* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Milovaní Služebníci světla, čas rychle směřuje k bodu, ve kterém se musí všechny energie sjednotit do jedné dynamické síly lásky, a tento zdroj čerpat ze středu světla Boha Otce/ Matky.Každý z vás v sobě uchovává posvátný podpis božství a pravdy. A tyto podpisy se nyní musí spojit a vytvořit tak kolektivní podpis, který rozbije Matrix Iluminátů a umožní nám plně ukotvit nový Smaragdový paprsek Lásky a Pravdy...


Mistr Kuthumi prostřednictvím Michelle Eloff

25.března 2010, Jižní Afrika (zveřejněno 24. dubna 2010)

Já jsem Kuthumi-Agrippa a přicházím na slunečních paprscích lásky a moudrosti, abych v tomto čase pozdravil každého z vás a přinesl vám požehnání transformace, přeměny, vzestupu a úchvatných požehnání. Zdravím, milovaní.
Jsme velmi rádi a těší nás v našich srdcích, že se dnes můžeme s vámi všemi setkat, protože vás pevně objímáme v srdci Krista a v rukou Božích.

Milovaní Služebníci světla, čas rychle směřuje k bodu, ve kterém se musí všechny energie sjednotit do jedné dynamické síly lásky, a tento zdroj čerpat ze středu světla Boha Otce/ Matky.

Každý z vás v sobě uchovává posvátný podpis božství a pravdy. A tyto podpisy se nyní musí spojit a vytvořit tak kolektivní podpis, který rozbije Matrici Iluminátů (v orig. Illuminati Matrix) a umožní nám plně ukotvit nový Smaragdový paprsek Lásky a Pravdy.

Každý jednotlivý krok, který učiníte na cestě svého léčení a hlubšího uvědomování si sebe sama, umožní těmto dynamickým novým energiím pevně zakořenit v matrici Kolektivního vědomí. Protože je velká část lidstva stále v pasti Matrice Iluminátů, je nezbytné, aby každý z vás dynamicky stoupal do sfér vyššího vědomí a rozsáhlejších znalostí potenciálu, který v sobě máte.

Matrice Iluminátů obsahuje energie a programy úmyslně vytvořené těmi u moci, kteří se rozhodli nezveřejnit pravdu ze strachu, že by je to oslabilo a přišli by o to, po čem tolik touží.

Moc ale není něco, co vlastníte, je to něco, co je vaší přirozenou částí, kterou vyjadřujete, a dynamika takové posílené duše se dotýká srdcí ostatních a pomáhá jim rozvinout stejný posilující proces. Vlastnit moc znamená vlastnit světlo někoho jiného, což není v souladu s vyššími sférami zmocnění

Je pro vás životně důležité pochopit že ti, které nazýváme Ilumináti, jsou motivováni sedmi nectnostmi vašeho světa. Tyto nectnosti oslabují kolektiv a každého, kdo je těmito kvalitami motivován. I když to v tuto chvíli nevidí, přišel čas, kdy úsvit nového světa Světla osvítí tyto jejich temnější stránky a oni padnou.

Je životně důležité, aby k tomuto pádu došlo, protože pak může každá jednotlivá duše získat zpět své právoplatné místo. Ačkoli tento pád nastane, je stále mnoho těch, kteří nevyužijí příležitost obejmout/uchopit svou moc. Proto leží tato odpovědnost na vás, probuzených - zmocněte sami sebe více, než kdy předtím, uchovávejte plnou kapacitu vám dostupného světla, abyste do své budoucnosti vnesli pradávné podpisy pravdy, tak, aby se mohla projevit Zaslíbená Země.

Zaslíbená Země je svět, ve kterém se budete nacházet a kde se lidé podobného srdce, podobné mysli a podobného ducha spojí v kolektivním společenství lásky, budou přebudovávat paradigmata pravdy a tvořit stezky, na kterých ostatní najdou svou cestu ke své pravdě. Nebuďte zoufalí kvůli těm, kteří nevyužijí této příležitosti, protože to je součást jejich božského plánu, součástí jejich cesty je porozumět tomu, co znamená žít ve světě temnoty. Svět temnoty je svět, ve kterém vládne sedm nectností, kde je absence lásky, absence porozumění, jinými slovy nevědomý svět.

Vy jste se posunuli za tyto dimenze kontroly/ovládání, i když jsou některé vaše části stále ovládány otisky této Matrice Iluminátů. Nyní máte příležitost se nad to povznést a ze své vyšší perspektivy pozorovat, jak tato dynamika funguje v nižších světech. Znamená to, že vaše nižší ego projde důkladnou transformací, a vy tak můžete přesáhnout tento svět a objevit vyšší aspekty svého nejdynamičtějšího já.

Stále máte svůj otisk ochraňovaný Duchy sedmi planet, kteří se skrze vás projevují. Tento otisk je to, co určuje váš osud a vaši karmu v každé inkarnaci, ve které se inkarnujete. Tato doba se ale liší tím, že máte příležitost se povznést nad neustálý pohyb tohoto kola osudu. Nyní se posouváte od osudu k předurčení, a přesto, že jsou tu pořád výzvy, kterým máte čelit, jednoduše proto, že každá úroveň vám nabízí větší příležitosti k růstu a lepšímu porozumění sobě samým, shledáte při těchto výzvách, že máte větší zásoby odvahy, vnitřní síly, moudrosti, vědění a lásky, abyste jimi prošli, přemohli je a vyřešili je s větší lehkostí a mnohem rychleji než když jste byli zakořeněni ve starém světě, jinými slovy ve světě Matrice Iluminátů.

Vaši planetu čeká v této době obrovská změna. Ve vašem světě jsou země, které projdou velmi důležitými změnami, z nichž některé budou drsné. Avšak ti, kteří jsou ochraňováni říšemi světla, budou vedeni do bezpečných zón, neznepokojujte se tedy. Je však nezbytné, abyste byli v těchto časech vědomí a ostražití, protože musí proběhnout rozebrání, odstranění Matrice Iluminátů, aby mohl Fénix povstat z popela starého světa a přesunout ohnivou moc Ducha do nové úrovně realizace v srdcích těch, kteří jsou nyní probuzeni.

Ti, kteří se ještě neprobudili do dynamiky své větší moci, vás budou vyhledávat. Avšak jak bude probíhat tento pád, přinesou tyto změny úsvit nového času, nový způsob jak posílit duši, a tím ji osvobodit od nadvlády nižšího ega, takže vyšší ego převezme většinovou vládu.

Smaragdový Paprsek, který nyní přinášíme, obsahuje opravdovou esenci integrity, čistoty, lásky a moudrosti. V tomto Smaragdovém Paprsku je ukryta pevná světelná zlatá krychle. Ve středu této krychle je hvězdný čtyřstěn (tetrahedron) z platiny. Tento Platinový Hvězdný Čtyřstěn vysílá energie aktivující Zlatou Krychli, která vysílá mocné vibrace skrze Smaragdový Paprsek, a tak vytváří novou Osvícenou Matrici (v orig. Illuminated Matrix) nového světa, nový řád světla a skutečné lásky, moudrosti a vnitřní odvahy.

Každému z vás bude tento Smaragdový Paprsek, Zlatá Krychle a Hvězdný Čtyřstěn během příštích 12 měsíců aktivován ve vaší srdeční čakře. Každý měsíc integrujete hlubší úroveň této velmi mocné síly z nového zdroje světla, lásky a moudrosti, kterou jste po celý svůj život hledali. Vše, co jste dosud prožili, vás připravilo na toto dynamické znovu-probuzení a obnovu nové formy života. Formy, ve které mohou být plavidla vašeho vyššího já bezpečně postavena, být vyživována a sílit.

Tyto vibrace, vyzařující skrze vaše energetické pole, vyjeví vyšším dimenzím, že přicházíte, že jste probuzeni, že jste zvolili pozvednutí sebe sama za omezení starého světa, abyste tak zachovali pradávnou moudrost opravdového řádu světla, lásky a moudrosti.

Jedním z prostředků, skrze které budou tato velká učení předávána, je Škola Smaragdových Mysterií. Zlatou Krychlí, o které zde mluvíme, je Učení Zlatého Chrámu, a Platinový Hvězdný Čtyřstěn je energie v ženě přijímající toto poselství a v jejím mužském protějšku. Prostřednictvím těchto dvou fyzických bytostí ho budeme energizovat a vyzařovat světlo tak, aby se dotklo těch, kdo fyzicky pocestují na posvátná místa a spojí své energie na těchto místech jako skupiny. Takže každý, kdo pocestuje fyzicky s těmito dvěma lidmi na posvátná místa, stane se prodloužením Platinového Hvězdného Čtyřstěnu, a tak bude zasvěcen do vnitřní sféry Vznešené Kněžky a Kněze, absorbuje aspekt Platinového Hvězdného Čtyřstěnu a stane se prostředníkem těchto energií a představitelem vnitřního jádra Zlatého Chrámu, skrze které tato velká učení plynou.

Každému z vás pak bude přidělen konkrétní Mistr a Sluneční Archanděl, kteří vás provedou zasvěceními, která Vznešená Kněžka a Kněz přinášejí z vnitřního jádra centrální říše ústředního Galaktického Centra Všeho, co je. Procitnete do vnitřních kvalit ve vašem nitru, které vás povedou směrem vašeho předurčení, takže jako představitel tohoto ústředního platinového paprsku můžete učit to, k čemu jste byli určeni, abyste šířili a tím ještě více posilovali lidstvo. Tyto energie rozprostřou své paprsky do každého kouta Země, každý z vás zaujme strategicky jinou zeměpisnou polohu, ve které ponesete toto světlo.

Padesát pět St.Germainových Plamenů, které byly nedávno dokončeny, přináší jemná vlákna ametystové a safírové energie, která také časem integrujete. Tato vlákna vytvoří posvátné předivo mezi vašimi čakrami a spojí se v nádhernou tapiserii nového vzoru, který se stane Osvícenou Matricí. Platinový Hvězdný Čtyřstěn aktivuje destrukci Matrice Iluminátů, ale vězte, že tak, jak společně stojíte v této mocné energetické síle, jste nositeli mřížek udržujících ty, kteří jsou už v bezpečí, v bezpečných zónách vyšších kvalit nového světa. To neznamená, že bychom kteroukoli duši vyřazovali z tohoto nového modelu. To, co říkáme je, že pro ty z vás, kteří jste již vstoupili do této vyšší kvality, je vaše pozice již připravena. Tato příležitost je dostupná každé jednotlivé duši na planetě, a jestli si zvolí využít tuto výhodu nebo ne, je zcela na jejím individuálním rozhodnutí.

Vaše energie porostou velmi vysokou rychlostí, proto je nezbytné, abyste následovali svůj instinkt a svou intuici a dovolili, aby z vás vyzařovala láska vašeho pravého já. Musí být zničena také Matrice Iluminátů uvnitř vás samých, což znamená, že nyní začnou odpadat ty vaše části, které jsou mylnými systémy přesvědčení přivázány k tomu, co bylo zkonstruováno, aby vás vázalo k nepřetržitým dramatům starého světa. Každá jednotlivá energie oddělená od Matrice Iluminátů je poté pročištěna platinovými vibracemi a připojena k Osvícené Matrici. Tak převezmete novou roli, novou část svého předurčení jako světelní vůdci v novém světelném světě. Budete vytvářet tuto mřížku, vyzařující jedny z nejmocnějších paprsků, které kdy byly zaznamenány v duchovní historii Země, daleko silnějšími než ty, které kdy vyzařovala Atlantida.

Pád Atlantidy je zakódován v mřížkách Země, tehdy byla Matrice Iluminátů poprvé ustanovena. Vracíme se tedy k pádu Atlantidy, a tento pád se bude určitým způsobem opakovat. Ale ne až do naprosté destrukce, protože je zde dostatečné množství Služebníků světla probuzených do nového světa, kteří jsou schopni stát pevně ve svém světle, ve své síle a držet tyto mocné vibrace.

Já, Lord Kuthumi-Agrippa, stojím mezi vámi všemi jako Král Slunečních Archandělů. Moje armáda Slunečních Archandělů bude tkát mezi vámi a přinášet tak vysoké vibrace zlatého světla, zlaté vlákno zlaté lásky a moudrosti, aby k vám mohl přijít vyšší řád platinového paprsku vědění.

Po ukončení tohoto dnešního přenosu žádám každého z vás, abyste si našli během čtyřiadvaceti hodin od vyslechnutí mých slov čas a odebrali se do přírody, sedli si v tichu přírody a napojili se na mě, vyvolali mou přítomnost a přítomnost Slunečních Archandělů. Vyzvěte St.Germaina a Vyšší Ligu Smaragdového Paprsku.

Spojte se s přírodou a otevřete své srdce a integrujte tento Smaragdový Paprsek tím, že ho zavoláte do své srdeční čakry a dovolíte, aby proudil všemi žilkami vašeho bytí. Tak bude přivedena velkolepost a nádhera vašeho pravého já a vy se můžete vědoměji připojit ke Stezce Autentických.

Tato stezka pro vás otevře cestu následování kroků skutečných Mistrů minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Stane se to aktivací nového Smaragdového Paprsku, Zlaté Krychle a Platinového Hvězdného Čtyřstěnu v přírodě. Od toho dne, vždy po uplynutí jednoho měsíce, integrujete novou úroveň.

Pokaždé, když pocestuje skupina fyzicky do jiného zeměpisného místa, bude tento Platinový Hvězdný Čtyřstěn v rámci vybraného místa ukotven, zakořeněn a stane se aktivizující energií v tomto posvátném místě, nad kterým bude aktivována Zlatá Krychle a kolem ní nový Smaragdový Paprsek. To pak ukotví kvality integrity, čistoty a skutečné lásky, o kterých hovoříme.

Jsou to tyto energie, které musí projít žilami těla Matky Země, aby ji znovu energizovaly, oživily zničené, oslabené a znehodnocené části jejího těla, které bylo zneužíváno vědomím Matrice Iluminátů. Proto, jak se bude její tělo pročišťovat, uvidíte, jak se budou části Země chvět, uvidíte ekonomický pád mnoha aspektů, a v těch zemích, které se teď musí probudit do své světelné stránky, se ukáže nejprve ta temná strana, aby světlo mohlo nahradit to, co je zničeno.

Znovu opakuji, neobávejte se příchodu tohoto procesu, vy všichni budete v bezpečí, budete chráněni. Jen ti, jejichž volba je nenaslouchat, jejichž volba je nenásledovat a jejichž stezka je součástí pádu, ti padnou. Uvědomte si však, že prostě uvidíte fyzické plavidlo, prodělávající pád. Duše bude přemístěna dříve než by mohla utrpět nějakou škodu nebo než by mohla být esence těchto duší zatížena traumatem. Možná to zní hrozně, deprimovaně a pochmurně, ale realita je, drazí, taková, že jste byli varováni, že tento čas přijde. Toto je začátek velkého konce, neboť skrze toto veliké zakončení přijde nádherný nový začátek. Avšak to, co z něj vzejde, je jedno z nejvelkolepějších znovuzrození ve spirituální historii Země.

Vy jste vlákna nové Osvícené Matrice, vy jste žhavící vlákna světla, jiskry energie vyletující ze Smaragdového Plamene, a tím, že se sjednocujete, spolupracujete a spojujete s vám podobnými, těmi, kdo jsou podobné mysli, srdce a ducha, a vaše řady sílí, uvidíte, jak pracují skrze vás síly lásky a převáží jakoukoli temnotu, která se pokusí získat své původní místo ve světě. Pád začal a my jsme zde s vámi se všemi a dáváme vám slavnostní slib, že vše bude v pořádku, že tato doba nastává, protože přišel čas.

Ne všechna místa na Matce Zemi projdou těmito hlubokými posuny, je mnoho míst, která budou bezpečná. To je také součástí nového uspořádání mřížek Matky Země jako planety. Proto, pokud jste žádáni či inspirováni, abyste se přesunuli na úplně jiné zeměpisné místo, je to proto, že měníte předivo posvátných mřížek, měníte tapiserie, které vytváří novou platinovou mřížku nového světelného světa. A proto oslavujeme s vámi všemi tuto nádhernou dobu, všem vám děkujeme, že jste se dnes společně sešli a slyšeli naše slova. V následujících deseti letech se bude každý rok 4.dubna konat velká slavnost posílení Osvícené Matrice, a v příštích dvou letech 4. dne každého měsíce zesílí energie v těle Matky Země. Každé posvátné místo, navštívené těmi, kdo nesou tyto energie, posílí světlo a záměry těch, kdo se ve velkém množství shromáždí, aby přinesli velké pozvednutí po pádu.

Mnoho oblastí už padlo, rozpadlo se mnoho temných pevností Matrice Iluminátů, viděli jste, jak to funguje. Nabádáme vás proto, abyste se neobávali toho, co má přijít, ale abyste věděli, že jste byli něčeho z toho svědky a že si budete více uvědomovat, jak temnota, která se přesunula tak říkajíc do undergroundu, je nyní demaskována a vyplouvá na povrch, protože vystoupila do světla. A tímto způsobem budou mocné paprsky lásky Matrici Iluminátů milovat tak říkajíc k smrti.

Skrze esenci všemohoucí síly Boha Otce/Matky toto mocné světlo rozšiřujeme na každého z vás, žehnáme vám těmito paprsky, zvyšujeme vaši vnitřní odvahu, vaši vnitřní sílu a odhodlání ke skutečnému poznání sama sebe, abyste rozšířili vědomí sebe sama, svou lásku k sobě a své sebepřijetí na zcela novou úroveň. Pak mohou tyto energie opět zahořet, být vzkříšeny a oživeny, a božský řád nového světa motivovaného vyšším egem, vyššími kvalitami ducha všeho, co existuje, může být rekonstruován a nebýt už ovládán nevědomými světy temnoty.

Výzvy, kterým budete čelit, budou pocházet od těch, kdo uvízli v Matrici Iluminátů a budou váš nový způsob bytí považovat za velmi ohrožující, neboť když vstoupíte do své síly, zpochybní to všechny temné aspekty v těch, kdo ještě nedosáhli takové úrovně sebepřijetí, sebelásky a sebe-uvědomování jako vy.

Nenechte se tím vyvést z rovnováhy, nepochybujte o sobě, neutíkejte ze své odvahy a svého světla, protože oni zpochybňují vaši sílu. Stůjte silní v této síle, protože tyto výzvy/pochybnosti překonáte tím, že budete příkladem, zesílíte své světlo. Stanete se silou lásky, s kterou je třeba počítat, která spolkne temnotu, a vy pozdvihnete své energie do vyšších úrovní a pozvednete se tak nad tyto oslabující energie, které vás udržovaly v minulosti v nerovnováze, oslabené, rozptýlené a roztříštěné.

Tyto vaše nahromaděné roztříštěné části se budou opět spojovat zrychlujícím se tempem, proto uvidíte sami sebe, jak se velmi rychle měníte a někteří z vás během pár týdnů užasnete, jak moc jste se změnili, jak se dramaticky mění váš život a budete se možná občas cítit, jako kdybyste přestoupili ve velmi krátkém čase z jednoho života do druhého.

Je životně důležité, abyste uctili potřeby vašeho těla. Dělejte to, co je nyní nezbytné k udržení vašeho těla silným, pročistěte ho, poskytněte mu zdravé jídlo a dostatek tekutin ve formě neznečištěné vody. Modlete se, meditujte. Používejte síly přírody skrze posvátné ceremonie, rituály a kouzla, abyste transformovali vaše oslabené části. Věřte v Ducha přírody, esenci Boha Otce/Matky a bezpodmínečnou mocnou lásku, která k vám přichází ze Zdroje, aby vás ochraňovala. Nespoléhejte pouze na rozum a logiku, mnohokrát se stane, že vám dá vaše intuice informace, které se budou vzpírat logice a rozumu, naslouchejte tomu. Vytvoříte však rovnováhu mezi srdcem a myslí, a v tom najdete svou největší rozpoznávací sílu. Objevíte, jak vám slouží vaše poslání/úkol, vaše síla a všemocná esence vašeho plně napojeného já a budete poznávat, jak hluboce je vše spojeno a že všechen život je jedno.
Když se posadíte v tichu přírody, klidné nádheře všeho kolem vás, ať už na vaší zahradě nebo vaší terase nebo na jakémkoli místě, kde se cítíte bezpečně, milováni, chráněni a v míru, budeme s vámi. Pomůžeme vám přivést do vašeho těla tyto energie a znovu se spojit se skutečným porozuměním toho, co znamená být spojen se vším životem, a že vše je jedním a jedno je vším.

Takže, drazí, dal jsem vám mnoho informací, nad kterými můžete hloubat a přemítat. Žádáme vás, abyste našim slovům opakovaně naslouchali nebo je četli, pokud dáváte přednost čtení a skutečně strávili to, co jsme zde řekli. Pokaždé, když naše slova budete poslouchat nebo číst, integrujete hlubší rovinu tohoto poselství. Sdílejte toto poselství s ostatními, rozšiřujte světlo, spolupracujte, sjednocujte se a staňte se mocnou vlnou posvátné lásky a moudrosti. Ukazujte těm, kteří jsou stále uvízlí v temnotě, že existuje cesta ke svobodě. Není však vaší povinností je nutit, vaší povinností je pouze otevřít dveře, ukázat cestu, a pak jim máte svým příkladem poskytnout vedení a dát jim příležitost si vybrat. Tímto způsobem se skutečný Mistr stává Autentickým, tak kráčí stezkou vedoucí ke svobodě.

Kéž je každý z vás požehnán vyššími říšemi skutečného božského porozumění jednoty všeho, co je, a ať nekonečný věčný zdroj světla a lásky, moudrosti a pravdy je s vámi jedno, po všechny časy.

Vězte, že jsme na každém kroku této cesty s vámi. Vězte, že jsme s vámi všemi způsoby, vždy a že nikdy nekráčíte sami. Věřte ve spoustu neviditelných rukou, které vás drží, ve spoustu neviditelných srdcí, která vás milují. Jste v bezpečí, buďte v míru a slavte s námi.

Já jsem Kuthumi-Agrippa, Král Slunečních Archandělů a s láskou vás zdravím a žehnám vám. Adonai.

Tato informace může být sdílena s jinými zdroji pod striktní podmínkou, že žádná informace nebude změněna nebo vynechána nebo použita za účelem finančního zisku a bude uveden zdroj informace. Více o Michelle & The Lightweaver se dozvíte na www.thelightweaver.org.

Do češtiny přeložila pro www.transformace.info Ivana M. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů.


Diamantové srdce centrálního slunce a jeho světelná vlánkna obsahující kódy světelné řeči.Zobrazení: 2217

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Není třeba být s někým v páru na hmotné úrovni existence. Stačí když se propojíme se svou pravou párovou duší, čili se svou vlastní existencí, existující v antihmotě. Jak na to je uvedeno zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/pyramida-slouzici-jako... a v článku s názvem: Víte, kdo je vaše pravá párová duše a pokud ne, tak jakým způsobem ji najít?
uvedeném zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/vite-kdo-je-vase-prava...

Související článek je uveden na: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/nas-bozsky-doplnek-neboli

Nejdříve si ale propojte své hmotné srdce se svým duchovním srdcem. Jak se propojit se svým duchovním srdcem je uvedeno v článku s názvem: "Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce", který je uveden ZDE.

Ve svém duchovním srdci máme Metatronovu kostku sestrojenou z frekvencí světla zlaté barvy, která ve své "tajné" geometrii obsahuje všech pět platonových těles. Zobrazení Metatronovy kostky je uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se stránka přemístí na požadovaný text)

Podrobnosti o funkci Metatronovy kostky jsou uvedeny v článku s názvem: "Kuthumi - 4:4 Slavnost Smaragdového paprsku", uvedeném zde. V Metatronově kostce je obsažen tedy mimo jiné i osmistěn (viz. obrázek vlevo) s jedním společným Jin/Jang ohniskem tvořivého dvoj-plamene (viz obrázek uvedený vpravo), pomocí kterého jsou naše mentální představy transformovány z vnitřních světů navenek, kde pomocí tohoto osmistěnu krystalizují vně, do tzv. hmotného projevu existence.

Jak se energeticky propojit se svým pravým párovým dvojčetem, a to ať je kdekoliv, je uvedeno v článku s názvem: "Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče ", uvedeném ZDE.

Zde je krásně znázorněno jak je z 8mi stěnu (mystické Jin&Jang svatby) tvořena tzv. hmota.
Transmuteo: http://www.youtube.com/watch?v=BRGZp5Rq3tc&feature=youtube_gdata

Celý článek s mnoha dalšími podrobnostmi je uvedený ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se stránka přemístí na požadovaný text)

to je schválne tak vymyslené. Aby sa ľuďom tie dlhé texty nechcelo čítať. V prvých štyroch riadkoch sa chce spojiť a vytvoriť kolektívny podpis, za dobrým účelom.
Tak sa teda idem pustiť do čítania.

Ve fascinujúcom interview sa Inelia Benz zhovára s Billom Ryanom z Projektu Avalon o svojom živote a o svojom osobnom poslaní na tejto planéte.

SK - INELIA BENZ: interview s Billom Ryanom z Projektu Avalon - Máj 2011
http://www.inner-light.ning.com/video/sk-inelia-benz-interview-s-bi...

tak úžasné autentické vídeo som už dávno nevidela.Človek jej nemôže neveriť.Celý deň chodím ako vo sne.Ale tí Slneční anjeli-to je ako pokračovanie.Mozaika sa dáva dohromady.Sláva!

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!!

!!! Dr. Vernon Coleman: Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu !!!23 září, 2023Dr.…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". * Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. Jestliže měsíc není UVNITŘ slunce (čili dokud nejsou tyto dva principy v jednotě a harmonii) tak tyto dva od sebe…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!! uživatele Ina Obr
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!!

Šéf NATO priznal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu, píše vo svojom článku profesor Jeffrey SachsGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej výpovedi pred Európskym parlamentom jasne…Zobrazit další
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Temná stránka umělé inteligence, škodlivé účinky určitých frekvencí a související info. * 2023-08-06 Necenzurovane net C Audio ZDE. (Kainovy děti = čistokrevní…"
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! GAVI Billa Gatese tvrdí, že 14 ze 17 cílů Agendy 2030 lze dosáhnout očkováním !!! uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby