* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

"RYCHLÁ CESTA K VLASTNÍMU MISTROVSTVÍ" 


Poselství od Archanděla Michaela, duben 2011
Přijala Ronna Herman

 


Moji milovaní bojovníci Světla, již není doba pro bázlivá srdce
, je čas přestat tápat v Duchovnu.
Mnozí z vás byli dosud nedůslední ve svém úsilí probudit moudrost své Duše a svého Vyššího Já. Je čas zažehnout své srdce silnou touhou dosáhnout Vlastního Mistrovství a stát se Hledačem Duše namísto hledače požitků. Tajemství, jak přestát dramatické změny a transformační zmatky, jsou vám neustále odhalována. Musíte si však dát tu práci a sami se snažit osvojit si dostupné metody, které neselžou. Jen tak budete moci úspěšně plout na hřebenu vlny změn během nepokojných let, které vás čekají. Je čas OPUSTIT TO STARÉ A DÁVAT PROSTOR NOVÉMU. Zdokonalení a zjemnění každé  části / Jiskry Božského vědomí i každé dimenze vede ke zrychlení, neboť tím se zmírněné Světlo Nejvyššího Stvořitele šíří do všech koutů projeveného stvoření v tomto Pod-vesmíru.

Je čas, abyste vy i jiní pracovníci Světla zjistili, kde je při této vesmírné události expanze a růstu vaše místo. Právě toto je chvíle, na kterou jste se připravovali během tohoto života i během mnoha životů minulých. Vás, kteří svědomitě usilujete o dosažení Mistrovství, abyste se mohli stát Světovými Služebníky Světla, je teď zapotřebí více než kdy dříve. Nyní je čas, abyste prohlásili: Budu se snažit stát se ODVÁŽNÝM SVĚTLONOŠEM, abych k sobě přitahoval největší možné množství Světla Stvořitele a vyzařoval jej dále světu i celému lidstvu.“

Takto kolem sebe, svého domova i svých milovaných vytvoříte sloupec harmonických frekvencí Světla vyšších dimenzí. Tím, že získáte schopnost přitáhnout k sobě větší a větší množství podstaty Božského Světla, bude oblast vašeho vlivu růst a šířit se až donekonečna. Vaše Světlo se časem spojí s frekvenčními vzorci vašich duchovních bratrů a sester, kteří jsou také odhodláni stát se Světlonoši. Jsou mezi vámi mnozí, kterým se již této Bohem dané schopnosti podařilo dosáhnout a kteří teď přinášejí změnu.

Jak již sami víte, na vaší planetě se šíří nepokoj a zmatek, vzrůstají a nevynechají žádnou zemi ani lidskou rasu. Cítíme, že jste zneklidněni a je to tak správně, neboť přichází zásadní období pro Zemi, pro lidstvo a všechno živé na planetě. Proto mi dovolte, abych vám znovu připomněl, co pro vás je a není vhodné jako pro Mistry spolutvoření. Víme, že nejsilnější touhou vašeho srdce je pomoci lidem v bolesti a nouzi, a přesně tak by to mělo být. Jsou mezi vámi ti, jejichž posláním je být činný buď v ochraně, péči, uzdravování či pomoci při zmírnění utrpení těch, kdo to potřebují. Někteří z vás budou povoláni přímo do středu nepokojů a další budou muset činit zásadní rozhodnutí, kam dále směřovat a kde dále působit během rozličných situací a dramat, která se před vámi budou stále odehrávat. Jiní budou pomáhat sdílením svého bohatství, to je také v pořádku. Avšak většina z vás, zvláště ti, kdo přijali frekvence vyšších dimenzí za svou realitu, bude svým způsobem stát mimo tato stresující dramata. Je proto navýsost důležité, abyste zůstali ukotveni ve svém srdci a soustředili se na svou Duši. Díky tomu budete moci šířit největší možné množství Světla, naděje a harmonie ze svého CENTRA SÍLY solar plexu směrem do neklidných astrálních plání vědomí i do středu srdce vaší matky Země. Vy, Hvězdná Semínka, máte schopnost pomoci Zemi vymanit se z pout negativity a přispět k její snaze odlehčit své břímě, harmonizovat své aurické pole a zaujmout v rámci sluneční soustavy nové místo, které jí náleží.

Díky vám, odvážným Duším, kterým se říká průkopníci či předvoj pracovníků Světla, byla zlatá cesta jasně stvořena a vyznačena. Také postupně pomáháte mezi námi navzájem otevírat brány komunikace, abychom vám mohli poskytnout všechny informace potřebné k tomu, rychle projít procesem vzestupu a vstoupit do další úrovně vědomí. Tím způsobem necháte daleko za sebou náhlé změny, negativitu i zmatek nižších, nevyrovnaných dimenzí, ze kterých se nyní lidstvo snaží vyprostit, a nebudete již jimi ovlivňováni. Přišel čas, kdy bude každý z vás vyzván, aby projevil a podělil se o svou osobní moudrost, získanou předlouhou zkušeností na Zemi. Vcítíte se také do pokladnice moudra, kterou jste si přinesli ze vzdálených koutů vesmíru a která je nyní uložena ve vaší Svaté Mysli.

Těm z vás, kdo věrně sledovali naše učení, je nabízeno to, co lze nazvat rychlá cesta k Vlastnímu Mistrovství. Náš milovaný posel, Ronna Herman, laskavě svolila, že se ujme úkolu představit a zpřístupnit vám vhodná, rozšířená učení univerzální moudrosti, která byla původně vyhrazena pouze pro ty nejpokročilejší učedníky, působící v úkrytech a tajných školách moudrosti. Všichni právě teď procházíte procesem vzestupu, každý na vlastní úrovni. Každý den, když vykonáváte své povinnosti a čelíte svým každodenním výzvám, dochází ve vás k učení a k zasvěcování. Vše, co bylo dříve skryto, se nyní dostává do Světla uvědomění, aby to bylo buď napraveno, odstraněno, či v některých případech zesíleno.

Pro vás, kdo pevně kráčíte po cestě, také přichází čas vybudovat si bližší vztah s vašimi ochránci a andělskými učiteli z vyšších sfér. Množství částí vašeho Vyššího Já čeká na to, až tato pokročilá učení i nově dostupné vyšší frekvence Světla přijmete za své. Telepatická komunikace s Bytostmi Světla z vyšších sfér je jedním z vašich vrozených fyzicky smyslových darů. Teď je čas tato nadání a tyto dary znovu uchopit, milovaní. Vyzýváme vás, abyste se učili a meditovali o pokročilých učeních, která poskytujeme vám, kráčejícím pevně po cestě, dokud se trvale nezapíší do vašich myslí a nestanou se součástí vašeho vyššího vědomí. Zázračnost darů a schopností, které na vás ještě čekají, naprosto převáží úsilí, které vynakládáte, abyste jich dosáhli.

Stále více Duší právě naslouchá pohnutkám svého Duchovního Já a vykračuje na cestu uvědomění. Tento krok často započíná temnou noc Duše, kdy tito lidé čelí pokřivením vědomí, která si sami způsobili, a v plné síle pociťují břímě Zákona Kruhu neboli Karmy. Jak je vám známo, toto není žádný trest, i když se to tak zpočátku může zdát. Je to příležitost pro každého člověka, aby se obrátil, odhodlaně čelil sám sobě a upravil a harmonizoval nesouladné frekvenční vzorce, které si sám vytvořil.

Na vás i na Zemi nepřetržitě dopadají vyšší a čistější energie. Následkem toho se mnozí z vás ocitají v emocionálním napětí a v zakřiveních astrální roviny, která se skládá ze sedmi podúrovní čtvrté dimenze. Je nutné nad těmito emocionálními úrovněmi získat kontrolu a navrátit je do přijatelných mezí polarity. Tento úkol je jedním z nejtěžších, které kdy budete mít na cestě vzestupu do páté dimenze plné vyrovnanosti a klidu. Je načase vyčistit a opustit hluboko zakořeněné zbytkové energetické vzorce, aby bylo možné plně přijmout vyšší frekvence Světla.

Vězte, milovaní, že máte zlatou příležitost jednou provždy opustit tyto tíživé energie, které jste si s sebou nesli jako nadbytečná zavazadla po mnoho tisíc let. Postavte se jim čelem, zpracujte je a buďte svědky toho, jak se přeměňují v esenci čistého Světla. Během tohoto děje se budete cítit LEHČÍ A JASNĚJŠÍ díky tomu, že překročíte most k vyššímu vědomí, do sfér zázračných možností.

V každé fázi duchovního uvědomění a pokroku je vám k dispozici nepřeberné množství informací, neboť ti odvážní, kteří jdou před vámi, mají možnost přístupu k vyšším a jemnějším úrovním vznešených Síní Moudrosti a přijímají pokročilá učení od Bytostí Světla. Mnohé informace, které jsou vám poskytovány, jsou přínosné a láskyplné, avšak některé z nich jsou matoucí a zkreslené. Proto vás nabádáme, abyste využili svých rozlišovacích schopností a určili, co přijmete za svou pravdu. Některé informace podněcují vaši představivost a vy se sami sebe ptáte, zda někdy vůbec budete schopni dosáhnout takové úrovně vědomí, jaká je vám popisována. Poté, co jste tak dlouho byli odděleni od svého zdroje, cítíte nesmírnou touhu poznat vše, co poznat lze, abyste co možná nejdříve došli až k výšinám osvícení. Avšak buďte si prosím vědomi toho, mí drazí přátelé, že po cestě musíte postupovat krok po kroku, plně se naučit každé lekci a opustit to, co vám již není vhod. Teprve poté budete vedeni do dalších otevřených dveří záře a jasu, a dojdete postupně k nekonečně rostoucím úrovním Božího vědomí. Je to cesta, která nikdy nekončí. Vždy se před vámi objeví nové zkoušky, nové příležitosti a úžasná nová dobrodružství a prožitky.

Toto je pro Zemi i pro lidstvo přelomová doba, neboť vše, co již neslouží nejvyšším účelům, je postupně odstraňováno či přeměňováno. Navazujete nová spojení a budujete Duhový Most, který vás i vaši Zemi, sluneční soustavu i tuto galaxii dovede k nové jasné budoucnosti. Je na každém z vás, jak snadná či obtížná tato cesta bude. Drahá srdce, mějte prosím stále na paměti, že váš úspěch je zaručen, ovšem záleží jen na vaší volbě, jak dlouho vám bude trvat, než ke svému dalšímu cíli dojdete.

Víme, že není tak těžké povznést se nad pohromu či nepříjemnou situaci, pokud se odehrává na druhé straně světa. Avšak pokud se jedná o vaši zemi, vaše město, či pokud to ovlivňuje vás samotné a vaši rodinu, je to mnohem těžší. Takto přichází skutečné zkoušky mistrovství. Dokážete zůstat ukotveni ve středu svého Svatého Srdce a spolehnout se na své přátele z vyšších sfér, že vám pomohou projít tmavou nocí rozvratu do svitu nové jasné budoucnosti bez ohledu na to, co se stane vám nebo vašemu okolí?

Mnozí se ptají: „Jak můžeme pomoci?“ Především jděte příkladem a nechte své Světlo zářit tak, aby jej všichni viděli a mohli jej procítit. Scházejte se při skupinových meditacích, snažte se trávit co nejvíce času v nebeské Světové Pyramidě v páté dimenzi a přispějte svými jedinečnými energiemi a svou Láskou/Světlem k nejvyššímu dobru. Usilujte o to, abyste přijali co nejvíce vesmírného Světla a tím ukotvili Pevné Částice Božího Světla v místě, kde žijete. Zhmotňujte si v duchu velkolepé krystalické pyramidy Světla, vytvářené v páté dimenzi mnohými skupinami pracovníků Světla, a propojte se v nich všichni ve společné meditaci za účelem šíření největších možných Světelných vln. Tyto vlny, vytvořené pro nejvyšší dobro všech, s postupem času projdou všemi zeměmi a probudí tím masy – pročistí a srovnají negativní energie, které sužují každou zemi a její lid. Vězte, že všechny země i národy jsou jedinečné, neboť byly stvořeny s rozličnými vlastnostmi, touhami, možnostmi i smutky. Každý z vás se záměrně narodil v místě, kde můžete přinést největší užitek a sloužit nejvyššímu dobru. V nitru svého mozku i své Duše máte vibrační Krystalická Semínka, která napomohou vám, vaší zemi i jejím představitelům v přístupu ke Světlu Pravdy, Moudra a Ochrany.

Mí milovaní bojovníci Světla, žádáme vás, abyste nezavírali svá srdce. Neskrývejte se ve strachu a pocitu beznaděje. Na Zemi i ve vyšších sférách dochází k velkolepým událostem, které jsou mimo vaše chápání. Vzpomínáte si, kolikrát jsme vám již naznačovali, že „z rozvratu vzejde nový svět“? Nechceme po vás, abyste zmírňovali ohromnou tragédii, ke které právě došlo, nebo trápení, kterým teď mnozí prochází. Avšak nikomu není ku prospěchu, když zůstanete v pasti negativity, strachu a zmatku iluze třetí a čtvrté dimenze. Nedovolte, aby se vaše mocné myšlenkové formy a náboje vrátily do vzorců nižších vibrací, které oblakům temnoty jen dodávají více negativní energie. Místo toho dejte své Lásce a Světlu křídla a vypusťte je do místa rozvratu, do srdcí těch, kdo rozvrat způsobují, a pak sledujte, jak je temno pomalu přemoženo Světlem.

Slibujeme, že vás budeme podpírat a posilovat naší láskyplnou energií a napomáhat vám i v nejtemnějších chvílích. Světlo a Láska všeho Stvoření, spolu s vaší silnou, neochvějnou pílí, nakonec zvítězí. Já jsem navždy vaším milujícím přítelem a ochráncem.

 

JÁ JSEM Archanděl Michael.

© www.ronnastar.com

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zobrazení: 1212

Komentář přidal(a) Marcela dne 13.Duben.2011 v 13:53
Děkuji Lumíre,díky archandělu Michaelovi za toto vedení a za jeho upozornění.Právě jsem si prošla něčím co bych nenazývala právě za pozitívní.Je velice těžké,když se tělo začne chovat úplně jinak než co je běžné.Dělala jsem všechno možné,ale jakoby vše přestalo fungovat.Ano jsem zpátky a já ted děkuji za tuto zkušenost.
Komentář přidal(a) Rhodes dne 14.Duben.2011 v 21:52

6.) Mozek neexistuje kdo bude chtit jednoduse mu to dokazu( ze se jedna jen o iluzi)

ano viem o tom ze mozog je len iluzia ale bol by som rad keby si mi to dokazal :))

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 15.Duben.2011 v 19:41
VEŠKERÁ tzv. hmota, tedy i mozek, je pouhá iluze a pokud to chcete dokázat, tak se o tom po 21. 12. 2012 sami přesvědčíte. Takže kdo si počká, ten se dočká :-)
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 16.Duben.2011 v 18:12
Zrovna jsem do mailu psal toto:

Pra-světlo je vnitřní spirituální podstata (pasivní, nic netvořící pouze existující vše-vědomí Absolutna), ze které je naprosto vše stvořeno a prýští z vnitřních světů, přes nulové body, ven do prostoru. To znamená, že pramení zevnitř do prostoru z kteréhokoliv centrálního slunce, např. galaktického nebo z osobního duchovního srdce, což je taktéž centrální slunce, ale v miniaturní podobě. Z této světelné spirituální podstaty (což je energie nepolarizovaného světla) jsou pomocí vůle (Jang) a přání (Jin) následně tvořeny hmotné těla jednotlivých existencí a to ať už se jedná o atom, rostlinu živočicha anebo galaxii či vesmíry. Zkrátka a dobře, všichni a všechno jsou odštěpky - jiskry kosmického věše-vědomí, které se pomocí vůle a přání zhmotňuje do nejrůznějších vnějších projevů existencí.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 5 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Zit od vyplaty do vyplaty nebude za co, protoze penize odejdou na vecnost

        5D technologie přicházejíMilé sestry a bratři planety Země,Jsme tu, abychom vám poděkovali za váš krok k projevení vašeho přání osvobodit se od ovládání prostřednictvím programování mysli negativními silami.Jsme tu, abychom vás vedli ke…Zobrazit další
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. uživatele A.Z..
"* Názor hlavy státu na uprchlickou krizi, aneb co si o Miloši Zemanovi myslí Britové? Více v článku: Zeman hvězdou britských zpráv: Co si myslí Britové o našem…"
včera
Metatronka je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu 12 000 let stará síť tunelů uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu "Protiepidemická opatření uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

"Protiepidemická opatření

BOMBA !!!"Protiepidemická opatření píšeme na politic. zakazku..QANON CZ SK 15.9.2021 PROSÍME O SDÍLENÍZobrazit další
středa
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
13.9.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
13.9.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
13.9.
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie tvořivého vědomí, tzn. ze světla uživatele Zlaté Živé Světlo
13.9.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
13.9.

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby