* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

 Drazí přátelé, je pro mne velkou radostí a velkým štěstím, že dnes mohu být s vámi. Moje energie mezi vámi proudí. A jak můžete vidět, není to konference v tradičním smyslu. K těmto informacím je předávána navíc určitá kvalita energie. Jste toho součástí. Tím, že jsme se dnes tady sešli, tvoříme v této místnosti, v tomto místě otevření Země spirálu energie. Proto je toto místo svaté. V každém místě, kde se lidé, Andělé v pozemských tělech, setkávají v záměru osít zemi svým světlem, se stává Země posvátnou.

Chtěl bych ve  zkratce promluvit o fenoménu channelingu, který se poslední dobou stal tak populární. Znáte všichni koncept prána, používaný v józe a v orientální filozofii. Prána je duchovní energie, kterou absorbujete každým vašim nádechem. Myšlenkou je to, že když dýcháte, tak nevdechujete pouze vzduch, ale také živoucí energii, kosmickou energii, která překračuje to fyzické a umožňuje vám žít. Chtěl bych vám upřesnit toto: stejně tak, jako každý absorbuje pránu v okamžiku, kdy vdechuje vzduch, každý je slouží svým způsobem jako. Channeling není jen pro ty, kteří mají speciální dar. Je tou nejpřirozenější věcí, která existuje. Vidíte, je pro vás nemožné žít bez kosmické energie. Nemůžete existovat, žít, prosperovat - aniž byste absorbovali kosmickou energii. Stejně tak, jako nemůžete žít pouze ze vzduchu, stejně tak nemůžete žít, aniž byste byli spojeni s kosmickou energií, která je vaším domovem. Země a kosmos, vzduch a prána, jsou nezbytné k tomu, abyste mohli žít jako lidské bytosti v pozemské sféře bytí. Jste „strážci“, ti kteří otevírají dveře pro přísun více světla na Zemi. Ale jste také tvůrci mostu mezi Zemí a kosmem, ti, kteří zprostředkovávají kosmickou energii k Zemi. To je něco, co už děláte a co máte potřebu dělat, abyste se cítili radostní, na svém místě a v dobrém zdraví. Sloužíte jako kanál pokaždé, když používáte svou intuici, pokaždé, když se zvnitřňujete a když nasloucháte tomu, co se s vámi děje a jak byste chtěli, aby se to změnilo. V těchto okamžicích vytváříte kanál s vaší Já Jsem přítomností a vstupujete do kontaktu s kosmickými nepozemskými sférami, které vám mohou pomoci dosáhnout vašich cílů zde na zemi. Každý z vás tvoří kanál spojení se svojí vlastní Bytostí, která je mimo čas a prostor.

Dnes sdílíme naše energie a jsme znovu spojeni, abychom přenášeli kosmickou energii, která se snaží v této Nové době si najít cestu k Zemi. Nová doba není pouhou vizí budoucnosti, ale manifestuje se již nyní v životech mnoha lidí. Pokud čtete noviny nebo se díváte na televizi, myslíte si, že to ještě není skutečností, ale probuzení se už manifestuje na úrovni jednotlivců a ne v měřítku vlád, institucí či organizací. Je to patrné ve vaši denní existenci, kdy se projevuje nový proud energie. Je to proud vašeho srdce, který vás zve a který vám dává znamení k žití a k jednání podle lehkosti a moudrosti. Takto se projevuje příchod Nové doby, díky tomu, že jednotlivci naslouchají šepotům svého srdce. Duchovně, základ každé skutečné změny či přeměny se odehrává na úrovni jednotlivců. Probuzená energie ve vašem srdci postupně najde svou cestu přes instituce, organizace, které se prozatím ještě přidržují starých systémů vědomí založených na egu. Staré energie moci se zhroutí, nikoliv násilím, ale jemnou energií srdce. V okamžiku, kdy srdce převládne, starý svět zmizí, ne pod nátlakem moci a násilí, ale pod silou lásky.

V této nové době se vztahy podrobují velké změně. Představují pro vás zdroj vašich nejintimnějších emocí, od velké radosti po extrém, velké utrpení. Ve vašich vztazích si můžete uvědomit vnitřní bolest, která je ve své podstatě starší, než je vztah. Dokonce starší než je lidská existence.

Aktuálně jste vybízeni, abyste se sebe-uzdravili ve svých vztazích. Díky nové energii, která je přítomna, je možné změnit destruktivní elementy ve vztahu na proud pozitivní a jemné energie mezi vámi a druhou osobou. Nicméně, osobní léčení a transformace můžou také znamenat, že se vzdáte vztahů, které brání vašemu osobnímu vyjádření. Toto často znamená, že i když někoho máte skutečně rád(a), možná byste mu měli říct sbohem, neboť vaše životní cesta vás vede jinam. Ať už vás to vede k znovu-spojení či k rozchodu, jste všichni postaveni před zkoušku položení si nejhlubších otázek v této oblasti osobních vztahů. Volání srdce a energie založená na srdci charakteristická Nové době, vstoupily do vašeho života a už je nemůžete ignorovat.

Abych vám vysvětlil důvod, proč vás vztahy můžou tolik zranit a vést váš život nahoru-dolů, chtěl bych vám povědět o velmi staré bolesti, kterou nosíte ve své duši. Je velmi stará, starší ještě než tento život, starší než všechny vaše předešlé životy na Zemi. Chci vás zavést zpět k bolesti ze zrození vaší duše.

„V onom čase“ bylo vše celistvé a nerozdělené. Je pro vás možné si toto představit? Nechte na okamžik vaši představivost volně cestovat. Představte si: nejste v těle, jste čistým vědomím a jste součástí velkého pole energie, která vás obklopuje příjemným způsobem. Máte pocit, že patříte do tohoto celku a jste milováni bezpodmínečně. Pociťujte, jak vás toto pole energie obklopuje jako nejjemnější peřinka, energie která oplývá láskou, která vám umožňuje zkoumat a volně se vyvíjet, aniž byste kdy pochybovali o sobě či o svém právu být tím, kým jste. Žádná pochybnost, žádný strach. Tento pocit bezpečí a pohodlí vytvářel prenatální podmínky, ze kterých jste se zrodili jako individuální duše. To byla kosmická matrice. I když je to velmi vzdálené od vašeho současného stavu, vaše srdce je stále nostalgické po tomto stavu celistvosti, po tomto pocitu absolutního bezpečí, které znáte pod pokrývkou lásky a blahovůle. Tento pocit Jednoty, který si pamatujete, to byl Bůh. Společně - pod touto pokrývkou lásky, jste tvořili Boha.

V tomto božském vědomí, v této pokrývce lásky, bylo v určitém bodě rozhodnuto vytvořit novou situaci. Je velmi těžké dát to do lidských slov, ale možná si můžete představit, že v Bohu, v tomto vědomí Jednoty, bylo snem něco úplně jiného než je Jednota. Byl tam sen, abych to tak vyjádřil, o zkušenosti. Když jste spojeni v totální čistotě, tak nezažíváte věci, pouze jednouše Jste. I přes extázi a absolutní bezpečí tohoto stavu bytí existovala část Boha, část toho kosmického vědomí, která chtěla zkoumat, objevovat a vyvíjet se. Tato část se oddělila sama od sebe.

Vy jste touto částí Boha. V určitém bodě, vaše vědomí souhlasilo s touto zkušeností opuštění Jednoty a stát se „já“, samotnou entitou, individuálním ohraničeným vědomím. To byl ohromný krok. Ze svého nejhlubšího bytí jste měli pocit, že to bylo správné rozhodnutí. Měli jste pocit, že tento sen o tvořivosti a obnově byl pozitivní a správnou touhou. Ale v okamžiku, kdy jste opustili pole Jednoty, nastala bolest. Poprvé ve vaší paměti, poprvé za váš život, nastala hluboká bolest. Byli jste odtrženi od sféry lásky a bezpečí, která pro vás byla úplně samozřejmou. Právě na tuto bolest zrození jsem poukazoval. I během této první zkušenosti zklamání, něco uvnitř vás vám říkalo, že vše je v pořádku, že jste se pro tuto zkušenost rozhodli sami. Ale bolest byla tak živá, že vás to učinilo na povrchu vaší bytosti zmatenými a ztracenými. Ukázalo se, že je velmi těžké zůstat v kontaktu s nejhlubším věděním, v této vnitřní úrovni, kde jste Bůh a kde víte, že vše v pořádku.

Utrápenou část narozenou v této době, nazývám vnitřní dítě. Vaše duše, vaše jedinečná osoba, v sobě nosí extrémy čistého Božího vědění a zároveň kosmické traumatizované dítě. Tato jednota Boha a Dítěte, vědění a zkušenosti, započala Dlouhou cestu. Byli jste individuální začínající duší. Začali jste studovat a zakoušet to „já“, to ohraničené individuum.

Bůh přeměnil část svého božství na duši. Duše potřebovala zkušenost, aby našla svůj božský původ. Duše potřebovala být živá, zakoušet, objevovat, sebe-zničit se a se znovu-vytvořit, aby věděla, co je duše ve skutečnosti, tj. Bůh. Samozřejmost být Jeden a celistvý byla zničena a musela být znovu-získána zkušeností. Bylo to velkým činem tvořivosti. Příchod vědomí, toho individualizovaného „já“, byl zázrakem! To nikdy dříve neexistovalo.

Často se snažíte překročit omezení vašeho „já“, abyste mohli znovu žít hlubokou Jednotu. Dalo by se říct, že je to vaším duchovním hledáním. Ale z pohledu Boha je to právě to „já“, oddělení, které znamená zázrak! Stav bytí Jedním byl normální situací, „tak, jak tomu vždy bylo“.

V tomto zázraku bytí individuální duší spočívá velká krása, radost a tvořivá síla. Důvod, proč to takto nežijete¨, je ten, že ještě bojujete s vaší bolestí z narození duše. Někde hluboko ve vás je ještě křik primární úzkosti a zklamání: to je vzpomínka na to, jak jste byli odtrženi od vaši Matky/Otce, z všepřítomné pokrývky lásky a bezpečí.

Během vaší cesty časem a zkušeností, jste prošli tolika věcmi. Zkusili jste mnoho různých podob. Byly inkarnace, kde jste neměli podobu lidského těla, ale to není dnešním tématem sdělení. Co se mi zdá důležité v tomto kontextu je to, že během velmi dlouhé historie, jste byli vedeni dvěma rozdílnými motivy. Na jedné straně byla chuť objevovat, tvořit a znovuzačínat. A na druhé straně byla nostalgie, pocit vyhnání z ráje a zdrcující samota.

Díky vaši dobrodružné a pokrokové povaze, vás tato energie tlačila mimo kosmickou matrici. Zažili jste a vytvořili jste mnoho věcí. Ale z důvodu bolesti ze zrození a nostalgie, kterou v sobě nesete, jste museli čelit mnoha traumatům a deziluzím. Vaše tvoření tedy ne vždy byla blahosklonná. Během vaši cesty časem a prostorem, jste učinili věci, které jste pak litovali, věci, které byste mohl nazvat „špatnými“. Tyto činy byly, z našeho pohledu, jednoduše výsledek vašeho rozhodnutí ponoření se do dobrodružství a zakušení neznámého. Vidíte, jakmile jste se rozhodli se stát individuem, odpojit se od evidentní Jednoty, nemůžete zažívat jen světlo. Musíte najít vše, co má jinou formu. Takto také zakoušíte temnoty. Žijete vše, co existuje, procházejíc všechny extrémy.

V současném bodě vašeho vývoje začínáte chápat, že vše záleží na vaší schopnosti přijmout své „já“ ve skutečnosti. Toto zahrnuje skutečné přijmutí vašeho božství a od tohoto vědomí sama sebe, žít radost a hojnost. V momentě vašeho kosmického zrození, v momentě, kdy zoufalství a bolest vás obklopily, jste začali mít pocit, že jste maličcí a nevýznamní. Od té chvíle jste začali hledat něco, co by vás mohlo zachránit, nějakou moc či sílu mimo vás, nějakého Boha, nějakého šéfa, nějakého partnera, nějaké dítě,... V procesu probuzení, který momentálně žijete, si uvědomujete, že esenciální bezpečí, o kterém sníte, nesmí být nalezeno vně vás, ať již u rodiče, milovaného či u Boha. Ať již je síla se kterou tuto touhu či nostalgii reaktivujete v určitém vztahu, nenaleznete tam to esenciální bezpečí, dokonce ani ve vztahu s Bohem ne.

Neboť ten Bůh, ve kterého věříte, Bůh který vám byl předán tradicí a který ještě těžce ovlivňuje vaše vnímání, je Bůh mimo vás. Je to Bůh, který pro vás plánuje věci, který pro vás vyznačuje cestu. Ale tento Bůh neexistuje. Vy jste Bohem. Jste tou tvořivou částí Boha, která se rozhodla následovat svoji osobní cestu a žít zcela novým způsobem. Věřili jste, že se vyléčíte z původní rány svého narození. Dalo by se říct, že rozšiřující se energie objevování a obnovení je mužskou energií, zatímco energie spojení, sjednocení, energie Domova, je ženskou energií. Tyto dvě energie patří do vaší esence, do vaší podstaty. Jako duše, nejste ani muž ani žena. Ve vaší esenci jste zároveň muž i žena. Začali jste vaši cestu s těmito dvěmi složkami.
V současnosti je žádoucí je nechat pracovat spolu v harmonii, tzn. zažít v sobě tuto celistvost. Po tom, co jste popírali svojí velikost po tak dlouhou dobu, si uvědomíte, že není jiná alternativa, než ta: být tím Bohem o kterém sníte.

To je poslední etapa k osvícení: uvědomit si, že jste ten Bůh, kterého si tak silně přejete. Není nic mimo vás, co by vás mohlo zavést do srdce vaší svrchovanosti, do vaší celistvosti. Vy jste tímto, vy jste Jedním a vždy jste tím byli! Jste to vy, koho jste vždy čekali.

Rozsvítit ten oheň vědomí sebe sama vyvolá takovou radost, takový pocit návratu domů, že toto uvede všechny vaše vztahy do nové perspektivy, do nového úhlu pohledu. Například se cítíte méně vtažení do toho, co vám říkají ostatní lidé. Jestli vás někdo kritizuje či se vám nedůvěřuje, neděláte z toho okamžitě osobní aféru. Jste méně zachvácený či unáhlený reagovat. Upustíte od toho jednodušeji a potřeba se bránit, před sebou a před ostatníma zároveň, je zbytečná. Když jste snadno zachvácení ve svých emocích tím, co si o vás druhá osoba myslí, to naznačuje, že sebou opovrhujete a to vás vede k tomu, že dáváte hodnotu negativním názorům ostatních. Nenajdete řešení na opovržení tím, že vyprovokujete konflikt s druhým, ale pouze tím, že se zvnitřníte a zkontaktujete své emoční rány, které jsou uvnitř vás. Tyto jsou dávnější než momentální okamžik odmítnutí.

Ve skutečnosti je každé utrpení spojeno s odmítnutím. Každá bolest ve vztahu je připomenutím nevyléčené bolesti z narození. Možná máte pocit, že to beru ve zkratce, když to říkám takto, neboť existují různé druhy složitých situací ve vztazích, které se zdají poukazovat na mnohem bližší příčinu. Můžete mít pocit, že příčinou vaší bolesti je to, co váš partner udělal či neudělal. Můžete mít pocit, že něco mimo vás je příčinou vašeho utrpení. A následně si myslíte, že řešení na váš problém se nachází v chování druhého. Ale dovolte mi, abych vám řekl: v podstatě jste neustále zaměstnáni léčením své staré bolesti uvnitř vás samotných. Pokud si to neuvědomujete, nejspíše budete zamotáni do vztahových historek, které se mohou ukázat jako velice bolestné.

Zejména ve vztazích muž/žena (v milostných vztazích), se snažíte vytvořit určitý druh jednoty a bezpečí mezi vámi, podobný tomu počátečnímu stavu jednoty a lásky, na který si mlhavě vzpomínáte. Ve vašem podvědomí se snažíte vytvořit pocit, že jste pohodlně obklopeni přikrývkou bezpodmínečné lásky a přijetí. Je ve vás dítě, které žádá velkým křikem o toto bezpodmínečné přijetí. Tedy, jestli toto dítě ve vás obejme svou náručí dítě, které je ve vašem partnerovi, velmi často z toho vyplyne dusící sevření, které blokuje jakékoliv autentické vyjádření obou partnerů.

Stane se to, že budete emočně závislí jeden na druhém, a budete tedy potřebovat lásku či uznání od druhého, abyste se cítili dobře. Závislost vždy volá reakce moci a kontroly, neboť mít potřebu druhého znamená chtít kontrolovat jeho chování. A to je začátek destruktivního vztahu. Vzdát se vaší individuality ve vztahu, vedeni podvědomým snem o absolutní jednotě, je destruktivní vůči vám tolik, co vůči druhé osobě.

Pravá láska mezi dvěmi partnery představuje dvě pole energií schopné fungovat v úplné nezávislosti jeden na druhém. Každé pole energie je jednotou sama o sobě a spojuje se s druhým na základě této jednoty. Ve vztazích, kde jsou partneři závislí jeden na druhém, najdete nekontrolovatelné napětí k „organické úplnosti“, kdy jeden nechce či není schopen fungovat bez druhého. To vede k zamotání energií, které se dají zpozorovat v aurických polích ve formě energetických provazů, kterými se partneři navzájem živí. Živí se toxickými energiemi závislosti a kontroly. Tento způsob energetického zapletení se naznačuje, že neberete zodpovědnost sami za sebe a že nečelíte dávnému zranění z kosmického zrození své duše, kterou můžete uzdravit pouze vy sami. Kdybyste přijali a kontaktovali vaši vnitřní bolest a vzali za ní zodpovědnost, uviděli byste, že už nikdy více nepotřebujete někoho jiného k tomu, abyste byli celiství, a byli byste osvobozeni od destruktivního aspektu vztahu.

Karmické vztahy

V tomto kontextu bych k vám chtěl hovořit o karmických vztazích. To znamená o vztazích mezi lidmi, kteří se už znali v jiných životech a prožili vzájemně spolu intenzivní emoce. To, čím se tento druh vztahů vyznačuje nejvíce, je, že partneři v sobě nosí nezpracované emoce jako pocit viny, strach, závislost, žárlivost, vztek či něco podobného. Kvůli tomuto nevyřešenému náboji emocí jsou přitahováni jeden k druhému v další inkarnaci. Cílem tohoto dalšího setkání je nabídnout možnost vyřešit problém znovu na živo. To se děje tak, že se ten dávný problém rychle znovu nastolí, aby mohl být vyřešen. Když se poprvé setkají, karmičtí partneři cítí naléhavou potřebu se přiblížit a chvíli poté, začínají znovu hrát stejná stará schémata emočních rolí. Scéna je teď připravena, aby znovu čelili starým problémům a aby je vyřešili jasnějším způsobem. Duchovním záměrem tohoto znovu-setkání je to, že oba partneři mohou dělat jiná rozhodnutí, než ta, která udělala dříve.

Dám vám příklad: představte si ženu, která měla v minulém životě velmi majetnického a tyranského muže. Trpěla jej po nějaký čas, ale jednoho dne se rozhodla, že toho má dost a tento vztah ukončila. Poté se muž zavraždil. Žena měla výčitky. Cítila se vinna. Možná mu měla dát ještě jinou šanci? Strávila zbytek svého života pocitem této viny.

Setkají se znovu v jiném životě. Je mezi nimi divná přitažlivost. Na začátku je muž neuvěřitelně šarmantní a žena je středem jeho pozornosti. Zbožňuje ji. Vstoupí do vztahu. Ale od tohoto okamžiku se muž stává čím dál tím víc žárlivější a majetnický. Podezírá ji z nevěry. Ona se nachází ve vnitřním konfliktu. Je naštvaná a zoufalá z toho, že ji podezírá, ale má zvláštní pocit, že mu musí odpustit a dát mu novou šanci. „Je to zraněný muž. Nic s tím nezmůže, když má tento pocit, že bude opuštěn. Možná mu mohu pomoct toto překonat“, myslí si žena. Takto odůvodní jeho chování, ale ve skutečnosti dovolí překročení svých mezí. Vztah negativně ovlivní její pocit sebeúcty. To nejosvobodivější rozhodnutí, které by žena mohla udělat je ukončit vztah a pokračovat svou cestou aniž by cítila pocit viny. Utrpení a strach manžela nejsou její zodpovědností. Jeho utrpení a její pocit viny je vedli k destruktivnímu typu vztahu. Jejich vztah byl emočně naplněn již kvůli minulému životu. Znovu se setkali, aby se žena naučila opustit vztah, aniž by cítila pocit viny a aby se muž naučil emočně se ovládat. Tedy jediným řešením je vztah ukončit. Řešením karmy této ženy je upustit jednou pro vždy od svého pocitu viny. Chyba, kterou dělala v minulém životě, nebyla to, že opustila svého muže, ale to, že se cítila vinna za jeho sebevraždu. Odchod jeho ženy v tomto životě vystavil muže znovu jeho utrpení a nabídnul mu novou příležitost postavit se svým emocím namísto toho, aby před nimi utíkal.

Karmické setkání poznáte podle toho, že vám je ta osoba velmi podivně známá. Často je zde vzájemná přitažlivost, něco jako neznámá síla ve vzduchu, která vás tlačí, abyste byli spolu a poznali jeden druhého. Pokud nastane příležitost, tato silná přitažlivost se může vyvinout v milostný vztah či v divoké šílenství. Emoce, které prožíváte, se mohou zdát tak silné, že můžete mít pocit, že se jedná o duši dvojčete - dvoupaprsku. Ale skutečnost není taková, jaká se zdá být. V takovýchto vztazích budou vždy problémy, které znovu jednoho dne vyplují na povrch. Často se partneři ocitají v psychologických konfliktech, které mají za hlavní složky moc, kontrolu a závislost. Tímto opakují tragédii nějakého minulého života, který v podvědomí cítí. V nějakém minulém životě mohli být milenci, rodič a dítě, šéf a podřazený, či jiný druh vztahu. Ale vždy se dotkli druhého v hloubi jeho duše činy jako je nevěra, zneužití moci či naopak příliš silné city. Bylo mezi nimi velmi silné setkání, které způsobilo emoční jizvy a traumata. To je důvod, proč síly přitažlivosti či odpuzování mohou být tak násilné, když se znovu setkají v nové inkarnaci.

Duchovní výzvou pro duše, které se ocitnou takto zapleteny, je upustit jeden od druhého a stát se samostatnou bytostí, volnou a nezávislou. Zde zmíněné karmické vztahy nejsou téměř nikdy dlouhodobé, stabilní a láskyplné vztahy. Jsou víc destruktivní než léčivé. Velmi často je hlavním cílem tohoto setkání uvolnit sevření jeden druhého. To je něco, co nedokázalo být učiněno v nějakém či nějakých minulých životech, ale je zde nyní další příležitost osvobodit jeden druhého v lásce.

Pokud se nacházíte v nějakém vztahu charakterizovaném silnými emocemi, které vzbuzují hodně utrpení a zármutku, ale ze kterého se nedokážete osvobodit, prosím vás, pochopte, že nic vás nenutí zůstat s takovou osobou. Pochopte také, že intenzivní emoce jsou velmi často synonymem hlubokého utrpení spíše, než vzájemné lásky. Energie lásky je ve své podstatě klidnou a míruplnou, bezstarostnou a inspirující. Není tíživou, vyčerpávající či tragickou. Pokud nějaký vztah má tyto charakteristiky, je čas uvolnit sevření, upustit od tohoto vztahu než na něm znovu pracovat.

Často se dokážete přemluvit, že spolu musíte zůstat, neboť „sdílíte tuto karmu“ a musíte „vyřešit věci společně“. Vzýváte povahu karmy jako argument na prodloužení vztahu, zatímco oba velmi trpíte. Ve skutečnosti deformujete koncept karmy. Nevyřešíte žádnou karmu společně. Karma je něco osobního -individuálního. Jediná karma ve hře v takovýchto vztazích, jaké jsem jmenoval výše, často vyžaduje úplné uvolnění sevření, které kompletně vytěžíte z tohoto vztahu, abyste zakusili být celiství ve vás samotných. Tady také platí, že vyřešení karmy je něco, co děláme sami. Druhá osoba se jen může dotknout či znovu aktivovat ve vás něco, co mezi vámi vytvoří drama. Vašim jediným úkolem a vaší výzvou však zůstává, abyste zvládli své vnitřní zranění a ne problémy druhé osoby. Jste odpovědni jen sami za sebe.

Toto je velmi důležité pochopit, neboť toto je hlavní pastí ve vztazích. Nejste zodpovědní za vašeho partnera, a on není zodpovědný za vás. Řešení vašich problémů nespočívá v chování druhé osoby. Vy jste tak často spojeni s vnitřním dítětem vašeho partnera, s tou jeho částí, která je zraněná, že máte pocit, že pouze vy mu můžete pomoci. Anebo, že totéž může váš partner učinit pro vás. Ale to nebude fungovat. Jen tím zesílíte pocity oběti a bezmoci v druhé osobě, zatímco by bylo lepší to ukončit a převzít nad sebou zodpovědnost. Je vaším osudem, být schopni se cítit celiství a kompletní, zcela autonomní, nezávislí. To je nejdůležitější podmínkou pro opravdu vyvinutý a naplňující vztah.

Léčivé vztahy

Jsou vztahy, které léčí a jiné, které ničí. Jednou charakteristikou vztahů, které léčí je, že partneři se navzájem respektují takoví, jací jsou, aniž by se snažili druhého změnit. V přítomnosti jeden druhého zažívají hodně potěšení, ale necítí se špatně, zoufalí či opuštění, když ten druhý není nablízku. V tomto druhu vztahu, nabízíte pochopení, podporu, povzbuzování tomu, kterého máte rádi, aniž byste se snažili vyřešit jeho problémy. Ve vašem vztahu je svoboda a mír. Mohou zde samozřejmě čas od času nastat nedorozumění, ale emoce, které vznikly, jsou krátkého trvání. Oba partneři jsou připraveni odpustit. Je mezi nimi spojení srdcem, díky němuž nedělají osobní aféru z emocí či chyb druhého. Protože se to nedotýká hlubší úrovně utrpení, nedávají tomu tolik důležitosti. Emočně jsou oba partneři nezávislí. Nezískávají svou sílu či svou spokojenost z uznání či přítomnosti partnera. On či ona nevyplňují prázdnotu ve svém životě, ale přidávají tomu druhému něco nového a vitálního.

V léčivých vztazích se také může stát, že se partneři znají z jednoho či z více minulých životů. Ale v tomto případě zde téměř nikdy není emoční karmická zátěž, jako je tomu u karmických vztahů. Obě duše se nejspíše setkaly v nějakém minulém životě v láskyplném vztahu. Jako přátelé, partneři či rodič a dítě se poznaly jako sesterské duše. Toto tvoří nezničitelné pouto během mnoha životů.

Dám vám jiný příklad: Nějaký mladý muž vyroste v chudé rodině někdy ve středověku, je hodný a citlivý a moc se neslučuje s okolím. Jeho rodina je složena z těžce pracujících lidí, spíše prostých, kteří moc neoceňují jeho snílkovskou a nepraktickou povahu. Když se stane dospělým, odejde do kláštera. Také není velmi šťastný, neboť jeho život je pln přísných pravidel a je v něm málo citu lidského srdce či laskavosti mezi lidmi, kteří tam žijí. Ale je zde jeden muž, který je jiný než ostatní. Je to kněz z vyššího stupně, ale není autoritativní a skutečně se o něj zajímá. Čas od času se zajímá o to, jak žije a udělí mu příjemné práce, jako je zahradničení. Pokaždé, když se vidí, je mezi nimi pocit uznání a souznění. Je zde tiché spojení v oblasti srdce. Ačkoliv se nevidí často, tento kněz je pro tohoto mladého muže zdrojem povzbuzení a naděje.

V dalším životě je tento mladý muž ženou. Je opět jemné a snivé povahy. Když dospěje, ocitne se v manželství s autoritativním a tyranským mužem. Na začátku jejich vztahu byla zamilovaná a okouzlená jeho silným charisma, ale později si uvědomí, nakolik ji jeho dominace dusí a tísní. Nicméně je pro ni těžké se od něj osvobodit. Ve svém zaměstnání se o této situaci zmíní svému trochu staršímu kolegovi. Podporuje ji v tom, aby se prosadila a zůstala věrná svým skutečným potřebám. Pokaždé, když spolu mluví, intuitivně ví, že má pravdu. Po několika vnitřních konfliktech se rozvede se svým mužem. Kontakt s jejím kolegou se vyvíjí. Cítí k němu spřízněnost. On je svobodný. Cítí se s ním tak dobře, že má pocit, že se znají odjakživa. Začínají pro oba láskyplný, uvolněný a přínosný vztah. Sympatie, která mezi nimi byla v minulém životě bere formu naplňujícího vztahu manželů...

To je léčivý vztah. Žena udělala důležité rozhodnutí tím, že opustila svého manžela a vybrala si svůj život. Tím, že takto učinila, prosadila svou emoční nezávislost. To je to, co vytvořilo základ pro naplňující a vyrovnaný vztah se spřízněnou duší.

Duše dvojčat - dvoupaprsky

V tomto bodě bych vám chtěl povědět o pojmu duše dvojčat - dvoupaprsky, který je vám jistě známý. Pojem dvoupaprsku na vás dělá velký dojem, ale je potenciálně nebezpečný, neboť může být interpretován tak, že ve vás zesílí bolest ze zrození a vaši emoční závislost, spíš než by ji vyřešil. Toto se stává, když berete pojem dvouparsku jako skutečnost, že vám druhá osoba úplně vyhovuje a doplňuje vás. To je pojem dvouparsku, který je vaší druhou polovinou. Předpokládáte tedy, že jednota a bezpečí, které vám tak krutě chybí, budou nalezeny u osoby, která je vaším dokonalým dvojníkem.

Podle této nevyzrále myšlenky se považuje, že duše jsou dvě poloviny, které dohromady tvoří jednotu. Obecně jsou dvě poloviny muž a žena. Tato myšlenka tedy naznačuje nejenom to, že jste nekompletní, ale také, že ve vaší podstatě jste muž anebo žena. Asi vidíte, že tento pojem dvoupaprsku není z duchovního pohledu správný. Činí vás závislým na něčem mimo vás. Popírá božský původ, který zahrnuje to, že jste Vše, muž i žena, a že jste celiství a úplní sami v sobě. Toto vytváří mnoho druhů iluzí, odvádějících vás sami od sebe. A tím „sami v sobě“ myslím vaše „Já“, Božství vašeho „já“, vaši „Já Jsem Přítomnost“. Žádná duše není předpokládána být polovinou jiné.

Dvoupaprsky - duše dvojčata existují a jsou literárně tím, co toto slovo zahrnuje: jsou dvojčata. Jsou to duše, které mají stejnou vibrační tonalitu (tón i barvu) nebo by se také dalo říci, že jsou narozeni ve stejnou dobu, tak jak je tomu u biologických dvojčat. Určitý okamžik narození, jedinečný okamžik v čase a prostoru, dává jedinečnou tonalitu duším, které se narodí. Nejsou vůbec závislé jedna na druhé. Nejsou ani muž ani žena. Ale jsou zajisté vyladěny jedna na druhou jako blízké duše.

Z jakého důvodu byly duše dvojčata- dvoupaprsky stvořeni? Proč existují? Často se domníváte, že důvod existence něčeho je proces učení, který obsahuje. Ale to neplatí u duší dvojčat. Důvodem existence duší dvojčat není se něco naučit. Cílem je pouze radost a tvořivost. Duše dvojčat nemají žádnou funkci v dualitě. Potkáte vaši duši dvojče, když transcendujete- překročíte dualitu, když se znovu identifikujete s Božstvím v sobě, s Božstvím, které je celistvé, nerozdělené a schopné mít jakoukoliv podobu či formu existence. Duše- dvojčata se potkají na své cestě zpět k sobě, na své cestě Domů.

Vraťme se na chvilku na začátek cesty. Do okamžiku, kdy jste opustili stav Jednoty, stali se individuem a vstoupili jste do duality. Náhle se zde objeví světlo i tma, velké i malé, zdraví i nemoc, atd. Realita se roztříštila. Už nemáte nic, co by vám připomínalo, kým Jste ve skutečnosti. Předtím jste věděli, kým jste podle toho, že jste byli „částí Jednoho celku“. V současnosti jste samostatnou a opuštěnou částečkou odtrženou od všeho. Ale aniž byste o tom věděli, někdo vás doprovází, je vám rovným, je vám podobný jako dvě kapky vody. Byli jste ve stejném prostoru pod ochranou Jednoty, tak blízcí jeden druhému, že jste ani nevěděli, že jste dva, až do okamžiku vašeho narození. To, co vás dva spojuje, je nad dualitou, je to něco, co předchází historii duality. Je obtížné toto vyjádřit slovy, neboť se to vymyká vaším běžným definicím identity, podle které je buď jeden nebo dva, ale ne obě varianty zároveň.

Jste tedy dva na cestě za vaším cestováním. Je to dlouhá cesta, na které procházíte mnoha zkušenostmi. Oba dva jste zakusili extrémy duality, abyste postupně objevili, že vaše podstata nespočívá v dualitě, ale mimo ni, v tom, co jí je skryté. Jakmile se stanete hluboce vědomi této skryté jednoty, vaše cesta zpět začíná. Pomaličku začínáte mít pocit, že jste méně spojeni s vnějšími věcmi, jako je moc, sláva, peníze či prestiž. Čím dál tím víc chápete, že klíč není v tom, co žijete, ale ve způsobu, jakým to žijete. Vytváříte si sami své štěstí či neštěstí podle vašeho stavu mysli. Objevujete svrchovanost vašeho vědomí.

Až jednou projdete všemi výškami a nížinami duality, nastane okamžik, kdy se znovu setkáte s vaší duší dvojčete - dvoupaprskem. V energii a vzhledu vaší duše dvojčete objevíte vaši velmi hlubokou část vás samotných, vaší podstaty mimo dualitu a díky tomuto poznání, se začnete lépe chápat a stanete se vědomi toho, kým ve skutečnosti Jste. Vaše duše dvojčete je pro vás vaším zrcadlem, povznáší vás nad limity vašich omezených představ o vás samých, které jste vstřebali během tohoto života a životů minulých. Osvobodíte se od těchto představ, když spatříte váš odraz ve svém dvoupaprsku- duši dvojčete. Je to jako připomenutí a nemá to nic společného s emoční závislostí. Vaše setkání z vás učiní dvě silnější a vědomější individua, která vyjadřují svojí tvořivost a lásku na Zemi. Toto urychlí vaši cestu nazpět a pomůže vám se dostat na vyšší úroveň - a u toho stále jste a vyjadřujete svoji jedinečnou individualitu.

Nakonec jsme všichni jedním. Jsme podpořeni univerzální energií v každém z nás. Ale zároveň je v každém z nás jedinečnost. Duše dvojčete je v určitém bodě spojení mezi individualitou a Jednotou. Je to jako most k Jednotě. Když se spojíte vědomě a fyzicky s vaší duší dvojčete, způsobíte stvoření něčeho nového: třetí energie zrozené z vašeho spojeného činu. Tato energie vždy pomáhá posílit mysl Jednoty ve větším měřítku jak ve dvou. Neboť jsouc na cestě zpět Domů, duše dvojčat se cítí inspirovány zakotvit energie lásky a Jednoty na Zemi a učiní tak způsobem, který se nejlépe slučuje s jejich jedinečnými talenty a schopnostmi. Tímto způsobem láska duší dvojčat vytváří most mezi „být jeden“ a „být Jeden“.

Existuje velmi hluboké spojení mezi dušemi dvojčat, ale to se nemění nic na faktu, že jsou kompletní jednotky samy v sobě. Jejich znovu-spojení vytváří lásku a radost a jejich setkání zesiluje tvořivost a sebe-realizaci. Navzájem se podporují, aniž by upadly do emoční závislosti. Láska mezi dušemi dvojčat není zde pro to, aby každou duši učinila celistvou, ale aby vytvořila něco nového: namísto toho, aby se dva stali jedním, se dva stanou třemi.

Vyléčení bolesti z kosmického zrození

Setkáte se svojí duší dvojčete v určitém okamžiku. Prosím vás, ať je tato vědění pro vás dostačující. Nesnažte se vytvořit naděje či očekávání, které vás oddalují od zde a nyní. To, co je důležité v tomto okamžiku je to, abyste si plně uvědomili, že láska a bezpečí, které si tak silně přejete, jsou přítomné ve vás. Klíčem je uvědomit si, že absolutní přijetí vám nikdy nemůže být dáno někým jiným, dokonce ani ne vaší duší dvojčete.

Nejenom v milostných vztazích, ale také ve vztazích rodič-dítě, existuje snaha najít absolutní jednotu či bezpečí jeden v druhém. Vezměte si rodiče, který se tajně snaží, aby jeho dítě splnilo sny, které sám nedokázal splnit. Či dítě, které pokračuje v úzké závislosti na rodičích, když už je dospělé a považuje je za absolutní bezpečí.

Je důležité pochopit skrytou dynamiku a motivace ve svých vztazích a vyléčit je světlem svého vědomí. Vaše kosmická nostalgie nebude vyléčena nějakým vztahem. Jen vy sami ji můžete vyléčit a to plným uvědoměním toho, kým Jste. Tím, že si uvědomíte, kým Jste. Uvědoměním si vlastního světla, vší krásy a Božství. Taková je destinace vaší cesty.

Nevrátíte se do stavu Jednoty, do stejného, z něhož jste odešli. Pokrývka lásky, ze které jste se zrodili, představovala vaši embryonální stádium. Teď se stáváte Božstvím v plné dospělosti. Vytvoříte pole lásky a absolutního bezpečí ze svého celého srdce a dovolíte ostatním toto sdílet bezpodmínečně. To je podstata Božství: bezpodmínečná láska, která září, tvoří a miluje bezpodmínečně.

Chtěl bych vás teď požádat, abyste několik okamžiků zůstali v tichu a pocítili vaše „Já“, vaši jedinečnou bytost uvnitř vás. Pokud jste obklopeni lidmi, pociťte velmi silně vaše „Já“ během několika okamžiků. Bezpodmínečně jste touto částí Božství. Není to něco, co vám může být odstraněno, je to nepopíratelná přítomnost která JE.

A teď, vnímejte, jak pro vás tato nepopíratelná část vaši „Přítomnosti Já Jsem“ může být zdrojem radosti a síly. Řekněte ANO zázraku svého vlastního Bytí. Ano, Já jsem Já. Jsem oddělen a jedinečný, mé osobní já. Můžu se hluboce znovu-spojit s ostatními, ale cítím vždy také to „já“. Myslíte si možná, že za tímto je samota a opuštěnost, ale prosím vás, buďte nad těmito myšlenkami, a pociťujte sílu a vitalitu, která je ve vás. Pokud řeknete skutečně ANO této své individualitě, poznáte důvěru sami v sebe. Na tomto základě vytvoříte láskyplné vztahy. Samota a opuštěnost zmizí.

Když vás přepadnou pocity samoty a opuštěnosti, vezměte své vnitřní dítě do své náruče. Viďte zranění v tomto dítěti. Sní o absolutním bezpečí, které jednou znalo, když bylo zárodkem. Chce spatřit se odrážet toto bezpečí na tváři vašeho partnera, vašeho dítěte, vašich rodičů, vašeho terapeuta. Ukažte tedy svojí tvář tomuto dítěti. Máte pro něj tvář anděla. Jedině vy sami můžete uzdravit toto dítě absolutním způsobem, o kterém jste kdy snili. Ani já, ani žádný jiný „mistr“ není schopen toto pro vás udělat. Můžeme vám pouze ukázat směr. Jste zachránci sami sobě.

Nakonec bych vás chtěl požádat, abyste na několik okamžiků cítili naše spojení. Když nejste fyzicky přítomni a čtete tento text, pociťujte naše spojení. Nesoustřeďte se teď na vaše „já“, ale na to, že jsme spolu. Pociťujte energii, která nás spojuje. Je to touha být celiství. Představte si teď, že jsme obklopeni nejsilnější energií, která existuje, energií vašich probuzených Já, energií anděla, kterým Jste. Dýchejme v této energii a hluboce vnímejme její sílu.

Děkuji za vaši přítomnost, Jeshua...

Pamela Kribbe 2006

(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila z francouzského jazyka Mgr. Mirka Soukupová)

 

JESHUOVO POSELSTVÍ Z ROKU 2006, KTERÉ JE STÁLE VELICE AKTUÁLNÍ. :-) Livisipea

Zobrazení: 2331

Komentář přidal(a) Ladislav dne 4.Listopad.2012 v 23:57

Vďaka za prepotrebné informácie..

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 5.Listopad.2012 v 16:14

Co je to pravá, čili bezpodmínečná láska, vytvářející euforické pocity, v čem je obsažena a jak ji lze začít vyzařovat do všeho a všech je uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Slávka dne 7.Listopad.2012 v 18:39

Díky za krásné a pravdivé Jeshuovo poselství, je tak nádheně řečeno  a na vlastní kůži jsem si mnohé vyzkoušela a prošla tím a dostala se tam, kde dnes jsem. Je to osvobozující. Moc díky.

Komentář přidal(a) Marie Pachtová dne 10.Říjen.2013 v 10:29

Jsem štastná že žiji v dnešní převratné době kdy se brzy dočkáme

návratu do svého skutečného DOMOVA!

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 29.5.2020

Čo sa deje GEOMETRICKY /v zmysle kozmickej geometrie/ je ľahko predstaviteľné spôsobom vizualizácie živého svetla, ktoré sa vlní /tečie, prúdi/ v tvare kružníc zo stredu svetelného ZDROJA všetkých a všetkého smerom do priestoru. To isté vyžarovanie…Zobrazit další
před 3 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Osho: Učení o sexu, aneb příčinou nadváhy, zdravotních neduhů, agrese, deprese a např. upovídanosti je zablokovaná sexuální energie uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Pineal Gland: A Pleasure Far Bigger Than Sex - Sadhguru Video Here."
před 4 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Zdánlivě nesouvisející video: Matrix a kolaps ekonomiky Video ZDE.Tato zaslepenost se samozřejmě týká naprosto všech, nejen Slováků. (Tím neříkám, že lidem též doporučuji…"
před 5 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Connection Between 5G and the Coronavirus #5G #Covid19 - Here.  "
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Že by někteří zloduši měli na noze sledovací zařízení, z důvodu, aby nemohli někam zmizet? Posuďte sami. :-) These Boots Were Made For Walking Zobrazení ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Chazarský podvod s Covid-19 selhává a Bill Gates je chodící mrtvola. Generál jezuitů – černý papež je mrtev Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co že to bylo v roce 1989 za revoluci, kam se poděl všechen státní majetek, aneb pokud bychom to nechali jít takto dál, kam bychom se dostali? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MaP 119 Šokující tajemství Václava Havla a sametové revoluce! Skutečný hrdina Charty 77 vypráví! Video ZDE.* MaP 120 (73) Šokující tajemství Václava…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Krutý experiment s Čechy. (přečtěte si to, je třeba být v obraze) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MaP 120 (73) Šokující tajemství Václava Klause - Tajné operace s agenty StB a KGB I Video ZDE.* MaP 179 (74) Operace Stasi a KGB aneb Bakala, Sobotka a Gross. OKD je pouze vrcholem ledovce! Uvedeno ZDE.*…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zveřejnění důkazů je součástí pokusu probudit ovce do reality existence gangsterské globální nad-vlády, která se ovšem díky odhalování utajovaných skutečností už konečně hroutí v základech uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MaP 172 Nacistická tajemství knížecí rodiny! Havlem zakázaná kniha! Video ZDE.* MaP 378 Tajné plány Bruselu odhaleny! Budete se divit, co na Vás chystají! Nesměly být…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MaP 378 Tajné plány Bruselu odhaleny! Budete se divit, co na Vás chystají! Nesměly být prozrazeny Video ZDE.* MaP 451 Konec Cenzury! Trump oznámil, že okamžitě tvrdě zakročí proti cenzuře na…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zveřejnění důkazů je součástí pokusu probudit ovce do reality existence gangsterské globální nad-vlády, která se ovšem díky odhalování utajovaných skutečností už konečně hroutí v základech uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... V minulosti jsme psali o Německu, které nemá mírovou smlouvu a je neustále ve válečném stavu. Proto jí (Merkelové) byla mírová smlouva vítěznými mocnostmi…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Velice zajímavé a poučné video: CO JE VIRUS A CO NENÍ - jak je to doopravdy? - ZDE.Vynikající následující video si ve vlastním zájmu též co nejdříve…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat! Dr. Buttar odhaluje, kam směřuje šíření strachu kolem koronaviru, proč…"
středa
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Zakázané snění [Válka o vědomí 2] Vynikající, inspirující a osvětlující informace ZDE.* Celostní lékař hovoří o síti 5G, šišince…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MaP 440 Tajné plány globalistů - Proč 11.února 2020 nakupovali akcie neznámé biomedicínské firmy? Uvedeno ZDE.* Sdílejte všem, jsem na policii kvůli seznamu smrti Video ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Pokud chcete být a setrvat nejen zdraví, řiďte se ve vlastním zájmu informacemi uvedenými např. ve videu s názvem: Nie sme chorí, sme trávení Uvedeno ZDE. * Svět podle společnosti…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nikoliv coronavir, ale vakcíny, které jsou na nás nachystané, jsou zdraví velice škodlivé! Víte, co za tím vším stojí a proč? Měli byste se o to ve Vlastním zájmu zajímat! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat! Dr. Buttar odhaluje, kam směřuje šíření strachu kolem koronaviru, proč se…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Všechny nejděsivější epidemie v Kongu, na Filipínách a v Afghánistánu jsou spojeny s Gatesovými vakcínami. Do roku 2018 byly ¾ případů obrny ve světě z Gatesových…"
úterý

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby