MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

„To znamená, že když člověk umírá…“ ...může být současně tady i zde?

„Mimochodem ale není smrt jako smrt,“ dodal Sensei.
„To, o čem jsem mluvil já, probíhá v případě, když dochá-
zí člověku životní energie prána. Přičemž u každého je to
jinak. Tady už všechno závisí na subjektivním čase a věk
jako takový tu nehraje roli. Někomu může prána dojít
v dětství, u jiného ve středním věku, a jiným až ve stáří.
To není důležité. Hlavní je, že potom duše přechází do
cyklu převtělování. Ale bývají i případy předčasné smrti,
kdy má člověk ještě dost prány, a někdo mu například
násilně vezme život nebo se někdo sám z hlouposti připraví
o život. Potom jeho duše, která se odděluje spolu
s astrálem, se svými tenkými obaly a pozůstatky nevyčerpané
prány od zemřelého těla, neodchází na převtělování,
ale začíná existovat tady, v tomto čase, v tomto životě na
jemné materiální úrovni, řekněme v podobě … „přízraku“,
jak tento „subjekt“ nazývají lidé. A v tomto stavu se
potuluje „ani tady ani tam“ velmi dlouho, mnohem déle
než by člověk žil v těle. Protože energie prány se bez materiálního
těla spotřebovává velmi pomalu. Duše se může osvobodit z této zdlouhavé hrůzy pouze tehdy, když je
spotřebována prána a jsou zničena jemná těla. Důležité
je i to, že v tomto případě se mnohem více zintenzivňují
všechny prožitky člověka, které nashromáždil ještě v těle.
A s těmito osobnostními prožitky musí existovat celé
období „života“ v podobě přízraku.“
„Mizerná perspektiva,“ zabručel Andrej.
„Je to pochopitelné,“ promluvil Sensei. „A co se týče
toho, jak člověk subjektivně pociťuje čas, je to v mnohém
relativní. Proč? Především proto, že všechny procesy
v mikrosvětě i makrosvětě jsou vnímány z lidského úhlu
pohledu, prostřednictvím toho, jak to hodnotí lidská
myšlenka. Jen připomenu, že ta vzniká v materiálním
mozku, který je přece ve svém chápání omezen. Lidstvo
už nashromáždilo mnoho svých představ o čase, které
lidé potřebují jen k tomu, aby se jim snáze žilo a mohli
snáze poznávat okolní svět. Všechny tyto pojmy jsou ale
relativní, počínaje kalendářem a konče dělením na části
sekundy se svými relativními chybami. Vezměte si napří-
klad takovou chronobiologii, která zkoumá různorodost
vnitřních biorytmů u živých jedinců. V ní je pojetí času
pro každý organizmus také relativní…
„No, v podstatě ano,“ souhlasil Nikolaj Andrejevič se
Senseiem. „Pokud vezmeme třeba člověka, tak u něj ka-
ždý orgán pracuje na své frekvenci, se svým intervalem
vibrací: vibrace vln mozku jsou rovny jedné desetině
sekundy, šesti sekundový dýchací cyklus, sekundové
základní srdeční rytmy a tak podobně…“
Když Žeňa uslyšel tyto slova, okamžitě zavtipkoval:
„No jo… Já jsem Stasovi vždycky říkal: ‚Ty nejsi člověk,
ty jsi náhodná sada orgánů.‘ A on nevěřil.“ Obrátil
se k příteli a dodal: „Slyšíš, co tady říká moudrý člověk…“
Když se doktor spolu s ostatními zasmál Žeňovu vtípku,
přesto tento legrační dojem okomentoval:
„To se zdá jenom na první pohled, že každý orgán
je „náhodný“ dle svých vibračních procesů. V každém 

organizmu se nachází hlavní „regulátor vibrací“. Ten
synchronizuje společnou práci celého organizmu jako
centrální procesor v počítači.“
„Přesně tak,“ přikývl Sensei a upřesnil: „Přesto ale,
všechny tyto sekundové vibrace jsou také relativní. Pokud
se změní vnější podmínky a nebo když aktivně působí
psychologický faktor, vnitřní čas se může zpomalovat
nebo zrychlovat, zpomaluje se nebo zrychluje se v prvé
řadě ezoosmóza člověka. A potom se tím pádem zpomaluje
nebo zrychluje práce organizmu. Například při
stresových stavech.“
Jak napsal Pavlov: „Základem odpočtu času CNS
je střídání vzrušení a útlumu,“ prohodil Nikolaj
Andrejevič.
„Ano. Takže čas je pojem relativní, zejména v biosysté-
mu. Všichni lidé, živočichové, všechny rostliny a všechen
hmyz žijí různě dlouhou dobu, stárnou různě rychle.
Zjednodušeně řečeno má každý svoji zásobu prány, proto
i biologické hodiny každého běží jinak rychle. Tím pádem
vnímáme čas objektů hmoty každý jinak.“
„Běží jinak rychle?“ zeptal se Ruslan. „To jako jak?“
„No vezmi si například velmi staré stromy, třeba tis
červený, který žije dva až čtyři tisíce let. Stejně jako
jiné dlouhověké stromy roste pomalu, ale zato žije déle.
Nebo například želvy. Mnoho druhů se dožívá až sta
let. Rychlost reakcí suchozemských želv je například
dvakrát až třikrát pomalejší než naše. Pokud bys kolem
nich prošel pěšky, jim by se zdálo, že ses jenom mihnul,
stejně jako se to tobě zdá u motocyklisty, který se
pohybuje rychlostí zhruba 50 km/h… Nebo si vezmi
mouchu. Vnímáme ji jako bytost s vlastním časovým
cyklem, zcela odlišným od toho našeho. Podle výpočtů
jeden den představuje pro mouchu zhruba jeden náš
kalendářní měsíc. Jsme pro ni nepředstavitelně pomalé
bytosti. A proč? Protože rychlost života mouchy je
mnohem vyšší než rychlost života člověka. Tím pádem

i rychlost jejich reakcí je mnohem vyšší… Zatímco například
Žeňa nad ní zvedne ruku a bude se snažit jí
chytit, stihne si moucha vyčistit všechny nohy a křídla,
určí, odkud přichází hrozba a kam je pro ni nejlepší
a nejbezpečnější uletět, zatímco ta lenivá bytost se uráčí
spustit svoji ruku. Přitom moucha klidně odlétá a křídly
udělá desítky kmitů za sekundu.“
„Já nejsem sadista,“ ohradil se Žeňa, koutkem oka
pohlédl na otce Joanna, a pokračoval: „Na rozdíl od ně-
kterých, nebudu ukazovat prstem. Já mám přírodu rád!“
Nicméně v ten okamžik, když uviděl na své ruce přistát
komára, mimoděk po něm plácl rukou. Všichni se
rozesmáli.
„To je vidět,“ usmál se Vano.
„To byl prostě jeho osud,“ obhajoval se Žeňa, když
z ruky smetával zbytky komára.
„Zajímavé, a je možné naložit se svým časem tak, aby
člověk, jak se říká, žil dlouho a šťastně a jednoho dne
umřel?“ zeptal se Ruslan, jenž se nacházel v zajetí svých
představ.
Kosťa se pousmál a sarkasticky přispěchal se svým
postřehem:
„Proč by to nebylo možné? V historii je znám takový
případ. Vždyť v Pompejích také žili dlouho a šťastně …
a všichni jednoho dne umřeli.“
Všichni se znovu rozesmáli, rozvíjeli tento námět a zasypávali
Ruslana vtípky. Když skončila pětiminutovka
smíchu, řekl Sensei:
„Člověk je schopen mnohého. Když žije svůj život,
tak prakticky nevyužívá možnosti, jež mu jsou dány.
Ačkoli v extrémních situacích, jak jsem vám už vyprá-
věl, může pozorovat jejich projevy. To se týká i času:
když se subjektivní vnímání času výrazně zrychluje,
ale vnější obyčejný čas se naopak jakoby zpomaluje.
Nejčastěji se samozřejmě s tímto fenoménem času
setkávají lidé nebezpečných profesí: piloti, závodníci,

kaskadéři a jim podobní. Když se dostávají do zvlášť
extrémních podmínek, tak někteří skutečně cítí, že
čas se reálně zpomalil, a v této prodlevě stihnou udě-
lat všechno možné, aby napravili situaci. Ale když se
dostanou z této situace, vychází najevo, že během pár
zlomků vteřiny stihli desetkrát víc práce, než by mohli
udělat v běžném životě.“
„A čím je to možné objasnit? Je během těchto okamžiků
využito více prány?“ zeptal se Nikolaj Andrejevič
a vyslovil svoji domněnku.
„Ano. Prudké uvolnění psychické energie vyvolává mohutnou
explozi prány, což ve svém důsledku působí na
ezoosmózu člověka. V tomto případě se ezoosmóza jednoduše
urychlí, proto člověk stíhá během okamžiků udělat
mnohem víc, než ve svém přirozeném stavu… Podobné
pocity prožívají i obyčejní lidé, když se setkají s intenzivními
krizovými situacemi. Takže obrat „život mi během
okamžiku proletěl před očima“ nejsou jenom slova.
Tady, v tomto časovém intervalu, ve kterém se nachá-
zíme, je společná časová vlna…. Nebo aby to bylo snazší
na pochopení, to můžeme říci tak, že jedeme v určitém
autě života, který se pohybuje určitou rychlostí. Vidíme
pouze to, co vidíme. Proč? Protože naše atomy se pohybují
určitou rychlostí. Když začnou pracovat několikrát
rychleji, neznamená to, že rychleji umřeme, ale prostě
to, že to, co vidíme zmizí a objeví se zcela jiné zobrazení
nebo obrázek. Dimenzí je mnoho, je to zcela reálné a tady
nic zvláštního není.“
V rozhovoru vznikla krátká pauza. Nikolaj Andrejevič
mlčel, o něčem přemýšlel a potom se znova zeptal:
„No a jak je to s přemisťováním v prostoru… Pamatuji
si náš společný rozhovor o teleportaci, ale upřímně řečeno,
doteď si nedovedu reálně představit, jak to probíhá
ve skutečnosti…“
„Přesněji řečeno, nedovedu uvěřit,“ opravil ho s úsmě-
vem Sensei a nazval věc tím pravým jménem.

„Spíš sám pro sebe pochopit základy fenoménu,“ vykroutil
se z toho Nikolaj Andrejevič a stydlivě sklopil oči,
jakoby se snažil utřídit myšlenky a zformulovat na toto
téma přesnější otázku.
A tu zcela nečekaně prakticky hned vedle sebe uslyšel
Senseiův hlas s trochu ironickým nádechem:
„Základy říkáš? Základy jsou samozřejmě dobrá věc.
Ale dříve než jsou oni, je zapotřebí víra…“
Nikolaj Andrejevič se s údivem ohlédl. Vedle něho na
volném místě, jakoby nic, seděl Sensei, kterému se tam
podařilo dostat neznámo jak.
„Správně,“ zazněl opět Senseiův hlas, tentokrát ho
ovšem doktor uslyšel z místa, kde seděl Sensei předtím.
A teprve tady si Nikolaj Andrejevič všiml, že Senseiové
jsou dva. Jeden byl na svém místě naproti němu,
a druhý, zcela reálný, jak se říká, z masa a kostí seděl
na kládě vedle Nikolaje Andrejeviče.
„To je co, hypnóza?“ pronesl psychoterapeut udiveně
to první, co mu přišlo na mysl.
Dva Senseiové se naráz pousmáli.
„Ještě hůř,“ řekl s úsměvem ten, který byl vedle něho
a polohlasně mu, jako strašné tajemství sdělil: „To je
rozdvojení osobnosti…. Kam se to tam u vás řadí?“
„Pomatení nebo tak něco?“ řekl automaticky neméně
překvapený Viktor sedící nedaleko a nemohl přitom odtrhnout
oči od druhého Senseie.
Druhý Sensei se zatřásl v tichém smíchu. Nikolaj
Andrejvič lehce zatřásl hlavou, snažil se ovládnout své
rozpaky a obracel se buď k Viktorovi, nebo přesvědčoval
sám sebe:
„Bláznění by to bylo, kdybys tohle všechno viděl jen
ty sám, ale když je to hromadné…“
V ten okamžik se zadrhl a znovu se upřeně podíval
na druhého Senseie.

„Ano, tohle není žádná hypnóza, nene,“ uklidnil ho
Sensei, který seděl naproti.
„Hm, jakoby nic jiného kromě hypnózy neexistovalo,“
poznamenal uštěpačně druhý Sensei směrem k tomu
prvnímu. „Vidíš, co to znamená, když poskytneš Znalosti
příliš brzy… Hned se začne pasovat nový klobouk
ke starým kalhotám.“
První Sensei se usmál takovému výkladu svého „klonu“
a začal to Nikolaji Andrejevičovi trpělivě vysvětlovat:

„Ve skutečnosti je zde všechno geniálně jednoduché.
Prostor je spojen s gravitací, gravitace je spojena s časem.
A všechno dohromady je nerozlučně spojeno s pů-
sobením Allata… Tomuto jevu jsou vlastní ty nejméně
obvyklé fundamentální zákony…“

Zobrazení: 258

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 2.V.2018 v 0:22

Kdo nevěří v možnost teleportace nebo bilokace (být na dvou či více místech současně) a jiným zdánlivým "nemožnostem", ať si přečte kupř. tohle: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.


Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.


Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout k užívání zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.


Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.


Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 1 hodinou
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Straší vás rakovina? :-( Jezte ovoce nalačno a postrašte ji taktéž! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Proč při půstu rakovinné buňky chcípnou, :-) se dozvíte z videa: LÉČBA PŮSTEM - francouzský dokument, 2012 Uvedeno ZDE."
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jak neumřít, rakovina, cukrovka, infarkt, infekce a půst Uvedeno ZDE. * Proč jíst jedno jídlo denně a jak pomalu začít Uvedeno ZDE. * Jaroslav Dušek - Třicet let bez léků a jídlo…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Parodie: Lupo Anetta - Bruselská internacionála. :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Video: Kríza neexistuje Uvedeno ZDE. Krize jsou vytvářeny nejen uměle, ale i záměrně!* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod…"
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Parodie: Lupo Anetta - Bruselská internacionála. :-) + související články a videa

* Parodie: Lupo Anetta - Bruselská internacionála. :-) Uvedeno ZDE. Související články a videa:* EU nás okrádá, vzpružila si svou vlastní…Zobrazit další
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa : 20.3.2019 Info

Tavenie do biela. Silou slnečného vetra, ktorou nadobúda na objemovosti energia rozpínajúca sa zvnútra Zeme a všetkých, ktorí s čistotou ladia. Táto energia je ako krištál ...... ako kvapky vody horského potoka...... ako svetlo prúdiace vybrúsenými…Zobrazit další
středa
Uživatel Wena zveřejnil stav.
"♥♥♥Miluj,miluj,miluj♥♥♥"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Od peněžního a měnového systému k ekonomice založené na přírodních zákonech a zdrojích (Ing. Petr Taubinger) POdrobnosti v článku: Nechcete-li už být zaslepeným, snadno…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu ........na konci západ nad Itálií ! uživatele Ina Obr.
"* VIDEO: Necenzurované záběry masakru muslimů v Christchurch vyvolávají podezření, že se jednalo o False Flag operaci s krizovými herci! Žádný křik obětí, žádné díry…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse O čem je třetí průmyslová revoluce, aneb proč již brzy nebude potřeba pro někoho otročit 40 hodin týdně, takže nám všem zbude spousty času na zábavu, koníčky a seberealizaci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jsme na rozcestí a prahu obrovských změn!* prof. Peter Staněk 25.1.2019 Myjava - časť 1 ZDE.* Vzpoura strojů, aneb proč si dávat VELKÝ pozor na umělou inteligenci Uvedeno ZDE.* Pokud se k moci dostanou ti,…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse O čem je třetí průmyslová revoluce, aneb proč již brzy nebude potřeba pro někoho otročit 40 hodin týdně, takže nám všem zbude spousty času na zábavu, koníčky a seberealizaci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* prof. Peter Staněk 25.1.2019 Myjava - časť 1 ZDE.** Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně…"
středa
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Václav aktualizoval svůj profil.
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Invaze 1944 vs invaze 2015 aneb je na čase se konečně probrat uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Europe’s most fortified border is in Africa Here. * Hungary Is Locking Up Migrants In Shipping Containers To Stop Border Crossings (HBO) Here."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Proč když už je v Sýrii od loňska mír, proč se o tom nemluví? Proč EU imigranty do jejich již bezpečné vlasti nevrací a chce je nadále rozmisťovat po Evropě? Kdo za tím vším stojí a co s tím sledují? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Europe’s most fortified border is in Africa Here. * Hungary Is Locking Up Migrants In Shipping Containers To Stop Border Crossings (HBO) Here."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Otevřený dopis bývalého víceprezidenta Českého Červeného kříže (nejen o byznysu s emigranty) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Europe’s most fortified border is in Africa Here. * Hungary Is Locking Up Migrants In Shipping Containers To Stop Border Crossings (HBO) Here."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Silvana Heissenberg, německá herečka, napsala Merkelové tohle: uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Europe’s most fortified border is in Africa Here. * Hungary Is Locking Up Migrants In Shipping Containers To Stop Border Crossings (HBO) Here."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Proč arabští imigranti neimigrují do bohatých arabských zemí? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Europe’s most fortified border is in Africa Here. * Hungary Is Locking Up Migrants In Shipping Containers To Stop Border Crossings (HBO) Here."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Najdi si 5 minut čas pro budocnost své rodiny a dětí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Europe’s most fortified border is in Africa Here. * Hungary Is Locking Up Migrants In Shipping Containers To Stop Border Crossings (HBO) Here."
úterý

© 2019   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby