* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Transmutace je způsobena stále větším přílivem nepolarizovaného světa pramenícího z galaktického středu - srdce. Že k transmutaci již dochází je zřejmé z článku: * Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE. Nepolarizované světlo způsobuje, že se osobní vědomí přesouvá z mozku do osobního nulového bodu, čili do osobní černé/bílé díry (která je v jádru - středu osobního hologramu, ve kterém je osobní Merkaba), která tvoří osobní centrální slunce - osobní nulový bod, fungující jako osobní duchovní srdce.


Cesta do vyšších dimenzí se otevírá, neboť uhlík 6-6-6 brzy skončí. Proto transformace do světů jednoty a harmonie začíná nabírat stále více na obrátkách. Podrobnosti jsou uvedeny na vynikajícím videu s českými titulky, s názvem: Uhlík 6-6-6 končí, které je uvedeno ZDE. Související video s českými titulky s názvem: Dutá Země! Dutá Země? (Hollow Earth Theory czech sub.) je uvedeno ZDE. Jakým způsobem tato transmutace vyvrcholí je znázorněno na videu s názvem: "Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012 vzestup duše", které je uvedeno ZDE.

Pro mnohem lepší pochopení toho, co je uvedeno v textech pod obrázky, bude dobré nejdříve shlédnout všechna výše uvedená videa a to v uvedeném pořadí.

Než začnete číst níže uvedený text, bude pro mnohem lepší pochopení prospěšné, když si nejdříve přečtete článek s názvem: "Vesmír jako HOLOGRAM! Science fiction?", uvedený ZDE
a taktéž bude velice dobré nejdříve shlédnout níže uvedená videa.

Dokonce už i vědci začínají přicházet na to, že naprosto vše v existenci je stvořeno z vědomí, čili z vnitřní, duchovní energie. Podrobnosti jsou na videu s názvem: Holografický vesmír (české titulky).

* Osvietené čakry - vizionárska cesta do vnútorného světa (SK titulky)

* V anglickém originálu se to samé video jmenuje: Process Probuzení Kundalini

Tajemství všech tajemství - uhlík (CZ titulky)

Fibonacci's Fractals

* Z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, včetně toho jak vzniká vně projevené světlo, je velice pěkně vyobrazeno na níže uvedeném videu. Není třeba znát anglicky, neboť vyobrazení, která začínají od třicáté vteřiny, mluví sama za sebe. PROBUĎTE SE POMOCÍ TAJNÉ GEOMETRIE! / AWAKEN WITH SACRED GEOMETRY!

Překlad anglických slov uvedených v první části videa s názvem Probuďte se prosím ....

Příběh tvoření: the word = slovo (čili vibrace), the light = vně projevené světlo (polarizované na Jin a Jang), genesis = zrod, egg of life = vejce života, flower of life = květ života, fruit of life = ovoce života (čili tzv. hmotný projev existence), creation = tvoření,

Z tohoto základu jsou zrozeny elementy: earth = zem, fire = oheň, air = vzduch, water = voda, spirit = spirituální - duchovní podstata.

Tvoření expanduje a nekonečně tvoří. My všichni jsme tvoření, my všichni jsme spolutvůrci. Připravte se na probuzení do velkolepé duchovnosti (Božskosti) - TEĎ !!!

holografická sít a centrální slunce - osobní vědomí        holografický obraz - zobrazený na světelné síti
Každá realita je tvořena tím způsobem, že si každé osobní vědomí (které je v jádru, čili v Merkabě osobního holohramu) vytváří kolem sebe světelnou holografickou síť, na které si zobrazuje jednotlivé, mentálními představami předstvořené obrázky, které jsou vytvářeny v mentálních, čili vnitřních, duchovních, vně neprojevených světech. Tak jako člověk nepostřehne, že u zářivky dochází k tomu, že každou sekundu 50x zhasne a znovu se rozsvítí, tak zrovna tak člověk nepostřehne, že vně projevený svět nesčíslněkrát za sekundu zmizí a znovu se objeví a jejikož je každý obrázek jiný, proto mají bytosti pocit pohybu v prostoru a plynoucího času. Rychlost změny z jednoho obrázku na další následující je nesčíslněkrát za sekundu, takže si bytosti neuvědomují, že svět a jeho jednotlivé reality jsou ve své podstatě pouhá iluze, sestavená z jednotlivých mentálními představami stvořených obrázků, které jsou bytostmi vybírány na základě jejich osobního přesvědčení. Pokud máte na počítači prográmek, kterým lze kolečkem umístěným na myši přeskakovat z obrázku na obrázek, tak si tyto dva obrázky stáhněte a zkuste si přeskakovat z jednoho obrázku na druhý, abyste si dovedli představit, jak to funguje.


Každá živá bytost (kromě uměle vytvořených věcí a bytostí, jako jsou např. klony) včetně rostlin a nerostů, či hvězdných těles, je živá bytost, mající své vlastní vědomí, které se dočasně individualizovalo do nějakého specifického JSEM to či ono. Každá takováto bytost (kromě uměle stvořených věcí a inteligencí) má svůj vlastní osobní nulový bod, neboli své duchovní srdce, fungující jako černá/bílá díra (s osobní Merkabou tvořící centrální slunce), která je v centru jejího osobního hologramu, který si pomocí své vůle (mužský princip, projekce, Jang) a přání (ženský princip - gravitace, Jin) vytváří. Přes toto duchovní srdce proudí pomocí vůle (Jang - projekce) spirituální energie z vnitřních, vně neprojevených světů navenek a to v podobě frekvencí vně projeveného světla polarizovaného na Jang (tvoříc přitom frekvence spirál času), které se pomocí přání opět vrací nazpět do svého osobního centrálního slunce, tvoříc přitom částice spirál prostoru, které jsou párovým dvojčetem spirál času.


Tvoření tzv. hmoty, prostoru a času v něm plynoucím funguje na stejném principu jako je tomu např. u atomu, ve kterém neutron (neutrální částice) tvoří masu jádra atomu, čili masu centrálního slunce v jeho jádru (které zprostředkovává spojení mezi vně neprojeveným a vně projeveným světem), přičemž vůlí se neutron polarizuje na (–) a stává se z něj elektron (mužský princip, projekce, Jang), což je projekční odstředivá síla a přáním se neutron polarizuje na (+) a stává se z něj proton (ženský princip - gravitace, Jin), což je naopak gravitační, čili dostředivá síla. Při návratu elektronu nazpět do neutronu (čili při protnutí nulového bodu) dochází buď k přepólování (to znamená, že z ­– se stává + a z + se stává –), nebo se obě polarity navrací do nulového stavu, čímž vnější projev existence atomu zaniká, jelikož se jeho existence navrací nazpět do vnitřních, vně neprojevených světů.

Díky těmto dvěma odstředivým a dostředivým energiím jsou pomocí vůle - projekce a přání - gravitace tvořeny tzv. Anu, což jsou nosné holografické, časo-prostorové a prostoro-časové světelné spirály (tvořící nosné holografické mřížky), na nichž se z jednoho úhlu pohledu zobrazuje prostor, a čas v něm plynoucí, a z druhého úhlu pohledu se na nich zobrazuje čas, a v něm se v závislosti na čase měnící prostor, ve kterém lze cestovat jak do tzv. budoucnosti, tak do tzv. minulosti. Toto je možné z toho důvodu, že minulost ani budoucnost např. planetární, ve skutečnosti vůbec neexistuje, neboť hmota prostor a čas, např. planetární, je holografická nahrávka existující v nekonečném nyní (skládající se z jednotlivých, mentálními představami již předvytvořených holografických obrázků), z nichž si každá bytost dle svého osobního přesvědčení vybírá pouze takové, které odpovídají jejímu momentálnímu osobnímu přesvědčení.

Z těchto vybraných holografických obrázků si pak každá bytost dle svého osobního přesvědčení vytvoří příběh, který si promítá na svůj osobní hologram v takovém sledu, aby děj (zobrazující se na jejím osobním hologramu) vytvářel takový osobní a kolektivní příběh a probíhající události, které odpovídají jejímu osobnímu přesvědčení. Naprosto vše, než se odehraje na tzv. hmotné úrovni existence, se nejdříve odehraje nanečisto, tzn. v mentálních úrovních existencí, čili ve vnitřních, vně neprojevených světech. Z toho si pak každá bytost vybírá (ať již vědomě či podvědomě) to, co si přeje, nebo co musí (pokud např. někomu ublížila) prožít i na hmotné úrovni existence.

Výběr některých mentálních obrázků (ze kterých si bytosti tvoří svůj osobní příběh) se většinou děje během spánku, nebo při denním rozjímání. Takže když máte tzv. Dejavu, tak to nemusí nutně znamenat, že jste to již prožili v nějakém jiném životě, neboť to nejspíše je něco, co jste si před několika dny v mentální úrovni existencí naplánovali, že to chcete či "musíte" prožít i na hmotné úrovni existence. Z tohoto důvodu si k sobě na základě svého osobního přesvědčení (vytvářejícího osobní program) přitahujete takové věci, bytosti a události, které odpovídají vašemu scénáři a které se chtějí zúčastnit hry, kterou jste si vybrali prožít i na hmotné úrovni existence. Čili to, co se vám děje a co prožíváte, není někým předurčený osud, ale vámi ZVOLENÝ sled událostí, který lze pouhou změnou osobního přesvědčení kdykoliv jakkoliv změnit.


Dualitní vnímání času a prostoru je způsobeno tím, že je bytost svým osobním vědomím naladěna buď jen na hmotu (logika), čili jen na spirály prostoru, nebo jen na antihmotu (snění), čili jen na spirály času, což je způsobeno tím, že bytost používá převážně pravou, nebo naopak levou hemisféru svého mozku. Jakmile ale bytost přesune své vědomí do svého osobního nulového bodu, čímž v sobě vyváží energie Jin a Jang a současně propojí a sjednotí pravou a levou hemisféru mozku (což při protnutí galaktického nulového bodu u převážné většiny lidí nastane), tak se ukotví ve svém osobním nulovém bodě, čímž si sjednotí všech svých 12, či dokonce všech 13 úrovní vědomí a existencí tohoto vesmíru do jednoho tady a teď. Tím si plně uvědomí nejen svou duchovní podstatu, ale i to, že je tvůrcem svého osobního světa a událostí v něm probíhajících, to znamená, že i její osud je následkem toho jak smýšlí, chová se a jedná.

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány naše tzv. hmotné světy a jejich reality", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď, který je uveden ZDE a v článku s názvem: "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "Vy jste tvůrci Nové Doby!", který je ZDE.

Jakmile protneme galaktický nulový bod (čili galaktický rovník), ve kterém dostaneme přímý zásah NEPOLARIROVANÝM světlem, čili neutrony pramenícími z galaktického srdce (galaktické černé/bílé díry), obsahujícími v sobě galaktickou moudrost, dojde prakticky okamžitě k transmutaci - přeměně veškerých hmotných projevů existencí hmoty z báze uhlíku, do podoby tekutého světla, které dle osobního přání (programu) krystalizuje do libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledu či projevů existencí. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí", který je uveden ZDE. a v článku s názvem: "Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existence", který je uveden ZDE.


Úryvek článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku.": Při protnutí galaktického rovníku dojde k tomu, že dostaneme přímý zásah NEPOLARIZOVANÝM světlem (pramenícím z galaktického středu - srdce), obsahujícím v sobě dvanáctou úroveň vědomí tohoto vesmíru. To v bytostech obnoví 12ti vláknové DNA, jelikož se tato úroveň vědomí překopíruje do naprosto všeho, co zasáhne. Tím dojde nejenom k okamžitému přepsání dosavadního dvou vláknového DNA nazpět na původní 12ti vláknové DNA (čímž se v  bytostech obnoví 100%ní mozková kapacita), ale i k opětovnému spojení a sjednocení dvou Jin&Jang ohnisek tvořivého dvou-plamene (Merkaby) nazpět do jednoho SPOLEČNÉHO ohniska. To zároveň způsobí, že u bytostí dojde k zažehnutí osobní Merkaby (neboli tvořivého dvou-plamene) a obnovení její funkce a vše se tak opět navrátí nazpět do jednoty a harmonie, čímž v tomto světě veškeré dualitní projevy existencí zaniknou nadobro. Celý článek je uveden ZDE.V tomto našem vesmíru je 13 úrovní vědomí a jejich existencí, přičemž každá úroveň funguje na jiné, stále vyšší frekvenci - kmitočtu a to dle Fibonacciho číselné postoupnosti, což je  číselné vyjádření tzv. zlatého řezu. Vyšší číslo je vždy součet dvou předešlých čísel, čili jedná se o čísla: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, atd. (0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13, 8+13=21 atd.) Všezahrnující OM Tajná Geometrie / Global OM Sacred Geometry. Video s nádhernými obrazci, aktivující kódy 12ti vláknového DNA, s 13tým, středovým vláknem uprostřed. Uvedeno ZDE.

Pulsy srdce Merkaby vesmírného centrálního slunce (které má frekvenci nejvyšší) předává pulsy do jednotlivých galaktických centrálních sluncí - srdcí, tvořící hypergalaxie, neboli galaktické soustavy (fungující již na nižší frekvenci) a ty předávají puls srdcím Merkaby jednotlivých galaktických sluncí - srdcí (fungující opět na nižší frekvenci), a ty předávají puls srdcím Merkaby sluncí jednotlivých slunečních soustav (fungující opět na nižší frekvenci) a ty předávají puls srdcím Merkaby planet a ty předávají puls srdcím Merkaby jejich obyvatelům, čili stále nižším a nižším projevům existencí, a to od duchovních bytostí různých projevů přírody, přes člověka a následně přes království říše živočišné a následně, rostlinné, až po království nerostů fungující na nejnižší frekvenci.

Mnohem více podrobností o těchto 13ti úrovních vědomí a jejich existencí, mající každá své vlastní centrální slunce (čili srdce systému který si vytváří), které svou frekvencí odpovídá té úrovní vědomí a existencí kterou si tvoří, naleznete v článku s názvem: "Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní!", který je uveden ZDE.Tvoření osobního hologramu z aktivní Merkaby     *     Jang (vůle - projekce) vysílá energii vně, do
(tvořivého dvou-plamenu), která je v osobním        *     holohramu a Jin (prání - gravitace) energii z
nulovém bodu, čili v osobním duchovním sedci.    *     hologramu přijímá a vrací nazpět do 0 bodu.


Merkaba, čili tvořivý dvou-plamen. Je-li funkční    *    Metatronova kostka spojující všech 13 úrovní 
pak čtyřstěny rotovoaly vůči sobě v protisměru.   *    vědomí a existencí do jednoty a harmonie.


A teď to nejdůležitější co vysvětluje proč při protnutí galaktického rovníku (nulového bodu - času) dojde k překopírování 12té úrovně vědomí do všeho a všech co toto světlo zasáhne. Představte si 12 (nebo v hypergalaktickém případě 11) soustředných stále menších kruhů, představujících 12 úrovní vědomí a existencí tohoto vesmíru, s jedním bodem
uprostřed, což je 13tá úroveň vědomí a existence tohoto vesmíru, což je vše-Vědomí tohoto vsmíru. Teď si představte, že každý větší a větší kroužek je nižší a nižší úroveň vědomí (i frekvence) a jejich existencí ve vesmíru, přičemž pulsy vysílané z vesmírného centrálního slunce (v případě hypergalaktickém z galaktického CENTRÁLNÍHO slunce) se šíří do vně projeveného prostoru v kruzích.

Jelikož ale tentokrát nekončí pouze hypargalaktický vývojový cyklus (ve kterém dochází k zarovnání všech jednotlivých hypargalaktických úrovní vědomí), ale i vesmírný vývojivý cyklus, takže při protnutí rovníku dojde k tomu, že světlo pramenící z vesmírného centrálního slunce zasáhne centrální slunce nižší úrovně vědomí a jeho existencí (čili hypergalaktické centrální slunce) a to zasáhne centrální slunce opět nižší úrovně vědomí a jeho existencí (čili galaktické centrální slunce), a to zasáhne centrální slunce opět nižší úrovně vědomí a jeho existencí (čili centrální slunce slunečních soustav) atd., a takto to bude pokračuje dál, až do té nejnižší úrovně existencí. To způsobí, že se nejvyšší úroveň vědomí překopíruje do naprosto všeho co zasáhne. Tím dojde ke kvantovému vývojovému skoku dosavadních projevů existencí, neboť zmutuje z báze uhlíku na nový, světelný projev existence, který je na bázi tekuté světlé platmy.

Tím se z planety stane hvězda, obsahujícího v sobě osobní vědomí všech jednotlivých bytostí, které dle svého osobního přání mohou kdykoliv kdekoliv zkrystalizovat (tzn. zhmotnit se) a to nejen do původního projevu existence, ale do libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledu či projevů existencí. To znamená, že dokončením svého vývojového cyklu si připravení budou moci (budou-li chtít) dokonce stvořit svůj vlastní, zcela nový, mnohem dokonalejší vesmír a v něm mít pouze a jen to, co si přejí v něm mít. Takže se toho nebojte, ale naopak se na to těšte! :-)

Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Článek je uveden ZDE.


Další úzce související texty jsou uvedeny ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)
Všichni a všechno jsou částečky vesmírného světelného fraktálu, tvořící si v něm osobní hologram, na kterém si každý svou mentální projekcí zobrazuje to, co přijme za svou osobní pravdu. Tyto jednotlivé části fraktálu obsahující osobní hologramy se pak na základě souznících frekvencí skládají dohromady s jinými frekvenčně souznícími částmi fraktálu, obsahujícími další osobní hologramy a vytvářejícímí si tak společný - kolektivní hologram v němž si zobrazují takový společný svět, který odpovídá jejich momentálnímu přesvědčení a frekvenční úrovni jejich kolektivního vědomí. Co je na tom ale krásné je to, že každý se vždy pouhou změnou osobního přesvědčení přesouvá do nějakého jiného kolektivního vědomí (se kterým svým novým, změněným přesvědčením souzní) a ocitnete se tím v jiné realitě či dokonce v jiném světě.

To znamená, že když se vám nelíbí to, kde jste či to co prožíváte, tak se můžete pouhou změnou svého přesvědčení a fokusu své pozornosti kdykoliv přesunout do takové reality či dokonce takového světa, ve které/m si přejete být. Toto je možné z toho důvodu, že se nejedná o jeden vesmír, ale o multi-vesmír, který má tolik paralelních existencí, kolik je mentálních představ, což je více než dost na to, aby si člověk mohl vybrat takový, se kterým svou osobní energetickou podstatou souzní. Názorné zobrazení toho, jak to funguje najdete na videu s názvem: "My žijeme ve Fraktálním hologramu / We are living in a Fractal HOLOGRAM!", které je uvedeno ZDE.

PS: Přesun z jednoho světa do jiného (čili z jednoho fraktálu do druhého) může být dokonce okamžitý, neboť jsme především vědomí, které je nezávislé na hmotě čase a prostoru a proto se může přemisťovat z místa na místo rychlostí myšlenky, zrovna tak, jako se ve svých mentálních představách můžete kdykoliv pouhou změnou představy přesunout kamkoliv se vám jen zachce. Uvědomte si, že na čím vyšší frekvenci fungujete, tím méně jste pevnou hmotou a tím více jste pouhým vědomím, čili duchovní energií, která je nejen nezávislá na hmotě, čase a prostoru, ale může kdykoliv kdekoliv zkrystalizovat - zhmotnit se do čehokoliv si jen přeje. Televizní pořad Star truck (Hvězdná vozidla) a v něm zobrazené teleportace (odhmotňování, přesun v prostoru a čase a opětovné zhmotňování) a různé jiné zdánlivé scifi nejsou žádné fantazie, ale realita ve vyšších úrovních projevů existencí.

Nový sen (CZ titulky) http://www.youtube.com/watch?v=smafZFMCkZ0

Zde je ten text i napsaný: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/p-epis-videa-nov-sen

Související článek s názvem: "JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA?" je ZDE.

Další související článek s názvem: "Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE.


Zvyklo být to tak, že třetí dimenze byla ve vaší přítomnosti a pátá dimenze byla ve vaší budoucnosti. Nyní, stále více, zažíváte, že realita, kterou jste znali jako třetí rozměr se pohybuje do minulosti, zatímco pátá dimenze se pohybuje do vaší přítomnosti. Budoucnost neexistuje, protože když vaše vědomí přejde do páté dimenze, je tu jen TEĎ, čili jedno nekonečné nyní. Celý článek s názvem: "Žijeme ve dvou světech" je uveden ZDE.


Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality. je uvedeno ZDE.


Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí, čili o spojení jedné poloviny duše, která je v projevu ČÁSTIC hmoty (mající polaritou Jin, čili ženský princip) s druhou polovinou jedné a té samé - párové duše, která je v projevu FREKVENCÍ světla, ovšem polarizovaného světla (mající opačnou polaritu Jing, čili mužský princip).
Uvedeno ZDE..

Zobrazení: 15953

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Další články úzce související s právě probíhající transformací jsou uvedeny zde:

* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž možná dojde již letos) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.
* 12. 12. 2012 se otevírá poslední, 12tá dimenzionální brána, spojující všech 13 úrovní vědomí tohoto vesmíru do jednoho tady a teď, což bytostem umožňuje nekonečné možnosti a schopnosti. Uvedeno ZDE.
* Aktivovanie portálu vašej epifýzy. Uvedeno ZDE i ZDE.
* Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu. Uvedeno ZDE.
* Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.
* Bude během devíti dnů, od 12. prosince 2012 (12.12.12) do 21. prosince 2012, planeta Země rozdělena na Země dvě, podobně jako když se dělí buňka? Uvedeno ZDE.
* Celosvetová vizualizácia - ďalšia cesta pre svetlo. Uuvedeno ZDE.
* Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co je to pravá, čili bezpodmínečná láska, vytvářející euforické pocity, v čem je obsažena a jak ji lze začít vyzařovat do všeho a všech je uvedeno ZDE.
* Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Co se to vlastně děje a proč? Uvedeno ZDE.
* Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž 21.12.2012 dojde) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.
* DUCHOVNÍ "MOLEKULA" - dokument o DMT a převratném vědeckém výzkumu. Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni. Uveden ZDE.
* Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. Uvedeno ZDE.
* Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.
*
Jak harmonizovat, léčit a regenerovat sama sebe, tuto planetu či cokoliv co je právě třeba. Uvedeno ZDE.
* Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru. Uvedeno ZDE.
* Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.
* Jak se dostat do páté dimenze, čili do polo hmotného projevu existence (v projevu zkrystalizované světelné plazmy) a jak se v 5.D udržet. Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. Uvedeno ZDE.
*
Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.
* Jak se sladit se stále se zvyšujícími frekvencemi a stát se přitom zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla je uvedeno ZDE.
* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu.
Uvedeno ZDE.
* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE
* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Jak z této planety odstranit veškeré dualitní projevy existencí a vše opět navrátit nazpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.
* James Tyberonn – Paradigma a Účel Kryštálových Lebiek Uvedeno ZDE.
* Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž. Uvedeno ZDE.
* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA?. Uvedeno ZDE.
* Každá realita je pouze naše navenek projevená představa. Uvedeno ZDE.
* K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde. Uvedeno ZDE.
* Kryon - Rekalibrace Gaii Uvedeno ZDE.
* Letos dojde k dělení tohoto světa na tři frekvenční pásma, čili na 3 planety, každá v jiné dimenzi, tzn. v jiném frekvenčním rozsahu. Uvedeno ZDE.
* Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.
* Máří Magdaléna - poselství je uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.
* Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené ZDE.
* Neberte na lehkou váhu to, co se při protnutí galaktického rovníku bude dít. Uvedeno ZDE.
* Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky. Uvedeno ZDE.
* NEVĚŘTE zavádějícím a zcestným informacím, neboť těmi se vás snaží temné bytosti vlákat do jiného, paralelního světa, něž do kterého tato planeta přechází. Uvedeno ZDE.
* Nulový bod, tedy i nulový čas (počátek zrodu existencí) máme i ve svém osobním duchovním srdci, proto není třeba být odkázáni na protnutí galaktického rovníku. Uvedeno ZDE.
* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.
* Otevřeně o Vzestupu vědomí, Pasem k Vzestupu je láska. Uvedeno ZDE.
* Podstata frekvence vibrací vědomí. Uvedeno ZDE.
* Pochopení sdělení uvedených na těchto třech videích otočí váš život o 180°. Uvedeno ZDE.
* Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
* Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit! Uvedeno ZDE.
* Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí je uvedeno ZDE.
* Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.
* Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Uvedeno ZDE.
* Projev třetí a čtvrté dimenze této planety velice brzy skončí, proto je třeba vědět, jak se současně s touto planetou dostat do dimenze páté. Uvedeno ZDE.
* Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA ... Uvedeno ZDE.
* Sdělení o konci roku a přepólování v nás. Uvedeno ZDE.
* Stále nevěříte, že se 21.12.2012 (při protnutí galaktického rovníku) odehraje něco naprosto zásadního, co zcela změní tento svět? Uvedeno ZDE.
* Šišinka mozková - "sídlo duše" Uvedeno ZDE.
* Tajemství skrývající se za datem 21. 12. 2012 (jenž určuje konec galaktického roku, čili vstup této sluneční soustavy do nulového času) a za návratem Nibura (dvanácté planety) konečně odhalena. Uvedeno ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky Uvedeno ZDE.
* Velice důležité informace nejen o přicházejících změnách spojených s 21. 12. 2012. Uvedeno ZDE.
* Vize (o tom co se během 3 dnů temnoty bude dít) Uvedeno ZDE.
* Víte proč je třeba být v 5. D nejpozději chvíli před tím, než k nám dorazí utržená sluneční plazma? Uvedeno ZDE.
* Vše je vždy tak jak má být jen z toho důvodu, že jsme naprogramováni smýšlet, chovat se a jednat určitým způsobem. Uvedeno ZDE.
* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Vzostup je vedomé stotožňovanie sa so všetkým čo je láskou. Tento velice inspirující a uklidňující článek od Féwy ze dne 14. 8. 2012 a další ze dne 18. 8. 2012 si v žádném případě nenechte ujít. Uvedeny ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT.. Uvedeno ZDE.
* Vzestup 2012. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.

Další související články:

* Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/aktivaci-a-harmoniza...

* Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/prave-kristalove-leb...
* Elektromagnetická podstata tzv. osudu aneb jak si svou vůlí a tužbami tvoříme a přitahujeme situace a události.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/elektromagneticka-po...

* Podstata Univerzálních zákonitosti veškerého tvoření aneb jak se jednou pro vždy osvobodit od disharmonie a s ní souvisejících obav a depresí.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/podstata-univerzalnich

* Všichni a všechno je nedílnou součástí jednoho a toho samého - kosmického, tvořivého vědomí.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/vsichni-a-vsechno-je...

* Vše vně projevené jsou pouze mentální projekce aktivních tvořivých vědomí (individualizovaných do jsem to či ono), tvořící dvojité Jin/Jang šroubovice - časoprostorové vortexy.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/vse-vne-projevene-js...

* Jak a čím je tvořeno zdání plynoucího času a události v něm probíhající.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-a-cim-je-tvoreno...

* V Univerzu je vše se vším propojeno světelnými vlákny, neboť naprosto vše je tvořeno fokusem aktivního zaostřeného vědomím, čili světla, které vždy vysílá část svého osobního Já - duši do toho co stvořilo a tvoří.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/v-univerzu-je-vse-se...

* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí,
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-se-stat-supravod...

* Nejsme pouze naše vnější tělesná schránka, v projevu nějaké existence, ale jsme především vědomí, čili elektromagnetická "jiskra", jenž je odnoží moudrého, tvořivého a všemocného VŠE-Vědomí Univerza.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/nejsme-pouze-nase-vn...

* Jakým způsobem si tvoříme "zlo" - disharmonii, či naopak "dobro" - harmonii aneb co je to tzv. "Boží" vůle.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jakym-zpusobem-si-tv...

* Esence "Boha", podstata veškeré existence.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/esence-boha-podstata...

* Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-a-z-ceho-je-tvor...

* Spouštěč od Boha, aneb jak se dostat do souladu s energií ze zdroje.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/spoustec-od-boha-ane...

* Poznáním podstaty a zákonitostí tvoření tzv. hmoty a událostí se stanete pány svého i kolektivního osudu (jelikož Vás nebude moci již nikdo nijak programovat), čímž lze začít vytvářet Ráj pro všechny.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/poznanim-podstaty-a

* Jak si stvořit Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat a žít.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-si-stvorit-raj-n...

* Napojte se na hvězdnou bránu 12 +1 propojující s vyššími dimenzemi - vědomím.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/napojte-se-na-hvezdn...

* PODSTATA TAJEMNÉHO KOSMU.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/podstata-tajemneho-k...

* DESTINACE NAPROSTÁ SVOBODA
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/destinace-naprosta-s...

* Pochopením podstaty tvoření času hmoty a událostí v ní probíhajících můžete pomoci v transformaci do harmonické úrovně vědomí nejen sobě a této planetě, ale i všem světům s touto planetou související.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/pochopenim-podstaty-...

* Každá realita je pouze naše navenek projevená představa.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/kazda-realita-je-pou...

* Jak a čím je tvořeno zdání plynoucího času a události v něm probíhající.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-a-cim-je-tvoreno...

* Co bylo dříve, vejce nebo slepice?
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/co-bylo-drive-vejce-...

* Jak a proč se stát zářičem duchovního pra-světla.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-a-proc-se-stat-z...

* Napojte se na sloup světla - dimenzionální "páteř" našeho multidimenzionálního Já, směřující ze středu naší galaxie (a odtud dále, ze středu našeho vesmíru), do středu naší Země.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/napojte-se-na-sloup-...

* Ochrana proti disharmonickým energiím - Bytostem a jejich destruktivním frekvencím.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/ochrana-proti-dishar...

* Jak si harmonizovat svou osobní a kolektivní realitu.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-si-harmonizovat-...

* Jak harmonizovat, léčit a regenerovat sama sebe, tuto planetu či cokoliv co je právě třeba.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-harmonizovat-lec...

* Jak přetvářet, vytvářet a harmonizovat svou osobní i kolektivní realitu a události v ní probíhající a jak se stát vědomím tvůrcem a pánem své reality a osudu.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-pretvaret-vytvar...

* Jak se přeprogramovat a udělat ze sebe spokojeného, šťastného a úspěšného člověka.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-se-preprogramova...

* Meditační videa na to jak se odpojit od matrixu a stát se opět naprosto svobodnou bytostí.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/meditacni-videa-na-t...

* Mnohem více najdete v diskuzích a blozích živého zlatého světla, které jsou uvedeny
zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blog/list?user=1e6rzd3a0x222
a zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topic/listForContributor?user...
a zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blog/list?user=1qrs8kzk94l4r
a zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topic/listForContributor?user...

Velice povzbuzující informace:
* Nulový bod - Vysoká rada Plejád 9.9.2013. Uvedeno ZDE.
* Ilumi-hnátům, vyznavačům a ctitelům řádu kostí a lebek se jejich mocenská struktura již nezadržitelně hroutí pod rukama. Související článek: 10 příznaků, že globální elita ztrácí kontrolu. Uvedeno ZDE.

* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

TRANSFORMACE z dosavadního (uhlíkového) projevu existence na světelný projev existence, s 12 + 1 vlákny DNA. (3x4 = 12 + 1 středové =13)

VIDEO s názvem: 2012 NOVÉ KRUHY V OBILÍ ZOBRAZUJÍCÍ ZMĚNY DNA

Podrobnosti v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE.

Cesta do vyšších dimenzí se otevírá, neboť uhlík 6-6-6 končí. Tím transformace do světů jednoty a harmonie začíná nabírat na obrátkách. Podrobnosti jsou uvedeny na vynikajícím videu s názvem: Uhlík 6-6-6 končí

Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.

Mnohem více je uvedeno v článku s názvem: "Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do páté a vyšších dimenzí", který je uveden ZDE.

Co se bude od 21. 12. do 23. 12. 2012 dít a proč je znázorněno na níže uvedeném videu.

Při zažehnutí a aktivaci planetární Merkaby (viz. níže přiložené video), k čemuž 21. 12. 2012 dojde (z důvodu zásahu vlnou světla pramenící z galaktického středu - srdce) začne vzestup, čili transmutace této planety do světelného projevu její existence, který bude trvat zhruba 3 dny, tj. zhruba do 23. 12. 2012.

Během tohoto období dojde k zažehnutí osobní Merkaby u všeho a všech kteří si přejí vzestoupit do světelného projevu existence společně s planetou. To znamená, že pokud nevzestoupí dříve, tak vzestoupí společně s planetou všichni ti, kteří si přejí přejít do světů jednoty a harmonie, čili do světů ve kterých si bytosti vzájemně pomáhají a tvoří jen to, co je pro dobro všech zúčastněných.

Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012vzestup, duše
Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul
http://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related

Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie je uvedeno ZDE.

Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/individualni-kosmick...

Lumíre, kam zmizelo kosmické nanebevstoupení?

absolutně všemu rozumím i už zkouším. V jiném článku píšeš o partnerech a dětech a přechodu, že mohou zmizet. I to chápu, ale když si mohu stvořit svět jaký chci  a přesunu si tam rodinu a budu ji vidět už jako vzestoupenou tak to přece stvořím. A tady jsem narazila na protiřečení s tím článkem o loučení s partnerem. Kdo tedy bude se mnou v 5D jejich hologram? Pokud jsem si jistá s partnerem, že patří ke mě ( i když už jsem smířená se vším :-)  ) a partner je přitom ještě dost materiálně založený tak tady mi to nesedí. 

ren strašně děkuju, ale nějak jsem nepochopila

takže 5D je víc příběhů současně ve kterých jsem a skáču z jednoho do druhého....?

* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.

* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.

* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.

Jidáš je Yahweh - Jehova, nebo-li Lucifer. Bible byla padlými anděly záměrně přepsána a překroucena. Je v ní příběh o starých Babyloňanech, čili o padlých andělech, kteří se za svaté jen vydávají, přičemž Yahweh, nebo-li Jehova, je jejich králem - Bohem.

Mnohem více je uvedeno v článku s názvem: "Byl Ježíš v podání biblického příběhu synem božím, nebo to je velice rafinovaný podvod?", který je uveden ZDE.

Uti, proto tady nestrpím bludy, polopravdy a zavádějící informace jako jsou některé tvoje a tobě podobným. Takže se kroť, nebo budu nucen ti opět znemožnit přístup na tyto stránky.

Uti a ostatní členové těchto I.L. stránek, hned při založení těchto stránek bylo v podmínkách pro přijetí za člena těchto stránek uvedeno TOHLE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Tvoření tzv. hmoty, prostoru a času v něm plynoucím funguje na stejném principu jako je tomu např. u atomu, ve kterém neutron (neutrální částice) tvoří masu jádra atomu, čili masu centrálního slunce v jeho jádru (které zprostředkovává spojení mezi vně neprojeveným a vně projeveným světem), přičemž vůlí se neutron polarizuje na (–) a stává se z něj elektron (mužský princip, projekce, Jang), což je projekční odstředivá síla a přáním se neutron polarizuje na (+) a stává se z něj proton (ženský princip - gravitace, Jin), což je naopak gravitační, čili dostředivá síla. Při návratu elektronu nazpět do neutronu (čili při protnutí nulového bodu) dochází buď k přepólování (to znamená, že z – se stává + a z + se stává –), nebo se obě polarity navrací do nulového stavu, čímž vnější projev existence atomu zaniká, jelikož se jeho existence navrací nazpět do vnitřních, vně neprojevených světů.

V minulosti se tu někde psalo, že pokud člověk programuje je nejlepší z nulového bodu, má s tím někdo nějaké zkušenosti? Moje známá je v nulovém bodě úspěšně a její programy se s ní míjejí, dějí se někomu jinému než jí i u mě když to zkouším tak jakobych to prožila energeticky a nezhmotní se .....plíííííís máte někdo zkušenosti? Mě se daří programovat z jangové energie, ovšem pak se to bohužel projeví i jinově auuuuu

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Naren Sahava přidal komentář k příspěvku do blogu Nový Matrix (část 1) – Od 3D do 4D a 5D uživatele Naren Sahava.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!!!!! Ve Varšavě se mohutně demonstruje proti vládě !!!!!!!!

Ve Varšavě se mohutně demonstruje proti vládě, dorazit by mohly až statisíce lidídnes 12:30Na nedělní poledne je ve Varšavě svolána demonstrace polské liberálníopoziční strany Občanská platforma (PO). Lidé mají protestovat proti posilování státní…Zobrazit další
neděle
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu RIdi planetu a lidi komputer? uživatele Uno Universus.
3.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
2.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
2.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu INVASIVNÍ BLACK GOO a AI: Největší HROZBA pro PLANETU ZEMĚ (Mimozemská zpráva-Plejády) uživatele Uno Universus
2.6.
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

INVASIVNÍ BLACK GOO a AI: Největší HROZBA pro PLANETU ZEMĚ (Mimozemská zpráva-Plejády)

       Swaruu (9) : Ve všech mých zprávách je konzistence a tato konzistence je touhou zmocnit vás. Abychom se vrátili a viděli svou vlastní vnitřní sílu, tvořivou sílu. Abych vám připomněl, že jste to vy, kdo vytvořil veškerou vaši realitu a že…Zobrazit další
2.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗☝🏻 Střety v Kosovu: Srbové versus okupanti z NATO a albánští teroristé uživatele Ina Obr
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V momente, kdy penize rozdeluji ve valce lidi na zive a mrtve, na ty, kdo s valky profituji a kdo se hruzou trepe, by mely byt penize zruseny naveky. uživatele Uno Universus
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby