* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Milovaná rodino světla,

Toto je velký okamžik transformace planety Země, vytvoření Nové Země a Zlatého Věku Míru a Lásky. Dosáhli jste časového portálu či hvězdné brány – 11/11/11. To reprezentuje „Kosmický Okamžik“ Globálního Probuzení a Jednoty. Je to okamžik, kdy budou „Světelné“ či „Kosmické kódy“ Obnovy přijaty do Krystalické mřížky Země. Přijetí Kódů Obnovy opět zrychlí frekvence Zemského Hologramu a umožní znovuspojení s Vědomím Sedmé Dimenze, jak planeta pokračuje na své Cestě do Božího Srdce Multidimenzionálního Vědomí.

 

Je to moment Radosti a Oslavy. Jste na své cestě „domů“… individuálně i jako civilizace této planety. Velké Probouzení je v plném proudu! Ti z vás, kteří jsou připraveni, se vydali za naplněním účelu Duše Nové Země a stávají se Multidimenzionálními „ukazovači cesty pro lidstvo“. Jak se Země usazuje do Holografického Matrixu Nové Země Páté Dimenze, lidstvo se učí, jak vyjádřit Jednotu a Jednotné Vědomí Propojení – to je Esencí Páté Dimenze. Denně si začínáte uvědomovat, že jste skutečně Občany Planety – Jedna Rodina se společnými problémy a záležitostmi. Začínáte také vnímat, že jediným způsobem, jak tyto problémy vyřešit, je sejít se (spojit se) v Míru a Lásce a vytvořit Novou Cestu vpřed.

Milovaná Rodino Světla, oslavujeme tento Veliký Okamžik Transformace. Na konci roku 2010 jsme byli velice šťastní, když Země učinila svůj „skok Vzestupu“ ze Staré Třídimenzionální časové linie do Nové Pětidimenzionální linie. V tom okamžiku byly všechny scénáře „Konce Světa“ zneplatněny zároveň s tím, jak se Země a všechny její Živé bytosti sladily s Realitou Znovuzrození a Nové Země. Poté, v srpnu 2011, v čase Lví Brány, jste učinili další krok vpřed tím, že jste se spojili s Šestou Dimenzí a Proudem Hojnosti a Manifestace, který odemkl Novou Zemi. Ti z vás, kteří byli připraveni, ukotvili tyto energie „Linie Růže“ krystalické mřížky – tyto energetické meridiány přenášejí Vědomí Kosmického Krista do Srdce Planetární Mřížky.

Nyní, v 11/11/11, ti, kteří vstupují do Multidimenzionálního vědomí jako „ti, co ukazují cestu“, ukotví Sedmou Dimenzi – Vědomí Vzestoupených Mistrů Světla. Stanete se nejen Mistry Pozemské reality, ale integrujete také Spirituální Mistrovství a Moudrost, která vás připraví na nové role Správců a Strážců Nové Země a její reality. Toto spojení znamená „konec náboženství“ jako organizovaného prostředku kontroly a rozpoznání Individuálního Spirituálního Spojení s Božím Srdcem. V Sedmé Dimenzi světla existuje Jasné Rozpoznání Světla ve všem a Radost oslavující Boží Světlo a Srdce v Obřadech Posvátného Spojení a Lásky.

Stanete se také Průvodci a Učiteli pro ty, kteří jsou právě na začátku své Cesty k Probuzení a opouštějí matrix třetí dimenze. Tak, jak jste pracovali na ovládnutí dovedností této Nové reality, tak budete nyní povoláni k tomu, abyste druhým ukázali, jak se stát Mistry a Rozpomenout se, Kdo Jsou a jak Kráčet s Láskou.

Kódy obnovy

Milovaní, jak se přibližujete k 11/11/11, začali jste již dostávat Kódy Obnovy. Tyto Světelné Kódy aktivují a posílí procesy Obnovy Země. „Kódy Obnovy“ jsou „balíčky“ Kosmických Světelných informací či nahrávkami, které obsahují instrukce Božího Srdce pro Obnovu Veškerého (S-)tvoření pro tento Nový Cyklus Kosmického Zrození. „Konec“ je pryč… je to opravdu Čas Zrození a Začátku.

„Kódy Obnovy“ aktivují vaše Světelné Tělo a vaši DNA a obojí sladí s Původním Modrotiskem Formy Božího Multidimenzionálního Lidského Života a umožní rozvoj Lidské Formy novými způsoby. To znamená, že budou posílány silné „elektrické“ energie elektrickou „nabíječkou“ skrze vaše Světelné Tělo do Těla Fyzického, čímž i fyzická DNA obdrží informaci Obnovy a Regenerace.

Výsledkem této Nové Energie bude navýšení Frekvence Světelného i Fyzického těla, což přinese Vyšší a Jemnější prožívání Reality těm, kteří jsou připraveni obejmout nové frekvence a ztělesnit je coby mistři Nové Reality v Nové Zemi.
V širším smyslu Kódy Obnovy ovlivní každý aspekt Života na Zemi, jak Nový matrix Páté Dimenze získává tvar a začíná se projevovat novými způsoby, které vyjadřují Božskou způsobilost Člověka k Lásce, Míru a Hojnosti. Každý aspekt Života bude znovu zvážen a přetvořen tak, aby ladil s Novou Realitou. Tento proces se urychlí, jakmile budou Kódy obnovy ukotveny a uzemněny do Mřížky Nové Země.

Milovaná rodino Světla, bude vaším privilegiem obdržet a ukotvit tuto energii, aby Všichni na Zemi mohli čerpat z Hojnosti a Požehnání, které proudí dolů na Zem od ukotvení Vědomí Šesté Dimenze. Je čas, aby z toho měli prospěch Všichni a proto se rozpadá starý ekonomický systém, který vytvářel chudobu a ekologickou destrukci, a bude nahrazen novým způsobem života, který bude založen na trvale udržitelném rozvoji a etických principech, které zajistí základní Lidská Práva na jídlo, přístřeší, oděv a vzdělání pro každého, stejně jako příležitost rozvoje a růstu dle Plánu Duše každé bytosti.

Tyto změny povstanou z úzkosti a chaosu, který kolem sebe vidíte teď. Ti z vás, kteří přišli na Zem s Plány Duše, které volají po Nových Komunitách a Nových Sociálních a Ekonomických systémech, budou nyní vyzváni, aby sdíleli své dary pro Vyšší Účel. „Kódy Obnovy“ aktivuji a zrychlí ty, jejichž prací je být součástí Obnovy a Zrození Reality Nové Země.
Milovaní, jak „Kódy Obnovy“ proudí na Zem z Božího Kosmického Srdce, je vhodný čas uvědomit si, jak se můžete plněji sladit s Plánem Vaší Duše a nově přicházejícími energiemi.

Duhový Most a Role Indigovo-Křišťálových mezi 11/11/11 a 12/12/12

Je Skupina Duší či Rodina Duší, jejichž specifickým Záměrem Duše je projít hlavním Posunem. Je to Indigovo-Křišťálová Rodina Duší. Původně bylo jejich posláním přinášet podněty k Velkému Probouzení a Transformaci Planety – pomocí systémů výzev a posílením sebe, Rozvzpomenutím si na svůj Boží Odkaz coby Lidských Andělů a aktivací DNA Světelných Kódů nutných pro Probuzení a Transformaci.

Nyní se však mnoho z nich posouvá do nových rolí, které umožní rozvoj Nové Země. Indigovo-Křišťálová Rodina Duší buduje „Duhový Most“ k Nové Realitě. Jsou to mladší lidé (zejména pod 40 let), kteří poskytnou kreativní energii přinášející pokrokové myšlenky v oblasti technologie, ekonomiky a sociální interakce. Tyto nové myšlenky budou „semeny“, která vzklíčí a vezmou na sebe podobu nového způsobu života.

Jakmile bude tento „Duhový Most“ nových myšlenek a konceptů vybudován, přejdete do nového Multidimenzionálního způsobu života, který ctí Zemi i všechny, co na ní žijí, a válka a chudoba se stanou věcí minulosti.

Existuje mnoho Indigovo-Křišťálových bytostí, které jsou nyní připraveny obejmout Nový Záměr Duše. Tento Nový Záměr plně sladí s Novou Zemí a při Oslavách Příchodu Domů 12/12/12 tato Skupina Vedoucích Duší zaseje nové struktury a komunity, které převedou Zemi přes Duhový Most do Konečné Trojité Hvězdné Časové Brány. To proběhne v období mezi 12/12/12 a 21/12/12 – v devítidenním časovém rozpětí, kdy nastane konečná integrace a sladění s Kosmickým Srdcem a Země bude „pře-nastavena“ na další Velký Cyklus Evoluce k Míru, Harmonii a Lásce.

Mnoho z vás příští rok zjistí, že se Záměr Vaší Duše změnil a byl radikálně přestavěn, jak začnete „novou inkarnaci“ ve stejném fyzickém těle. To znamená velké změny v životech mnoha lidí, jak se připravujete na to, čemu budeme říkat „Konečný Posun“ v roce 2012. Pro teď, Milovaná Rodino Nové Země, si zvykejte na Proud Změn a budete vědět, jak přijmout a odevzdat se svému osudu s Ladností a Radostí. Můžete si být jisti, že se přesouváte na místo Radosti a Štěstí v Nové Zemské Realitě.

Indigovo-Růžová Hvězdná brána 11/11/11

Milovaná Rodino Nové Země, v listopadu 2009, první události spojené s 11/11/11, jsme vás vedli k otevření Kosmické Brány Růže a otevření vaší Osobní „Hvězdné Brány Vzestupu“ – byla tak aktivována Korunní Čakra pomocí Solárních, Galaktických a Kosmických Center, což vám umožnilo začít zažívat plné spojení s Multidimenzionalitou. Poté byla o Slunovratu 2010 aktivována Hvězdná Čakra Duše a Hvězdná Čakra Země, což vám umožnilo plně uzemnit a integrovat tyto nové energie. Každý z vás, kdo umožnil tuto Transformaci, má nyní „napojené“ čakry, což mu umožňuje rozkvět Multidimenzionální a Kosmické Reality.

Hvězdnou branou 11/11/11 se Země spojí se svým Kosmickým Osudem. Tak jako jste se vy při první Bráně 11/11/11 stali Zlatým Pohárem (Grálem) Světla, nyní se tímto Pohárem Světla stává i Země a je naplněna Kosmickou Kristovskou Energií!

Milovaní, Vzestoupená Země se stala Posvátnou a naplněnou Kristovským Světlem a Bezpodmínečnou Láskou. To znamená, že ti, co se snaží vykořisťovat Zemi i její Lidi, už více neuspějí. Boží Plán už více nedovolí tento druh chování či podporu činností tohoto druhu. Pouze ti, kteří používají Svobodnou Vůli ke zvolení Lásky, Míru a Harmonie budou v Nové Realitě prosperovat. Je Čas, aby Zemi zdědili Tvůrci Míru!

Oslavujeme s vámi 11/11/11!

Pro ty z vás, kteří by rádi 11/11/11 sdíleli s Celií Fenn a Archandělem Michaelem – budeme v New Yorku. V Central Parku uspořádáme meditaci a 12. a 13. Budeme ukotvovat Světelné Kódy v New Yorku.

Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, www.starchildglobal.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. Kéž vám tento překlad pomůže při dalších krocích na vaší cestě.

Zobrazení: 565

Komentář přidal(a) Jozef Wolf dne 7.Listopad.2011 v 20:22
vdaka dobry članok 
Komentář přidal(a) Ywet dne 8.Listopad.2011 v 12:13
dobrý článok aj dobrý obrázok, ďakujem
Komentář přidal(a) Jozef Wolf dne 8.Listopad.2011 v 18:53
niet zač ywet

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace podporující a urychlující vzestup na vyšší úroveň vědomí a existencí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal 23.9.2020 žalobu na farmaceutickou společnost Merck kvůli očkování proti HPV vakcínou…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu. 1. a 2. Díl Video ZDE.* ŠOK(adrenochrom) Video ZDE.* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V první řadě neodmítejte vakcínu agresivně a bez udání důvodu, a nebo proto, že ji jednoduše třeba nechcete a máte strach, že Vás otráví, nebo že jste četli, že to je jed o…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Z Austrálie, speciálně ze státu Victoria a města Melbourne v čele se stal fašistický stát. Cenzura, zatýkání, zákaz vycházení v noci, přes den max do vzdallenosti…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Proč je nošení roušek velice škodlivé…"
před 9 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali)

* Peter Staněk 1. díl: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí Cideo ZDE. (ve vlastním zájmu si to poslechněte)           …Zobrazit další
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tak jak to vlastně doopravdy bylo a kdo a proč nám podsouvá polopravdy? Toť otázka za zilión! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Masky dolů!!!!! Následné škody jsou trvalé, varuje neuroložka uživatele Ina Obr
před 20 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 20 hodinami
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo
před 20 hodinami

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby