* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu.

Vědci sice již začínají objevovat to, co samozvaná "elita" vládnoucí tomuto světu a tzv. "strážci" tajemství vědí již celé věky, ale protože se na veřejnost dostávají jen útržky toho důležitého, co vědci již zjistili, tak to, co je uvedeno níže, vám zprvu nejspíše bude připadat zcela pošetilé a nelogické. Je to z důvodu neinformovanosti lidstva, čili že tyto znalosti zatím ještě nejsou v kolektivním podvědomí lidstva a z důvodu, že většina lidí zatím používá především levou, tzn. analytickou polovinu mozku a tu pravou, intuitivní polovinu mozku, má prozatím téměř zcela vypnutou. Z těchto důvodů bude dobré, když si nejdříve poslechnete či přečtete celé, oči otevírající video s názvem: "Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Vesmír Vědomí Myšlenka Hmota Realita Matrix!" (CZ titulky) Uvedeno ZDE. (Universe v překladu neznamená Univerzum, ale Vesmír) Taktéž byste potom měli shlédnout další dvě úzce související videa, jedno s názvem: Osvietené čakry- vizionárska cesta do vnútorného světa", které je uvedeno ZDE a video s názvem: Esoterická agenda (CZ titulky), které je uvedeno ZDE. Z níže uvedených informací se mimo jiné dozvíte např. proč funguje placebo efekt, nebo proč zhypnotizovaný člověk dělá to, co by za normálních okolností nedělal nebo nebyl schopen udělat. Ne nadarmo se v esoterických kruzích říká: víra tvá tě uzdraví, nebo: jak nahoře, tak dole, anebo: láska hory přenáší. Skeptici a ti kteří si nepřečetli a neshlédli to, co je uvedeno výše mají zákaz :-) pokračovat v dalším čtení, neboť jim při porušení tohoto zákazu hrozí mentální šok, :-( kterým může dojít ke zhroucení smyslu toho, co ve svém životě doposud dělali a co doposud bylo jejich životními prioritami. Proč? Protože se mimo jiného dozví i to, že: V Univerzu je naprosto VŠE stvořeno z vše-Vědomí, čili z kosmické, vnitřní, tzn. Duchovní energie nulového bodu, ve které je Jin&Jang v rovnovážném - nulovém stavu.


Nejen většina lidí, ale dokonce ani většina vědců zatím vůbec netuší, že atomy jsou ve své podstatě miniaturní sluneční soustavy, že sluneční soustavy jsou miniaturní galaxie, atd. To znamená, že jádra všech atomů jsou ve své podstatě miniaturní sluníčka (mající své vlastní osobní vědomí) a že elektrony jsou ve své podstatě miniaturní planety (mající taktéž své vlastní osobní vědomí), které obíhají kolem svého jádra, tzn. kolem svého slunce. (jak nahoře, tak dole). Taktéž téměř nikdo neví, že naprosto vše, co v Univerzu existuje, je stvořeno z kosmického vše-Vědomí a tudíž i obsahuje odštěpek kosmického vědomí a to, co tomu všemu, co existuje dodává kinetickou energii je vůle, čili mužský princip Jang - projekce (odstředivá síla) a přání, čili ženský princip Jin - gravitace (dostředivá síla), jejichž interakce tvoří černé/bílé díry (fungující jako duchovní srdce toho co tvoří) vytvářející projekční a gravitační síly, které ve vně projevených formách existencí umožňují veškerý pohyb a tudíž i život. Doba trvání veškerých vně projevených projevů existencí je cyklická, něco jako výdech (např. velký třesk) a nádech (návrat zpět do vnitřních, vně neprojevených existencí), přičemž vždy při protnutí nulové osy dochází k přepólování, což znamená, že se z černé díry (gravitace) stává díra bílá (projekce) a z bílé díry se naopak stává díra černá, čímž se z výdechu stává nádech a z nádechu naopak výdech. Úzce související článek: Podstata Univerzálních zákonitostí veškerého tvoření aneb jak se jednou pro vždy osvobodit od disharmonie a s ní souvisejících obav a depresí. Uvedeno ZDE.


Vše co je projeveno navenek (čili i veškerá zdejší tzv. hmota), je tvořeno pomocí VŮLE, čili pomocí mužského principu JANG - projekce (Bůh Shiva v projevu FREKVENCÍ polarizovaného světla, polarizovaného na mužský princip) a pomocí PŘÁNÍ, čili pomocí ženského principu JIN - gravitace (Bohyně Shakti v projevu ČÁSTIC polarizované hmoty, polarizovaných na ženský princip), přičemž osobní vědomí či program uložený v těchto energetických polích (tvořící vzájemnou interakcí nějaký hmotný projev existence) určuje podobu, vzhled a vlastnosti projevu dané věci či bytosti a to ať již se jedná o hmotu v projevu např. nerostu, rostliny, zvířete, člověka nebo kteréhokoliv nebeského tělesa. Jelikož je naprosto vše stvořeno z vědomí, proto také naprosto vše obsahuje své osobní individuální vědomí (což je odštěpek kosmického vše-Vědomí, známého pod názvem Temná Hmota, ve které/m naprosto vše existuje - "plave"), které dle své vůle, přání a osobního přesvědčení či uloženého programu tvoří samo sebe. Funguje to tím způsobem, že každé individualizované aktivní, čili tvořivé vědomí tvořící samo sebe si svou vůlí - Jang a svým přáním - Jin ve svém středu - v jádru své existence vytváří svou rotující osobní černou/bílou díru, neboli osobní nulový bod svého osobního projevu existence, který/ která funguje jako tepající duchovní srdce projevu existence který svou aktivitou vytváří .Úzce související články: Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE, Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE, Jak se propojit se svým vyšším Já a s Gaiou, obnovit si spojení se svým multidimenzionálním Já a stát se opět vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit. Uvedeno ZDE.


Existence pevné hmoty je ovšem pouhá iluze, ve které jsou skutečné pouze prožitky z toho co na své pouti ve zdánlivě hmotném světě bytosti prožívají. Pevná hmota totiž ve své podstatě vůbec neexistuje, z důvodu, že atomy (tvořící osobní hologramy ze kterých se veškerá tzv. hmota skládá) díky vzájemným interakcím energií Jin a Jang vznikají (projevují se navenek - výdech) a opět zanikají (vracejí se zpět do vně neprojevených, duchovních existencí - nádech) a to rychlostí více jak 9 bilionů výdechů a nádechů - pulsů které každou sekundu proběhnou. No a jelikož se veškerá tzv. hmota skládá z atomů, (které dle vnitřního osobního programu či přesvědčení tvoří specifické osobní hologramy věcí a bytostí), proto je z toho naprosto jasné a dokonce i zcela logické, že naprosto vše, co kolem nás v tzv. hmotném projevu existence existuje více než 9 bilionkrát za sekundu zhasne, zanikne, čili zmizí z vnějšího, hmotného projevu existence a zase se rozsvítí, projeví, čili opět se zhmotní a zobrazí do zdánlivě hmotného projevu existence. Tato obrovská rychlost změn pulsování veškerých atomů (kterou lidské oko není schopno postřehnout) vytváří pouhé zdání existence pevné, neprostupné hmoty. Je to něco podobného, jako když něco velkou rychlostí narazí na vodní hladinu, tak to taktéž připadá jako náraz na betonovou stěnu a ne jako náraz na něco čím se dá poměrně snadno projít. (Díky těmto výše uvedeným skutečnostem je možná např. teleportace, čili odhmotňování a opětovné zhmotňování, a to do libovolného času a prostoru, i všemožné jiné tzv. zázraky či zdánlivé nemožnosti) Úzce související článek: * Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE, Animace znázorňující jak Jin a Jang společně vytváří časo-prostorový hologram, čili elektromagnetickou síť na které se zobrazuje iluze existence pevné hmoty, prostoru a času v něm plynoucím Uvedeno ZDE. Úzce související video: Uzce související video: Vy sami jste BŮH - Bashar & Abraham (CZ titulky) Uvedeno ZDE.


Navíc to, co tvoří zdání vně projevené hmoty jsou ve své podstatě jen pouhé jednotlivé, mentálními pochody předstvořené statické, tzn. nepohybující se mentální, čili vnitřní, duchovní obrázky - představy. Z těchto předstvořených mentálních obrázků si pak každá bytost pomocí své vůle, přání, fokusu pozornosti a osobního přesvědčení (čili vnitřního osobního programu vytvořeného osobním přesvědčením) vybírá takové jednotlivé obrázky, které odpovídají jejímu momentálnímu osobnímu přesvědčení, nebo záměru toho jaký děj - příběh si z těchto jednotlivých obrázků chce sestavit - vytvořit. Z toho jaké předstvořené obrázky si bytost vybere (u lidí je výběr prozatím většinou nevědomý) a jaký si určí jejich sled, z toho je pak tvořen osobní svět a jeho reality tvořící paralelní svět vůči světům ostatním. Události v osobním světa a jeho realitách probíhající tvořící příběh té bytosti, která si jej nevědomě, svým osobním přesvědčením či vědomě svým vědomým záměrem z jednotlivých vybraných obrázků sama sestavila, přičemž změna z jednoho holografického obrázku na druhý (čili přesun osobního vědomí z jednoho hologramu do jiného) tvoří zdání existence hmoty, prostoru a v něm probíhajících události, čili zdání plynoucího času. Veškerá hmota ovšem jako hmota pouze vypadá, neboť naprosto vše zdánlivě hmotné jsou pouhé jednotlivé, mentálními pochody předstvořené obrázky tvořící ve vně projeveném světě jednotlivé, vzájemně se prolínající hologramy, které se každou vteřinu více než 9 biliónkrát rozsvítí, čili navenek projeví - zobrazí (přičemž jejich sled tvoří nějaký specifický osobní příběh - děj) a opět zhasnou, čili opět zaniknou a vrátí se nazpět do vně neprojevených světů (které jsou v projevu vnitřních, mentálních úrovní existencí), čímž se opět rozplynou a zmizí jak pára nad hrncem. :-) Úzce související články: Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE
, * Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE. Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.


Jakmile si člověk uvědomí, že je ve své podstatě především tvořivé vědomí, čili živé tvořivé světlo tvořící si svými představami své vlastní světelné holografické sítě - plátna, na kterých si následně zobrazuje své osobní představy (které jsou vždy tvořeny na základě osobního přesvědčení) a teprve až potom že je zdánlivě hmotný projev existence a to vždy takový, čemu v hloubi své duše doopravdy věří, tak si uvědomí i to, že pouhou změnou svého osobního přesvědčení, čili změnou svého vnitřního programu, ze kterého je tvořen vnější osobní projev existence, může začít dělat všemožné tzv. zázraky, jako např. uzdravit se, zbavit se všemožných neduhů a zlozvyků, začít mládnout, odhmotňovat se a opět se zhmotňovat do libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledů a projevů existencí a to dokonce i do několika projevů existencí současně, teleportovat se (třeba i do nějakého paralelního či zcela jiného světa) a mnohé další zdánlivé nemožnosti. Toto všechno zdánlivě nemožné bude tím snadnější, čím vyšších osobních frekvencí bytost dosáhne, nebo čím vyšší budou frekvence tohoto světa. Hlavně si konečně uvědomte, že nejen takzvaně neživé věci, ale i bytosti, které si neuvědomují svou vnitřní, čili duchovní podstatu a neomezené možnosti a schopnosti s tím spojené, jsou řízeny osobním přesvědčením, čili vnitřním osobním program, který řídí funkci jejich existence dle toho čemu kdo u-věří. Proto si nenechte nikým a ničím vymývat svůj mozek, neboť tím že u-věříte všemožným nepravdivým blábolům, tím se z vás stávají naprogramované, zotročené, snadno manipulovatelné a ovladatelné loutky! Úzce související články: Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE, Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE, Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomými tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.


Též je třeba si uvědomit, že světů a jejich realit je tolik, kolik je mentálních představ, neboť každé jednotlivé vědomí či bytost si svým osobním přesvědčením či vnitřním programem tvoří svůj vlastní osobní svět (a události v něm probíhající) který se stává paralelní odnoží světů od kterých se bytost změnou svého přesvědčení (čili změnou svého osobního programu) nebo změnou své vůle a přání, či změnou svého záměru od původního světa odklonila a tím si vytvořila nějakou jinou, novou časovou linii ve které probíhají mírně, velice či zcela odlišné události tvořící nějaký specifický příběh. Každý jednotlivý svět a jeho reality, jsou totiž složeniny z jednotlivých osobních hologramů, které jsou k sobě dočasně přitahovány pomocí stejnorodých či podobných frekvencí (tvořených podobnými přáními či záměry), které však lze změnou osobního přesvědčení, čili změnou vnitřního osobního programu, nebo změnou záměru či fokusu pozornosti kdykoliv jakkoliv změnit. Každou změnou osobního přesvědčení, čili vnitřního osobního programu, nebo změnou přání či záměru u bytosti dochází ke změně osobních frekvencí, což způsobuje že se bytost teleportuje do nějakého jiného, podobného či zcela jiného paralelního světa, na který se změnou záměru či svého vnitřního programu momentálně přeladila. Ze složenin takovýchto jednotlivých osobních holografických obrázků si bytosti na základě svých osobních přesvědčení a záměrů vytváří společné časo-prostorové (či prostoro-časové), kolektivní vědomí (na které jsou bytosti dočasně naladěny), které vytváří větší hologram, na němž se zobrazuje jejich společný svět s jeho specifickými frekvencemi, čili s jeho specifickými existencemi, tendencemi, záměry a tomu odpovídajícími událostmi. Berte též na vědomí, že tento náš vesmír je v projevu multi-vesmíru, což znamená, že má tolik paralelních existencí, kolik je v něm mentálních představ, takže pokud si přejete jiný, lepší svět, tak je z čeho si vybírat. Úzce související články: Živé Představy. Uvedeno ZDE, Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE, Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.


Z toho všeho jasně vyplývá, že pokud se vám nelíbí realita či dokonce svět ve kterém právě jste, tak se z něj můžete změnou svého osobního přesvědčení - programu kdykoliv přemístit do nějakého jiného, paralelního světa, na který se změnou záměru či osobního přesvědčení (což mění osobní frekvence) přeladíte. Udržíte se tam ale opět jen tak dlouho, dokud budete fokusem své pozornosti a vnitřními osobními frekvencemi naladěni na frekvence toho jiného světa, který je taktéž tvořen a udržován v existenci pomocí kolektivní vědomí na které jste se změnou svých osobních frekvencí přeladily. Pamatujte si, že stejnorodé frekvence se naprosto vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou a že jejich vzájemná interakce (tvoří nějaké specifické kolektivní vědomí) vytváří časo-prostory, což jsou světy v projevu čtvrté dimenze - 4.D, či prostoro-časy, což jsou světy v projevu 3.D. Pokud něčí osobní přesvědčení, vnitřní program či fokus pozornosti není naladěn na stejnou frekvenci jako je kolektivní vědomí světa, ve kterém bytost či věc před momentem doposud byla, tak z takového světa mizí, teleportuje se a objeví se buď v nějakém paralelním světě, který může být trochu či velice podobný tomu, který právě opustila, nebo se může dokonce objevit v jiné dimenzi, na kterou se takováto bytost změnou fokusu pozornosti a změnou či zvýšením svých vnitřních frekvencí momentálně právě naladila. Toto soustavné přelaďování a přeskakování - přesouvání z jednoho paralelního světa do jiného paralelního světa dělá neustále naprosto všechno a všichni, tedy i každý člověk, aniž si to ovšem většina lidí prozatím uvědomuje, neboť většina lidí si zatím tvoří svůj osobní svět a události v něm probíhající pouze ze své nevědomé, či podvědomé úrovně existence. Úzce související články: My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE, Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE, Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.


Jakmile si člověk uvědomí, že veškerá hmota jsou pouhé jednotlivé statické, mentálními pochody stvořené holografické obrázky (tvořené vědomím a tudíž obsahující vědomí svého tvůrce) kterých se za každou sekundu vystřídá více než 9 bilionů a že veškerý pohyb a zdání plynoucího času je tvořen přesunem osobního vědomí z jednoho statického holografického obrázku do nějakého jiného, a že lze v těchto jednotlivých obrázcích (ze kterých je tvořeno zdání existence hmoty prostoru a času v něm plynoucím) přeskakovat jakkoliv je jen libo, čili že jde v obrázcích (z nichž je v tomto světě tvořen lineární čas) přeskakovat např. jak dopředu, do zdánlivé budoucnosti, tak dozadu, do zdánlivé minulosti, a že z těch obrázků které si kdo vybere a z libovolného uspořádání jejich sledu lze stvořit jakýkoliv příběh - události, tak si uvědomí i to, že si změnou osobního přesvědčení může nejen stvořit libovloný osobní příběh, který si přeje ve svém životě prožít a zažívat, ale i to, že když udělá něco špatně a něco tím pokazí, tak se může kdykoliv vrátit do obrázku před tím, než došlo k něčemu nechtěnému a zvolením si jiného obrázku si tak vytvoří jinou, novou, paralelní časovou linii, než je ta, ve které se odehrálo to, co si bytost nepřeje, aby se událo. Z tohoto důvodu je možné se např. setkat s někým, kdo se v lineární postoupnosti času ještě nenarodil, :-) anebo už bydlet v domě, který v nějaké časové linii zatím ještě nebyl postaven, :-) ovšem v nějaké jiné, paralelní časové linii již postaven byl, či cokoliv jiného zdánlivě nemožného, co vám vaše představivost dovolí si představit a vytvořit si z toho svůj osobní příběh a následně to zažívat jako svou osobní pravdu a již probíhající a prožívající zkušenost. Úzce související články: Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE, STRUKTURA REALITY A ZRCADLA Uvedeno ZDE, Animace znázorňující jak Jin a Jang společně vytváří časo-prostorový hologram, čili elektromagnetickou síť na které se zobrazuje iluze existence pevné hmoty, prostoru a času v něm plynoucím Uvedeno ZDE.


Čím více si člověk začne uvědomovat že je především tvořivé vědomí, čili živé tvořivé světlo, ze kterého je dle osobního přesvědčení či vnitřního osobního programu tvořen nejen hmotný projev existence, ale i okolní prostředí a události v něm probíhající tvořící zdání plynoucího času a čím více se propojí se svými vyššími, energetickými, čili nehmotnými Já a přes ně až do centrálního slunce našeho vesmíru, čili čím více se propojí i s nepolarizovaným světlem (ve kterém je Jin a Jang v rovnovážném souznění, takže tyto dvě energie spolu již nesoupeří, ale naopak se navzájem podporují a doplňují), tím více může začít být VĚDOMÝM tvůrcem a pánem své osobní reality a prožitků z toho co si tvoří. Později se může stát tvůrcem celého svého světa, který si záměrem toho co chce tvořit a svou vůlí - Jang, přáním - Jin a svým vnitřním osobním přesvědčením každá jednotlivá bytost ve vyšším projevu existence pro sebe sama vytváří. Takže, pokud se chcete dostat do překrásného světa, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné, tak si takovýto svět nejen představujte, ale i si představujte že v takovém světě již jste a že v něm
právě teď již prožíváte překrásné prožitky a dříve či později se v takovém světě skutečně ocitnete. Jak rychle k tomu dojde záleží na tom nakolik budete své představy a prožitky brát jako již existující skutečnost a vaší prožívanou realitu, čili váší osobní pravdu. Úzce související články: Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE, Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE, Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE,


Pokud si přejete, aby se takovýmto světem stala celá tato planeta a tento její svět (což je dosti pravděpodobné, z důvodu že jste tento článek dočetli až sem), pak je třeba, abyste takovýmito svými představami podpořili vizualizaci těch, kteří si představují, že se zdejší lidé i planeta již probouzí ze svého hypnotického spánku a že si už začínají uvědomovat svou duchovní podstatu, čímž dochází k tomu že se celý tento svět transformuje a mění do projevu překrásného, radostného a povznášejícího světa tvořící pro všechny zúčastněné pravý ráj na Zemi. Zkrátka a dobře, je třeba abyste si i vy začaly představovat, že se tento svět do takového překrásného projevu existence již právě TEĎ stále rychleji proměňuje a že se do takového harmonického projevu existence již transformuje nejen váš osobní svět, ale celá tato naše planeta se všemi a vším co na ni a uvnitř ní existuje. Aby vaše představy byly účinné, na to je třeba, aby vaše představy byly vždy jako přítomné, právě již probíhající události! Ve skutečnosti totiž neexistuje nic jiného než jedno nekonečné nyní - teď, které spojuje vše se vším do jednoho nekonečného tady a teď. Úzce související video: Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) Uvedeno ZDE, Video: Vy sami jste BŮH - Bashar & Abraham je již jen v angličtině pod názvem: You are GOD (Bashar & Abraham Remix Uvedeno ZDE. My, Lidé - Abraham, Bashar, Kryon (CZ titulky) Uvedeno ZDE.


Uvedomte si taktéž, že: čemu neuvěříte, že jste schopni udělat, dokázat či stvořit, to nestvoříte a naopak, čemu u-věříte, to již právě teď tvoříte, aniž si to mnozí z vás uvědomují! Pokud máte ovšem o něčem pochyby, tak to, co tvoříte svými pochybami sabotujete a rušíte! Jak už jsem výše uvedl, ne nadarmo se říká: víra tvá tě uzdraví a láska a s ní spojená harmonie hory přenáší! Taktéž berte na vědomí, že vnější realita je zrcadlem vašich vnitřních přesvědčení a z nich tvořených představ, takže se vaše osobní vnější realita nebude moci změnit do té doby než se změní vaše vnitřní osobní přesvědčení, jelikož by to bylo jako chtít od svého obrazu v zrcadle aby se na vás usmálo dříve než se vy usmějete do zrcadla. Na provedení změn v globálním měřítku nás není třeba mnoho, neboť změnou našich představ a přesvědčení se mění naše společné planetární kolektivní vědomí a to mění celý tento náš vně projevený svět. Úzce související články: Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE, My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE, VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.


Chcete-li se stát "dítkem" štěstiny, je třeba abyste se neupínali na nic nepěkného a nepříjemného - negativního a nepředstavovali si to, jelikož vaše představy tvoří vaší osobní realitu! Titanik byl také nejdříve jen pouhý knižní román, ovšem představivost a emocionální prožitek toho co při čtení čtenáři četli přivedl během několika let tento děj z vnitřních, mentálních úrovní existencí i do vnějšího, hmotného projevu existence. Dnes se ovšem každá představa stává vně projevenou událostí - realitou nesčíslněkrát rychleji, neboť nyní jsou frekvence struktury tohoto světa mnohem vyšší než tomu bývalo dříve. Takže pokud chcete pro sebe i pro ostatní začít tvořit překrásný svět s příjemnými událostmi, tak si ve své představě stvoře světelnou houbu a pokud se vám do vašich představ vloudí nějaká negativní představa, tak ji touto vámi stvořenou světelnou houbou smažte, jako když mažete školní tabuli. Úzce související články a videa naleznete v článku s názvem: Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý Uvedeno ZDE,


Vědomí Jednoty propojuje přes
nulové body, čili černé/bílé díry, vše se vším do jednoho tady a teď

                                                           NoW = NYNÍ - NYNÍ - NYNÍ ...

* Obrovská síla záměru (7.D), představivosti (6.D) a po-citu (5.D), aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE.

                                        Živé Tvořivé Světlo, neboli Kosmické Vše-Vědomí.

* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.


Další úzce související články a videa:

* Esoterická agenda CZ titulky Uvedeno ZDE.
* beny - Osvícené cakry-vizionárská cesta do vnitrního sveta 1. Uvedeno ZDE.
* beny - Osvícené cakry-vizionárská cesta do vnitrního sveta 2. Uvedeno ZDE.
* Vědomí řídí Vesmír - CZ titulky". Uvedeno ZDE.
* Podstata světa , kvantové myšlení, realita nebo MATRIX? Uvedeno ZDE.

* Historie vzniku nynější lidské rasy, aneb kdo stvořil člověka a kdo ho zotročil a proč. Uvedeno ZDE.
* Svět v nás a kolem nás - ZDE.
* Co je to Matrix kterým je lidstvo ovládáno a zotročováno, čím je tvořen a udržován v existenci, jak se od něj odpojit a co je třeba udělat aby zkolaboval a nadobro zanikl Uvedeno ZDE.

* Chcete-li se osvobodit od Matrixu a stát se tvůrcem své reality i neomezeným pánem svého vlastního osudu, je třeba si konečně uvědomit toto: Uvedeno ZDE.
* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.
* Síla myšlenky aneb jak správně manifestovat Uvedeno ZDE.
* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.

* Jak se stát všestranně úspěšným a současně získat zdravé, konstruktivní, tvořivé, nepovyšující se sebevědomí. Uvedeno ZDE.
* Podstata Univerzálních zákonitosti veškerého tvoření aneb jak se jednou pro vždy osvobodit od disharmonie a s ní souvisejících obav a depresí. Uvedeno ZDE.
* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA? Uvedeno ZDE.
* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
* Jak si do své osobní reality přitáhnout to co si přejete se dozvíte z příběhu s názvem: Kolíček na prádlo. Uvedeno ZDE.
* Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

* DUCHOVNÍ "MOLEKULA" - dokument o DMT a převratném vědeckém výzkumu. Uvedeno ZDE.
* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.

* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Uvedeno ZDE.


* Zdeněk Hajný Galerie Cesty ke světlu Uvedeno ZDE.


* Čtyři Dohody - Don Miguel Ruiz (čte Jaroslav Dušek) Uvedeno ZDE.
* Jaroslav Dušek: Uvěřili jsme v neštěstí Uvedeno ZDE.
* Jaroslav Dušek: Jak odejít ze systému Uvedeno ZDE.


* VÍTE, že váš vlastní osud, osud vaší rodiny a vašich dětí, i osud celé této planety je jen a jen ve vašich/našich rukou?! Uvedeno ZDE.


Doplňující videa v angličtině:

* Iinner Worlds, Outer Worlds - Part 1 - Akasha Uvedeno ZDE.
* Inner Worlds, Outer Worlds - Part 2 - The Spiral Uvedeno ZDE.
* Inner Worlds, Outer Worlds - Part 3 - The Serpent and the Lotus Uvedeno ZDE.
* Inner Worlds, Outer Worlds - Part 4 - Beyond Thinking Uvedeno ZDE.
* BASHAR Q&A - Dejavu Uvedeno ZDE.
* Bashar on creating what we prefer Uvedeno ZDE.
* Message From The Galactics Via Bashar ~ Daryl Anka Uvedeno ZDE.
* Bashar Finding and Following Your Excitement Uvedeno ZDE.
* Bashar About Nibiru A Different Perspective Uvedeno ZDE.
* Bashar - Attracting Your True Nature Uvedeno ZDE.
* Bashar - Happiness is a Decision Uvedeno ZDE.
* Bashar - Believing Is Seeing Uvedeno ZDE.
* Bashar - Shifting - 2013 Uvedeno ZDE.
* Bashar Shifting Reality Uvedeno ZDE.
* Willa explains Time Parallel Realities Uvedeno ZDE.
* Willa Hillicrissing's Reality & Picture ~ Earth's Future Hybrid Children Civilization (Bashar) Uvedeno ZDE.
* SIRIAN SACRED CIRCUITRY with 7 Chakra Balancing Sound Frequencies Uvedeno ZDE.
* Jane Roberts - Seth Speaks One Hour Audio - INSPIRING AND HEALING! Uvedeno ZDE.
* Abraham Hicks~Mechanisms that activate instant manifestation Uvedeno ZDE.
* Abraham Explains How To Transition From Fantasy To Reality Uvedeno ZDE.
* Abraham Hicks- Easiest Way Of Creating Your Own Reality! Uvedeno ZDE.
* Abraham - What does realizing your dreams really mean. Uvedeno ZDE.
* Abraham - Negative emotions exist for two reasons only Uvedeno ZDE.
* Abraham Hicks ~ De-activating feelings of insecurity Uvedeno ZDE.
* Abraham Hicks ~ Shifting from wanting to expecting Uvedeno ZDE.
* Abraham Hicks ~ Being and Staying in Your Vortex Uvedeno ZDE.
* Abraham Hicks - How Source energy Adores Uvedeno ZDE.


Další doplňující videa v angličtině naleznete zde:

* If you are serious about finding out how is created all matter, look at all of these videos (this knowledge will set you free) Uvedeno ZDE.
* End of the poverty can be ended by stroke of the pen. Everything is deception, money, taxes, illness and even everything you've been taught is a huge scam. There is a solution for all the problems of the present time. There exist technoilogie able to do anything and everything. Details at: Holographic Disclosure 14(The Awakening) Here.
* The Awakening (Full Movie) Here.


* How to control the Matrix - Here.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Ve středu oka každé černé díry je díra bílá a to z toho důvodu, že trojúhelníkový spodek 4stěnu Merkaby (nebo čtvercový spodek pyramidy) nasává energii hmoty a mění hmotu zpět v přáním a vůlí nepolarizovanou, čili nic netvořící, pouze existující kosmickou energii nulového bodu, ve které je Jin&Jang v rovnováze. Z této energie nulového bodu, která mimo jiné funguje i jako všudypřítomný hyperprostor (spojující vše se vším do jednoho tady a teď) je pomocí vůle - Jang, přání - Jin a posvátné geometrie stvořeno naprosto vše vně projevené, čili i naprosto vše, co považujeme za hmotný, vně projevený projev existence.


Tvoření hmotných projevů existencí funguje na tom principu, že kosmická energie nulového bodu (pocházející z centrálních, čili nepolarizovaných sluncí) je hrotem čtyřstěnu, nebo pyramidy (nebo jakéhokoliv jiného tvarového zářiče) díky projekční síle Jang (nebo-li vůlí - mužským principem) vyzařována navenek v podobě FREKVENCÍ světla (pocházejících z polarizovaných sluncí), které jsou díky mužskému principu polarizované na Jang. Pomocí přání, čili pomocí gravitační sily Jin (nebo-li přáním - ženským principem) se frekvence světla zhušťují a následně se mění v ČÁSTICE, ze kterých je tvořena veškerá vně projevená hmota. Částice se ovšem díky gravitační síle černé díry, která je vytvářena na spodku čtyřstěnu (či pyramidy) opět rozpadají a mění se ve středu (v jádru - nulovém bodu) Merkaby nazpět ve světelnou, přáním a vůlí nepolarizovanou energii nulového bodu.
Čili přání, nebo-li ženský princip kosmickou energii nasává (nádech), kdežto vůle, neboli mužský princip energii vyzařuje (výdech), přičemž vyzářenou energii lze pomocí posvátné geometrie a vůle a přání, čili pomocí záměru (nebo-li dle programu pocházejícího ze 7.D) opět přeměnit do libovolných hmotných projevů existencí. Takže funkční Merkaba, v jejímž středu je mužský - projekční a ženský - gravitační princip v rovnováze (čímž je vytvářen nulový bod fungující jako centrální slunce) je to, co zaručuje neustálou cirkulaci kosmické energie nulového bodu (zvané např. energií Čhi), vůlí a přáním dočasně polarizované - rozštěpené na Jin - ženský princip a Jang - mužský princip.


To znamená, že vůle Jang, přání Jin a funkční Merkaba (nebo-li tvarový zářič) je to, co umožňuje všemu nejen pohyb, ale vdechuje do všeho i život, přičemž Vědomí tomu dodává inteligenci. Z toho jasně vyplývá, že naprosto vše organické, tedy např. i planety, slunce a hvězdy jsou živé a mají svou vlastní - osobní inteligenci. Více v článku: * Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit Uvedeno ZDE.


* Nulový bod a tachyony. Uvedeno ZDE.


* Co vytváří dualitu, čili protiklady, jako je kupř. dobro a zlo a jakým způsobem dualitu vyrušit a tím vše navrátit nazpět do jednoty a harmonie Uvedeno ZDE.

 Tvořivý oheň JANG = BŮH (Shiva)                  Tvořivý oheň JIN = BOHYNĚ (Shakti)


* Z čeho je tvořena 3.D hmota Jin a 4.D astrál Jang (tvořící dualitní světy) a jak a proč se propojením částic Jin s frekvencemi Jang vracíme zpět do jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D - dimenzí Uvedeno ZDE.


* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Co myslíte, jsou to triky, nebo magie, anebo ne-obvyklé schopnosti, které může ovládat každá uvědomělá bytost, tzn. nejen Ježíš-ek. :-) Uvedeno ZDE.
* Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE.
* Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDETam kde nejsou energetické bloky, tam energie Čchi volně proudí a kde energie Čhi (čili spojení energie Jin&Jang nazpět do jednoty) volně proudí, tam je prožíváno blaho, které může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem, jehož intenzita je přímo úměrná velikosti toku zmiňovaných energií.


Světy v projevu 3/4D, jsou světy založené na proudění kosmické energie mezi šestistěnem (elementem Země, 3.D - Jin) a osmistěnem (elementem vzduchu, nebo-li éteru, 4.D - Jang). Funguje to tak, že z jádra 8mi stěnu (které je společné s jádrem 6ti stěnu), přes 6 vrcholů (hrotů) 8mi stěnu (fungujících jako 6 vortexů, bílých děr - Jang) vyzařuje ven projekční energie Jang (výdech) a 6ti plochami 6ti stěnu, nebo-li krychle (fungujících jako 6 čaker, černých děr - Jin) se energie Jang (gravitační silou přepólovaná na Jin), vrací zpět do jádra 6ti stěnu (nádech), které je společné s jádrem 8mi stěnu. Viz přiložené obrázky.


Tento systém (6 vortexů + 6 čaker + 1 společný střed) je v projevu duality, neboť funguje na principu 6ti vortexů, projekčních energií Jang (tvořících 4.D světy), + 6 čaker, gravitačních energií Jin (tvořících 3.D světy) + 1 společný střed, což je dohromady 12+1 = 13 úrovní vědomí a jejich existencí, přičemž světy v projevu ČÁSTIC hmoty - 3.D (protony - Jin - gravitace) jsou frekvenčně odděleny od světů v projevu FREKVENCÍ světla, polarizovaného na Jang - 4.D (elektrony - Jang - projekce)
Světy v projevu 5.D - 12.D jsou světy jednoty, založené na proudění kosmické energie mezi všemi elementy, čili založené i na proudění energie mezi 20ti stěnem (element vody), který má 12 vrcholů (nebo-li 12 bílých děr - Jang) a 12ti stěnem, pátým elementem (spirit podstatou) který má 12 ploch (nebo-li 12 černých děr - Jin).
Jakmile se v nás vzájemně propojí všech 5 elementů do jednoty, což se již děje, z důvodu že jsme stále více prozařováni světlem - vědomím pramenícím z galaktického centrálního slunce (což je 12tá úroveň vědomí), tak budeme schopni se volně pohybovat ve všech 12ti úrovních vědomí a jeho existencí. To znamená, že se budeme moci odhmotňovat a zpětně zase zhmotňovat či nějakým způsobem projevovat v kterékoliv z těchto 12ti úrovní vědomí a existencí, čili kdekoliv v galaxii, v kterékoliv její úrovni a to v takovém projevu, jaký si momentálně zrovna zvolíme.


Černé díry sice mění - rozkládají hmotu na energii, která v sobě ovšem obsahuje informace toho, čím byla a v jakém projevu existence se projevovala, takže se v nich nic neztratí. V jádru každé černé díry (čili v jádru každého nulového bodu, fungujícího jako duchovní srdce) je hyperprostor, spojující vše se vším do jednoho tady a teď. Proto se přes hyperprostor dá promítnout do jakéhokoliv místa v čase a prostoru a tam lze opět zkrystalizovat (zhmotnit se) do svého původního, nebo jakéhokoliv jiného projevu existence a to klidně i do několika různých projevů existencí současně. Související článek: Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.


Toto všechno a mnohem více než jen tohle dovedou tzv. na nebe vzatí mistři, nikoliv však zkorumpovaní ministři :-) a jim podobní vejlupci. Ti a jim podobní zloduši, pokud se nepolepší, zůstanou "po škole" na doučování, ovšem v jiném světě (odpovídajícímu jejich osobním frekvencím), neboť tento svět postupuje do 5. a vyšších D - dimenzí.

                            Krystalická Země, tvořená z 12ti stěnu - Dodekahedronu.

V takovýchto světech jsou částice hmoty Jin prosyceny frekvencemi světla polarizovaného na Jang, takže v těchto světech naprosto všechny projevy hmotných existencí září jako miniaturní sluníčka, jejichž souhrn vytváří sluneční svit. Související článek: Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.


Systém založený na 12ti stěnu (korespondujícím s 12 čakrami) má 12 takovýchto níže zobrazených gravitačních, čili dostředivých spirál, nebo-li černých děr (nikoliv jen 2, jak je vyobrazeno) nasávajících energii do svého středu, nebo-li do svého nulového bodu (fungujícího jako duchovní srdce), přičemž jeho párovým dvojčetem je 20ti stěn, který má 12 vrcholů (čili 12 bílých děr), projektujících energii ze středu, čili z duchovního srdce navenek. Touto cirkulací energií mezi 12ti a 20ti stěnem je vytvářen hologram KRISTALICKÉHO, nebo-li světelného matrixu, ve kterém je Jin a Jang již v rovnováze a proto je v krystalickém hologramu vše se vším v harmonickém souznění.


V jádru 12ti stěnu není Merkaba, ale 12ti stěn "naruby", tvořící níže zobrazený tvarový zářič, který má 12 vrcholů.


V jádru 6ti stěnu (postaveného na roh) je 6ti stěn "naruby", vytvářející Merkabu s trojúhelníkovými základnami.


Meditujte fokusem své pozornosti zaměřeni na takovéto tvarové zářiče. Nesoustřeďte se přitom ale jen na jejich povrch, ale klidně i vstupte do jeho/jejich středu. Pokud v nich uvidíte i jiné tvarové zářiče, tak se tomu nedivte, neboť vše v existenci je tvořeno a pochází z jedné a té samé struktury 7mi platonských těles, neboť hologramy jednotlivých projevů existencí jsou zmenšené kopie jednoho jediného hologramu (toho největšího), tvořícího celý tento vesmír. Tento vesmír z toho důvodu, že jiné vesmíry mohou třeba fungovat na jiném principu.


Osobní nulové body (nebo-li duchovní srdce) spojují vše se vším do jednoho tady a teď, čili do jednoho nekonečného nyní, které obsahuje veškerou moudrost celého Univerza.


* Připojení k nové síti (světelné, 12ti vláknové, založené na energiích 12ti stěnu). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Connecting to the New Grid - Here.


* Úzce související video zobrazuje čtyřstěn (tetrahedron), z nichž je při jejich opačně směrovaném prolnutí stvořena Merkaba, 6ti stěn (cube) versus 8mi stěn (octahedron) a 12ti stěn (dodecahedron) versus 20ti stěn (icosahedron) Zobrazení uvidíte ZDE, ve videu s názvem: The Platonic Solids (Part 2 of 2).


Chcete-li se dozvědět princip vytváření 3.D/4.D světů a princip vytváření 5.D - 12 D světů, shlédněte vyobrazení na tomto výše uvedeném videu (nevadí, že je v angličtině) a přečtěte si pozorně tento výše uvedený článek: Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.


Úrovně vesmírného vědomí, nebo-li naše nižší a vyšší Já Jsem to, či ono Uvedeno ZDE.


* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět. Uvedeno ZDE.
* Důkaz, že veškeré 3.D (Jin) ČÁSTICE hmotných projevů existencí jsou tvořeny ze 4.D (Jang) FREKVENCÍ světla, které krystalizuje do hmotných projevů existencí dle programů do nich vložených Uvedeno ZDE.
* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomými tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.
* Návod jak si můžete začít tvořit pouze to, co je pro vás příjemné, radostné a povznášející Uvedeno ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) - ZDE.

Všem Vám doporučuji přečíst si celý, úzce související článek: Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Video s názvem: The Greatest Mystery of Earth Revealed! Ezekiels Wheels Unveiled znázorňuje holografickou podstatu vesmíru. Zobrazení Vám mnohé napoví i pokud neumíte anglicky vůbec nic. Budete-li pozorně sledovat celé video s názvem: meditacion_del_cosmonauta noosferico.avi, tak vám to napoví ještě mnohem více.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
Tento článek, doplněn o mnohé další údaje, naleznete pod názvem: Zobrazení holografické podstaty vesmíru a jak si v něm každá bytost pomocí Merkaby (vytvářející černé/bílé díry) vytváří svůj vlastní svět a jeho reality. (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 16618

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

* FRAKTÁLY - HON NA SKRYTOU DIMENZI - CZ titulky Uvedeno ZDE.

Osvietené čakry - vizionárska cesta do vnútorného sveta Slovenské titulky Uvedeno ZDE.

* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.

Události tohoto světa jsou řízeny programem vytvářeným přesvědčením, vírou v to či ono
Že by ptáci znali noty? :-) Video s názvem: Ptactvo na drátech Uvedeno ZDE.

Proč se tohle neučíme ve škole" (na začátku videa není třeba umět anglicky) Uvedeno ZDE.

* Bashar - Levels of the Physical Mind https://www.youtube.com/watch?v=mu4c0qEgyCQ
*** BASHAR The Best Speech of Bashar Uvedeno ZDE.
* Bashar's most profound speech NOVO Uvedeno ZDE.
* Bashar - You are the Infinite Uvedeno ZDE.
* BASHAR Q&A - Feeling lost in life.... Uvedeno ZDE.
* Bashar - Happiness is a Decision Uvedeno ZDE.
* BASHAR Secret of YOU-niverse Uvedeno ZDE.
* Bashar - Let it be obvious Uvedeno ZDE.
* BASHAR Three Powerful Minutes with Bashar Uvedeno ZDE.
* How to get rid of any dependence CZ subtitles Uvedeno ZDE.

* Ve vesmíru se prý nachází mnohem víc černých děr, než jsme si mysleli Uvedeno ZDE.
Až vědátoři zjistí, že černé/bílé díry, tvořené osobním duchovním srdcem (ve kterém je osobní Merkaba fungující jako nosič osobního vědomí) jsou a musí být ve všech organických projevech existencí (čili ve všech živých bytostech), tzn. jak např. v atomech, nerostech, rostlinách, živočiších, lidech, měsících, planetách, sluncích, hvězdách a dokonce i v jádru celého vesmíru, tak konečně odhalí tajemství tvoření veškerých organických bytostí ve vesmíru existujících.
Nebýt totiž Merkaby (jejíž Jin&Jang aktivita vytváří černé/bílé díry), tak nejsou tvořeny hologramy, na nichž se zobrazují vně projevené existence nejen výše vyjmenovaných projevů existencí, ale naprosto všech organických, vně projevených projevů existencí. (Samozřejmě, že lze vytvořit i anorganické projevy existencí, čili "bytosti" bez duše, ale takovéto projevy existencí potřebují ke své vně projevené existenci syntetickou, čili uměle vytvořenou merkabu, která je ovšem z důvodu nevyváženosti energií Jin&Jang velice nestabilní.)
No a vy se můžete dozvědět "záhadu" tvoření vně projevených existencí hned, :-) pokud si přečtete a pochopíte např. článek: Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
Více podrobností najdete v článku: Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit Uvedeno ZDE.
Též je třeba si uvědomit, že nejsme/nejste tělo, které má duši, čili nehmotné Vědomí, ale že JSTE duše (neboli věčná kosmická energie obsahující Vědomí), která si vytváří nejen své tělo, ale i svůj vlastní svět a jeho reality dle toho, čemu vaše osobní vědomí je ochotné u-věřit. Podrobnosti v článku: Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.
* Nikoliv vědci, ale:* Vy jste tvůrci nové doby! Uvedeno ZDE.
Pro ty, kteří si alespoň z části uvědomí že vše je tvořeno vědomím z energie jednoho a toho samého kosmického vše-Vědomí (ve kterém naprosto vše "plave" - existuje), pro ty hra na pány a kmány (čili na nadřízené a pod-řízené) skončila, neboť si již uvědomí, že si mohou vytvořit takovou realitu a následně i takový svět, jaký se jim jen zlíbí.

takto vypadá mozková buňka       -       takto vypadá vesmír
Že by to byla podoba pouze náhodná a existují vůbec nějaké náhody? :-)
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
* Vědomí, tzn.: My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. - ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Ve vlastním zájmu si přečtěte nebo poslechněte toto:
Jak se připravit na přívalovou vlnu kosmického světla (zásah nepolarizovaným světlem z galaktického středu - srdce). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: How to Prepare for the Tsunami Wave of Cosmic Light - Here.
* K tzv. velké události - RESETU nejspíše dojde koncem roku 2017, tak ať jste na to připraveni Uvedeno ZDE. (Nepolarizované světlo, pramenící z galaktického centrálního slunce (přepisující kódy DNA) má sem údajně dorazit 1.1. (11) 2018 (11).)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Naléhavá zpráva od Archanděla Michaela ~ Energie prosince a odhalení. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Urgent Message From Archangel Michael ~ Energies of December & The Revealing - Here. Article - Here.
Jak se připravit na přívalovou vlnu kosmického světla (zásah nepolarizovaným světlem z galaktického středu - srdce). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: How to Prepare for the Tsunami Wave of Cosmic Light - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aktualizace zprávy o energiích ~ Diamantové frekvence spouští inovaci naší DNA. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Energy Report Update ~ Diamond Frequencies Initiate Upgrades to Our DNA - Here. Article - Here.
* 12 vláken DNA Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* S tímto masivním posunem ve vědomí se objevuje Vaše budoucí já. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Your Future Self is Emerging With This Massive Shift in Consciousness - Here. Article Here.
Někteří z vás se naladí na frekvence 5.D světů již na přelomu roku 2017/18 nebo během roku 2018. Tyto bytosti se budou moci volně pohybovat v úrovních vědomí a existencí od 4.D do 5.D. Notoričtí spáči, připoutaní na program - frekvence projevu 3.D světa (který se stále rychleji rozpadá) se ale na frekvence 5.D přeladí možná až někdy koncem roku 2018, neboť v té době se má již rozpadnout i 4.D. Ukončení celé transformace bude ale možná až někdy kolem roku 2050. Z důvodu, že se brzy rozpadne i 4.D tohoto světa, proto i ti největší negouši budou muset brzy udělat hop :-) nebo se přes 3./4.D portál promítnou někam jinam než na tuto Zem v projevu 5.D.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Dimenzionální přesun se uskutečnil a stále probíhá. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: A Dimensional Shift Has Taken Place and is Still in Progress - Here. Article - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zvládněte ovládat svou holografickou mysl. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Master Your Holographic Mind - Here. Article - Here.
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, tedy i světů a jejich realit Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. - ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 Nepříjemných příznaků které pociťujete, když vaše tělo prochází aktivací Merkaby. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 7 Uncomfortable Symptoms You Feel While Your Body Goes Through Merkaba Activation - Here. Aticle - Here.
Mnohem více v článku: Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Spoluvytváření Krystalickým Světlem, od Krystalických Bytostí, 26. 08. 2016. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Co Creating with the Crystalline Light by the Crystalline Beings 26th August 2016 - Here. Article - Here.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

* Je Země skutečně placatá (jak nám někteří opět začínají tvrdit) a pohybuje se skutečně prostorem, anebo je to všechno jen pouhá iluze? Uvedeno ZDE.


* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.


* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.


* Teorie objasňující, že vesmír je hologram. Vysvětleno v 5ti minutách /  The theory that the universe is a hologram explained in under 5 minutes audio Here.


* Video: Skutečný Da Vinciho kód / The Real Da Vinci Code Here.


* More at: The 64 Tetrahedron Grid and the Great Pyramid Here.


* Sonic Geometry: The Language of Frequency and Form Here.


* The universe is a hologram and other mind-blowing theories in theoretical physics Here.
* 'Mind-boggling!' Scientists claim universe is HOLOGRAM - 'It changes the scene completely' Here.

Tato níže zobrazená struktura ze 64 čtyřstěnů - tetrahedronů (obsahující v sobě všech 7 platonských těles), je základním stavebním materiálem struktur vně projeveného vesmíru. (Ta stříbrná barva čtyřstěnu reprezentuje ženský, dostředivý, čili magnetický - gravitační princip Jin a ta zlatá barva reprezentuje mužský, odstředivý, čili elektrický - projekční princip Jang, přičemž jádro reprezentuje nulový bod, ve kterém je mezi energií Jin a Jang nastolena rovnováha, nebo-li pasivní, nulový stav.)


Druhy platonských těles: 1. čtyřstěn, 2. šestistěn, 3. osmistěn, 4. dvanáctistěn, 5. dvacetistěn.


První 4 elementy slouží pro vytváření vzájemných vztahů a zákonitostí vně projevených 3./4.D existencí a pátý element slouží jako spirituální podstata.


6ti stěn (krychle - Element Země) a 8mi stěn (6 opačně směrovaných pyrymid se čtvercovými základnami - Element vzduchu) jsou párová dvojčata tvořící struktury světů v projevu 3./4.D. Jsou to světy fungující v 3+1 rozměrech, přičemž čtvrtým rozměrem je čas.


Šestým elementem je Merkaba, což jsou dva do sebe vklíněné, opačně směrované Jin & Jang čtyčstěny (Jin hrotem dolu a Jang hrotem nahoru) tvořící 8 vrcholů Merkaby (základ tvoření např. 8 základních buněk) Tato párová dvojčata opačných polarit (které mají organické bytosti v sobě) tvořící struktury světů v projevu 5.D. Jsou to světy fungující v 2 x 4 = 8mi rozměrech + 1 společný střed.


12 ti stěn (Spirit podstata) a 20ti stěn (Element Vody) sou párová dvojčata tvořící struktury světů v projevu 6.&7.D. Jsou to světy fungující v 12/20 rozměrech + 1 společný střed, tzn. 12 + 20 + 1 = 33.


Sedmý element je koule - sféra, obsahující v sobě veškeré prvky posvátné geometrie. Její střed v sobě obsahuje kosmické vše-Vědomí tvořící jednotlivé paralelní vesmíry. Toto jsou světy 8mé dimenze, fungující v 64 rozměrech.


* Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.


No a jelikož vše organické, čili vše co má tzv. duši je jiskrou kosmického vše - Vědomí, nebo-li živého tvořivého světla, proto se každá bytost (nikoliv však bezduché entity) mohou opět stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa je jeho realit (tzn. i pánem svého osudu), jako tomu bývalo kdysi, před provedením genetické manipulace. Související článek: Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.


Přeměňte své chemické, dvou vláknové DNA na energetické, 12ti vláknové DNA. Jak? No přeci vizualizací, neboť naprosto vše (tzn. i vejce, slepice a kohout) :-) bylo nejdříve pouhou vnitřní, mentální, čili vně neprojevenou představou! Tuto představu následně vložte do svého nulového bodu, neboli do svého duchovního srdce a nechejte ji odtud pulzovat navenek, do své aury, čili do svého energetického Já. Energetické tělo samozřejmě nejenže není nemocné, nestárne a neumírá, ale může např. měnit formu a začít klidně i mládnout, budete-li si to přát. (Berte ale na vědomí, že trpělivost růže přináší a že v tomto světě nižších frekvencí, čili úrovně vědomí se nic nezrodí rychlostí lusknutí prstů.)
* Obrovská síla záměru (7.D) a představivosti (6.D), aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE.
* Aktivace DNA. / DNA Activation [Abundance Gene Activation] Here.
* DNA Activation - The SECRET About DNA Activation Here.

(Vidíte ten nulový bod uprostřed osobní Merkaby - duchovního srdce?)

Související video zobrazuje 6ti stěn (cube) versus 8mi stěn (octahedron), dále čtyřstěny (tetrahedrony), z nichž je při jejich opačně směrovaném prolnutí stvořena Merkaba, a 12ti stěn (dodecahedron) versus 20ti stěn (icosahedron) Zobrazení uvidíte ZDE. Vidíte ty nulové body (duchovní srdce), fungující jako dimenzionální mem-brány? Přes ty se dá teleportovat, dematerializovat a z kosmické energie též i materializovat, a to nejen své tělo, ale naprosto vše potřebné k životu a zábavě!


* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili duše, neboli energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.
* Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) Uvedeno ZDE.


* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili duše, neboli energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.
* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.


* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.


* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.


Všemocná, moudrá, láskyplná, tvořivá energie Duchovního Srdce (Nulového Bodu, poháru Svatého Grálu) je rovnováha mezi chladivou dračí dostředivou - gravitační, měsíční energií Jin (element vody) s hřejivou dračí odstředivou - projekční energií Jang (element ohně).
Kdo toto harmonické propojení opačných polarit pochopí a procítí, může se stát nejen vědomým tvůrcem a pánem své osobní elity, čili i svého osudu, ale může začít též začít prožívat pocity blaženosti, které mohou pouhou představou vyvrcholit i tzv. kosmickým orgasmem.
* Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.
* Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundalini mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE.
* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.
Kundaliny je troj-plamen, ovšem rozprostřen do jednotlivých úrovní existencí, tvořící sloupu světla, kolem nějž se ovíjí dvě opačně polarizované Jin Jang energie, které se v každé čakře kříží, čímž v jednotlivých úrovních existencí vytváří nulové body, fungující jako duchovní srdce dané úrovně existence.
* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.
* Návod na prožívání neustálých pocitů blaženosti, aneb jak se můžete naladit na harmonické frekvence a konstantně prožívat příjemné, blažené až extatické či euforické pocity Uvedeno ZDE.
* Rozdíly mezi dvou-plamenem (twin flame), párovou duší - dvojčetem duše (twin soul) a spřízněnou duší (soul mate) a související informace + jak se lze vymanit z dualitních, čili z disharmonických světů Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Ramona Siringlen – Vědomý život v proudech energií aneb přehlížené souvislosti…. Uvedeno ZDE.
Soul Star = Hvězda Duše
Earth Star = Hvězda Země
Chcete-li aktivovat čakru zemské hvězdy a čakru hvězdy duše, dejte mi vědět, že si právě tohle přejete. Zašlete mi svůj požadavek na: luminfb@seznam.cz

- - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Přesun z uhlíkové struktury těla na tělo se strukturu krystalického křemíku (tzn. na světelné tělo). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Shift from Carbon Base to Crystalline Silicon Structure Bodies Here. Article Here.
* Aktivace 12ti světelných těl. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The 12 Light Body Activations Here. Article Here.
* Uhlík 666 končí, aneb Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.

* Your Mind Can Transform Your Body and Cure Everything - Redone - Here.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* “Čím víc roušek, tím víc nakažených,” šokuje významný lékař MUDr. Jan Hnízdil. “Psychopati v čele státu zkouší, co vydržíme.…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Roušky a zdraví, aneb proč je nenosit, obzvláště pokud je teplo uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* “Čím víc roušek, tím víc nakažených,” šokuje významný lékař MUDr. Jan Hnízdil. “Psychopati v čele státu zkouší, co vydržíme.…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Demonstrace proti vládním opatřením spojeným s Covid19 : Praha 27.9. 2020 Stop Covid diktatuře, Covid je především obrovský byznys. Oči otevírající dokument ZDE."
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 12 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 23 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se bránit proti psychickému, nebo EMP útoku, směrovaného (přes wi-fi nebo 5G technologii) na vás nebo na vaši elektroniku uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici ovládané umělou inteligencí Uvedeno ZDE.* Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jestliže pochopíte výše uvedené, budete schopni nejen léčit, ale i tvořit a bořit. Samozřejmě, že byste měli bořit jen to disharmonické, neboť příčiny mají i své následky. Kupř.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Do nahoře uvedeného článku jsem ještě přidal nějaké další důležité informace, takže pokud vás to zajímá, tak se na to mrkněte."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu (již se hroutícím)! :-) Uvedeno ZDE. (Vše, co nazýváme reálné, je ve skutečnosti složeno z něčeho, co reálné…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Nenechte se ohlupovat informacemi jako např. tím, že hadí síla nás spojuje s negativními světy a entitami. Pravý důvod proč si ne-mocní nepřejí, abychom si svou hadí silu aktivovali je…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k videu uživatele Zlaté Živé Světlo
Náhled

Evropská unie jako výtvor tajných společností - 1/2

"* Červenec 2019: Ve švédském univerzitním města Uppsala se již 80 % dívek necítí bezpečně; stále nosí sportovní obuv, aby mohly v případě napadení muslimy…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zveřejnění důkazů je součástí pokusu probudit ovce do reality existence gangsterské globální nad-vlády, která se ovšem díky odhalování utajovaných skutečností už konečně hroutí v základech uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Červenec 2019: Ve švédském univerzitním města Uppsala se již 80 % dívek necítí bezpečně; stále nosí sportovní obuv, aby mohly v případě napadení muslimy…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Červenec 2019: Ve švédském univerzitním města Uppsala se již 80 % dívek necítí bezpečně; stále nosí sportovní obuv, aby mohly v případě napadení muslimy…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud podporujete, či jste dokonce volili takovéto pa-blby, sypte si hlavu popelem a proste všechny za odpuštění! uživatele A.Z..
"* Červenec 2019: Ve švédském univerzitním města Uppsala se již 80 % dívek necítí bezpečně; stále nosí sportovní obuv, aby mohly v případě napadení muslimy…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. uživatele A.Z..
"* Červenec 2019: Ve švédském univerzitním města Uppsala se již 80 % dívek necítí bezpečně; stále nosí sportovní obuv, aby mohly v případě napadení muslimy…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Proč je třeba usilovat o to, abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Evropská unie jako výtvor tajných společností - 1/2 Uvedeno ZDE.* Evropská unie jako výtvor tajných společností - 2/2 Uvedeno ZDE.* Čo o bruselskej EÚ neviete - Vladislav Herink Video…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Proč je třeba chodit volit, i v případě, že jste volit nikdy nechodili uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2020 09 17 - Pepa Endrych ze studia Třinec s netradiční výzvou k volbám (jakým způsobem ne-volit) Audio ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Vynikající informace o dějinách náboženství, proč a kým bylo vytvořeno, co způsobuje a jak se vymanit z této obrovské manipulace, působící z podvědomé úrovně existence na každého. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby