* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, tedy i světů a jejich realit

Naprosto všechny živé, vně projevené existence mají svou osobní černou/bílou díru, nebo-li osobní nulový bod (tvořící osobní centrální slunce (čili osobní duchovní srdce) toho systému, který si pomocí své vůle (Jang - projekce) a přání (Jin - gravitace) vytváří. V jádru každé černé/bílé díry je osobní Merkaba (což je nosič osobního vědomí), ze které si každá bytost pomocí spirituální energie (která pramení z vnitřní, vně neprojevené duchovní pra-podstaty), tvoří sami sebe. To znamená, že v každé černé/bílé díře (neboli v osobním duchovním srdci) je a musí být aktivní osobní Merkaba, jelikož to je nosič osobního vědomí nějaké bytosti, která si pomocí své vůle a přání vytváří svůj vlastní, osobní hologram, na kterém si zobrazuje svůj vnější projev existence, který si před-vytváří pomocí vnitřních mentálních představ. Osobní duchovní srdce, nebo-li černá/bílá díra, (fungující jako osobní nulový bod) tedy je a musí být naprosto ve všem, co nebylo stvořeno synteticky, uměle! Proto je osobní duchovní srdce (v projevu tzv. černé/bílé díry) nejen ve všech tzv. živých bytostech, ale i ve všech bytostech zdánlivě neživých, jako jsou nejen všechny druhy nerostů a samozřejmě i všechny rostliny, ale i všechna nebeská tělesa. Jedná-li se tedy např. o černou/bílou díru hyper-galaktickou, čili o celnrální slunce, nebo-li duchovní srdce hyper-galaktické (a jeho vědomí tvořící celou galaktickou soustavu obsahující nespočetné množství galaxií), pak se v takovémto případě jedná o bytost (stvořitele) v projevu hyper-galaktické soustavy (jehož ohnisko tvořivého vědomí je v Merkabě uvnitř hypergalaktického centrálního slunce, které svou aktivitou vytváří), vypadající ve vnějším projevu existence podobně jako je vyobrazeno na níže uvedeném obrázku. Mnohem více je uvedeno v článku s názvem: "Vesmírné Perpetummobile", který je uveden ZDE.


Každé osobní duchovní srdce obsahující osobní vědomí (čili kterákoliv černá/bílá díra, nebo-li nulový bod) vysílá pomocí projekce - Jang vnitřní duchovní energii ze svého osobního nulového bodu ven a opět ji do sebe (do svého osobního nulového bodu) pomocí gravitace - Jin přijímá. Tím si každá bytost tvoří svůj osobní holohram (např. hyper-galaktický, vyobrazený na výše uvedeném obrázku), na kterém si zobrazuje vnější projev své osobní existence a to ať už se jedná např. o projev nerostu, rostliny, člověka, planety, slunce, hvězdy, či celého vesmíru. Každá Merkaba,
nebo-li tvořivý dvou-plamen (který je uvnitř nulového bodu, čili uvnitř černé bílé díry), je sestrojen ze dvou opačně směrovaných čtyřstěnů (pyramid s trojúhelníkovou základnou), jejichž základem jsou dva opačně směrované trojúhelníky. Správná funkčnost každé Merkaby je zajištěna tím, že má JEDNO společné ohnisko, což zaručuje, že je v ní polarita Jin&Jang ve vyváženém, čili nulovém, latentním stavu. Teprve až vůlí - projekcí a přáním - gravitací je z ní tvořena holografická síť, na které si bytost zobrazuje svůj vnější projev existence, čili svůj hmotný, prostorový projev své existence, jehož změny vzhledu vytváří iluzi pohybu a plynoucího času. Více je uvedeno v článku s názvem: "JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA?", který je uveden ZDE.

               tvořivý oheň Jang - Bůh                                                     tvořivý oheň Jin - BohyněPomocí tzv. tajné světelné geometrie, což je plán tvoření (který je obsažený ve spirituální podstatě, čili ve vnitřní, duchovní energii) je ze dvou dvourozměrných, opačně směrovaných trojúhelníků sestrojena tzv. Merkaba, což je jeden čtyřstěn (pyramida s trojúhelníkovou základnou) se špičkou nahoru, prezentující mužský princip, bůh - vůle (projekce - tlak), který vnitřní duchovní energii vysílá ven a tím tvoří spirály hologramu času. Druhý čtyřstěn se špičkou dolu, prezentující ženský princip, bohyně - přání (gravitace - tah), který tuto vyzářenou energii opět přijímá nazpět a tím tvoří spirály hologramu prostoru. Čili každý vně projevený projev osobní existence si pomocí své vůle a přání (ať už vědomé či podvědomé) vytváří světelné spirály, z nichž si tvoří JEDEN osobní prostoro-časový (z opačného úhlu pohledu či z opačné rotace časo-prostorový hologram), na kterém si zobrazuje projev své osobní existence jak v prostoru - prostoro-času, tak v čase - časo-prostoru.V dualitních projevech existencí (které sahají až po nejhořejší úroveň čtvrté dimenze) je ale každá osobní Merkaba rozštěpena na dvě části (mající DVĚ samostatná ohniska), čili na dva opačné principy, které jsou jeden vůči druhému v opačné polaritě. Tímto rozštěpením na mužský a ženský princip dochází k dvojímu - dualitnímu projevu existence jedné a té samé bytosti, přičemž jedna polovina projevu existence je v projevu ČÁSTIC hmoty (spirály Jin tvořící prostor), která má své pravé párové dvojče v projevu FREKVENCÍ světla, ovšem světla POLARIZOVANÉHO na mužský princip (spirály Jang tvořící čas). To znamená, že každá bytost, která má svou osobní Merkabu rozštěpenou na dvě části, je v dualitním, tj. dvojím projevu své vlastní existence, neboť jedna polovina je v projevu částic hmoty (čili v prostoro-času) a druhá je v projevu frekvencí času (čili v časo-prostoru), přičemž je vůči té druhé PRAVÝM párovým dvojčetem.Návrat nazpět do jednoty a harmonie, čili do světů v projevech harmonických, to znamená láskyplných frekvencí, nastává u bytosti při vyvážení, zharmonizování a sjednocení mužského a ženského principu v sobě. Tím dochází k sjednocení dvou Jin&Jang ohnisek osobní Merkaby (roztržené na dvé části) nazpět do jednoho SPOLEČNÉHO ohniska. Zharmonizováním a sjednocením dvou opačných principů sebe sama (které tvořily dualitu) dochází k sjednocení všech osobních projevů existencí (tvořících projevy jednotlivých úseků osobního času a prostoru) do jednoho nekonečného nyní, čili do jednoho tady a teď, čímž pro takovouto bytost lineární běh času zaniká.


Tímto sjednocením všech osobních prostoro-časových a časo-prostorových projevů do jednoho nekonečného nyní u bytosti zaniká její dualitní, čili její prostoro-časový a časo-prostorový projev existence. Tím se u bytosti nejenže vše navrací nazpět do jednoty a harmonie - lásky, ale dochází u ní i k transmutaci jejího dualitního hmotného projevu existence z báze uhlíku 
6-6-6 na bázi tekutého světla (krystalizujícího do libovolných projevů existencí) neboť se u ní sjednocují její pevné částice hmoty s frekvencemi polarizovaného světla, což je její pravé párové dvojčete. Takto se z jejího pevného, hmotného projevu existence stává snadno tvárná plazma (stvořená z duchovního nepolarizovaného pra-světla, jež vyvěrá z osobního nulového bodu), která dle osobního přání (či zadaného programu), krystalizuje do libovolných projevů existencí.
Hmotné projevy existencí ve světech jednoty ovšem již nefungují na principu elektromagnetickém (jako je tomu ve světech duality), ale na principu magnetickém, ve kterém již není polarita ve smyslu pozitivní a negativí (jako je tomu v dualitních projevech existencí), ale je tam již jen polarita magnetická, ve smyslu severního a jižního magnetického pólu. Takovéto světy jsou napůl hmotou a napůl světlem (krystalizujícím do libovolných projevů existencí), neboť v těchto úrovních existencí jsou částice hmoty s frekvencemi plarizovaného světla prospojeny do jednoty, ve které negativita již nemůže existovat.


Uměle stvořené tělesné schránky, např. do podoby lidí (z nichž jsou mnohé k nerozeznání od pravého člověka) však osobní duchovní srdce, čili osobní nulový bod (černou/bílou díru) nemají, neboť nemají pravou osobní Merkabu, ale mají pouze Merkabu syntetickou, uměle vytvořenou a to např. pomocí krystalu, který je programovaný tak, aby kolem nich vytvářel hologram, na němž se zobrazuje lidský vzhed. Takto uměle stvořená těla, která jsou nosičem osobního vědomí např. egregorů, nebo klonů, anebo nějakých již dávno vymřelých bytostí z minulosti, (které si vymyslely udržovat si svou původní existenci pomocí techniky) nemají osobní duchovní srdce (čili osobní nulový bod fungující jako černá/bílá díra) a proto se nemohou dostat do vyšší úrovně existencí než je 4.D. Pro vstup do jednoty je totiž zapotřebí splynout se svým pravým párovým dvojčetem (které je v projevu frekvencí polarizovaného světla, čili v projevu antihmoty) a tím si obnovit svůj původní, celistvý projev existence, který je v projevu jednoty. Tento protějšek však u uměle stvořené bytosti neexistuje, jelikož její existence nebyla stvořena v jednotě, ale v dualitě a proto své párové dvojče nemá.


Při vzestupu planety do páté dimenze zaniknou i všechny úrovně astrálu, čili všechny dualitní světy, které sahají až do nejvyšší 4.D. Co se při zániku dualitních světů s těmito uměle stvořenými entitami stane, není asi třeba vysvětlovat. Proto se nedivte, že řádily jak černá ruka :-) a snažily se vzestupu planety do páté dimenze za každou cenu zabránit. Nyní je již ale zcela jisté a nezvratné, že k vzestupu celé planety do páté a vyšších dimenzí dojde (čímž zaniknou i naprosto všechny úrovně astrálu, čili všechny úrovně 4.D), takže zachovejte klid a užívejte si ještě chvíli tohoto starého třídimenzionálního světa, neboť tento 3. D projev existence již velice brzy nebude existovat. Smýšlejte, chovejte se a jednejte při tom ale tak, aby to bylo pokud možno pro nejvyšší dobro všech zúčastněných, neboť ohleduplnost k ostatním je hlavní podmínkou toho, aby se bytost s pravým duchovním srdcem, osobním nulovým bodem mohla dostat nazpět do světů jednoty a harmonie.


Uvědomte si, že tyto negativní, pomocí techniky uměle v existenci udržované bytosti mohou být pozůstatky vědomí vašeho dřívějšího, dnes již neexistujícího osobního já (neboť zdejší lidé pocházejí z různých koutů vesmíru), nebo to mohou být vámi stvořené disharmonické myšlenkové formy (egregory, z nichž se některé chovají se jako dravci), takže na ně nehudrujte, neboť to možná jste vy, váš vlastní projev existence, kterým jste kdysi dávno vy sami byli, nebo, se kterými jste svým smýšlením chováním a jednáním souzněli, čímž jste je svými osobními disharmonickými energiemi udržovali v existenci. Článek s názvem: "
Historie vzniku nynější lidské rasy, aneb kdo stvořil člověka a kdo ho zotročil a proč" je uveden ZDE.

Je třeba se konečně již se všemi a vším srovnat a udělat už se všemi a vším smír (čímž anulujete vzájemné disharmonické vazby), neboť to vám umožní se zharmonizovat a setrvávat ve vnitřním klidu a pokuji. Lamentováním nejenže nic nezměníte, ale naopak si tím jen ubližujete, neboť na to, abyste se mohli dostat do světů jednoty a harmonie, čili do světů založených na principu magnetickém, ve kterém již nejsou protiklady (jako je tomu ve světěch elektromagnetických - dualitních), na to je třeba být v pohodě a harmonii (nebo alespoň v neutralitě) nejen sám se sebou, ale i se všemi a vším ostatním.

Pokud ale chcete přeci jen lamentovat, tak honem, ať je to z vás do 21. 12. 2012 venku. :-) Jinak byste zůstali ještě nějaký čas v dimenzi čtvrté, ale ta během několika let zanikne taktéž. Z toho důvodu je třeba brát vše z nadhledem a nenechat se nikým a ničím rozhodit. Související článek s názvem: "SEDM ÚROVNÍ VĚDOMÍ PODLE MAYŮ - VĚDĚT NEZNAMENÁ ROZUMĚT" je udeden uvedeno ZDEDodatek: V tomto našem vesmíru je 13 úrovní vědomí a jejich existencí, přičemž každá úroveň vědomí a existencí má svůj vlastní hologram (např. vesmír si tvoří hologram celého vesmíru) v jehož středu je centrální slunce, čili srdce té úrovně vědomí a jejích existencí, kterou si svými přáními a vůlemi (pomocí své vlastní Merkaby) ze svého osobního středu vytváří. To znamená, že v tomto vesmíru je 13 centrálních sluncí, každé pro tu úroveň vědomí a jeho existencí, kterou si svými přáními a vůlemi (pomocí své vlastní Merkaby) ze svého osobního středu - srdce vytváří. Podrobnosti o 13ti úrovních vědomí a jeho projevech existencí jsou vysvětleny v článku s názvem: "Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní!", který je uveden ZDE.

Vždy to větší a frekvenčně vyšší centrální slunce - srdce dává svým tepem (kmitočtem svých frekvencí) pulz nižšímu centrálnímu slunci, čili nižší úrovni vedomí a jejích existencí (které funguje na nižším kmitočtu) a to menší a frekvenčně nižší centrální slunce (nižší úrovně vědomí a jeho existencí) dává svým tepem opět pulz nižšímu centrálnímu slunci, čili frekvenčně nižší úrovni vedomí a jejích existencí a tak to jde stále dál, níž a to z vesmírného centrálního slunce až do frekvenčně nejnižšího centrálního slunce a jeho úrovně vědomí a jeho existencí, čímž je království - svět nerostů. Všezahrnující OM Tajná Geometrie / Global OM Sacred Geometry Video s nádhernými obrazci, aktivující kódy 12ti vláknového DNA, s 13tým, středovým vláknem uprostřed. Uvedeno ZDE.

Snižování frekvencí se řídí dle Fibonacciho číselné postoupnosti, což je číselné vyjádření tzv. zlatého řezu, přičemž každá úroveň funguje na jiné, stále nižší frekvenci - kmitočtu a to dle Fibonacciho číselné postoupnosti, což je  číselné vyjádření tzv. zlatého řezu. Vyšší číslo je vždy součet dvou předešlých čísel, čili jedná se o čísla: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377. (1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13 atd.) Video s názvem: Fibonacci - nejtajemnější čísla světa / Fibonacci - World's most mysterious number (video obsahuje automatický překladač, kterým lze na = nastavit na čestinu či slovenštinu. ZDE je uveden postup, jakým způsobem je lze nastavit.) Video s návem Fibonacciho Fraktály / Fibonacci's Fractals

Budete-li pozorně sledovat toto video s názvem: "meditacion_del_cosmonauta noosferico.avi", tak vám to velice mnoho napoví o tom, jak je vlastně tvořena veškerá tzv. hmota. Uvedeno ZDE.

Na videu s názvem: The Universal pattern- Torus je znázorněn princip funkce černých a bílých děr (v jejichž středu - jádru je aktivní osobní Merkaba), pomocí kterých jsou tvořeny naprosto všechny vně projevené existence a to od atomu, přes jednotlivé bytosti jako jsou např. nerosty, rostliny, zvířata, člověk, až po nebeská tělesa, jako jsou měsíce, planety, slunce a hvězdy. Čili jak nahoře, v makrokosmu, tak dole, v mikrokosmu. Rozdíly jsou pouze v tom, že čím je větší projev existence, tím má větší osobní Merkabu a tudíž tím větší černou/bílou díru svou Jin/Jang aktivitou vytváří.

Pokud je Merkaba (nebo-li Jin/Jang tvořivý dvou-plamen) uvnitř torusu plně funkční, pak z jádra torusu nevyzařuje energie jen ze shora (ze severního pólu), která se dole (na Jižním pólu) zase navrací zpět, ale vyzařuje v opačné rotaci i zespoda, z jižního pólu a navrací se nazpět nahoře do severního pólu, ovšem s tím rozdílem, že směr rotace je vůči hornímu vyzařování opačný.

Jsou-li oba tvořivé ohně, čili obě Jin&Jang polarity ve vyváženém stavu a plně funkční, pak se bytost stává VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho reality a pánem svého osudu, neboť si pro sebe tvoří to co si přeje mít, odehrávat a prožívat.

Poznámka: Torus - toroid je magnetické vyzařování tvořící prstenec okolo aktivního tvořivého ohně. Jsou-li oba tvořivé ohně plně aktivní, pak máme přístup jak k 6ti úrovním existencí v projevu hmoty Jin (s nimiž koresponduje 6 čaker v našem hmotném těle), tak k 6ti úrovním existencí v projevu antihmoty Jang (s nimiž koresponduje dalších 6 čaker v projevu asntihmoty nebo-li světla polarizovaného na Jang, čakra 8-13), přičemž sedmá čakra spojuje oba projevy existencí, čili hmotný - Jin a antihmotný - Jang do jednoho tady a teď.


Úzce související články:

* Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu" Uvedeno ZDE.

*Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Je ZDE.

* V duchovním srdci máme světelný diamant, stvořený z frekvencí nepolarizovaného světla, který je přijímačem kosmické energie, obsahující v sobě kosmické ("Boží") vše-VĚDOMÍ. Uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky Uvedeno ZDE.

* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.

* Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru. Uvedeno ZDE.

* Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.


Velice úzce související články:

* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

* Projev třetí a čtvrté dimenze této planety velice brzy skončí, proto je třeba vědět, jak se současně s touto planetou dostat do dimenze páté. Uvedeno ZDE.

* Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.

* Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž. Uvedeno ZDE.

* 12. 12. 2012 se otevírá poslední, 12tá dimenzionální brána, spojující všech 13 úrovní vědomí tohoto vesmíru do jednoho tady a teď, což bytostem umožňuje nekonečné možnosti a schopnosti. Uvedeno ZDE.

* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

* Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru. Uvedeno ZDE.


Další úzce související články, objasnující z čeho a jak je tvořena veškerá tzv. hmota:

* Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány naše tzv. hmotné světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.

* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.

* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.

* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.


* Podstata Univerzálních zákonitosti veškerého tvoření aneb jak se jednou pro ždy osvobodit od disharmonie a s ní souvisejících obav a depresí. Uvedeno ZDE.

* Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. Uvedeno ZDE.

* Všichni a všechno je nedílnou součástí jednoho a toho samého - kosmického, tvořivého vědomí. Uvedeno ZDE.

* V Univerzu je vše se vším propojeno světelnými vlákny, neboť naprosto vše je tvořeno fokusem aktivního zaostřeného vědomím, čili světla... Uvedeno ZDE.

* Podstata veškerého tvoření a existencí. Uvedeno ZDE.

* PODSTATA TAJEMNÉHO KOSMU. Uvedeno ZDE.

* Esence "Boha", nebo-li vše-Vědomí, aneb podstata tvoření vně projevené existence. Uvedeno ZDE.


* Mnohem více dalších podrobností naleznete v článku s názvem: "Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkující živé světlo", který je uveden ZDE a v dalších článcích uvedených
zde: www.trefy.cz/vesmirjakohologram
a zde: www.trefy.cz/tajemstvitvorenirealit
a zde: www.trefy.cz/energieducha
a zde: www.trefy.cz/vesmirneperpetummobile
a zde: www.trefy.cz/jaksivytvoritraj
azde: www.trefy.cz/ZivePredstavy
a zde: www.trefy.cz/21.12.2012
a zde: www.trefy.cz/podstataveskerehotvoreni
a zde: www.trefy.cz/zakonitostitvoreni
a zde: www.trefy.cz/PodstataKosmu
a zde: www.trefy.cz/vesmirneperpetummobile 

.

Zobrazení: 5529

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE

* Vy jste tvůrci Nové Doby!" Uvedeno ZDE.

* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč Uvedeno ZDE.

* Vizuální meditace - Cesta do Šambaly, hudba Oliver Shanti a přátelé. Uvedeno ZDE.

* Jak se sladit se stále se zvyšujícími frekvencemi a stát se přitom zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla je uvedeno ZDE.

* Postup jak si lze mentálně stvořit ochrannou & komunikační pyramidu a propojit se se svým multidimenzionálním já je uveden ZDE.

Video s názvem: Pyra-vědomí a uzdravující zvuky 144 Hz / Pyramind of Healing Sound 144Hz

* Video s názvem Vysněný svět.

Video s nádhernými obrazci, s názvem: Globální OM Tajná Geometrie / Global OM Sacred Geometry Video  aktivující kódy 12ti vláknového DNA, s 13tým, středovým bodem - vláknem uprostřed.

Velice zajímavé video s názvem: Cosmic Journeys : The Largest Black Holes in the Universe je uvedeno ZDE. (Postup jak lze na videu nastavit titulky je uveden ZDE.)

Každá černá díra nějakou dobu pohlcuje hmotu a mění ji v energii (nádech), přičemž při dokončení svého cyklu dochází k přepólování, čím se stává bílou dírou, která energii vyzařuje (výdech) a mění ji ve hmotu. Při dokončení svého cyklu dochází opět k přepólování, čím se bílá díra stává opět dírou černou. Tyto cykly se periodicky opakují.

Na tomto principu je založeno tvoření veškerých přírodních, vně projevených existencí. Pouze doba trvání jednotlivých cyklů se různí, v závislosti na tom co tvoří. To znamená, zda jde např. o rostlinu, člověka, planetu, slunce sluneční soustavy, slunce galaktické, slunce hypergalaktické (čili centrální slunce galaktické soustavy), nebo centrální slunce celého vesmíru.

Každá bytost která není stvořena uměle má osobní duchovní srdce, nebo-li osobní nulový bod (v němž je černá/bílá díra), ve kterém je osobní Merkaba, nebo-li tvořivý dvouplamen, který pomocí vůle (projekce - Jang) a přání (gravitace - Jin) vytváří takovouto osobní černou/bílou díru, která funguje jako duchovní srdce toho systému, který si pomocí své vůle a přání vytváří.

Související článek s názvem: "Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality" je uveden ZDE.

Na videu s názvem: The Universal pattern- Torus je znázorněn princip funkce černých a bílých děr (v jejichž středu - jádru je aktivní osobní Merkaba), pomocí kterých jsou tvořeny naprosto všechny vně projevené existence a to od atomu, přes jednotlivé bytosti jako jsou např. nerosty, rostliny, zvířata, člověk, až po nebeská tělesa, jako jsou měsíce, planety, slunce a hvězdy. Čili jak nahoře, v makrokosmu, tak dole, v mikrokosmu. Rozdíly jsou pouze v tom, že čím je větší projev existence, tím má větší osobní Merkabu a tudíž tím větší černou/bílou díru svou Jin/Jang aktivitou vytváří.

Pokud je Merkaba (nebo-li Jin/Jang tvořivý dvou-plamen) uvnitř torusu plně funkční, pak z jádra torusu nevyzařuje energie jen ze shora (ze severního pólu), která se dole (na Jižním pólu) zase navrací zpět, ale vyzařuje v opačné rotaci i zespoda, z jižního pólu a navrací se nazpět nahoře do severního pólu, ovšem s tím rozdílem, že směr rotace je vůči hornímu vyzařování opačný.

Jsou-li oba tvořivé ohně, čili obě Jin&Jang polarity ve vyváženém stavu a plně funkční, pak se bytost stává VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho reality a pánem svého osudu, neboť si pro sebe tvoří to co si přeje mít, odehrávat a prožívat.

Poznámka: Torus - toroid je magnetické vyzařování tvořící prstenec okolo aktivního tvořivého ohně. Jsou-li oba tvořivé ohně plně aktivní, pak máme přístup jak k 6ti úrovním existencí v projevu hmoty Jin (s nimiž koresponduje 6 čaker v našem hmotném těle), tak k 6ti úrovním existencí v projevu antihmoty Jang (s nimiž koresponduje dalších 6 čaker v projevu asntihmoty nebo-li světla polarizovaného na Jang, čakra 8-13), přičemž sedmá čakra spojuje oba projevy existencí, čili hmotný - Jin a antihmotný - Jang do jednoho tady a teď..

PS: toto video přidám do shora uvedeného článku.

 Cosmic Journeys : The Largest Black Holes in the Universe
http://www.youtube.com/watch?v=xp-8HysWkxw

Black Hole Son (Includes Mobile User Availability) Uvedeno ZDE.

* Holographic Universe: Would the Akashic Records be the 2D surface of the black hole? - Here.

* Budete-li pozorně sledovat video: meditacion_del_cosmonauta noosferico.avi, tak vám to velice mnoho napoví. Uvedeno ZDE.

* Ve vesmíru se prý nachází mnohem víc černých děr, než jsme si mysleli Uvedeno ZDE.
Až vědátoři zjistí, že černé/bílé díry, tvořené osobním duchovním srdcem (ve kterém je osobní Merkaba fungující jako nosič osobního vědomí) jsou a musí být ve všech organických projevech existencí (čili ve všech živých bytostech), tzn. jak např. v atomech, nerostech, rostlinách, živočiších, lidech, měsících, planetách, sluncích, hvězdách a dokonce i v jádru celého vesmíru, tak konečně odhalí tajemství tvoření veškerých organických bytostí ve vesmíru existujících.
Nebýt totiž Merkaby (jejíž Jin&Jang aktivita vytváří černé/bílé díry), tak nejsou tvořeny hologramy, na nichž se zobrazují vně projevené existence nejen výše vyjmenovaných projevů existencí, ale naprosto všech organických, vně projevených projevů existencí. (Samozřejmě, že lze vytvořit i anorganické projevy existencí, čili "bytosti" bez duše, ale takovéto projevy existencí potřebují ke své vně projevené existenci syntetickou, čili uměle vytvořenou merkabu, která je ovšem z důvodu nevyváženosti energií Jin&Jang velice nestabilní.)
No a vy se můžete dozvědět "záhadu" tvoření vně projevených existencí hned, :-) pokud si přečtete a pochopíte např. článek: Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
Více podrobností najdete v článku: Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit Uvedeno ZDE.
Též je třeba si uvědomit, že nejsme/nejste tělo, které má duši, čili nehmotné Vědomí, ale že JSTE duše (neboli věčná kosmická energie obsahující Vědomí), která si vytváří nejen své tělo, ale i svůj vlastní svět a jeho reality dle toho, čemu vaše osobní vědomí je ochotné u-věřit. Podrobnosti v článku: Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.
* Nikoliv vědci, ale:* Vy jste tvůrci nové doby! Uvedeno ZDE.
Pro ty, kteří si alespoň z části uvědomí že vše je tvořeno vědomím z energie jednoho a toho samého kosmického vše-Vědomí (ve kterém naprosto vše "plave" - existuje), pro ty hra na pány a kmány (čili na nadřízené a pod-řízené) skončila, neboť si již uvědomí, že si mohou vytvořit takovou realitu a následně i takový svět, jaký se jim jen zlíbí.

takto vypadá mozková buňka       -       takto vypadá vesmír
Že by to byla podoba pouze náhodná a existují vůbec nějaké náhody? :-)
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
* Vědomí, tzn.: My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. - ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Ve vlastním zájmu si přečtěte nebo poslechněte toto:
Jak se připravit na přívalovou vlnu kosmického světla (zásah nepolarizovaným světlem z galaktického středu - srdce). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: How to Prepare for the Tsunami Wave of Cosmic Light - Here.
* K tzv. velké události - RESETU nejspíše dojde koncem roku 2017, tak ať jste na to připraveni Uvedeno ZDE. (Nepolarizované světlo, pramenící z galaktického centrálního slunce (přepisující kódy DNA) má sem údajně dorazit 1.1. (11) 2018 (11).)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Naléhavá zpráva od Archanděla Michaela ~ Energie prosince a odhalení. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Urgent Message From Archangel Michael ~ Energies of December & The Revealing - Here. Article - Here.
Jak se připravit na přívalovou vlnu kosmického světla (zásah nepolarizovaným světlem z galaktického středu - srdce). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: How to Prepare for the Tsunami Wave of Cosmic Light - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aktualizace zprávy o energiích ~ Diamantové frekvence spouští inovaci naší DNA. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Energy Report Update ~ Diamond Frequencies Initiate Upgrades to Our DNA - Here. Article - Here.
* 12 vláken DNA Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* S tímto masivním posunem ve vědomí se objevuje Vaše budoucí já. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Your Future Self is Emerging With This Massive Shift in Consciousness - Here. Article Here.
Někteří z vás se naladí na frekvence 5.D světů již na přelomu roku 2017/18 nebo během roku 2018. Tyto bytosti se budou moci volně pohybovat v úrovních vědomí a existencí od 4.D do 5.D. Notoričtí spáči, připoutaní na program - frekvence projevu 3.D světa (který se stále rychleji rozpadá) se ale na frekvence 5.D přeladí možná až někdy koncem roku 2018, neboť v té době se má již rozpadnout i 4.D. Ukončení celé transformace bude ale možná až někdy kolem roku 2050. Z důvodu, že se brzy rozpadne i 4.D tohoto světa, proto i ti největší negouši budou muset brzy udělat hop :-) nebo se přes 3./4.D portál promítnou někam jinam než na tuto Zem v projevu 5.D.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Dimenzionální přesun se uskutečnil a stále probíhá. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: A Dimensional Shift Has Taken Place and is Still in Progress - Here. Article - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zvládněte ovládat svou holografickou mysl. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Master Your Holographic Mind - Here. Article - Here.
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, tedy i světů a jejich realit Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. - ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 Nepříjemných příznaků které pociťujete, když vaše tělo prochází aktivací Merkaby. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 7 Uncomfortable Symptoms You Feel While Your Body Goes Through Merkaba Activation - Here. Aticle - Here.
Mnohem více v článku: Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Spoluvytváření Krystalickým Světlem, od Krystalických Bytostí, 26. 08. 2016. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Co Creating with the Crystalline Light by the Crystalline Beings 26th August 2016 - Here.Article - Here.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

* Hvězdná Brána Bohů Video ZDE. Všechny organické bytosti mají svou osobní hvězdnou bránu ve svém duchovním srdci, neboli ve svém osobním nulovém bodě, ve kterém je osobním Merkaba, jejíž aktivita vytváří černou bílou/díru, která funguje jako vstup do hyperprostoru, čili do nekonečného tady a teď - nyní.


*

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 6 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej

Důležitá meditace 1. květen 2023, 19:06 (CoBra)

Meditace: PORTÁL SVĚTELNÉ AKTIVACE 1. KVĚTNA 2023            Je čas znovu jednat! Je čas vzít osud našeho světa do vlastních rukou! Všichni souhlasíme s tím,…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Psycho duchovní válka uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Meditace a přínosy praxe uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗Mezinárodní trestní soud (ICC) je v rukou zločinců ❗ uživatele Ina Obr
úterý

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby