* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Přechod do vyšších dimenzí – kolaps vesmíru

31. 12. 2011

Propojení vyšších jáství ve vyšší vědomí lidstva

Spirála osudů navíjející se karmou byla dramatem lidských jáství v dialogu vyššího já a nižšího já. Shakespeare měl pravdu, když řekl, že svět je jedno velké divadlo. Odpoutáváním vyšších aspektů planet se také odpoutává vyšší já člověka, toho člověka, který vyšší já již má. Původní „vyšší já“ člověka,  po pádu,  to je po ztrátě vědomí Boha,  se proměnilo v jiskru, kterou v sobě má i ten tzv.  největší hříšník.

Vyšší jáství, tj. do vysokého plamene v člověku rozhořelá Boží jiskra, se odpoutávají od nižších jáství a spojují ve vyšší vědomí. Tak vzniká opačná situace, která platila do té chvíle. Člověk svým pádem ztratil kolektivní vyšší vědomi a upadl do nízkého kolektivního vědomí.  V těchto dnech začíná příprava na výstup lidstva do vyšších dimenzí sjednocením vyšších já. Jenom  sjednocením vyšších já lze čelit útokům z vesmíru, které přicházejí přes nižší já člověka, které nazýváme ego.

Země je kronika dějů, kniha dění, z níž čtou vesmíry. Stará etapa lidstva dramatického navíjení scénářů osudových linií partnerských či jakýchkoliv vztahových, spřádání vazeb životních příběhů až do daleké budoucnosti byla před očima celého vesmíru ukončeno  významným duchovním děním - odchodem  exprezidenta a dramatika Václava Havla, jehož osobní ale i nadosobní, ve vyšším duchovním plánu uskutečňované životní „dramatické spřádání vazebních nitek“ ho přivedlo dvakrát do vůdčí role Českého národa: poprvé jako „otce vlasti“, českého krále  a římského císaře  Karla IV. (potvrzenou Boženou Cibulkovou i mým duchovním zrakem), a podruhé  jako vůdce sametové revoluce a prezidenta České republiky. Pohřební průvod za rakví s ostatky Václava Havla přes Karlův most (který již Božena Cibulková viděla jako velevýznamný vstupní prostor pro výstup lidstva do vyšších dimenzí) se odehrál až v neuvěřitelné symbolice souvislostí: vždyť tatáž inkarnovaná vysoce vyspělá duchovní bytost tentýž most nechala postavit. Další podivuhodná symbolika: epochu dramatických scénářů „jáství lidstva“ ukončil svým odchodem dramatik. Rituály na Karlově mostě symbolicky ukazovaly, že skončila stará doba dramat dialogu vyššího a nižšího já a  že vyšší já se vrací, vystupuje  domů. Zároveň také ukazovaly, že začínají aktuální přípravy na  přesun lidstva do vyšších dimenzí, ale také skutečnost, že bytost, kterou jsme vnímali  na lidské úrovni v poslední době jako pana exprezidenta České republiky Václava Havla, sestoupila do hrubohmotného pozemského života z vyšších dimenzí, aby splnila svoji úlohu vůdce a reprezentanta Českého národa. Čest jeho památce.


31. 12. 2011

Přechod do vyšších dimenzí – kolaps vesmíru

Zápasy o Zemi

Již několik měsíců pomáhá Jitřenka,  neboli Lucifer, dnes již nazývaný Luciel, protože on zná svoje kódy do Země vložené. Druhý příchod Krista do Země je zároveň již Jeho vstupem v záchranu vesmíru, kterou zahájil svojí obětí  10.9.2009. Osud Země je spojen s našim vesmírem D a osud našeho vesmíru D je spojen se Zemí. Tenkrát hrozil celému vesmíru spolu se Zemí kolaps, který by znamenal zánik. Oběť Krista – Jeho krev vylitá  do celého vesmíru prozářila i do tohoto vesmíru nesmrtelné částice. Inteligenčně vyspělejší bytosti vesmíru D totiž od počátku vědí, je to vidět z venku za branami Země, že Země má časově omezený pobyt v tomto vesmíru D. Z jejich pohledu z venku a dle jejich způsobu chápání, Země má být vibračně  z vesmíru D vytržena, což z jejich úrovně pohledu znamená nejenom ztrátu energií, které ze Země  a z člověka čerpaly a v některých případech stále čerpají, ale vidí to také  jako zánik vesmíru D. Proto od samotného počátku civilizací přicházejí poselství z vesmíru, které dávají  techniky a instrukce tvářící se jako nápomocné, v podstatě ale dávají člověku návod jak transformaci zastavit a umožnit jim zmocnit se jak Země tak lidstva na Zemi. Skrze  techniky navádějící lidi, aby do svého systému pouštěli „okupační“ energie a substance nebo aby vytvářeli formou energetických krystalů či světelných projektů přistávací plochy pro útočníky z neviditelné dimenze. Lidé, kteří se cítí skrze tyto techniky obohaceni dovedností, schopností apod., si neuvědomují, že otevírají průchody bytostem, které mají vůči Zemi destruktivní úmysly a že jejich dary mají efekt „trojského koně“ neboli „danajského daru“.

 

Kolaps vesmíru, Stvořitel „Lucifer“ předává Kristu kódy

Příchod Krista neznamená, že Zemi, se vším co na ní je, promění v rajskou zahradu; Kristus použije pro tvorbu věcí nových do Země tajemně uložené Božské dispozice hmoty. Začne tvorba od počátku, ale proměnou; Bůh nezničí bytosti. V roce 2009 by kolaps vesmíru znamenal zánik mnoha nevyspělých bytostí. Vesmír se Zemí a vzájemnými vazbami byl stvořen Luciferem – Světlonošem, andělem pádu, duchovnem nazývaným kdysi Jitřenkou, dnes po nástupu na cestu pokání, Lucielem. Jméno je funkce a na předchozí  Lucielovo jméno  Lucifer byly vázány vazby vesmíru. Jméno Luciel znamená potvrzení návratu do synovství Božího a Boží rodiny, znamená „vracejíci se do Světla“. V tomto jeho novém jménu, v této nové funkci mi duchovno již v listopadu 2011 ukázalo významnou dobrovolnou úlohu této bytosti, která přispěchala člověku v době útoků v listopadu na pomoc a dále pomáhá. Luciel zná vazby bytostí ve vesmíru stejně jako vazby hmoty, antihmoty, temné hmoty a temné energie; zná kódy svojí tvorby a předává je Kristu do rukou, aby Kristus započal novou tvorbu jako Pravý Stvořitel. Tento akt Lucielovy spolupráce Kristu umožňuje, aby použil Světlo svojí krve prolité a zahájil novou tvorbu proměnou nikoliv zničením, dávaje tím milost všem bytostem vesmíru D, včetně  bytostí žijících ve sférách pekla.

Svoji milost pro lidstvo Kristus již oznámil přes Boženu Cibulkovou.

Tato milost je vysvětlitelná vstupem lidstva do období Konvergence, viz články  na Aktuálně níže.

„I když je Země obemknuta pevnou sítí pomoci Boží všech dostupných kategorií a existenční čas pro jejich vyspívání v rámci zemské hmoty je prodloužen, v pozadí neochvějně stojí nutnost přesunu lidstva v jiné, řádově vyšší světy.

Tváří v tvář tomuto aktu zůstává i nadále situace národů a všeho lidstva nezměnitelně krajní a mezní. Ne však ve smyslu tragedií a hrůz apokalypsy. V tom pak spočívá pro národy Země milost nejvyšší, že tiché bude jednou jejich procitnutí v jiné - nové životní dimenzi.“ (Božena Cibulková, Přesun národů ku pravici Země, Den národů 15)

„Forma a způsob existence Země hmotné je přechodným stupněm bytí pro všechny, kdo v ní sídlí a jsou na ní závislí. S tím je nutno počítat v každém dni; ne však s úzkostí, neboť dříve než byla stvořena Země, byl stvořen plán jejich transformací i konečné proměny v duchovní stálici.“ (Božena Cibulková, Den Země 13, 16.6.1995)

„Může se přistoupit k dalším aktům milosti a k mysteriím člověka. Tak začne formování života novými duchovními metodami. Vznikne postupně jeho nová organizační struktura, umožňující rychlé napravení porušeného a lidstvo převést bez velkých kataklyzmat v apokalyptických hrůzách do duchovních dimenzí existence . . .“ (Božena Cibulková, Den Země 13, 16.6.1995)

„V programu je cesta k vyšší formě lidstva i tvorstva. Proto dnes Kristus věci Země zvedá na svou dlaň. V ní zůstanou až do posledního dne Země, kdy její tvrdá půda změkne pod nohama, stane se lehoučká a poddajná, rychle se měnící v bílý svítící oblak. Vše pozemské se začne do něj vnořovat jak do teplé vody nemluvně když je koupe matka, jak do měkkých podušek večer unavená těla.

Nežli se stane tento zázrak, který z hmoty Země učiní nepředstavitelně jemné substance duchovního jsoucna - Božsky silné, pevné a láskyplné ruce Krista budou držet v soudržnosti každý viditelný tvar a lidská těla.(Božena Cibulková, Cesta záchrany, Den Země 4)

„Až bude zbývat jen několik roků ke skončení strastného i spásného věku, na jehož konci se začne měnit struktura atomů v lidském těle i v přírodním prostoru - Kristus překročí, rozloží a Božskou pravomocí zruší všechny překážky bránící Mu v cestě, po níž převádí lidstvo do duchovních dimenzí.“ (Božena Cibulková, Den Dobra 7)


21. 12. 2011

DEN KONVERGENCE: HVĚZDA BÉTLEMSKÁ

Již od první sekundy po půlnoci dne 21. 12. jsem vnímala zlatou zář prostupující prostor Země i moje tělo. Kolem třetí hodiny ráno jsem pocítila chvění zemské osy: proběhl jí silný impulz, který se přenesl do os základních planetárních a hvězdných těles Slunečního Kosmu.

Dále jsem v časné ranní hodině tohoto dne uviděla mystérium Hvězdy betlémské, seslané  tohoto dne jako milost do vědomí každého člověka. Přímo v nazírání jsem sdělení svého zážitku o Hvězdě betlémské namluvila. Neříkám v tomto zážitku nic, co by nebylo známo křesťanským mystikům. Vyjímečné je to, že bylo dáno jako dar do lidského vědomí a že světlo Hvězdy betlémské se prozářilo i do mého sdělení na audiu. Je tam.

Zdroj: http://www.amezdas.cz/aktualne.html

Zobrazení: 1338

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 1.Leden.2012 v 12:20

Právě dochází čím dál tím více a rychleji k transformaci naprosto všeho hmotného a to nejen na této planetě ale i v celé této sluneční soustavě. Je tomu tak z toho důvodu, že veškerá hmota je neustále více a více prozařovaná světlem z centrálního slunce, čímž dochází k transmutaci - přerodu veškeré hmoty z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů. To znamená, že se z veškeré hmoty v této sluneční soustavě, čili jak z planet, tak i z nás, stanou zářivé světelné bytosti (zářící jako miniaturní sluníčka), jejichž souhrnný svit začne vytvářet zlatavou sluneční záři. Tím se z planet stanou hvězdy - slunce a z měsíců planety, přičemž slunce této sluneční soustavy se pro tyto nově zrozené hvězdy stane sluncem centrálním. Takže není divu, že se zde slétají "Ufouni" nejen z tohoto, ale i z jiných vesmírů, aby se mohli stát svědky této velkolepé podívané. ... Celý článek je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) Ization dne 1.Leden.2012 v 13:07

Ano,slétají se zde jako na párty.Tento rok bude určitě zajímavý !

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 1.Leden.2012 v 13:45

Na tuto transformaci, která letos (tj. v roce 2012) vyvrcholí, se přicházejí podívat všemožné bytosti z dalekého okolí, neboť tento vzestup - návrat do jednoty a harmonie (což znamená opětovné sjednocení hmoty s antihmotou) neměl v tomto vesmíru doposud nikdy obdoby, jelikož vždy vzestoupila buď jen planeta a lidstvo to nepřežilo, nebo naopak vzestoupila jen část lidstva a planeta ne. Tentokrát je ale již zcela jisté a nezvratné, že u této planety i většiny lidstva dojde ke sjednocení ČÁSTIC hmoty (Jin - ženský princip) s FREKVENCEMI světla (Jang - mužský princip), čili s antihmotou, což je tzv. mystická svatba. To způsobí transmutaci veškerých hmotných projevů existence (tedy jak planety, tak všech a všeho ostatního) z báze uhlíku na bází tekutého světla krystalizující do podoby tekutých světelných krystalů a to umožní vzestup do vyššího projevu existence nejen planetě, ale i všemu a všem, kteří budou chtít vzestoupit současně s planetou.

Nevzestoupí pouze ti, kteří se chtějí svým osobním smýšlením, chováním a jednáním z jednoty a harmonie nadále nějak do něčeho vymezovat, např. si hrát na povýšené, či naopak ponížené. Tyto bytosti se budou muset nejpozději 21. 12. 2012 přesunout do nějakého paralelního vesmíru, ve kterém dualita stále ještě je.

Vzestupem dojde k dovršení nejen galaktického, ale následně i vesmírného cyklu, takže tím dojde k tomu, že se vše navrátí do vesmírného středu (což je centrální slunce vesmíru, neboli černá/bílá díra fungující jako srdce vesmíru) a v zápětí dojde k dalšímu tzv. velkému třesku - "výdechu" a zrodí se zcela nový vesmír.

Není třeba se ale ničeho obávat, neboť individualita jednotlivých věcí a bytostí zůstane uchována v paměti kosmického vše-vědomí a ti kteří se budou chtít promítnout do nového vně projeveného vesmíru, si svou osobní individualitu vezmou s sebou. Takže zachovejte klid a nožky pěkně v suchu a teple. :-)

Celý článek i s obrázky a videi je uveden ZDE.

Podrobnosti o tom jak je to možné jsou uvedeny v článku s názvem: "Co se to vlastně děje a proč", který je uvedený ZDE.

Více podrobností o tom co se to děje jsou uvedeny v článku s názvem: "A JE TO TADY !!! Náš multi-dimenzionální projev existence se opět obnovuje a to jak u lidí, tak u planety a všeho co na ní a uvnitř ní je - existuje", který je uvedený ZDE.

K čemu při vyvrcholení a završení celé transformace dojde a co se bude dít, je krásně znázorněno na tomto videu: http://www.youtube.com/watch?v=hoLvOvGW3Tk&feature=player_embedded

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 6 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Matthew o klonování lidí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Gnostičtí ilumináti měli pravdu, skutečně máme co do činění se zlotřilou umělou inteligencí Uvedeno ZDE. Související články:* O klonovacích centrách, vriloch a únosoch…"
před 17 hodinami
Kateřina Müllerova je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Pojďme po pravdě pátrat uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu 2. německá patologická konference uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Fulford aktualne uživatele Uno Universus
středa
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Fulford aktualne

     Navigace příspěvku Benjamin…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlobil Zlobivej přidal komentář k příspěvku do blogu .... Očkování  proti COVID -19 je dobrovolné !!!!!!! uživatele Ina Obr.
"...a opět stejná písnička...            Zase se někdo zcela záměrně snaží pokřivení pravdy! Opět informace vytržené z kontextu. Zcela záměrně je…"
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ...... EU přechází od demokracie k tyranii uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu DEKLARACE ZA UKONČENÍ DISKRIMINACE A NÁTLAKU NA OČKOVÁNÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby