* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Osudové omyly týkající se roku 2012 a planeta Zeme (1/2)

Osudové omyly týkající se roku 2012 a planeta Zeme (1/2)

Clánek staršího data stejných autoru, jež publikovali analýzu Mimozemské vlivy se tentokrát zamýšlí nad "apokalyptickou" budoucností roku 2012 (clánek byl psán na jare roku 2011). Velmi zajímavé je psaní o ctvrté dimenzi, která v tuto chvíli stojí v ceste rade vzestupujících jedincu.

(Informace shromáždené hlavne z hojivých a badatelských sezení, autori Franz Erdl a Martina)

 

Když jsi ve válce a myslíš si, že neprítel prijde zepredu, on ale prijde zezadu, pak je to omyl, který te muže zabít. Presne o takové omyly jde tady; omyly rozhodující o živote nebo smrti; ba co ješte horšího, mohou privodit zánik lidské rasy.

 

Naše situace je extrémne nebezpecná, ale je nebezpecná jinak, než se domníváme. Tuto past stavely dlouho žijící bytosti vysoce inteligentních, mimozemských ras dlouhá tisíciletí. A tady je hned jeden duležitý bod:

  

At se v letech 2011 a 2012 stane cokoli,

bylo to naplánováno zlovolnými, vícedimenzionálními bytostmi*

a jimi to také bude provedeno.

  

(* bytosti, démoni, mimozemštané atd.)

 

Zeme (Slunce, Vesmír atd.) nemají žádné prirozené cykly s katastrofálními úcinky (nikdy také ješte nedošlo k žádným prirozeným katastrofám – o tom více pozdeji). Mužeme se tedy zbavit vetšiny svých vyvolaných strachu z cyklicky se vracejícího prepólování planety, z cyklických monstrózních erupcí Slunce, z planet, které se k nám príliš priblíží atd. Stejne tak nemají prirozený puvod klimatické katastrofy, zemetresení nebo tsunami s katastrofálními úcinky na lidi. Tedy ješte jednou: neexistují žádné prírodní zákony, které by vyvolávaly katastrofy. Vetšina vedcu jsou hypnotizované opice, které prestaly chápat, co je prirozené. (Já mimochodem pocházím také z oblasti prírodních ved, vystudoval jsem elektroniku. Chci tím ríct, že tomuto svetu nejsem cizí.)

 

Rovnež tak málo jsou apokalyptické jevy naplánovány naším Božím puvodcem. Kdyby tomu tak bylo, nemohli bychom prece proti tomu delat vubec nic. Pro mimozemštany bylo extrémne snadné poslat cloveku apokalyptické vize a potom zajistit, aby tyto vize byly vepsány do bible. Bylo to stejne prosté jako dát Mayum jejich kalendár nebo jiným kmenum jejich vize konce casu. Ani neuveríte, jak snadné to bylo.

 

Je tolik ruzných filozofií konce casu, že je pro me težké udelat pro všechny jejich skupiny logicky smysluplné poradí vysvetlení. Doufám ale, že po prectení celého tohoto clánku se jednotlivé kousky té skládanky složí dohromady.

Osudové omyly týkající se „astrální úrovne” neboli „ctvrtého rozmeru”

 

Když jsem ješte v Nemecku chodil na semináre, jedno channelingové médium mi reklo: “Lécíš stále ješte ve 4. dimenzi! Musíš vzestoupit!” Vím, že mnozí duchovní lidé mluví o „nízké”, „temné” ctvrté dimenzi. Tato dimenze je tady pro ty zlé, ale my, duchovní lidé, již brzy vzestoupíme do páté dimenze. Také David Icke tvrdí tuto nebezpecnou lotrovinu. Pomalu zacínám chápat, proc mu dovolili být tak dlouho úspešný pred velkým publikem. Totiž proto, aby dnes mohl tomu publiku tuhle nebezpecnou lotrovinu vykládat.

 

Než vysvetlím, co je na tom tak nebezpecné, rád bych neco ujasnil. Vetšinou se zcela prirozene, aniž bychom o tom premýšleli, mluví o tom, že žijeme ve tretí dimenzi. Jak, co nebo kde jsou druhá a první dimenze? To nevím. Myslím si, že výraz „tretí dimenze” byl zvolen proto, že žijeme v trojrozmerném svete, pokud je to vubec pravda. Ale to nemá ani v nejmenším co delat s duchovními rozmery. Jedno médium mi jednou vysvetlilo, že první dimenze prý je hmota. Druhá dimenze je prý vedomí rostlin a tretí dimenze je vedomí zvírat a lidí. Já to považuju taky za lotrovinu, ale ne tak nebezpecnou.

 

Umím se také vyrovnat s tím, že budu naši skutecnost nazývat tretí dimenze. Ale ted ji radeji nazývám „naše skutecnost”. A v naší skutecnosti existují hmota, rostliny a živocichové, jmenovite vše, co je vytvoreno z hmoty, kterou jsme schopni vnímat.

 

Obecne se vedomí o naší skutecnosti nachází v astrální rovine (ehm, ve ctvrté dimenzi). Vedomí hmoty, vedomí rostlin a jejich prírodních bytostí, vedomí zvírat a vedomí cloveka v podobe astrálních bytostí a astrálních energií. Naše vedomé myšlení je ale, jak se zdá, od astrální roviny oddeleno. V astrální rovine jsou energie cloveka, jeho city, jeho programy, jeho problémy z drívejších životu, pokud jej ješte tíží. Nachází se tam prakticky všechno, ale nejsou tam jeho vedomé myšlenky. Domnívám se, že ty jsou v jiné rovine.

 

Vše, co je a co se deje v naší skutecnosti, je a deje se prostrednictvím tech energií, které jsou v astrální rovine. Nemuže se stát nic, když k tomu v astrální rovine není obsažena príslušná energie. Kdo chce v naší skutecnosti neco zmenit, musí nejak, vedome nebo nevedome, zmenit astrální rovinu. Skutecnost a astrální rovina, to je jako pocítac a software. Bez software je pocítac mrtvý. Bez astrální roviny je mrtvá i naše skutecnost. A dále: je-li astrální rovina plná dáblu, naše skutecnost se tím mení v peklo. Je-li astrální rovina plná andelu, naše skutecnost se tím mení v nebe, v ráj.

 

Duchovním lidem je ale obsáhle zvestováno, že astrální rovina je nízkohodnotná rovina urcená pro temné bytosti. K ní se clovek nemá snižovat. V pozadí je tady jasný zámer vzít nám možnost ovlivnovat naši skutecnost. Je pravda, že v astrální rovine nyní panují temné bytosti. Ale tato skutecnost je predkládána tak, jako by astrální rovina byla pro ty zlé bytosti tím správným místem. Jako že bychom je tam meli zavrít a hotovo. A my se pak vydáme do páté dimenze, že?

 

Ano, kdo verí, že brzy vzestoupí do páté dimenze (pricemž ovšem nikdo nemá skutecné ponetí, co ta pátá dimenze je), ten muže naši skutecnost vcetne astrální roviny dát proste nekam do pozadí. Ale tato teorie spocívá na slibech duchu obdržených pres média a pres jejich channeling.

 

Na jiném míste ješte ukážu, jak lze prokázat, že to celé je podvod. Nyní bych nejprve ukázal, že na základe tohoto zpusobu myšlení svoji skutecnost, tohle boží Stvorení, prenecháváme tem temným mocnostem.

 

Vím, že kdo zanícene a fanaticky verí ve vzestup, verí, že to tak být musí. Na Zemi pak totiž dál budou žít už jen hloupí a zlí lidé a ti pak budou to zdejší peklo potrebovat, aby se tady ucili. Takže, tohle není muj zpusob uvažování a v prubehu tohoto clánku by se ješte melo ukázat, proc to tak být nesmí. V žádném prípade nesmíme svoji skutecnost prenechat dáblum a príšerám. Je jejich plánem prevzít naši skutecnost a ješte další skutecnosti. Chtejí prevzít všechno, a cím víc toho už mají, tím snáz v tom pokracují.

 

Jiné skutecnosti? Ano, je mnoho jiných skutecností. Na planetách našeho Slunecního systému jsem ty jiné skutecnosti videl. Videl jsem tam lidi, kterí vypadají presne tak jako my. Mají tam budovy, mesta atd. Ale videna našima normálníma ocima pro tri rozmery je ta planeta naprosto neobyvatelná, holá a životu neprátelská. Také na naší planete jsou jiné skutecnosti. Pomysleme na pro nás neviditelný lid žijící na ostrove Island. Všechny tyto skutecnosti jsou pres astrální rovinu vzájemne propojeny. Všechny tyto bytosti proto také mužeme pres astrální rovinu kontaktovat.

 

Jestliže tedy tem temným bytostem svoji skutecnost prenecháváme, ony tím získávají solidní základnu pro to, aby ve spolecné astrální rovine okupovaly jiné skutecnosti.

 

Myslím, že je mnoho astrálních rovin a k nim príslušejících skutecností.

 

A jak to je s temi jinými dimenzemi? S temi vyššími dimenzemi? Rád bych k tomu rekl tohle: už od pradávna nám bytosti, které mají vyšší schopnosti a lepší techniku, než máme my, umely vnucovat urcité dojmy. V tom je prícina toho, proc ješte dnes spousta lidí zvestování od takzvaných vyšších bytostí stále príliš snadno akceptuje. Výpovedi o vyšších dimenzích pricházejí vetšinou práve takovými cestami, od takzvaných „vyšších“ bytostí, od „vzestoupivších mistru“ atd. Jsem presvedcen o tom, že jiné dimenze jsou, ale neumím si je predstavit. Jsem však velmi opatrný vuci tomu, abych prijímal jakékoli channelingem predávané úkoly, a také vuci tomu, abych veril tomu, co se dochovalo jako dávné ústní podání a jako prastaré texty (manipulace nebyla vynalezena až v naší dobe).

 

 

 

Zeme a zemnení

 

V mnoha seminárích pro duchovní lidi se ríkalo, „ted dostaneme neco k jídlu, to je dobré pro uzemnení“. Dodnes nevím, zda to je pravda. Myslím, že pokud jde o uzemnení, panuje velký zmatek a já sám si nedovolím tvrdit, že vím, co to je. Když se soustredím na vedomí Zeme, nekdy se mi podarí uzemnení presne cítit. Energie pri nem vchází do chodidel a do nohou a stoupá až do zadku s nejvyšším bodem uprostred spodní cásti pátere. Neumím vysvetlit, co je uzemnení, stejne tak, jako neumím vysvetlit, co je láska. Ale jedno je jisté: „uzemnení je extrémne duležité“, a proto bych zde rád nakupil vše, co o nem vím.

 

Vím napríklad, že vetšina lidí automaticky má urcité uzemnení, ale že se usilovne pracuje na tom, aby se naše uzemnení zhoršilo. Patrí to k plánu temné strany na prevzetí naší Zeme.

 

 

 

Zeme

 

Pro uzemnení je velmi duležité rozumet Zemi. Zeme není nejaká hrouda hmoty ve Vesmíru, která se pohybuje a mení výlucne podle fyzikálních zákonu. Fyzikální zákony sice hrají urcitou roli, ale Zeme je v prvé rade astrální bytost tak, jako i my jsme v prvé rade astrální bytosti. Nevím, co ješte je Zeme, každopádne je duležité chápat ji jako astrální bytost. Jako taková má city. Vnímáme s úžasem, že Zeme má velmi intenzivní city. Astrální bytost Zeme pod negativními energiemi trpí. Trpí, když dochází ke katastrofám, které ubližují živým bytostem. Trpí spolu s námi. Je empatická. Vždy jsme to tak vnímali.

 

(Kdo je sám o sobe empatický a se Zemí spjatý, ten to objeví. Vím, že mnozí empatictí lidé casto nevedí, odkud který jejich pocity pocházejí. Není také divu, pri tolika existujících vlivech. Je možné, že vnímají city Zeme, ale vubec je nenapadne, že by to city Zeme mohly být.)

 

Chápete, co to znamená? Znamená to, že Zeme nechce žádnému cloveku ublížit. A tím nám musí být jasné, že zemetresení, tsunami, katastrofální pocasí, které lidstvu zpusobují velké škody, nezpusobila naše planeta Zeme. Vážná zemetresení nejsou prirozené události. Zeme by naprosto byla schopna posouvat svoje pevninské desky jemne, aniž by pritom zborila jen jediný dum. Rovnež tak se muže starat o vyvážené pocasí. Že presto dochází k velkým, nicivým katastrofám, jimž Zeme nedokáže zabránit, je vinou nakupení negativních energií. To nakupení má nejméne dva duvody:

 

dlouhodobá práce na tom nám neprátelských mimozemštanu a jejich pomocníku a otroku.

To, co jsme vytesnili ze svého vedomí a co se nekde nahromadilo.

Ta spousta vedeckých teorií (zcásti i alternativních) o zemetreseních a tak dále nás vzdaluje od našeho vztahu k Zemi. Uzemnení muže být skutecné jen tehdy, když Zemi plne duverujeme. Musí být naším partnerem proti temné strane. Je naše povinnost (prinejmenším všech, kterí znovu získali cást svých mimosmyslových schopností) tam, kde jsme, Zemi od temných sil osvobozovat. Zeme nás k tomu potrebuje. Jsou místa, kde je mnoho cerné magie, místa prokletá, místa, kde došlo k satanistickým krvavým obradum, místa, kde byly bitvy, místa, na nichž ješte lpí duše atd. To udelali lidé a lidé to musejí zhojit. Pokud tyto energie v Zemi zustanou, umožní to, aby na techto místech docházelo k dalším neštestím. A Zeme sama pritom nemuže rozvíjet a predávat svoji zdravou sílu. Tyto energie jsou chorobne zvrácené a na živé bytosti atd. pusobí nepríznive. Pravá, zdravá puvodní síla Zeme se stahuje daleko zpet.

 

Je treba hojit a kdo hojí, zlepšuje tím ovšem také svoje uzemnení, svuj vztah k Zemi. (Zajímavá podorbnost: kdo v posledních dvou svetových válkách vrhal pumy, s nejvyšší pravdepodobností pritom ztratil svoje uzemnení. Takové jsou naše zkušenosti.)

 

A jiná nebeská telesa? Žádné z nich není neprátelské. Ani Slunce, ani Mesíc. Ani žádná kometa se podle nejakých fyzikálních zákonu nepriblíží k Zemi príliš a neznicí ji. Slunce nevyšle žádné svoje obrovské výbuchy smerem k Zemi a nezpusobí tak žádné katastrofy. Astrální bytost Slunce by to velmi bolelo. To neznamená, že se žádné neštestí nemuže stát, protože temné bytosti pracují i na Slunci. Netuším, kolik tam toho svedou. Ale budte si vedomi toho, že nejsou žádné prírodní zákony zpusobující katastrofy. Žádné periodicky se opakující události nicící lidi a zvírata. Jsou to výlucne vedomé, zlovolné akce – a vuci nim nejsme bezbranní.

 

(pokracování) Osudové omyly týkající se roku 2012 a planeta Země (2/2) Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 622

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Aký je prechod z 3D - 5D? Čo to znamená? Príde záblesk? Čo hovorí na to Galaktická federácia svetov? Video ZDE."
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu POZOR, důležité upozornění pro včelaře !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

POZOR, důležité upozornění pro včelaře !!!

POZOR,důležité upozornění našeho včelaře !Kdo prodělal Covid., nebuďte nikdy ve včelách sami někde v lese, vždy doprovod a možná i ten, kdo je očkován, by měl mít doprovod, než si to ověříme jak to na nás působí. S pozdravem PrachDobrý den,píši…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Odtajnění západních dokumentů uživatele Ina Obr.
"* Rusko je náš priateľ a väčšina Slovákov vníma Ruskú federáciu ako partnera a nie ako hrozbu, píše Blaha ruskému veľvyslancovi Uvedeno ZDE. * Doporučuji poslechnout si toto:…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Odtajnění západních dokumentů uživatele Ina Obr.
"DOBRÉ TO VĚDĚT A PŘEPOSLAT DALŠÍM PŘÁTELŮM!!! Nejde o dotace, jde o hrubý a odporný nátlak na naši zemi. Snaha manipulovat naši zemi a celé její směřování.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu K Vrběticím uživatele Ina Obr.
"Chcete-li se dozvědět ne-pravdy o Vrběticích a související hysterii a ještě se přitom zasmát, poslechněte si audio: 2021-05-05 – O.Lukáš_ZKUMAVKA_Zkoumáme satirou mainstream Audio ZDE.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jde o naše životy !!! uživatele Ina Obr.
"* Chcete-li se dozvědět ne-pravdy o Vrběticích a související hysterii a ještě se přitom zasmát, poslechněte si audio: 2021-05-05 – O.Lukáš_ZKUMAVKA_Zkoumáme satirou mainstream Audio ZDE.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2021-05-10 – J.Chvátal_261_Umění žít-umění být – Smrt_159min Audio ZDE.* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví),…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2021-05-10 – J.Chvátal_261_Umění žít-umění být – Smrt_159min Audio ZDE.* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví),…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Obrovská síla záměru (7.D), představivosti (6.D) a po-citu (5.D), aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2021-05-10 – J.Chvátal_261_Umění žít-umění být – Smrt_159min Audio ZDE.* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví),…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak získat, vlastnit, mít, umět, vytvářet atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2021-05-10 – J.Chvátal_261_Umění žít-umění být – Smrt_159min Audio ZDE.* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví),…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2021-05-10 – J.Chvátal_261_Umění žít-umění být – Smrt_159min Audio ZDE.* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví),…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2021-05-10 – J.Chvátal_261_Umění žít-umění být – Smrt_159min Audio ZDE.* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví),…"
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Daňovém zatížení pracujících, přečtěte si to pozorně celé, ať jste v obraze !!!

Informace o daňovém zatížení pracujících, přečtěte si to pozorně celé, ať jste v obraze !!!Níže uvedený text není žádná legrace, které se po internetu běžně šíří. Je to smutná skutečnost, kterou si pracující běžně neuvědomují. A přitom jde o jejich…Zobrazit další
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Jde o naše životy !!!

Lidičky, to je hrůza, co se zde děje !!! Lidičky, přestaňte být už konečně neteční a apatičtí !!! Jde o naše životy !!!Je jasné,  kdo za tím je !!!Usiluje se o převrat v naší zemi a zlikvidováníprez. Zemana !!! Lidičky, kde to jsme ??? !!! Kdo zde…Zobrazit další
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Odtajnění západních dokumentů uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Pokud Vám to neotevře oči, tak potom už vůbec nic uživatele Ina Obr
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby