* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Vizuální meditace - Cesta do Šambaly, hudba Oliver Shanti a přátelé.

        mandala nulového bodu
Relaxuj - uveď se v klid, nech svou mysl ovládat své tělo.


Buď připraven nechat se přenést do jiné dimenze.


Nic není takové, jak se to zdánlivě jeví.


Když jste v míru sami se sebou a s okolím, vstupujete do království Šambaly (neboť se dostáváte do polomeditativního stavu).


Journey To Shambala~Oliver Shanti and Friends~
https://www.youtube.com/watch?v=Zwz6dtK-JZg


                                                                Shambala


          mandala korunní čakry                                                       mandala Tibetských mnichů

                                                        probuzená korunní čakra

Vnitřní světy - Probuzení energie Kundaliny (hadí síly) / Innerverse - Awakening The Serpent
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fEwV23w...

Při shlédnutí tohoto videa může dojít k částečné aktivaci vaší hadí síly (která aktivuje a otevírá sedmou čakru), takže přitom můžete začít prožívat pocity od slabého mravenčení po těle a na povrchu hlavy, až po explozivní extázi (probíhající ve vaší subatomární podstatě, nazývanou kosmický orgasmus), kterou jste před tím v životě nikdy ještě nezažili, neboť při volném proudění energie Kundaliny (která ve vás obnovuje vaše světelné tělo) začnete používat energetický potenciál planety (Jin - ženský princip) a slunce (Jang - mužský princip) a z toho důvodu je prožitek NESČÍSLNĚKRÁT intenzivnější než při dosažení běžného erotického orgasmu.


                                                         otevřená korunní čakra

Jak se napojit na sloup světla je v článku s názvem: "Napojte se na sloup světla - dimenzionální "páteř" našeho multidimenzionálního Já, směřující ze středu naší galaxie, do středu naší Země", který je uveden ZDE.


Světelná Tantra znamená propojení mužského principu Jang s ženským principem Jin a přes aktivovanou energii Kundaliny, neboli hadí sílu umožnit těmto dvěma opačně polarizovaným energiím, aby mohly skrze tělo volně proudit. Energie Mužského principu Jang - Pingala proudí z centrálního slunce tohoto vesmíru směrem dolů do jádra Země a ženský princip Jin - Ida  proudí zase naopak, čili z jádra Země nahoru do centrálního slunce tohoto vesmíru.

Tyto dvě opačně polarizované energie lze propojit a umožnit jim volné proudění buď přes erotiku, nebo napojením se na sloup světla, což znamená, že si svou horní čakru propojíte s jádrem centrálního slunce tohoto vesmíru a svou spodní čakru si propojíte s jádrem planety Země.

13tá čakra tohoto vesmíru, je centrální slunce tohoto vesmíru, obsahující kolektivní vědomí 13té úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru a první čakra tohoto vesmíru, je centrální slunce nerostného království tohoto vesmíru, obsahující kolektivní vědomí této, čili první úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru.

Uvědomte si, že jednotlivé čakry v lidském těle jsou přes světelná vlákna napojeny na jednotlivé úrovně 13ti úrovní vědomí a existencí tohoto vesmíru, takže když se přes svou korunní čakru a světelný sloup napojíte na čakry 8 - 13, tak si tím obnovíte napojení na své multidimenzionální já a to vám umožní nejen projít transformací do 5. D velice snadno a hladce, ale i vám to následně umožní dělat všemožné tzv. zázraky.

Z důvodu, že vstupujeme do fotonového pásu, dochází k tomu, že se aktivuje naše DNA a mění se z původního dvou-vláknového na 12 + 1 vláknové DNA (to 13. vlákno je středové neboli sushimna), čímž se začíná obnovovat naše multidimenzionalita, to znamená, že nejen u lidských těl, ale i u veškerých hmotných projevů existencí dochází k mutaci, neboť se struktura hmotných těl (i veškeré ostatní hmoty) mění z báze uhlíku na bázi tekutého světla, které dle osobního přání (nebo vloženého programu) krystalizuje do polo-hmotného, polo-světelného projevu existence, což je vyšší stupeň projevu hmotné existence. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Co se to vlastně děje a proč", který je uveden ZDE.

DNA Aktivace MerKaBa Vzestup / DNA Activation MerKaBa Ascension
https://www.youtube.com/watch?v=MCLcbHnQWP8&feature=relatedMnohem více o vlivu erotiky (prožívání orgasmu) na zajištění vaší svobody je uvedeno v článku s názvem: "RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALENY", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "Niburus a vliv erotiky (prožívání orgasmu) na zajištění Vaší svobody.", který je uveden ZDE. a v článku s názvem: "Erotika a harmonie mezi partnery", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "Navštivte chrám jakýchkoliv přání a tužeb, tedy i erotických, aneb jak se dostat k nadvědomí a jeho moudrosti a dosáhnout tím tzv. osvícení", který je uveden ZDE.

KDYŽ  DÁTE  SVÉMU  TĚLU  VŠE,  CO  SI  ŽÁDÁ,  JE  SPOKOJENÉ  NEJEN  TĚLO,  ALE  I  VY.

Když dáváte tělu vše, co si žádá, je spokojené a v pohodě, a náramně se vám za to odmění.
Jeli vaše tělo v pohodě, můžete začít být v duševní pohodě i vy a tím začnete zářit, neboť vnitřní klid zvyšuje vnitřní, osobní frekvence - vibrace. Takže pečujte nejen o potřeby vaší duše, ale i o potřeby vašeho těla. Tím vyléčíte nemoci duše a těla nejen u sebe, ale i u ostatních, neboť váš vnitřní klid a pohoda zvyšuje frekvence všemu a všem ostatním, tedy i této planetě.
Jsou ve své podstatě dvě nejrychlejší cesty jak se napojit na frekvence bezpodmínečné lásky, čili na energie Univerza (pramenící z Absolutna), které v sobě obsahují tyto nejvyšší frekvence - vibrace. Takovéto nejvyšší a harmonické frekvence v sobě obsahují pouze povznášející, ozdravující, regenerující a omlazující harmonické frekvence (vyvolávající blažené až euforické pocity všude tam kde mohou volně proudit), neboť v sobě obsahují souhrn frekvencí z naprosto všeho co je radostné překrásné a povznášející.

Jednou z těchto dvou cest je Tantra, čili cesta přes aktivování hadí síly, nebo-li Kundaliny a druhá z těchto cest je Diksha, čili cesta přes aktivování duchovního srdce..

Cesta přes aktivaci energie Kundaliny je cestou která vede buď přes tvořivou vizualizaci, nebo přes tělesné prožitky. Podrobnosti o postupu pomocí mentálních představ či prožitků jsou uvedeny výše a doplňující informace o tom jak na to, je uveden v článku s názvem: "Postup jak si lze mentálně stvořit ochrannou & komunikační pyramidu a propojit se se svým multidimenzionálním já", který je uveden ZDE.

Cesta která je přes duchovní srdce, je cestou kdy svou vnitřní, duchovní podstatou (pomocí meditativního či polomeditativního stavu), vnímáme např. přírodu a její dokonalost a krásy. Tím začneme vnímat energie toho co pozorujeme a to v nás postupně začne vytvářet pocity, které člověka začínají přivádět do povzneseného až euforického stavu. Meditace na to jak se napojit na své duchovní srdce, čili na vstupní bránu do hyperprostoru vedoucího do Absolutna (kde tyto energie a jejich frekvence jsou neustále k dispozici), je uvedeno v článku s názvem: "Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce", který je uveden ZDE.Centrální slunce, např. vesmíru, je černá/bílá díra, fungující jako SRDCE vesmíru (obsahující vše-vědomí vesmíru), ze kterého pomocí tzv. tajné geometrie vyzařují světelné fotony. Tyto fotony (což je NEPOLARIZOVANÉ světlo obsahující v sobě vše-vědomí vesmíru) jsou pomocí vůle (Jang) a přání (Jin) polarizovány - štěpeny na mužský princip v podobě FREKVENCÍ světla polarizovaného na Jang (např. Slunce tvořící projekci) a na ženský princip v podobě ČÁSTIC hmoty polarizovaných na Jin (např. Planety tvořící gravitaci).

Jednotlivé bytosti existující v kterékoliv z jednotlivých úrovních existencí si tyto fotony (frekvence NEPOLARIZOVANÉHO světla) pomocí své vůle a přání štěpí na dva opačně polarizované Jin&Jang principy, čili na frekvence světla polarizovaného na Jang tvořící frekvence času a na částice hmoty tvořící fraktál prostoru. Tyto jednotlivé fraktály (světy, z nichž každý obsahuje jiné frekvence určující čas v prostoru) jsou stvořeny pomocí vůle a přání těch bytostí, které jsou v takovémto fraktálu fokusem své pozornosti ukotveni. Pouhou změnu fokusu své pozornosti se ale každá bytost neustále přemísťuje v čase a prostoru do takového světa a takových událostí, se kterými, díky svému momentálnímu osobnímu přesvědčení právě souzní.

Čili vůle a přání každé jednotlivé bytosti s funkční Merkabou (nebo-li s funkčním tvořivým dvou-plamenem - ohněm) tyto nepolarizované fotony světla polarizuje a pomocí fokusu své pozornosti si z nich vytváří světelná vlákna tvořící spirály času (Jang - projekce) a prostoru (Jin - gravitace), ze kterých jsou tvořeny časoprostorové (z opačného úhlu pohledu prostoro-časové) hologramy, čili světelné sítě ve tvaru koule. Na těchto jednotlivých hologramech si jednotlivé bytosti zobrazují své mentální představy (jejichž souhrn vytváří jeden fraktál obsahující společný svět a jeho sled událostí), které následně považují za hmotu, prostor a čas v něm plynoucí.

Vše zdánlivě vně projevené a hmotné je ve své podstatě jen pouhá iluze, neboť naprosto vše vně projevené jsou jen pouhé, mentálními aktivitami tvořené jednotlivé holografické obrázky (tvořené z nepolarizovaného světla obsahující kosmické vše-vědomí), které pomocí tzv. tajné světelné geometrie a fokusu pozornosti zdánlivě krystalizují do tzv. hmotného projevu existence. Ve své podstatě ale vlastně neexistuje nejen hmota čas a prostor, ale ani jednotlivé bytosti, či jakékoliv jiné projevy existencí, jelikož naprosto všechno a všichni jsou jen odštěpky - jiskry kosmického vše-VĚDOMÍ (živého tvořivého světla), které na své pouti poznávání sebe sama jen dočasně zapomněly na to, že jsou nedílnou součástí JEDNOHO kosmického VŠE-vědomí (zvané např. Jsoucno) což je vnitřní, vně neprojevené PRASVĚTLO (obsahující nejvyšší a pouze harmonizující frekvence zvané bezpodmínečná láska), z něhož je nejenže naprosto vše stvořeno, ale naprosto vše v něm i existuje - "plave". Takže se nesnažte plout proti proudu, ať se neutopíte. :-)

Naprosto vše v Univerzu je tedy tvořeno z vědomí, čili ze světa, ze kterého je pomocí tzv. tajné geometrie tvořeno naprosto vše v existenci. I jádro centrálního slunce (nebo-li vše-vědomí vesmíru) v sobě obsahuje tzv. tajnou světelnou geometrii, tvořící tzv. Metatronovu kostku, která je nosičem úrovně vědomí zvané Kristova úroveň vědomí. Obrazy existující ve vnitřních, vně neprojevených úrovních existencí v sobě obsahující konstrukční plány tvoření vnějších projevů existencí a jsou promítány navenek pomocí osmistěnu, což jsou dvě opačně směrované pyramidy spojené k sobě svými čtvercovými základnami.

Naprosto vše než se ale odehraje na hmotné úrovni existence je nejdříve stvořeno ve vnitřních, mentálních, vně neprojevených úrovních existencí a to tak, že mentálními představami jednotlivců, kteří mají aktivovaný svůj tvořivým dvou-plamenem, jsou vytvářeny jednotlivé obrazy nejrůznějších situací dějů a scenérií. Z těchto jednotlivých obrazů si pak naprosto každý jedinec vybírá takové obrazy, které souzní s jeho/jejím osobním přesvědčením a z toho si pak pomocí fokusu svého osobního vědomí vytváří (většinou prozatím ale jen podvědomě) událostí probíhající v jeho/její osobní realitě hmotného 3. D světa.Máli ale kterákoliv bytost aktivované své třetí oko, tak má možnost se do těchto vnitřních, vně neprojevených světů dostat a vybírat si tam z nekonečného množství možností POUZE ty obrazy, které chce na své hmotné úrovni existence prožívat! No a přesně tohle všechno se budou bytosti v páté dimenzi učit.

Každá čakra funguje jako černá/bílá díra, čili je to ve své podstatě i červí díra, neboť jednotlivé čakry (neboli průsečíky ve květu života) jsou vstupy do hyperprostoru, který spojuje naprosto vše se vším do jednoho nekonečného nyní, čili do jednoho tady a teď. Jakmile u bytosti dojde k energetickému propojení se svým pravým párovým protějškem, tak dojde k zažehnutí osobní Merkaby (čímž se obnoví funkce tvořivého dvou-plamenu) a tím se bytost opět stane tvořivým vědomí, které je nezávislé na hmotě čase a prostoru. To znamená že se bude moci kdykoliv kdekoliv dematerializovat, přes nějakou čakru (nebo-li červí díru) se bude moci přenést v čase a prostoru do libovolné lokality a času a tam se opětovně zhmotnit a to do libovolných věcí bytostí tvarů proporcí a projevů existencí.

Další podrobnosti jsou uvedeny v článku s názvem: "Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí.", který je uvedený ZDE.

Z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, včetně toho jak vzniká vně projevené světlo, je velice pěkně vyobrazeno na níže uvedeném videu. Není třeba znát anglicky, neboť vyobrazení, která začínají od třicáté vteřiny, mluví sama za sebe.
PROBUĎTE SE POMOCÍ TAJNÉ GEOMETRIE! / AWAKEN WITH SACRED GEOMETRY!

https://www.youtube.com/watch?v=QrvpqmIWSAI&feature=fvsr

Hyper síťový fraktál / Hypermeshy Fractal https://www.youtube.com/watch?v=NdUGlVI_-UM&feature=related


Pyramida je tvarový zářič (obsahující ve svých tvarech a rozměrech tzv. tajnou geometrii), který rozkládá pátý element, čili duchovní energii, (ve které jsou tvořeny vně neprojevené obrazy) na čtyři elementy, to znamená na zem (zima - sever), vodu (jaro - východ), oheň (jih - léto) a vzduch (západ - podzim), ze kterých jsou tvořeny veškeré tzv. hmotné projevy existencí. Z důvodu, že pyramida je tvarový, geometrický zářič i anténa (přijímající kosmickou energii), z toho důvodu je velice prospěšné pyramidu používat. Ne ale tím způsobem, že budete mít hmotnou pyramidu někde na skříni, :-) ale takovou, která je neustále přímo kolem vašeho těla a to tak, aby její osa byla totožná s osou vaší páteře, ve které je Shusimna, neboli kosmický energetický kanál, který je součástí sloupu světla, neboli středového energetického kanálu, jenž je uprostřed kosmického DNA, propojujícího všech 13. dimenzí, čili úrovní existencí tohoto vesmíru.

Jak se pomocí mentálně stvořené pyramidy propojit se svými vyššími já je uvedeno v článku s názvem: "Postup jak si lze mentálně stvořit ochrannou & komunikační pyramidu a propojit se se svým multidimenzionálním já", který je uvedený ZDE.Máme v sobě všechnu moudrost, sílu (moc) a nekonečnou lásku celého univerza, neboť my existujeme v jeho vně projeveném formě a jeho neprojevená forma existuje naopak  v nás.

Jakmile se sladíte s Božím (duchovním) srdcem svou JÁ JSEM přítomností (viz níže uvedený obrázek), umožníte tím aby do vás a skrze vás proudila věčná pravda Univerza a přinášela lásku a léčbu celému světu.

Umožněte proto božímu diamantovému světlu a jeho kódům, aby aktivovali vaší diamantovou esenci (vnitřní, duchovní krystalické světlo) a opakujte si afirmace: Já jsem celistvý/celistvá, já jsem láska, já jsem léčený/léčená i léčící.

Léčba lidských srdcí / Healing the Heart of Humanity
https://www.youtube.com/watch?v=KlcXLSpNPGQ&feature=relatedDodatek: Veškerá tzv. hmota, prostor a čas v něm plynoucí jsou tvořeny takto:

Nejdříve je představa, nebo-li myšlenková forma (čili živé tvořivé světlo) stvořená aktivitami vědomí, která snížením své vnitřní frekvence (vibrace) krystalizuje do tzv. hmotného projevu existence. Takže vejce, slepice i kohout, :-) byli nejdříve stvořeni ve vnitřních, nehmotných úrovních existencí (něco jako když zavřete oči a něco si představíte), přičemž tyto vnitřní mentální představy se snížením své vnitřní frekvence následně promítají vně (na časoprostorový holohram) a to vytváří zdání hmoty, prostoru a času v něm plynoucím.

Jelikož je ale naprosto vše jen pouhá holografická projekce, promítaná z vnitřních úrovní existencí navenek (pomocí fokusu pozornosti osobních vědomí), na světelnou sít tvořící světelný hologram ve tvaru globu (který je stvořen ze spirál času - Jang a prostoru - Jin), tak proto lze každý takovýto holografický časo-prostor, čili prostor, ve kterém plyne čas (to znamená, že se mění UDÁLOSTI v závislosti na plynoucím čase) převrátit naruby a tím se ocitnout v prostoro-čase, čili v čase ve kterém se mění prostor (to znamená, že se mění původní VZHLED prostoru v závislosti na plynoucím čase), což je dimenze čtvrtá, tvořící zrcadlový - převrácený obraz světům existujícím v dimenzi třetí. Proto mohou bytosti existující v prostoto-čase cestovat v čase tam a zpět.

Všechny bezohledné, mocichtivé, disharmonické "potvůrky", které tento zdejší zkorumpovaný hmotný svět řídí z jiné úrovně existence (čili ze zákulisí), existují právě v některých těchto zrcadlový světech a jejich realitách. Dlouho tam už ale nebudou, neboť VŠECHNY třetí a čtvrté dimenze, v CELÉ této sluneční soustavě, se budou již velice brzy navracet zpět, do JEDNOTY a harmonie, čímž dojde k tomu, že všechny tyto zrcadlové světy a jejich reality (tvořící dualitu) zmizí z této sluneční soustavy nadobro! Tím dojde k tomu, že se z planet stanou hvězdy a ze slunce se stane slunce centrální.

Mnohem více podrobností je v článku s názvem: "Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie.", který je uvedený ZDE.
Mnohem více podrobností souvisejících s probíhající transformací dosavadního hmotného projevu existence je uvedeno v článku s názvem: "A JE TO TADY !!! Náš multi-dimenzionální projev existence se opět obnovuje a to jak u lidí, tak u planety a všeho co na ní a uvnitř ní je - existuje", který je uveden ZDE.Zobrazení: 14432

Komentář přidal(a) Ywet dne 19.Prosinec.2011 v 10:10

Milujem Shamballu. Po dlhoročných peripetiách - čisteniach, môžem prijímať jej nežné energie.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.Prosinec.2011 v 11:16

Pokud se chcete podílet na léčení, harmonizaci a zvyšování frekvencí planety Země, začněte si v meditacích představovat, že jste gigantická světelná bytost (mnohem větší než je celá sluneční soustava), která přijímá energii z centrálního slunce tohoto vesmíru. Potom si představujte, že máte tuto planetu mezi svýma rukama a že světlo pramenící z centrálního slunce proudí skrze vás do planety a tím mění strukturu všeho a všech z báze uhlíku na bázi tekutého světla, které krystalizuje do krystalů světla v projevu polo-hmotného polo-světelného projevu existence, což je hmota ve vyšším projevu své existence.

Než ale začnete toto dělat, tak si nejdříve propojte své hmotné srdce se svým duchovním srdcem, či se svým osobním nulovým bodem, neboť kosmické energie s harmonizujícími frekvencemi (zvané bezpodmínečná láska) proudí právě přes takovéto nulové body (neboli duchovní srdce jednotlivých bytostí), které jsou ohniskem každé aktivní Merkaby.

Postup jak to udělat naleznete v článku s názvem: "Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce", který je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.Prosinec.2011 v 11:18

Naprosto všechny světy a jejich reality jsou virtuální.

Jsou tvořeny mentálními pochody - představami, čili vnitřním, duchovním pra-světlem a to z kosmického vědomí (čili ze světla), pomocí tzv. posvátné geometrie. I tato planeta je ve své podstatě jen mentálně stvořený dvacetistěn (což je element vody), stvořený z duchovního světla.

"Já Jsem" je dokonalý Boží tvůrčí princip. Je to čistá energie Světla, která v každém okamžiku obklopuje a prostupuje celou Vaši Bytost. "Já Jsem" je tvůrčí myšlenka, která byla na počátku celého stvoření. Když říkáte tato magická slova, ve skutečnosti používáte tu největší a nejmocnější sílu, která v každém okamžiku tvoří celý Vesmír. ... Mnohem více je uvedeno ZDE

TRANSFORMATION 2012: DNA CHANGE ALREADY HAPPENS PHI 3rd eye - crown chakra increase 1/3 http://www.youtube.com/watch?v=welPgGCxpCc

Článek související s tímto dolním obrázkem naleznete ZDE.

11:11 Nová Země / 11:11 A New Earth
http://www.youtube.com/watch?v=dHczUTA9eUA&feature=related

You are God - How you manifest and create your own universe
http://www.youtube.com/watch?v=jZsyvQfL5l4&feature=related

Inelia Benz Santa Barbara, CA -- Meet and Greet
http://www.youtube.com/watch?v=Q33A896FvLQ&feature=player_embedded

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.Prosinec.2011 v 11:18

Časo-prostorový tunel, spojuje vše do tady a teď.
18.12.2011- Féva : Dnešným dňom sa začala trhať trojdimenzionálna blana. Rozhorieva sa plameň - žiara - nad hlavou v zmysle vedomia. Prepojením s čakrálnym kanálom multidimenzionálneho: "Ja som človek svetelný - Homo Lumen." Predstavte si to ako sviečku, ktorej knôt prechádza Vašou chrbticou a vyčnieva nad úrovňou 7. čakry. Plameň sa z tohto miesta začína rozohrievať expanzívne do všetkých strán. Rozhorievajúcou sa "sviečkou" - expandujúcim ohňom vedomia - vstupujeme medzipriestorom do dvoch časopriestorových dimenzií (ako aj v rámci mozgolebečných štruktúr medzi pravou a ľavou hemisférou) do jednopólovosti novej dimenzie. Absolútnou rovnováhou dvoch dimenzií. Tým aj absolútnou rovnováhou pravej a ľavej hemisféry. Všetko sa deje súčasne. Mikrokozmicky aj makrokozmicky. Prepájaním cez čakrálny kanál hviezdneho systému galaxie. Vytvárajúcim sa novým svetelným spektrom nad hlavou. Vstupovaním do nového vedomia návratom k prapodstatnu. Trhaním interdimenzionálnej blany času, čiže vedomia.

17.12.2011 - Kolektívne vedomie je nastavené. Láska prúdi vašim srdcom, začína čas lásky a očista starej reality. Buďte láskou, ktorou ste, v tichu a v srdci. Vstupujeme do zatiaľ najvyššej vibrácie svetla. Bude sa to odzrkadlovať v pohybe zemskej kôry a v sopečnej činnosti. Prosím veľmi sa "nerozrušujte" vianočnými prípravami :) nestresujte sa viac než "musíte". Je len tu a teraz. Dýchajte, ste piesňou Slnka nového veku. Otvorte svoje srdce ako slnečnica k slnku a staňte sa láskou ktorá drží vesmír v jednote.

15.12.2011 - Dnes sa dolaďovala a ukotvovala komunikáciou najvyššia frekvencia, ktorá prúdila od polnoci 12.-14.12.2011 skrz priblíženie a vzájomné pochopenie dvoch vrstiev vedomia, teda 3D/5D "dožehlenie", dočítavaním týchto polarít. Len blízkosťou cez srdce tvorím jednotu. Len láska tvorí lásku. Len z lásky vzniká láska. Napĺňam sa svetlom po okraj srdca, po okraj hlavy, aby bolo moje svetlo vidieť pre všetkých kto sú jednotou srdca. Pustením starej vrstvy dogiem si dovoľujem vidieť, počuť a hovoriť svetlo. ...

16.12.2011 (video): http://www.youtube.com/watch?v=ZUhkG06OVMg
16.12.2011 (text): http://www.anjelska.sk/index.php/feva/136-feva-16122011


Mnohem více naleznete na: http://www.anjelska.sk/

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Prosinec.2011 v 12:31

Díky protržení této membrány se již každé bytosti otevírá cesta k naprosté svobodě, neboť se tím obnovuje spojení s multidimenzionálním projevem naší existence, což nás spojuje s pravými duchovními a harmonickými úrovněmi existencí.

Z důvodu existence této membrány bylo totiž téměř nemožné, aby se zemřelé duše dostaly nad čtvrtou dimenzi (tedy do pravých duchovních úrovní existencí) a tak proto existoval koloběh reinkarnací, neboť z astrálu byla duše opět seslána do další inkarnace. Že by to byl negativními bytostmi důmyslně vymyšlený systém jak násilně udržet duše v tomto světě, aby měli komu vládnout a kdo na ně dělat.

PS: Odpovědi si už udělejte každý sám, ale faktem je, že čím více se budou zvyšovat frekvence tohoto časoprostoru, tím více budou bytosti temnoty z tohoto světa všemožnými způsoby odcházet, čili budou i vymírat.

Komentář přidal(a) grétka dne 20.Prosinec.2011 v 23:15

V noci sa mi snivalo, ze som bola na sneme dusi, kde sa tie duse rozhodovali, ci ma prijmu alebo nie a prijali ma.

Mala som z toho rano dobry pocit, lebo verim, ze aspon v sne som sa s nimi naozaj stretla. 

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 21.Prosinec.2011 v 1:01

Féva 20.12.2011 - Je čas na oslavu pred oslavou svetla.
http://www.youtube.com/watch?v=A8OMkoFQpZE&feature=youtu.be

Vy jste tvůrci Nové Doby! Jak na to je uvedenoZDE.

Loučíme se s tebou temnoto jednou pro vždy, neboť letíme do světla.

Diamantové srdce: Kuthumi - 4:4 Slavnost Smaragdového paprsku. Texty jsou uvedeny ZDE.

Komentář přidal(a) Ywet dne 21.Prosinec.2011 v 16:37

Grétka, teší ma, že si zažila prijatie :-)
Lumír ... Féva 20.12. cca 4,54 Zem nepoletí ako kus hmoty, roztiahne krídla a vzostupom sa začlení do nového času... 12*12 som mala tú česť, ich vidieť. Roztiahnuté, veľké, zlaté, pripravené k odletuuuuuu :-)
To je fajn, Ren, keď v snoch stretávaš a vyrovnávaš vzťahové záležitosti. V správnej chvíli, tak doriešiš všetko potrebné.

Komentář přidal(a) Ywet dne 21.Prosinec.2011 v 18:06


Dva dni mám novú lásku :-) octahedron fluoritu

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 25.Prosinec.2011 v 23:02

Féva 25.12.2011
http://www.youtube.com/watch?v=0W-ITEZ_4S8&feature=player_embedded

Féva 24.12.2011
http://www.youtube.com/watch?v=M8T0zs6gqTI&feature=player_embedded

Féva 21.12.2011 http://www.youtube.com/watch?v=oXltRboeta8&feature=related

A JE TO TADY !!!
Náš multi-dimenzionální projev existence se opět obnovuje a to jak u lidí, tak u planety a všeho co na ní a uvnitř ní je - existuje. Celý článek (a další videa od Févy, ze dne 27.a 28.12.2011) je uveden ZDE.

Další videa a texty od Févy, související s výše uvedeným textem, jsou uvedyny ZDE.

Vy jste tvůrci Nové Doby! http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/vy-jste-tvurci-nove-...

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 4 hodinami
Uživatel Kidak přidal komentář k příspěvku do blogu Provokace ukrajinských úřadů o 'zvěrstvech Rusů' budou brzy široce rozšířeny v západních médiích a v různých zdrojích na internetu." uživatele Ina Obr.
"Jejich čas se krátí a oni to dobře ví. To co dělají je čiré zoufalství z prohry, která se blíží čím dál rychleji. A tím nemám na mysli jen Ukrajinu!"
před 19 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Covid-19 není nemoc, je to zločinecká organizace ! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Grafen není zmíněn, protože je "obchodním tajemstvím" a také proto, že se jedná o vysoce škodlivý prvek !!!!!!!!!!! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Klony, umele duse , cipy a Cervena Kralovna superpocitac pro jejich rizeni uživatele Uno Universus
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu RIdi planetu a lidi komputer? uživatele Uno Universus.
21.6.
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Klony, umele duse , cipy a Cervena Kralovna superpocitac pro jejich rizeni

  Umělá inteligence, klony, umělé duše a čipy: Mimozemská zpráva Zemi (Biologie 3)Biologie IIIKlony, umělé duše, umělá inteligence a čipyV první části jsem zhruba popsal, jak taygetejská věda chápe, jak se hmota, potažmo DNA, projevuje zásahem…Zobrazit další
21.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
19.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Dává světu šanci vidět, co je možné s dnešní technologií ! uživatele Ina Obr
19.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel videoklip uživatele Jozef Wolf v komunitě Facebook.
19.6.
Tibor Lapoš si oblíbil(a) video uživatele Jozef Wolf
19.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel videoklip uživatele Jozef Wolf v komunitě Facebook.
19.6.

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby