MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie.

Zarovnání - zesynchronizování nebeských těles, 21. 12. 2012 - v 11 hodin 11 minut GMT (Greenwichského, nulového - počátečního počítání času na této planetě).
Zde na konci videa je znázornění jak se 21. 12. 2012 (v 11 hod 11 min) nebeská tělesa zesynchronizují, čímž dojde l přímému zásahu světlem pramenícím z galaktického středu - srdce a tím ke kvantovému skoku úrovně vědomí, čímž dojde k transmutaci hmota z báze uhlíku na bázi světelných krystalů.
Arcturian Frequencies - Timeshift Activation http://www.youtube.com/watch?v=QCtRSRraPKQ


Zesynchronování planetárního, slunečního a galaktického času do jednoho společného nyní.



V tento den, v 11 hodin 11 minut, dojde k protnutí galaktického nulového bodu - času, čímž dojde k synchronizaci planetárního, slunečního a galaktického času do jednoho společného nyní, čímž se NAPLNO otevře dimenzionální brána (nebo-li červí díra) vedoucí do hyperprostoru, který spojuje naprosto vše se vším do jednoho společného tady a teď.

Tímto propojením všech úrovní existencí (a jejich úrovní vědomí) dojde k tomu, že celá tato sluneční soustava dostane přímí zásah světlem pramenícím z galaktického středu, čili ze srdce galaxie, které v sobě obsahuje GALAKTICKOU úroveň vědomí. Tato podstatně vyšší úroveň vědomí způsobí to, že dojde k prakticky okamžité transmutaci veškeré hmoty z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů, což znamená, že se veškeré projevy existencí tzv. přerodí do podstatně vyššího projevu své existence.

Je tomu tak z toho důvodu, že v nulovém době dojde k opětovnému spojí dualitního projevu existencí (čím dualita zanikne), jenž jsou v projevu částice hmoty a frekvencemi světla. Tímto sjednocením dvou projevů existencí opačných polarit nejenže zaniknou veškeré dualitní projevy existencí, ale způsobí to i to, že dojde k prosycení veškerých hmotných projevů existencí světlem a tím se z veškeré hmoty stane něco jako světelná, snadno tvarovatelná plazma, což je projev existence v úrovni páté dimenze.

Do světů jednoty se samozřejmě nedostanou ti, kteří jsou bezohlední, sobečtí, panovační atd. Ti se podle výše a kvality svých vnitřních osobních frekvencí (které vytváří projekční a gravitační pole), čili podle obsahu svých vnitřních osobních disharmonických emocí (které tyto frekvence vytváří) přes galaktickou bránu (čili červí díru) promítnou do takového světa a takové reality, která odpovídá těmto jejich vnitřním osobním disharmonickým frekvencím.

PS: pokud je člověk z více jak z 50% dobrotivý, má rád tutoplanetu a záměrně jí neškoudí a přeje si dobro pro naprosto všechny zúčastněné (nikoliv hlavně pro sebe), tak se nemají čeho bát, neboť ti se do jednoty, čili alespoň do nejspodnějších úrovní páté dimenze dostanou současně s průběhem a dokončením transformace celé této planety.

Dodatek: Veškerá tzv. hmota, prostor a čas v něm plynoucí jsou tvořeny takto:


Nejdříve je představa, nebo-li myšlenková forma (čili živé tvořivé světlo) stvořená aktivitami vědomí, která snížením své vnitřní frekvence (vibrace) krystalizuje do tzv. hmotného projevu existence. Takže vejce, slepice i kohout, :-) byli nejdříve stvořeni ve vnitřních, nehmotných úrovních existencí (něco jako když zavřete oči a něco si představíte), přičemž tyto vnitřní mentální představy se snížením své vnitřní frekvence následně promítají vně (na časoprostorový holohram) a to vytváří zdání hmoty, prostoru a času v něm plynoucím.

Jelikož je ale naprosto vše jen pouhá holografická projekce, promítaná z vnitřních úrovní existencí navenek, na světelnou síť tvořící světelný hologram ve tvaru globu (který je stvořen ze spirál času - Jang a spirál prostoru - Jin), tak proto lze každý takovýto holografický časo-prostor, čili prostor, ve kterém plyne čas (to znamená, že se v něm mění UDÁLOSTI v závislosti na plynoucím čase) převrátit naruby a tím se ocitnout v prostoro-čase, čili v čase ve kterém se mění prostor (to znamená, že se mění původní VZHLED prostoru v závislosti na plynoucím čase), což je dimenze čtvrtá, tvořící zrcadlový - převrácený obraz světů existujících v dimenzi třetí. Proto bytosti existující v prostoto-čase mohou cestovat v čase tam a zpět.

Všechny bezohledné, mocichtivé, disharmonické "potvůrky", které tento zdejší zkorumpovaný hmotný svět řídí z jiné úrovně existence (čili ze zákulisí), existují právě v některých těchto zrcadlových světech a jejich realitách. Dlouho tam už ale nebudou, neboť VŠECHNY třetí a čtvrté dimenze, v CELÉ této sluneční soustavě, se budou již velice brzy navracet zpět, do JEDNOTY a harmonie, čímž dojde k tomu, že všechny tyto zrcadlové světy a jejich reality (tvořící dualitu) zmizí z této sluneční soustavy nadobro! Tím dojde k tomu, že se z planet stanou hvězdy a ze slunce se stane slunce centrální. Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.

Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku, je uvedeno ZDE.

Toto je ten pravý důvod proč je kolem planety taková aktivita všemožných "uchounů". Ti mocichtiví a bezohlední panikaří (z důvodu, že jejich disharmonické světy již brzy zaniknou) a ti dobrotivý, přicházející sem ze světů existujících až nad čtvrtou dimenzí, se sem na toto velkolepé show (které nemá obdoby) slétají podívat z toho důvodu, aby si z toho mohli převzít moudrost potřebnou k tomu, jak mohou své vlastní dualitní disharmonické světy (existující v jejich světach)
taktéž navrátit nazpět do jednoty a harmonie.

Více souvisejících informací je v článku s názvem: "Co se to vlastně děje a proč", který je ZDE.


Mnohem více podrobností o tom jak je tvořena tzv. hmota, prostor a čas v něm plynoucí je uvedeno na videu s českými titulky, s názvem: Holografický vesmír. http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE a v článku s názvem Živé Představy, uvedeném zde: www.trefy.cz/ZivePredstavy

Mnohem více podrobností o 21. 12. 2012 je v článku s názvem: "K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde", který je uveden ZDE.


Fotonový mrak zasahující naší sluneční soustavu, čili i slunce jehož uvolněná energie následně zasahuje tuto Zemi.




Co se ten den bude dít, je velice pěkně VYOBRAZENO (stačí jen sledovat) na videu s názvem:
2012 DNA CHANGE MAYAN CALENDER NEW CYCLE EVOLUTION CROP CIRCLE HOPE LOVE

Uvedeném zde: http://www.youtube.com/watch?v=gy7UympOGlY&feature=related

Crop Circles - 2012 MESSAGE TO MANKIND Alien Evolution Kornkreise DNA Hope Love

http://www.youtube.com/watch?v=80aFqxptryY&feature=related

2012 Mayská proroctví a kruhy v obilí (česky namluvený italský dokument videa 1 - 6)

http://www.inner-light.ning.com/video/2012-mayska-proroctvi-a-kruhy


Zásah světlem (čili mnohem vyšší úrovní vědomí) pramenícím z galaktického středu - srdce.

TRANSFORMATION 2012: DNA CHANGE ALREADY HAPPENS... PHI 3rd eye - crown chakra increase http://www.youtube.com/watch?v=welPgGCxpCc&feature=related


Slunce začíná "bouřit" stále více a to se bude až do 21.12.2012 stále zvyšovat!
Pro podrobnosti klikni ZDE.

(po kliknutí je nutno chvíli počkat na to než se stránka přesune na odpovídající text)


Davidova hvězda neboli Mer-Ka-Bah jsou dva opačně směrované světlené čtyřstěny posvátné geometrie (vytvářející tvarovou vysokofrekvenční anténu&zářič), fungující jako nosič osobního vědomí.



























13. energetických center (1+6+6=13), korespondujících s 13ti čakrami, čili s 13ti úrovněmi (patry) vědomí tohoto vesmíru.

Nejen každá bytost která má duši, ale i všechno ostatní co není uměle stvořené má svou vlastní dimenzionální bránu ve svém osobním duchovním srdci (čili osobním nulovém bodě), přes kterou se může napojit na všech 13. úrovní (pater) vědomí tohoto vesmíru a jejich projevy existencí. Zatím funfujeme jen na 7mi úrovních (přes 7. čaker), ale již se začínáme napojovat na zbývajích 6. úrovní, čili na svá vyšší já.


Rovnoramenný trojúhelník je tzv. tajná geometrie (tvořící tzv. Metatronovu kostku obsahující všech 5, elementů), z níž je tvořena veškerá hmota tohoto vesmíru, čili všechny vně projevené existence. Mnohem více podrobností je v článcích uvedených ZDE.
(po kliknutí je nutno chvíli počkat na to, než se stránka sama přesune na požadovaný text)


Buddha Maitreya Sacred Geometric Forms
http://www.youtube.com/watch?v=k9jb_2pucD4&feature=related


VŠECHNY SVĚTY A JEJICH REALITY JSOU VIRTUÁLNÍ A FUNGUJÍ NA STEJNÉM PRINCIPU JAKO POČÍTAČOVÁ A DIGITÁLNÍ TECHNIKA!


TO ZNAMENÁ, JAKÝ PROGRAM SI DO SEBE, DO SVÉ ENERGETICKÉ PODSTATY SVÝM OSOBNÍM PŘESVĚDČENÍM VLOŽÍTE, TAKOVOU OSOBNÍ REALITU SI TAKÉ STVOŘÍTE!

PROTO JE TŘEBA MÍT SVŮJ VLASTNÍ PLÁN TOHO, KDE A JAK CHCETE ŽÍT A CO CHCETE PROŽÍVAT, JELIKOŽ POKUD JEJ MÍT NEBUDETE, TAK SE STANETE SOUČÁSTÍ PLÁNU NĚKOHO JINÉHO A TEN PRO VÁS NEMUSÍ BÝT ZROVNA NIJAK ZVLÁŠŤ PŘÍJEMNÝM, NEBOŤ SE BUDETE MUSET PODŘÍDIT VŮLI A TOUHÁM OBSAŽENÝM V PLÁNU NĚKOHO JINÉHO!

PS: proto je nejvyšší čas začít si svými mentálními představami tvořit svůj vlastní svět a jeho reality, jelikož 11. 11. 2011 a 12. 12. 2012 a 21. 12. 2012 zde bude již opravdu velice rychle, neboť čím více se blížíme k protnutí galaktického nulového bodu - času, tím více nabírají události na rychlosti svého průběhu, čímž je vytvářen pocit stále se zrychlujícího času.

Celý článek je uvedený ZDE.




Další úzce souvisejí články:

* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.

* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené ZDE.

* Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí je uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž 21.12.2012 dojde) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.

* Projev třetí a čtvrté dimenze této planety velice brzy skončí, proto je třeba vědět, jak se současně s touto planetou dostat do dimenze páté. Uvedeno ZDE.

* K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde. Uvedeno ZDE.

* Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 31544

K této diskusi už nelze přidávat odpovědi.

Odpovědi do této diskuse

Právě jsem změnil ikonku členů, kteří svou vlastní nemají,
z TÉTO                                                             na TUTO
a to z toho důvodu, že již začínáme vstupovat
naplno do fotonového pásu, emitovaného
z galaktického středu, černé/bílé díry.
Znázornění je na tomto videu
http://www.youtube.com/watch?v=MOD934BhNEs

Více o počínajícím prolínání světů je v textech a na videích od Févy uvedených ZDE.

*  *  * T R A N S M U T A C E    H M O T Y *  *  *























To znamená mutace do nového, vyššího projevu existence.

Transmutace / Transmuteo (video) http://www.youtube.com/watch?v=BRGZp5Rq3tc


Za necelý rok (21. 12. 2012) dojde k tomu, že dokončíme galaktický rok (cyklus trvající necelých 26.000 let) a proto dojde k tomu, že tato sluneční soustava protne galaktický nulový bod. Tím dostane slunce této sluneční soustavy přímý zásah fotony pramenícími z galaktického středu, čili z galaktického centrálního slunce. To způsobí, že se ze slunce utrhne obrovské množství sluneční plazmy a stane se to, co je znázorněno na níže uvedeném videu, čas 2:50.

Co si myslíte, že by se na povrchu země stalo, kdyby planeta a její obyvatelé do té doby do sebe nevstřebali světlo (čímž si všichni a všechno obnovuje své světelné tělo) a nestali se taktéž světlem? A prč si myslíte, že si mocní tohoto světa, kteří jsou negativně polarizovaní (tudíž si své světelné tělo netvoří) staví obrovská podzemní města? Že by se obávali sluníčka? :-)

Já bych řekl, že dle zákonů fyziky (slyšíš Amazonko, dle zákonů fyziky) :-) BY na povrchu země všichni a všechno sprejsklo jak papír vystavený žáru hutní pece. :-) Co vy na to? Je ale možné, že jsem hlupák (že ano Amazonko), :-) jelikož v tomto případě zákony fyziky platit v žádném případě nebudou. :-)

Není třeba se ale ničeho obávat, neboť dnes je již zcela jisté, že do 21. 12. 2012 stihne do sebe vstřebat dostatečné množství světla jak celá planeta, tak i všichni ti, kteří si přejí přetransformovat - přejít do páté dimenze. Takže dnes je již zcela jisté, že tato planeta nepůjde do zkázy (jak někteří původně očekávali), ale v celku bez problémů projde celou transformací (která vyvrcholí transmutací veškerých hmotných projevů existencí) do páté a vyšších dimenzí, úrovní existencí.

2012 DNA CHANGE MAYAN CALENDER NEW CYCLE EVOLUTION CROP CIRCLE HOPE LOVE
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=gy7UympOGlY&feature=en...

Další podrobnosti o tom se bude dít jsou uvedeny ZDEZDE ZDE ZDE.

Co všechno se bude dít a proč.

Při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde k sjednocení dvou, genetickou manipulací záměrně roztržených ohnisek tvořivého ohně (nebo-li tvořivého DVOU-PLAMENE), nazpět do jednoho SPOLEČNÉHO ohniska. To znamená, že jedno ohnisko tvořivého ohně v projevu mužského principu (čili frekvence tvořící projekci - Jang) se sjednotí s druhým, opačně polarizovaným ohniskem tvořivého ohně v projevu ženského principu (čili částice tvořící gravitaci - Jin) a vytvoří tak opět JEDNO společné ohnisko. Tím dojde u všech bytostí (které si již přejí navrátit se nazpět do jednoty a harmonie) k zažehnutí Merkaby (Davidovy hvězdy, což je tvořivý dvoj-plamen, sloužící jako nosič osobního vědomí) a obnovení 100% funkce mozkové kapacity.

Jelikož se tato planeta, čili bytost, mající své vlastní osobní vědomí (které někdo nazývá např. moudrá příroda nebo Bohyně) rozhodla, že do páté dimenze půjde (a to ať se to někomu líbí nebo ne, neboť už nehodlá nadále snášet jak je všemožnými způsoby zneužívána), tak má každý možnost se dostat nazpět do jednoty a harmonie společně s ní. Ti kteří o to ale prozatím nestojí a chtějí nadále zůstat v nějakém dualitním světě (např. z důvodu, že si přejí nadále hrát na pány a nadřazenou rasu), ti budou muset tento svět nejpozději při protnutí galaktického nulového bodu - času opustit a přemístit se do nějakého jiného, paralelního vesmíru, ve kterém dualita a s ní spojené disharmonie stále ještě existují.

PS: Ten paralelní svět může vypadat velice podobně jako tento, neboť paralelní světy (např. celé vesmíry) jsou kopie světů mateřských, avšak události v nich probíhají odlišné.

Dualita je způsobena tím, že Merkaba věcí a bytostí  je roztržena (to znamená, že nemá JEDNO společné ohnisko) na projev hmoty ČÁSTICE - Jin a projev antihmoty FREKVENCE - Jang. Podrobnosti, i se znázorněním, jsou uvedeny ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se stránka přesune na odpovídající text.)

Postup jak si obnovit spojení se svým vyšším, světelným já a tím si obnovit své světelné tělo je uveden v textech uvedených ZDE.

Na tomto videu je krásně znázorněno zažehnutí Merkaby planety Země.
http://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related
Na těchto videích je krásně vyobrazeno co všechno se bude dít při protnutí galaktického nulového bodu - času.

Transformace 2012 Změna DNA již probíhá... PSI fenomén třetího oka - aktivace korunní čakry se zvyšuje. (videa 1. - 3.) / TRANSFORMATION 2012: DNA CHANGE ALREADY HAPPENS... PHI 3rd eye - crown chakra increase
1: http://www.youtube.com/watch?v=welPgGCxpCc&feature=related
2: http://www.youtube.com/watch?v=-RvnljgyACU&feature=related
3. http://www.youtube.com/watch?v=a4xt9CCjGLo&feature=related

Black Holes, Neutron Stars, White Dwarfs, Space and Time
http://www.youtube.com/watch?v=hoLvOvGW3Tk&feature=player_embedded

2012 DNA CHANGE MAYAN CALENDER NEW CYCLE EVOLUTION CROP CIRCLE HOPE LOVE http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=gy7UympOGlY&feature=end...

Video objasňující tvoření světů a jejich realit.
meditacion_del_cosmonauta noosferico.avi
http://www.youtube.com/watch?v=RPJKuTE0jF0&NR=1&feature=fvwp

Féva 25.12.2011
http://www.youtube.com/watch?v=0W-ITEZ_4S8&feature=player_embedded

Féva 24.12.2011
http://www.youtube.com/watch?v=M8T0zs6gqTI&feature=player_embedded

Féva 21.12.2011 http://www.youtube.com/watch?v=oXltRboeta8&feature=related

A JE TO TADY !!!
Náš multi-dimenzionální projev existence se opět obnovuje a to jak u lidí, tak u planety a všeho co na ní a uvnitř ní je - existuje. Celý článek (a další videa od Févy, ze dne 27.a 28.12.2011) je uveden ZDE.

Další videa a texty od Févy, související s výše uvedeným textem, jsou uvedyny ZDE.

Vy jste tvůrci Nové Doby!
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/vy-jste-tvurci-nove-...

Čím více budete napojení na své kosmické DNA (čili čím více budete přes své vyšší čakry 8 - 13 napojeni na své multidimenzionální já), tím více budete propojeni se svými vyššími já (čili s vyššími úrovněmi existence vás samých) a tím snadnější pro vás celý průběh transformace bude.

Jeden z možných způsobů jak se na svá vyšší já napojit naleznete v článku s názvem: "Postup jak si lze mentálně stvořit ochrannou & komunikační pyramidu a propojit se se svým multidimenzionálním já.", který je uvedený ZDE.

Toto video s českými titulky (od Tary) je vynikající http://www.youtube.com/watch?v=xk5QBfXiGss

S tímto videem (které uvedla Tara) úzce souvisí toto: Matka Země - jak mohou ženy změnit svět. (obdrženo mailem) http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/matka-zeme-jak-mohou-zeny

Co se bude od 21. 12. do 23. 12. 2012 dít a proč je znázorněno na níže uvedeném videu.

Při zažehnutí a aktivaci planetární Merkaby (viz. níže přiložené video), k čemuž 21. 12. 2012 dojde (z důvodu zásahu vlnou světla pramenící z galaktického středu - srdce) začne vzestup, čili transmutace této planety do světelného projevu její existence, který bude trvat zhruba 3 dny, tj. zhruba do 23. 12. 2012.

Během tohoto období dojde k zažehnutí osobní Merkaby u všeho a všech kteří si přejí vzestoupit do světelného projevu existence společně s planetou. To znamená, že pokud nevzestoupí dříve, tak vzestoupí společně s planetou všichni ti, kteří si přejí přejít do světů jednoty a harmonie, čili do světů ve kterých si bytosti vzájemně pomáhají a tvoří jen to, co je pro dobro všech zúčastněných.

Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012vzestup, duše
Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul
http://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related

Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie je uvedeno výše.

Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/individualni-kosmick...

TRANSFORMACE z dosavadního (uhlíkového) projevu existence na světelný projev existence, s 12 + 1 vlákny DNA. (3x4 = 12 + 1 středové =13)

VIDEO s názvem: 2012 NOVÉ KRUHY V OBILÍ ZOBRAZUJÍCÍ ZMĚNY DNA

Podrobnosti v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE.

Cesta do vyšších dimenzí se otevírá, neboť uhlík 6-6-6 končí. Tím transformace do světů jednoty a harmonie začíná nabírat na obrátkách. Podrobnosti jsou uvedeny na vynikajícím videu s názvem: Uhlík 6-6-6 končí

Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.

Mnohem více je uvedeno v článku s názvem: "Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do páté a vyšších dimenzí", který je uveden ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.

Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.

Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.

* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.
* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vy jste ti Blaničtí rytíři, kteří před cizáky a vlastizrádci začnou bránit nejen svou vlast a ostatní slovanské národy, ale i celou tuto naši planetu. Nadešel čas spojit naše všemocné duchovní síly! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Den tragického zemětřesení na Haiti (12. leden 2010) Uvedeno ZDE. Na těchto zoufalých a zubožených chudácích se Hillary Clintonová, její rodina a příbuzní NEPŘEDSTAVITELNĚ…"
před 42 sekundami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vy jste ti Blaničtí rytíři, kteří před cizáky a vlastizrádci začnou bránit nejen svou vlast a ostatní slovanské národy, ale i celou tuto naši planetu. Nadešel čas spojit naše všemocné duchovní síly! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Pokud si přejete, aby lidé nevolili zloducha Drahoše, dostaňte se do mozku, :-) čili do vědomí propagandou zmanipulovaných voličů! Jak? No přeci tak, že do kolektivního vědomí lidstva vložíte…"
před 1 minutou
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vy jste ti Blaničtí rytíři, kteří před cizáky a vlastizrádci začnou bránit nejen svou vlast a ostatní slovanské národy, ale i celou tuto naši planetu. Nadešel čas spojit naše všemocné duchovní síly! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jste vyjádření zdroje (což znamená, že přes světelná vlákna, tvořící DNA, máte přístup nejen k nekonečné modrosti a lásce Univerza, ale i k nekonečným…"
před 1 minutou
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kdo volí Jiřího Drahoše, volí ve skutečnosti Miroslava Kalouska budoucím premiérem. V případě zvolení Jiřího Drahoše je Miroslav Kalousek chystaným premiérem a veškerou moc v zemi by uchopila TOP09! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Proč je Jiří Drahoš jen představitelem jedné zájmové skupiny, rozebereme podrobněji na několika příkladech. 1. Financování prezidentské kampaně Drahoše – dary ze…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Rada k volbám uživatele Ina Obr.
"* Přední maďarský ekonom: USA využívají imigranty jako zbraň proti Evropě Podle ekonoma, univerzitního profesora a bývalého poslance Lászla Bogára si Spojené státy začaly…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Rada k volbám uživatele Ina Obr.
"Proč je Jiří Drahoš jen představitelem jedné zájmové skupiny, rozebereme podrobněji na několika příkladech. 1. Financování prezidentské kampaně Drahoše – dary ze…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Otevřený dopis kandidátovi na prezidenta České republiky Jiřímu Drahošovi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Proč je Jiří Drahoš jen představitelem jedné zájmové skupiny, rozebereme podrobněji na několika příkladech. 1. Financování prezidentské kampaně Drahoše – dary ze…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jeden za všechny, všichni za jednoho uživatele Ina Obr.
"Kdo volí Jiřího Drahoše, volí ve skutečnosti Miroslava Kalouska budoucím premiérem. To znamená, že veškerou moc v zemi by uchopila TOP09. To chcete? Všechno je nachystáno a…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jeden za všechny, všichni za jednoho uživatele Ina Obr.
"* SKVĚLÉ, souhlasím, přitom mlada holka, klobouk dolu. Tento článek jsem vůbec nechtěla psát, ale docela mě už prudí ty blbý statusy na fejsbuku, ve kterých dotyčný žádá, abych si…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jeden za všechny, všichni za jednoho uživatele Ina Obr.
"Proč je Jiří Drahoš jen představitelem jedné zájmové skupiny, rozebereme podrobněji na několika příkladech. 1. Financování prezidentské kampaně Drahoše – dary ze…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vy jste ti Blaničtí rytíři, kteří před cizáky a vlastizrádci začnou bránit nejen svou vlast a ostatní Slovanské národy, ale i celou tuto naši planetu! Nadešel čas, spojit naše všemocné duchovní síly! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vlastizrádní zloduši před pár dny vydali tento článek: Blaničtí rytíři nevyjedou. Musíme si pomoci sami a dokázat, že jsme neklesli až příliš hluboko Uvedeno ZDE. Proto…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Vy jste ti Blaničtí rytíři, kteří začnou bránit nejen svou vlast

Víte, kdo jsou ti bájení Blaničtí rytíři? VY/MY Slované jste/jsme těmi bájnými rytíři, kteří inkarnovali do tohoto světa z důvodu, abyste před drancujícími, barbarskými, zkázonosnými cizáky bránili nejen naši vlast a všechny ostatní slovanské…Zobrazit další
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jak se uzdravit z jakékoliv zdánlivě nevyléčitelné ne-moci najdete zde: * VYNIKAJÍCÍ, lze aplikovat na cokoliv, nejen pro Vaše zdraví! * * Žiješ svůj sen, nebo žiješ sen…"
před 22 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NULY, JE MI VÁS OPRAVDU LÍTO! Vrtá mě hlavou, do které řiti se na zimu asi zavrtáte. Do ruské nechcete, německá je plná migrantů. Tam byste se nevešly. Do americké s takovými názory co máte, vás... uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Den tragického zemětřesení na Haiti (12. leden 2010) Uvedeno ZDE. Na těchto zoufalých a zubožených chudácích se Hillary Clintonová, její rodina a příbuzní NEPŘEDSTAVITELNĚ…"
před 22 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kdo volí Jiřího Drahoše, volí ve skutečnosti Miroslava Kalouska budoucím premiérem. V případě zvolení Jiřího Drahoše je Miroslav Kalousek chystaným premiérem a veškerou moc v zemi by uchopila TOP09! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* SKVĚLÉ, souhlasím, přitom mlada holka, klobouk dolu. Tento článek jsem vůbec nechtěla psát, ale docela mě už prudí ty blbý statusy na fejsbuku, ve kterých dotyčný žádá, abych si…"
před 23 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NULY, JE MI VÁS OPRAVDU LÍTO! Vrtá mě hlavou, do které řiti se na zimu asi zavrtáte. Do ruské nechcete, německá je plná migrantů. Tam byste se nevešly. Do americké s takovými názory co máte, vás... uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* SKVĚLÉ, souhlasím, přitom mlada holka, klobouk dolu. Tento článek jsem vůbec nechtěla psát, ale docela mě už prudí ty blbý statusy na fejsbuku, ve kterých dotyčný žádá, abych si…"
před 23 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NULY, JE MI VÁS OPRAVDU LÍTO! Vrtá mě hlavou, do které řiti se na zimu asi zavrtáte. Do ruské nechcete, německá je plná migrantů. Tam byste se nevešly. Do americké s takovými názory co máte, vás... uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Kdo volí Jiřího Drahoše, volí ve skutečnosti Miroslava Kalouska budoucím premiérem. To znamená, že veškerou moc v zemi by uchopila TOP09. Všechno je nachystáno a připraveno: V…"
před 23 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kdo volí Jiřího Drahoše, volí ve skutečnosti Miroslava Kalouska budoucím premiérem. V případě zvolení Jiřího Drahoše je Miroslav Kalousek chystaným premiérem a veškerou moc v zemi by uchopila TOP09! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ten útok "aktivistky" na Zemana, byl energetický útok z druhé strany. Je to od kamarádů, kteří vidí tzv. neviditelné. Na videu viděly černé energie, v podobě…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kdo volí Jiřího Drahoše, volí ve skutečnosti Miroslava Kalouska budoucím premiérem. V případě zvolení Jiřího Drahoše je Miroslav Kalousek chystaným premiérem a veškerou moc v zemi by uchopila TOP09! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Další pádné důvody, proč v žádném případě nevolit Drahoše, krysí jméno Bas. Tento blbec by u nás chtěl dělat prezidenta. Proč raději neodtáhne do Asie nebo…"
včera

© 2018   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby