* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Léčení od Ježíše - mužská a ženská energie

Jeshua ben Joseph prostřednictvím Pamely Kribbe

 Drazí přátelé, je mi velkým potěšením, znovu být s vámi. Jsem velmi rád ve vaší společnosti. Máte tendenci, vzhlížet ke mně nebo k bytostem mně podobným, jako k mistrům, ale my to tak nevidíme. My vidíme vás, jak následujete svou pozemskou cestu v době výzev, v době, kdy se mnohé mění, a vidíme vás vyrůstat k vlastnímu mistrovství. Vidíme, jak se stáváte těmi mistry, k nimž stále ještě někdy vzhlížíte. A o to jde - o nalezení

vlastního mistrovství! Nenásledujte žádného mistra, jenž vám je představen tradicí nebo v literatuře nebo čímkoliv, co vám někdo povídá. Nalezněte své vlastní mistrovství - to je cílem.

 Dnes bych rád mluvil na téma, jež sahá daleko do vaší historie: energie muže a ženy.

Jedná se o staré energie a právě nyní se s nimi mnohé děje.

Nejprve bych chtěl říci něco o mužské a ženské přirozenosti. Tyto energie jsou dvěma aspekty Jednoho. Proto nejsou skutečně protikladné či dualistické, jsou jedno; jsou dvěma stránkami jedné energie.

 Mužská energie je aspektem zaměřeným navenek. Je onou částí Boha či Ducha, která pohání vnější manifestaci, která vede ducha k materializaci a nabírání formy. Mužská energie proto zná výraznou tvůrčí sílu.

Pro mužskou energii je přirozená vysoká soustředěnost a orientace na cíl. Takto mužská energie tvoří individualitu.

Mužská energie vám dovolí se oddělit od Jednoho, od Celku, a zůstat sám a být specifickým jedincem.

Ženská energie je energií Domova. Jde o energii prvotního Zdroje, tekoucího Světla, čisté Bytí. Je to energie, jež se dosud nemanifestovala, vnitřní aspekt věcí. Ženská energie je všezahrnující a oceánská; nerozlišuje a neindividualizuje.

 Nyní si představte, že se ženská energie stane vědomou si určitého pohybu v sobě, lehkého neklidu, touhy ... natáhnout se ven, mimo své hranice, vyjít sama ze sebe za účelem získání zkušenosti. Je to touha po něčem novém, po dobrodružství! A pak k ní přijde energie, která odpovídá na tuto touhu. Jde o mužskou energii, která chce posloužit a pomoci jí manifestovat ve hmotě, ve formě. Mužská energie ohraničuje a tvaruje ženskou energii, a díky jejich spolupráci může výsledný součet energií nabrat zcela nový směr. Může být vytvořena nová realita, v níž lze prozkoumat a zažít všechno, ve stále se měnících formách manifestace.

 Tanec muže a ženy přináší pohyblivé představení stvořené reality, vašeho stvoření. Je to představení velké krásy, v němž se mužská a ženská energie vzájemně uctívají a oslavují svou spolupráci a hravé splynutí. A tak to má být. Mužská a ženská energie patří k sobě, jsou dvěma aspekty Jednoho a společně oslavují radostnou manifestaci, jíž má Stvoření být.

 Již bylo řečeno, že v konečné realizaci toho, kdo jste, záleží pouze na jediné pravdě: Já Jsem. A v této mystické mantře se mísí přesně tyto dva aspekty. V "Já" je mužská energie, v "Jsem" ženská energie.

"Já" je omezující, rozlišující. Poskytuje zaměření, poskytuje směrování, individualizuje: Já, ne ten druhý, Já. A pak "Jsem". "Jsem" má charakteristiku oceánu, je všeobjímající. Zrcadlí oceán Domova, ženskou energii, nevyčerpatelný zdroj, jenž nezná žádné hranice, žádné rozlišování. Plynoucí a sjednocující aspekt je jádrem ženské energii. V "Já Jsem" se setkávají muž a žena a v blaženosti spojují své energie. V historii lidstva, a ještě před jeho existencí, vznikl mezi mužstvím a ženstvím konflikt. Nebudu se nyní zaobírat původem onoho konfliktu. Ale v historii se objevuje rozštěpení mužské a ženské energie, aby vypadaly jako síly protikladné. Skutečnou situaci velmi dobře ukazuje jin-jang symbol. V mužství je vždy jádro ženství a v ženství je jádro mužství, stejně jako je tam bílá tečka na černé a černá na bílé. Ale v průběhu dějin byla tato mystická jednota mužství a ženství zapomenuta, a tyto energie se dostaly do protichůdného postavení, stejně jako černá a bílá. Jednota, ležící za tím vším, již nebyla uznávána.

 Právě v současnosti se nacházíte v posledním stádiu tohoto historického konfliktu, v němž hrála mužská energie po staletí roli pachatele. Mužská energie po dlouhou dobu hraje roli, v níž utlačuje, mrzačí a ničí energii ženskou. Nebylo tomu tak vždy. Existovaly doby, kdy měla navrch ženská energie a špatným způsobem vládla a zacházela s mužskou energií. Ale ty doby jsou pryč. V jistém bodě tento konflikt prodělal obrat a role pachatele a oběti se obrátily. Mužská energie je u moci po dlouhou dobu a zneužila svou moc takovým způsobem, že ženská energie byla oslabena a už si více neuvědomuje celistvost svého Bytí. Kdykoliv je mužská a ženská energie v rozporu, rozklad obou je nevyhnutelný. Kde je ženství více a více vykořisťováno a ztratí se v sebezapření, tam se mužská energie ztrácí sama sobě v nelítostném násilí a onom druhu agrese, jenž znáte z mnohých válek vaší minulosti.

 Mužství a ženství na sobě vzájemně závisí. Pokud spolu vzájemně bojují, následky jsou ničivé. Ale časy se mění. Od 19. a 20. století ženská energie obnovuje svou sílu a pozvedává se nad roli oběti. Toto vzkříšení přichází z hloubi ženské energie. Dosáhla konečně nejzazší meze svého sebezapření. V tom okamžiku pohlédla sama sobě do očí a prohlásila: Dál už to nejde.

Mimochodem, takto vždy funguje dynamika mezi obětí a pachatelem. Ke změně dochází, jakmile oběť odmítne akceptovat cokoliv dalšího. Pachatel by klidně mohl viset na této své roli déle, neboť má méně důvodů to ukončit. Revoluce začne, až oběť odmítne pokračovat a konečně si vezme zpět svou sílu. Ve všech situacích utlačování, například žen v jejich rodině či ve společnosti, je skutečným okamžikem změny, když žena – či ta ženská energie uvnitř osoby - se sama rozhodne: Toto již nebudu déle snášet. Tehdy vpravdě začne docházet ke změně. Vnější měřítka jsou k ničemu, dokud nenastane tento okamžik.

 Ženská energie povstala a její hvězda vychází. Vlastně nejnaléhavější záležitostí této doby a věku je transformace ženské energie!!! Nastal čas pro novou definici mužské energie.

Klidně jsem mohl toto poselství nazvat "znovuzrození mužské energie".

Protože bych rád zdůraznil, že ženská energie může znovu vzkvétat

jen a pouze ve znovu-spojení s vyzrálou a vyváženou mužskou energií.

 

Ženská energie v minulém století, a dokonce ještě dříve, znovu získala moc a sílu.

Začala vzkvétat novým a vyrovnanějším způsobem. I přes nerovnost pohlaví,

která je stále ve vaší společnosti přítomna, vzestup ženské energie je nezastavitelný.

Nicméně, ženská energie není schopna získat svou plnou sílu a vitalitu bez

spolupráce s mužskou energií. Platí to pro kolektivní úroveň stejně, jako pro tu individuální.

Ženská energie nemůže uskutečnit svůj konečný vzestup bez podpory a spojení s energií mužskou. Není to kvůli dědičné slabosti ženské energie.

Je to dáno základní přirozeností mužské a ženské energie: faktem, že jsou spolu propleteny a umí v součinnosti naplnit pouze své nejjasnější potenciály.

A proto je nyní nezbytné, aby mužská energie změnila svou podobu a odvážila se do nového! Podíváte-li se na mezihru mezi mužskou a ženskou energií na kolektivní úrovni, ženská energie je nyní v pozici vyčkávání. Čeká. V současnosti probíhá uvnitř kolektivní mužské energie boj starého s novým. Uvnitř kolektivní mužské energie přichází svítání v podobě nové vlny energie, jenž ctí a respektuje ženskou energii.

Tato nová vlna mužské energie se chce spojit s ženskou a spolu s ní vstoupit do Nového věku.

Ale zároveň je stále aktivní stará vlna mužské energie a tvrdošíjně se snaží přetrvat. Tato energie má zcela jasně podíl na sériích teroristických útoků, k nimž dochází po celém vašem světě. Mužská energie ve své staré roli bezcitného agresora tím ukazuje svou ošklivou stránku. V těch, kteří tyto hrůzyplné útoky páchají, leží velmi temné emoce: agrese, hněv a zároveň absolutní bezmocnost a bezradnost. Právě díky této čiré bezradnosti tíhnou k těm nejbrutálnějším a nejdestruktivnějším typům předvádění moci. Tato mužská energie, o níž mluvíme, leží ve smrtelné agónii. Vnímá, že na kolektivní bázi dochází k závažným změnám a že lidstvo stojí na prahu nové éry.

Jedním z problémů, před nimiž stojíte, zatímco dorůstáte k vyváženější spolupráci mezi mužem a ženou, je, jak se vypořádat s tímto druhem bezohledné energie. Co budeme dělat s touto starou mužskou energií, která se snaží při své pádu vytvořit co možno nejvíce zmatku a zkázy? Řeknu vám toto: Její pád je skutečnost. Stará mužská energie boj prohrála, ale nevzdá se lehce a bude se bránit do posledního dechu prostřednictvím agrese a nemilosrdných pokusů o dominanci.

 Hodně bude záležet na tom, jaký bude postoj vnitřního kolektivu vůči těmto agresorům. Vpustíte do svého energetického pole hněv a bezmoc jako reakci na násilné činy? Tehdy se otevíráte energetickému poli oněch agresorů. V okamžiku, kdy jste přemoženi hněvem a záští vůči nim, dosáhli svého. Jste pak pohlceni jejich energetickou vibrací a také byste chtěli zabíjet: zabít vrahy nevinných. Což je velice pochopitelné, ale je životně důležité si uvědomit, oč tu jde. Jakmile dochází k vzedmutí silných emocí, je moudré udělat pauzu, v tichu. Vraťte se k oné tiché, vědoucí části sebe a ptejte se: Co se tu opravdu děje?

Jde nyní především o moudrost a rozlišení, o vaši schopnost vidět skrze věci a vnímat, co je skutečně v sázce. Svět nepřevezmou teroristické síly, stará mužská energie dosloužila a její smrtelná hodinka se blíží.

 Nejdůležitější poselství, jež mám ohledně terorismu, oné manifestace staré mužské agrese, je: zůstaňte uvědomělí! Nenechte se vyvést ze svého středu emocemi bezmoci, tj. tím, že se stanete obětí.

Vězte, že tyto agresivní energie se nikoho nedotknou, pokud nebudou vpuštěny do vašich energetických polí.

Pokud nebudete reagovat hněvem či nenávistí, nepřitáhnete je k sobě. Budete v bezpečí a pod ochranou svého vlastního Světla.

Nyní bych rád věnoval pozornost světštější, individuální úrovni, té úrovni, na níž jednáte s mužskou a ženskou energií uvnitř sebe. Neboť i na individuální úrovni existoval boj mezi mužskou a ženskou energií. Cokoliv se stane na úrovni kolektivní, zrcadlí procesy na úrovni individuální.

Abych ilustroval důležitost rovnováhy mezi ženským a mužským na individuální úrovni, budu mluvit o energetických centrech v každém člověku, též nazývaných čakry. Existuje jich 7, o nichž nyní víte, a tyto jsou umístěny podél páteře, od kostrče po temeno. Stručně všechny z nich proberu, abych předvedl, že jsou charakterizovány buď převážně mužským nebo ženským typem energie.

Čakra kostrče /kořenová/ je energetickým centrem, jež vás spojuje se Zemí. Energie této čakry dosahuje k Zemi a umožňuje vám manifestaci energie vaší duše ve fyzické podobě na husté, hmotné úrovni reality.

Vezmete-li v úvahu natahující se a manifestující povahu energie v čakře kostrče, mohli byste ji označit jako převážně mužskou. Čakra není nikdy zcela mužská či ženská, ale dá se říci, že zde má převahu mužská energie.

Druhá čakra se nazývá pupeční čakra a je střediskem emocí. Toto centrum vám umožňuje zažívat emoce, výkyvy nálad, zkrátka všechny výšky a propady emocionálního života. Je to centrum vnímání. Proto o něm říkám, že je ženské, je to čakra, v níž dominuje ženský tok energie.

Třetí čakra, též zvaná solar plexus, je centrem činu a tvoření. Toto centrum se natahuje ven a nechává energii manifestovat ve fyzické realitě. Můžete ho přirovnat ke Slunci, záplava paprsků a síla žlutého slunečního světla /přirozená barva 3. čakry je žlutá/. V solárním plexu jsou vaše myšlenky, nápady a přání transformovány do vnější manifestace. Jde o čakru činu a vnějšího výrazu. Je též sídlem ega, čímž myslím pozemskou osobnost, bez negativního zabarvení. Převládající energie je mužská.

Srdeční čakra je vnímavým centrem, stejně jako pupeční čakra, a má zvláštní schopnost slučovat odlišné proudy energie. Jde o centrum, v němž se spojují energie spodních 3 čaker /pozemská realita/ a horních 3 čaker /kosmická realita/. Srdce je mostem mezi myslí /hlava/ a emocemi /břicho/. Prostřednictvím srdce jste též schopni se spojovat s ostatními a zdokonalovat se. Srdce překonává omezení ega a umožňuje vám cítit jednotu se vším mimo vás, dokonce i se Vším-co-je. Srdeční čakra je bránou energie Domova. Je jednoznačně centrem spojení, a tudíž je převážně ženská.

Krční čakra je mužská. Z tohoto střediska vnitřních pobídek, nápadů a emocí je vytvářena fyzická podoba skrze mluvu, pláč, smích, zpěv, křik, atd. Zde je vnitřní život vyjádřen navenek komunikací prostřednictvím hlasu a řeči. Toto centrum vám umožňuje obeznámit ostatní s vaším vnitřním životem prostředky fyzických signálů: slovy, zvuky, pojmy. Jde o centrum manifestace a umožňuje vám zaměřit vaši energii ven do fyzické úrovně. Je též střediskem kreativity.

Šestá čakra, též zvaná "3. oko", umístěná ve středu vaší hlavy, je opět ženská. Přijímá mimosmyslové, intuitivní dojmy a překračuje hranice fyzična /5 fyzických smyslů/. Je sídlem jasnozřivosti, jasnocítění, atd. Díky tomuto centru můžete cítit energii někoho jiného - emoce, bolest, radost - jako své vlastní. Touto schopností vcítění překonáváte hranice ega a spojujete se s "tím, co nejste vy".

Nakonec je tu korunní čakra, na vršku hlavy. Ta není mužská, ani ženská. Nebo byste mohli říci, že je obojím.

V této čakře se pozdvihujete nad dualitu mužského a ženského. Korunní čakra je zajímavou kombinací obou energií. Pokud je tato čakra v rovnováze, vnitřní vědomí je současně ve stavu přijímání a natahování se ven. Dochází k natahování se "vzhůru" k jiným dimenzím, kde hledá duchovní smysl či podporu, nebo k hlubším vrstvám svého Já. Současně probíhá tichá a pokojná vnímavost, vědění, že odpovědi přijdou ve vhodný čas. Jde o typ vědomí, jenž je vysoce soustředěný a zároveň velmi vnímavý. V takovém "stavu mysli" se velmi přibližujete k jednotě, která tvoří základ mužské a ženské energie, k energii Ducha či Boha.

 Nyní jsem velmi hrubě načrtl pohyb proudů mužské a ženské energie energetickým tělem lidské bytosti. A rád bych něco pověděl konkrétně o spodních třech čakrách. Tyto jsou nejvíce spojené se Zemí, jsou nejvíce účastny bytí na pozemské úrovni. Tato oblast tří spodních čaker má největší význam pro vaši vnitřní cestu k uzdravení, neboť právě zde leží nejhlubší traumata a emocionální jizvy.

Často se cítíte být pozemskými bytostmi, otevírajícími se duchovnu. Ale my to vidíme opačně. Jste duchovními bytostmi, otevírajícími se Zemi. Země je skvělým místem určení, skrytým diamantem, jenž teprve odhalí svou opravdovou krásu. Země je Zemí zaslíbenou!

Nebe je místem vašeho zrození. Ale vy se nevrátíte ke stavu vědomí, jenž si pamatujete jako "Domov" či "Nebe", ke stavu čistě duchovní existence. Dobrodružství Stvoření vás vede na nové destinace, stále se rozšiřujete a postupujete směrem ke zcela novému druhu vědomí.

/Již jsme o tom dříve mluvili v poslední kapitole Seriálu pro Pracovníky Světla/.

Země je nedílnou součástí tohoto putování.  Každopádně, při svých manifestacích na Zemi a svých tamějších pokusech o vlastní vyjádření, jste zakusili mnohou bolest. Téměř všichni z vás mají vážná emocionální zranění ve spodních třech čakrách, zranění způsobená zážitky odmítnutí, násilí a opuštěnosti. Mohlo k tomu dojít v minulých životech, stejně jako v tomto. Téměř všechny energetické blokády v horních čakrách mají spojitost s emocionálními zraněními ve třech spodních čakrách.

 Nejdříve řeknu něco o čakře kostrče. Vaše spojení se Zemí získalo emocionální zatížení, obzvláště u pracovníků Světla. Jelikož jste se po mnoho životů setkávali se silným odporem, je ve vás mnoho strachu a rezerv, když se máte pořádně uzemnit. Uzemnění samo o sobě znamená plnou přítomnost ve vašich pozemských tělech a vyjádření vašich nejvnitřnějších vnuknutí ve hmotné realitě. Vzdor proti uzemnění byl již diskutován dříve /v Seriálu pro pracovníky Světla/. Má to co do činění především s vaší "odlišností", kvůli níž jste byli odmítáni.

Na úrovni druhé čakry, v emocionální centru, jste též byli hluboce ovlivněni zkušenostmi ohrožení či opuštění /doslova či emocionálně/ a značnými omezeními vašeho sebevyjádření.

 Díky těmto břemenům traumat ve dvou nejnižších čakrách je solar plexus /3. čakra/ též silně ovlivněn. Solar plexus má spojitost s životní silou, kreativní energií a mocí. Znáte pár příkladů toho, co skutečná moc znamená.

Já tím nemyslím moc agresivní a ničivou. V čakře solar plexu často vidíte, že se osoba manifestuje buď agresivním, řídícím způsobem, nebo podřízeně a přehnaně zdrženlivě. Oba způsoby jsou výsledkem zásadního pocitu bezradnosti, pocházejícího ze zraněné první a druhé čakry. Ve třetí čakře jde o nalezení vyrovnané cesty jednání s mocí a ovládáním, jedná se zde o vyvážené ego.

 Ego není na závadu! Ego má řádnou funkci; propůjčuje vašemu vědomí zaměření, jež vám - jako oddělené individualitě, jíž jste - umožňuje tvořit a manifestovat. Ano, jste součástí většího Celku, ale jste též „Já", oddělené a odlišující se od kohokoliv jiného. Ego je nezbytným doplňkem té vaší duchovní cesty, která překonává ono „Já". Energie ega je zcela úctyhodná a oprávněná v energetické realitě, v níž žijete. Skutečná moc spočívá v radostném spojení ega a Ducha.

 Oblast nižších tří čaker má největší význam pro sebe-uzdravení a vnitřní růst. Vaší největší duchovní výzvou je pro vás nyní se postarat o tyto své zraněné oblasti. Meditace k překročení fyzické reality či spojování s nepolapitelnými úrovněmi vesmíru, to vše nyní není vaším hlavním úkolem.  Chtěl bych vás upozornit na skutečnost, že v této energetické oblasti jsou 2 ze 3 dotyčných čaker mužské. Což ukazuje, že je třeba mnohého léčení s ohledem na mužské energie v každém z vás. Proto je mé poselství k vám takovéto: Uzdravte mužskou energii v sobě! Ženská energie se mnoha způsoby uzdravuje a získává sílu, potřebnou ke svému plnému a krásnému vyjádření. Ženské kvality jako intuice, citlivost a spojitost jsou stále více a více ceněny, na individuální úrovni stejně, jako na té kolektivní. Ale není tak jasné, jak opravdu vypadá vyrovnaná mužská energie. Mužská energie se nějak ztratila mezi falešnými představami o tom, co znamená „být mužem", ve stereotypech, které se vždy scvrknou na vyjádření moci skrze agresi. Je životně důležité poznat a vyjádřit opravdovou přirozenost mužské energie. Ženská stránka nyní potřebuje vyváženou mužskou energii, aby byla schopna skutečně naplnit svou roli. Ženská energie čeká  -  nejen na kolektivní úrovni, ale též na té individuální. Ženská energie se vymaňuje ze své role oběti, získává zpět svou sebeúctu a v současné době čeká, aby se mohla intenzivně a radostně manifestovat prostřednictvím spojení s tou mužskou.

Tak, jaká je tedy síla vyrovnané mužské energie? Platí pro mužskou energii v mužích i ženách.¨

V první čakře vede uzdravená a vyrovnaná mužská energie k sebe-vědomí. Mužská energie již nadále nemusí bojovat a prát se, neboť je přítomna díky sebe-vědomí. Přítomnost, tj. být plně přítomen celou svou duší, je základní kvalitou první čakry. Být přítomen sebe-vědomě znamená zůstat si sám sebe vědom, pobývat ve svém středu, neztrácet se v názorech, očekáváních či potřebách někoho jiného. Je to o nalezení rovnováhy mezi spojením k ostatním a věrností sobě samotnému. Vyrovnaná mužská energie v čakře kostrče vám umožní zůstat ve svém středu a vědom si sebe sama, zatímco jednáte s ostatními a vnějším světem. Je nezbytné rozvinout tuto kvalitu sebe-vědomí, jelikož chrání a vede vaši ženskou energii. Ženská energie svou přirozeností tíhne ke spojování s ostatními /dalšími živými bytostmi/ a k tomu, být přítomna u ostatních pečujícím, vyživujícím způsobem. Ženská energie směřuje k rozhraní a pomáhá nalézt rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. S ohledem na plynoucí, spojující ženské energie, plní mužská energie v nejnižší čakře roli kotvy a "páteře". Je bodem návratu domů k sobě samotnému, bodem uvolnění vazeb na jiné energie, s nimiž jste se spojili.

Solar plexus či 3. čakra naplňuje tutéž roli odlišným způsobem. Tato čakra, jak jsem uvedl dříve, je centrem energie ega. Stále vám působí potíže tento koncept ega. Obzvláště mezi Pracovníky Světla se vyskytuje tendence pohlížet na ony dávající, sebe-překonávající energie v lidské bytosti, jako na "vyšší". Ale není tomu tak. Žijete ve světě, v němž dvě energie hrají spolu a tvoří stavební kameny Stvoření. Jeden tíhne ke spojování a hledání jednoty, druhý vytváří oddělenost a individualitu. A ta druhá energie je naprosto stejně životaschopná a hodnotná jako ta první.

Je důležité uzavřít mír s mužskou energií, přijmout svou individualitu, svou jedinečnost, své "Já-ství". V životě existuje nezbytná "osamocenost", která nemá nic společného se samotou, nýbrž má společné všechno s vaším bytím "Já", jedinečnou individualitou. Přijetí této osamocenosti nikterak nebrání zažívání hlubokých spojení k ostatním. Pokud opravdově přijmete svou individualitu, stanete se silnou, nezávislou a tvůrčí osobností, schopnou hluboce sdílet svou energii s kýmkoliv nebo čímkoliv, neboť se nebudete bát, že se sami sobě ztratíte či se vzdáte své individuality.

Mužská energie solar plexu vám pomáhá, abyste se stali opravdu tvůrčími a dodá vám sílu. Což je to, na co čeká ženská energie ve vás. Vaše upřímná vnuknutí se chtějí projevit na materiální úrovni, chtějí vystoupit velice pozemským způsobem a přinést na Zemi poselství lásky a harmonie. Ženská energie je nosičem Nového věku, ale potřebuje vyváženou mužskou energii, aby se mohla opravdu manifestovat a zakořenit ve hmotné realitě. Proto je tolik důležité uzdravení energií 1. a 3. čakry.

Energií zdravého ega, vyléčeného solar plexu, je sebedůvěra. V první čakře to je sebe-vědomí, ve třetí  sebedůvěra. Nejde o ten druh arogance, již můžete vidět v nafouknutém egu. Jde jednoduše o důvěru v sebe sama: "Cítím, že to dokážu!". Znamená to, být si vědom svých nejhlubších podnětů, svých vlastních tvůrčích schopností, a pak v souladu s tím jednat. Nechte své energie ze sebe proudit, věřte svým přirozeným nadáním a vlohám, důvěřujte tomu, kým jste, a předveďte se světu! Obzvláště pro vás, pracovníky Světla, kteří nesete tolik vnitřní znalosti a moudrosti, nastává čas, abyste se ukázali a již déle neschovávali. Je na čase. Toto je vaše určení a v tomto naleznete své největší naplnění.

 Usmiřte se s onou mužskou energií uvnitř. Neváhejte se sami za sebe postavit, přijmout hojnost a dobře se o sebe starat. Buďte sobečtí, v čistém a neutrálním smyslu tohoto slova. Vy jste ego, jste osobnost. Nemůžete a nepotřebujete být trvale promíjející a chápající. Není duchovní, tolerovat všechno a cokoliv. Zcela zjevně existují okamžiky, kdy musíte říci "ne" či dokonce "sbohem" a nedělat kompromisy ohledně toho, kdo jste. Čiňte tak bez pocitu viny či strachu a vnímejte, jak vám ony mužské energie sebe-vědomí a sebedůvěry dodávají sílu, aby mohl křehký kvítek vaší ženské energie vzkvétat a zářit.

Všechno se to týká spolupráce mezi energiemi. Mužská a ženská energie současně poklesly díky dlouhému a  bolestivému boji. Také spolu povstanou, neboť jedna bez druhé nemůže být v rovnováze. Nyní, když je ženská energie připravena povstat z popela ponížení a utlačování, existuje neodkladná potřeba znovuzrození mužské energie. Toto znovuzrození té mužské se nakonec zviditelní v kolektivním měřítku, ale nejprve se bude projevovat v každém z vás jednotlivě, v muži a ženě. Vy všichni jste strážci těchto prastarých energií ve vás, a je vaším dědičným právem dovést jejich partnerství k rovnosti a radosti.

 

 

 

 

Zobrazení: 284

Komentář přidal(a) Livisipea dne 20.Leden.2013 v 16:08

Komentář přidal(a) Slávka dne 20.Leden.2013 v 19:38

Díky Liv za všechny Tvé příspěvky. Jsi úžasný člověk.

Komentář přidal(a) Johny dne 21.Leden.2013 v 18:50

Moc pěkné !!!! Děkuji Liv... :))

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 15.12.2019

Sväté obrázky v inom ponímaní - tým i uvedomovaní si čo je ich podstatou.Harmonické /tým i harmonizujúce/ štruktúry Svetla okolo…Zobrazit další
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tajemství tvoření hmotných světů a projevů existencí konečně odhaleno! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla,…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tajemství tvoření hmotných světů a projevů existencí konečně odhaleno! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* JSTE VYTVOROVATELEM - TVŮRCEM. Varování: To by mohlo otřást váš systém víry! Morgan Freeman a Wayne Dyer (nastavte si na videu cz titulky) Uvedeno ZDE. Na co zaostřujeme svou pozornost, to k sobě,…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Pokud chcete poznat tajemství vesmíru, přemýšlejte o energii, frekvenci a vibracích. - Nikola Tesla Pokud byste znali význam čísel 3, 6 a 9, měli byste klíč k vesmíru. Nikola Tesla. * O…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Příběh o vzniku člověka, který nedokázala vymyslet dokonce ani církev, a to je co říci. :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Kdo ví, jak to s tím "ježíškem" ve skutečnosti doopravdy bylo a v kterém paralelním světě co vlastně bylo či nikdy ne-bylo. :-) Úzce související článek: Iluze…"
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Tajemství tvoření hmotných světů a projevů existencí odhaleno

Jakmile pochopíte princip stavby veškeré organické hmoty, tak se stanete nejen vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit, ale i vás to osvobodí ze spár zdejšího 3./4.D, ovládaného Matrixu. Zdánlivě nesouvisející článek: Rozdíly mezi tvořivým…Zobrazit další
před 13 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Může vlastní silou ČLOVĚK LÉTAT? Uvedeno ZDE. (v 5.D budou ve videu zmiňované schopnosti zcela běžné)* Co myslíte, jsou to triky, nebo magie, anebo ne-obvyklé schopnosti, které může ovládat…"
před 13 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr Joe Dispenza - Break the Addiction to Negative Thoughts & Emotions - Here.* Joe Dispenza - Becoming Supernatural Breathing Quantum Healing Pineal Gland Meditation - Here.* Dr. JOE DISPENZA - Becoming Supernatural - and all suddenly there is…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jarmila Klímová: Jak se dožít 400 let uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Věk je pouze číslo! 109 letý kardiolog sdílí tajemství své dlouhověkosti a zdravého života Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k videu uživatele Jozef Wolf
Náhled

Otevřete Oči & POZNEJTE co je to SKUTEČNÁ "PRAVDA" a PRAVDA TĚ OSVOBODÍ!

"Kdo ví, jak to s tím "ježíškem" ve skutečnosti doopravdy bylo a v kterém paralelním světě co vlastně bylo či nikdy ne-bylo. :-) Úzce související článek: Iluze…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse The Language That Will Change Our Future | Gregg Braden uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* How Your Thoughts Are Connected To Your Future | Dr. Joe Dispenza - Here.* Joe Dispenza - Conscious Mind and MANIFESTATIONS | PROVEN - Here. * Joe Dispenza - How to use your conscious mind | TRY THIS - Here.* Joe Dispenza - How to use your…"
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 13.12.2019

Energie 2020 do ktorých sme vstúpili sú o našom ponímaní, chápaní, považovaní seba za súčasť všetkých. Čiže jedného celku existencie - bytia. Aké to je byť Bytím je podstatou zmeny, ktorú za plnej podpory energií brány 12.12 cítime, rôzne intenzívne…Zobrazit další
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* "It Will Be The End Of Energy Companies" | The FORBIDDEN Technology of Nikola Tesla - Here."
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Mezidimenzionální cestování, realizací vesmíru jako hologramu světla

 V duši lidstva je stále více touha znovu se spojit se skutečným zdrojem a utvářet novou realitu, která je harmoničtější, bezpodmínečně milující, zasloužená a spravedlivější ke všemu vnímajícímu životu. Po věcích nucené amnézie si lidstvo uvědomuje…Zobrazit další
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 10.12.2019

Zlaté pečate portálov tvorivého srdca s ktorými duša Človeka jednoducho ladí.*Vône zvukov nikdy nespoznaných, ale i tých na ktoré bytosti Svetla v hmotnej existencii /v hmotných telách/ zabudli.*Význam dejúcich sa zmien, ktoré prebiehajú plošne…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Proč vzrůstá Schumannova zemská rezonance? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Schumannova rezonance (frekvence jádra - Vědomí Země) před několika dny vystoupala chvílemi dokonce až na 158 Hz.* All Time High, The Storm Has Arrived! Uvedeno ZDE."
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 9.12.2019

Pole energií brány 12.12.2019 - hviezdne rozpínanie Zeme.Osobne považujem energie brány 12.12 za dôležitejšie /vzhľadom na kvantum všetkého/ ako brány 21.12. Vzhľadom na dianie v kozmickom priestore..... vzhľadom na vlnenie, ktoré je silno…Zobrazit další
9.12.
Uživatel Naren Sahava sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
9.12.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Aktualizace aliance Země - událost 2020 se blíží uživatele Naren Sahava.
"* Co je to ten sluneční trans-mutační pulz - reset a co se při něm bude dít a proč Uvedeno ZDE.* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic…"
8.12.

© 2019   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby