* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři)

převzato z OSUD.cz, autorem je promovaný antropolog Ph.D. Sasha Lessin. Sasha Lessin, Ph.D. (Ph.D. z antropologie na U.C.L.A.)


Dávní obři, kteří se prohlašovali za bohy, vepsali do našich myslí nenávist, chamtivost, otroctví, zadlužení a náboženství. Byli potomky samozvaných „bohů“, pocházejících z planety Nibiru. Na Zemi přišli kvůli zlatu, nějakou dobu jí vládli a pak většina z nich odletěla. Oni a jejich potomci, vzešlí z křížení s domorodým obyvatelstvem, ovládají tuto planetu už 450 000 let.

To díky nim se zrodilo nutkavé, vražedné soupeření o moc.

Naučili nás, tedy zvláštní rasu, osobitou verzi jich samotných, adaptovanou pro pozemský život (za pomoci trochy mědi, hlíny a pra-yettiovských genů), abychom byli posedlí postavením, prestiží a abychom bojovali a konečně i zabíjeli - jednotlivě i ve skupinách.

Nutili nás do genocidních válek. Vypouštěli na nás smrtící epidemie, svrhávali na nás jaderné bomby.

Vytvořili jazykové bariéry a zakazovali vzdělání. Anunnakiové se svým nečistým potomstvem vymysleli vzájemně neslučitelná, nepřátelská náboženství - aby si zajistili naše rozdělení. Propagovali regulérní otroctví a za účelem jeho méně nápadné formy nás navykli na „služby“ úvěrových institucí.

Jsou mnohem vyšší než my a žijí daleko déle. Tvrdili, že nás vyšlechtili jako otroky a vojáky s krátkou životností. Zabíjeli jsme v jejich jménu, ať to byl Alláh (sumersky Marduk nebo Nannar), Jahve (jiná označení: Enlil, někdy Adad, příp. Enki) nebo Ištar (Inanna). Jedna velká těžařská expedice pod velením Nibiruánců. Vyšlechtili nás k otročení v dolech, armádách, podnicích, školách, vládách, na farmách, v továrnách, v bordelech a na stavbách.

Donutili nás, abychom sloužili jim a „královským“ rodům, dynastiím zabijáckých hybridních vládců a také kněžím, elitě, kterou sami zplodili. Vládnoucí elita, kterou zde „bohové“ nechali, aby nás ovládala, nás vytrvale zaměstnává válčením - pomocí zbraní i obchodu. Na zbraně i obchod dává elita úvěry všem zúčastněným stranám. Také provozuje náboženství, jehož cílem je vytváření dalších nesvárů mezi lidmi.

Pokud se fakta o našem původu dostanou do širokého povědomí, může to znamenat konec lží, jejichž prostřednictvím nás vládnoucí vrstva ožebračuje. Uvidíme, jak nás elita žene do válek. Jak nás matrix, který vytvořili, nutí bezhlavě drancovat nerostné zdroje a ničit životní prostředí. Jak dohlížejí na to, abychom nikdy nepocítili jednotu, nikdy na naší planetě nežili v míru.

Stát i církev před námi tají technologie, znalost našeho mimozemského dědictví a informace o Galaktické federaci.


Konečně je zřejmé, že Jahve a Alláh povraždili davy lidí; tito dva i Marduk nenáviděli ženy. Tito Nibiruánci neznali soucit ani lásku a zcela jistě neprokazovali žádné božství.

Až absolutně přijmeme jednotu všech pozemšťanů a přestaneme válčit, budou nám naši spojenci mezi bohy moci ukázat pokročilou astronomii, medicínu, energetiku, raketový výzkum a strategie přežití, které právě teď, kdy se k Zemi blíží kosmické smetí kosmické smetí, tolik potřebujeme. Můžeme jim odpustit a dosáhnout synergie našich i jejich darů.

Pocházíme z těch samých rodičů. Bohové Anunnaki a hybridi, míšenci, které nám určili za dohlížitele (elita), do nás vepsali tu samou chamtivost, zběsilou soutěživost a touhu po dominanci, jež ovládaly i je samotné.

Naši nibiruánští mentoři pro nás vymodelovali a následně nám vštěpovali hrabivost a sklony k dominanci, indoktrinovali nás nenávistí a násilím, zapříčinili naše genetické mísení. Když před cca 4000 lety většina z nich opouštěla Zemi, Nibiruánští vůdci nadiktovali svůj světonázor pozemským písařům. Jejich perverzní pohled na svět zde bude převažovat tak dlouho, dokud neprohlédneme matrix a pak jej neanulujeme. Potom vytvoříme civilizovaný svět, v němž se vědomí každého z nás dostane zaslouženého uznání.

Hliněné tabulky, které po sobě zanechali jejich písaři, nám sdělují, že na Nibiru vládla vojenská diktatura. Od doby před 450 000 lety do doby před 300 000 lety (tedy když nás stvořili, abychom dřeli v jejich zlatých dolech) provozovali Nibiruánci hierarchický, muži ovládaný monopol na těžbu zlata.

Jeden každý z naší pozemské rodiny pochází z těch samých vesmírných předků. Můžeme se zbavit mentálního matrixu, který nám bohové vnutili - mentality dominance, otroctví, nepřátelství. Můžeme přesáhnout odkaz bohů. Až si uvědomíme naši jednotu, tak dokážeme společně přežít. Vytvoříme si společný plán na další z periodických návratů Nibiru a s ní i bohů.

„Mimozemští formovači Země (terraformers) sem před milionem let nasadili hominidy. Měli v plánu to, že Anunnakiové později přidají do původního genomu nibiruánského homo sapiens pra-yettiovské geny za účelem vytvoření rasy pracovníků adaptovaných na pozemské prostředí. Nibiruánci tedy před 300 000 vytvořili to, co formovači plánovali: homo sapiens nibiruánského typu, ale adaptovaného na Zemi. Přímo na Zemi provedli genovou manipulaci nibiruánských pracovníků ve zlatých dolech, aby proběhla žádoucí adaptace na nové prostředí.“ [Pye, 2013].

Náš pokrok započal, když nám mimozemšťané z Nibiru začali předávat pokročilé technologie. Starověcí obyvatelé Iráku, později zvaní Sumeřané, písemně zaznamenali, že jim každých cca 3600 bohové Anunnaki dávali různá úžasná zařízení, astronomické, chemické a geologické informace, nové plodiny a účinnější, ještě více smrtící zbraně. To vedlo k náhlému růstu na poli architektury, vojenství a veřejné správy, začala se budovat nová města, stavět nové chrámy.

Starověcí Sumeřané si bohy, kteří je naučili psát a řekli jim co psát, nepředstavovali. Nešlo o představivost - Sumeřané viděli, slyšeli a dokonce se i dotýkali Anunnakiů, lidí, jako byli oni sami, i když dosahovali většího vzrůstu a žili déle. Sumeřané sledovali, jak tito obři ovládají složité stroje. Byli svědky toho, jak bohové používají zbraně hromadného ničení.

V Sumeru a pak po celé planetě předávali mimozemští bohové našim předkům vysoce pokročilé technologie a sociální modely, aby mohli vládnout, těžit, komunikovat, ukládat data, počítat, psát, stavět, obchodovat a válčit. Míšence (hybridy), kteří v sobě měli jejich i naše geny, nám bohové určili za vládce.

V každé další generaci bohové obcovali s našimi dávnými prabábami a plodili nové potomstvo. Naši předkové po celé Zemi viděli, slyšeli a dokonce i cítili bohy Anunnaki. Bohové nebyli fiktivní. A ani to nebyli bohové.

Mezopotámci, Egypťané, indiáni, seveřané, Číňané, Tibeťané, obyvatelé Střední a Jižní Ameriky - ti všichni hovořili o bozích, kteří jezdili na nebeských vozech, vrhali blesky a když se Nibiru přiblížila k Zemi, předávali lidem plodiny, stáda, nástroje, znalosti z medicíny, práva a jiných oblastí a navíc další nibiruánské geny.

Mocenské elity kontrolují Zemi a kolaborují, aby udržely v chodu kolotoč soupeření a válek. Gardner vystopoval jejich rodové linie až k Nibiruáncům, kteří založili Sumer a vytvořili právě tyto vládnoucí elity. Ty pocházejí z linie Enkiho, jehož Sumeřané považovali za boha, ačkoli z masa a kostí. Před 300 000 let spojil Enki za účelem vyšlechtění otroků své geny s geny předchůdce Yettiho. Před 13 000 let zplodil Enki Noeho, prapředka současné elity. Při ovládání lidstva tato elita stále využívá prazákon stojící na mentalitě pánů a otroků, bohů a jejich vyznavačů - s tím, že oni mají status pánů a my otroků, ač ekonomických.

Noeho potomci předávali svůj mandát k vládě „ze Sumeru a skrz Egypt do Izraele, prostřednictvím Davida a mesiášů, kteří vzešli z esénských komunit v Kanaánu. Ježíš byl Esén stejně jako jeho žena, Marie Magdalena, což je informace, kterou katolická církev tají. Místo toho katolíci podporovali otrocký kód strachu a podřízenosti. Skrývali pravdu o našem smíšeném původu, perzekvovali a tyranizovali lidskou část naší pokrevní linie, tedy většinu z nás.“ [Gardiner, L., 2000, Pokrevní linie Svatého grálu]


V roce 2000 nám Zecharia Sitchin ukázal reálný důkaz ve formě archeologických nálezů. Záznamy vytesané do kamene a vyryté do hliněných tabulek popisují znalosti z astronomie, geologie, zeměpisu, chemie a biologie - znalosti, které starým Sumeřanům údajně poskytli bohové a jichž naši vědci dosáhli až o mnoho tisíciletí později.

Sitchin vyvrátil dogma pozemské elity. Vyřešil záhadu chybějícího článku v evoluci člověka a zjistil důvod, proč dochází k pravidelným, náhlým pokrokům v našem sociálním a průmyslovém vývoji. Žádný chybějící článek neexistoval, protože jsme se objevili náhle, když Enki a jeho komplicové smísili svůj genom s genomem homo erectus. Lepší nástroje a silnější zbraně jsme získávali, kdykoli nám je sumerští „bohové“ předali.

Sumeřané označovali letadla, ponorky, helikoptéry, vesmírné lodě, zbraně a počítače Anunnakiů svými vlastními slovy a výrazy, které je bohové naučili. Naši předkové říkali letadlům a raketám nebeské lodě, nebeské vozy a draci, plivající oheň. Helikoptéry označovali jako vířivé ptáky. Velryba, která spolkla Jonáše = ponorka; zbraně = zářivý třpyt. Nibiruánské lékařské a vědecké úspěchy = zázraky.

Naši předkové také zaznamenávali historii, vědecké výrazy a koncepty, které je bohové učili. Měli výraz i pro to, co nazýváme počítačovými programy. Kultury našich předků pak ke slovům, která nám bohové dali, přidaly popisy, metafory, přirovnání a analogie. My teď můžeme rozluštit metafory, jimiž naši předkové opisovali Anunnaki a jejich technologie, místo toho, abychom vyprávění o těchto zbraních, dopravních prostředcích a osobnostech zavrhovali jako pověry a báje.

Moje kniha Anunnaki - už žádní bohové se zabývá přezkoumáním dějin starověku a našich vědomostí o tom, kdo jsme, jak jsme se sem dostali a jak nás nové paradigma naší genetiky osvobozuje od modelu, který nám mimozemšťané vnutili a který nás důsledně rozděluje na pány a otroky, bohy a jejich uctívače, šéfy a podřízené, majitele a nájemce.

Tento nový pohled na náš původ nás dokáže oprostit od fyzického i ekonomického otroctví, posedlosti hierarchií, pohrdání ženami, touhy po zlatě, netolerantních náboženství, rozdělení lidstva do jednotlivých národů - všeho, co vepsali do našich myslí Nibiruánci a míšenecká elita, kterou vytvořili.

Až se zbavíme nutnosti žít jen krátké životy plné zoufalství jako dosud, stvoříme si svoji budoucnost sami. Aktivujeme své latentní nibiruánské geny, zdokonalíme svůj genom a připojíme se ke galaktické civilizaci.

Článek je uveden na Facebooku zde: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202171200495601&set=a...


* Související článek: Výsledky testů DNA z lebek Nephilim Uvedeno ZDE.
* Nephilim pictures, real evidence, proof of the bible. ( read info please ) Uvedeno ZDE.
* Video v angličtině: UFOS - Nibiru / Anunnaki / Reptilians - The Secret Alien Race War - Warning! Graphic Evidence - Here.
* Další video v angličtině: ON THE PATH OF THE IMMORTALS - Here.Víše uvedené informace jsou Tajemství Amenti ve zkrácené, hodně stručné podobě, ale dá se říct, že podstatné info jsou zachovány - k tomu dospěl už i Zecharia Sitchin a Erich Dänniken - je dobré říct, že původní spojení DNA byla pouze přerušena, zajištěna pečetěmi, ale zůstala - vše se nyní obnovuje k novému restartu. Mnohem více podrobností najdete v článcích Tajemství Amenti.


Úzce související články:
* Historie vzniku nynější lidské rasy, aneb kdo stvořil člověka a kdo ho zotročil a proč. Uvedeno ZDE.
* Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit! Uvedeno ZDE.
* Záhadný a zřejmě velice nebezpečný muž se jménem Barack Obama. Uvedeno ZDE.


Ilumi-hnáti, :-) kteří tomuto světu zpozascény prozatím pořád
ještě částečně vládnou, dlouho již ale vládnout nebudou, jsou potomci těchto padlých andělů zkřížených s lidskou rasou. Proto jsou to tací krvelační psychopati, kteří by lidskou rasu nejraději vyhubili. Úzce související článek: Pokud chcete být a setrvat nejen zdraví, řiďte se ve vlastním zájmu informacemi uvedenými např. ve videu s názvem: Nie sme chorí, sme trávení Uvedeno ZDE.


Další úzce související články:
* „Oni žijí“ – Podivný film se silným vzkazem Uvedeno ZDE.
* Příčinou zvrhlostí, zvráceností a násilí které se ve světě dějí je, že nám vládnou psychopati, sexuální úchyláci a satanisti. Je nejvyšší čas se tomu začít bránit, jinak z lidí vytvoří úchyly! Uvedeno ZDE.
* Víte, že jste členy té nejhorší sekty, aniž si to uvědomujete? Co je to sekta a jakými fikanými způsoby získávají nové ovečky i mezi umělci a velice chytrými a vzdělanými lidmi Uvedeno ZDE.
* Víte proč demokracie nejenže neexistuje, ale nikdy ani neexistovala? Víte jak se diktatuře ne-mocných bránit? Je třeba se doz-vědět co a proč je třeba proti tomu začít konečně dělat! Uvedeno ZDE.
* Čím více lidí se dozví skutečnou pravdu, tím dříve zkorumpovaný systém konečně padne! Nepotřebujeme novou vládu, potřebujeme nový systém! (pošli to dál) Uvedeno ZDE.
* Stále se domníváte, že energii nelze získávat zdarma a dokonce několika způsoby? Přesvědčte se o tom tedy na vlastní oči! Uvedeno ZDE.
* Mnohem více než jen 100% důkazy mimozemské civilizace-UFO Informace na videu otevřou oči a rozjasní mysl nejen úplným zaslepencům Uvedeno ZDE.

* Víte to, že jste mnohem větší hlupáci, než si vůbec dovedete představit? Nemáte tušení proč? Tak se na to mrkněte a konečně prozřete! Uvedeno ZDE.
* Jak se dělala a dělá světová politika, jak se proti tomu bránit a proč je třeba skutečných odborníků a ne zkorumpovaných zaprodaných politiků. Uvedeno ZDE.
* Nepotřebujeme novou vládu, potřebujeme nový systém! (několik vynikajících, oči otevírajících informací) Uvedeno ZDE.
* Proč je třeba upozorňovat na zlo a jakým způsobem na něj upozorňovat abychom ho nijak nepodporovali a energeticky nepřiživovali Uvedeno ZDE.


* Mocenská struktura ne-mocných reptošů se již nezadržitelně hroutí v základech, takže zachovejte klid a užívejte si krás života. Uvedeno ZDE.
* 19.10.2014 došlo na Marsu k obrovské explozi (viz. přiložená videa), která byla způsobena údajně kometou, jež Mars míjela. Byla to ale skutečně jen pouhá kometa, nebo...? Uvedeno ZDE.
* 10 příznaků, že globální elita ztrácí kontrolu Uvedeno ZDE.

* Komentár Ľuboša Blahu - Koniec Európy: rútime sa do pekla! Uvedeno ZDE.
Žádný "strom" neroste do nebe a na každou svini se již vaří voda.
* 250 milionů protestů po celém světě od 1979 - 2013, zobrazené v jednom postoupném časovém zobrazení. Všimněte si jak se protesty po celém světě rok od roku rapidně zvyšují. Uvedeno ZDE. Ma videu s názvem: Protest on the planet from 1979 to 2013 (re-upload) (toto a některá jiná videa mažou, takže pokud odkaz již nebude fungovat, tak si ho pod tímto názvem pomocí Gogol vyhledávače nejděte někde jinde)
* Mezi kabalou se šíří chaos a panika, brzy padnou další hlavy. Uvedeno ZDE.
* Nedejme se semkněme se a nenechme si nic nežádoucího líbit - petice a vzájemná podpora a spolupráce fungují! Uvedeno ZDE.
* Víte, že státu již není co sebrat, takže teď jsou na řadě ovčané, ze kterých zkorumpovaní politici budou chtít vyždímat maximum co se jen dá! Necháme si to líbit, nebo …? Uvedeno ZDE.
* Kde se/lže stát, tam promlouvají ulice. Uvedeno ZDE.
* Proč je třeba usilovat o to abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. Uvedeno ZDE.

* Petice za vystoupení ČR z EU a NATO. Kálíme vám NA-TO :-) Uvedeno ZDE.


Zachovejte ale klid, neboť z důvodu, že se dostáváme do fotonového pásu dochází k tomu, že jsme prozařováni nepolarizovaným světlem pramenícím z centrálního slunce. Tím dochází k tomu, že se v nás obnovuje 12ti vláknové DNA. To nám umožňuje spojit se se svým multidimenzionálním Já a obnovit si tím své nekonečné možnosti a schopnosti. Úzce související video s názvem: * Vy sami jste BŮH - Bashar & Abraham (CZ titulky) Uvedeno ZDE.


* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Jisté entity, které navštívily tuto planetu v minulosti, ji už dnes navštívit nemohou. Slyšeli jste to? Nemohou vstoupit! Fyzika vytváří bariéru a oni ji nemohou překročit. Existují temné energie a myšlenky temnoty, které by chtěly vstoupit a hrát si s vaším vědomím. Někteří je nazývají zlem. Ovlivňují lidi a tito lidé s nimi pracují. Pomáhají jim získat moc a kontrolu a v tom, jak ji získávají, není žádný půvab. Ale dveře se zavírají! Zlo, tak jak je znáte, začne slábnout. Zlo je energie, která je nasávána určitými lidmi. Potom se tito lidé opravdu stávají zlými, ale je to jejich volba. To je staré vědomí. To je nejlepší vysvětlení, jaké máme pro to, co se v budoucnu stane.

Plejáďané teď poskakují, protože vědí, co se zde děje. Je to téměř jako exponenciální evoluce, jestli chcete. Jedna věc vede k další a staví se jedna na druhou. Nakonec nebudete muset znovu začínat pokaždé, když se narodíte, díky tomu, co již můj partner dnes popsal. Duchovní evoluce začíná, a vy začínáte přicházet na planetu se znalostí faktorů, které jste se dnes naučili a budete na nich stavět ve vašem příštím životě. Kdybych mohl použít nějaké označení, pak to, že se narodíte moudří.

Později, až vám bude odhalena fyzika, porozumíte nástrojům, které mohou pracovat s vědomím. Konec konců, je to jen fyzika. Co byste si nemysleli je, že to nemusí být nutně stroje, ale spíše biologičtí pomocníci. Ale nebudete je mít během chvilky. „Kolik generací to potrvá, Kryone?“ Neřeknu vám to. Důvod je ten, že vám nechci dávat nastavení, které by pokazilo party. Každá jednotlivá planeta má svůj vlastní časový cyklus s ohledem na rychlost svého vlastního vývoje.

 „Jak to funguje? Jak rychle to funguje? Jak to začne?“ Už to začalo! Jste na hranici bariéry a prolamujete se dovnitř. Jakmile tam jednou jste, tak bych vám chtěl říci, že dosažené výkony všech planet, které dosáhly tohoto bodu, jsou stejné. Všechny se posunuly vpřed, každá z nich. Je to, jako by do toho bylo zapojeno kolektivní vědomí celé planety. Je to, jako byste zahodili vypínač a žádné množství temné energie by to nemohlo zastavit. Ach, bude se snažit! Už jsem vám to řekl dříve. Lidé, kteří do staré energie tolik investovali, jsou jako děti na hřišti, nechtějí vyrůst. Budou kopat a křičet a mlátit kolem sebe. Vědí, že světlo všechno změní a že nedostanou šanci fungovat tak, jak fungovali dříve.

A to je to, o čem mluvíme. Benevolentní (laskavý) faktor a bariéra moudrosti pracují v rámci zákonů vědomí fyziky způsobem, který opravdu spočítáte. Zakončíte to tím, že se zvýší procento efektivity vaší DNA, a to pozvedne generaci za generací. Nakonec budete mít lidskou bytost, která dokáže zacházet s hmotou a zdánlivě tvořit věci z ničeho. Proč je to tak zvláštní? Je to jen fyzika! Nedává smysl, že multidimenzionální fyzika dokáže kontrolovat nižší druh fyziky? Nejvyšším druhem fyziky je vědomí a tato fyzika může kdykoli kontrolovat 3D fyziku.

Celý článek s názvem: Kryon - „Fyzika vědomí – odhalená budoucnost“ je uveden ZDE.


.

Zobrazení: 6129

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 4.Listopad.2014 v 13:57

* Zrušit celosvětově veškeré dluhy, které na naší planetě momentálně přesáhly 223 bilionů dolarů, lze jednoduše tím, že se zruší peníze a zavede se výměnný obchod. To ale ne-mocní nechtějí dopustit, neboť by nás již neměli nejen čím ovládat, vykořisťovat a zotročovat, ale ani by si již nemohli hrát na bohaté a mocné.

MY SI NEKUPUJEME VĚCI POUZE ZA BEZCENNÉ PAPÍRKY ZVANÉ PENÍZE, ALE HLAVNĚ ZA HODINY SVÉHO ŽIVOTA! Úzce související článek: Tajemství peněz - největší podvod v historii lidstva (proč je to gigantický podvod, jak jej bojkotovat a proč dříve či později tak jako tak zkolabuje) Uvedeno ZDE.

* Kríza neexistuje! (SK titulky) Uvedeno ZDE.

* Jak se co nejvíce a co nejrychleji odpojit od zkorumpovaného systému naleznete v článku s názvem: Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ. Uvedeno ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě se spirituálně založenými lidmi? Uvedeno ZDE.

* Zpřístupnění převratných technologií zdarma celému světu! Uvedeno ZDE.

* Zatajované technologie které zachrání svět budou snad již velice brzy zpřístupněny Uvedeno ZDE.

* Nový solárny kolektor od IBM dokáže koncentrovať energiu z 2000 sĺnk a dodať energiu celej planéte (pošli to dál prosím) Uvedeno ZDE.

* Obyvatelé vesničky se zhruba 2700 obyvateli si vybudovali soběstačnou společnost. Jde to i bez zotročujících korporací a zkorumpovaných zaprodaných politiků, kterých je bohužel většina. Uvedeno ZDE.

* Velice dobrá zpráva: již velice brzy dojde k zásadním změnám, které od základu změní celý svět Uvedeno ZDE.

* Velice jednoduchý a efektivní způsob jak z dnešního plno automatizovaného světa odstranit nezaměstnanost, aneb co znamená opravdová demokracie. Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. Uvedeno ZDE.

* VÍTE, že váš vlastní osud, osud vaší rodiny a vašich dětí, i osud celé této planety je jen a jen ve vašich/našich rukou?! Uvedeno ZDE.

* Chcete-li se osvobodit od Matrixu a stát se tvůrcem své reality i neomezeným pánem svého vlastního osudu, je třeba si konečně uvědomit toto: Uvedeno ZDE.

* Inspirace pro tvoření Ráje na Zemi, kde je radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.


* Nikdy nepochybujte o tom, že i malá skupina lidí může změnit svět a to o to rychleji čím více lidí získá na svou stranu svými inovujícími nápady. Jak se moderního otroctví zbavit naleznete v článku a videu s názvem: Co zjistila 12ti letá holka o bankovním systému? Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 4.Listopad.2014 v 13:57

* Žijeme ve velice sofistikované verzi hry s virtuální realitou. Jinými slovy, holografickém internetu vytvářejícím iluzi 3D. Uvedeno ZDE.
* Co je to Matrix kterým je lidstvo ovládáno a zotročováno, čím je tvořen a udržován v existenci, jak se od něj odpojit a co je třeba udělat aby zkolaboval a nadobro zanikl Uvedeno ZDE.
* Chcete-li se osvobodit od Matrixu a stát se tvůrcem své reality i neomezeným pánem svého vlastního osudu, je třeba si konečně uvědomit toto: Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* VÍTE, že váš vlastní osud, osud vaší rodiny a vašich dětí, i osud celé této planety je jen a jen ve vašich/našich rukou?! Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 4.Listopad.2014 v 13:57

* Co přichází (Prolomení 3D „bubliny“) Kryon CZ Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* VÍTE, že váš vlastní osud, osud vaší rodiny a vašich dětí, i osud celé této planety je jen a jen ve vašich/našich rukou?! Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Martin Martin dne 14.Listopad.2014 v 19:24

Super dokument s českým dabingem o tom jak pyramidy sloužili k vytváření elektřiny ze subtilní energie (prány, čchi, tachyonová energie, energie nulového bodu) ZDE 

Megalitické stavby po celé planetě se záměrně stavěly v pásmu telurických proudů. Číňané jim říkají dračí žíly.  Tuto energii využíval i Nikola Tesla. Na těchto místech se právě vyskytují při focení na snímcích orby, které vznikají ionizováným vzduchem.

Subtilní energetický systém v našem těle ZDE

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 15.Listopad.2014 v 18:15

Hľadanie pravdy (Série úzce souvisejících článků) Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 21.Listopad.2014 v 15:39

* Reptilian Agenda thwarted - Milky Way Galaxy Catastrophe, Year 2370 - Here.
* Silver Legion - Intoductory Interview with Tanaath.wmv - Here.
* Tanaath of the Silver Legion, Interview - Special Ops.wmv - Here.
* Draco Reptilian Cube Destroyed - Tanaath Silver Legion interview - Here.
* ¡ Tolec, Tanaath and Galactic Federation of Light are Fakes ! - Here.
* Tolec on - Disclosure - Here.
*The Silver Legion - Here.


* Nibiru 2014 New stuff - Here.
* Nibiru 2014, Planet X, Nibiru, Aliens, and UFO'S - Here.
* Nibiru / Planet X - 'The Date of Arrival' - An Illuminati Secret - Here.

* Update: The Announcement Andromeda Message 2015 - Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 26.Listopad.2014 v 13:32

Naše Sluneční soustava není zcela přesně interpretována, jak ji definuje tradiční astrologie. Slunce má svého bratra či sestru, planetu Nibiru (řecky Nemesis, jinak též Hercolubus, Isis, Nubisis, Marduk, či Planeta X) je z astronomického hlediska spíše temnou hvězdou (mrtvá hvězda - Brown dwarf - hnědý trpaslík) která má výrazně odlišnou oběžnou dráhu než ostatní planety naší soustavy. Oběh Nibiru trvá přibližně 3600 let a eliptická dráha protíná naší sluneční soustavu pod ostrým úhlem – viz. obrázek. Celý článek s názvem: Původ člověka a souvislost s Nibiru - šokující odhalení je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 7.Červenec.2015 v 13:03

* Secret blockade of our solar system by "Blue Avians" - Here.
* Military Coup of America - David Wilcock - Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 16.Listopad.2016 v 16:18

* Nejvyšší ruský ministr Medvedev, Mimozemšťané jsou zde, je třeba, aby o tom svět věděl. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Russian PM Medvedev Aliens Are Here and the World Needs to Know about It - Here.
Že by se ledy dlouholetého zatloukání již konečně prolomily?
* Rusko oficiálně zveřejňuje, že UFO jsou skutečná (2016). Video v ruštině, s anglickými titulky je uvedeno ZDE.
* Dying CIA Agent Confirms the White House’s Upcoming Alien Life Disclosure INTERVIEW - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Atlantis, území reptiliánského (plazího) pěstění & Atlantský vortex / Atlantis, the Reptilian Breeding Ground & the Atlantean Vortex - Here.
* Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka (reptilián), nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit! Uvedeno ZDE.
* Historie vzniku nynější lidské rasy, aneb kdo stvořil člověka a kdo ho zotročil a proč. Uvedeno ZDE.
* Světová vládnoucí "elita" (které se nyní mocenská struktura světovlády rozpadá pod rukama) jsou potomci reptiliánů, nebo-li tzv. padlých andělů, vzývajících v Satana. Z důvodu, že se ne-mocným reptošským "nadlidím" s "modrou" krví (krev Rh negative) již konečně rozpadá jejich světová mocenská struktura, proto ve své zoufalosti organizují, financují a rozdmíchávají násilnické nepokoje jako jsou např. tyto - Anti Trump Protests Continue; 'Riot' in Portland 'Looting'

* Všichni američtí prezidenti jsou spřízněni negativním typem krve (negativním Rh). Je to pravděpodobné? / All U.S. Presidents Related by Negative Blood Types; What are the Odds? - Here.
* Záhada tajemné krve Rh negative / The Mystery of Rh Negative Blood - Here. (Rh negativní krev mají mimozemské bytosti, které mohou být jak negativní, tak i pozitivní.)

Ne-mocní, kteří se snažili aby ve volbách vyhrála Hillary, měli tu drzost, že někde, tam, kde se jim nějakým způsobem podařilo zmanipulovat výsledky voleb, zmanipulovaly výsledky voleb natolik, že Hillary vyhrála se 100% hlasů. To by se jistě určitě nepovedlo ani samotnému nejvyššímu náčelníku :-) celého vesmíru, natož aby se to podařilo loutce Hillary, která byla do voleb nastrčena globalisty. To je další důkaz toho, že Tramp se NWO globalistům nehodí do jejich mocenského scénáře, vedoucího k ovládnutí celého světa.

Zkorumpovaní politici a zaprodaná nadutá "elito" střeste se, hlavy zdánlivě nepostižitelných ne-mocných zlotřilců začnou brzy padat nejen v USA, ale po celém světě! Více v článku: PUTIN vydává mezinárodní zatykač na George Sorose ... mrtvý nebo živý. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 30 mysl nepobírajících faktech o antických Anunacích. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 30 Mindboggling Facts about the Ancient Anunnaki - Here.
V článku: "Zobrazení holografické podstaty vesmíru a jak si v něm každá bytost pomocí Merkaby (vytvářející černé/bílé díry) vytváří svůj vlastní svět a jeho reality. (pravda Vás osvobodí)" uvedeném ZDE je uvedeno proč se těchto ani jiných "bubáků" není třeba nijak bát.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Již to leze na povrch! Tohle přispěje k zhroucení 3.D matrixu.
* Aktualizace o planetárním vzestupu (do vyšších frekvencí - dimenzí), zvyšující se vnímání. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Planetary Ascension Update, Increasing Sentience - Here or Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Kolektivní odchod z matrixové simulace & probuzení v kouzlu svobodné existence. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Collectives Exiting the Matrix Simulation & Awakening to the Magic of Free Existence - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* ZMĚNY SE BUDOU DÍT RYCHLE !! Anica League of Light 10-24-16 Galaktická federace Světla. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: CHANGES WILL BE HAPPENING FAST!! Anica League of Light 10-24-16 Galactic Federation of Light - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VE VLASTNÍM ZÁJMU SI PŘEČTĚTE TOHLE
* Konečná fáze LIDSKÉ 5-D ASCENSION! Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Archangel Michael, The Final Phase of Human 5D Ascension - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VELICE DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO TVŮRCE NOVÉ ZEMĚ
Čas ve své podstatě neexistuje, takže se na energie portálu 11:11 můžete kdykoliv naladit.
* Portál 11:11 - Velký zázrak, manifestace a Mandela Efekt. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 11:11 Portal, High Magick, Manifestation, and the Mandela Effect - Here.
* Naše cesta do Nové Země, dle těch, kteří vzestupují, druhá část. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Our Journey to New Earth, Those who are Ascending, Part 2 - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VŠEM DOPORUČUJI PŘEČÍST SI TOTO:
* Posun lidství na vyšší úroveň - finální pročištění, přesun za hranice lidské bytosti Uvedeno ZDE.
* Vědci Prokázali, že DNA lze přeprogramovat pomocí slov a frekvencí. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: DNA Can Be Influenced & Reprogrammed By Words & Frequencies - Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 10.června.2017 v 22:56

* Lyran Feline Race - Lion People - Everything You Wanted to Know 2017 - Here.
* No Longer a Conspiracy Theory: Elite Openly Paying to Ingest the Blood of the Young - Here.
* AA MICHAEL! ~ EMBRACING THE POWER OF LOVE ~ MESSAGES FROM ARCHANGEL MICHAEL - Here.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

DOŚWIADCZENIE JIMA Z ŻYCIA PO ŻYCIU

Link do oryginalnego filmuhttps://youtu.be/YbEojX4iaGQ ⚠️ Copyright : Copyright to respective Originals/Parties.I have no financial interests in spreading th...
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Stačí 5 dnů bez elektřiny uživatele Ina Obr
sobota
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Uvědomte si, kde leží vaše skutečná síla !!! uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Otevřený dopis premiéru Petru Fialovi 2 !!! uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ! BOMBA! !!! Radio Mnichov mluvi o celosvetovem podvodu covid... !!! uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ! Petície za vyšetrovanie Ursuly von der Leyenovej - Petice je i pro Čechy !!! uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ! MUDr. Soňa Peková "Mám pocit, že p. ministr teď tady láká na nějakou čtvrtou, "posilňující" dávku ... uživatele Ina Obr
pátek

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby