MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

 

 

Milovaní mistři, nejprve bychom Vám rádi objasnili, CO VZESTUP NENÍ. Na vašem současném stupni vývoje je vzestup fyzického těla možný jen pro několik málo pokročilých avatarů, kteří otevřeli cestu pro vzestup lidstva vstříc dalšímu stupni vyššího vědomí. Milovaný Jeshua spolu s mnohými velkými avatary a s andělskou říší připravili půdu a zaseli Vesmírná Semínka Světla Stvořitele v přípravě na tento velkolepý proces.

 

Abyste byli schopni se v této chvíli povznést ve svém fyzickém těle, museli byste již téměř dokončit transformaci svého fyzického těla do frekvencí Božího Světla a pozvednout harmonii Písně své Duše do nejvyšších úrovní páté dimenze a výše. Domnívat se, že je možné během jednoho života přeměnit hustotu fyzického těla třetí či čtvrté dimenze ve Světelnou schránku páté dimenze, je jen zbožné přání.

Vy, předvoj, Hvězdná Semínka, dodáváte, co je potřeba, tedy Pevné Částice Světla, aby byla aktivována Semínka vzestupu, která byla na Zemi zaseta před více než dvěma tisíci let. Lidstvo je nyní ve fázi očisty, ve fázi přípravy na mnohem větší rozšíření vědomí. Tento proces se šíří po celé Zemi, zasahuje stále více Duší a tím se dále zrychluje.

Ve stávající fázi vývojových změn jsou fyzická těla uchazečů/učedníků na Cestě naplňována transformující silou Světla Stvořitele. Probouzejí se buňky jejich vyššího vědomí a šíří se na základě alchymických vzorců transformace. V této chvíli očišťujete své Aurické Pole od velkého množství negativních/pokřivených vzorců vibračních frekvencí, které vaše Aurické Pole zastíraly a ve vaší tělesné schránce tak zdůrazňovaly všechny nedostatky.

Vaše buněčné tělo je zaneseno toxiny, kterých se musíte buď zbavit, nebo je zjemnit a pročistit, abyste mohli znovu přijímat harmonické frekvence své mnohaúrovňové tělesné stavby. Buňky vašeho Světelného Těla byly ztmaveny a stejně tak se vaše Aurické Pole postupem času zamlžilo a znečistilo negativními energiemi. Božské buňky stále zůstávají ve vás a okolo vás, pouze časem zeslábly a ustoupily, když nebyly dostatečně vyživovány. Je to, jako byste dlouhodobě dostávali kontaminovanou potravu, která by nakonec zahubila vaši tělesnou schránku. Tělo tužeb ega je důmyslné a vytrvalé; stále vás bude nabádat k dalším a dalším tělesným požitkům a k požitkářství obecně, což může často vést až ke katastrofickým následkům.

Musíte pochopit, že různé části vašeho těla souzní s velice různorodým spektrem frekvenčních vzorců, v závislosti na otáčení a čistotě vašeho čakerního systému. Vždy byste měli usilovat o největší možnou rovnováhu na všech úrovních svého Vyššího Já, které budete přijímat, a být si vědomi toho, že je to proces, který nikdy nekončí, neboť všechny úrovně Stvoření mají vrozenou touhu dosáhnout vyššího stupně vědomí.

Uvědomte si, že lidstvo zažívá současně čtyři reality: fyzickou, mentální, emocionální a astrální. Ve fyzickém/materiálním světě, kde hrají hlavní roli vaše tělo a tělesné smysly, určuje váš zdravotní stav míru, do jaké budete moci být zapojeni do dění na tomto světě a jak moc tuto zkušenost oceníte. Váš postup do vyšších rovin vědomí je jako pozvolné procitání; postupně se probouzíte k moudrosti a radám své Duše a nejbližšího Vyššího Já/Nad-Duše. Vykročením na Cestu o-Světle-ní si začínáte vytvářet vědomé/aktivní uvědomění. Nejprve se musíte zaměřit na fyzickou stránku svého bytí: na svou tělesnou schránku, čakerní systém, na svou citovou podstatu a na své mentální schopnosti. Časem, až se vám podaří ve svém tělesném Stavu Bytí zharmonizovat, vyrovnat a plně přijmout určitý stupeň vědomí jednoty, budete připraveni získat přístup k vibračním vzorcům, k moudrosti, vlastnostem a schopnostem reality vyšší čtvrté a nižší páté dimenze. Toto je základní proces, kterému také říkáme Vzestup Vědomí.

Všichni máte Éterické Tělo, které nese celistvou, věrnou repliku vašeho těla fyzického, mentálního a emocionálního. Když zemřete nebo opustíte svoje tělo, je poškozeno Stříbrné Vlákno (jak je někdy nazýváno) a vy úplně vyprázdníte svou fyzickou schránku, která se okamžitě začne rozpadat. Zůstane pouze slupka jemněhmotného těla, které se skládá z astrální, emocionální a mentální hmoty, která musí být rozpuštěna dříve, než může Duše postoupit na další úroveň cíleného uvědomění. Již jsme vám vyprávěli, jak jsou neprobuzené Duše brány do míst, které lze nazvat Jednotkami Intenzivní Péče, kde je do Aurického Pole každé Duše nepřetržitě vyzařována Láska/Světlo Stvořitele, dokud není negativní schránka nepatřičných energií zcela přeměněna.

Ovšem je důležité, abyste pochopili, že proces smrti/přechodu, který následuje po životě, se radikálně změnil. Duše již nyní neputují do hutných astrálních plání, aby vyčkaly na svou příležitost reinkarnovat se na Zemi. Pokud jste Sebe-uvědomělý člověk, jehož Píseň Duše souzní s energiemi vyšší čtvrté, nižší páté či s energiemi vyšších dimenzí, automaticky se přesunete do odpovídající sféry, kde se všechno zdá být takové, jaké to bylo v realitě, kterou jste právě opustili, jen je to nádhernější, velkolepější, více láskyplné, radostné a pokojné. Branami nebeských sfér projdete při plném vědomí. Svůj uplynulý život budete vnímat jako pozorovatel, a budete se moci rozloučit se svými blízkými. Ti se ale časem vytratí do pozadí, pokud to nejsou členové vaší nejbližší Rodiny Duší.

Jak již víte, frekvence, s nimiž souzníte a které vyzařujete, budou určující pro to, do jaké dimenze či sféry se dostanete a jakou úroveň budou mít vesmírné informace, ke kterým získáte přístup. Vaše Aurické Pole je jako plášť, který obklopuje vaše Éterická/Astrální Těla. Je to buďto Světelný plášť anebo rubáš tvořený negativní, nesourodou energií, kterou jste nahromadili během svých mnohých minulých životů a zkušeností. Jste tvořeni jednotkami energie – energie mentální, emocionální, tělesné, astrální a duchovní. Musíte přijmout a pochopit skutečnost, že jste stvořeni z velmi mocné energie, že jste jedinečné Jiskry Božího Vědomí. Jako Sebe-uvědomělý spolustvořitel můžete také zacházet se svou energií prostřednictvím silných myšlenek, činů a záměrů.

Žijete vlastně ve víru energií, silových polí, která obsahují buď Prvotní podstatu Životní Síly, poloviční spektrum Světla nižších dimenzí, nebo zázračné, všeobjímající Pevné Částice Světla Stvořitele z vyšších sfér vědomí. Stav vaší mysli a povaha neboli ozvěna vaší citové podstaty ovlivňují výsledek vaší tvořitelské snahy. Jako spolustvořitelé budete utvářet a projevovat své tvůrčí myšlenky a poté samozřejmě sami zažijete výsledný účinek projevu svých myšlenek a činů podle znění Vesmírných Zákonů.

Je vám souzeno začít řídit síly a proudy Vesmírných energií. Stát se vědomým pozorovatelem a neulpívat. Nenechávat se vtáhnout do víru negativních energií, tvořených jinými lidmi. Naučte se zůstat pevní a ovládat sami sebe i své Posvátné energie. Nedovolte nikomu, aby narušil váš klid a harmonii. Když však někdy přijdou čistě lidské potíže, zklidněte se, zhluboka se nadechněte, znovu se vraťte do svého středu a vyšlete kolem sebe vlnu Fialového Plamene, který přemění a rozpustí jakékoli nesouladné energie. Někdy jste v hodnocení svého vlastního Já příliš přísní. Dokonalost se od vás neočekává, drahá srdce.

Důležitou roli bude hrát vaše Vyšší Duše, Nad-Duše, jejíž vyzařování bude prostupovat vašimi fyzickými a emocionálními těly a tím postupně uvolňovat všechny nahromaděné zbytkové astrální prvky negativity. Spojené Světlo Nad-Duší celého lidstva postupně rozpouští znečištěné, poničené vibrační vzorce astrálních rovin, které byly v minulosti nazývány „kolektivním vědomím“, tedy negativních myšlenkových vzorců lidstva. Stěžejními vlastnostmi Nad-Duše jsou láska, mír a radost. Myšlenky většiny lidí jsou obecně náhodné a nesoustředěné. Pokud se naučíte snížit úroveň frekvenčních vln ve svém mozku a udržet vědomí ve Stavu Alfa, budete moci přesně zaměřit své myšlenky a dát přesný směr svému podvědomí. Techniky ovládnutí Stavu Alfa jsou hluboce působícím a silným nástrojem. Vaše vědomá mysl má schopnost chápat, ale právě vaše podvědomá mysl přicházející informace zpracovává a následně vyvíjí činnost. Pokud se stanete Mistry Stavu Alfa a udržíte se na potřebné úrovni vědomí, budete mít možnost hovořit se svou podvědomou myslí. Schopnost přímo komunikovat se svou hlubokou, pudovou vnitřní myslí a Svatou Myslí zasahuje mnohem hlouběji než síla vůle. Zjistíte, že zcela přirozeně děláte ta nejlepší rozhodnutí a podnikáte správné kroky k dosažení svých cílů.

Proces vzestupu začíná tím, že se vaše Duševní Já znovu zhostí svého úkolu řídit vaše tělesné Já. Je to, jako by byl ve vaší DNA zažehnut plamínek, který obsahuje otisk vašeho dokonalého Kadmonového Těla Adama/Evy. Prostřednictvím vyšších frekvencí Světla, které jste již začali přijímat, je aktivováno množství dosud skrytých kódů. Tyto vibrační vzorce Světla obsahují specifické kódování barev a harmonie, které ovlivňuje všechny buňky a orgány fyzického těla. Buňky začnou postupně Světlo vstřebávat a zpracovávat, a tyto Světlo nesoucí buňky poté začnou prostupovat a ovlivňovat celou tělesnou schránku.

Následně je započat proces přeměny, kdy vyplavou všechny toxické látky, citová traumata, bolestné vzpomínky a zkušenosti uložené v těle. Tím dojde k množství nepříjemných tělesných příznaků, za všechny je možné jmenovat bolesti v různých částech těla, příznaky chřipky, bolesti hlavy, zmatení či dočasná ztráta paměti.

Další stupeň obnovy Aurického Pole zapojuje emocionální tělo a astrální roviny vědomí. Až se vaše fyzické tělo více vyvine, bude schopno přijímat více a více jemných částic Světla. Vaše realita ve čtvrté dimenzi se začne hroutit a váš svět iluzí bude zkreslený a matoucí. Může se začít rozpadat i struktura vaší náboženské víry, následkem čehož se mnozí z vás budou cítit zranitelní a bez vedení či cíle. V tomto okamžiku dojde ke splynutí na úrovni Vyššího Já: část vašeho Vyššího Já související s Nad-Duší a sídlící ve Hvězdě vaší Duše (v Osmé Čakře) začne vysílat signály/paprsky Světla vyšších frekvencí do vaší Svaté Mysli, Svatého Srdce a do celého čakerního systému. Tyto paprsky aktivují vaše intuitivní schopnosti a mimo jiné obsahují informace, které potřebujete pro pochopení toho, kdo skutečně jste. Uvnitř vás může být zažehnuta Božská Nespokojenost.

Vaše Božská Buňka Diamantového Jádra nyní přijímá více a více Božího Světla, což aktivuje a zvětšuje sílu Paprsků Božího Vědomí v Jádru vašeho Svatého Srdce. Tento proces je naprogramován ve vašem Božském Otisku a je také zakódován ve vaší DNA. V této fázi již začnou buňky reagovat na Světlo jako na svůj hlavní zdroj energie. To je hlavní důvod, proč uchazeči na Cestě často změní svůj jídelníček a jedí méně hutnou stravu, neboť jejich fyzická a emocionální těla jsou již živena Pevnými Částicemi Světla, tedy potravou bohů.

Až postoupíte hlouběji do sféry jemného Světla, mohou se zostřit vaše tělesné smysly a také vaše vnímání barev a zvuků. Zesílení tělesných smyslů značí, že buňky ve vašem Aurickém Poli začínají plnit úkol pročištění hutné, omezující energie, která se zde nashromáždila v průběhu dlouhých tisíciletí. Mlhavé vězení, které vám zastíralo smysly a drželo lidstvo v zajetí, je postupně zaplavováno Světelnými buňkami. Vaše Aurické Pole tak bude moci silněji zářit a čím dál více Duší se bude probouzet a uvědomovat si svůj vnitřní potenciál. Fyzické tělo si bude muset postupně znovu zvyknout na vliv Živoucího Světla, které přináší změny a umožňuje vám znovu přijmout původní Světelné Tělo, které bylo vytvořeno pro celé lidstvo.

Milovaní, nespočívejte zrakem na chaosu a zkáze, které nyní řádí na Zemi. Každý den prožívejte ukotveni ve svém Svatém Srdci, ve svém Solárním Centru Síly, abyste mohli do své tělesné schránky přijímat nejvyšší možné množství Světla Stvořitele. Poté posílejte tento vzácný dar dolů do jádra Země a ven do okolního hmotného světa. Vězte, že když jako Služebníci Světa na celé planetě spojíte své síly, dosáhnete znatelné změny. Přinášíme spolu změnu pro vyšší dobro, kterou nám nelze upřít. Já jsem navždy váš věrný průvodce a ochránce.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

Přijala Ronna Herman, červenec 2011

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

www.vzostup.sk

 

Zobrazení: 544

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 28.Červenec.2011 v 13:20
Z důvodu, že celá sluneční soustava dostane přímý zásah fotony pramenícími z galaktického středu - srdce galaxie (jež v sobě nesou GALAKTICKOU úroveň vědomí) proto bude mít možnost navrátit se nazpět do jednoty naprosto každá bytost (dokonce i ti kteří jsou tzv. temné bytosti), ale na to, aby byl člověk (bytost) schopen se dostat nazpět do jednoty, se bude muset nejen dostatečně zharmonizovat, ale i si přát přejít nazpět do světů jednoty, ve kterých každý smýšlí jedná a tvoří tak, aby to bylo pro prospěch VŠECH zúčastněných.

Ti kteří projdou transmutací do páté dimenze - jednoty, si svá těla ponechají, ale veškeré hmotné projevy existencí (čili nejen těla - schránky bytostí, ale i věcí) se přetransformují - promění z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů, což je světelná sluneční plazma, zkrystalizovaná do polo-hmotného polo-světelného projevu své existence, takže svítí, podobně jako slunce. Čili veškeré hmotné formy v této sluneční soustavě se pouze přemění z jedné formy své existence do jiné, vyšší formy existence (ve frekvenčně vyšší oktávě), něco jako když se housenka zakuklí a stane se z motýlem.

Pokud si toto některé bytosti ale nepřejí a chtějí nadále zůstat bezohlednými bytostmi, kterým jde především o jejich VLASTNÍ dobro (a ne o dobro všech zúčastněných), tak takovéto bytosti se do světů jednoty samozřejmě dostat nebudou moci a tak se nejpozději přes galaktický nulový bod (což je vstup do hyperprostoru spojující naprosto vše se vším) budou muset přemístit do nějakého paralelního vesmíru, ve které stále ještě existují dualitní světy a jejich reality.

To, co rozhoduje o tom, kdo se do jakého světa dostane, jsou vnitřní osobní frekvence, neboť ty vytváří projekční a gravitační pole, která každou bytost promítnou do takového světa a takové reality, do které svými osobními frekvencemi skutečně patří. Ve světech jednoty, čili v páté a vyšších dimenzích totiž již nemůže existovat "dobro" i "zlo" současně v jednom a tom samém prostoru (jako je tomu ve světech duality), to znamená, že sobecké bytosti již nebudou moci být ve stejném prostoru, ve kterém jsou bytosti dobrotivé.

Podrobností o tom jak funguje přitažlivost stejnorodých frekvencí je uvedeno zde: www.trefy.cz/elektromagnet

Více podrobností o transformaci je uvedeno v článku s názvem: "K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde.", uvedeném zde:
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/k-cemu-v-patek-21-12-2...
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 28.Červenec.2011 v 13:20
Je třeba si konečně uvědomit, že všichni a všechno ve své podstatě není žádná tzv. hmota (čili existence jednotlivých věcí a bytostí), ale že všichni a všechno jsou především kosmické vědomí JÁ, dočasně individualizované do projevů všemožných JSEM to či ono, čili že je to všechno energie světla, nebo-li aktivního vědomí, které se pouze domnívá, že je to či ono.

V nulovém bodě (což je bod zrodu a zániku vně projevené existence) se ale vše rozloží z tzv. hmotných projevů existencí na pouhou tuto kosmickou energii vědomí (pamatující si čím v hmotném projevu byla), přičemž po opuštění nulového bodu tato jednotlivá vědomí opět zkrystalizují nazpět do vně projevené existence.

Jelikož si ale v nulovém bodě naprosto vše se vším navzájem vymění informace (čímž se všichni a všechno obohatí o zkušenosti a moudrosti ostatních existencí), proto se všichni a všechno bude moci promítnout do podstatně vyšších a dokonalejší úrovní a projevů existencí než ve které byly původně.

Více podrobností je uvedeno v článku s názvem: www.trefy.cz/energienulovehobodu

Světelná rodina ze světů jednoty na nás už čeká. Podrobnosti jsou uvedeny zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/posolstvo-n-rodov-n-...
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 28.Červenec.2011 v 21:25
.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.


Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.


Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout k užívání zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.


Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.


Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 1 hodinou
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Straší vás rakovina? :-( Jezte ovoce nalačno a postrašte ji taktéž! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Proč při půstu rakovinné buňky chcípnou, :-) se dozvíte z videa: LÉČBA PŮSTEM - francouzský dokument, 2012 Uvedeno ZDE."
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jak neumřít, rakovina, cukrovka, infarkt, infekce a půst Uvedeno ZDE. * Proč jíst jedno jídlo denně a jak pomalu začít Uvedeno ZDE. * Jaroslav Dušek - Třicet let bez léků a jídlo…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Parodie: Lupo Anetta - Bruselská internacionála. :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Video: Kríza neexistuje Uvedeno ZDE. Krize jsou vytvářeny nejen uměle, ale i záměrně!* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod…"
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Parodie: Lupo Anetta - Bruselská internacionála. :-) + související články a videa

* Parodie: Lupo Anetta - Bruselská internacionála. :-) Uvedeno ZDE. Související články a videa:* EU nás okrádá, vzpružila si svou vlastní…Zobrazit další
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa : 20.3.2019 Info

Tavenie do biela. Silou slnečného vetra, ktorou nadobúda na objemovosti energia rozpínajúca sa zvnútra Zeme a všetkých, ktorí s čistotou ladia. Táto energia je ako krištál ...... ako kvapky vody horského potoka...... ako svetlo prúdiace vybrúsenými…Zobrazit další
středa
Uživatel Wena zveřejnil stav.
"♥♥♥Miluj,miluj,miluj♥♥♥"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Od peněžního a měnového systému k ekonomice založené na přírodních zákonech a zdrojích (Ing. Petr Taubinger) POdrobnosti v článku: Nechcete-li už být zaslepeným, snadno…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu ........na konci západ nad Itálií ! uživatele Ina Obr.
"* VIDEO: Necenzurované záběry masakru muslimů v Christchurch vyvolávají podezření, že se jednalo o False Flag operaci s krizovými herci! Žádný křik obětí, žádné díry…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse O čem je třetí průmyslová revoluce, aneb proč již brzy nebude potřeba pro někoho otročit 40 hodin týdně, takže nám všem zbude spousty času na zábavu, koníčky a seberealizaci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jsme na rozcestí a prahu obrovských změn!* prof. Peter Staněk 25.1.2019 Myjava - časť 1 ZDE.* Vzpoura strojů, aneb proč si dávat VELKÝ pozor na umělou inteligenci Uvedeno ZDE.* Pokud se k moci dostanou ti,…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse O čem je třetí průmyslová revoluce, aneb proč již brzy nebude potřeba pro někoho otročit 40 hodin týdně, takže nám všem zbude spousty času na zábavu, koníčky a seberealizaci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* prof. Peter Staněk 25.1.2019 Myjava - časť 1 ZDE.** Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně…"
středa
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Václav aktualizoval svůj profil.
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Invaze 1944 vs invaze 2015 aneb je na čase se konečně probrat uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Europe’s most fortified border is in Africa Here. * Hungary Is Locking Up Migrants In Shipping Containers To Stop Border Crossings (HBO) Here."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Proč když už je v Sýrii od loňska mír, proč se o tom nemluví? Proč EU imigranty do jejich již bezpečné vlasti nevrací a chce je nadále rozmisťovat po Evropě? Kdo za tím vším stojí a co s tím sledují? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Europe’s most fortified border is in Africa Here. * Hungary Is Locking Up Migrants In Shipping Containers To Stop Border Crossings (HBO) Here."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Otevřený dopis bývalého víceprezidenta Českého Červeného kříže (nejen o byznysu s emigranty) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Europe’s most fortified border is in Africa Here. * Hungary Is Locking Up Migrants In Shipping Containers To Stop Border Crossings (HBO) Here."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Silvana Heissenberg, německá herečka, napsala Merkelové tohle: uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Europe’s most fortified border is in Africa Here. * Hungary Is Locking Up Migrants In Shipping Containers To Stop Border Crossings (HBO) Here."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Proč arabští imigranti neimigrují do bohatých arabských zemí? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Europe’s most fortified border is in Africa Here. * Hungary Is Locking Up Migrants In Shipping Containers To Stop Border Crossings (HBO) Here."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Najdi si 5 minut čas pro budocnost své rodiny a dětí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Europe’s most fortified border is in Africa Here. * Hungary Is Locking Up Migrants In Shipping Containers To Stop Border Crossings (HBO) Here."
úterý

© 2019   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby