* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Po napsání několika článků o reinkarnaci a osvícení se mne mnoho čtenářů ptalo, proč jsem nikdy nezmínil význam šišinky mozkové - malého útvaru velikosti zhruba fazole, nacházejícího se uprostřed mozku. Po staletí si okultisté a spirituální mistři mysleli, že tato žláza je "sídlem duše" - což je výraz, který zpopularizoval Descartes (1662).

Descartes byl posedlý pochopením, kdo jsme. Zpochybňoval vše - dokonce i názor, že se můžeme poznat. Zjistil, že smysly lze oklamat, že většina toho, co si myslíme, že známe, je skutečně iluze, a nakonec bojoval s možností, že naše vlastní identita coby jedinců není rovněž skutečná. Ale nakonec došel k závěru, že pokud je možné pochybovat o naši vlastní existenci, tak musí existovat "něco", co je schopné tuto pochybnost zažít. A toto něco je naše skutečná já. Jeho slavný výrok se dochoval: "Cogno ergo sum - myslím, tedy jsem".

"Ačkoliv duše je spojena s celým tělem, existuje tělesná část (šišinka), ve které plní svoji funkci více, než kde jinde… Šišinka je mezi průchody obsahující zvířecí duchy (vůdčím důvodem a nosičem pohybu a vjemu) tak ponořená, že jimi může být hnána…; a tento pohyb přenáší na duši… Pak opačně, tělesný stroj je sestaven tak, že kdykoliv žlázou tam či onam pohne duše, nebo jakákoliv jiná příčina, tlačí na zvířecí duchy, které ji obklopují do pórů mozku." - Descartes

Dnes, s porozuměním počítačům, můžeme s Descartem souhlasit. Že proces "myšlení" může být součástí neuronových obvodů, synapsí a neurotransmiterů, které existují v našem hmotném mozku. Skutečné já je mnohem hlouběji. Používá proces myšlení, ale zůstává mimo něj, proces pozoruje. Skutečná já je v podstatě samotné vědomí.

Tyto dva fenomény jsou očividně spojené: vědomí má vzájemný vztah s procesem myšlení. Takže skutečnou otázkou je, jak toto rozhraní hmotné mysli a spirituálního vědomí funguje. Pokud dokážeme pochopit, jak vědomí interpretuje naše myslící já, pak snad můžeme procesy zvrátit a stát se vědomými vědomí - našeho skutečného já. To je osvícení.

Jako obvykle, při provádění výzkumu šišinky mozkové byla odhalena některá úžasná fakta. Nejen, že se zdá, že tato neskutečně malá žláza souvisí s aktivitou psí a paranormálními schopnostmi, ale je extrémně citlivá na prostředí způsoby, které odhalují náš zjevný materialismus a pandemickou depresi.

Šišinka mozková v historii

Ačkoliv je to běžně přisuzováno Descartovi, tak názor, že šišinka mozková je orgánem rozhraní mezi duchem člověka, který tam získává přístup, a oživeným lidským tělem, má původ u řeckého lékaře jménem Herophilus. Tři sta let před Kristem Herophilus (obr) pitval těla a dokumentoval, co vidí. Jeho specialitou byl reprodukční systém a mozek.

Před Herophilem lidé věřili, že "výkonným centrem" lidského vědomí je srdce. Egyptské mumie měly srdce pečlivě nabalzamované a zachované, zatímco mozek byl odstraněn přes nosní dírky a neobřadně vyhozen. Ale Herophilus věděl, že mozek je řídícím centrem a rozlišoval mezi různými částmi mozku a vyhodnocoval různá chování s nimi související.

Herophilus si povšiml, že malý šišinkový útvar je jen jeden, na rozdíl od dalších struktur mozku, které mají zrcadla v levé a pravé polokouli. Je to první žláza, která se utváří v plodu, a je rozpoznatelná již ve 3 týdnech. Je také silně živena. Šišinka mozková je zásobována nejlepší krví, kyslíkem a směsí živin, v lidské anatomii dostupných, hned po ledvinách (jejichž funkcí je filtrovat nečistoty z krve). Díky této jedinečné a zvláštní anatomické konfiguraci Herophilus správně došel k závěru, že hraje značnou roli ve vědomí a je branou do našeho skutečného já.

Herophilovi je připisován "vynález" vědecké metody, dogmatu každého dnešního výzkumu, tedy z postulování teorie a provedení experimentů, aby se potvrdila nebo vyvrátila. Je pak ironické, že vědeckému výzkumu šišinky mozkové se bylo pečlivě vyhýbáno, kvůli její spojitosti se "spirituálním" fenoménem - u kterého není možné empirické prověřování. Teprve nedávno se vědci začali zajímat o získání větších znalostí o této záhadné žláze.

Herophilus napsal o anatomii mnoho svazků a ilustroval je, stejně jako Leonardo da Vinci činil o mnoho století později, ale jeho práce bohužel nepřežila zničení velké knihovny v Alexandrii, kde byly uloženy.

Třetí oko

V r. 1884 oblast komparativní anatomie odhalila důkazy, že lidské orgány lze vystopovat až k nižším obratlovcům. F. Ahlborn zjistil, že šišinka mozková byla původně fotoreaktivním orgánem, u ryb a obojživelníků, a někdy se nacházela mimo lebku, těsně pod pokožkou. Její funkce coby spouštěče reprodukce byla zaregistrována zhruba o 70 let později. Šišinka mozková je zodpovědná za vyhodnocování délky dne a noci, výpočet správného období pro páření a nárůstu sexuálního puzení.

V r. 1958 Aaron Lerner objevil melatonin, klíčovou molekulu vyráběnou v šišince mozkové z dalšího běžného neutransmiteru serotoninu. Rovněž potvrdil fakt, že produkce melatoninu se liší, ustává za dne a zvyšuje se krátce po setmění. Melatonin, jak bylo zjištěno, je zodpovědný za naši relaxaci a usnutí.

Po jistou dobu se nevědělo, jak tato malá žláza, pohřbená hluboko uprostřed lidského mozku, může vnímat světlo nebo temnotu. Ale pak bylo objeveno, že existuje k šišince spojení od sítnice, která, což je dosti podivné, také obsahuje melatonin. Okamžitě byla šišinka mozková označena za "třetí oko", a kvůli tomu, že se nachází ne jedné ze sedmi čaker, byla známá jako centrum spirituální a parapsychologické energie.

Když se v 60. letech staly populární halucinogeny, zájem o pozměněné stavy vědomí, coby prostředku ke spiritualitě, vyvrcholil. Výzkumníci objevili, že LSD se v šišince a hypofýze koncentruje. Pozměněný stav byl vytvořen schopností LSD napodobovat serotonin na synapsích (kde spolu komunikují neurony). Protože jak serotonin, tak melatonin jsou koncentrovány v šišince, toto "třetí oko" bylo považováno za bránu do vědomí - to, co autor Alduos Huxley nazval "dveře vnímání".

Dokonce i guru šišinku komentovali a přirovnávali ji k jedné z čaker:

"Všechny parapsychologické systémy mají své fyzické aspekty v těle… Když je adžna čakra fyzickým ekvivalentem šišinky mozkové, které dlouho mátla doktory a vědce ohledně své přesné funkce… Jogíni, kteří jsou vědci jemné mysli, vždy mluvili o telepatii jako o "siddhi", parapsychologické moci pro myšlenkovou komunikaci a jasnovidectví atd. Médiem takové siddhis

je adžna čakra, a její fyzickým mezníkem je šišinka mozková, které je spojena s mozkem. Bylo uvedeno velkými jogíny… že šišinka mozková je receptor a vysílač jemných vibrací, které přenáší myšlenky a parapsychologické fenomény vesmírem." - Satyananda, 1972. Ale podporuje něco z toho Herophilova "vědecká metoda"?

Mnoho experimentů bylo provedeno s tak zvaným fenoménem psí (paranormálnem) v 70. letech. Dixon (1) zjistil, že šišinka mozková v této aktivitě primární. Povšiml si, že aktivita psí je nejúspěšnější v uvolněném ospalém stavu - podobně jako u aktivity vyvolané melatoninem. Další studie zjistily korelaci s melatoninem a praktikováním jogínských meditací, které měly být údajně nezbytným předpokladem pro "osvícení".

"Jogínské praktiky prováděné 3 měsíce měly za následek zlepšení kardiorespiračního výkonu a psychologického profilu. Plazmový melatonin tak vykázal nárůst po třech měsících jogínských praktik. Systolický krevní tlak, diastolický krevní tlak, střední arteriální tlak a ortostatická tolerance nevykazovaly nějakou významnou korelaci s plazmovým melatoninem. Nicméně maximální hladina melatoninu v noci u jogínské skupiny vykázala značnou korelaci (r=0,71, p < 0,5) s bodováním pohody a zdraví.

Tato pozorování naznačují, že jogínské praktiky lze použít jako pscyhologickofyziologický stimul ke zvýšení endokrinní sekrece melatoninu, který je pak zodpovědný za zlepšené vnímání pohody." - (2)

Dramatičtější důkazy přichází z mystických zkušeností a "zkušeností blízké smrti", vyvolanými chemikálií zvanou dimetyltryptamin (DMT). Tradiční "symbol" jihoamerických šamanů, DMT, silně připomíná jak melatonin, tak serotonin, a vyskytuje se přirozeně v některých tropických rostlinách, jakož i v lidském těle. Panuje názor, že uložený DMT je uvolňován ze šišinky mozkové těsně před smrtí, což způsobuje mimotělesné zážitky a mystické vize, hlášené přeživšími NDE. Zatímco nejsou žádné empirické důkazy spojující šišinku mozkovou s produkcí DMT, její souvislost s melatoninem (ze kterého je vyvářen) tuto možnost zřejmě silně podporuje.

"Protože jde o endogenní, či přirozeně se vyskytují lidské psychedeliím, věřil jsem, že může zprostředkovat spontánní psychedelické zážitky, jako NDE a mystické stavy. Také jsem považoval šišinku mozkovou za pravděpodobný zdroj tohoto endogenního DMT; jako taková by mohla být šišinka "žlázou ducha". - (3) Strassman, Rick, J. (2001)

Lékařský výzkumník, JC Callaway (1988), tvrdil, že přirozeně se vyskytující DMT může souviset s fenoménem vizuálních snů, kdy úroveň DMT v mozku je periodicky zvyšována, aby se vyvolaly vizuální obrazy a možná i další paranormální stavy mysli. Takže ačkoliv empirické důkazy ezoterických funkcí šišinky mozkové nebyly nalezeny, zdá se, že tato myšlenka stojí za prozkoumání.

Mozkový písek

Anatomové ukázali, že lidská šišinka mozková je nejaktivnější v mládí, těsně před pubertou. To by dávalo smysl, kdyby šišinka nějak řídila reprodukční systém, zapínala nezbytné hormony, které představují dospělost. Ale po pubertě šišinka mozková, zdá se, vápenatí, akumuluje to, čemu se říká "mozkový písek".

Ačkoliv šišinka mozková vykazuje toto zvápenatění, nezdá se, že by mizela tvorba melatoninu. V podstatě se zdá, že zvápenatění nemá žádný významný dopad. Ale ukázalo se, že některé další faktory vážně brání fungování šišinky. To je důležité, protože nedávné objevy ukázaly, že melatonin je klíčový pro imunitní systém, kdy nižší hladina je spojována s rakovinou prostaty a prsu (4) - dvěma hlavními příčinami předčasné smrti. Rovněž reguluje metabolismus krevního cukru. Studie ukazují, že pracovníci nočních směn dostanou s větší pravděpodobností cukrovku II, než jejich denní kolegové. Sezónní afektová porucha (SAD) je také spojována s deficitem melatoninu a serotoninu, ačkoliv mechanismus není zcela chápán. Za všech těchto účinků špatného zdraví je možnost dosažení "osvícení" s nedostatkem melatoninu trochu vzdálená!

Útoky na šišinku z okolního prostředí

Zasahování do šišinky mozkové z prostředí je všudypřítomné. Dvěma největšími antagonisty jsou elektromagnetické záření a fluorid.

Studie na¨křečcích ukázaly, že expozice poli o 60 Hz (přesně proud v elektrické síti) výrazně snížila schopnost šišinky mozkové vytvářet melatonin během nočních cyklů (5).

"…akutní expozice magnetickému poli opětovně ztlumila nárůst a potlačila trvání nočního nárůstu melatoninu."

Studie na lidech, kteří byli vystaveni magnetickým polím o 60 Hz, tuto anomálii také ukázaly (6). Je úzkostné to zjistit, protože jsme všichni doslova obklopeni elektrickými poli o 60 Hz, doma, v práci a venku, kde jsou transformátory téměř nad každou ulicí. Před tímto typem záření není úniku, vyjma útěku do odlehlé neobydlené oblasti. Ale i tam by mohla být šišinka pod útokem.

Vzpomínáte na HAARP? Ohřívač ionosféry vymyšlený a patentovaný Richardem Eastlundem, který byl rychle zabaven ministerstvem obrany, předán Raytheon a rozvinut do zbraňového systému? Část patentu popisuje, jak silné záření extrémně nízké frekvence (ELF) je schopné způsobit akutní otupělost a zasahovat do regulace tepla - fungování šišinky mozkové (8). Není pochyb, že tato náchylnost byla za ty desítky let od doby, kdy byla tato technologie ukradena, využita a vypilována a použita pro ďábelskou agendu. Nyní může existovat již globální mřížka "ohřívačů" umístěných tak, aby bylo možné ovládat populaci a bránit našemu spirituálnímu vývoji. Můžeme jen doufat, že se mýlíme. (Více k tomu později).

Do 90. let nebyl proveden žádný výzkum, aby se zjistil dopad fluoridu na šišinku mozkovou. Fluorid je běžně (a někdy povinně) přidáván do téměř veškeré pitné vody, údajně aby se zabránilo zubním kazům. Jeho použití bylo vždy vysoce kontroverzní a výzkum vedlejších účinků je často znesnadňován.

Melatonin, vytvořený v šišince mozkové, nejen pomáhá regulovat nástup puberty, ale pomáhá také chránit tělo před poškozením buněk způsobeným volnými radikály. Nyní je známo - díky pečlivému výzkumu dr. Jeniffer Luke z britské univerzity v Surrey - že šišinka mozková je primárním cílem akumulace fluoridu v lidském těle.

Měkká tkáň dospělé šišinky mozkové obsahuje více fluoridu, než jakákoliv jiná tkáň v těle - hladina fluoridu (300 ppm), což je více, než kolik postačuje na zastavení enzymů. Šišinka mozková také obsahuje tvrdou tkáň (krystaly hyroxypapatitu), a tato tvrdá tkáň akumuluje více fluoridu (až 21,000 ppm), než jakákoliv jiná tvrdá tkáň v těle (dokonce než zuby, které má údajně chránit).

Po zjištění, že šišinka mozková je cílem tolika fluoridu, provedla dr. Luke experimenty na zvířatech, aby zjistila, jestli může mít nahromaděný fluorid dopad na regulaci melatoninu. Zjistila, že zvířata ošetřovaná fluoridem měla nižší hladinu melatoninu v oběhu. Tato nižší hladina melatoninu byla doprovázena dřívějším nástupem puberty u fluoridem ošetřovaných samic.

Luke shrnula svá zjištění u lidí a zvířat následovně:

"…lidská šišinka mozková obsahuje nejvyšší koncentraci fluoridu v těle. Fluorid je spojován s potlačenou syntézou šišinkového melatoninu u předpubertálních dívek a zrychleným nástupem sexuální dospělosti. Výsledky posilují hypotézu, že šišinka hraje roli v načasování nástupu puberty…" (7)

Doposud jsme odhalili dva hlavní útoky z prostředí na normální fungování naší šišinky mozkové. Pokud je to skutečně "sídlo duše", nebo "brána k osvícení", pak lidstvo úspěšně uteklo z této přirozené cesty sebepoznání. Prostředí, ve kterém právě nyní jste - sedíte před počítačem - má negativní účinek na vaši šišinku mozkovou. Takže pokládáme otázku: je něco, co můžeme udělat, abychom zlepšili zdraví tohoto důležitého útvaru v mozku, možná ano.

Naděje a šišinka

Rytmické dýchání a chvalozpěv

Šišinka mozková sedí na střeše třetí komory mozku, přímo za kořenem nosu, a plave v malém jezírku mozkomíšní tekutiny. Nemá mozko-krevní bariéru jako mozkové struktury, kde jisté molekuly v obíhající krvi jsou blokovány. Místo toho se spoléhá na neustálou dodávku krve, dodávané prostřednictvím obzvláště bohaté vaskulární sítě.

Aktivity jako rytmické dýchání a chvalozpěvy vytváří na kyslík bohatou dodávku šišince mozkové. Mnoho jogínů popisuje, že cílem jejich dýchací techniky je zvýšit srdeční tep, a snížit krevní tlak. Ironicky se právě toto děje těsně předtím, než zemřeme. Je možné, že cílem této procedury je uvolnit DMT, o kterém mnozí věří, že je v šišince uložen.

Pamatujte, DMT je psychedeliím tělu vlastní. Je to neurochemikálie specificky vytvořená k tomu, aby umožnila zaměřit naše myšlení dovnitř. Ačkoliv přesná chemická reakce není zatím chápána, DMT umožňuje, aby synaptické cesty unikly z běžných tras a umožnily se nové myšlenky a vjemy. Nadřízenost specifických hemisfér je zrušena, což umožňuje to, co lze popsat jako nesouměřitelné - faktické reality, které nemohou být racionálně (příčina-následek) vysvětleny, jsou však přesto skutečné. Všechny tyto nezbytné předpoklady jsou potřeba, abychom se postavili unikajícímu já.

Okamžitá karma

Zatímco nízkofrekvenční a magnetické záření snižuje produkci melatoninu, některé jiné typy záření, zdá se, šišinku mozkovou nabíjejí. V článku uveřejněném před mnoha lety na viewzone, ESP a LST, bylo ukázáno, že psí, či paranormální schopnosti, jako dálkové pozorování či ESP, byly na vrcholu, když se střed galaxie Mléčná dráha nacházel na jistém místě na obloze. Přesným časem bylo 13:30 LST (Místní siderický čas).

Jak ukazuje mapa galaxie (obr) střed galaxie je bohatým zdrojem rádiových emisí. Toto záření by mohlo být "registrováno" šišinkou způsobem, který jsme zatím nepochopili. Fakt, že vrchol schopností nebyl v 12:00 LST, kdy je střed galaxie a maximální záření přímo nad hlavou, může být buď důsledkem určitého zpoždění v reakci šišinky, nebo může odrážet nějaký ideální úhel, který je pro dopad rádiových emisí na zemský povrch optimální.

Když jsem toto psal, dostal jsem zajímavý e-mail od člověka jménem Drew Hempel z MA. Drew měl zajímavou teorii o hudbě, matematice a vědomí, o kterou se, doufám, podělíme v příštích vydáních viewzone. Je ohledně této diskuse o šišince mozkové tak relevantní, že bych vám rád ukázal, co zjistil.

Již bylo zjištěno, že šišinka mozková reaguje na světlo, rádiové frekvence a záření ELF - extrémy elektromagnetického spektra. Zvukové vlny jsou rovněž součástí tohoto spektra. Schopnost něčeho tak prostého, jako zvuk, pronikat naší lebkou a transformovat funkci a strukturu našeho mozku je těžko představitelná. Byl jsem skeptický, dokud jsem neshlédl toto video (anglicky):

http://www.youtube.com/watch?v=eKPrGxB1Kzc&feature=player_embedded

A pokud to nebylo dostatečně ohromující, abychom vzali na vědomí moc zvuku, toto zcela určitě je: http://www.youtube.com/watch?v=LWO93G-zLZ0&feature=player_embed...!

Jistě, zvuková stimulace je další hranicí. Jak Drew tento fenomén popisoval, zmínil nedávný patent, podaný Sony, kde se používají zvukové vlny k vytváření myšlenek!

"Článek Jenny Hogan a Barry Foxe "Patent Sony činí první krok směrem ke skutečnému Matrixu", zveřejněný v New Scientist, 7. dubna 2005, podrobně popisuje plány na totální senzorický strojový interface spoléhající se ultrazvukové pulzy. "Technika naznačená v patentu je zcela neinvazivní. Popisuje se tam zařízení, které vystřeluje ultrazvukové pulzy na hlavu, aby modifikovaly vzorce signálů v cílových oblastech mozku, a vytvořily tak vjemové zkušenosti sahající od pohyblivých obrazů po chutě a zvuky. To by mohlo poskytnout slepým nebo hluchým možnost vidět nebo slyšet, uvádí patent."

Magnetická pole nelze jemně zaměřit, zatímco ultrazvuk ano. To je klíčový rozdíl u ultrazvuku. Tento ultrazvuk slyšený jako nejvyšší tóny ionizuje naše elektrochemikálie. Ultrazvuk také vytváří kavitaci, která se mění na světlo" tato kavitace má extrémně vysokou teplotu, která pak umožňuje alchymistické výsledky - transformaci hmoty! Tato kavitace ultrazvuku na světlo je vědě známá jako piezojaderná fúze či sonofúze - "studená fúze".

Možná budeme brzy svědky spirituálního použití technologie, schopné stimulovat šišinku mozkovou, aby se znovu nabila a usnadnila vznik stavu mysli, schopného zažívat/vnímat skutečné já. Zdá se, že potenciál zde je. Ale je zde také vůle?


                                                 Šišinka mozková je sídlem duše.


Poznámky:

[1] Dixon, N. F. (1979). Subliminal perception and parapsychology: Points of contact.

[2] Kasiganesan Harinath, Anand Sawarup Malhotra, Karan Pal, Rajendra Prasad, Rajesh Kumar, Trilok Chand Kain, Lajpat Rai, Ramesh Chand Sawhney. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. April 2004, 10(2): 261-268..

[3] Strassman, Rick J. (2001). DMT: The Spirit Molecule. A Doctor's Revolutionary Research into the Biology of Near-Death and Mystical Experiences.

[4] R.P. Liburdy, T.R. Sloma, R. Sokolic, P. Yaswen. "ELF magnetic fields, breast cancer, and melatonin: 60 Hz fields block melatonin's oncostatic action on ER+ breast cancer cell proliferation."

[5] Yellon SM. Acute 60Hz magnetic field exposure effects on the nucleation rhythm in the pineal gland and circulation of the adult Djungarian hamster. J. Pineal Res. 1994; 16: 136-144.

[6] James B. Burch, John S. Reif, Michael G. Yost, Thomas J. Keefe and Charles A. Pitrat. Reduced Excretion of a Melatonin Metabolite in Workers Exposed to 60 Hz Magnetic Fields, Am J Epidemiol 1999;150:27-36.

[7] Luke J. (1997). The Effect of Fluoride on the Physiology of the Pineal Gland. Ph.D. Thesis. University of Surrey, Guildford.[pdf]

[8] The Pineal. Volume 4. Russel J.Reiter. 213pp. Eden Press Inc., Westmount,PQ,1979.

Zdroj: http://www.viewzone.com/pineal.html)

překlad Osud 2012

https://novy.email.cz/web-office/yJ1lW3BXKRR9gqJiEmWI_bYECZknSTBrEq...

Zdroj: http://znojmo-spirit.blog.cz/1204/sisinka-1-2 http://znojmo-spirit.blog.cz/1204/sisinka-2-2
Třetí oko, brána do beztvarého bytí, přes kterou se lze dematerializovat a následně opět materializovat v jinéí lokalitě. Video s názvem: Holografický vesmír. / The Holographic Universe je uvedeno ZDE.


Cesta do frekvencí - Meditace pro aktivaci šišinky
Journey Into Frequency - Pineal Activation Meditation
http://www.youtube.com/watch?v=gBmUCz47FQo&feature=related

Související články:

* VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT.. Uvedeno ZDE.

* Aktivovanie portálu vašej epifýzy. Uvedeno ZDE.

* Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA ... Uvedeno ZDE.

* DUCHOVNÍ "MOLEKULA" - dokument o DMT a převratném vědeckém výzkumu. Uvedeno ZDE.

* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uveden ZDE.

Cesta Do Frekvencí - Meditační Aktivace Šišinky
Journey Into Frequency - Pineal Activation Meditation
http://www.youtube.com/watch?v=gBmUCz47FQo&feature=related


Opening The Third Eye- Chakra Resonance http://www.youtube.com/watch?v=BkNeqXQET-Q
The Truth About Your Pineal Gland http://www.youtube.com/watch?v=enV94hN4mhY
How To Open The Third Eye - A How To Open The Third Eye Technique http://www.youtube.com/watch?v=UqgVZJ6she4


.

Zobrazení: 16312

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Říjen.2012 v 22:05

Další články úzce související s právě probíhající transformací do 5. D jsou uvedeny níže. (Transformace a s ní spojená trans-mutace se o něco zpozdila, ale hlavní je, že již probíhá.)

* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.
* Aktivovanie portálu vašej epifýzy. Uvedeno ZDE i ZDE.
* Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu. Uvedeno ZDE.
* Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.
* Bude během devíti dnů, od 12. prosince 2012 (12.12.12) do 21. prosince 2012, planeta Země rozdělena na Země dvě, podobně jako když se dělí buňka? Uvedeno ZDE.
* Celosvetová vizualizácia - ďalšia cesta pre svetlo. Uuvedeno ZDE.
* Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co je to pravá, čili bezpodmínečná láska, vytvářející euforické pocity, v čem je obsažena a jak ji lze začít vyzařovat do všeho a všech je uvedeno ZDE.
* Co se to vlastně děje a proč? Uvedeno ZDE.
* Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž 21.12.2012 dojde) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.
* DUCHOVNÍ "MOLEKULA" - dokument o DMT a převratném vědeckém výzkumu. Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni. Uveden ZDE.
* Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. Uvedeno ZDE.
* Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.
*
Jak harmonizovat, léčit a regenerovat sama sebe, tuto planetu či cokoliv co je právě třeba. Uvedeno ZDE.
* Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru. Uvedeno ZDE.
* Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.
* Jak se dostat do páté dimenze, čili do polo hmotného projevu existence (v projevu zkrystalizované světelné plazmy) a jak se v 5.D udržet. Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. Uvedeno ZDE.
*
Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.
* Jak se sladit se stále se zvyšujícími frekvencemi a stát se přitom zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla je uvedeno ZDE.
* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu.
Uvedeno ZDE.
* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. ZDE
* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.
* James Tyberonn – Paradigma a Účel Kryštálových Lebiek Uvedeno ZDE.
* Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytost, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž. Uvedeno ZDE.
* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA?. Uvedeno ZDE.
* Každá realita je pouze naše navenek projevená představa. Uvedeno ZDE.
* K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde. Uvedeno ZDE.
* Kryon - Rekalibrace Gaii Uvedeno ZDE.
* Letos dojde k dělení tohoto světa na tři frekvenční pásma, čili na 3 planety, každá v jiné dimenzi, tzn. v jiném frekvenčním rozsahu. Uvedeno ZDE.
* Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.
* Máří Magdaléna - poselství je uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.
* Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené ZDE.
* Neberte na lehkou váhu to, co se při protnutí galaktického rovníku bude dít. Uvedeno ZDE.
* Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky. Uvedeno ZDE.
* Otevřeně o Vzestupu vědomí, Pasem k Vzestupu je láska. Uvedeno ZDE.
* Podstata frekvence vibrací vědomí. Uvedeno ZDE.
* Pochopení sdělení uvedených na těchto třech videích otočí váš život o 180°. Uvedeno ZDE.
* Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
* Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit! Uvedeno ZDE.
* Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí je uvedeno ZDE.
* Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.
* Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Uvedeno ZDE.
* Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA ... Uvedeno ZDE.
* Sdělení o konci roku a přepólování v nás. Uvedeno ZDE.
* Stále nevěříte, že se 21.12.2012 (při protnutí galaktického rovníku) odehraje něco naprosto zásadního, co zcela změní tento svět? Uvedeno ZDE.
* Šišinka mozková - "sídlo duše" Uvedeno ZDE.
* Tajemství skrývající se za datem 21. 12. 2012 (jenž určuje konec galaktického roku, čili vstup této sluneční soustavy do nulového času) a za návratem Nibura (dvanácté planety) konečně odhalena. Uvedeno ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky Uvedeno ZDE.
* Velice důležité informace nejen o přicházejících změnách spojených s 21. 12. 2012. Uvedeno ZDE.
* Vize (o tom co se během 3 dnů temnoty bude dít) Uvedeno ZDE.
* Víte proč je třeba být v 5. D nejpozději chvíli před tím, než k nám dorazí utržená sluneční plazma? Uvedeno ZDE.
* Vše je vždy tak jak má být jen z toho důvodu, že jsme naprogramováni smýšlet, chovat se a jednat určitým způsobem. Uvedeno ZDE.
* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Vzostup je vedomé stotožňovanie sa so všetkým čo je láskou. Tento velice inspirující a uklidňující článek od Féwy ze dne 14. 8. 2012 a další ze dne 18. 8. 2012 si v žádném případě nenechte ujít. Uvedeny ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT.. Uvedeno ZDE.
* Vzestup 2012. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 21.Říjen.2012 v 0:32

Vizuální meditace - Cesta do Šambaly, hudba Oliver Shanti a přátelé. Uvedeno ZDE.

Cesta Do Frekvencí - Meditační Aktivace Šišinky
Journey Into Frequency - Pineal Activation Meditation
http://www.youtube.com/watch?v=gBmUCz47FQo&feature=related
.

Komentář přidal(a) Rhodes dne 21.Říjen.2012 v 1:40

David Wilcock-Vysvetlenie epyfízy(3.oko) CZ titulky

http://www.youtube.com/watch?v=zygTCeOU3H4

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 22.Prosinec.2017 v 14:39

* Sanat Kumara přes Grace Solaris, 20. prosince 2017. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Sanat Kumara via Grace Solaris, December 20th, 2017 - Here. Article - Here.
KDO JE SANAT KUMARA? Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je v článku: WHO IS SANAT KUMARA? - Here. Article - Here.
Více v článku:  Sanat Kumara: dosáhli jsme kvantové většiny (převahy) - mise záchrany Země dokončena. Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Pryč z EU - pádné důvody (dokument, 2019, česky, 53 minut) + související články a videa uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je vám známo, že do EU cpeme zhruba 4x více peněz, než od ní dostáváme zpět, aneb další pádné důvody proč je třeba prosadit vystoupení z EU (V množství je obrovská moc!) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu EU nás okrádá, vzpružila si svou vlastní ekonomiku na úkor východního bloku, který si porobila, zotročila a ožebračila nás. Nejen z tohoto důvodu je třeba z EU vystoupit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Proč je třeba usilovat o to, abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tajemství peněz - největší podvod v historii lidstva (proč je to gigantický podvod, jak jej bojkotovat a proč dříve či později tak jako tak zkolabuje) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* 1) Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. Celý článek s názvem: 4 kruté pravdy, které…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse 1. Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. (4 kruté pravdy, které vás probudí z iluze) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven Uvedeno ZDE.* Pravé důvody…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Již před 60ti lety se produktivita zvyšovala tak rychle, že by nám dnes měl postačit jen jeden příjem, s pracovní dobou jen 10 hodin týdně! Víte proč tomu tak není, necháme si to nadále líbit, nebo? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven Uvedeno ZDE.* Pravé důvody…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Pravé důvody proč je vše stále dražší a dražší, proč je vše stále více byrokratické, složitější a hektické, a proč vznikají války - texty videa a obrázky které Vám otevřou oči uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven Uvedeno ZDE.* Již před 60ti lety…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Pravé důvody proč je vše stále dražší a dražší, proč je vše stále více byrokratické, složitější a…"
před 10 hodinami
Uno Universus si oblíbil(a) profil uživatele Tibor Lapoš
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* ŽIVĚ: Josef Zika - Nové alternativní způsoby léčení podložené vědeckými důkazy Video ZDE. (Návod na opravy svého hmotného těla.)"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* ŽIVĚ: Josef Zika - Nové alternativní způsoby léčení podložené vědeckými důkazy Video ZDE. (Návod na opravy hmotného těla.)"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Lez ma malou krivou hubu a mluvi krivosti aglicky

            Chtivost, vypočítavost, rafinovanost.  Je jich hodně kolem. Hodně se snaží vydělat jeden na druhém. Cena na zboží je jiná než platíš. Prý chyba v systému. Objednáš kvalitní zboží podle obrázku dobrá bavlna, vysoká cena. Domů ti…Zobrazit další
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
neděle
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel A.Z. přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Muslimové se množí přinejmenším jako sarančata, ne-li přímo jako zhoubný nádor! Již brzy u nich nastane přemnožení, a co bude následovat pak? Graf jejich růstu je zobrazen ve videu:…"
sobota
Uživatel A.Z. přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud podporujete, či jste dokonce volili takovéto pa-blby, sypte si hlavu popelem a proste všechny za odpuštění! uživatele A.Z..
"Muslimové se množí přinejmenším jako sarančata, ne-li přímo jako zhoubný nádor! Již brzy u nich nastane přemnožení, a co bude následovat pak? Graf jejich růstu je zobrazen ve videu:…"
sobota
Uživatel A.Z. přidal komentář k příspěvku do blogu Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. uživatele A.Z..
"Muslimové se množí přinejmenším jako sarančata, ne-li přímo jako zhoubný nádor! Již brzy u nich nastane přemnožení, a co bude následovat pak? Graf jejich růstu je zobrazen ve videu:…"
sobota

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby