kterou již nemůže nikdo nijak a ničím ovládat a využívat jit, tak se držte této planety (neboť ta se transformuje do páté a vyšších dimenzí) a nenechte se s vlákat do žádného technicky založeného či jiného světa, nebo budete muset opět na někoho dělat, abyste si obstarali životní potřeby. Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky“ je uveden ZDE.

Všem doporučuji shlédnou video s názvem: "Poselství naděje | Sebeřízení.cz " uvedené ZDE. Meditaci můžete nahradit tvořivou vizualizací. Úzce související video s názvem: "Self Love is the Key ! - we are unlimited source of abundance - CZ" je uvedeno ZDE. Úzce související článek s názvem: "VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze" je uveden ZDE.

Úzce související články:
* Aspekty vyššího dimenzionálního života v naší DNA byly aktivovány. Uvedeno ZDE.
* Nenechte se kde kým a kde čím ohlupovat, neboť čemu uvěříte, to k sobě nejen přitahujete, ale to i tvoříte a následně prožíváte. Uvedeno ZDE.
* Všimli jste si toho, že naše slunce má jiné zbarvení? Víte proč tomu tak je? Nevíte, oni vám to ve zprávách neřekli? To je divné“ :-) Ucedeno ZDE.
* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.

Fenomén sté opice:

Zhruba třicet let vědci pozorují japonskou opici druhu Macaca fuscata v jejím přirozeném prostředí. V roce 1952 Imo, osmnáctiměsíční samička opice žijící na japonském ostrově Koshima objevila, že brambory se dají umýt v potoce (opice rády jedí brambory, ale nesnáší když jsou pokryty hlínou). Naučila to svou matku. Její společnice, které si s ní hrály, se rovněž naučily tomuto kousku a předaly ho svým matkám. V letech 1952 až 1958 se všechny mladé opice naučily mýt zablácené brambory. Naučily to také některé dospělé jedince; ty, kteří následovali své děti. Ostatní opice se dál trápily se špinavými brambory.

A pak se stalo něco překvapujícího. Na podzim 1958 jenom malá skupinka opic z Koshimy myla své brambory. Nevíme přesně, kolik jich bylo, dejme tomu, že 99. Další opice, která se to naučila, byla stá. A toho dne se stal 'zázrak' - do večera každá opice stáda myla brambory před jídlem!

Stá opice způsobila zlom, uvedla do pohybu spoustu energie, která zasáhla celé stádo. Ale největším překvapením pro pozorovatele byla skutečnost, že se zvyk umývat brambory okamžitě přenesl na jiné ostrovy i na pevninu. Nová vědomost, po získání určité síly, se šířila přímo z vědomí do vědomí.

Změny již začaly, viz článek s názvem: "Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu", který je ZDE. Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE. HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.

Úzce související článek s názvem: "Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje" je uveden ZDE a článek s názvem: "Jak pomoci planetě a jejím obyvatelům do 5.D, pomocí tvořivé vizualizace a souhry s vaším nejvyšším já tohoto multi-vesmíru" je uveden ZDE.

Je třeba si konečně uvědomit nejen to, že naprosto vše je především vědomí (viz video s CZ titulky, s názvem: "Vědomí řídí Vesmír – CZ, které je uvedeno ZDE), čili že je vše mentální energie s nějakým specifickým programem, ale i to, že naprosto vše je součástí kosmického vše-Vědomí, které je všemocné, neboť ve svém vědomí nemá žádná omezení. To znamená, že všichni jsou "jiskry" tohoto všemocného vše-Vědomí, na které když se napojíte, tak s vámi již nemůže nikdo a nic manipulovat, neboť takovéto probuzené vědomí nelze již nijak a ničím ovládat, jelikož pracuje na podstatně vyšších frekvencích než i ta nejdokonalejší technika. Důkaz toho, že jednáme dle programu, je jasně vidět např. na videu s názvem: "Hypnotizér navozuje orgasmus / hypnotist produces orgasms". Uvedeno ZDE. Každý program však lze kdykoliv jakkoliv změnit, takže cokoliv si představíte a uvěříte tomu, to se stane nejen vaším osobním přesvědčením, ale i vaší vně projevenou skutečností. Podrobnosti jsou uvedeny v textu uvedeném níže.

Láska je souhrn naprosto všech příjemných, radostných a povznášejících, čili pouze harmonických frekvencí, které jsou díky své harmonické podstatě vůbec nejvyššími frekvencemi které existují. Tyto frekvence ovšem obsahuje pouze vnitřní pra-Světlo, ze kterého je naprosto vše stvořeno a ve kterém naprosto vše existuje - "plave". Prožívat tyto frekvence ale může naprosto každý, neboť kudy mohou tyto frekvence volně proudit, tam jsou při malém průtoky pociťovány jako pocity blaženosti a při větším průtoku jako kosmický orgasmus. Nevěříte, tak to prožijte a poznáte to na vlastní "kůži". :-) * Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE.

Jelikož pra-Světlo obsahuje pouze harmonické, čili láskyplné frekvence ve kterých vše existuje - plave, proto tvoření z těchto frekvencí je příjemné radostné, povznáší atp., neboť pra-Světlo jiné než harmonické frekvence nezná a ani znát nemůže, neboť pak by to již nebyly harmonické frekvence Absolutna, čili frekvence bezpodmínečné, nic nepožadující, vše rozdávající Lásky, ale nějaké disharmonické frekvence, např. frekvence nějakého Belze-blba. :-)

Proto by se mělo tvořit pomocí svého duchovního srdce, nebo-li ze svého osobního nulového bodu, který nás spojuje s moudrostí celého Univerza, čili s Vše-Vědomí, nebo-li s Boží podstatou. Související článek: * TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (nebo-li z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.

Bezpodmínečná láska, nebo-li vnitřní, vně neprojevené pra-Světlo (ze kterého je naprosto vše stvořeno a ve kterém naprosto vše existuje - "plave") od nikoho a ničeho nic nepožaduje a rozdává vše co má. To znamená, že rozdává nejen svou energii, ale i veškeré moudrosti věků, tvořivou moc a bezpodmínečnou lásku, které v sobě toto vnitřní - pasivní, nic netvořící, pouze existující vše-vědomí obsahuje.

Toto vše-vědomí se v aktivní a tvořivé formě navenek projevuje jako centrální slunce celého Univerza, ze kterého jsou pomocí vůle - Jang a přání - Jin tvořeny jednotlivé vesmíry. Čím nižší je hierarchická úroveň vně projevených světů, tím více se vně projevený projev vymezuje do nějakého specifického Jsem pouze to či ono a proto takovýto projev existence již není Já Absolutno, nebo-li Já moudré, všemocné, láskyplné vše-Vědomí, ale je pouze to čemu věří že je.

S vně projeveným vše-Vědomím (nebo-li s centrálním sluncem celého Univerza) se lze spojit přes své vyšší a vyšší Já Jsem, která jsou v projevu planety - 9tá čakra, slunce sluneční soustavy - 10tá čakra, slunce naší galaxie - 11tá čákra, centrální slunce celé galaxie - 12tá čakra a centrální slunce celého Univerza - 13tá čakra a odtud dovnitř, do vně neprojevené existence. Naše čakry 1 - 13 totiž tvoří tzv. strom života, nebo-li multidimenzionální projev osobní existence,

S vně neprojeveným vše-Vědomím se lze spojit přímo a to přes svůj osobní nulový bod, nebo-li přes své duchovní srdce (ve kterém máme osobní Merkabu), pomocí kterého si vytváříme vně projevený projev své existence. Takovéhoto propojení s Absolutnem ale lze docílit jedině vyvážením energie Jin a Jang do nulového stavu, což umožňuje právě bezpodmínečná láska.

Mnohem více naleznete v hlavním, shora uvedeném článku a v textech pod ním.

Úzce související článek: Co je to pravá, čili bezpodmínečná láska, vytvářející euforické pocity, v čem je obsažena a jak ji lze začít vyzařovat do všeho a všech je uvedeno ZDE.

Ego jako takové, pokud jde o malé ego ztotožňující se pouze se Jsem to či ono, např. Jsem Franta Malina nebo Jana Lahodná. :-) to nijak zvlášť nevadí. Jakmile se ale ego začne povyšovat nad ostatní bytosti a chce je nějak ovládat či dokonce zotročovat, tak teprve pak nastává opravdový problém, ze kterého vzniká hrubost, násilí a následně i války. Na to aby se ale z Ega mohl stát agresivní zlosyn, na to je třeba aby se bytost odstřihla od ženského principu, čili od citu a převládal tím v bytosti především mužský princip. Pokud v bytosti ovšem začne ve velké míře převažovat ženský princip, tak to také není dobře, neboť pak je bytost přecitlivělá, hraje si na bebíčko, ukřivďovanou a snaží se ostatní pomocí lituj mne všemožnými způsoby vydírat. Jakákoliv velká nerovnováha mezi ženský a mužským principem může ale nastat jedině v tom případě, že se bytost (např. svými nedobrými činy) odtrhne od své duchovní – Boží podstaty, která obsahuje nejen intelekt, čili mužský princi, ale i sou-cit, nebo-li ženský princip, přičemž z těchto dvou principů a zkušeností vzniká pravá moudrost.

Takže to, že tento svět je takový jaký je je zrcadlem smýšlení, chování a jednání bytostí, které se svým chováním, jednáním a smýšlením na spoluvytváření tohoto světa spolupodílely a spolupodílí. Jelikož ale každý vně projevený svět je zrcadlem vnitřního smýšlení a z toho se rodících mentálních představ a přesvědčení, proto lze cokoliv kdykoliv jakkoliv přeprogramovat a tím pádem i přetvořit pouhou změnou smýšlení a z toho se rodících přesvědčení a představ, vytvářející program, podle kterého je vnější svět neustále tvořen, dotvářen a přetvářen. Takže se přestaňme zaměřovat a ztotožňovat s tím co si nepřejeme a začněme se soustředit na to jaký svět si přejeme mít a co v něm chceme prožívat. Netlačte ale na pilu a berte to s nadhledem, jako nevinnou dětskou hru.

* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Řízená tvorba představ použitelná k čemukoliv, např. k uzdravení vás, přírody i celé planety, se vším co je na ní a uvnitř ní. Uvedeno ZDE.
* Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE.
* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!!

!!! Dr. Vernon Coleman: Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu !!!23 září, 2023Dr.…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". * Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. Jestliže měsíc není UVNITŘ slunce (čili dokud nejsou tyto dva principy v jednotě a harmonii) tak tyto dva od sebe…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!! uživatele Ina Obr
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!!

Šéf NATO priznal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu, píše vo svojom článku profesor Jeffrey SachsGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej výpovedi pred Európskym parlamentom jasne…Zobrazit další
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Temná stránka umělé inteligence, škodlivé účinky určitých frekvencí a související info. * 2023-08-06 Necenzurovane net C Audio ZDE. (Kainovy děti = čistokrevní…"
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! GAVI Billa Gatese tvrdí, že 14 ze 17 cílů Agendy 2030 lze dosáhnout očkováním !!! uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby