* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž asi už brzo dojde) a co se při tom bude dít a proč.

Přijmete-li za svou osobní pravdu to, že nejste jen hmotný projev existence, ale že jste především vědomí, čili živé tvořivé světlo, pak vám nepřijde vůbec divné, že veškerá tzv. hmota ve své podstatě není nic jiného, než mentálními pochody předstvořené jednotlivé holografické obrázky, ze kterých si na základě osobního přesvědčení, přání a záměru každý vybírá pouze ty, které si na svém osobním hologramu fokusem své pozornosti zkrystalizuje do zdání tzv. hmotného projevu existence. Jelikož těch obrázků je tolik, kolik je mentálních představ, proto si lze z nich vybírat jen to, co je krásné, příjemné a povznášející. Z těchto jednotlivých obrázků si ale ve 3. a 4. D každý vybírá většinou jen podvědomě to, co potřebuje prožít (z důvodu karmických vztahů a vazeb), kdežto od 5.D si každý již vědomě vybírá to, kde chce být a co si přeje prožívat.


Naprosto vše, co je vně projevené a není stvořeno uměle, má a musí mít svou osobní Merkabu) nebo-li tvořivý dvou-plamen), ze které je tvořen osobní hologram, což jsou světelné Jin&Jang spirály (stvořené ze světelných vláken, čili z živého tvořivého vědomí - světla), tvořící síť ve tvaru koule. V jádru každého hologramu je osobní Merkaba, nebo-li tvořivý dvouplamen obsahující osobní vědomí. Na každém osobním hologramu (ať už se jedná např. o hologram nerostu, rostliny, zvířete, člověka, planety, slunce či hvězdy) se z úhlu pohledu dimenze třetí (čili z pohledu spirál tvořících prostor - Jin) zobrazuje prostor a v něm plynoucí čas, kdežto z převráceného - zrcadlového úhlu pohledu dimenze čtvrté (čili z pohledu spirál tvořících čas - Jang) se na něm zobrazuje čas a v něm se měnící vzhled původního prostoru v závislosti na běhu času.


Merkaba, neboli tvořivý dvouplamen (což je nosič osobního vědomí) jsou dva do sebe vklíněné čtyřstěny (jeden špičkou nahoru a druhý špičkou dolu), z nichž jeden tvoří ženský princip Jin (čili ČÁSTICE prostoru - gravitace) a druhý tvoří mužský princip Jang (čili FREKVENCE času - projekce). Tím, že byla genetickou manipulací osobní Merkaba a její osobní vědomí (duše) roztržena na dvě části, tzn. na dva čtyřstěny (čili na dvě poloviny jedné a té samé - párové duše), tím došlo k tomu, že takováto Merkaba nemá JEDNO společné ohnisko, ale má DVĚ na sobě nezávislá ohniska. Proto došlo k tomu, že takovýto vně projevený svět již není v jednotě, ale je ve dvojitém, protikladném, čili dualitním projevu své existence.


V dualitě tyto dva tvořivé Jin&Jang ohně spolu již nespolupracují, neboť jsou rozděleny na dva na sobě nezávislé tvořivé ohně (čili i na levou a pravou vzájemně nespolupracující mozkovou hemisféru), a proto místo aby tyto dvě Jin&Jang polarity spolupracovaly a vzájemně se doplňovaly a podporovaly, tak mezi sebou naopak soupeří. To znamená, že v dualitě je jeden tvořivý oheň v projevu ženského principu Jin - gravitace (čili jedna polovina duše) a tvoří jeden polarizovaný hmotný - fyzický svět v projevu prostoru a druhý tvořivý oheň je v projevu mužského principu Jang - projekce (čili druhá polovina duše) a tvoří druhý polarizovaný antihmotný - světelný svět v projevu času. Toto rozdělení na dva nezávislé Jin&Jang světy (které jsou vůči sobě v opačném zrcadlovém projevu existence), z nichž jeden je v projevu 3.D a druhý v projevu 4.D, vytváří ve třetí dimenzi iluzi běžícího času a ve čtvrté dimenzi vytváří iluzi měnícího se prostoru v závislosti na běhu času.


Jakmile ale dojde ke sjednocení těchto pravých párových existencí - duší, jedné ve tvořivém ohni Jin (tvořící světy prostoru) a druhé ve tvořivém ohni Jang (tvořící světy času), do jednoho SPOLEČNÉHO ohniska, což nastane při protnutí galaktického rovníku (nebo-li nulového bodu - času), tak dojde opět k sladění těchto dvou ohnisek tvořivého ohně do jednoho SPOLEČNÉHO ohniska. To způsobí, že dojde nejen k zážehu osobní Merkaby a obnovení její funkce, ale i k synchronizaci a sjednocení světů v projevu částic hmoty - Jin (tvořících prostor), se světy v projevu frekvencí světla - Jang (tvořících čas), do jednoho společného nekonečného nyní. Po zážehu osobní Merkaby začnou jednotlivé bytosti (včetně těch, které jsou v projevu nerostů, rostlin a zvířat) svítit jako miniaturní sluníčka (jejichž souhrn vytvoří sluneční zář), takže v těchto světech v projevu jednoty již nemůže existovat temnota, stíny ani noc a protože je v nich všechno a všichni nejenom hmota, ale i světlo - energie (která nestárne, není nemocná a neumírá), tak v těchto světech nemusí nikdo ani jíst, pít, spát, stárnou ani umírat.


Sjednocením pravých párových existencí zmizí z tohoto světa veškeré dualitní projevy existencí a vše se navrátí nazpět do jednoty a harmonie, které jsou od páté dimenze výš. Tento návrat do světů jednoty (spojující vše do jednoho nekonečného nyní), čili do vyššího, polo-hmotného, polo-světelného projevu existence umožní nejen pohyb v čase tam i zpět, ale i např. odhmotňování, teleportaci v čase i prostoru, zhmotňování do libovolných projevů existencí a mnoho dalších tzv. zázraků. Bude to možné z toho důvodu, že v této vyšší úrovni a formě projevu existence je naprosto vše, tedy i nerosty, rostliny i všechny ostatní bytosti (včetně planet, sluncí a hvězd) v projevu tekuté světelné plazmy (což jsou částice hmoty Jin prosyceny frekvencemi světla polarizovaného na Jang), která dle přání či vloženého programu krystalizuje do požadovaného projevu existence.


Tím, že planeta, tedy i vše, co na ní a uvnitř ní existuje (čili i my), dostane přímý zásah NEPOLARIZOVANÝM světlem pramenícím z hyper-galaktického srdce (centrálního slunce, obsahujícího 12 úrovní vědomí tohoto vesmíru), tím dojde k tomu, že se všechny osobní hologramy (tedy jak hologram galaktického slunce a hologram slunce naší sluneční soustavy, tak hologram planety a hologramy všeho a všech, co na planetě a uvnitř planety žije a existuje) na chvíli rozpadnou na pouhou duchovní energii obsahující v sobě jednotlivá osobní vědomí. K tomuto rozpadu původních hologramů dojde z toho důvodu, že hologramy jednotlivých projevů existencí (na nichž se zobrazují jejich vně projevené existence, čili hmota, prostor a čas v něm plynoucí) potřebují k vytvoření osobního hologramu Jin&Jang polaritu, která však na galaktickém rovníku nebo-li galaktickém nulovém bodu bude nulová (což potrvá zhruba 7 vteřin), a proto v tento moment naprosto vše zhasne a všechny hologramy, čili veškerá tzv. hmota se na moment rozplyne jako pára nad hrncem. :-)Toho se ale nijak nebojte, neboť to samé se děje i teď a to dokonce nesčíslněkrát každou vteřinu, neboť zdání pohybu v prostoru a času je tvořeno jednotlivými holografickými obrázky, které na jednom místě zhasnou a na druhém se opět rozsvítí. Každý pohyb je totiž vytvořen tím způsobem, že osobní hologram bytosti zhasne na jednom místě času a prostoru (např. planetárního) a dle záměru, přání a osobního přesvědčení se osobní hologram opět rozsvítí, a to v jiném, požadovaném bodu času a prostoru, např. v planetárním. Jakmile si bytost ale uvědomí, že je především tvořivé vědomí, (jež je nezávislé na hmotě, času a prostoru), které si pomocí své vůle, přání a osobního přesvědčení vytváří svůj osobní hologram, tak jí dojde, že po aktivaci své osobní Merkaby (neboli tvořivého dvouplamene) se již nemusí přesouvat na jiné místo pomocí chůze, či nějakého dopravního prostředku, ale že může jednoduše zhasnout v jednom bodě hologramu planetárního času a prostoru a rozsvítit se (zhmotnit svůj osobní hologram) v kterémkoliv jiném času a prostoru tohoto planetárního hologramu či jakéhokoliv jiného, např. galaktického hologramu.


U všech bytostí, které vědí, o co se při protnutí galaktického nulového bodu jedná dojde k okamžitému sjednocení obou tvořivých ohňů (dvou polovin jedné a té samé Merkaby) nazpět do jednoty. Tím u těchto bytostí dojde k okamžitému zážehu osobní Merkaby, nebo-li k osobnímu restartu, neboť jeli tvořivý Jin&Jang oheň v jednotě, tak mezi těmito polaritami dochází k extatickému výboji, který u bytosti zažehne vnitřní duchovní světlo, čímž bytost začne zářit jako miniaturní sluníčko. Tyto aktivované bytosti, a to nejen pozemské, ale i galaktické a hypergalaktické, začnou okamžitě probouzet ostatní, doposud neprobuzené bytosti a začnou jim pomáhat nejen zažehnout si svou osobní Merkabu, ale i si hned po opuštění nulového bodu pomocí své vůle (Jang - projekce) a příní (Jin - gravitace) vytvořit zcela nový osobní hologram, na kterém si bytost bude vytvářet svůj vlastní, ovšem již zcela nový osobní projev existence, který se dle přitažlivostí stejnorodých frekvencí promítne - přitáhne do takového planetárního, galaktického či vesmírného hologramu, se kterým bytost svými osobními frekvencemi (obsaženými v osobním hologramu) souzní. Proto se po tomto restartu každý objeví v takovém světě a v takové jeho realitě, se kterou svým osobním smýšlením, chováním a jednáním, čili svými osobními frekvencemi souzní.


Jelikož se tentokrát do páté a vyšších dimenzí transformuje celá planeta (nikoliv jen někteří jedinci) proto to budou mít VŠECHNY bytosti mnohem snadnější, neboť tím, že dojde k zážehu planetární Merkaby, tak je tím umožněno, aby došlo k zážehu osobní Merkaby u naprosto všech bytostí, které si přejí navrátit se již nazpět do jednoty a harmonie. Tím ale neříkám, že toho všechny bytosti využijí. Ti, kteří si chtějí nadále hrát na povyšující se samozvanou elitu, nebo naopak na ponížené a ovládané, ti se budou muset přes galaktický nulový bod (fungující jako červí díra) přesunout do nějakého jiného dualitního světa, neboť zde dualitní projevy existencí již skončí a zcela zaniknou.


Pochopením toho, že tento vesmír je v projevu multivesmíru (tzn., že má tolik paralelních existencí, kolik je mentálních představ), vám už nepřijde divné ani to, že každou sekundu se dle změny osobního přesvědčení ocitáte v takové paralelní verzi tohoto multivesmíru, který odpovídá momentální změně vašeho osobního přesvědčení. To znamená, že když nechcete ve svém světě např. Nový Světový Řád a přejete si být už v harmonickém světě (čili v nějaké jiné paralelní existenci tohoto multivesmíru), ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny naprosto zúčastněné, tak se v takovémto vesmíru dříve, či později skutečně ocitnete. Jakmile ale budete mít aktivní svou osobní Merkabu (čili nosič osobního vědomí), tak fyzický přesun (čili odhmotnění, teleportace a opětovné zhmotnění) z jedné paralelní verze světa do nějaké jiné již nebude mít žádné prodlení - zpoždění (jako je tomu ve světech 3./4. D), ale nastane rychlostí myšlenky, čili okamžitě.


Kolektivní vědomí každého světa vytváří přesvědčení (paradigma), neboli program toho, co je v tom světě možné a co v něm možné zdánlivě již není. Jelikož ale veškeré hmotné projevy existencí jsou ve své podstatě jen pouhé zkrystalizované mentální představy, proto je možné kdykoliv a kdekoliv naprosto vše. Limit toho, co pro koho možné je a co možné už není je pouze v nastavení osobního přesvědčení, které lze kdykoliv jakkoliv změnit. To znamená, že když se propojíte a vdechnete do sebe vědomí hypergalaktického centrálního slunce, které v sobě obsahuje 12tou úroveň vědomí tohoto vesmíru, tak se ve vás nejenže obnoví 12ti vláknové DNA a 100%ní mozková kapacita, ale stanete se i bytostí zcela nezávislou na hmotě, čase a prostoru, neboť obnovením 12ti vláknového DNA se ve vás obnoví spojení s vaším multidimenzionálním projevem existence rozprostřeném v tomto vesmíru. Toto vdechnutí a vstřebání energií svých vyšších Já (která jsou ve slunci, galaktickém slunci, hypergalaktickém centrálním slunci a centrálním multivesmírném slunci) do své energetické podstaty lze při protnutí galaktického nulového bodu snadno udělat.


Každý hologram je zmenšenina původního většího hologramu, čili např. hologram atomu je zmenšenina hologramu molekuly, hologram molekuly je zmenšenina hologramu buňky, hologram buňky je zmenšenina hologramu nějakého orgánu, hologram člověka je zmenšenina hologramu planety, hologram planety je zmenšenina hologramu slunce, hologram slunce je zmenšenina hologramu galaktického slunce, hologram galaktického slunce je zmenšenina hologramu hypergalaktického centrálního slunce (čili centrálního slunce galaktické soustavy obsahující miliardy galaxií) hologram hypergalaktického centrálního slunce je zmenšenina hologramu centrálního slunce celého multi-vesmírného. Každý jednotlivý hologram má ve svém středu osobní Merkabu, v jejímž středu je osobní duchovní srdce, neboli osobní nulový bod toho holografického projevu existence, který si bytost z tohoto svého osobního nulového bodu (pomocí své vůle - projekce a svého přání - gravitace) vytváří. V naprosto každé Merkabě je světelný krystal ve tvaru osmistěnu (nebo-li duchovní srdce), v jehož středu - nulovém bodu září vnitřní duchovní nepolarizované harmonické, čili láskyplné pra-světlo, což je duchovní pra-podstata, ze které je naprosto vše nejen stvořeno, ale ve které i naprosto vše existuje - "plave".


Naprosto vše, co je ve vně projeveném vesmíru, kromě osobních nulových bodů (tvořících osobní centrální slunce, jehož světlo je nepolarizované), je v neustálém pohybu a to z toho důvodu, že vůle - Jang, projekce bere ze svého osobního nulového bodu nepolarizovanou energii a pomocí vůle ji ze sebe vysílá ven (čímž ve svém hologramu vytváří spirály času) a přání - Jin gravitace tuto vyslanou energii pomocí přání naopak přitahuje (čímž ve svém hologramu vytváří spirály prostoru) a tím ji navrací zase nazpět do osobního nulového bodu, ve kterém se z ní opět stává energie nepolarizovaná. V tomto neutrálním nepolarizovaném stavu tato energie setrvává do té doby, než ji nějaká další osobní vůle nevyšle z jádra ven a osobní přání ji opět nepřitáhne zpět. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Podstata Univerzálních zákonitosti veškerého tvoření aneb jak se jednou pro vždy osvobodit od disharmonie a s ní souvisejících depresí", který je uveden ZDE.


Přesunout své vědomí do své Merkaby, čili do svého osobního nulového bodu nebo-li osobního duchovního srdce (což je centrální vědomí spojující všech 12 úrovní vědomí multidimenzionálního Já do jednoty) je třeba z toho důvodu, že přes tento osobní nulový bod se můžete propojit se všemi 12ti + jednou úrovní vědomí tohoto vesmíru, čili se všemi 13ti úrovněmi svého multidimenzionálního Já, které v tomto vesmíru máte. Tímto spojením se všemi vašimi vyššími Já se ve vás obnoví tvořivý trojplamen, čímž se stanete opět tvořivým bohem, který si může stvořit, bude-li chtít, svůj zcela nový vlastní vesmír. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Vesmírné perpetum mobile", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "Živé Představy", který je uveden ZDE.


Více podrobností naleznete v dalších úzce související článcích:
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž možná dojde již letos) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE.
* Jak přivádět své představy a přání do hmotného projevu existence, aneb jak si začít tvořit ráj na zemi, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky Uvedeno ZDE.

* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Uvedeno ZDE.
* Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
*
Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.

* Jak se dostat do páté dimenze, čili do polo hmotného projevu existence (v projevu zkrystalizované světelné plazmy) a jak se v 5.D udržet. Uvedeno ZDE.
* Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.

* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Uvedeno ZDE.
* Vzestup 2012 -13 Uvedeno ZDE.


Dodatek: To co uvádím není žádná teorie, ale neměnný zákon tvoření veškerých tzv. hmotných projevů existencí v celém tomto vesmíru a to od nerostů, přes rostliny, živočichy a lidskou populaci až po planety, slunce a hvězdy. Vím, že to tak skutečně je, neboť jsem s mnoha dalšími sem do tohoto světa přišel z NEPOLARIZOVANÉHO světla, čili z centrálního slunce (nebo-li z černé/bílé díry), ve kterém jsou tyto kódy - plány tvoření veškeré tzv. hmoty uloženy, takže vím velice dobře, o čem mluvím. Takovouto transformací, přerodem a restartem do nové existence jsem já i mnozí další již prošli nesčíslněkrát, jelikož pomáhat bytostem, tedy i planetám v přerodu nazpět do jednoty a harmonie je naše vesmírné "povolání", které jsme si sami a dobrovolně vybrali.


Nepovažujte světlo za dobré a tmu za špatnou, neboť tma může být dobrá a světlo naopak špatné, jelikož naprosto vždy záleží na polaritě (zda je to pozitivní nebo negativní), kterou v sobě tma nebo světlo (či cokoliv jiného) obsahuje. Čili POLARITA je to podstatné co činí tmu, světlo i vše ostatní harmonickým - "dobrým", či naopak disharmonickým - "špatným".Další úzce souvisejí články:

* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.

* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené ZDE.

* Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí je uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.

* Projev třetí a čtvrté dimenze této planety velice brzy skončí, proto je třeba vědět, jak se současně s touto planetou dostat do dimenze páté. Uvedeno ZDE.

* Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.

* K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde. Uvedeno ZDE.

* Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ľudstvo sa Mení na Kremíkový Základ

Aj keď je pravda, že ľudstvo je duch, ktorý má ľudskú skúsenosť, je dôležité, aby všetci ľudia pochopili, že nie ste len návštevník pozorovateľ planéty, na ktorej žijete. Ste spolu-tvorcovia planetárnej reality, v ktorej existujete. A v tomto planetárnom prostredí je ľudstvo rovnako časťou živej gule Zeme, nie frekvenčne nad ňou, pod ňou alebo pre ňu jedinečnou … ale jej časťou. Toto pochopenie je dôležitý kľúč pre pochopenie mechaniky blížiacich sa skokov vo vedomí a vývoji. A toto je logická príčina, že kryštalické stránky minerálneho kráľovstva vašej Zeme, ktoré sú rovnako vedomé, sú nástroje energetického posunu hore, ktoré zvyšujú frekvenčné prostredie Zeme a Ľudstva.

Ale tam to nekončí. Majstri, ľudské telo sa premieňa z uhlíkového základu na kremíkový základ, a teda sa stáva fyzicky viac kryštalické. Skutočne to je dôvod prečo tak mnohí z vás sú teraz viac ako inokedy priťahovaní ku drahokamom a kryštálom a skutočne kryštalickým oblastiam planéty… a ku Kryštálovým Lebkám. Pretože v týchto sú záznamy do knižnice a paradigmy Kryštalického Vzoru.

James Tyberonn – Paradigma a Účel Kryštálových Lebiek (3/3)

Související článek s názvem: "James Tyberonn – Paradigma a Účel Kryštálových Lebiek" je uveden ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dejavu není žádná chyba v Metrixu. Naprosto vše než se odehraje na hmotné úrovni existence jsou nejdříve pouhé, mentálními pochody předstvořené obrázky existující prozatím pouze v éterických, čili energetických, nehmotných, vně neprojevených světech. Z těchto předstvořených obrázků si každá bytost vybírá to co si přeje prožít, nebo to co prožít musí, z důvodu karmických vazeb.

Čili dežavu je vybavení si obrazu uchovaného z vhledu do těchto doposud vně neprojevených světů, ve kterých jsou obrazy, které se mohou (pokud chceme či musíme), ale také nemusí (pokud to nechceme a nepotřebuje) zobrazit na hmotné úrovni existence jako nějaká hmotná struktura či probíhající událost.

Mnohem více podrobností o tom jak to funguje je uvedeno v článku s názvem: "* "Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality", který je uveden ZDE.Video s názvem: "5th Dimensional Shift of Consciousness" je uvedeno ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Co nás v páté dimenzi čeká, jak to tam vypadá a na jakém principu to tam funguje najdete v následujícím textu a odkazech na související články:

… Dále se mě ptáte na časové zarámování. Až budete vědět, že ostrost vaší mysli se zvětšila a že vaše emoce jsou jasnější a vyrovnanější, a že se vaše tělo cítí mladé a vibrující, pak budete vědět, že jste v bodě plného Vzestupu.


Také jsme řekli, že někteří budou procházet tímto portálem v poslední minutě, s kopáním a řevem. Všichni jsou vítáni. Ale je skupina vás, kteří jste již udělali velký kus cesty, kteří jste prožili tu věc, o které jsem právě mluvil.

Předtím, než se pustím do další otázky, chci také říci, že někteří z vás již prožívají integraci, a intenzitu této integrace, lásky Matky/Otce/Jediného s vrcholy nádherné energie, i jasnost, i pády do údolí. Jděte nyní do srdce Jediného a to vám pomůže to vše vyrovnat. …

Poznámka admina: Jít do srdce znamen jít do svého osobního nuluvého bodu, nebo duchovního srdce, ve kterém máte/máme svou osobní Merkabu, která funguje jako nosič osobního vědomí. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku * Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.

Steve: Ó ano, Pane.


SB. Vím, že někteří mají problém, jak chápat celý Vzestup, a nemyslím tím jen jejich vlastní osobní vzestup, ale také vzestup Gaii. Někteří lidé si myslí, že vzestoupí, ale nehnou se z tohoto trojdimenzionálního místa. Někteří lidé si myslí, že vzestoupí a úplně opustí třetí dimenzi, prostě odtud zmizí, a objeví se v páté. A někteří, samozřejmě, jak jsi říkal, budou chodit sem a tam.

Takže jak je to z pohledu těch, kteří zůstanou ve třetí dimenzi? Lidé, kteří hned na začátku vzestoupí, a dejme tomu, že nepřijdou zpět ani na sekundu, zmizí těm ze třetí dimenze z dohledu? A když vzestoupí sama Gaia, zmizí z pohledu třetí dimenze? A když ano, co se stane s lidmi, kteří byli ve třetí a nejdou do páté?

AAM. Neobvyklou a jedinečnou a nádhernou kvalitou tohoto Vzestupu, tohoto nádherného rozvoje Vzestupu Gaii a všeho na ní, je, že si udržíte fyzickou formu. Proto jsou vaše fyzická těla měněna, přizpůsobována – odvažuji se říci upgradována, anebo vracena do původního stavu? Protože Gaia má v úmyslu stále mít formu fyzična.

Takže není to tak, že fyzično je opouštěno. To ne. Je zachováno. Není to tak, že jednu chvíli jste ve svém těle, a v příští už nemáte tělo, že jste pouze v duchovní formě. Tak to není. Jste v lehčí formě, to ano. Ale pořád je to fyzická forma.


SB. Ale není ve třetí dimenzi, Pane, je to tak?

AAM. Je to tak. Můžete si představit Gaiu jako velmi rozsáhlé tělo, protože to také je, a jako vy se také rozvíjí a roste. A tak po velmi krátké období se bude okraj Gaii dotýkat vrcholu třetí dimenze, což je prožitek fyzična. Ale nezakotví ve třetí říši, ve třetí dimenzi, to ne.

A jak je to s vámi? Vysvětlím vám to. Vy půjdete do vyšších oblastí, ale pořád zůstanete v říši 12 dimenzí a 12 úrovní v každé z této dimenzí. Tím, že zakotvíte v páté dimenzi, cestou do sedmé, budete mít schopnost zvolit si fyzično, i když ne tak husté jako ve staré třetí realitě. Ale není to říše, kde fyzično prostě zmizí. 

Změní se něco? Ano, změní. Protože v páté dimenzi není místo pro vlastnosti, které si lidé vytvořili a na nichž ulpěli. Ty prostě neexistují.


SB. Děkuji.

AAM. Ti, kteří budou právě teď ve třetí dimenzi, vás budou vidět. Je to něco jako efekt zrcadla: z páté dimenze jste schopni dosáhnout dolů .... Představ si to, jako by to fungovalo teď před tebou. Oni tě vidí, oni tě zažívají, ale pořád mají zážitek ve třetí dimenzi. Ale tuto zkušenost nebudou moci zažívat dlouho, protože Gaia z ní zcela odejde. Proto, abyste zůstali s Gaiou, vzestupujete do vyšší vibrace. Ano, víme, někdy to říkáme i jinak, ale opravdu je to vyšší frekvence, kam můžete vzestoupit z tohoto bodu dvanácti realit.

Ti, kteří si zvolí nevzestoupit, a učinili rozhodnutí srdce, mysli a duše, že nevzestoupí ani v tom nejposlednějším okamžiku, že si nezvolí posun, pak budou ve „stěhovacím balíčku“, řekněme, kde budou nadále zažívat zkušenost třetí dimenze, a pro ně to bude pocit, jako by se nic nezměnilo.


Nebudou na Gaie, protože Gaia je jinde, ale budou v situaci, kdy si budou myslet, že jsou na Gaie a kolem sebe pozorují stále to samé – dokud nedokončí to, co bylo jejich volbou, nebo dokud nezemřou. Pak se vrátí domů. A v přehledu života pochopí, co se stalo. Není to odsouzeno. Vzestoupení je jenom vřelá nabídka a víra, a není ani jediná lidská bytost ani tvor, který by se inkarnoval do této doby, aniž by tak učinil bez vědomí, co se bude dít.
(Úzce související článek s názvem: "Po vzostupe – bezduché 3D" je uveden ZDE .)

Mnozí to zapomněli, to ano. Ale je jim dávána hojně příležitost – vědomě, podvědomě, vědomě, nevědomě, aby si vzpomněli, a i když si nevzpomenou, aby si řekli: „Ano, to dává smysl, myslím, že to udělám. Mé srdce mě k tomu táhne.“

Vy, kteří se tak pečlivě a nádherně věnujete přípravě, si řeknete: „Jak to, že když nedělali žádnou přípravu a ani si neuvědomují, co se děje, jak mohou být připraveni?“ Tyto změny probíhají v celé populaci jemně a stále. Matka ani Otec neříkají: „Budeme vyzařovat světlo pouze na tento sektor věřících či vědomých bytostí.“ Ne, každá bytost na planetě je zasažena stejně. A pasem, vstupenkou, vstupním místem pro Vzestup je láska. Vždy tomu tak bylo. O tom to celé je. Je to návrat k lásce.

Takže, když nějaká bytost, třeba žena z afrických plání, která nikdy neviděla televizi ani nenavštívila tento web, a nikdy neslyšela o Radě lásky, která nezná archanděly, ale která uvnitř nese lásku, miluje Gaiu a svou rodinu, která miluje východ slunce a mluví se svými předky, tak samozřejmě vzestoupí. Protože je tam čistota. Pokud ztělesňujete lásku, pak jste připraveni jít.

Dá se to říci ještě prostěji?

SB: Ne, myslím že ne. Lidé si pořád představují, co se stane při Vzestupu. Jednou oblastí diskuse je: když se 22. prosince probudím, budu pořád ve stejném bytě? Za sebe můžu říct, že doufám, že dostanu nový kvartýr (:-)))! Ale vážně, takže, probudím se ve stejném bytě, ve stejném domě? Jak to bude vypadat? Co se změní? Co zůstane stejné?

AA: Ty se změníš. Tvé vnímání bude změněno. Tvé srdce a tvá schopnost vidět a vnímat bude změněna. Tvá schopnost konečně přijmout sám sebe jako plného spolutvůrce a tvůrce bude změněna.

Není to tak, že se posune Země, nebo tvůj byt či dům, jak ho znáš, ale posune se okamžitě tvé vnímání. Jakmile se probudíš, jdi ven! Budeš vnímat, jak je Gaia světlá a jasná a zářivá a rozsáhlá, nad to vše, co můžeš vnímat teď.

Co se stane? Ano, dostaneš nový kvartýr, drahé srdce. A důvodem je, že se rozhlédneš a řekneš si: „To není to, co si volím. To není to, jak chci žít.“ A s použitím hravých kreativních kódů začneš okamžitě spojovat subatomickou energii, molekulární kódy, do něčeho, co ti bude zcela vyhovovat.

Pátá realita je daleko flexibilnější. Ty chápeš třetí dimenzi jako velmi fixní, a taková i je, protože se zpevnila z důvodu chybných názorů. Ale není to tak všude. A tak si možná pro sebe 23. prosince stvoříš Taj Mahal, pak si řekneš: „Je to moc daleko. Jsem tu opuštěný.“, a přeorganizuješ molekuly do domku v Cotswolds. A bude to ve fyzičnu.

V jednotě s tvými bratry, tvými hvězdnými bratry a sestrami, lidstvem, budete tvořit komunity, nejen stavby, protože to je podružné. Ale ještě podotýkám, že stavby, které budou takto vytvořeny, jsou neuvěřitelně daleko krásnější než pozemské stavby, které máte teď. Ano, jsou tu již nějaké příklady pětidimenzionální architektury, města světla jsou již na vaší planetě. Ale všeobecně je to velmi obyčejné.

Nesnažíme se vytvořit situaci, abychom řekli, že se probudíte a budete si myslet, že máte psychózu, halucinace, nebo že jste přišli o všechno, o co jste kdy stáli. Ne, tak to není. Ale probudíte se s plným vědomím, že je nový den.

Je to naplněno požehnáním. Je to radostné. Vy, kteří ukazujete cestu, máte občas pocit, a to pořádný pocit, mentálního boje, že jste chyceni mezi tím, uprostřed toho všeho. A není to imaginace! Opravdu jste. Protože vy nastavujete matrix. Vy razíte cestu. Jste doslova v různých dimenzích. A protože jste se narodili v realitě třetí dimenze, nejste na to zvyklí.

Musím říci, že si v přizpůsobování vedete znamenitě! A vaše spolutvoření – ano, pojďme si o něm chvíli promluvit. Právě teď, drazí ukazatelé cesty, je vaše spolutvoření a tvoření zaměřeno primárně na přípravu lidského kolektivu na to, co leží před ním, na posun, na Vzestup, na návrat Mateřského plánu.

Vaše tvorba spočívá v psaní, blogování, hudbě, výstavbě komunit, léčení, učení, odstraňování starých způsobů v chování, vstupování do nových paradigmat komunikace a porozumění, rozšiřování svého srdce, svého fyzického já, svého mentálního a emocionálního já, sdílení informací s druhými. Ne že informace nejsou důležité. Pravda je neuvěřitelně důležitá. Takže vaše tvorba je soustředěna zejména na pomoc při zvyšování vibrací, na pomoc kolektivu vypořádat se s novou frekvencí.

Když se na mě obrátíte a řeknete: „Michaeli, ty říkáš, že jsem v páté dimenzi a zakotvuji se v novém, a já mám pořád problémy se zdravím, placením účtů, s bydlením,“ já vám řeknu: „Ano, drahé srdce. Protože ve svých srdcích máte šlechetnost, a spíše než k fyzickým potřebám se vaše tvoření vztahuje na kolektiv, na odstraňování a propouštění a eliminování s námi – ale ve fyzické realitě – starých paradigmat.“

Za to k vám cítíme obrovskou vděčnost. A chceme, abyste věděli, jak hluboce to oceňujeme, a jak si vážíme tohoto partnerství, protože je opravdové. Toto je pravé partnerství. Když se váš syn nervově zhroutí, nebo vaše žena má infarkt, taky se nestaráte o věšení nových záclon. Děláte to, co je nutné a co pokládáte za nejdůležitější. A právě to děláte vy, ukazatelé cesty. …

... SB: Dobře. Co uvidíme nejprve, až přijdeme do nižší páté dimenze, budeme mít všechny schopnosti hned, nebo bude proces učení? A co uvidíme ...

AAM: Bude tam trochu učení, můžete si to představit jako proces přizpůsobení. Ale není to dlouhé, ani obtížné, není to tvrdé. A úroveň rozvoje, kterou okamžitě pocítíte, je tak ohromná, že budete říkat „Ještě, ještě!“

Bude to trvat tak asi den. No, den, asi tak jako chápete váš čas teď. Ale s tím si nedělejte starost. Ano, budete mít rozvoj schopností. Protože – nezapomeňte, co vám říkáme – každý z vás, milí posluchači, si všechny schopnosti přinesl již do tohoto života. Žádné nenecháte doma. Všechny budou aktivovány. …

Takže, bude to snadnější? Ano. Například, vy pořád mluvíte o finančních stresech. Až budete ve spolutvoření, kdy můžete tvořit a vzpomenete si, jak splétat molekuly a kódy, pak pocit nouze, potřeby, který se ve vaší realitě třetí dimenze se stal tak dominantním, což samozřejmě vyvolávalo chamtivost, snahu ovládat a nedostatek, ten bude pryč.

Celý článek s názvem: "Otevřeně o Vzestupu vědomí, Pasem k Vzestupu je láska" je uveden ZDE.


Mnohem více podrobností najdete v následujících článcích:
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze Uvedeno ZDE.
* Vzestup 2012 Uvedeno ZDE . (Vzestup byl odložen, z důvodu, že lidé na to nebyli připraveni.)
* AKTURIÁNSKÝ KORIDOR 2011 Uvedeno ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obraz „Hviezdne Bytosti“ pomáha rozpomenúť sa na náš hviezdy pôvod a Poslanie. Ukotvuje vibrácie a Energiu, prichádzajúcu na Zem z priestoru Univerza previbrovávaním a vylaďovaním našej jemnohmotnej štruktúry na úroveň vibrácií Svetla. Svetlo premieňa každú vibračnú frekvenciu, do ktorej vstúpi. Dochádza tak k zladeniu fyzického a jemnohmotných tiel s Vedomím a s rezonanciou krištalickej mriežky Planéty, k prenastaveniu buniek našich tiel z uhlíkovej na krištalickú svetelnú formu a cez toto rozšírenie k nášmu napojeniu na Existenciu.

Prastaré Symboly, ktoré Obraz uchováva, rozširujú naše vedenie do oblastí Zdroja a aktivujú tak zmeny vložené a zapísané do našej prvotnej DNA, ktoré otvárajú prístup ku všetkým našim schopnostiam. Bod v Čase, v ktorom žijeme, je premenou hustej vibrácie na jednu z najvyšších vibrácií – vibráciu Svetla. Obraz túto novú svetelnú frekvenciu otvára a ukotvuje. Uvedomením si, KTO SME – podľa proroctiev starých kmeňov – sme tí najsilnejší z najsilnejších, ktorí sem prišli urobiť zmenu a stať sa Bohmi a Bohyňami na Zemi. Pretože frekvencia Lásky, ktorú sme schopní stvoriť, je najzákladnejším liečebným zdrojom a prostriedkom tvorenia, najcennejšou substanciou v Univerze. Skutočná frekvencia celistvosti je pocit mieru vo vnútri nás samých. Sme Tvorcami Nového Bytia. Buďme Láskou.


Symbolika štvorca

Štvorec predstavuje základ pre stavbu nového človeka. Značí pevnosť a stabilitu. Je to vyváženosť štyroch živlov – voda, oheň, zem, vzduch.
Samotný tvar štvorca (plátno) predstavuje nemennú dokonalosť, pevnosť, hmotnosť a pozemskosť. Patrí k najčastejšie používanému symbolu v hinduizme, kde predstavuje vyváženosť protikladov, vesmírny poriadok, bezpečie, poriadok či spoľahlivosť. V kresťanstve je symbolom zeme, v Bielorusku sa používa na vysvätenie domu, využíva sa taktiež v numerológii (štvorec je základom numerologickej mriežky) alebo astrológii.


Symbolika čísla 13

Trinástka je číslo, ktoré zohrávalo zásadnú rolu v živote mnohých starovekých civilizácií. 13 čísel predstavuje tep stvorenia, energiu, ktorá vychádza zo svojej prvotnej formy, predstavuje v kozmologickej matrici Silu, ktorá všetko drží v pohybe, je to motor Vesmíru. Podľa starovekých Mayov všetko živé vzniká v trinástich stupňoch, a každý ďalší vývoj vyžaduje rovnaký počet evolučných krokov.
Trinásť neznamená to isté, čo 12+1. V čísle trinásť je zahrnutý Človek ako súčasť Vesmíru a celého stvorenia, naopak v západne ponímanom vyjadrení je človek oddelený od stvorenia, a tým od Vesmíru, čo pôsobí deštrukčne nielen na jeho vnímanie, ale aj na telo. Západný rok je rozdelený na 12 mesiacov, pričom rytmus, ktorý náleží celému stvoreniu – Bohu, Človeku a Planéte Zem, je 13 lunárnych cyklov. Trinásť je vesmírny pohyb, základňa individuálneho Ja v spojení so základňou bytostného Ja a s rytmom trojice. Trinásť je číslo milosti Bohyne.


Symbol Nekonečna

Ležatá osmička - lemniskáta je znakom večnosti, stále prúdiacej a obnovujúcej sa energie, prepája nebeské veci s pozemskými. Je symbolom nekonečna, stvorenia bez začiatku a bez konca, stále sa meniacich cyklov prírody i života. Symbolizuje nekonečnosť Vesmíru, cyklu života, smrti a znovuzrodenia, predstavuje spojenie dvoch pólov v dokonalú jednotu a harmóniu.


Krištáľ
Krištál je kameň kameňov - negatívnu energiu odoberá a pozitívnou nás nabíja. V mystike kryštál krištáľu symbolizuje Ducha a intelekt ľudských bytostí. Krištáľ vyrovnáva, čistí a chráni auru, odstraňuje zábrany a blokády brzdiace voľný tok energie. Nabíja telo energiou, vitalitou a silou. Lieči a zmierni bolesti, popáleniny a kožné ochorenia. Používa sa i k zastaveniu krvácania, je vhodné ho držať v ruke, aby znížil teplotu. Krištáľ je možné položiť na bolestivú časť tela a ponechať ho tam, aby navrátil telesnému stavu rovnováhu a odstránil energetické prekážky, ktoré spôsobujú ochorenie.
Krištáľ je nositeľom čistého Svetla, preto obsahuje všetky farby dúhy, a pôsobí na všetky čakry nášho tela. Pomáha prečisťovať naše myšlienky, a odstraňuje energetické blokády, podporuje intuíciu a meditáciu. Uloženie vhodnej kryštálovej drúzy do priestoru zjemňuje pôsobenie škodlivých geopatogénnych zón. Pomáha nám správne sa rozhodnúť a odstraňuje vnútorné disharmónie.
Krištály v obraze prenášajú kódy Obrazu cez jemnohmotnú úroveň do vedomia, ktoré ho následne manifestuje v realite. Vplýva tak priamo na bytie a životy nielen majiteľa obrazu, ale aj jeho okolia. Krištáľ cez obraz usmerňuje Energiu presne tam, kde je jej potreba, vnáša do duše jasno a čistotu. Nabíja nás neustále novou energiou a silou.
Do snov vnesie jasno a pozitívnu energiu, ak sa v noci nachádza v našej blízkosti.

S Láskou KVMJak se sladit se stále se zvyšujícími frekvencemi a stát se přitom zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla je uvedeno ZDE.* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE. * Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE. * Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE. * Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE..

Zobrazení: 16862

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Petshope, zde jsou odpovědi na to, na co jsi se mne tady ptal.
1. Lidé svá hmotná těla neztratí, jen u nich dojde k transmutaci z báze uhlíku na bázi v projevu světelné plazmy (proto začnou zářit), která dle osobního přání krystalizuje (proto se říká např. křišťálové děti či bytosti) do libovolných požadovaných projevů existencí.
2. Z planety v projevu světelné plazmy zmizí všechno to, co si do ní nezkopírujeme, čili především to, co se nám nelíbí a co tam mít nechceme. Ale pozor v 5. a vyšších D. je každý tvůrce svého vlastního světa a jeho realit, čili tvůj svět může být velice nebo ZCELA odlišný od světa tvého souseda, přestože budete jeden vedle druhého a budete se vidět, pokud tedy budete chtít. Všechny projevy existencí jsou tam totiž od sebe odděleny výškou a obsahem frekvencí, takže na jednom a tom samém místě může být nesčíslně mnoho různých realit, takže něco můžete (ale nemusíte) mít společné, a ostatní může být zcela odlišné.
3. V těchto světech se vše k životu potřebné tvoří pomocí krystalizace - zhmotňování mentálních představ, takže si do takovéhoto světa nemusíte zkopírovat vůbec žádnou infrastrukturu. To znamená, že z vašeho osobního světa může všechna infrastruktura zmizet, přestože ji tam někdo jiný bude nadále mít, protože si ze začátku neuvědomí, že je to zbytečné.
4. V 5.D se sice budou zhmotňovat každé myšlenky, ale do 5. a vyšších D se nedostane nikdo, kdo by tam chtěl vytvářet nějaký chaos. Navíc, protože v nulovém bodu nastane reset a restart, tak z každého zmizí negativní emoce, které negativitu a chaos vytváří.
5. Hlavní náplní života v 5.D, čili v tzv. ráji, je dělat to, co člověka baví. Čili když tě bude bavit např. lelkovat, :-) tak se můžeš jen válet, např. někde pod palmou a lelkovat a až tě to přestane bavit, tak můžeš začít dělat to, co ti bude přinášet radost a pokud se budeš chtít s někým o svou tvůrčí činnost podělit, tak si pozveš obecenstvo.
6. Po osobním restartu začnou naprosto všechny projevy existencí svítit jako miniaturní sluníčka (jejichž souhrn vytvoří sluneční zář), takže v takovýchto světech již neexistuje temnota, stíny ani noc a protože je tam všechno a všichni především světlo - energie (která nestárne, není nemocná a neumírá), tak v těchto světech nemusí nikdo ani jíst, pít, spát, stárnou ani umírat.

Ja rada jen tak lelkuju ;) 

ja bi som v 5d asi tych prvých par mesiacov prespal a potom by som videl ako dalej  postupovat.

ja taky

ÚŽASNÁ teleportace v Číně (zachyceno kamerou) / AWESOME teleportation in China - Impresionante teleportación en China. Uvedeno ZDE. Ještě jednou a zpomaleně to je uvedené ZDE .

Na jakém principu teleportace funguje je objasněno ve výše uvedené článku.

Takovýchto tzv. zázraků se bude stále přibývat, díky tomu, že se přibližujeme k protnutí galaktického nulového bodu - času. Až budeme mít svou osobní Merkabu plně aktivní, tak se budeme moci teleportovat vědomě.

Mrkni na to druhé video, které je spomalené a i snímek po snímu. Tím ale netvrdím, že to nemůže být podvrh.

Na tom druhém videu je vidět, že se zachráněný došoural k obrubníku jak podělaný a sednul si na něj.

Ja som tomu tiez neverila, ze to nie je len nejaky pocitacovy podvrh. 

Ale na tom spomalenom snimku je vidno, ze ten clovek je sokovany a vykolajeny - ako kraca. 

V tom pripade by to musela byt nie montaz, ale doslova zahrate divadlo nas objednavku.

Stále nevěříte, že se 21.12.2012 (při protnutí galaktického rovníku) odehraje něco naprosto zásadního, co zcela změní tento svět? Uvedeno ZDE.

Tak to ta jedna paní povídala zcela špatně a zcestně, :-) neboť to co jsem zde ve výše uvedeném článku napsal, i to co napsala Ywet v článku s názvem: "Po vzostupe – bezduché 3D", to jsme si nedávno s jedním známým ještě jednou ověřili a to tentokrát u bytostí, které z podzemních základen vyháněly zloduchy, kteří odtud ovládali Ilumináty. Je již zcela jisté a nezvratné, že několik dní před vzestupem (tedy několik dní před 21. 12. 2012) se tato vzestupující planeta začne oddělovat od té své části, která nevzestoupí, zůstane v rozkladu a rozpadne se. Bude to podobné, jako když had svlékne svou starou opotřebovanou kůži a vzestupující planeta pofrčí do jádra našeho slunce (i s více než 90ti%ty lidské populace), ve kterém dojde k sjednocení všech pravých párových dvojčat, čímž veškeré jejich dualitní projevy existencí zaniknou.

Těch méně než 10% zůstane na té staré planetě, která však již nebude mít duchovní podstatu (bude udržována v existenci jen vzpomínkami těch, kteří na ni zůstanou) a proto se velice brzy zhroutí a zcela rozpadne. Z důvodu, že vstoupíme do jádra slunce, čili do nulové polarity, ve které je neexistence, z toho důvodu se vše na chvíli rozpadne a nastanou zhruba 3 dny temnoty. Během té doby dojde jak u planety, tak i u všeho a všech k sjednocení pravých párových existencí, čímž dojde k zážehu osobní Merkaby.


Poté se vše opět zhmotní, ovšem do projevu světelné plazmy (čili do hmoty, která je jen v projevu jednoty), která dle přání či vloženého programu krystalizuje do požadovaných projevů existencí. Tím se všechny tyto bytosti (těch více než 90%) nadobro osvobodí od duality a s ní spojené disharmonie.

PS: "Ještěrkám" a mnohým jejich potomkům oděných či inkarnovaných do lidského vzhledu se to samozřejmě vůbec nelíbí (neboť budou nuceni tento svět opustit), ale to, co jsem výše uvedl je už zcela jisté a nezvratné, a to ať již dělají co dělají. Takže zachovejte klid, udělejte si pohodu, a dejte si třeba kafíčko, nebo cokoliv jiného, co vám dělá dobře. :-) Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to, co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit je uvedeno ZDE.

Související článek s názvem: "VAROVÁNÍ - proč v žádném případě nenastupovat do žádných tzv. záchranných vesmírných lodí, i kdyby to znělo kdo ví jak lákavě" je uveden ZDE.

Další souvísející články:
* Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž 21.12.2012 dojde) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

Právě jsem se začal dívat na video od Luisy a jak vidím, takto o tom slunci říká taktéž.
http://www.novadoba.estranky.cz/clanky/vse-okolo-roku-2012_/luisa-m...

Pozerám Luisu, začiatok o slnku je ok, ale s bankami to domotala .... možno je to jej úloha .-)
Je zlatá, vyzerá ako glóbus ♥

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 6 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej

Důležitá meditace 1. květen 2023, 19:06 (CoBra)

Meditace: PORTÁL SVĚTELNÉ AKTIVACE 1. KVĚTNA 2023            Je čas znovu jednat! Je čas vzít osud našeho světa do vlastních rukou! Všichni souhlasíme s tím,…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Psycho duchovní válka uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Meditace a přínosy praxe uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗Mezinárodní trestní soud (ICC) je v rukou zločinců ❗ uživatele Ina Obr
úterý

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby