* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Než začnete číst níže uvedený článek, bude prospěšné, když si pro mnohem lepší pochopení toho jak a z čeho je tvořena veškerá tzv. hmota nejdříve přečtete texty a poslechnete videa uvedená na odkazech.

* Dokonce už i vědci začínají přicházet na to, že naprosto vše v existenci je stvořeno z vědomí, čili z vnitřní, duchovní energie. Podrobnosti jsou na videu s názvem: Holografický vesmír (CZ titulky)

* Článek s názvem: "Vesmír jako HOLOGRAM! Science fiction?", je uveden ZDE.

* Osvietené čakry - vizionárska cesta do vnútorného světa (SK titulky)

* V anglickém originálu se to samé video jmenuje Process Probuzení Kundalini

* Tajemství všech tajemství - uhlík (CZ titulky)

* Fibonacci's Fractals

* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí ZDE.

* Z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, včetně toho jak vzniká vně projevené světlo, je velice pěkně vyobrazeno na videu s názvem: PROBUĎTE SE POMOCÍ TAJNÉ GEOMETRIE! / AWAKEN WITH SACRED GEOMETRY! Není třeba znát anglicky, neboť vyobrazení, která začínají od třicáté vteřiny, mluví sama za sebe.

Překlad anglických slov uvedených v první části videa s názvem: PROBUĎTE SE POMOCÍ... .

Příběh tvoření: the word = slovo (čili vibrace), the light = vně projevené světlo (polarizované na Jin a Jang), genesis = zrod, egg of life = vejce života, flower of life = květ života, fruit of life = ovoce života (čili tzv. hmotný projev existence), creation = tvoření,

Z tohoto základu jsou zrozeny elementy: earth = zem, fire = oheň, air = vzduch, water = voda, spirit = spirituální - duchovní podstata.

Tvoření expanduje a nekonečně tvoří. My všichni jsme tvoření, my všichni jsme spolutvůrci. Připravte se na probuzení do velkolepé duchovnosti (Božskosti) - TEĎ !!!

Další podrobnosti jsou uvedeny v článku s názvem: "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje", který je uveden ZDE.

Vynikající video s názvem: "meditacion_del_cosmonauta noosferico.avi je uvedeno" znázorňuje princip jak je pomocí představ a energie Jin&Jang tvořen tzv. hmotný svět. (Samozřejmě, že není třeba jen někde stále bez hnutí sedět a představovat si to, co si přejeme stvořit, neboť představovat si a tím tvořit lze stále, tzv. za "pochodu".)

                                          Hologram duté Země s centrálním sluncem uvnitř.

                                         Ako sa Zem stane Vnútornou Zemou Uvedeno ZDE.

Přestože jsou všechny věci a bytosti ve své podstatě pouhým tvořivým vědomím, čili vnitřním duchovním světlem (energií), tak v projevu třetí dimenze přesto tvoří zdání pevné struktury hmoty a ne neviditelné duchovní energie. Je to z toho důvodu, že tyto 3.D projevy existencí mají příliš nízkou vnitřní frekvenci a proto jsou ztuhlé - "zamrzlé" do prostoru a času v něm plynoucím a jeví se jako pevné fyzické látky a struktury, tvořící jednotlivá JSEM to či ono. Je to podobné, jako když přehřátá, okem neviditelná pára snížením teploty (čili vnitřních frekvencí) pod 0 C°, zamrzne do pevného, uchopitelného projevu existence.

Jakmile se ale bytost, např. člověk, dostane do úrovně vědomí a existencí v 5.D, čili do světelného, vně projeveného projevu existence, což nastává při sjednocení se svým pravým párovým dvojčetem (čili se svým párovým já, které je v nehmotném, frekvenčním projevu existence), tak dochází k tomu, že se v něm naplno aktivuje osobní Merkaba, nebo-li tvořivý dvou-plamen, pomocí kterého si bytost tvoří své světy a jeho reality. Touto aktivací osobní Merkaby se jeho osobní vědomí propojuje a sjednocuje se všemi ostatními aktivními Merkabami existujícími ve vesmíru, čímž dohromady vytváří jedno společné jednotné vědomí, složené z jednotlivých individuálních vědomí. Tímto vzájemným propojením se každá bytost stává součástí vědomí jednoty, čímž má přístup k naprosto všem informacím, které takovéto vědomí jednoty obsahuje a jelikož má svou osobní Merkabu (čili svůj tvořivý dvouplamen) již aktivní, tak si svůj svět a jeho reality svými mentálními představami vytváří a zhmotňuje již sama (a ne její vyšší já, jako je tomu v nižších úrovních vědomí) a to vědomě.

Naprosto každá individuální bytost (a to i ty které jsou v projevu nerostů a rostlin) má ve svém středu (osobním nulovém bodu tvořící duchovní srdce, neboli osobní centrální slunce) Merkabu, ze které si (ať už vědomě či nevědomě) navenek kolem sebe promítá světelnou holografickou síť, na které si zobrazuje venkovní, čili hmotný projev existence sama sebe. Vnitřní, centrální slunce mají a musí mít naprosto všechna vně projevená tělesa (proto se také mohou točit, jelikož fungují jako motor), neboť centrální slunce jim zprostředkovávají pomocí vůle - projekce a přání - gravitace přísun energie z vnitřních, vně neprojevených světů, do vně projevených světů, zrovna tak jako to funguje např. u jádra atomu.

Ve vědomí jednoty mají ale všechny bytosti (tedy i člověk) vědomý přístup k Merkabám (to znamená informacím) všech ostatních bytostí existujících v úrovni vědomí jednoty, takže když kterákoliv z těchto bytostí přesune fokusem své pozornosti své osobní vědomí kupř. do jádra planety Země, čili do jejího centrálního slunce (v jejímž středu je její osobní Merkaba), tak z tohoto jádra - Merkaby (čili z jejího centrálního slunce fungujícího jako světelná holografická promítačka) si může zkopírovat údaje jak se tvoří hologram planety (na kterém se zobrazuje její hmotný svět) a následně si kolem sebe ze své osobní Merkaby může stvořit (bude-li chtít) hologram nové, své planety. Na ten si pak ze své osobní Merkaby navenek holograficky promítat své vlastní vnitřní představy, které se na vnitřním plášti duté planety (fungující jako promítací plátno) zobrazují jako světelné, vně projevené světy, stvořené z FREKVENCÍ světla, které na povrchu planety mohou (sníží-li se dostatečně frekvence) krystalizovat do realit v projevu ČÁSTIC hmoty planety. Tato planeta se ale transformuje do 5.D, což znamená, že se z ní stane hvězda, takže do projevu částic pevné hmoty nezatuhne, ale
bude v projevu tekutého světla, které krystalizuje do světelných projevů existencí, což je frekvenčně vyšší úroveň projevů hmotných existencí.


Takovéto světlené světy, tvořené vědomím jednoty, jsou však již v polo hmotném, polo světelném projevu existence a proto jsou velice snadno tvárné, neboť jsou v projevu podobném tvárné světelné plazmě, která dle osobního přání (u živé bytosti) či vloženého, zadaného programu (u tzv. neživé věci) krystalizuje do libovolných věcí, bytostí, tvarů vzhledů a projevů existencí. Proto je v těchto úrovních existencí možné se do vně projeveného světa nejen zhmotňovat - zkrystalizovat a to do libovolných projevů existencí, ale i se v nich rychlostí myšlenky přesouvat - teleportovat kamkoliv si jen bytost přeje a to v rozsahu celé oblasti, kterou vědomí jednoty obsahuje.

Přesun do vědomí jednoty a všechny možnosti a schopnosti s tím spojené budou již brzy možné pro každého a to z toho důvodu, že při protnutí galaktického rovníku (bodu - času) budou Merkaby (čili nosiče osobního vědomí) všech vyšších a vyšších úrovní vědomí a jejich existencí v zákrytu. Tím dojde k tomu, že se všechny vyšší úrovně vědomí (uložené v Merkabách nebeských těles), od planety přes slunce a galaktické slunce, až po slunce hypergalaktické-centrální (což je slunce ve středu galaktické soustavy) zkopírují do osobních Merkab těch bytostí, které si již přejí postoupit z nižších úrovní vědomí do vědomí jednoty, tzn. do světelného projevu existence.


Jelikož ve vědomí jednoty má každá bytost přístup k plánům tvoření veškerých věcí, bytostí a projevů existencí, které v celé naší galaktické soustavě zvané Mléčná dráha (a jejím párovém dvojčeti, což je Galaxie Andromeda) existují, proto se každá ze vzestoupených bytostí bude moci nejen kdykoliv kdekoliv zhmotňovat do kteréhokoliv projevu existence, který kdekoliv v této galaktické soustavě existuje, ale bude moci být i naprosto zdráva, stále mladá, nestárnout atd., neboť veškeré informace tvoření čehokoliv, co v této naší galaktické soustavě existuje, bude mít neustále k dispozici.

Tyto jednotlivé světy (tvořící multivesmír) se mezi sebou ale nesmíchají, neboť naprosto každá představa obsahuje přinejmenším mírně odlišné, specifické frekvence, takže jednotlivé světy (tvořící sice jednu planetu, která je ale v multi projevu) jsou od sebe frekvenčně odděleny jako je tomu např. u jednotlivých TV programů, které jsou sice v JEDNÉ a té samé televizi, ale v různých frekvenčních pásmech. Čili v 5. D je každá jednotlivá bytost tvůrcem svého vlastního světa, např. planetárního a jeho realit, takže co si tam kdo stvoří, to tam bude mít. Naprosto všechny jednotlivé světy a jejich reality jsou ale pouhé hologramy, neboť to jsou vnitřní, mentálními pochody tvořené obrazy (které jsou osobním vědomí projektovány navenek), ze kterých krystalizují vně projevené světy a jeho existence a proto je lze pouhou změnou představy kdykoliv jakkoliv změnit.
Úzce související článek s názvem : "Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány naše tzv. hmotné světy a jejich reality" je uveden ZDE.

Ve světelných světech, čili ve světech které jsou ze zkrystalizovaného světla je vše se vším vzájemně propojeno, takže celý takovýto svět funguje jako jedno společné kolektivní vědomí, ovšem s jednotlivými projevy existencí, mající též i své osobní, individuální vědomí. To znamená, že v takovýchto světech může naprosto vše nejen komunikovat naprosto se vším ostatním, třeba člověk s bytostí v projevu skály, ale naprosto všechny projevy existencí vidí, čtou myšlenky ostatních projevů existencí, takže všichni vědí co si kdo myslí, v jaké je náladě a co si přeje udělat a proč. Tyto světy jsou tvořeny pomocí krystalizace duchovního světla, čili vědomí, které pomocí záměru (7má čakra - úroveň vědomí), představy (6tá čakra - úroveň vědomí) a specifické frekvence (5tá čakra - úroveň vědomí) krystalizuje do požadovaného projevu existence.

Úzce související články:
* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.
* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.
* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) Uvedeno ZDE.Jaké jsou rozdíly mezi hmotnými, polohmotnými a vnitřními, čili zcela nehmotnými, světy:
Světy v projevu až do nejvyšší 4.D jsou založeny na elektromagnetizmu (proto jsou polaritní (neboť jsou rozděleny na pozitniví + a negativní ), kdežto světy od 5.D do 7.D jsou světy jednoty, stvořené z vně projeveného světla a jelikož jsou založeny na magnetizmu, tak již pozitivní a negativní polaritu nemají, a mají už jen polaritu magnetickou, čili jen tu, která je v podobě polarit sever a jih. 8.D je již existence čistého vědomí, existujícího ve vnitřním, zcela bezpolaritním světle, což je spirituální podstata, ze které je naprosto vše nejen stvořeno, ale ve které i naprosto vše existuje - "plave". :-)


Nepleťte si ale dimenze s úrovněmi vědomí a jejich existencí. Úrovní vědomí a jeho existencí je v tomto vesmíru 2x6+1=13, ale dimenzí je 7, neboť je 6 dimenzí ve hmotě, jejichž pravým párovým (čili paralelním) protějškem - dvojčetem (které je v projevu frekvencí) je 6 dimenzí v antihmotě + centrální slunce celého našeho vesmíru = 7 dimenzí, ale 13 úrovní existencí. Tato naše galaxie zvaná Mléčná dráha (mající 6 úrovní existencí + 6 párových úrovní existencí) má ale taktéž svou párovou galaxii, čili své párové dvojče, čímž je galaxie zvaná Andromeda (mající taktéž 6 úrovní existencí + 6 párových úrovní existencí), takže těchto úrovní vědomí a existencí je celkem 6+6 =12 v Mléčné dráze + 6+6=12 v Andromede = 24 + 1 (čímž je centrální slunce celého našeho vesmíru) = 25. S tím už vám ale raději nebudu motat hlavu. :-)
Pokud vás to ale přeci jen zajímá, přečtěte si po sobě jdoucí texty uvedené ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)Mnoho dalších podrobností o tom z čeho je tvořena veškerá tzv. hmota je uvedeno v článku s názvem: "Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány naše tzv. hmotné světy a jejich reality", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do páté a vyšších dimenzí.", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď", který je uveden ZDE
a v článku s názvem: "Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality", který je uveden ZDE. a v článku s názvem: "Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč", který je ZDE.Další úzce související články:

* Živé Představy , uvedeno ZDE.

* Vesmírné perpetum mobile, uvedeno ZDE.

* 21.12.2012 Tajemství skrývající se za datem 21. 12. 2012 (jenž určuje konec galaktického roku, čili vstup této sluneční soustavy do nulového času) a za návratem Nibira (dvanácté planety) konečně odhalena. Uvedeno ZDE.

* K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde" je uveden ZDE.

* Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie." Uveden ZDE..

Zobrazení: 11609

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Co se bude od 21. 12. do 23. 12. 2012 dít a proč je znázorněno na níže uvedeném videu.
* Ako sa Zem stane Vnútornou Zemou Uvedeno ZDE.
Při zažehnutí a aktivaci planetární Merkaby (viz. níže přiložené video), k čemuž 21. 12. 2012 dojde (z důvodu zásahu vlnou světla pramenící z galaktického středu - srdce) začne vzestup, čili transmutace této planety do světelného projevu její existence, který bude trvat zhruba 3 dny, tj. zhruba do 23. 12. 2012.

Během tohoto období dojde k zažehnutí osobní Merkaby u všeho a všech kteří si přejí vzestoupit do světelného projevu existence společně s planetou. To znamená, že pokud nevzestoupí dříve, tak vzestoupí společně s planetou všichni ti, kteří si přejí přejít do světů jednoty a harmonie, čili do světů ve kterých si bytosti vzájemně pomáhají a tvoří jen to, co je pro dobro všech zúčastněných.

Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012vzestup, duše
Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul
http://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related

Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie je uvedeno ZDE.

Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/individualni-kosmick...

TRANSFORMACE z dosavadního (uhlíkového) projevu existence na světelný projev existence, s 12 + 1 vlákny DNA. (3x4 = 12 + 1 středové =13)

VIDEO s názvem: 2012 NOVÉ KRUHY V OBILÍ ZOBRAZUJÍCÍ ZMĚNY DNA

Podrobnosti v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE.

Cesta do vyšších dimenzí se otevírá, neboť uhlík 6-6-6 končí. Tím transformace do světů jednoty a harmonie začíná nabírat na obrátkách. Podrobnosti jsou uvedeny na vynikajícím videu s názvem: Uhlík 6-6-6 končí

Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.

Mnohem více je uvedeno v článku s názvem: "Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do páté a vyšších dimenzí", který je uveden ZDE.

 
Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.

Zvyklo  být to tak, že třetí dimenze byla ve vaší přítomnosti a pátá dimenze byla ve vaší budoucnosti. Nyní, stále více, zažíváte, že realita, kterou jste znali jako třetí rozměr se pohybuje do minulosti, zatímco pátá dimenze se pohybuje do vaší přítomnosti. Budoucnost neexistuje, protože když vaše vědomí přejde do páté dimenze, je tu jen TEĎ, čili jedno nekonečné nyní.

Celý článek s názvem: "Žijeme ve dvou světech" je uveden ZDE.

Další články úzce související s právě probíhající transformací do 5. D jsou uvedeny zde:

* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené ZDE.
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.
* Máří Magdaléna - poselství je uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Víte proč je třeba být v 5. D nejpozději chvíli před tím, než k nám dorazí utržená sluneční plazma? Uvedeno ZDE.
* Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.
* K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde. Uvedeno ZDE.
Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.
* Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku ZDE.
* Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit! Uvedeno ZDE.
* Vzostup je vedomé stotožňovanie sa so všetkým čo je láskou. Tento velice inspirující a uklidňující článek od Féwy ze dne 14. 8. 2012 a další ze dne 18. 8. 2012 si v žádném případě nenechte ujít. Uvedeny ZDE.
* Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány naše tzv. hmotné světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.
* Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí je uvedeno ZDE.
* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
* Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Článek je uveden ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 5 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej

Důležitá meditace 1. květen 2023, 19:06 (CoBra)

Meditace: PORTÁL SVĚTELNÉ AKTIVACE 1. KVĚTNA 2023            Je čas znovu jednat! Je čas vzít osud našeho světa do vlastních rukou! Všichni souhlasíme s tím,…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Psycho duchovní válka uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Meditace a přínosy praxe uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗Mezinárodní trestní soud (ICC) je v rukou zločinců ❗ uživatele Ina Obr
úterý

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby