* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Vědci potvrdili a doložili mimosmyslové vlastnosti a ovlivňování naší DNA

Spirituální a ezoteričtí učitelé věděli po věky, že naše tělo je programovatelné jazykem, slovy a myšlenkami. To bylo nyní vědecky dokázáno a vysvětleno. Lidská DNA je biologický internet a v porovnání s tím umělým v mnoha aspektech mnohem dokonalejší. Poslední ruský vědecký výzkum přímo nebo nepřímo vysvětluje fenomény jako jasnovidectví, intuici, spontánní a dálkové léčení, sebeléčbu, afirmační techniky, neobvyklá světla/aury kolem lidí , vliv mysli na vzor počasí a mnoho dalších.

Navíc existují důkazy o zcela novém typu medicíny, kde může být DNA přímo ovlivněna a přeprogramována slovy a frekvencemi, aniž by byl vyjmut nebo nahrazen jediný gen.

Pouze 10% naší DNA je používáno pro tvorby proteinů. Je to tato podmnožina DNA, která je předmětem zájmu vědců a která je zkoumána a kategorizována. Zbývajících 90% je považováno za „nadbytečnou/odpadní DNA.

Ruští výzkumníci jsou nicméně přesvědčeni, že příroda tak hloupá nebyla, a spojili se s lingvisty a genetiky ve snaze prozkoumat oněch 90% „nadbytečné/odpadní DNA“. Jejich výsledky, nálezy a závěry jsou jednoduše revoluční!

Podle jejich zjištění není naše DNA zodpovědná pouze za stavbu našeho těla, ale také slouží jako úložiště dat a pro komunikaci. Ruští lingvisté zjistili, že se genetický kód – obzvláště v rámci zjevně „neužitečných“ 90% – řídí stejnými pravidly, jako všechny naše lidské jazyky. V tomto ohledu porovnali pravidla syntaxe (způsob, jakými jsou skládány slova do frází a vět), sémantiky (studium významu jazykových forem) a základní pravidla gramatiky. Zjistili, že zásady v naší DNA se řídí klasickou gramatikou a mají řadu pravidel, stejně jako naše jazyky. Proto se lidské jazyky neobjevily náhodou, ale jsou odrazem naší vlastní DNA.

Ruský biofyzik a molekulární biolog Pjotr Garjajev a jeho kolegové zkoumali také vibrační chování DNA.

Ve stručnosti bylo hlavním toto: „Živé chromozomy fungují jako holografický počítač používající endogenní laserovou radiaci DNA. To znamená, že jsou řízeny například tak, aby modulovaly jisté frekvenční vzorce (zvuk) do laseru podobných paprsků, které ovlivňují frekvenci DNA a tím samotné genetické informace.

Protože základní struktura zásaditých párů DNA a jazyka ((jak bylo vysvětleno dříve) má stejnou strukturu, není třeba žádného dekódování DNA. Člověk může prostě použít slova a věty lidského jazyka! To také bylo prokázáno experimentálně!

Živé substance DNA (v živých tkáních, nikoliv in vitro) budou vždy reagovat na jazykem modulované laserové paprsky a dokonce i na rádiové vlny, pokud jsou použity správné frekvence (zvuk). To konečně a vědecky vysvětluje, proč mohou afirmace, hypnóza a podobné věci mít tak silný vliv na lidi a jejich těla. Je to naprosto normální a přirozené, že naše DNA reaguje na jazyk.

Zatímco západní výzkumníci vyjímají z vláken DNA jednotlivé geny a vkládají je někam jinam, Rusové nadšeně vytvořili zařízení, která ovlivňují buněčný metabolismus prostřednictvím modulovaných rádiových a světelných frekvencí, a tím opravují genetické defekty. Dokonce zachytili informační vzorce konkrétní DNA a přenesli je na jinou, a tím přeprogramovali buňky na jiný genom.

Takže úspěšně například transformovali embrya žab na embrya mloků jednoduše tím, že přenesli informační vzorce DNA!

Tím byly přeneseny veškeré informace, aniž by došlo k vedlejším účinkům nebo disharmoniím, ke kterým dochází, když se z DNA vyjmou a znovu zavedou jednotlivé geny.

To představuje neuvěřitelnou, svět měnící revoluci a senzaci: pouhou aplikací vibrací „zvukových frekvencí“ a jazyka, namísto archaických procedur vyjímání! Tento experiment poukazuje na obrovskou moc vlnové genetiky, která má zjevně větší vliv na formování organizmu, než biochemické procesy zásaditých sekvencí.

Ezoteričtí a spirituální učitelé věděli věky, že naše tělo je programovatelné jazykem, slovy a myšlenkami.

To bylo nyní vědecky dokázáno a vysvětleno.

Ruští výzkumníci pracují na metodě, která na těchto faktorech nezávisí, ale bude fungovat vždy, za předpokladu, že člověk použije správnou frekvenci.

Ale čím vyvinutější vědomí jedince je, tím menší existuje potřeba jakéhokoliv typu zařízení: člověk může těchto výsledků dosáhnout sám. Věda se konečně přestala takovým myšlenkám smát.

A tím to nekončí.

Ruští vědci také zjistili, že naše DNA může způsobit rušivé vzory ve vakuu, a tím vytvořit zmagnetizované červí díry! Červí díry jsou mikroskopické ekvivalenty tak zvaných Einsteinovo-Rosenových mostů v blízkosti černých děr (zanechaných vyhořelými hvězdami). Jsou to tunelovitá spojení mezi zcela odlišnými oblastmi vesmíru, jejichž prostřednictvím lze přenášet informace mimo prostor a čas.

DNA tyto kousky informací přitahuje a předává je našemu vědomí. Tento proces hyper komunikace (telepatie, channelling) je nejúčinnější ve stavu uvolnění.

V přírodě byla hyper komunikace úspěšně uplatňována miliony let. Organizovaný tok života u hmyzu to dramaticky dokazuje. Moderní člověk to zná pouze na mnohem jemnější úrovni jako „intuici“.Ale i my můžeme znovu získat její plné využití.

Jako příklad z přírody lze uvést to, že když je královna oddělena od své kolonie, zbývající mravenci dělníci pokračují ve stavbě podle plánu. Nicméně když je královna zabita, veškeré práce v kolonii se zastaví. Žádný mravenec neví, co dělat. Královna očividně vysílá „stavební plány“, i když je velmi daleko – prostřednictvím skupinového vědomí se svými podřízenými.  Může být daleko jak chce, ale musí být naživu.

U lidí k hyper komunikaci dochází ponejvíce tehdy, když člověk znenadání získá přístup k informacím, které jsou mimo jeho znalostní základnu. Taková hyper komunikace je pak zažita jako inspirace nebo intuice.

Ruští vědci ozářili vzorky DNA laserovým světlem. Na obrazovce se vytvořil typický vlnový vzorec. Když vzorek DNA odstranili, vlnový vzorec nezmizel, zůstal. Mnoho kontrolovaných experimentů prokázalo, že vzorce nadále přicházely z odstraněného vzorku, jehož energetické pole zůstalo zachováno. Tento efekt se nyní nazývá efekt fantomové DNA.

Předpokládá se, že energie mimo prostor a čas stále proudí prostřednictvím aktivovaných červích děr i poté, co je DNA odstraněna. Vedlejšími účinky, ke kterým dochází většinou u hyper komunikace u lidí, jsou nevysvětlitelná elektromagnetická pole v blízkosti dotyčné osoby. Elektronická zařízení jsou v tu chvíli narušena a přestávají fungovat na hodiny. Když se elektromagnetické pole pomalu rozpadne, zařízení pak fungují opět normálně.

Možná je to pro mnohé uklidňující, když se dočtou, že to nemá nic společného s jejich technickou nešikovností; znamená to, že jsou dobří v hyper komunikaci.

Nyní, když jsme celkem stabilní ve svém individuálním vědomí, můžeme vytvořit novou formu skupinového vědomí – zejména takové, kde můžeme získat přístup ke všem informacím prostřednictvím naší vlastní DNA.

Dnes tedy díky vědeckým testům víme, že stejně jako používáme internet, může nám do sítě patřičné informace dodávat naše DNA. Dálkové uzdravování, telepatie nebo „dálkové vnímání“ stavu jiných tím tak lze vysvětlit.

Některá zvířata vědí na dálku, že se jejich vlastník chystá vrátit domů. To lze vysvětlit právě prostřednictvím konceptů skupinového vědomí a hyper komunikace. Jakékoliv kolektivní vědomí může být racionálně použito v jakémkoliv časovém období bez rozlišení individuality.

Hyper komunikace v novém tisíciletí znamená zvrat. Výzkumníci si myslí, že když lidé s úplnou individualitou znovu získají skupinové vědomí, budou mít bohům podobnou moc vytvářet, měnit a utvářet věci na Zemi! A lidstvo kolektivně směřuje k takovému skupinovému vědomí nového druhu.

Padesát procent dětí se stane problematických, jakmile přijdou do školy, protože systém shlukuje všechny dohromady a vyžaduje si přizpůsobení. Ale individualita dnešních dětí je tak silná, že toto přizpůsobení odmítají a vzdorují vzdání se svých výstředností nejrůznějšími způsoby. Zároveň se rodí čím dál více jasnovidných dětí. Něco v těchto dětech usiluje o posun ke skupinovému vědomí nového druhu, a již to nelze potlačovat.

Počasí je například zpravidla poměrně obtížné na ovlivnění jedním člověkem. Ale lze ho ovlivnit skupinovým vědomím (pro některé domorodé kmeny nic nového). Počasí je silně ovlivňováno frekvencemi zemské rezonance. Ale stejné frekvence jsou vytvářeny také v našem mozku, a když mnoho lidí synchronizuje své myšlení nebo když se jedinci soustředí své myšlenky podobným způsobem, pak není vůbec nijak překvapivé, že mohou ovlivnit počasí.

Moderní civilizace, která si vyvine skupinové vědomí, nebude mít ani problémy s životním prostředím, ani nedostatek energie: protože pokud bude používat takové duchovní schopnosti jako sjednocená civilizace, bude mít kontrolu nad energiemi své domovské planety, coby přirozený důsledek.

Když se s vyšším záměrem sjednotí velký počet lidí, jako při meditaci za mír – potenciály násilí se také rozpustí.

DNA je zjevně také organickým supravodičem, který může fungovat za normální tělesné teploty, na rozdíl od umělých supravodičů, které si pro své fungování vyžadují extrémně nízké teploty mezi -200 a -140°C. navíc, všechny supravodiče jsou schopné ukládat světlo a tím informace. To dále vysvětluje, jak může DNA ukládat informace.

Dřívější generace, které hyper komunikaci zažily, byly přesvědčeny, že se před nimi objevil anděl či s ním komunikovali. Vzhledem k rozdílnosti kultur, šlo například o komunikaci s bohy či jinými formami vyšší inteligence: a ani my si nemůžeme být jisti, k jakým formám vědomí můžeme získat přístup, když použijeme hyper komunikaci. Mnozí to znají.

Učinili jsme další obří skok směrem k pochopení naší reality. Oficiální věda také ví o gravitačních anomáliích na Zemi, které přispívají k vytvoření vakuových domén. V poslední době byla gravitační anomálie nalezena v Rocca di Papa, jižně od Říma.

Veškeré informace pocházejí z knihy „Vernetzte Intellgenz“ (Zasíťovaná inteligence), ISBN 3930243237, Grazyny Fosar a Franze Bludorfa.

Autory lze zastihnout zde: Kontext – Fórum pro širší vědu http://www.fosar-bludorf.com.

Zdroj české verze článku: http://www.popelky.cz/spolecnost/vedci-potvrdili-a-dolozili-mimosmy...
Autor článku: popelky.cz

Zobrazení: 609

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace podporující a urychlující vzestup na vyšší úroveň vědomí a existencí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal 23.9.2020 žalobu na farmaceutickou společnost Merck kvůli očkování proti HPV vakcínou…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu. 1. a 2. Díl Video ZDE.* ŠOK(adrenochrom) Video ZDE.* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V první řadě neodmítejte vakcínu agresivně a bez udání důvodu, a nebo proto, že ji jednoduše třeba nechcete a máte strach, že Vás otráví, nebo že jste četli, že to je jed o…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Z Austrálie, speciálně ze státu Victoria a města Melbourne v čele se stal fašistický stát. Cenzura, zatýkání, zákaz vycházení v noci, přes den max do vzdallenosti…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Proč je nošení roušek velice škodlivé…"
před 9 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali)

* Peter Staněk 1. díl: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí Cideo ZDE. (ve vlastním zájmu si to poslechněte)           …Zobrazit další
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tak jak to vlastně doopravdy bylo a kdo a proč nám podsouvá polopravdy? Toť otázka za zilión! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Masky dolů!!!!! Následné škody jsou trvalé, varuje neuroložka uživatele Ina Obr
před 19 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 19 hodinami
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo
před 19 hodinami

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby