MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, tedy i světů a jejich realit

Naprosto všechny živé, vně projevené existence mají svou osobní černou/bílou díru, nebo-li osobní nulový bod (tvořící osobní centrální slunce (čili osobní duchovní srdce) toho systému, který si pomocí své vůle (Jang - projekce) a přání (Jin - gravitace) vytváří. V jádru každé černé/bílé díry je osobní Merkaba (což je nosič osobního vědomí), ze které si každá bytost pomocí spirituální energie (která pramení z vnitřní, vně neprojevené duchovní pra-podstaty), tvoří sami sebe. To znamená, že v každé černé/bílé díře (neboli v osobním duchovním srdci) je a musí být aktivní osobní Merkaba, jelikož to je nosič osobního vědomí nějaké bytosti, která si pomocí své vůle a přání vytváří svůj vlastní, osobní hologram, na kterém si zobrazuje svůj vnější projev existence, který si před-vytváří pomocí vnitřních mentálních představ. Osobní duchovní srdce, nebo-li černá/bílá díra, (fungující jako osobní nulový bod) tedy je a musí být naprosto ve všem, co nebylo stvořeno synteticky, uměle! Proto je osobní duchovní srdce (v projevu tzv. černé/bílé díry) nejen ve všech tzv. živých bytostech, ale i ve všech bytostech zdánlivě neživých, jako jsou nejen všechny druhy nerostů a samozřejmě i všechny rostliny, ale i všechna nebeská tělesa. Jedná-li se tedy např. o černou/bílou díru hyper-galaktickou, čili o celnrální slunce, nebo-li duchovní srdce hyper-galaktické (a jeho vědomí tvořící celou galaktickou soustavu obsahující nespočetné množství galaxií), pak se v takovémto případě jedná o bytost (stvořitele) v projevu hyper-galaktické soustavy (jehož ohnisko tvořivého vědomí je v Merkabě uvnitř hypergalaktického centrálního slunce, které svou aktivitou vytváří), vypadající ve vnějším projevu existence podobně jako je vyobrazeno na níže uvedeném obrázku. Mnohem více je uvedeno v článku s názvem: "Vesmírné Perpetummobile", který je uveden ZDE.


Každé osobní duchovní srdce obsahující osobní vědomí (čili kterákoliv černá/bílá díra, nebo-li nulový bod) vysílá pomocí projekce - Jang vnitřní duchovní energii ze svého osobního nulového bodu ven a opět ji do sebe (do svého osobního nulového bodu) pomocí gravitace - Jin přijímá. Tím si každá bytost tvoří svůj osobní holohram (např. hyper-galaktický, vyobrazený na výše uvedeném obrázku), na kterém si zobrazuje vnější projev své osobní existence a to ať už se jedná např. o projev nerostu, rostliny, člověka, planety, slunce, hvězdy, či celého vesmíru. Každá Merkaba,
nebo-li tvořivý dvou-plamen (který je uvnitř nulového bodu, čili uvnitř černé bílé díry), je sestrojen ze dvou opačně směrovaných čtyřstěnů (pyramid s trojúhelníkovou základnou), jejichž základem jsou dva opačně směrované trojúhelníky. Správná funkčnost každé Merkaby je zajištěna tím, že má JEDNO společné ohnisko, což zaručuje, že je v ní polarita Jin&Jang ve vyváženém, čili nulovém, latentním stavu. Teprve až vůlí - projekcí a přáním - gravitací je z ní tvořena holografická síť, na které si bytost zobrazuje svůj vnější projev existence, čili svůj hmotný, prostorový projev své existence, jehož změny vzhledu vytváří iluzi pohybu a plynoucího času. Více je uvedeno v článku s názvem: "JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA?", který je uveden ZDE.

               tvořivý oheň Jang - Bůh                                                     tvořivý oheň Jin - BohyněPomocí tzv. tajné světelné geometrie, což je plán tvoření (který je obsažený ve spirituální podstatě, čili ve vnitřní, duchovní energii) je ze dvou dvourozměrných, opačně směrovaných trojúhelníků sestrojena tzv. Merkaba, což je jeden čtyřstěn (pyramida s trojúhelníkovou základnou) se špičkou nahoru, prezentující mužský princip, bůh - vůle (projekce - tlak), který vnitřní duchovní energii vysílá ven a tím tvoří spirály hologramu času. Druhý čtyřstěn se špičkou dolu, prezentující ženský princip, bohyně - přání (gravitace - tah), který tuto vyzářenou energii opět přijímá nazpět a tím tvoří spirály hologramu prostoru. Čili každý vně projevený projev osobní existence si pomocí své vůle a přání (ať už vědomé či podvědomé) vytváří světelné spirály, z nichž si tvoří JEDEN osobní prostoro-časový (z opačného úhlu pohledu či z opačné rotace časo-prostorový hologram), na kterém si zobrazuje projev své osobní existence jak v prostoru - prostoro-času, tak v čase - časo-prostoru.V dualitních projevech existencí (které sahají až po nejhořejší úroveň čtvrté dimenze) je ale každá osobní Merkaba rozštěpena na dvě části (mající DVĚ samostatná ohniska), čili na dva opačné principy, které jsou jeden vůči druhému v opačné polaritě. Tímto rozštěpením na mužský a ženský princip dochází k dvojímu - dualitnímu projevu existence jedné a té samé bytosti, přičemž jedna polovina projevu existence je v projevu ČÁSTIC hmoty (spirály Jin tvořící prostor), která má své pravé párové dvojče v projevu FREKVENCÍ světla, ovšem světla POLARIZOVANÉHO na mužský princip (spirály Jang tvořící čas). To znamená, že každá bytost, která má svou osobní Merkabu rozštěpenou na dvě části, je v dualitním, tj. dvojím projevu své vlastní existence, neboť jedna polovina je v projevu částic hmoty (čili v prostoro-času) a druhá je v projevu frekvencí času (čili v časo-prostoru), přičemž je vůči té druhé PRAVÝM párovým dvojčetem.Návrat nazpět do jednoty a harmonie, čili do světů v projevech harmonických, to znamená láskyplných frekvencí, nastává u bytosti při vyvážení, zharmonizování a sjednocení mužského a ženského principu v sobě. Tím dochází k sjednocení dvou Jin&Jang ohnisek osobní Merkaby (roztržené na dvé části) nazpět do jednoho SPOLEČNÉHO ohniska. Zharmonizováním a sjednocením dvou opačných principů sebe sama (které tvořily dualitu) dochází k sjednocení všech osobních projevů existencí (tvořících projevy jednotlivých úseků osobního času a prostoru) do jednoho nekonečného nyní, čili do jednoho tady a teď, čímž pro takovouto bytost lineární běh času zaniká.


Tímto sjednocením všech osobních prostoro-časových a časo-prostorových projevů do jednoho nekonečného nyní u bytosti zaniká její dualitní, čili její prostoro-časový a časo-prostorový projev existence. Tím se u bytosti nejenže vše navrací nazpět do jednoty a harmonie - lásky, ale dochází u ní i k transmutaci jejího dualitního hmotného projevu existence z báze uhlíku 
6-6-6 na bázi tekutého světla (krystalizujícího do libovolných projevů existencí) neboť se u ní sjednocují její pevné částice hmoty s frekvencemi polarizovaného světla, což je její pravé párové dvojčete. Takto se z jejího pevného, hmotného projevu existence stává snadno tvárná plazma (stvořená z duchovního nepolarizovaného pra-světla, jež vyvěrá z osobního nulového bodu), která dle osobního přání (či zadaného programu), krystalizuje do libovolných projevů existencí.
Hmotné projevy existencí ve světech jednoty ovšem již nefungují na principu elektromagnetickém (jako je tomu ve světech duality), ale na principu magnetickém, ve kterém již není polarita ve smyslu pozitivní a negativí (jako je tomu v dualitních projevech existencí), ale je tam již jen polarita magnetická, ve smyslu severního a jižního magnetického pólu. Takovéto světy jsou napůl hmotou a napůl světlem (krystalizujícím do libovolných projevů existencí), neboť v těchto úrovních existencí jsou částice hmoty s frekvencemi plarizovaného světla prospojeny do jednoty, ve které negativita již nemůže existovat.


Uměle stvořené tělesné schránky, např. do podoby lidí (z nichž jsou mnohé k nerozeznání od pravého člověka) však osobní duchovní srdce, čili osobní nulový bod (černou/bílou díru) nemají, neboť nemají pravou osobní Merkabu, ale mají pouze Merkabu syntetickou, uměle vytvořenou a to např. pomocí krystalu, který je programovaný tak, aby kolem nich vytvářel hologram, na němž se zobrazuje lidský vzhed. Takto uměle stvořená těla, která jsou nosičem osobního vědomí např. egregorů, nebo klonů, anebo nějakých již dávno vymřelých bytostí z minulosti, (které si vymyslely udržovat si svou původní existenci pomocí techniky) nemají osobní duchovní srdce (čili osobní nulový bod fungující jako černá/bílá díra) a proto se nemohou dostat do vyšší úrovně existencí než je 4.D. Pro vstup do jednoty je totiž zapotřebí splynout se svým pravým párovým dvojčetem (které je v projevu frekvencí polarizovaného světla, čili v projevu antihmoty) a tím si obnovit svůj původní, celistvý projev existence, který je v projevu jednoty. Tento protějšek však u uměle stvořené bytosti neexistuje, jelikož její existence nebyla stvořena v jednotě, ale v dualitě a proto své párové dvojče nemá.


Při vzestupu planety do páté dimenze zaniknou i všechny úrovně astrálu, čili všechny dualitní světy, které sahají až do nejvyšší 4.D. Co se při zániku dualitních světů s těmito uměle stvořenými entitami stane, není asi třeba vysvětlovat. Proto se nedivte, že řádily jak černá ruka :-) a snažily se vzestupu planety do páté dimenze za každou cenu zabránit. Nyní je již ale zcela jisté a nezvratné, že k vzestupu celé planety do páté a vyšších dimenzí dojde (čímž zaniknou i naprosto všechny úrovně astrálu, čili všechny úrovně 4.D), takže zachovejte klid a užívejte si ještě chvíli tohoto starého třídimenzionálního světa, neboť tento 3. D projev existence již velice brzy nebude existovat. Smýšlejte, chovejte se a jednejte při tom ale tak, aby to bylo pokud možno pro nejvyšší dobro všech zúčastněných, neboť ohleduplnost k ostatním je hlavní podmínkou toho, aby se bytost s pravým duchovním srdcem, osobním nulovým bodem mohla dostat nazpět do světů jednoty a harmonie.


Uvědomte si, že tyto negativní, pomocí techniky uměle v existenci udržované bytosti mohou být pozůstatky vědomí vašeho dřívějšího, dnes již neexistujícího osobního já (neboť zdejší lidé pocházejí z různých koutů vesmíru), nebo to mohou být vámi stvořené disharmonické myšlenkové formy (egregory, z nichž se některé chovají se jako dravci), takže na ně nehudrujte, neboť to možná jste vy, váš vlastní projev existence, kterým jste kdysi dávno vy sami byli, nebo, se kterými jste svým smýšlením chováním a jednáním souzněli, čímž jste je svými osobními disharmonickými energiemi udržovali v existenci. Článek s názvem: "
Historie vzniku nynější lidské rasy, aneb kdo stvořil člověka a kdo ho zotročil a proč" je uveden ZDE.

Je třeba se konečně již se všemi a vším srovnat a udělat už se všemi a vším smír (čímž anulujete vzájemné disharmonické vazby), neboť to vám umožní se zharmonizovat a setrvávat ve vnitřním klidu a pokuji. Lamentováním nejenže nic nezměníte, ale naopak si tím jen ubližujete, neboť na to, abyste se mohli dostat do světů jednoty a harmonie, čili do světů založených na principu magnetickém, ve kterém již nejsou protiklady (jako je tomu ve světěch elektromagnetických - dualitních), na to je třeba být v pohodě a harmonii (nebo alespoň v neutralitě) nejen sám se sebou, ale i se všemi a vším ostatním.

Pokud ale chcete přeci jen lamentovat, tak honem, ať je to z vás do 21. 12. 2012 venku. :-) Jinak byste zůstali ještě nějaký čas v dimenzi čtvrté, ale ta během několika let zanikne taktéž. Z toho důvodu je třeba brát vše z nadhledem a nenechat se nikým a ničím rozhodit. Související článek s názvem: "SEDM ÚROVNÍ VĚDOMÍ PODLE MAYŮ - VĚDĚT NEZNAMENÁ ROZUMĚT" je udeden uvedeno ZDEDodatek: V tomto našem vesmíru je 13 úrovní vědomí a jejich existencí, přičemž každá úroveň vědomí a existencí má svůj vlastní hologram (např. vesmír si tvoří hologram celého vesmíru) v jehož středu je centrální slunce, čili srdce té úrovně vědomí a jejích existencí, kterou si svými přáními a vůlemi (pomocí své vlastní Merkaby) ze svého osobního středu vytváří. To znamená, že v tomto vesmíru je 13 centrálních sluncí, každé pro tu úroveň vědomí a jeho existencí, kterou si svými přáními a vůlemi (pomocí své vlastní Merkaby) ze svého osobního středu - srdce vytváří. Podrobnosti o 13ti úrovních vědomí a jeho projevech existencí jsou vysvětleny v článku s názvem: "Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní!", který je uveden ZDE.

Vždy to větší a frekvenčně vyšší centrální slunce - srdce dává svým tepem (kmitočtem svých frekvencí) pulz nižšímu centrálnímu slunci, čili nižší úrovni vedomí a jejích existencí (které funguje na nižším kmitočtu) a to menší a frekvenčně nižší centrální slunce (nižší úrovně vědomí a jeho existencí) dává svým tepem opět pulz nižšímu centrálnímu slunci, čili frekvenčně nižší úrovni vedomí a jejích existencí a tak to jde stále dál, níž a to z vesmírného centrálního slunce až do frekvenčně nejnižšího centrálního slunce a jeho úrovně vědomí a jeho existencí, čímž je království - svět nerostů. Všezahrnující OM Tajná Geometrie / Global OM Sacred Geometry Video s nádhernými obrazci, aktivující kódy 12ti vláknového DNA, s 13tým, středovým vláknem uprostřed. Uvedeno ZDE.

Snižování frekvencí se řídí dle Fibonacciho číselné postoupnosti, což je číselné vyjádření tzv. zlatého řezu, přičemž každá úroveň funguje na jiné, stále nižší frekvenci - kmitočtu a to dle Fibonacciho číselné postoupnosti, což je  číselné vyjádření tzv. zlatého řezu. Vyšší číslo je vždy součet dvou předešlých čísel, čili jedná se o čísla: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377. (1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13 atd.) Video s názvem: Fibonacci - nejtajemnější čísla světa / Fibonacci - World's most mysterious number (video obsahuje automatický překladač, kterým lze na = nastavit na čestinu či slovenštinu. ZDE je uveden postup, jakým způsobem je lze nastavit.) Video s návem Fibonacciho Fraktály / Fibonacci's Fractals

Budete-li pozorně sledovat toto video s názvem: "meditacion_del_cosmonauta noosferico.avi", tak vám to velice mnoho napoví o tom, jak je vlastně tvořena veškerá tzv. hmota. Uvedeno ZDE.

Na videu s názvem: The Universal pattern- Torus je znázorněn princip funkce černých a bílých děr (v jejichž středu - jádru je aktivní osobní Merkaba), pomocí kterých jsou tvořeny naprosto všechny vně projevené existence a to od atomu, přes jednotlivé bytosti jako jsou např. nerosty, rostliny, zvířata, člověk, až po nebeská tělesa, jako jsou měsíce, planety, slunce a hvězdy. Čili jak nahoře, v makrokosmu, tak dole, v mikrokosmu. Rozdíly jsou pouze v tom, že čím je větší projev existence, tím má větší osobní Merkabu a tudíž tím větší černou/bílou díru svou Jin/Jang aktivitou vytváří.

Pokud je Merkaba (nebo-li Jin/Jang tvořivý dvou-plamen) uvnitř torusu plně funkční, pak z jádra torusu nevyzařuje energie jen ze shora (ze severního pólu), která se dole (na Jižním pólu) zase navrací zpět, ale vyzařuje v opačné rotaci i zespoda, z jižního pólu a navrací se nazpět nahoře do severního pólu, ovšem s tím rozdílem, že směr rotace je vůči hornímu vyzařování opačný.

Jsou-li oba tvořivé ohně, čili obě Jin&Jang polarity ve vyváženém stavu a plně funkční, pak se bytost stává VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho reality a pánem svého osudu, neboť si pro sebe tvoří to co si přeje mít, odehrávat a prožívat.

Poznámka: Torus - toroid je magnetické vyzařování tvořící prstenec okolo aktivního tvořivého ohně. Jsou-li oba tvořivé ohně plně aktivní, pak máme přístup jak k 6ti úrovním existencí v projevu hmoty Jin (s nimiž koresponduje 6 čaker v našem hmotném těle), tak k 6ti úrovním existencí v projevu antihmoty Jang (s nimiž koresponduje dalších 6 čaker v projevu asntihmoty nebo-li světla polarizovaného na Jang, čakra 8-13), přičemž sedmá čakra spojuje oba projevy existencí, čili hmotný - Jin a antihmotný - Jang do jednoho tady a teď.


Úzce související články:

* Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu" Uvedeno ZDE.

*Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Je ZDE.

* V duchovním srdci máme světelný diamant, stvořený z frekvencí nepolarizovaného světla, který je přijímačem kosmické energie, obsahující v sobě kosmické ("Boží") vše-VĚDOMÍ. Uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky Uvedeno ZDE.

* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.

* Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru. Uvedeno ZDE.

* Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.


Velice úzce související články:

* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

* Projev třetí a čtvrté dimenze této planety velice brzy skončí, proto je třeba vědět, jak se současně s touto planetou dostat do dimenze páté. Uvedeno ZDE.

* Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.

* Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž. Uvedeno ZDE.

* 12. 12. 2012 se otevírá poslední, 12tá dimenzionální brána, spojující všech 13 úrovní vědomí tohoto vesmíru do jednoho tady a teď, což bytostem umožňuje nekonečné možnosti a schopnosti. Uvedeno ZDE.

* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

* Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru. Uvedeno ZDE.


Další úzce související články, objasnující z čeho a jak je tvořena veškerá tzv. hmota:

* Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány naše tzv. hmotné světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.

* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.

* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.

* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.


* Podstata Univerzálních zákonitosti veškerého tvoření aneb jak se jednou pro ždy osvobodit od disharmonie a s ní souvisejících obav a depresí. Uvedeno ZDE.

* Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. Uvedeno ZDE.

* Všichni a všechno je nedílnou součástí jednoho a toho samého - kosmického, tvořivého vědomí. Uvedeno ZDE.

* V Univerzu je vše se vším propojeno světelnými vlákny, neboť naprosto vše je tvořeno fokusem aktivního zaostřeného vědomím, čili světla... Uvedeno ZDE.

* Podstata veškerého tvoření a existencí. Uvedeno ZDE.

* PODSTATA TAJEMNÉHO KOSMU. Uvedeno ZDE.

* Esence "Boha", nebo-li vše-Vědomí, aneb podstata tvoření vně projevené existence. Uvedeno ZDE.


* Mnohem více dalších podrobností naleznete v článku s názvem: "Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkující živé světlo", který je uveden ZDE a v dalších článcích uvedených
zde: www.trefy.cz/vesmirjakohologram
a zde: www.trefy.cz/tajemstvitvorenirealit
a zde: www.trefy.cz/energieducha
a zde: www.trefy.cz/vesmirneperpetummobile
a zde: www.trefy.cz/jaksivytvoritraj
azde: www.trefy.cz/ZivePredstavy
a zde: www.trefy.cz/21.12.2012
a zde: www.trefy.cz/podstataveskerehotvoreni
a zde: www.trefy.cz/zakonitostitvoreni
a zde: www.trefy.cz/PodstataKosmu
a zde: www.trefy.cz/vesmirneperpetummobile 

.

Zobrazení: 3855

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE

* Vy jste tvůrci Nové Doby!" Uvedeno ZDE.

* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč Uvedeno ZDE.

* Vizuální meditace - Cesta do Šambaly, hudba Oliver Shanti a přátelé. Uvedeno ZDE.

* Jak se sladit se stále se zvyšujícími frekvencemi a stát se přitom zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla je uvedeno ZDE.

* Postup jak si lze mentálně stvořit ochrannou & komunikační pyramidu a propojit se se svým multidimenzionálním já je uveden ZDE.

Video s názvem: Pyra-vědomí a uzdravující zvuky 144 Hz / Pyramind of Healing Sound 144Hz

* Video s názvem Vysněný svět.

Video s nádhernými obrazci, s názvem: Globální OM Tajná Geometrie / Global OM Sacred Geometry Video  aktivující kódy 12ti vláknového DNA, s 13tým, středovým bodem - vláknem uprostřed.

Velice zajímavé video s názvem: Cosmic Journeys : The Largest Black Holes in the Universe je uvedeno ZDE. (Postup jak lze na videu nastavit titulky je uveden ZDE.)

Každá černá díra nějakou dobu pohlcuje hmotu a mění ji v energii (nádech), přičemž při dokončení svého cyklu dochází k přepólování, čím se stává bílou dírou, která energii vyzařuje (výdech) a mění ji ve hmotu. Při dokončení svého cyklu dochází opět k přepólování, čím se bílá díra stává opět dírou černou. Tyto cykly se periodicky opakují.

Na tomto principu je založeno tvoření veškerých přírodních, vně projevených existencí. Pouze doba trvání jednotlivých cyklů se různí, v závislosti na tom co tvoří. To znamená, zda jde např. o rostlinu, člověka, planetu, slunce sluneční soustavy, slunce galaktické, slunce hypergalaktické (čili centrální slunce galaktické soustavy), nebo centrální slunce celého vesmíru.

Každá bytost která není stvořena uměle má osobní duchovní srdce, nebo-li osobní nulový bod (v němž je černá/bílá díra), ve kterém je osobní Merkaba, nebo-li tvořivý dvouplamen, který pomocí vůle (projekce - Jang) a přání (gravitace - Jin) vytváří takovouto osobní černou/bílou díru, která funguje jako duchovní srdce toho systému, který si pomocí své vůle a přání vytváří.

Související článek s názvem: "Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality" je uveden ZDE.

Na videu s názvem: The Universal pattern- Torus je znázorněn princip funkce černých a bílých děr (v jejichž středu - jádru je aktivní osobní Merkaba), pomocí kterých jsou tvořeny naprosto všechny vně projevené existence a to od atomu, přes jednotlivé bytosti jako jsou např. nerosty, rostliny, zvířata, člověk, až po nebeská tělesa, jako jsou měsíce, planety, slunce a hvězdy. Čili jak nahoře, v makrokosmu, tak dole, v mikrokosmu. Rozdíly jsou pouze v tom, že čím je větší projev existence, tím má větší osobní Merkabu a tudíž tím větší černou/bílou díru svou Jin/Jang aktivitou vytváří.

Pokud je Merkaba (nebo-li Jin/Jang tvořivý dvou-plamen) uvnitř torusu plně funkční, pak z jádra torusu nevyzařuje energie jen ze shora (ze severního pólu), která se dole (na Jižním pólu) zase navrací zpět, ale vyzařuje v opačné rotaci i zespoda, z jižního pólu a navrací se nazpět nahoře do severního pólu, ovšem s tím rozdílem, že směr rotace je vůči hornímu vyzařování opačný.

Jsou-li oba tvořivé ohně, čili obě Jin&Jang polarity ve vyváženém stavu a plně funkční, pak se bytost stává VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho reality a pánem svého osudu, neboť si pro sebe tvoří to co si přeje mít, odehrávat a prožívat.

Poznámka: Torus - toroid je magnetické vyzařování tvořící prstenec okolo aktivního tvořivého ohně. Jsou-li oba tvořivé ohně plně aktivní, pak máme přístup jak k 6ti úrovním existencí v projevu hmoty Jin (s nimiž koresponduje 6 čaker v našem hmotném těle), tak k 6ti úrovním existencí v projevu antihmoty Jang (s nimiž koresponduje dalších 6 čaker v projevu asntihmoty nebo-li světla polarizovaného na Jang, čakra 8-13), přičemž sedmá čakra spojuje oba projevy existencí, čili hmotný - Jin a antihmotný - Jang do jednoho tady a teď..

PS: toto video přidám do shora uvedeného článku.

 Cosmic Journeys : The Largest Black Holes in the Universe
http://www.youtube.com/watch?v=xp-8HysWkxw

Black Hole Son (Includes Mobile User Availability) Uvedeno ZDE.

* Holographic Universe: Would the Akashic Records be the 2D surface of the black hole? - Here.

* Budete-li pozorně sledovat video: meditacion_del_cosmonauta noosferico.avi, tak vám to velice mnoho napoví. Uvedeno ZDE.

Ve středu oka každé černé díry je díra bílá a to z toho důvodu, že trojúhelníkový spodek 4stěnu Merkaby (nebo čtvercový spodek pyramidy) nasává energii hmoty a mění hmotu zpět v kosmickou, přáním a vůlí nepolarizovanou, čili nic netvořící, pouze existující kosmickou energii nulového bodu, ve které je Jin&Jang v rovnováze. Z této energie nulového bodu, která mimo jiného funguje i jako všudypřítomný hyperprostor (spojující vše se vším do jednoho tady a teď) je pomocí vůle - Jang, přání - Jin a posvátné geometrie stvořeno naprosto vše vně projevené, čili i naprosto vše co považujeme za hmotný, vně projevený projev existence.


Tvoření hmotných projevů existencí funguje na tom principu, že kosmická energie nulového bodu (pocházející z centrálních, čili nepolarizovaných sluncí) je hrotem čtyřstěnu, nebo pyramidy (nebo jakéhokoliv jiného tvarového zářiče) díky projekční síle Jang (nebo-li vůlí - mužským principem) vyzařována navenek v podobě FREKVENCÍ světla (pocházejících z polarizovaných sluncí), které jsou díky mužskému principu polarizované na Jang. Pomocí přání, čili pomocí gravitační sily Jin (nebo-li přáním - ženským principem) se frekvence světla zhušťují a následně se mění v ČÁSTICE, ze kterých je tvořena veškerá vně projevená hmota. Částice se ovšem díky gravitační síle černé díry, která je vytvářena na spodku čtyřstěnu (či pyramidy) opět rozpadají a mění se ve středu (v jádru - nulovém bodu) Merkaby nazpět ve světelnou, přáním a vůlí nepolarizovanou energii nulového bodu.Čili přání, nebo,li ženský princip kosmickou energii nasává, kdežto vůle, neboli mužský princip energii vyzařuje, přičemž vyzářenou energie lze pomocí posvátné geometrie a vůle a přání, čili pomocí záměru (nebo-li dle programu pocházejícího ze 7.D) opět přeměnit do libovolných hmotných projevů existencí. Takže funkční Merkaba, v jejímž středu je mužský - projekční a ženský - gravitační princip v rovnováze (čímž je vytvářen nulový bod fungující jako centrální slunce) je to, co zaručuje neustálou cirkulaci kosmické energie nulového bodu (zvané např. energií Čhi), vůlí a přáním dočasně polarizované - rozštěpené na Jin - ženský princip a Jang - mužský princip.To znamená, že vůle Jang, přání Jin a funkční Merkaba (nebo-li tvarový zářič) je to, co umožňuje všemu nejen pohyb, ale vdechuje do všeho i život, přičemž Vědomí tomu dodává inteligenci. Z toho jasně vyplývá, že naprosto vše organické, tedy např. i planety, slunce a hvězdy jsou živé a mají svou vlastní - osobní inteligenci. Více v článku: * Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit Uvedeno ZDE.


* Nulový bod a tachyony. Uvedeno ZDE.


* Co vytváří dualitu, čili protiklady, jako je kupř. dobro a zlo a jakým způsobem dualitu vyrušit a tím vše navrátit nazpět do jednoty a harmonie Uvedeno ZDE.

Tvořivý oheň JANG = BŮH (Shiva)          Tvořivý oheň JIN = BOHYNĚ (Shakti)


* Z čeho je tvořena 3.D hmota Jin a 4.D astrál Jang (tvořící dualitní světy) a jak a proč se propojením částic Jin s frekvencemi Jang vracíme zpět do jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D - dimenzí Uvedeno ZDE.


* Co myslíte, jsou to triky, nebo magie, anebo ne-obvyklé schopnosti, které může ovládat každá uvědomělá bytost, tzn. nejen Ježíš-ek. :-) Uvedeno ZDE.
* Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE.
* Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.

Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.

Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.

* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.
* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Martin odpověděl do diskuse Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž možná dojde již letos) a co se při tom bude dít a proč. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"bohužel není vše pravda... pyramidy .. tudíš i jiná svatá místa přijimají již teď mnohonásobek pozitivní energie-prány -neboli božského světla.. před 22.6.2017 byla…"
před 28 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Pokud se jim v Cernu podaří vytvořit červí díru, vedoucí přes hyperprostor do různých dimenzí a paralelních světů, tak tu bude veselo. :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The last words of Dr Edward Mantill a physicist at CERN - Here.* CERN WARNING: Smartest Kid In The World Says "CERN Destroyed Our Universe..." - Here.* What is God? According to 13 year old genius physicist - Max Loughan - Here.* Max…"
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa: Info + kód 17.9.2017

Dobrý deň priatelia :). Nedeľa je síce viac - menej usmoklená, upršaná - lenže :) ... to neznamená, že taká musí byť i naša dušička.Ako reagujeme na vonkajšie podnety…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Simulation Theory Brand New Evidence! 2017 - Here."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Žijeme ve velice sofistikované verzi hry s virtuální realitou. Jinými slovy, holografickém internetu vytvářejícím iluzi 3D. uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* Simulation Theory Brand New Evidence! 2017 - Here."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze (nepodporujte je již nijak a ničím) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Shocking Truth Why Pope Benedict Resigned. (Unedited Version was BANNED in YouTube) - Here."
sobota
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Volná energie živě v akci! Bere to dech, protože se přepisuje věda uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Tady je další důkaz toho, že takováto kola (na kterých je na jedné stranně delší páka) se musí točit bez potřeby jakéhokoliv pohonu. Zobrazení je ve videu: Perpetual Motion…"
sobota
Magdalena je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Sto let na dohled? Rakytník to umí Uvedeno ZDE."
pátek
Uživatel Ywet uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Podvědomí a Pravá Láska Pravého Prvotního Stvořitele (PLPPS) uživatele Naren Sahava
pátek
Uživatel Ywet sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Podvědomí a Pravá Láska Pravého Prvotního Stvořitele (PLPPS)

V této sféře jsme všichni vystaveni zlovolným technikám temné strany, rutinám, které jsou vytvořené tak, aby fungovaly naprosto bez lidského řízení a reagovaly na podstrčené obrazy, koncepty a emoce, které vám v hojné míře nyní dopřává tak zvaná…Zobrazit další
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Straší vás rakovina? :-( Jezte ovoce nalačno a postrašte ji taktéž! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Zázvor zabíjí rakovinné buňky. WHAT HAPPENS TO YOUR BODY WHEN YOU START EATING GINGER EVERY DAY - Here. (Togle přidám pod shora uvedený článek.)"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Erotika a harmonie nejen mezi partnery. uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* Umění a masturbace / Art and Masturbation - Here. Google překladač překládající http odkazy adres z nějakého důvodu stále nefunguje, takže pokud si texty níže uvedených článků…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle by se mělo uveřejnit v novinách po celý Evropě! Jiří Kobza, bývalý diplomat, který dlouhé roky působil v islámských zemích a skutečně ví, o čem mluví, nám vzkazuje: uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co je podle tebe nejvyšším vyjádřením lásky směrem k mase uprchlíků, kteří se valí do Evropy, ale zároveň vyjádřením lásky i vůči nám,…"
čtvrtek

© 2017   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby