MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž možná dojde již letos) a co se při tom bude dít a proč.

Přijmete-li za svou osobní pravdu to, že nejste jen hmotný projev existence, ale že jste především vědomí, čili živé tvořivé světlo, pak vám nepřijde vůbec divné, že veškerá tzv. hmota ve své podstatě není nic jiného, než mentálními pochody předstvořené jednotlivé holografické obrázky, ze kterých si na základě osobního přesvědčení, přání a záměru každý vybírá pouze ty, které si na svém osobním hologramu fokusem své pozornosti zkrystalizuje do zdání tzv. hmotného projevu existence. Jelikož těch obrázků je tolik, kolik je mentálních představ, proto si lze z nich vybírat jen to, co je krásné, příjemné a povznášející. Z těchto jednotlivých obrázků si ale ve 3. a 4. D každý vybírá většinou jen podvědomě to, co potřebuje prožít (z důvodu karmických vztahů a vazeb), kdežto od 5.D si každý již vědomě vybírá to, kde chce být a co si přeje prožívat.


Naprosto vše, co je vně projevené a není stvořeno uměle, má a musí mít svou osobní Merkabu) nebo-li tvořivý dvou-plamen), ze které je tvořen osobní hologram, což jsou světelné Jin&Jang spirály (stvořené ze světelných vláken, čili z živého tvořivého vědomí - světla), tvořící síť ve tvaru koule. V jádru každého hologramu je osobní Merkaba, nebo-li tvořivý dvouplamen obsahující osobní vědomí. Na každém osobním hologramu (ať už se jedná např. o hologram nerostu, rostliny, zvířete, člověka, planety, slunce či hvězdy) se z úhlu pohledu dimenze třetí (čili z pohledu spirál tvořících prostor - Jin) zobrazuje prostor a v něm plynoucí čas, kdežto z převráceného - zrcadlového úhlu pohledu dimenze čtvrté (čili z pohledu spirál tvořících čas - Jang) se na něm zobrazuje čas a v něm se měnící vzhled původního prostoru v závislosti na běhu času.


Merkaba, neboli tvořivý dvouplamen (což je nosič osobního vědomí) jsou dva do sebe vklíněné čtyřstěny (jeden špičkou nahoru a druhý špičkou dolu), z nichž jeden tvoří ženský princip Jin (čili ČÁSTICE prostoru - gravitace) a druhý tvoří mužský princip Jang (čili FREKVENCE času - projekce). Tím, že byla genetickou manipulací osobní Merkaba a její osobní vědomí (duše) roztržena na dvě části, tzn. na dva čtyřstěny (čili na dvě poloviny jedné a té samé - párové duše), tím došlo k tomu, že takováto Merkaba nemá JEDNO společné ohnisko, ale má DVĚ na sobě nezávislá ohniska. Proto došlo k tomu, že takovýto vně projevený svět již není v jednotě, ale je ve dvojitém, protikladném, čili dualitním projevu své existence.


V dualitě tyto dva tvořivé Jin&Jang ohně spolu již nespolupracují, neboť jsou rozděleny na dva na sobě nezávislé tvořivé ohně (čili i na levou a pravou vzájemně nespolupracující mozkovou hemisféru), a proto místo aby tyto dvě Jin&Jang polarity spolupracovaly a vzájemně se doplňovaly a podporovaly, tak mezi sebou naopak soupeří. To znamená, že v dualitě je jeden tvořivý oheň v projevu ženského principu Jin - gravitace (čili jedna polovina duše) a tvoří jeden polarizovaný hmotný - fyzický svět v projevu prostoru a druhý tvořivý oheň je v projevu mužského principu Jang - projekce (čili druhá polovina duše) a tvoří druhý polarizovaný antihmotný - světelný svět v projevu času. Toto rozdělení na dva nezávislé Jin&Jang světy (které jsou vůči sobě v opačném zrcadlovém projevu existence), z nichž jeden je v projevu 3.D a druhý v projevu 4.D, vytváří ve třetí dimenzi iluzi běžícího času a ve čtvrté dimenzi vytváří iluzi měnícího se prostoru v závislosti na běhu času.


Jakmile ale dojde ke sjednocení těchto pravých párových existencí - duší, jedné ve tvořivém ohni Jin (tvořící světy prostoru) a druhé ve tvořivém ohni Jang (tvořící světy času), do jednoho SPOLEČNÉHO ohniska, což nastane při protnutí galaktického rovníku (nebo-li nulového bodu - času), tak dojde opět k sladění těchto dvou ohnisek tvořivého ohně do jednoho SPOLEČNÉHO ohniska. To způsobí, že dojde nejen k zážehu osobní Merkaby a obnovení její funkce, ale i k synchronizaci a sjednocení světů v projevu částic hmoty - Jin (tvořících prostor), se světy v projevu frekvencí světla - Jang (tvořících čas), do jednoho společného nekonečného nyní. Po zážehu osobní Merkaby začnou jednotlivé bytosti (včetně těch, které jsou v projevu nerostů, rostlin a zvířat) svítit jako miniaturní sluníčka (jejichž souhrn vytvoří sluneční zář), takže v těchto světech v projevu jednoty již nemůže existovat temnota, stíny ani noc a protože je v nich všechno a všichni nejenom hmota, ale i světlo - energie (která nestárne, není nemocná a neumírá), tak v těchto světech nemusí nikdo ani jíst, pít, spát, stárnou ani umírat.


Sjednocením pravých párových existencí zmizí z tohoto světa veškeré dualitní projevy existencí a vše se navrátí nazpět do jednoty a harmonie, které jsou od páté dimenze výš. Tento návrat do světů jednoty (spojující vše do jednoho nekonečného nyní), čili do vyššího, polo-hmotného, polo-světelného projevu existence umožní nejen pohyb v čase tam i zpět, ale i např. odhmotňování, teleportaci v čase i prostoru, zhmotňování do libovolných projevů existencí a mnoho dalších tzv. zázraků. Bude to možné z toho důvodu, že v této vyšší úrovni a formě projevu existence je naprosto vše, tedy i nerosty, rostliny i všechny ostatní bytosti (včetně planet, sluncí a hvězd) v projevu tekuté světelné plazmy (což jsou částice hmoty Jin prosyceny frekvencemi světla polarizovaného na Jang), která dle přání či vloženého programu krystalizuje do požadovaného projevu existence.


Tím, že planeta, tedy i vše, co na ní a uvnitř ní existuje (čili i my), dostane přímý zásah NEPOLARIZOVANÝM světlem pramenícím z hyper-galaktického srdce (centrálního slunce, obsahujícího 12 úrovní vědomí tohoto vesmíru), tím dojde k tomu, že se všechny osobní hologramy (tedy jak hologram galaktického slunce a hologram slunce naší sluneční soustavy, tak hologram planety a hologramy všeho a všech, co na planetě a uvnitř planety žije a existuje) na chvíli rozpadnou na pouhou duchovní energii obsahující v sobě jednotlivá osobní vědomí. K tomuto rozpadu původních hologramů dojde z toho důvodu, že hologramy jednotlivých projevů existencí (na nichž se zobrazují jejich vně projevené existence, čili hmota, prostor a čas v něm plynoucí) potřebují k vytvoření osobního hologramu Jin&Jang polaritu, která však na galaktickém rovníku nebo-li galaktickém nulovém bodu bude nulová (což potrvá zhruba 7 vteřin), a proto v tento moment naprosto vše zhasne a všechny hologramy, čili veškerá tzv. hmota se na moment rozplyne jako pára nad hrncem. :-)Toho se ale nijak nebojte, neboť to samé se děje i teď a to dokonce nesčíslněkrát každou vteřinu, neboť zdání pohybu v prostoru a času je tvořeno jednotlivými holografickými obrázky, které na jednom místě zhasnou a na druhém se opět rozsvítí. Každý pohyb je totiž vytvořen tím způsobem, že osobní hologram bytosti zhasne na jednom místě času a prostoru (např. planetárního) a dle záměru, přání a osobního přesvědčení se osobní hologram opět rozsvítí, a to v jiném, požadovaném bodu času a prostoru, např. v planetárním. Jakmile si bytost ale uvědomí, že je především tvořivé vědomí, (jež je nezávislé na hmotě, času a prostoru), které si pomocí své vůle, přání a osobního přesvědčení vytváří svůj osobní hologram, tak jí dojde, že po aktivaci své osobní Merkaby (neboli tvořivého dvouplamene) se již nemusí přesouvat na jiné místo pomocí chůze, či nějakého dopravního prostředku, ale že může jednoduše zhasnout v jednom bodě hologramu planetárního času a prostoru a rozsvítit se (zhmotnit svůj osobní hologram) v kterémkoliv jiném času a prostoru tohoto planetárního hologramu či jakéhokoliv jiného, např. galaktického hologramu.


U všech bytostí, které vědí, o co se při protnutí galaktického nulového bodu jedná dojde k okamžitému sjednocení obou tvořivých ohňů (dvou polovin jedné a té samé Merkaby) nazpět do jednoty. Tím u těchto bytostí dojde k okamžitému zážehu osobní Merkaby, nebo-li k osobnímu restartu, neboť jeli tvořivý Jin&Jang oheň v jednotě, tak mezi těmito polaritami dochází k extatickému výboji, který u bytosti zažehne vnitřní duchovní světlo, čímž bytost začne zářit jako miniaturní sluníčko. Tyto aktivované bytosti, a to nejen pozemské, ale i galaktické a hypergalaktické, začnou okamžitě probouzet ostatní, doposud neprobuzené bytosti a začnou jim pomáhat nejen zažehnout si svou osobní Merkabu, ale i si hned po opuštění nulového bodu pomocí své vůle (Jang - projekce) a příní (Jin - gravitace) vytvořit zcela nový osobní hologram, na kterém si bytost bude vytvářet svůj vlastní, ovšem již zcela nový osobní projev existence, který se dle přitažlivostí stejnorodých frekvencí promítne - přitáhne do takového planetárního, galaktického či vesmírného hologramu, se kterým bytost svými osobními frekvencemi (obsaženými v osobním hologramu) souzní. Proto se po tomto restartu každý objeví v takovém světě a v takové jeho realitě, se kterou svým osobním smýšlením, chováním a jednáním, čili svými osobními frekvencemi souzní.


Jelikož se tentokrát do páté a vyšších dimenzí transformuje celá planeta (nikoliv jen někteří jedinci) proto to budou mít VŠECHNY bytosti mnohem snadnější, neboť tím, že dojde k zážehu planetární Merkaby, tak je tím umožněno, aby došlo k zážehu osobní Merkaby u naprosto všech bytostí, které si přejí navrátit se již nazpět do jednoty a harmonie. Tím ale neříkám, že toho všechny bytosti využijí. Ti, kteří si chtějí nadále hrát na povyšující se samozvanou elitu, nebo naopak na ponížené a ovládané, ti se budou muset přes galaktický nulový bod (fungující jako červí díra) přesunout do nějakého jiného dualitního světa, neboť zde dualitní projevy existencí již skončí a zcela zaniknou.


Pochopením toho, že tento vesmír je v projevu multivesmíru (tzn., že má tolik paralelních existencí, kolik je mentálních představ), vám už nepřijde divné ani to, že každou sekundu se dle změny osobního přesvědčení ocitáte v takové paralelní verzi tohoto multivesmíru, který odpovídá momentální změně vašeho osobního přesvědčení. To znamená, že když nechcete ve svém světě např. Nový Světový Řád a přejete si být už v harmonickém světě (čili v nějaké jiné paralelní existenci tohoto multivesmíru), ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny naprosto zúčastněné, tak se v takovémto vesmíru dříve, či později skutečně ocitnete. Jakmile ale budete mít aktivní svou osobní Merkabu (čili nosič osobního vědomí), tak fyzický přesun (čili odhmotnění, teleportace a opětovné zhmotnění) z jedné paralelní verze světa do nějaké jiné již nebude mít žádné prodlení - zpoždění (jako je tomu ve světech 3./4. D), ale nastane rychlostí myšlenky, čili okamžitě.


Kolektivní vědomí každého světa vytváří přesvědčení (paradigma), neboli program toho, co je v tom světě možné a co v něm možné zdánlivě již není. Jelikož ale veškeré hmotné projevy existencí jsou ve své podstatě jen pouhé zkrystalizované mentální představy, proto je možné kdykoliv a kdekoliv naprosto vše. Limit toho, co pro koho možné je a co možné už není je pouze v nastavení osobního přesvědčení, které lze kdykoliv jakkoliv změnit. To znamená, že když se propojíte a vdechnete do sebe vědomí hypergalaktického centrálního slunce, které v sobě obsahuje 12tou úroveň vědomí tohoto vesmíru, tak se ve vás nejenže obnoví 12ti vláknové DNA a 100%ní mozková kapacita, ale stanete se i bytostí zcela nezávislou na hmotě, čase a prostoru, neboť obnovením 12ti vláknového DNA se ve vás obnoví spojení s vaším multidimenzionálním projevem existence rozprostřeném v tomto vesmíru. Toto vdechnutí a vstřebání energií svých vyšších Já (která jsou ve slunci, galaktickém slunci, hypergalaktickém centrálním slunci a centrálním multivesmírném slunci) do své energetické podstaty lze při protnutí galaktického nulového bodu snadno udělat.


Každý hologram je zmenšenina původního většího hologramu, čili např. hologram atomu je zmenšenina hologramu molekuly, hologram molekuly je zmenšenina hologramu buňky, hologram buňky je zmenšenina hologramu nějakého orgánu, hologram člověka je zmenšenina hologramu planety, hologram planety je zmenšenina hologramu slunce, hologram slunce je zmenšenina hologramu galaktického slunce, hologram galaktického slunce je zmenšenina hologramu hypergalaktického centrálního slunce (čili centrálního slunce galaktické soustavy obsahující miliardy galaxií) hologram hypergalaktického centrálního slunce je zmenšenina hologramu centrálního slunce celého multi-vesmírného. Každý jednotlivý hologram má ve svém středu osobní Merkabu, v jejímž středu je osobní duchovní srdce, neboli osobní nulový bod toho holografického projevu existence, který si bytost z tohoto svého osobního nulového bodu (pomocí své vůle - projekce a svého přání - gravitace) vytváří. V naprosto každé Merkabě je světelný krystal ve tvaru osmistěnu (nebo-li duchovní srdce), v jehož středu - nulovém bodu září vnitřní duchovní nepolarizované harmonické, čili láskyplné pra-světlo, což je duchovní pra-podstata, ze které je naprosto vše nejen stvořeno, ale ve které i naprosto vše existuje - "plave".


Naprosto vše, co je ve vně projeveném vesmíru, kromě osobních nulových bodů (tvořících osobní centrální slunce, jehož světlo je nepolarizované), je v neustálém pohybu a to z toho důvodu, že vůle - Jang, projekce bere ze svého osobního nulového bodu nepolarizovanou energii a pomocí vůle ji ze sebe vysílá ven (čímž ve svém hologramu vytváří spirály času) a přání - Jin gravitace tuto vyslanou energii pomocí přání naopak přitahuje (čímž ve svém hologramu vytváří spirály prostoru) a tím ji navrací zase nazpět do osobního nulového bodu, ve kterém se z ní opět stává energie nepolarizovaná. V tomto neutrálním nepolarizovaném stavu tato energie setrvává do té doby, než ji nějaká další osobní vůle nevyšle z jádra ven a osobní přání ji opět nepřitáhne zpět. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Podstata Univerzálních zákonitosti veškerého tvoření aneb jak se jednou pro vždy osvobodit od disharmonie a s ní souvisejících depresí", který je uveden ZDE.


Přesunout své vědomí do své Merkaby, čili do svého osobního nulového bodu nebo-li osobního duchovního srdce (což je centrální vědomí spojující všech 12 úrovní vědomí multidimenzionálního Já do jednoty) je třeba z toho důvodu, že přes tento osobní nulový bod se můžete propojit se všemi 12ti + jednou úrovní vědomí tohoto vesmíru, čili se všemi 13ti úrovněmi svého multidimenzionálního Já, které v tomto vesmíru máte. Tímto spojením se všemi vašimi vyššími Já se ve vás obnoví tvořivý trojplamen, čímž se stanete opět tvořivým bohem, který si může stvořit, bude-li chtít, svůj zcela nový vlastní vesmír. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Vesmírné perpetum mobile", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "Živé Představy", který je uveden ZDE.


Více podrobností naleznete v dalších úzce související článcích:
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž možná dojde již letos) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE.
* Jak přivádět své představy a přání do hmotného projevu existence, aneb jak si začít tvořit ráj na zemi, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky Uvedeno ZDE.

* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Uvedeno ZDE.
* Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
*
Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.

* Jak se dostat do páté dimenze, čili do polo hmotného projevu existence (v projevu zkrystalizované světelné plazmy) a jak se v 5.D udržet. Uvedeno ZDE.
* Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.

* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Uvedeno ZDE.
* Vzestup 2012 -13 Uvedeno ZDE.


Dodatek: To co uvádím není žádná teorie, ale neměnný zákon tvoření veškerých tzv. hmotných projevů existencí v celém tomto vesmíru a to od nerostů, přes rostliny, živočichy a lidskou populaci až po planety, slunce a hvězdy. Vím, že to tak skutečně je, neboť jsem s mnoha dalšími sem do tohoto světa přišel z NEPOLARIZOVANÉHO světla, čili z centrálního slunce (nebo-li z černé/bílé díry), ve kterém jsou tyto kódy - plány tvoření veškeré tzv. hmoty uloženy, takže vím velice dobře, o čem mluvím. Takovouto transformací, přerodem a restartem do nové existence jsem já i mnozí další již prošli nesčíslněkrát, jelikož pomáhat bytostem, tedy i planetám v přerodu nazpět do jednoty a harmonie je naše vesmírné "povolání", které jsme si sami a dobrovolně vybrali.


Nepovažujte světlo za dobré a tmu za špatnou, neboť tma může být dobrá a světlo naopak špatné, jelikož naprosto vždy záleží na polaritě (zda je to pozitivní nebo negativní), kterou v sobě tma nebo světlo (či cokoliv jiného) obsahuje. Čili POLARITA je to podstatné co činí tmu, světlo i vše ostatní harmonickým - "dobrým", či naopak disharmonickým - "špatným".Další úzce souvisejí články:

* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.

* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené ZDE.

* Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí je uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.

* Projev třetí a čtvrté dimenze této planety velice brzy skončí, proto je třeba vědět, jak se současně s touto planetou dostat do dimenze páté. Uvedeno ZDE.

* Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.

* K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde. Uvedeno ZDE.

* Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ľudstvo sa Mení na Kremíkový Základ

Aj keď je pravda, že ľudstvo je duch, ktorý má ľudskú skúsenosť, je dôležité, aby všetci ľudia pochopili, že nie ste len návštevník pozorovateľ planéty, na ktorej žijete. Ste spolu-tvorcovia planetárnej reality, v ktorej existujete. A v tomto planetárnom prostredí je ľudstvo rovnako časťou živej gule Zeme, nie frekvenčne nad ňou, pod ňou alebo pre ňu jedinečnou … ale jej časťou. Toto pochopenie je dôležitý kľúč pre pochopenie mechaniky blížiacich sa skokov vo vedomí a vývoji. A toto je logická príčina, že kryštalické stránky minerálneho kráľovstva vašej Zeme, ktoré sú rovnako vedomé, sú nástroje energetického posunu hore, ktoré zvyšujú frekvenčné prostredie Zeme a Ľudstva.

Ale tam to nekončí. Majstri, ľudské telo sa premieňa z uhlíkového základu na kremíkový základ, a teda sa stáva fyzicky viac kryštalické. Skutočne to je dôvod prečo tak mnohí z vás sú teraz viac ako inokedy priťahovaní ku drahokamom a kryštálom a skutočne kryštalickým oblastiam planéty… a ku Kryštálovým Lebkám. Pretože v týchto sú záznamy do knižnice a paradigmy Kryštalického Vzoru.

James Tyberonn – Paradigma a Účel Kryštálových Lebiek (3/3)

Související článek s názvem: "James Tyberonn – Paradigma a Účel Kryštálových Lebiek" je uveden ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dejavu není žádná chyba v Metrixu. Naprosto vše než se odehraje na hmotné úrovni existence jsou nejdříve pouhé, mentálními pochody předstvořené obrázky existující prozatím pouze v éterických, čili energetických, nehmotných, vně neprojevených světech. Z těchto předstvořených obrázků si každá bytost vybírá to co si přeje prožít, nebo to co prožít musí, z důvodu karmických vazeb.

Čili dežavu je vybavení si obrazu uchovaného z vhledu do těchto doposud vně neprojevených světů, ve kterých jsou obrazy, které se mohou (pokud chceme či musíme), ale také nemusí (pokud to nechceme a nepotřebuje) zobrazit na hmotné úrovni existence jako nějaká hmotná struktura či probíhající událost.

Mnohem více podrobností o tom jak to funguje je uvedeno v článku s názvem: "* "Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality", který je uveden ZDE.Video s názvem: "5th Dimensional Shift of Consciousness" je uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 15248

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Petshope, zde jsou odpovědi na to, na co jsi se mne tady ptal.
1. Lidé svá hmotná těla neztratí, jen u nich dojde k transmutaci z báze uhlíku na bázi v projevu světelné plazmy (proto začnou zářit), která dle osobního přání krystalizuje (proto se říká např. křišťálové děti či bytosti) do libovolných požadovaných projevů existencí.
2. Z planety v projevu světelné plazmy zmizí všechno to, co si do ní nezkopírujeme, čili především to, co se nám nelíbí a co tam mít nechceme. Ale pozor v 5. a vyšších D. je každý tvůrce svého vlastního světa a jeho realit, čili tvůj svět může být velice nebo ZCELA odlišný od světa tvého souseda, přestože budete jeden vedle druhého a budete se vidět, pokud tedy budete chtít. Všechny projevy existencí jsou tam totiž od sebe odděleny výškou a obsahem frekvencí, takže na jednom a tom samém místě může být nesčíslně mnoho různých realit, takže něco můžete (ale nemusíte) mít společné, a ostatní může být zcela odlišné.
3. V těchto světech se vše k životu potřebné tvoří pomocí krystalizace - zhmotňování mentálních představ, takže si do takovéhoto světa nemusíte zkopírovat vůbec žádnou infrastrukturu. To znamená, že z vašeho osobního světa může všechna infrastruktura zmizet, přestože ji tam někdo jiný bude nadále mít, protože si ze začátku neuvědomí, že je to zbytečné.
4. V 5.D se sice budou zhmotňovat každé myšlenky, ale do 5. a vyšších D se nedostane nikdo, kdo by tam chtěl vytvářet nějaký chaos. Navíc, protože v nulovém bodu nastane reset a restart, tak z každého zmizí negativní emoce, které negativitu a chaos vytváří.
5. Hlavní náplní života v 5.D, čili v tzv. ráji, je dělat to, co člověka baví. Čili když tě bude bavit např. lelkovat, :-) tak se můžeš jen válet, např. někde pod palmou a lelkovat a až tě to přestane bavit, tak můžeš začít dělat to, co ti bude přinášet radost a pokud se budeš chtít s někým o svou tvůrčí činnost podělit, tak si pozveš obecenstvo.
6. Po osobním restartu začnou naprosto všechny projevy existencí svítit jako miniaturní sluníčka (jejichž souhrn vytvoří sluneční zář), takže v takovýchto světech již neexistuje temnota, stíny ani noc a protože je tam všechno a všichni především světlo - energie (která nestárne, není nemocná a neumírá), tak v těchto světech nemusí nikdo ani jíst, pít, spát, stárnou ani umírat.

Ja rada jen tak lelkuju ;) 

ja bi som v 5d asi tych prvých par mesiacov prespal a potom by som videl ako dalej  postupovat.

ja taky

ÚŽASNÁ teleportace v Číně (zachyceno kamerou) / AWESOME teleportation in China - Impresionante teleportación en China. Uvedeno ZDE. Ještě jednou a zpomaleně to je uvedené ZDE .

Na jakém principu teleportace funguje je objasněno ve výše uvedené článku.

Takovýchto tzv. zázraků se bude stále přibývat, díky tomu, že se přibližujeme k protnutí galaktického nulového bodu - času. Až budeme mít svou osobní Merkabu plně aktivní, tak se budeme moci teleportovat vědomě.

Mrkni na to druhé video, které je spomalené a i snímek po snímu. Tím ale netvrdím, že to nemůže být podvrh.

Na tom druhém videu je vidět, že se zachráněný došoural k obrubníku jak podělaný a sednul si na něj.

Ja som tomu tiez neverila, ze to nie je len nejaky pocitacovy podvrh. 

Ale na tom spomalenom snimku je vidno, ze ten clovek je sokovany a vykolajeny - ako kraca. 

V tom pripade by to musela byt nie montaz, ale doslova zahrate divadlo nas objednavku.

Stále nevěříte, že se 21.12.2012 (při protnutí galaktického rovníku) odehraje něco naprosto zásadního, co zcela změní tento svět? Uvedeno ZDE.

Tak to ta jedna paní povídala zcela špatně a zcestně, :-) neboť to co jsem zde ve výše uvedeném článku napsal, i to co napsala Ywet v článku s názvem: "Po vzostupe – bezduché 3D", to jsme si nedávno s jedním známým ještě jednou ověřili a to tentokrát u bytostí, které z podzemních základen vyháněly zloduchy, kteří odtud ovládali Ilumináty. Je již zcela jisté a nezvratné, že několik dní před vzestupem (tedy několik dní před 21. 12. 2012) se tato vzestupující planeta začne oddělovat od té své části, která nevzestoupí, zůstane v rozkladu a rozpadne se. Bude to podobné, jako když had svlékne svou starou opotřebovanou kůži a vzestupující planeta pofrčí do jádra našeho slunce (i s více než 90ti%ty lidské populace), ve kterém dojde k sjednocení všech pravých párových dvojčat, čímž veškeré jejich dualitní projevy existencí zaniknou.

Těch méně než 10% zůstane na té staré planetě, která však již nebude mít duchovní podstatu (bude udržována v existenci jen vzpomínkami těch, kteří na ni zůstanou) a proto se velice brzy zhroutí a zcela rozpadne. Z důvodu, že vstoupíme do jádra slunce, čili do nulové polarity, ve které je neexistence, z toho důvodu se vše na chvíli rozpadne a nastanou zhruba 3 dny temnoty. Během té doby dojde jak u planety, tak i u všeho a všech k sjednocení pravých párových existencí, čímž dojde k zážehu osobní Merkaby.


Poté se vše opět zhmotní, ovšem do projevu světelné plazmy (čili do hmoty, která je jen v projevu jednoty), která dle přání či vloženého programu krystalizuje do požadovaných projevů existencí. Tím se všechny tyto bytosti (těch více než 90%) nadobro osvobodí od duality a s ní spojené disharmonie.

PS: "Ještěrkám" a mnohým jejich potomkům oděných či inkarnovaných do lidského vzhledu se to samozřejmě vůbec nelíbí (neboť budou nuceni tento svět opustit), ale to, co jsem výše uvedl je už zcela jisté a nezvratné, a to ať již dělají co dělají. Takže zachovejte klid, udělejte si pohodu, a dejte si třeba kafíčko, nebo cokoliv jiného, co vám dělá dobře. :-) Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to, co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit je uvedeno ZDE.

Související článek s názvem: "VAROVÁNÍ - proč v žádném případě nenastupovat do žádných tzv. záchranných vesmírných lodí, i kdyby to znělo kdo ví jak lákavě" je uveden ZDE.

Další souvísející články:
* Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž 21.12.2012 dojde) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

Právě jsem se začal dívat na video od Luisy a jak vidím, takto o tom slunci říká taktéž.
http://www.novadoba.estranky.cz/clanky/vse-okolo-roku-2012_/luisa-m...

Pozerám Luisu, začiatok o slnku je ok, ale s bankami to domotala .... možno je to jej úloha .-)
Je zlatá, vyzerá ako glóbus ♥

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.


Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.


Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.


Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.


Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.


* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.

* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.
* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 2 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Iva Kotásková

Tři přání: Uvědomování, Uvědomování, Uvědomování

Jak se dostat z energetického mišmaše, který jsme si tady připravili? Když se mě někdo ptá, vím, že žádná odpověď nebude dávat smysl. Ptá se totiž mysl, která o stavu bytí bez mišmaše nic neví, protože to prostě nemá v softwaru. A pokud ano, jde o…Zobrazit další
před 18 hodinami
Uživatel Maxim přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa: Info - kódy 19.7.2018 uživatele Ina Obr.
"Fewa kod: 22255644. Portal 2135468. Rok 2512 ale nikde nic. Jen fewa s kodama. Tak nejak to vidim loool :D:D:D"
čtvrtek
Uživatel Maxim přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa: Info - kódy 19.7.2018 uživatele Ina Obr.
"Fewa kod: 22255644. Portal 2135468. Rok 2512 a nikde nic. Jen fewa s kodama. Tak nejak to vidim loool :D:D:D"
čtvrtek
Uživatel Maxim přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa: Info - kódy 19.7.2018 uživatele Ina Obr.
"Fewa kod: 22255644. Portal 2135468. Rok 2500 loool."
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
15.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Amerika miluje domky na kolečkách, lidé v nich i bydlí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Takto skončil jeden z vzácných českých rotelů (motel na kolečkách). Majitel si z něj udělal chatu Uvedeno ZDE."
15.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Erotika a harmonie nejen mezi partnery. uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* Masturbation: Man reveals 3 amazing masturbation SECRETS! Here.* 11 Exquisite Ways to Self Pleasure Here."
14.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Erotika a harmonie nejen mezi partnery. uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* Masturbation: Man reveals 3 amazing masturbation SECRETS! Here."
14.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Twin Flame Sacred Sexuality A Bridge to Higher Levels of Consciousness! Here."
14.7.
Tom je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
14.7.
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 13.7.2018

Keď už môžem ukázať svetu novú anjelínku - " Kráľovná svojho života.".....Treba ešte podotknúť, že anjelka pomáha všetkým prejaviť svoje zadupávané potreby. Objať seba samých a povedať svojmu srdcu, telu, duši - mám Ťa rada / rád. Rovnakou…Zobrazit další
14.7.
Gita je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
13.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu ABSOLUTNÍ VÝZVA PRO CELÝ ČESKÝ NÁROD !!! uživatele Ina Obr.
"* Stojí za to si poslechnout: 2018-07-03 – M.Zelenka_Současná situace po letním slunovratu_Meditace na očistení prostoru_120min (podstatné začíná časem 11:20 a to nejdůležitější je…"
13.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
12.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Stojí za to si poslechnout: 2018-07-03 – M.Zelenka_Současná situace po letním slunovratu_Meditace na očistení prostoru_120min (podstatné začíná časem 11:20 a to nejdůležitější je…"
12.7.
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa : 10.7.2018 Info

Bytosti Lemúrie. Sme prvotným Duchom a Dušou, ktorá aktiváciou gigantického Portálu podľa individuálnej potreby búši do hlavy každého človeka, ktorý so sebou samým nie je v súlade.  Energia Portálu sa šíri cievnym systémom Zeme do všetkých…Zobrazit další
10.7.
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

FÉWA: INFO 9.7.2018

Slnečné zosúlaďovanie Zemou.​Zdroj: …Zobrazit další
9.7.

© 2018   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby