* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva

Zakládání a udržování světelných sídel - z nichž některá jsou skrytá na Zemi,
většina jich však existuje v éterické říši planet - bylo nařízeno PÁNY SVĚTLA,
kteří řídí osudy lidstva.
Mistr El Morya o tom říká:
Veliká silová pole a světelná ohniska existovala ve všech dobách. Ve své
moudrosti určovaly řídící bytosti osudy Země vždy příslušné sběrné body pro
kosmické paprsky a určovaly jejich umístnění v pozemské atmosféře, nebo na
Zemi. Tyto plány mají platnost pro dlouhá časová období a představují určité
rovnovážné vyvážení ve kterém mají různé síly své úkoly. Náleží k tomu vysoká
míra širokého rozhledu. Zorganizovat takový pořádek - žáci jako důsledek
pokračujícího zvyšování vibrací mají možnost obdržet na školeních a na
úkolech vnitřních říší.


Za tímto účelem zde má být dáno několik vysvětlení o "projekci vědomí":


   - Nechat vědomí potulovat - je podivuhodný způsob cestování, neboť srdce a
smysly již nejsou vázány přitažlivostí těla z masa a kostí. Ten kdo své vědomí
otevře líčením, činnostem a skutečnosti světelných stanovišť, ten ve svém nitru vlastní                             naše prostředky a cesty, aby se stal mistrem v ovládání vibrací
myšlenek v kterékoliv době v pohostinných domovech. Dokáže přijímat sílu,
moudrost, porozumění a veškeré krásy, aby potom ve svém vlastním světě a ve
svém každodenním životě používal to, čemu se naučil a také aby spolupracoval

se svým mistrem jako aktivní a inteligentní spolupracovník. Také bychom měli
vědět, jakými rovinami vědomí procházíme, abychom svými cvičeními
dosáhli toho, co máme na mysli, abychom totiž uvědoměle prožívali to, co
děláme ve vnitřních říších, co se tam učíme a na čem tam pracujeme.
Mnohý žák světla si tyto dary již přináší s sebou a určitě je rozvíjel ve
dřívějších životech, jiní se o to musí teprve houževnatě snažit. Záleží zde mnoho
na tom, do jaké míry jsme zušlechtili svoji nízkou přirozenost a do jaké míry v
sobě dokážeme naslouchat tichému hlasu a do jaké míry je naše vědomí
vnímavé pro vibrace z vyšších světů. Jenom tehdy si dokážeme být vůbec
vědomi těchto vnitřních říší a přinášet si s sebou na ně vzpomínku.
Nejdříve zatím musíme své fyzické tělo učinit lehčím a prostupnějším.
Znamená to vyladit na to své životní zvyklosti, potravu atd. Ten, kdo se již
nachází na duchovní cestě, ten ví, jak je důležité vyhýbat se masu, alkoholu,
nikotinu a pod., neboť tyto látky působí zhrubnutí a odsunují jemnější vibrace.
Opravdový Člověk, tedy nesmrtelná duše, která žije neustále a vytváří si
jedno tělo za druhým, se může jen tak dalece projevovat, jak dalece jí to
dovolují naše nižší těla (člověk).
Cvičením koncentrace a meditací zde můžeme mnoho dosáhnout, neboť když
chceme projektovat své vědomí, je nezbytnou podmínkou koncentrace.
Neužitečné myšlenky nesouvisející obrazy z každodenního dění, bez uspořádání
táhnou naším vědomím a vše, co nás ještě může ovlivňovat a rušit z vnějšku, to
všechno musí být odsunuto, než můžeme pojmout naději, že získáme vhled do
vyšších světů. Toto zmatené vědomí, pocházející z každodenního dne ještě příliš
silně ovlivňuje naši duševní práci a ovlivňuje dokonce i náš spánek a
důsledkem toho jsou navzájem nesouvisející rozptýlené sny. Je zde tedy
nezbytná očista pomocí fialového ohně.
Chceme pozorovat svá nižší těla a jejich funkce, abychom lépe porozuměli
postupům při cestování vědomí. Každý žák by je měl znát, aby věděl co se děje,
když nechá své vědomí těkat.
Naše éterické tělo, neboli také -tělo ŽIVOTA- je nositelem životních sil, které
potom přenáší na tělo fyzické. Bývá také označováno jako naše podvědomí a
obsahuje v sobě vzpomínky z minulosti. Musíme se učit ovládnout éterické tělo
a nevpouštět je do našeho vědomí. Neznamená to ale, že bychom je měli
potlačovat, ale máme je přeměňovat pomocí fialového ohně.
Tělo emocionální, neboli astrální, během našeho vývoje má být také
očišťováno a zušlechťováno. Stane se tím vnímavější pro jemnější impulzy
našeho pravého JÁ. Čím více se zbavujeme hrubé podstaty, které jsou
nahromaděny choutkami a nižšími tužbami, a čím více zjemňujeme tohoto
nositele čistými přáními a jemnějšími pocity pomocí rozvoje naší schopnosti
milovat, tím více a tím lépe může uvědoměle přijímat postupy vnitřních říší a
přenášet je do každodenního vědomí. Také zde tedy záleží na čistotě a ryzosti
našich pocitů, co si z našich vnitřních říší přineseme.
Během spánku vystupuje citové tělo a naše vědomí z fyzického těla. U
nerozvinutého člověka se vznáší nad fyzickým tělem, ale u duševně
vyvinutějšího člověka je v bdělém stavu a je činné v astrálních světech. To, co
prožijeme - si přinášíme částečně jako snovou vizi, nebo prožitek proniká do
vnějšího vědomí. Výše vyvinutý člověk ovládá astrální tělo (4D) a vědomě s ním
cestuje astrálními světy, aby tam pomáhal a aby tam byl aktivní. Jeho vědomí
není přerušeno spánkem.
Myšlenková, neboli mentální rovina (manas), stejně jako astrální se skládá
ze sedmi podúrovní a dále se rozděluje na nižší a vyšší mentální úroveň (kama-manas a buddhi-manas). Vyšší mentální úroveň se také nazývá kauzální
rovinou. Je to úroveň Božských ideí a je to naše pravá vlast, do které se
vracíme po každém převtělení, když jsme již prošli jinými úrovněmi. Naše
myšlenkové, neboli mentální tělo a naše kauzální tělo nás spojují s těmito
úrovněmi.
Myšlenkový aparát (mozek) může přijmout jen malou část z toho, co vytváří
naše skutečné JÁ. Velcí myslitelé, géniové dosahují se svým mozkem více
vzhůru a přinášejí tvůrčí idee a myšlenky. Proto je důležité udržet si v pořádku
svoji tělesnou strukturu a učinit mozek vnímavějším pro jemné vibrace z
vyšších úrovní. Víme, že mozek průměrného člověka je využit pouze z desetiny.
Máme také rezervy, které by stálo za to stimulovat.
My, žáci na současném stupni nepoužíváme svého myšlenkového těla ještě s
plným vědomím ve vnitřních říších. To zůstává vyhraženo pouze pro vysoce
vyvinuté učedníky Mistra, kteří pro to dostali osobní poučení. Myšlenkové tělo
musí být pro samostatné uplatňování na myšlenkové úrovni (5D)  znovu uspořádáno
a oživeno, dříve než je žák dovede plně ovládat. Je tady zapotřebí mnoho
zkušeností a cvičení, aby se dalo rozpoznat a uspořádat vše, co se děje na
mentální rovině.
Teprve když je oživeno kauzální tělo a slouží již jako nositel vědomí, otevírá
se člověku celý výhled do jeho minulosti a také pohled do budoucnosti. Teprve
potom je totiž možné získat vhled do minulých událostí na zemi z tak zvané
"Akašické kroniky", který je často spontánně umožněn jasnozřivým bytostem.
Obě tato těla, kauzální i mentální nejsou nám jen tak k dispozici, ale dokážeme
už pomoci našeho životního postoje pečovat o to, aby tohoto okamžiku bylo
dosaženo rychleji tak, že se současně řídíme tím, co nás učí naši mistři:
 - odstraňování všeho, co nás upoutává na nižší sféry a obrat směrem k pravdě a
dobru. Tak se podstata těla prosvětlí a stane se vnímavou pro vysoké vibrace
říší, do kterých bychom rádi vědomě vstupovali.
Nyní je tedy zřejmé, že se uplatňujeme a pracujeme v těchto
jemnohmotných tělech na odpovídajících úrovních, ale ještě si na to
nevzpomínáme, protože vibrace jsou příliš vysoké na to, abychom je dokázali
přijímat do našeho všedního vědomí. Nemá to konečně pro naši práci význam,
jestli to víme, nebo ne. Často nám to bylo tak řečeno mistry. Pro nás je
především důležité, že často prožíváme to vědomí, které jsme až doposud
získali, že své vědění proměňujeme v činy a tak zušlechťujeme svůj charakter.
Je také důležité, jak to již bylo řečeno, abychom své myšlenky a svá slova
proměňovali a udržovali je pod kontrolou. (Viz brožura: Myšlenky jsou naším
osudem.)

Naše myšlení se musí vychovávat a uvědoměle vzdalovat věcem
vnějšího světa, abychom se mohli dát řídit vysokými a vznešenými myšlenkami.
Jenom tak totiž můžeme doufat, že přijdeme do styku s vyššími vibracemi a že
udržíme svoje vědomí povzneseno až se tyto oblasti pro nás stanou vědomými.
Nyní přicházíme k otázce, která naše součást je v činnosti při tak zvané
projekci vědomí. Je to jednoduše naše síla obrazotvornosti, tak říkajíc naše
mentální potulování. Necháváme těkat své myšlenky, svého ducha a dokážeme
při tom rozvíjet takové schopnosti, že skutečně přenášíme své vědomí tam, kam
chceme, aby šlo. Může se to vztahovat i na pozemské cíle. Zpočátku to je jen
obrazotvornost, nebo představa, kterou si vytváříme o našem cíli (proto zde
také následují popisy jednotlivých světelných stanovišť). Jednoho dne potom je
naše vědomí už tak vyškoleno, že dokáže spolu přinášet přímé zážitky.
Proto uděláme nejlépe, když před odchodem na lůžko nasměrujeme prosbu
ke svým strážným andělům, nebo ke kmotru z chrámu Monat, aby nás vzali

s sebou pokaždé do odpovídajícího školícího prostoru. Potom následuje
představa našeho cíle. Vidíme před svýma vnitřníma očima popisované
prostory nebo haly, vidíme tam sebe sama jako posluchače a vědomě si
představujeme patřičné odpovídající záření (barva a vlastnosti). Pokoušíme se
postřehnout, co se tam děje a s těmito myšlenkami a představami můžeme
usínat, ale ne bez prosby, abychom si s sebou přinesli vzpomínku na to, co
jsme prožili. Můžeme o to prosit mistryni Létó, která nám k tomu nabídla svoji
pomoc.
Když je světelné ohnisko během ročního cyklu otevřeno, bude v něm
pokaždé zkoncentrováno odpovídající jednotné záření nebeských zástupů, aby
rozšířilo svoji sféru vlivu. Budeme svými hostiteli srdečně pozváni, abychom se
zúčastnili školení a porad a abychom se nechali podnítit právě působícími
plameny. "Odnášejte záření plamenů do vašeho domova, k vašim drahým, do
vašeho okolí, do vašeho města, do vaší země a k celé planetě."


Následuje zde ještě pokyn mistra El Moryi:
"Pokaždé, když každého měsíce opustíte světelné ohnisko a přikláníte se k
novým úkolům, je váš vůdčí princip (momentum) posílen silami plamene a
pozvolna je také vaše vnějšková bytost přelaďována a zušlechťována. Tak se
prakticky projevuje činnost ve světelných stanovištích požehnaným způsobem
pro váš rozvoj. Vybízíme vás, abyste nezmeškali možnost využít této
příležitosti."

Výsledek obrázku pro El Morya

Zobrazení: 215

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
před 28 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)* DNA skrývá netušené…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE."
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ještě jsem do hlavního článku přidal nějaké důležité texty, jako např. toto: Gravitačními silami svých emocí si totiž vždy buď přitahujete to, s čím frekvencemi svých…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, že je pro vás, vaše zdraví a váš duševní klid a pohodu lepší? Domníváte se, že je lepší mít raději méně…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Článek: Novodobý otrok Uvedeno ZDE. (Pokud Vám pořád ještě nedošlo, jak že vlastně ten novodobý otrok vypadá, tak se podívejte do zrcadla na sebe.)Banky vlastněné…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)* DNA skrývá netušené…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro vědomí)* ynikající video o DNA a jeho možnostech a…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve Vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* This Will Revolutionize Our Future! 10 out of 10 People Activated It. Here."
před 23 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Poslechem správného zvuku, můžete vyléčit své tělo i ducha. Přesvědčte se sami Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Duchovní pomoc pro život - Bruno Gröning - myšlenky 1. díl / 1. část ( cz )

Bruno Gröning - neobyčejný člověk V r. 1949 se pres noc stalo jméno Bruno Groening stredem verejného zájmu. Tisk, rozhlas a filmový týdeník o nem prinášely z...
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vzrušující časové osy pro rok 2020. Strojový překlad ZDE.  Exciting Timelines for 2020! Here. Article Here. * Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9.…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Jak si začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na

Bude nejen dobré, ale i prospěšné si nejdříve poslechnout níže uvedené video a pak si poslechnout a přečíst navazující články a videa a to nejlépe v tom pořadí, v jakém je to vše seřazeno. Pokud se tím, co se dozvíte, začnete řídit, tak již nebudete…Zobrazit další
neděle
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby