* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Tak nevím, když už Fialka žehrá na ty převzaté věci, ale tenhle pán mi nějak opět přišel do cesty, pro změnu prostřednictvím Jiřího modré srdce..hledala jsem si náhodně cosi o něm jako pravý nevzdělanec a hned tohle první mi sáhlo na srdce.. tak nedávám jen odkaz, ale s dovolením celé..
Podivuhodný text Gustava Meyrinka   
Gustav Meyrink (1868-1932), občanským jménem Gustav Meyer, byl německy píšící spisovatel, překladatel a bankéř. Nejvíce ho proslavil román Golem. Narodil se jako nemanželský syn barona Karla von Varnbüler a bavorské dvorní herečky Marie Meyerové. Dětství prožil v Mnichově, krátce žil i v Hamburku. V roce 1884 se přestěhoval do Prahy, kde si otevřel bankovní dům. Praha ho okouzlila, svůj vřelý vztah k městu vyjádřil například v povídce "Neviditelná Praha". Patřil ke skupině zakladatelů lóže "U Modré hvězdy", která byla založena v roce 1891. Jejími členy byli například Julius Zeyer nebo Karel Weinfurter. Byl v kontaktu s mnoha českými, rakouskými a německými mystiky a okultisty. V roce 1904 z Prahy kvůli problémům s policií (byl obviněn z bankovního podvodu) odešel, žil pak na různých místech v Rakousku, Bavorsku a Švýcarsku, nakonec se usadil v bavorském Starnbergu. Zemřel při východu Slunce 4. prosince 1932.
***

Gustav Meyrink Víc než tisíciletí se lidé učili odhalovat zákony přírody a přírodu využívat. Blaze těm, kdož si uvědomili a pochopili smysl této práce, totiž, že vnitřní zákon je stejný jako zákon vnější, jen o oktávu vyšší. Ti budou povoláni ke sklizni - ostatní zůstanou čeledíny robotujícími na půdě, s tváří skloněnou k zemi.

Klíč, který nás učinil pány vnitřní přírody, je rezavý už od potopy. Nazývá se bdění. Bdění, toť vše.

Člověk je pevně přesvědčen o tom, že bdí, ale ve skutečnosti je chycen v síti spánku a snu, kterou si sám utkal. Čím se tato síť více svírá, tím mocněji vládne spánek. Ti, kdož jsou chyceni do ok jeho sítě, jsou spáči, kteří kráčejí životem jako stáda hovad vedených na jatka, lhostejných a bez myšlenek.

Snivci vidí oky sítě zamřížovaný svět, vnímají jen klamavé otvory, jednají podle toho, a nevědí, že tyto obrazy jsou prostě jen nesmyslné trosky obrovského celku.

Tito snivci nejsou, jak se snad domníváš, fantastové či básníci, jsou to pracovníci, ti, kteří si nikdy nedají pokoj, ti, které hlodá posedlost činnosti. Podobají se ohavným broukům, kteří šplhají pracně podél hladké trubky, a když vylezou konečně nahoru, pohrouží se do ní. Říkají, že bdí, ale to, co pokládají za život, je ve skutečnosti jen sen určený předem až do podrobností a zcela vyňatý z působení jejich vůle.

Byli a ještě jsou někteří lidé, kteří dobře věděli, že sní, průkopníci, kteří postoupili až k pevnostem, za nimiž se skrývá věčné bdící Já - lidé vidoucí jako Descartes, Schopenhauer a Kant. Ale neměli zbraně nutné k dobytí pevnosti a jejich volání do boje neprobudilo spáče.

Bdění, toť vše.

První krok k tomuto cíli je tak jednoduchý, že ho může učinit každé dítě. Jenom ten, kdo má vyšinutého ducha, zapomněl, jak se chodí, a trčí ochrnutý na svých dvou nohách, protože se nechce obejít bez berlí, které zdědil po svých předchůdcích.

Bdění, toť vše.

Bdi ve všem, co děláš! Nepokládej se za už probuzeného. Nikoli, ty spíš a sníš.

Seber všechny své síly a nech na okamžik proudit svým tělem tento pocit: Teď bdím!

Jestliže se ti to podaří, okamžitě poznáš, že stav, ve kterém jsi byl, se ti projeví jako dřímota a spánek.

To je první váhavý krok na dlouhé, předlouhé cestě, která vede od otroctví k všemohoucnosti.

Tímto způsobem kráčej od probuzení k probuzení.

Neexistuje pak znepokojivá myšlenka, kterou bys nemohl zapudit. Zůstane v pozadí a nemůže tě už dostihnout. Prostíráš se nad ní, jako se koruna stromů tyčí nad suchými větvemi.

Bolesti se od tebe vzdalují jako suché listí, když toto bdění pronikne rovněž tvým tělem.

Ledové koupele bráhmanů, probdělé noci žáků Buddhových a křesťanských asketů, trýznění indických fakírů nejsou ničím jiným než ustrnulými obřady ukazujícími, že tam se kdysi tyčil chrám těch, kdož usilovali bdít.

Čti svatá písma všech národů země. Středem každého z nich prochází jako červená nit skrytá věda bdění. Je to žebřík Jakubův, toho Jakuba, který bojuje celou "noc" s andělem Páně, až přijde "den" a on dosáhne vítězství.

Musíš stoupat od příčky k příčce probudilosti, chceš-li zdolat smrt.

Už spodní příčka se nazývá génius.

Jak máme nazývat příčky vyšší? Dav je nezná, jsou pokládány za legendy.

Na této cestě k probuzení bude prvním nepřítelem, na kterého narazíš, tvé vlastní tělo. Bude s tebou zápolit až do prvního ranního kuropění. Ale zpozoruješ-li úsvit věčného bdění, který tě vzdaluje od náměsíčníků, domnívajících se, že jsou lidé, a nevědoucích, že jsou spícími bohy, pak spánek tvého těla také zmizí a vesmír ti bude podroben.

Pak budeš moci konat zázraky, budeš-li chtít, a nebudeš už nucen jako pokorný otrok čekat, až nějaký krutý falešný bůh se slituje, aby tě zahrnul dary nebo aby ti sťal hlavu.

Štěstí dobrého věrného psa, totiž sloužit nějakému pánu, přirozeně už pro tebe nebude existovat - ale buď upřímný sám k sobě: Chtěl bys i teď měnit se svým psem?

Nenechej se zastrašit obavami, že bys nedospěl k cíli v tomto životě. Ten, kdo našel cestu, se vrací stále na tento svět s vnitřní zralostí, která mu umožňuje pokračovat v práci. Rodí se jako "génius".

Zelená tvář v podání německého malíře Armina Zumbusche. Stezka, kterou ti ukazuji, je poseta podivnými událostmi: Mrtví, které jsi znal, povstanou a budou k tobě mluvit! Jsou to jen obrazy! Světelné obrysy se ti zjeví a budou ti žehnat. Jsou to jen obrazy, tvary exaltované tvým tělem, které pod vlivem tvé proměněné vůle odumře magickou smrtí a stane se duchem, jako když se led zasažený ohněm rozpouští v páru.

Až se zbavíš mrtvoly v sobě, pak teprve budeš moci říci: Teď se ode mne spánek vzdálil navždy.

Pak se stane zázrak, kterému lidé nemohou věřit - protože oklamáni svými smysly nechápou, že hmota a síla jsou totéž - a neuvěří ani zázraku, že i když tě pohřbí do země, nebude v rakvi mrtvola.

Teprve pak budeš moci rozlišit, co je skutečnost a co je zdání. Ten, koho potkáš, bude moci být pouze jedním z těch, kdož se vydali na cestu před tebou.

Všichni ostatní jsou jen stíny.

Až do té chvíle nevíš, zda jsi tvor nejšťastnější nebo nejnešťastnější. Ale neboj se ničeho, ani jeden z těch, kdož se pustil stezkou bdění, i když zabloudil, nebyl opuštěn svými vůdci.

Chci ti dát znamení, po němž poznáš, zda nějaký zjev je skutečnost nebo obraz: Jestliže se k tobě blíží, jestliže se tvé vědomí kalí, jestliže věci vnějšího světa jsou neurčité nebo mizí, nedůvěřuj. Měj se na pozoru! Zjevení je jen částí tebe. Jestliže mu nerozumíš, je to jen přízrak bez podstaty, zloděj, který pohlcuje část tvého života.

Zloději, kteří kradou sílu duše, jsou horší než zloději světští. Přitahují tě jako bludičky do bažin klamavé naděje, aby tě zanechali samotného v tmách, kde zmizíš navždy.

Nenech se zaslepit žádným zázrakem, který pro tebe zdánlivě konají, a žádným svatým jménem, které si přisvojují, žádným proroctvím, které vyjadřují, ani když se uskuteční. Jsou to tvoji úhlavní nepřátelé vyhnaní z pekla tvého vlastního těla a s nimi bojuješ o nadvládu.

Věz, že zázračné síly, které oni ovládají, jsou tvé vlastní síly, které ti odcizili, aby tě udrželi v otroctví. Nemohou žít mimo tvůj život, ale pokud je přemůžeš, zhroutí se jako němé a poddajné nástroje, kterých můžeš použít podle své potřeby.

Nesčetné jsou oběti, které způsobili mezi lidmi. Čti historii vizionářů a sektářů a dozvíš se, že stezka, kterou sleduješ, je poseta lebkami.

Lidstvo proti nim bezděčně postavilo zeď - materialismus. Tato zeď je ochrana, která nezklame, je to obraz těla, ale je to také zeď vězení, která brání v pohledu.

Dnes jsou rozptýleni a fénix tvého života ožívá z popela, v němž ležel dlouho jako mrtvý, ale supové druhého světa začínají také vzlétat. A proto se měj na pozoru. Váhy, na něž položíš své vědomí, ti ukáží, kdy můžeš mít důvěru v tato zjevení. Čím bude tvé vědomí probudilejší, tím více se váhy vychýlí v tvůj prospěch.

Jestliže se ti chce zjevit vůdce, bratr z jiného duchovního světa, musí umět tak učinit, aniž tě zbavil tvého vědomí. Můžeš vložit ruku na jeho bok jako nevěřící Tomáš.

Bylo by snadné vyhnout se zjevením a jejich nebezpečím. Stačí jen, aby sis vedl jako obyčejný člověk. Ale co jsi tím získal? Zůstáváš vězněm v žaláři svého těla, až tě kat "Smrt" odvede na popraviště.

Touha smrtelníků vidět nadpřirozené bytosti je křik, který probouzí i přízraky pekel, protože taková touha není čistá. Je to spíše lačnost než touha, neboť chce brát jakýmkoli způsobem, místo toho, aby se učila dávat.

Všichni, kdož považují zemi za vězení, všichni zbožní lidé, kteří vzývají vysvobození, vyvolávají, aniž si to uvědomují, svět přízraků. Čiň také tak, ale vědomě.

Existuje však pro ty, kdož tak činí neuvědoměle, nějaká neviditelná ruka, která by je mohla vytáhnout z bažiny, do níž zapadají? Já tomu nevěřím.

Až na cestě k probuzení projdeš královstvím přízraků, poznáš pozvolna, že jsou to prostě myšlenky, které můžeš náhle vidět svýma očima. Proto jsou ti cizí a připadají ti jako tvorové, neboť tato řeč tvarů je odlišná od řeči mozku.

Tehdy nastala chvíle, kdy dojde k přeměně: Lidé, kteří tě obklopují, se stanou přízraky. Všichni, které si miloval, budou náhle larvami. I tvé vlastní tělo.

Nelze si představit strašlivější samotu, než je samota poutníka v poušti. A kdo tam neumí najít pramen živé vody, zemře žízní.

Bdění znamená probuzení nesmrtelného Já. Všechno, co ti říkám, se nachází v knihách zbožných lidí všech národů. Příchod nového království, bdění, vítězství nad tělem a samotou. A přece nás od těchto zbožných lidí odděluje nepřekročitelná propast.

Oni se domnívají, že se blíží den, kdy dobří vstoupí do ráje a zlí budou vrženi do pekel. My víme, že přijde čas, kdy se mnozí probudí a budou odloučeni od spáčů, kteří nemohou pochopit, co znamená slovo bdění. Víme, že neexistuje dobrý a špatný, ale jen spravedlivý a falešný. Oni se domnívají, že bdít znamená zachovat si jasné smysly a otevřené oči za noci tak, aby člověk mohl konat své modlitby. My víme, že bdění je probuzení nesmrtelného Já a že nespavost těla je jen přirozeným důsledkem. Oni se domnívají, že tělo má být zanedbáváno a tupeno, protože je hříšné. My víme, že není hříchu. Tělo je jen začátek našeho díla a my jsme sestoupili na zemi, abychom je proměnili v ducha. Oni se domnívají, že bychom měli žít v samotě se svým tělem, abychom ducha očistili. My víme, že do samoty musí jít nejdříve náš duch, aby proměnil tělo.

Jen na tobě záleží volba cesty. Buď naše, nebo jejich. Musíš jednat podle své vlastní vůle.

Nemám právo ti radit. Je prospěšnější utrhnout hořký plod na stromě podle tvého vlastního rozhodnutí, než vidět, jak na stromě visí plod sladký, k jehož utržení ti radí jiný.

Ale nečiň jako mnozí, kteří vědí, že stojí psáno: Zkoumejte vše a ponechte si jen nejlepší. Je nutné jít, nic nezkoumat a podržet první věc, na kterou narazíme.


Výňatek z knihy Jitro kouzelníků citujícící román Zelená tvář

Zobrazení: 203

Komentář přidal(a) blueheart dne 19.Červenec.2011 v 20:46
Ano to byl pán, který viděl mnohé a neměl lehký život.
Komentář přidal(a) Karla dne 19.Červenec.2011 v 20:47
víš, mám právě ted silnej pocit, že to bylo na jeho volání.. tedy tohohle pána.. nevím proč, jakoby byl tady blízko..
Komentář přidal(a) Karla dne 19.Červenec.2011 v 21:42
pláč po minulých životech mám poslední dobou pořád.. není to ani tak o smutku, jako o potřebě čistit..skrz sebe vše, co s tím souvisí..
Komentář přidal(a) Anna- Přítomná chvíle dne 19.Červenec.2011 v 22:07

...Karličko milá....i já dnes volám po podpoře a snažím se udržet ve svém středu....

Nyní jsem po večerní meditaci na balkoně a po prožití Tady a Teď - bytí současnou chvílí, po delší době otevřela "naše" stránky a vše tu mám naservírováno....

Věci se dějí..Miluji vás...Děkuji vám...

Komentář přidal(a) Anna- Přítomná chvíle dne 19.Červenec.2011 v 22:26

A ještě něco málo k učitelům...jedna toltécká moudrost...

don Miguel Ruiz: "Nic neučím. Jen lidem připomínám, co si pamatují. Vědomosti, které přináším, nejsou moje. Ty jsou v každém."

A potom...

 

......Jen na tobě záleží volba cesty. Buď naše, nebo jejich. Musíš jednat podle své vlastní vůle.

Nemám právo ti radit. Je prospěšnější utrhnout hořký plod na stromě podle tvého vlastního rozhodnutí, než vidět, jak na stromě visí plod sladký, k jehož utržení ti radí jiný.

Ale nečiň jako mnozí, kteří vědí, že stojí psáno: Zkoumejte vše a ponechte si jen nejlepší. Je nutné jít, nic nezkoumat a podržet první věc, na kterou narazíme....

 

...ano...

Komentář přidal(a) blueheart dne 19.Červenec.2011 v 22:59
Cesta bdění - připomíná mi to Castanedu s jeho Cestou srdce.
Komentář přidal(a) Karla dne 20.Červenec.2011 v 8:03
taro, bolí mne několik dnů fyzicky kus mne, taky pár dnů nespím.. vychází mi, že to souvisí se Zemí, s tím, jak probíhající frekvence ji vedou k další určité fázi čištění, aby se mohla přeměnit, a tahle bolavá místa, stejně jako třeba u nás nepropuštěné závislosti, souvisí třeba i se mnou.. protože svými žitími jsem se stavem Země souvisela a také ho ovlivnovala a částečně zapřičiňovala, více či méně v jejím zájmu.. a druhý konec vazby Země k těmto bolavým místům vede i ke mně.. a tak, jak to prožívá ona, odráží se to i do mého fyzična.. přijímám to a snažím se to rozpouštět, chápat a přejímat, co je v tom důležité pro mne...tak si myslím, že se ulevuje všem zúčastněným stranám....celkem mi to koresponduje i s tebou vloženým povídáním.. pravda je, že nejsem jediná, kdo tyhle bolesti má, asi je tu opravdu ještě co ke zpracovávání.. ale to nic nemění na tom, že je to vlastně jen a jen na nás, a to je pro mne Svoboda..
Komentář přidal(a) petr dne 20.Červenec.2011 v 8:48

spíme,to je pěkná alegorie,či i fakt

mám dvě poznámky

1-spíme a ve snu se nám zdá že spíme a máme sen,a v tom snu se nám zdá,že spíme a máme sen...atd,neboli spíme na mnoha úrovních,tj probuzení z jedné úrovně do druhé ještě není to opravdové poslední probuzení

přechodných úrovní je mnoho

2-probuzení za sna může být mnoha způsoby,uvedu dva:

spíme,sníme a probudíme se do jiné reality,původní sen i postavy v něm zmizí...toto známe při každém ranním probuzení,běhali jsme s přáteli po louce(třeba) a najednou jsme doma v posteli

povrchnímu pozorovateli by se zdálo,že jsme se probudili ze sna do reality,jiné vysvětlení je,že jsme se probudili z jednoho sna do druhého

 

druhá možnost probuzení je,že spíme,sníme a najednou si uvědomíme,že sníme,snové prostředí zůstává,jen víme,že je to sen(lucidní sen).V tomto lucidním snu pak do určité míry můžeme snové prostředí měnit,ovlivňovat,atd

 

v dnešní situaci mnoho lidí zažívá v tomto tzv reálu situaci kdy se probouzí,ale sen-tj reál zůstává,jen jaxi skrze něj prosvítá jiná realita,nabudeme pocit neskutečnosti

toto je ten začátek probouzení z mnoha tisíciletého spánku

BUDÍČEK!!!

@

.....................

Komentář přidal(a) Langelei dne 20.Červenec.2011 v 8:57

Včera jsem měla podobně " nedobrý" den..Okamžiky paniky, deprese, hlubokého žalu...sice jsem strávila pěkné dva dny se svými dětmi, ale večer se to jaksi prolomilo  a ošklivě jsem se doma pohádali...Měla jsem včera celý den pocit, že mi funguje jen vědomí a to jen v jakémsi úsporném režimu...naštětstí cesta z Borovice dopadla dobře a možná jen díky něčemu hvízdajícímu v autě, což mi burcovalo pozornost...

Dnes se mi nedaří se probrat a sedím tu v pyžamu s druhým půllitrem kafe...

Uffff..

Komentář přidal(a) Dustin dne 20.Červenec.2011 v 10:11

Pripajam sa pocitmi k Tare. Uz minuly vikend ma priserne bolela hlava a krize, nevedela som si to vysvetlit a po precitani sprav od Sasky a Ilony Palusovej som pochopila preco. Okrem toho upadam do velmi hlbokeho a neskutocne dlheho spanku. Niekedy len par minut, potom sa zobudim na par minut, potom znova ponorenie sa to snov, uzasne stavy. Minule som mala zavrate leziac v posteli a citila som, ako sa mi toci druha cakra, fascinujuce stavy.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace podporující a urychlující vzestup na vyšší úroveň vědomí a existencí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal 23.9.2020 žalobu na farmaceutickou společnost Merck kvůli očkování proti HPV vakcínou…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu. 1. a 2. Díl Video ZDE.* ŠOK(adrenochrom) Video ZDE.* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V první řadě neodmítejte vakcínu agresivně a bez udání důvodu, a nebo proto, že ji jednoduše třeba nechcete a máte strach, že Vás otráví, nebo že jste četli, že to je jed o…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Z Austrálie, speciálně ze státu Victoria a města Melbourne v čele se stal fašistický stát. Cenzura, zatýkání, zákaz vycházení v noci, přes den max do vzdallenosti…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Proč je nošení roušek velice škodlivé…"
před 9 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali)

* Peter Staněk 1. díl: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí Cideo ZDE. (ve vlastním zájmu si to poslechněte)           …Zobrazit další
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tak jak to vlastně doopravdy bylo a kdo a proč nám podsouvá polopravdy? Toť otázka za zilión! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Masky dolů!!!!! Následné škody jsou trvalé, varuje neuroložka uživatele Ina Obr
před 20 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 20 hodinami
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo
před 20 hodinami

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby