* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž.

Nejdříve je třeba si uvědomit kdo, nebo spíše co jsme. Proto byste měli dříve, než budete pokračovat ve čtení, shlédnout vynikající, oči otevírající video s názvem: * Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Vesmír Vědomí Myšlenka Hmota Realita Matrix! (CZ titulky) Uvedeno ZDE.


Shlédnutím videa si uvědomíte, že jsme především tvořivé vědomí (čili živé tvořivé světlo - energie), které se projevuje ve vnějším projevu existence dle vnitřního osobního přesvědčení o tom, co se domnívá, co si myslí, že je a může být. Toto osobní přesvědčení vytváří vnitřní osobní program, podle kterého se řídí tvoření osobního vnějšího projevu existence.

Potom je třeba si uvědomit, že pouhou změnou osobního přesvědčení lze přeprogramovat plán tvoření nejen svého osobního projevu existence a osobních možností a schopností, ale i např. planetárních, neboť tím, že se mění osobní vědomí, tím se mění i vědomí kolektivní. Změna kolektivního vědomí způsobuje, že se z podvědomé úrovně existence mění i naprosto všichni ostatní, aniž by si to na své vědomé úrovni existence uvědomovali!

Taktéž je třeba si uvědomit, že přerušení spojení se svým osobním multidimenzionálním projevem svého Já, které je ve všech 13 úrovních - patrech vědomí tohoto multi-vesmíru, tvořících 13 pater (s kterými koresponduje 13 čaker) bylo způsobenou tím, že některé Merkaby v některých patrech (především v patrech, čakře 4-7) byly genetickou manipulací záměrně vybočeny z osy. Tím došlo k tomu, že energie z centrálního slunce (čili z našeho nejvyššího Já) nemůže přes 7-4 čakru proudit zcela volně. Související článek s názvem: "Historie vzniku nynější lidské rasy, aneb kdo stvořil člověka a kdo ho zotročil a proč", je uveden ZDE.

Tímto genetickým zásahem byly pozemské bytosti, tedy i člověk, odříznuty od své duchovní podstaty, čímž jim byl zamezen a znemožněn volný přístup a pohyb ve všech 13ti úrovních vědomí a existencí tohoto vesmíru a neomezené možnosti a schopnosti s tím spojené. Tím tedy došlo k tomu, že byl spoután, zotročen a uvězněn do tohoto světa, kterému vládly ti, kteří se na této genetické manipulaci podíleli.Související článek s názvem: "Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit!" je uveden ZDE.

Není ale třeba si zoufat, neboť naprosto vše ve vnějším projevu existence byly nejdříve pouhé mentální představy (které dle osobních přesvědčení krystalizují do vnějšího projevu existence) a proto lze jinou představou změnit a přeprogramovat původní program plánu tvoření tohoto světa (ovládaného, disharmonického Matrixu) a tím vytvořit zcela nový - jiný vnější projev zdejší existence. Související článek s názvem: "Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu" je uveden ZDE.

Uvědomte si ale, že pouhé zbožné přání je a zůstane stále jen pouhým přáním, které nemá žádnou tvořivou sílu. Teprve až záměr a emoce dávají požadavku potřebný směr a sílu projevit se i navenek. Síla účinku je přímo úměrná emocím, které do svého záměru a svých představ vložíte.


Jedná se o VELICE účinnou tvořivou představu (aktivní tvořivou meditaci), pomocí které se stanete spolutvůrcem níže uvedeného záměru. Než začnete, požádejte mentálně nejdříve své nejvyšší Já (jehož vědomí tvoří centrální slunce tohoto našeho multi-vesmíru), aby vás vedlo a poskytovalo vám takové vizuální představy nebo informace, se kterými nejvíce souzníte jak vy, tak i tato naše planeta Země a všichni její obyvatelé. To znamená, že se nemusíte řídit striktně dle níže uvedeného návodu, neboť vaše vyšší Já vám pošle takové obrazy či informace, které budou ale nejsrozumitelnější pro vás, nikoliv pro někoho jiného.


Pro ty z vás, pro které by byl níže uvedený popis vizualizace (představy) příliš složitý, vám postačí představovat si pouze, že jste uprostřed rovného kolmého sloupu světla, který pramení z centrálního slunce, vstupuje do temene vaší hlavy (čili do vaší korunní - sedmé čakry), prochází vaší páteří odshora dolu všemi vašimi čakrami (které jsou taktéž v jedné přímce), vystupuje ven z vaší první čakry a vstupuje do jádra, čili do duchovního srdce Země. Tím se stanete supravodičem, přes který začne proudit harmonizující světlo centrálního slunce, takže tím pomůžete harmonizovat nejen sebe, ale i planetu a všechno a všechny, co na ni a uvnitř ní je. Nebo si představujte, že sedíte v osmistěnu jádra Země, čili v jejím duchovním srdci (které je uprostřed Země) a že jste napojeni na výše zmiňovaný sloup harmonizujícího světla, které ukotvujete do tohoto jádra Země.


Na to, abyste zajistili hladký průběh své vlastní transformace do 5.D a zároveň tím pomohli všemu a všem ostatním, na to stačí, abyste se nejdříve dostali do tělesné a duševní pohody. To lze provést např. několika hlubokými nádechy a výdechy střídavě, nejdříve přes jednu nosní dírku a potom přes druhou, čímž v sobě vyrovnáte energie Jin & Jang. Potom si začněte představovat, že jste vědomí (např. ve formě malé postavičky), které je ve vašem duchovním srdci, čili že jste ve světelném osmistěnu, kupř. zbarveném jako ten, který je uveden níže. (Cokoliv, co vás napadne je správné pro VÁS, nikoliv pro někoho jiného.) Tím přenesete své osobní vědomí do svého duchovního srdce, čili do svého osobního nulového bodu (viz obrázek osmistěnu) odkud zrod vašeho vnějšího projevu existencí pochází. Pokud si nedovedete představit, že jste ve svém nulovém bodu, čili ve svém vlastním osmistěnu, tak si jednoduše představte, že jste (například že sedíte) v osmistěnu v jádru této planety, podobném tomu, který je uveden na obrázku.


Duchovní srdce (obsahující osobní Merkabu) je a musí být v jádru každého osobního hologramu (a to ať se jedná o atom, živočicha, člověka, nebo kterékoliv nebeské těleso), neboť bez osobního duchovního srdce a osobní Merkaby (které jsou v jádru osobního hologramu) by se nemohl tvořit osobní hologram, na kterém se zobrazuje vnější projev osobní existence. To znamená, že naprosto vše (kromě toho co bylo stvořeno uměle - synteticky), od atomů přes člověka, až po hvězdy má a musí mít jak své duchovní srdce (čili svůj osobní nulový bod) a svou osobní Merkabu, tak svůj osobní hologram, na kterém se zobrazuje vnější osobní projev existence. (Spirály času a prostoru tvořící síť hologramu však jsou do spirály, nikoliv rovné, jak je na obrázku vyobrazeno. Jedny se točí jedním svěremkolem dokola hologramu a druhé se točí v protisměru, čili opačným směrem.)


Pak si představte, že osa vašeho osobního hologramu (který je okolo vás) je v zákrytu s osou vaší páteře, na které jsou vaše čakry. Následně si představte, že vaše duchovní srdce (což je zmenšenina osmistěnu planetárního), čili váš osobní osmistěn (nebo-li duchovní srdce, které obsahuje vaší osobní Merkabu, která je nosičem vašeho osobního vědomí) vkládáte do osmistěnu a Merkaby planetární, čili do planetárního osobního nulového bodu (nebo-li jejího duchovního srdce) a zarovnáváte je obě do jedné společné. Tím se vaše vědomí slaďuje a ztotožňuje s vědomím planetárním. Toto zarovnání a ztotožnění s planetárním vědomím je pro existenci v projevu 5.D nejen nezbytné, ale přímo nutné. Zarovnání, ale musí být tak, že váš osmistěn a tedy i vaše Merkaba je v zákrytu jedna s druhou a že osa vaší i planetární Merkaby jsou jedna s druhou nejen v zákrytu, ale že vaše osobní Merkaba se prolíná a ztotožňuje s Merkabou planetární, čímž se ztotožňujete s planetárním vědomím a stáváte se jím. Související článek s názvem: "Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality" je uveden ZDE.


Dále si představte, že tato vaše jedna společná, tedy vaše i planetární Merkaba, (která je uvnitř duchovního srdce planety) je svým vyzařujícím paprskem světla (tvořícím osu osobního hologramu) nasměrována přímo do osy (čili do paprsku) Merkaby, která je v duchovním srdci (čili v nulovém bodu) slunce naší sluneční soustavy a osa Merkaby našeho slunce je namířena přímo do jednotlivých dalších os (paprsků) Merkab všech vyšších nebeských těles (z jádra planety, přes všechny vaše čakry, čili úrovně vědomí, až do jádra centrálního slunce celého našeho vesmíru), podobně jako když je na špejli navléknuto 13 korálků, viz obrázek uvedený níže a obrázky uvedené až dole.


Tímto zarovnáním všech 13ti os hologramů (čili os 13ti jednotlivých Merkab) do jedné přímky umožníte, aby mohlo světlo volně proudit skrze všech 13 úrovní vědomí a jejich existencí. Jelikož je světlo nositelem informací, umožníte tím, aby se informace z vyšších úrovní vědomí (pater našeho multidimenzionálního projevu existence) mohly dostat a zkopírovat i do nižších pater - úrovní vědomí a jejich existencí. Tím obnovíte nejen svůj osobní multidimenzionální projev existence, ale pomůžete i všem ostatním, aby u nich mohlo dojít k obnově jejich multidimenzionálního projevu existence taktéž. Tato představa je nesčíslněkrát mocnější, než si kdo vůbec dovede představit. Úzce související článek s názvem: "Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí" je uveden ZDE.


Též si představte, že všichni, kteří se nějakým způsobem podílí na pomoci planetě a jejím obyvatelům vzestoupit do 5.D, jsou přes svá duchovní srdce vzájemně propojeni, takže vytvářejí jedno společné kolektivní vědomí, jehož tvořivá síla je z tohoto důvodu nesčíslněkrát znásobena. Dále si představujte, že toto kolektivní vědomí vytváří energetický vír s přímým paprskem uprostřed, který otevírá všech 13 dimenzionálních bran a spojuje všech 13 úrovní vědomí a jejich existencí, čili všechny jednotlivé úrovně existencí, jak pozemské (v projevu částic hmoty), tak i antihmotné (v projevu vně projeveného světla nebeských těles) do jedné přímky. To spojuje vše do jednoho nekonečného nyní, čili do jednoho nekonečného tady a teď. (Viz obrázek s názvem Kumara - Vědomí Jednoty.)


Napojením se na toto kolektivní vědomí umožníte všem ostatním, aby se začali houfně probouzet. Tím usnadníte nejen sami sobě, ale i této naší planetě a všem jejím obyvatelům, aby vzestup do 5.D (který započne 12. 12. 2012 a vyvrcholí 21. 12. 2012) proběhl co možná nejvíce hladce, bez nějakých destruktivních vlivů. Napojit se na své vyšší Já lze i přes extatické prožitky, například prožíváním orgasmu, neboť představa zesílená nějakou emocionální extází funguje jako střelný prach, který dodává vizi a záměru sílu se co nejrychleji projevit. Orgasmus aktivuje energii Kundaliny a ta je hned po síle lásky duchovního srdce nejsilnější a nejmocnější emocionální silou v Univerzu. Takže při vizualizaci můžete používat cokoliv, co je příjemné, překrásné a povznášející, tedy i např. prožitky z orgasmu. Pokud se tak rozhodnete, tak se nenechte unést a nezapomeňte na to, co že si máte vlastně představovat. :-) Související článek s názvem: "SEXUALITA , dar Bohů" je uveden ZDE. Další úzce související článek s názvem: "Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit" je uveden ZDE. Další úzce související článek s názvem: "RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALENY" je uveden ZDE.


Představu toho, že je všech 13 os jednotlivých Merkab (všech 13 úrovní - pater vědomí tohoto multivesmíru) zarovnáno do jedné přímky (viz dole uvedené obrázky) mějte neustále na paměti a tuto představu kdykoliv jen můžete znovu a znovu posilňujete a upevňujte opětovnými představami. Tím pomůžete tomu, že 21. 12. 2012 projde světelný paprsek nepolarizovaného světla (pramenící z centrálního slunce) do všech 13ti úrovní vědomí a existencí tohoto vesmíru a zasáhne tak PŘÍMO všechny a všechno, co v ten okamžik na této naší planetě bude. Tímto přímým zásahem nepolarizovaným světlem dojde k tomu, že se ve všech bytostech obnoví nejen 12ti vláknové DNA (+ 1 středový, světelný sloup světla), ale současně se obnoví i 100%ní mozková kapacita. Tím se bytosti zcela vyvážou z tohoto dualitního disharmonického Matrixu (který se v brzké době zcela rozpadne) a stanou se opět zcela svobodnými světelnými Bytostmi, jako tomu bývalo kdysi, před provedením genetické manipulace, která zdejší bytosti zotročila. Úzce související článek s názvem: "Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít" je uvedeno ZDE. další úzce související článek s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", je uveden ZDE.


Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie je uvedeno ZDE. Související video s názvem: "Arkturiánské Frekvence - Aktivace Skoku v Čase / Arcturian Frequencies - Timeshift Activation" znázorňující zarovnání nebeských těles, je uvedeno ZDE.


Osmistěn (čili sobní duchovní srdce) obsahuje i Merkabu (nebo-li dva čtyřstěny), která/ý svou aktivitou vytváří osobní nulový bod, (fungující jako černá/bílá díra) který/á spojuje vše do jednoho nekonečného nyní. (Viz obrázek Kumara - Vědomí Jednoty.) Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality", který je uveden ZDE.

Aktivovaná osobní Merkaba nám dá křídla. K tomu dojde 21.12.2012, po zásahu nepolarizovaným světlem (pramenícím z centrálního slunce), které v nás obnoví spojení s naším multidimenzionálním projevem našeho Já. K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde je uvedeno ZDE.


Je třeba si uvědomit, že na co upnete svou pozornost, to si pro sebe nejen tvoříte, ale i to prožíváte. Většina lidí je neúspěšná z důvodu, že nemají svůj vlastní plán a proto se stávají součástí plánu někoho jiného. PROTO JE TŘEBA ZADAT ZÁMĚR TOHO, CO SI PŘEJEME, SOUSTŘEDIT SE PŘEDEVŠÍM NA TO, CO JE PŘÍJEMNÉ RADOSTNÉ A POVZNÁŠEJÍCÍ, NEBOŤ TÍM TO NEJEN TVOŘÍME, ALE I TO PROŽÍVÁME A  ZÁROVEŇ SI TÍM ZVYŠUJEME I SVÉ OSOBNÍ FREKVENCE - VIBRACE. Související článek s názvem: "Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to, co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit" je uveden ZDE. Dejte taktéž pozor, na co myslíte, neboť dříve, než se nadějete, se to stane realitou. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. Vše je vždy tak, jak má být jen z toho důvodu, že jsme naprogramováni smýšlet, chovat se a jednat určitým způsobem. Jak se z toho vyvázat je uvedeno ZDE. Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni, je uvedeno ZDE. NEVĚŘTE zavádějícím a zcestným informacím, neboť těmi se vás snaží temné bytosti vlákat do jiného, paralelního světa, něž do kterého tato planeta přechází. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

Video s názvem: (Zvuky pro Hlubokou Meditaci | Expanduj Své vědomí / DEEP MEDITATION MUSIC | Expand Your Consciousness !!!" je uvedeno ZDE
.

Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.


Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

Jak se dostat do páté dimenze, čili do polo hmotného projevu existence (v projevu zkrystalizované světelné plazmy) a jak se v 5.D udržet. Uvedeno ZDE.

Boží jiskra - Vědomí v našem duchovním srdci.                  Kumara - Vědomí Jednoty.


Podrobnosti o tom, jak je pomocí mentálních představ tvořena veškerá tzv. hmota, jsou uvedeny v článku s názvem: "Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět", který je uveden ZDE.


Proč po zásahu nepolarizovaným světlem (pramenícím z galaktického středu - srdce) dojde k okamžité transmutaci veškeré hmoty z báze uhlíku na bázi světelné plazmy (krystalizující dle osobního přání či zadaného programu do libovolných projevů existencí), je objasněno v článku s názvem: "Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde" a na videu s názvem: "DNA.flv", které je uvedeno ve výše jmenovaném článku, který je uveden ZDE.Velice úzce související články:

* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

* Projev třetí a čtvrté dimenze této planety velice brzy skončí, proto je třeba vědět, jak se současně s touto planetou dostat do dimenze páté. Uvedeno ZDE.

* Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.

* 12. 12. 2012 se otevírá poslední, 12tá dimenzionální brána, spojující všech 13 úrovní vědomí tohoto vesmíru do jednoho tady a teď, což bytostem umožňuje nekonečné možnosti a schopnosti. Uvedeno ZDE.

* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

* Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru. Uvedeno ZDE.

* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.


Další úzce související články:

* Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. Uvedeno ZDE.
* Jak se dostat do páté dimenze, čili do polo hmotného projevu existence (v projevu zkrystalizované světelné plazmy) a jak se v 5.D udržet. Uvedeno ZDE.
* Co je to pravá, čili bezpodmínečná láska, vytvářející euforické pocity, v čem je obsažena a jak ji lze začít vyzařovat do všeho a všech je uvedeno ZDE.
* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.


Pokud potřebujete ještě další upřesnění, přečtěte si některé z dalších úzce souvisejících článků.

* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž 21.12.2012 dojde) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.
Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
* Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru. Uvedeno ZDE..

Duchovní Srdce a Merkaba 13. úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru.


.

Duchovní Srdce a Merkaba 12. úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru.


.

Duchovní Srdce a Merkaba 11. úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru.


.

Duchovní Srdce a Merkaba 10. úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru.


.

Duchovní Srdce a Merkaba 9. úrovně vědomí tohoto a existencí vesmíru.


.

Duchovní Srdce a Merkaba 8. úrovně vědomí tohoto a existencí vesmíru.


.

Duchovní Srdce a Merkaba 7. úrovně vědomí tohoto a existencí vesmíru.


.

Duchovní Srdce a Merkaba 6. úrovně vědomí tohoto a existencí vesmíru.


.

Duchovní Srdce a Merkaba 5. úrovně vědomí tohoto a existencí vesmíru.


.

Duchovní Srdce a Merkaba 4. úrovně vědomí tohoto a existencí vesmíru.


.

Duchovní Srdce a Merkaba 3. úrovně vědomí tohoto a existencí vesmíru.


.

Duchovní Srdce a Merkaba 2. úrovně vědomí tohoto a existencí vesmíru.


.

Duchovní Srdce a Merkaba 1. úrovně vědomí tohoto a existencí vesmíru.Světlo centrálního slunce (odkud pramení sloup světla) propojující všech 13 úrovní vesmírného vědomí.

Každá Merkaba vytváří černou/bílou (červí) díru a jsou-li jednotlivé Merkaby v jednotlivých patrech (tvořící multidimenzionální projev existence) nasměrovány do sebe, tak vytváří středový sloup světla.Hologram planety a sloup svetla (tvořený její osobni Merkabou) směřující do jádra centrálního slunce.

Sjednocení všech 13ti čaker (tedy i všech 13ti Merkab všech 13ti úrovní vědomí) do jedné společné.

Když složíte všech svých 13 čaker (tedy všech svých 13 Merkab tvořících 13 černých/bílých děr, nebo-li dimenzionálních bran) do sebe, jednu do druhé (podobně jako jsou v sobě poskládány ruské matrjošky), tak se stáváte čistým vědomím, čili nepolarizovaným světlem (jaké je znázorněno na konci TOHOTO videa), které si svou vůlí (Jang - projekce) a přáním (Jin - gravitace) může (pokud si to tedy bude přát) stvořit celý svůj vlastní nový vesmír. Více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Živé Představy", který je uveden ZDE.

TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky.  Více je uvedeno ZDE.


Merkaba, v jejímž středu je centrální slunce, nebo-li černá/bílá díra fungující jako dimenzionální brána.

Mnohem více dalších podrovností je uvedeno v článku s názvem: "Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru", který je uveden ZDE.


Lineární čas kvapem běží, do protnutí galaktického nulového bodu - času zbývá už jen:
(Jelikož se jedná 11hod. 11 min. GMT čas, proto v tu dobu bude v České a Slovenské republice 12hod. 11 min. Čas na počítadle ale nesedí o 11 minut! Že by záměrně? Porovnejte si to v poledne ve 12 hoh. 11 min. se svými hodinkami.)


                                            

Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Uvedeno ZDE.

.
.

Zobrazení: 26090

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Vaše budoucnost se tvoří teď - v přítomném okamžiku. Můžete tedy meditovat, nemusíte si klást na sebe žádné velké a další úkony, jen klidně meditujte, máte-li k tomu čas a prostředí a do svých vizí si dejte představy té nejnádhernější zkuše

nosti, kterou si jen dovolíte zažít.
Je to na vás - máte to ve svých rukách. Takže si ji můžete vytvořit a naplánovat. Už nyní si můžete tvořit to, co budete prožívat v následujícím roku. Podívejte se - co byste rádi prožívali v následující blízké budoucnosti? Vytvořte si projekt svého života - své cesty. Nepodmiňujte nic nedostatkem, strachem ani obavami. Cokoli si dokážete představit, to budete prožívat.
Otázka: A co ostrý systém - světa?
Odpověď: Bude existovat do té doby, kdy se jím budete zaobírat. Bude žít to, čemu budete věnovat svoji pozornost. A tedy co potřebujete ze starého systému?
Potřebujte finanční domy?
Potřebujete politiku?
Potřebujte nemoci?
Nebojte se od toho vyvázat a oprostit. Starý svět-systém vás bude ještě skrze mainstreamová média bombardovat. Ale je to fikce - nepatříte už do toho starého systému. Jste na nové zemi. Nevěřte tedy televizím a sdělovacím prostředkům - je to fikce - je to film, který byl vytvořen pro to, aby vás oklamal - aby zmátl vaše smysly a aby vás dostal na kolena - aby vás odpojil od toho krásného - jasného - živoucího, co byste chtěli prožívat.
12.12.2012 začne přesun - radikální oddělování - rozdělování země. Možná to ani nepoznáte.
Co to bude od vás vyžadovat?
Zůstat v klidu - ve vnitřní pohodě, bez nízkých emocí a bez pochybností, beze strachu. Nejsou tady na místě. Necháte-li se nějakými emocemi zahltit, poznáte to okamžitě - projeví se vám to na těle v podobě oslabení. A tedy záleží zase jen na vás - abyste se mohli vrátit zpět - stačí jít do srdce a k lásce - vyzářit čistou lásku ze svého srdce naplnit jí celý prostor ve svém okolí - naplnit jí svoje tělo i hlavu a zaplnit láskou svoji mysl. A jako zázrakem se uzdravíte.
Nebudete už potřebovat ani tolik jídla a přesto budete žít a budete nasyceni. A budete zdravější a spokojenější.
Vylaďujte tedy i nadále svoje tělo, rozšiřujte své smyslové vnímání na úroveň intuice srdce. A nechte vše klidně probíhat. Své tělo použijte jako barometr, který vám bude ukazovat, jestli to děláte dobře anebo špatně. Podle reakcí svého těla to poznáte. Objeví-li se oslabení a nemoc, znamená to, že jste se odklonili, a stačí se tedy vrátit zpět do srdce.
Celý článek s názvem: "HVĚZDNÉ sdělení" je uveden ZDE.

Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde je uvedeno ZDE.

Článek s názvem: "Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA" je uveden ZDE.

Další články úzce související s právě probíhající transformací do 5. D jsou uvedeny zde:

* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.
* Aktivovanie portálu vašej epifýzy. Uvedeno ZDE i ZDE.
* Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu. Uvedeno ZDE.
* Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.
* Bude během devíti dnů, od 12. prosince 2012 (12.12.12) do 21. prosince 2012, planeta Země rozdělena na Země dvě, podobně jako když se dělí buňka? Uvedeno ZDE.
* Celosvetová vizualizácia - ďalšia cesta pre svetlo. Uuvedeno ZDE.
* Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co je to pravá, čili bezpodmínečná láska, vytvářející euforické pocity, v čem je obsažena a jak ji lze začít vyzařovat do všeho a všech je uvedeno ZDE.
* Co se to vlastně děje a proč? Uvedeno ZDE.
* Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž 21.12.2012 dojde) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.
* DUCHOVNÍ "MOLEKULA" - dokument o DMT a převratném vědeckém výzkumu. Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni. Uveden ZDE.
* Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. Uvedeno ZDE.
* Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.
*
Jak harmonizovat, léčit a regenerovat sama sebe, tuto planetu či cokoliv co je právě třeba. Uvedeno ZDE.
* Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru. Uvedeno ZDE.
* Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.
* Jak se dostat do páté dimenze, čili do polo hmotného projevu existence (v projevu zkrystalizované světelné plazmy) a jak se v 5.D udržet. Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. Uvedeno ZDE.
*
Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.
* Jak se sladit se stále se zvyšujícími frekvencemi a stát se přitom zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla je uvedeno ZDE.
* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu.
Uvedeno ZDE.
* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.
* James Tyberonn – Paradigma a Účel Kryštálových Lebiek Uvedeno ZDE.
* Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytost, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž. Uvedeno ZDE.
* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA?. Uvedeno ZDE.
* Každá realita je pouze naše navenek projevená představa. Uvedeno ZDE.
* K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde. Uvedeno ZDE.
* Kryon - Rekalibrace Gaii Uvedeno ZDE.
* Letos dojde k dělení tohoto světa na tři frekvenční pásma, čili na 3 planety, každá v jiné dimenzi, tzn. v jiném frekvenčním rozsahu. Uvedeno ZDE.
* Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.
* Máří Magdaléna - poselství je uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.
* Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené ZDE.
* Neberte na lehkou váhu to, co se při protnutí galaktického rovníku bude dít. Uvedeno ZDE.
* Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky. Uvedeno ZDE.
* Otevřeně o Vzestupu vědomí, Pasem k Vzestupu je láska. Uvedeno ZDE.
* Podstata frekvence vibrací vědomí. Uvedeno ZDE.
* Pochopení sdělení uvedených na těchto třech videích otočí váš život o 180°. Uvedeno ZDE.
* Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
* Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit! Uvedeno ZDE.
* Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí je uvedeno ZDE.
* Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.
* Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Uvedeno ZDE.
* Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA ... Uvedeno ZDE.
* Sdělení o konci roku a přepólování v nás. Uvedeno ZDE.
* Stále nevěříte, že se 21.12.2012 (při protnutí galaktického rovníku) odehraje něco naprosto zásadního, co zcela změní tento svět? Uvedeno ZDE.
* Šišinka mozková - "sídlo duše" Uvedeno ZDE.
* Tajemství skrývající se za datem 21. 12. 2012 (jenž určuje konec galaktického roku, čili vstup této sluneční soustavy do nulového času) a za návratem Nibura (dvanácté planety) konečně odhalena. Uvedeno ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky Uvedeno ZDE.
* Velice důležité informace nejen o přicházejících změnách spojených s 21. 12. 2012. Uvedeno ZDE.
* Vize (o tom co se během 3 dnů temnoty bude dít) Uvedeno ZDE.
* Víte proč je třeba být v 5. D nejpozději chvíli před tím, než k nám dorazí utržená sluneční plazma? Uvedeno ZDE.
* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Vzostup je vedomé stotožňovanie sa so všetkým čo je láskou. Tento velice inspirující a uklidňující článek od Féwy ze dne 14. 8. 2012 a další ze dne 18. 8. 2012 si v žádném případě nenechte ujít. Uvedeny ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT.. Uvedeno ZDE.
* Vzestup 2012. Uvedeno ZDE.

Pátá dimenze není nějaké místo ve vesmíru, ale stvoření, kterého jsi ty vlastním tvůrcem. Proto je už na čase začít si svými představami tvořit takový svět, ve kterém je radost pobývat a žít nejen pro tebe, ale i pro všechny zúčastněné.

Co si do svého světa stvoříte, to v něm budete nejen mít, ale to budete i prožívat. Funguje to ale naprosto stejně i opačně, takže když si nestvoříte např. nějaké oblečení, tak ho mít nebudete dokud si svou představou nějaké nestvoříte.

Inspiraci pro stvoření krásného světa naleznete v článku s názvem: "Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít" je ZDE.

Světy v projevu páté dimenze fungují naprosto stejně jako je znázorněno v NÁDHERNÉM, česky dabovaném filmu s názvem: "jaké sny mohou přijít - uskutečnit se - What Dreams May Come", který je ke stažení 
ZDE. Rozdíl je pouze v tom, že pátá dimenze nejsou světy posmrtných existencí. 

* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.

Bude během devíti dnů, od 12. prosince 2012 (12.12.12) do 21. prosince 2012, planeta Země rozdělena na Země dvě, podobně jako když se dělí buňka? Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

Keď som išla hore po Zlatom Prúte, cez Stredy, videla som niečo podobné ako na obrázku
... niekde v 9 úrovni som zamávala svojej Duchovnej rodine a potom som si sama pre seba povedala "Bože, ako hlboko som klesla" keď trčím v 3

:D

celu ma to pohltilo a moje telo pulzovalo jednotne  krasný zážitok dakujem zan :0)

Meditační video související s hlavním, výše uvedeným článkem (ale pouze v angličtině) s názvem: "12.12.12 Pleiadian Ascension Meditation " je uvedeno ZDE.

Veľké Centrálne Slnko

děkuji, už to mám na ploše, úžasné ♥♥♥♥♥♥♥

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 6 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej

Důležitá meditace 1. květen 2023, 19:06 (CoBra)

Meditace: PORTÁL SVĚTELNÉ AKTIVACE 1. KVĚTNA 2023            Je čas znovu jednat! Je čas vzít osud našeho světa do vlastních rukou! Všichni souhlasíme s tím,…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Psycho duchovní válka uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Meditace a přínosy praxe uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗Mezinárodní trestní soud (ICC) je v rukou zločinců ❗ uživatele Ina Obr
úterý

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby