* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Milovaná rodino světla,

Toto je velký okamžik transformace planety Země, vytvoření Nové Země a Zlatého Věku Míru a Lásky. Dosáhli jste časového portálu či hvězdné brány – 11/11/11. To reprezentuje „Kosmický Okamžik“ Globálního Probuzení a Jednoty. Je to okamžik, kdy budou „Světelné“ či „Kosmické kódy“ Obnovy přijaty do Krystalické mřížky Země. Přijetí Kódů Obnovy opět zrychlí frekvence Zemského Hologramu a umožní znovuspojení s Vědomím Sedmé Dimenze, jak planeta pokračuje na své Cestě do Božího Srdce Multidimenzionálního Vědomí.

 

Je to moment Radosti a Oslavy. Jste na své cestě „domů“… individuálně i jako civilizace této planety. Velké Probouzení je v plném proudu! Ti z vás, kteří jsou připraveni, se vydali za naplněním účelu Duše Nové Země a stávají se Multidimenzionálními „ukazovači cesty pro lidstvo“. Jak se Země usazuje do Holografického Matrixu Nové Země Páté Dimenze, lidstvo se učí, jak vyjádřit Jednotu a Jednotné Vědomí Propojení – to je Esencí Páté Dimenze. Denně si začínáte uvědomovat, že jste skutečně Občany Planety – Jedna Rodina se společnými problémy a záležitostmi. Začínáte také vnímat, že jediným způsobem, jak tyto problémy vyřešit, je sejít se (spojit se) v Míru a Lásce a vytvořit Novou Cestu vpřed.

Milovaná Rodino Světla, oslavujeme tento Veliký Okamžik Transformace. Na konci roku 2010 jsme byli velice šťastní, když Země učinila svůj „skok Vzestupu“ ze Staré Třídimenzionální časové linie do Nové Pětidimenzionální linie. V tom okamžiku byly všechny scénáře „Konce Světa“ zneplatněny zároveň s tím, jak se Země a všechny její Živé bytosti sladily s Realitou Znovuzrození a Nové Země. Poté, v srpnu 2011, v čase Lví Brány, jste učinili další krok vpřed tím, že jste se spojili s Šestou Dimenzí a Proudem Hojnosti a Manifestace, který odemkl Novou Zemi. Ti z vás, kteří byli připraveni, ukotvili tyto energie „Linie Růže“ krystalické mřížky – tyto energetické meridiány přenášejí Vědomí Kosmického Krista do Srdce Planetární Mřížky.

Nyní, v 11/11/11, ti, kteří vstupují do Multidimenzionálního vědomí jako „ti, co ukazují cestu“, ukotví Sedmou Dimenzi – Vědomí Vzestoupených Mistrů Světla. Stanete se nejen Mistry Pozemské reality, ale integrujete také Spirituální Mistrovství a Moudrost, která vás připraví na nové role Správců a Strážců Nové Země a její reality. Toto spojení znamená „konec náboženství“ jako organizovaného prostředku kontroly a rozpoznání Individuálního Spirituálního Spojení s Božím Srdcem. V Sedmé Dimenzi světla existuje Jasné Rozpoznání Světla ve všem a Radost oslavující Boží Světlo a Srdce v Obřadech Posvátného Spojení a Lásky.

Stanete se také Průvodci a Učiteli pro ty, kteří jsou právě na začátku své Cesty k Probuzení a opouštějí matrix třetí dimenze. Tak, jak jste pracovali na ovládnutí dovedností této Nové reality, tak budete nyní povoláni k tomu, abyste druhým ukázali, jak se stát Mistry a Rozpomenout se, Kdo Jsou a jak Kráčet s Láskou.

Kódy obnovy

Milovaní, jak se přibližujete k 11/11/11, začali jste již dostávat Kódy Obnovy. Tyto Světelné Kódy aktivují a posílí procesy Obnovy Země. „Kódy Obnovy“ jsou „balíčky“ Kosmických Světelných informací či nahrávkami, které obsahují instrukce Božího Srdce pro Obnovu Veškerého (S-)tvoření pro tento Nový Cyklus Kosmického Zrození. „Konec“ je pryč… je to opravdu Čas Zrození a Začátku.

„Kódy Obnovy“ aktivují vaše Světelné Tělo a vaši DNA a obojí sladí s Původním Modrotiskem Formy Božího Multidimenzionálního Lidského Života a umožní rozvoj Lidské Formy novými způsoby. To znamená, že budou posílány silné „elektrické“ energie elektrickou „nabíječkou“ skrze vaše Světelné Tělo do Těla Fyzického, čímž i fyzická DNA obdrží informaci Obnovy a Regenerace.

Výsledkem této Nové Energie bude navýšení Frekvence Světelného i Fyzického těla, což přinese Vyšší a Jemnější prožívání Reality těm, kteří jsou připraveni obejmout nové frekvence a ztělesnit je coby mistři Nové Reality v Nové Zemi.
V širším smyslu Kódy Obnovy ovlivní každý aspekt Života na Zemi, jak Nový matrix Páté Dimenze získává tvar a začíná se projevovat novými způsoby, které vyjadřují Božskou způsobilost Člověka k Lásce, Míru a Hojnosti. Každý aspekt Života bude znovu zvážen a přetvořen tak, aby ladil s Novou Realitou. Tento proces se urychlí, jakmile budou Kódy obnovy ukotveny a uzemněny do Mřížky Nové Země.

Milovaná rodino Světla, bude vaším privilegiem obdržet a ukotvit tuto energii, aby Všichni na Zemi mohli čerpat z Hojnosti a Požehnání, které proudí dolů na Zem od ukotvení Vědomí Šesté Dimenze. Je čas, aby z toho měli prospěch Všichni a proto se rozpadá starý ekonomický systém, který vytvářel chudobu a ekologickou destrukci, a bude nahrazen novým způsobem života, který bude založen na trvale udržitelném rozvoji a etických principech, které zajistí základní Lidská Práva na jídlo, přístřeší, oděv a vzdělání pro každého, stejně jako příležitost rozvoje a růstu dle Plánu Duše každé bytosti.

Tyto změny povstanou z úzkosti a chaosu, který kolem sebe vidíte teď. Ti z vás, kteří přišli na Zem s Plány Duše, které volají po Nových Komunitách a Nových Sociálních a Ekonomických systémech, budou nyní vyzváni, aby sdíleli své dary pro Vyšší Účel. „Kódy Obnovy“ aktivuji a zrychlí ty, jejichž prací je být součástí Obnovy a Zrození Reality Nové Země.
Milovaní, jak „Kódy Obnovy“ proudí na Zem z Božího Kosmického Srdce, je vhodný čas uvědomit si, jak se můžete plněji sladit s Plánem Vaší Duše a nově přicházejícími energiemi.

Duhový Most a Role Indigovo-Křišťálových mezi 11/11/11 a 12/12/12

Je Skupina Duší či Rodina Duší, jejichž specifickým Záměrem Duše je projít hlavním Posunem. Je to Indigovo-Křišťálová Rodina Duší. Původně bylo jejich posláním přinášet podněty k Velkému Probouzení a Transformaci Planety – pomocí systémů výzev a posílením sebe, Rozvzpomenutím si na svůj Boží Odkaz coby Lidských Andělů a aktivací DNA Světelných Kódů nutných pro Probuzení a Transformaci.

Nyní se však mnoho z nich posouvá do nových rolí, které umožní rozvoj Nové Země. Indigovo-Křišťálová Rodina Duší buduje „Duhový Most“ k Nové Realitě. Jsou to mladší lidé (zejména pod 40 let), kteří poskytnou kreativní energii přinášející pokrokové myšlenky v oblasti technologie, ekonomiky a sociální interakce. Tyto nové myšlenky budou „semeny“, která vzklíčí a vezmou na sebe podobu nového způsobu života.

Jakmile bude tento „Duhový Most“ nových myšlenek a konceptů vybudován, přejdete do nového Multidimenzionálního způsobu života, který ctí Zemi i všechny, co na ní žijí, a válka a chudoba se stanou věcí minulosti.

Existuje mnoho Indigovo-Křišťálových bytostí, které jsou nyní připraveny obejmout Nový Záměr Duše. Tento Nový Záměr plně sladí s Novou Zemí a při Oslavách Příchodu Domů 12/12/12 tato Skupina Vedoucích Duší zaseje nové struktury a komunity, které převedou Zemi přes Duhový Most do Konečné Trojité Hvězdné Časové Brány. To proběhne v období mezi 12/12/12 a 21/12/12 – v devítidenním časovém rozpětí, kdy nastane konečná integrace a sladění s Kosmickým Srdcem a Země bude „pře-nastavena“ na další Velký Cyklus Evoluce k Míru, Harmonii a Lásce.

Mnoho z vás příští rok zjistí, že se Záměr Vaší Duše změnil a byl radikálně přestavěn, jak začnete „novou inkarnaci“ ve stejném fyzickém těle. To znamená velké změny v životech mnoha lidí, jak se připravujete na to, čemu budeme říkat „Konečný Posun“ v roce 2012. Pro teď, Milovaná Rodino Nové Země, si zvykejte na Proud Změn a budete vědět, jak přijmout a odevzdat se svému osudu s Ladností a Radostí. Můžete si být jisti, že se přesouváte na místo Radosti a Štěstí v Nové Zemské Realitě.

Indigovo-Růžová Hvězdná brána 11/11/11

Milovaná Rodino Nové Země, v listopadu 2009, první události spojené s 11/11/11, jsme vás vedli k otevření Kosmické Brány Růže a otevření vaší Osobní „Hvězdné Brány Vzestupu“ – byla tak aktivována Korunní Čakra pomocí Solárních, Galaktických a Kosmických Center, což vám umožnilo začít zažívat plné spojení s Multidimenzionalitou. Poté byla o Slunovratu 2010 aktivována Hvězdná Čakra Duše a Hvězdná Čakra Země, což vám umožnilo plně uzemnit a integrovat tyto nové energie. Každý z vás, kdo umožnil tuto Transformaci, má nyní „napojené“ čakry, což mu umožňuje rozkvět Multidimenzionální a Kosmické Reality.

Hvězdnou branou 11/11/11 se Země spojí se svým Kosmickým Osudem. Tak jako jste se vy při první Bráně 11/11/11 stali Zlatým Pohárem (Grálem) Světla, nyní se tímto Pohárem Světla stává i Země a je naplněna Kosmickou Kristovskou Energií!

Milovaní, Vzestoupená Země se stala Posvátnou a naplněnou Kristovským Světlem a Bezpodmínečnou Láskou. To znamená, že ti, co se snaží vykořisťovat Zemi i její Lidi, už více neuspějí. Boží Plán už více nedovolí tento druh chování či podporu činností tohoto druhu. Pouze ti, kteří používají Svobodnou Vůli ke zvolení Lásky, Míru a Harmonie budou v Nové Realitě prosperovat. Je Čas, aby Zemi zdědili Tvůrci Míru!

Oslavujeme s vámi 11/11/11!

Pro ty z vás, kteří by rádi 11/11/11 sdíleli s Celií Fenn a Archandělem Michaelem – budeme v New Yorku. V Central Parku uspořádáme meditaci a 12. a 13. Budeme ukotvovat Světelné Kódy v New Yorku.

Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, www.starchildglobal.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. Kéž vám tento překlad pomůže při dalších krocích na vaší cestě.

Zobrazení: 547

Komentář přidal(a) Jozef Wolf dne 7.Listopad.2011 v 20:22
vdaka dobry članok 
Komentář přidal(a) Ywet dne 8.Listopad.2011 v 12:13
dobrý článok aj dobrý obrázok, ďakujem
Komentář přidal(a) Jozef Wolf dne 8.Listopad.2011 v 18:53
niet zač ywet

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24.1.2020

Aktuálne: Stručne a jasne - všetko čo sa v podstate od dnešného dňa deje je záležitosťou dotýkajúcou sa každej bytosti na planéte. Udalosti sa týkajú spolupráce solárnej frakcie /najvyššie solárne vedomie/ - Plejád a bytostí Svetla vnútornej /vyššie…Zobrazit další
před 8 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Wingmakers Solitronic Transmissions"
před 13 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 13 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 13 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 13 hodinami
Uživatelé Vlastimil Enris Anderson a Catch the sun jsou nyní přátelé.
před 13 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson aktualizoval svůj profil.
před 14 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu část, od 4:19 do 8.13.* Pravá tvář…"
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa: * Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. V tomto videu si poslechněte…"
před 17 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.1.2020

SME v energii bytia - Stvoriteľom u každej bytosti Svetla podporovaného. SME už neznamená len byť, ale i tvoriť prostredníctvom nových energií a tým ich zviditeľniť /na fyzickej úrovni prejaviť/.…Zobrazit další
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)* DNA skrývá netušené…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ještě jsem do hlavního článku přidal nějaké důležité texty, jako např. toto: Gravitačními silami svých emocí si totiž vždy buď přitahujete to, s čím frekvencemi svých…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, že je pro vás, vaše zdraví a váš duševní klid a pohodu lepší? Domníváte se, že je lepší mít raději méně…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Článek: Novodobý otrok Uvedeno ZDE. (Pokud Vám pořád ještě nedošlo, jak že vlastně ten novodobý otrok vypadá, tak se podívejte do zrcadla na sebe.)Banky vlastněné…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
úterý

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby