* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Vědci potvrdili a doložili mimosmyslové vlastnosti a ovlivňování naší DNA

Spirituální a ezoteričtí učitelé věděli po věky, že naše tělo je programovatelné jazykem, slovy a myšlenkami. To bylo nyní vědecky dokázáno a vysvětleno. Lidská DNA je biologický internet a v porovnání s tím umělým v mnoha aspektech mnohem dokonalejší. Poslední ruský vědecký výzkum přímo nebo nepřímo vysvětluje fenomény jako jasnovidectví, intuici, spontánní a dálkové léčení, sebeléčbu, afirmační techniky, neobvyklá světla/aury kolem lidí , vliv mysli na vzor počasí a mnoho dalších.

Navíc existují důkazy o zcela novém typu medicíny, kde může být DNA přímo ovlivněna a přeprogramována slovy a frekvencemi, aniž by byl vyjmut nebo nahrazen jediný gen.

Pouze 10% naší DNA je používáno pro tvorby proteinů. Je to tato podmnožina DNA, která je předmětem zájmu vědců a která je zkoumána a kategorizována. Zbývajících 90% je považováno za „nadbytečnou/odpadní DNA.

Ruští výzkumníci jsou nicméně přesvědčeni, že příroda tak hloupá nebyla, a spojili se s lingvisty a genetiky ve snaze prozkoumat oněch 90% „nadbytečné/odpadní DNA“. Jejich výsledky, nálezy a závěry jsou jednoduše revoluční!

Podle jejich zjištění není naše DNA zodpovědná pouze za stavbu našeho těla, ale také slouží jako úložiště dat a pro komunikaci. Ruští lingvisté zjistili, že se genetický kód – obzvláště v rámci zjevně „neužitečných“ 90% – řídí stejnými pravidly, jako všechny naše lidské jazyky. V tomto ohledu porovnali pravidla syntaxe (způsob, jakými jsou skládány slova do frází a vět), sémantiky (studium významu jazykových forem) a základní pravidla gramatiky. Zjistili, že zásady v naší DNA se řídí klasickou gramatikou a mají řadu pravidel, stejně jako naše jazyky. Proto se lidské jazyky neobjevily náhodou, ale jsou odrazem naší vlastní DNA.

Ruský biofyzik a molekulární biolog Pjotr Garjajev a jeho kolegové zkoumali také vibrační chování DNA.

Ve stručnosti bylo hlavním toto: „Živé chromozomy fungují jako holografický počítač používající endogenní laserovou radiaci DNA. To znamená, že jsou řízeny například tak, aby modulovaly jisté frekvenční vzorce (zvuk) do laseru podobných paprsků, které ovlivňují frekvenci DNA a tím samotné genetické informace.

Protože základní struktura zásaditých párů DNA a jazyka ((jak bylo vysvětleno dříve) má stejnou strukturu, není třeba žádného dekódování DNA. Člověk může prostě použít slova a věty lidského jazyka! To také bylo prokázáno experimentálně!

Živé substance DNA (v živých tkáních, nikoliv in vitro) budou vždy reagovat na jazykem modulované laserové paprsky a dokonce i na rádiové vlny, pokud jsou použity správné frekvence (zvuk). To konečně a vědecky vysvětluje, proč mohou afirmace, hypnóza a podobné věci mít tak silný vliv na lidi a jejich těla. Je to naprosto normální a přirozené, že naše DNA reaguje na jazyk.

Zatímco západní výzkumníci vyjímají z vláken DNA jednotlivé geny a vkládají je někam jinam, Rusové nadšeně vytvořili zařízení, která ovlivňují buněčný metabolismus prostřednictvím modulovaných rádiových a světelných frekvencí, a tím opravují genetické defekty. Dokonce zachytili informační vzorce konkrétní DNA a přenesli je na jinou, a tím přeprogramovali buňky na jiný genom.

Takže úspěšně například transformovali embrya žab na embrya mloků jednoduše tím, že přenesli informační vzorce DNA!

Tím byly přeneseny veškeré informace, aniž by došlo k vedlejším účinkům nebo disharmoniím, ke kterým dochází, když se z DNA vyjmou a znovu zavedou jednotlivé geny.

To představuje neuvěřitelnou, svět měnící revoluci a senzaci: pouhou aplikací vibrací „zvukových frekvencí“ a jazyka, namísto archaických procedur vyjímání! Tento experiment poukazuje na obrovskou moc vlnové genetiky, která má zjevně větší vliv na formování organizmu, než biochemické procesy zásaditých sekvencí.

Ezoteričtí a spirituální učitelé věděli věky, že naše tělo je programovatelné jazykem, slovy a myšlenkami.

To bylo nyní vědecky dokázáno a vysvětleno.

Ruští výzkumníci pracují na metodě, která na těchto faktorech nezávisí, ale bude fungovat vždy, za předpokladu, že člověk použije správnou frekvenci.

Ale čím vyvinutější vědomí jedince je, tím menší existuje potřeba jakéhokoliv typu zařízení: člověk může těchto výsledků dosáhnout sám. Věda se konečně přestala takovým myšlenkám smát.

A tím to nekončí.

Ruští vědci také zjistili, že naše DNA může způsobit rušivé vzory ve vakuu, a tím vytvořit zmagnetizované červí díry! Červí díry jsou mikroskopické ekvivalenty tak zvaných Einsteinovo-Rosenových mostů v blízkosti černých děr (zanechaných vyhořelými hvězdami). Jsou to tunelovitá spojení mezi zcela odlišnými oblastmi vesmíru, jejichž prostřednictvím lze přenášet informace mimo prostor a čas.

DNA tyto kousky informací přitahuje a předává je našemu vědomí. Tento proces hyper komunikace (telepatie, channelling) je nejúčinnější ve stavu uvolnění.

V přírodě byla hyper komunikace úspěšně uplatňována miliony let. Organizovaný tok života u hmyzu to dramaticky dokazuje. Moderní člověk to zná pouze na mnohem jemnější úrovni jako „intuici“.Ale i my můžeme znovu získat její plné využití.

Jako příklad z přírody lze uvést to, že když je královna oddělena od své kolonie, zbývající mravenci dělníci pokračují ve stavbě podle plánu. Nicméně když je královna zabita, veškeré práce v kolonii se zastaví. Žádný mravenec neví, co dělat. Královna očividně vysílá „stavební plány“, i když je velmi daleko – prostřednictvím skupinového vědomí se svými podřízenými.  Může být daleko jak chce, ale musí být naživu.

U lidí k hyper komunikaci dochází ponejvíce tehdy, když člověk znenadání získá přístup k informacím, které jsou mimo jeho znalostní základnu. Taková hyper komunikace je pak zažita jako inspirace nebo intuice.

Ruští vědci ozářili vzorky DNA laserovým světlem. Na obrazovce se vytvořil typický vlnový vzorec. Když vzorek DNA odstranili, vlnový vzorec nezmizel, zůstal. Mnoho kontrolovaných experimentů prokázalo, že vzorce nadále přicházely z odstraněného vzorku, jehož energetické pole zůstalo zachováno. Tento efekt se nyní nazývá efekt fantomové DNA.

Předpokládá se, že energie mimo prostor a čas stále proudí prostřednictvím aktivovaných červích děr i poté, co je DNA odstraněna. Vedlejšími účinky, ke kterým dochází většinou u hyper komunikace u lidí, jsou nevysvětlitelná elektromagnetická pole v blízkosti dotyčné osoby. Elektronická zařízení jsou v tu chvíli narušena a přestávají fungovat na hodiny. Když se elektromagnetické pole pomalu rozpadne, zařízení pak fungují opět normálně.

Možná je to pro mnohé uklidňující, když se dočtou, že to nemá nic společného s jejich technickou nešikovností; znamená to, že jsou dobří v hyper komunikaci.

Nyní, když jsme celkem stabilní ve svém individuálním vědomí, můžeme vytvořit novou formu skupinového vědomí – zejména takové, kde můžeme získat přístup ke všem informacím prostřednictvím naší vlastní DNA.

Dnes tedy díky vědeckým testům víme, že stejně jako používáme internet, může nám do sítě patřičné informace dodávat naše DNA. Dálkové uzdravování, telepatie nebo „dálkové vnímání“ stavu jiných tím tak lze vysvětlit.

Některá zvířata vědí na dálku, že se jejich vlastník chystá vrátit domů. To lze vysvětlit právě prostřednictvím konceptů skupinového vědomí a hyper komunikace. Jakékoliv kolektivní vědomí může být racionálně použito v jakémkoliv časovém období bez rozlišení individuality.

Hyper komunikace v novém tisíciletí znamená zvrat. Výzkumníci si myslí, že když lidé s úplnou individualitou znovu získají skupinové vědomí, budou mít bohům podobnou moc vytvářet, měnit a utvářet věci na Zemi! A lidstvo kolektivně směřuje k takovému skupinovému vědomí nového druhu.

Padesát procent dětí se stane problematických, jakmile přijdou do školy, protože systém shlukuje všechny dohromady a vyžaduje si přizpůsobení. Ale individualita dnešních dětí je tak silná, že toto přizpůsobení odmítají a vzdorují vzdání se svých výstředností nejrůznějšími způsoby. Zároveň se rodí čím dál více jasnovidných dětí. Něco v těchto dětech usiluje o posun ke skupinovému vědomí nového druhu, a již to nelze potlačovat.

Počasí je například zpravidla poměrně obtížné na ovlivnění jedním člověkem. Ale lze ho ovlivnit skupinovým vědomím (pro některé domorodé kmeny nic nového). Počasí je silně ovlivňováno frekvencemi zemské rezonance. Ale stejné frekvence jsou vytvářeny také v našem mozku, a když mnoho lidí synchronizuje své myšlení nebo když se jedinci soustředí své myšlenky podobným způsobem, pak není vůbec nijak překvapivé, že mohou ovlivnit počasí.

Moderní civilizace, která si vyvine skupinové vědomí, nebude mít ani problémy s životním prostředím, ani nedostatek energie: protože pokud bude používat takové duchovní schopnosti jako sjednocená civilizace, bude mít kontrolu nad energiemi své domovské planety, coby přirozený důsledek.

Když se s vyšším záměrem sjednotí velký počet lidí, jako při meditaci za mír – potenciály násilí se také rozpustí.

DNA je zjevně také organickým supravodičem, který může fungovat za normální tělesné teploty, na rozdíl od umělých supravodičů, které si pro své fungování vyžadují extrémně nízké teploty mezi -200 a -140°C. navíc, všechny supravodiče jsou schopné ukládat světlo a tím informace. To dále vysvětluje, jak může DNA ukládat informace.

Dřívější generace, které hyper komunikaci zažily, byly přesvědčeny, že se před nimi objevil anděl či s ním komunikovali. Vzhledem k rozdílnosti kultur, šlo například o komunikaci s bohy či jinými formami vyšší inteligence: a ani my si nemůžeme být jisti, k jakým formám vědomí můžeme získat přístup, když použijeme hyper komunikaci. Mnozí to znají.

Učinili jsme další obří skok směrem k pochopení naší reality. Oficiální věda také ví o gravitačních anomáliích na Zemi, které přispívají k vytvoření vakuových domén. V poslední době byla gravitační anomálie nalezena v Rocca di Papa, jižně od Říma.

Veškeré informace pocházejí z knihy „Vernetzte Intellgenz“ (Zasíťovaná inteligence), ISBN 3930243237, Grazyny Fosar a Franze Bludorfa.

Autory lze zastihnout zde: Kontext – Fórum pro širší vědu http://www.fosar-bludorf.com.

Zdroj české verze článku: http://www.popelky.cz/spolecnost/vedci-potvrdili-a-dolozili-mimosmy...
Autor článku: popelky.cz

Zobrazení: 599

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24.1.2020

Aktuálne: Stručne a jasne - všetko čo sa v podstate od dnešného dňa deje je záležitosťou dotýkajúcou sa každej bytosti na planéte. Udalosti sa týkajú spolupráce solárnej frakcie /najvyššie solárne vedomie/ - Plejád a bytostí Svetla vnútornej /vyššie…Zobrazit další
před 7 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Wingmakers Solitronic Transmissions"
před 12 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 12 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 12 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 12 hodinami
Uživatelé Vlastimil Enris Anderson a Catch the sun jsou nyní přátelé.
před 12 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson aktualizoval svůj profil.
před 13 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu část, od 4:19 do 8.13.* Pravá tvář…"
před 16 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa: * Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. V tomto videu si poslechněte…"
před 16 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.1.2020

SME v energii bytia - Stvoriteľom u každej bytosti Svetla podporovaného. SME už neznamená len byť, ale i tvoriť prostredníctvom nových energií a tým ich zviditeľniť /na fyzickej úrovni prejaviť/.…Zobrazit další
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)* DNA skrývá netušené…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ještě jsem do hlavního článku přidal nějaké důležité texty, jako např. toto: Gravitačními silami svých emocí si totiž vždy buď přitahujete to, s čím frekvencemi svých…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, že je pro vás, vaše zdraví a váš duševní klid a pohodu lepší? Domníváte se, že je lepší mít raději méně…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Článek: Novodobý otrok Uvedeno ZDE. (Pokud Vám pořád ještě nedošlo, jak že vlastně ten novodobý otrok vypadá, tak se podívejte do zrcadla na sebe.)Banky vlastněné…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
úterý

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby