* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času.

5 základních platonských těles.


Hroty posvátné geometrie fungují jako bílé díry, které energii vyzařují (odstředivá, projekční energie - tvořící frekvence Jang, ) a plochy posvátné geometrie fungují jako černé díry, které energii přitahují (dostředivá gravitační energie - tvořící částic Jin), přičemž v jádru středu posvátné geometrie se vše vrací zpět do jednoty, čili do nulového bodu (duchovního srdce), ve kterém je Jin&Jang v rovnovážném sou-znění.


Páry Posvátné Geometrie z níž je tvořena struktuta veškeré hmoty.


šesti stěn                                                                                                     osmi stěn
Jin & Jang párové dvojče 6ti & 8mi stěnu


dvanásti stěn                                                                                            dvaceti stěn
Jin & Jang párové dvojče 12ti & 20ti stěnu


čtyřstěn - Jin                                                                                         čtyřstěn - JangJin & Jang párové dvojče 4 stěnu - Merkaba


dvanásti stěn - Jin                                                                     hvězdný 12ti stěn - Jang

Jin & Jang párové dvojče 12ti stěnu


dvaceti stěn - Jin                                                                        hvězdný 20ti stěn - Jang

Jin & Jang párové dvojče 20ti stěnu


Jin & Jang tvořivý dvou-plamen.


Jin & Jang a společný střed, neboli duchovní srdce, fungují jako tvořivý troj-plamen.


Všechny geometrické útvary jsou uvnitř koule a mají jedno společné jádro - střed.


1.) 6ti stěn (element Země)


2.) 8mi stěn (element Vzduchu)


3.) 6ti stěn vs 8mi stěn (3./4.D duální, založené na uhlíku 666)


4.) 12ti stěn (Pátý element - Spirit)


5.) 20ti stěn (element Vody)


6.) 12ti stěn versus 20ti stěn (5./6.D monoatomické, založené na uhlíku 7)


7.) 4 stěn špičkou nahoru (JANG polovina tvořivého dvouplamene)


8.) 4 stěn špičkou dolu (JIN polovina tvořivého dvouplamene)


9.) Jin 4 stěn versus Jang 4 stěn, čili tvořivý dvou-plamen, neboli Merkaba (4 + 4 = 8)


10.) 12ti stěn - Jin versus hvězdný 12ti stěn - Jang (12 + 12 = 24)


11.) 20ti stěn - Jin versus hvězdný 20ti stěn - Jang (20 + 20 = 40)


12.) sféra - koule (7.D) s veškerou posvátnou geometrií vystředěnou do jednoho společného středu.
(12 + 1 společný střed = 13 + 20 = 33)

13.) Jedno společné jádro - střed pro všechny geometrické útvary (tedy i střed v jádru centrálního slunce vesmírného hologramu) spojuje vše se vším do jednoty a harmonie. V jádru - středu každého hologramu (což jsou zmenšeniny vesmírného hologramu) je energie Jin a Jang v rovnovážném sou-znění a funguje jako nulový bod, fungující jako duchovní srdce, neboli centrální slunce daného projevu existence. Odtud, čili z každého středu hologramu (ve kterém je a musí být aktivní Merkaba) pramení vnitřní nepolarizované PRA-Světlo, které dodává energií do naprosto všeho vně projeveného. Jednotlivé čakry jsou tedy ve své podstatě miniaturní centrální slunce, fungující jako centrální slunce jádra hologramu dané úrovně existence (kterých je v tomto vesmíru 13), přičemž 13tá úroveň (s níž koresponduje 13tá čakra) je centrální slunce tohoto vesmíru, čili střed vesmírného hologramu.

Střed vašeho osobního Já Jsem je vaše osobní duchovní srdce, které je v úrovni brzlíku. Když tento svůj osobní střed propojíte světelným vláknem s jádrem vesmírného centrálního slunce, tak se propojíte se svým multi-dimenzionální Já, čili se všemi svými 13 úrovněmi vědomí a existencí existujících v tomto vesmíru. Průsečíky ve květu života jsou vstupy do hyperprostoru, který spojuje danou existenci se středem - jádrem vesmírného hologramu. Takže pokud chcete čerpat a i vyzařovat vesmírnou životadárnou energii (což je živé tvořivé světlo), tak je třeba udržovat své čakry aktivní a přes ně se napojovat na jádro vesmírného hologramu, čili na Vesmírné Centrální Slunce.

Jak na to, no přeci jednoduše tím, že si začnete představovat, že máte své čakry plně aktivní a že jejich propojení s vesmírným centrálním sluncem je již uskutečněné a začnete to považovat za svou vnitřní, osobní pravdu a již pro vás existující realitu. Uvědomte si, že naprosto vše, tedy jak např. vejce a slepice, byly nejdříve pouhou mentální představou, takže z toho nedělejte žádnou vědu a tvořte.


Tvořivý oheň má 4 hroty Jang a 4 stěny - plochy Jin (2x4 = 8) 12ti stěn má 12 hrotů Jang a 12 stěn Jin (2x12 = 24) 20ti stěn má 20 hrotů Jang a 20 stěn Jin (2x20 = 40) Celkem to je 40 + 24 = 64 + 8 = 72 x 2 = 144.
Od středu vesmírného hologramu je 6 dimenzí "dolu" do částic tvořících hmotu a 6 zrcadlových dimenzí "nahoru" do frekvencí tvořících světlo, které jsou přes nulové body propojeny do jednoty. Čili je 6+1+6 dimenzí = 12 + 1 kolektivní úroveň vědomí.
Nepleťte si úrovně vědomí a existencí (kterých je 13) s dimenzemi.
Sedmá dimenze je kolektivní vědomí celého vesmíru, které je ve všech nulových bodech (které jsou propojeny hyperprostorem) a 8.D je vnitřní, čiré, nepolarizované světlo pramenící ze společného jádra, čili z nitra každého nulového bodu. Související článek: Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.

Světy ve světech a v 13ti úrovních vědomí a existencí.
První dimenze - čakra neboli úroveň vědomí, je vstup do vědomí světů nerostů. Druhá dimenze - čakra neboli úroveň vědomí je vstup do vědomí světů rostlin. Třetí dimenze čakra neboli úroveň vědomí je vědomí světů živočichů. Čtvrtá dimenze - čakra neboli úroveň vědomí je vědomí světů emocí. Pátá dimenze - čakra neboli úroveň vědomí je vědomí světů vibrací, tvořící tvary. Šestá dimenze - čakra neboli úroveň vědomí je vědomí světů mentálních představ. Sedmá dimenze - čakra neboli úroveň vědomí je vědomí světů záměrů. Osmá dimenze je vnitřní, nepolarizované Pra-Světlo pramenící z nulových bodů, které jsou vzájemně spojeny přes "hyperprostor", ve kterém se informace přenáší rychlostí myšlenky. Související článek: Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět zcela svobodnou bytostí - ZDE.

(V tomto vesmíru je 13 úrovní vědomí a existencí, které korespondují s 12+1=13ti čakrami.)

Osmá čakra neboli úroveň vědomí (která je nad hlavou) je předloha pro tvoření těla a slouží jako vstup do všech svých paralelních těl. Devátá čakra neboli úroveň vědomí (která je v úrovni oběžné dráhy měsíce) je předloha pro tvoření planety a slouží jako vstup do všech paralelních Zemí. Desátá čakra neboli úroveň vědomí je předloha pro tvoření slunce naší sluneční soustavy a slouží jako vstup do všech paralelních slunečních soustav. Jedenáctá čakra neboli úroveň vědomí je předloha pro tvoření galaktického slunce a slouží jako vstup do všech paralelních galaktických sluncí. Dvanáctá čakra neboli úroveň vědomí je předloha pro tvoření galaktického centrálního slunce slouží jako vstup do všech paralelních galaxií. Třináctá čakra neboli úroveň vědomí je předloha pro tvoření vesmírného centrálního slunce a slouží jako vstup do všech paralelních vesmírů. Ta 13tá čakra není nahoře, ale uprostřed, čili 6 čaker "dolu", do gravitace Jin tvořící částice tvořící hmotu Jin a 6 čaker "nahoru" do projekce Jang tvořící frekvence emitující frekvence sluncí Jang. Teprve sjednocením frekvencí světla s částicemi hmoty dochází k trans-mutaci hmoty do projevu světlem prosycené hmoty, která je ve světech 5 a vyšších D. Úzce související článek: Transformace a vzestup do 5. a vyšších Dimenzí je o opětovném propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.


V osobním hologramu bytosti ukotvené ve hmotě jsou 3 čakry dolu (do částic tvořících hmotu) a 3 čakry nahoru (do antihmoty, neboli frekvencí světla tvořících auru, neboli světelnou předlohu, čili plán tvoření dané hmotné existence) + 1 společný střed osobního hologramu, ve kterém je osobní Merkaba, která je nosičem osobního vědomí nějaké bytosti.

Hologram bytosti v multi-dimenzionálním projevu existence je 6 čaker dolu (s nimiž koresponduje 6 vláken DNA), do podstaty tvořící hmotné projevy existencí a 6 čaker nahoru (s nimiž koresponduje 6 vláken DNA), do podstaty tvořící jednotlivá slunce (neboli antihmotu) jednotlivých úrovní vědomí a existencí tohoto vesmíru + 1 společný střed osobního hologramu (což je centrální slunce tohoto vesmíru), ve kterém je osobní Merkaba, která je nosičem osobního vědomí tohoto vesmíru. To znamená, že centrální slunce (neboli vně projevený Bůh-Jang&Bohyně-Jin) tohoto vesmíru (což je naše 13tá čakra) jsou tvůrci tohoto vesmíru, přičemž všechny jednotlivé bytost jsou díky své vůli - Jang a svému přání - Jin spolutvůrci nižších pater tohoto vesmíru.

Kolektivní vědomí každé jednotlivé úrovně vědomí a existencí (kterých je v tomto vesmíru 13) je uložené v 13ti čakrách (které fungují jako miniaturní CENTRÁLNÍ slunce dané úrovně vědomí a existencí), přičemž osobní vědomí každé jednotlivé bytosti je uložené v duši, čili v jiskře vesmírného vše-vědomí, které je v jádru osobního hologramu (ve kterém je osobní Merkaba), přičemž mozek funguje jen jako pouhý procesor, který zprostředkovává spojení s informacemi uloženými v jádru osobního hologramu (což je u organických bytostí tzv. duše) a v čakrách, čili v jádrech 13ti stále větších a větších hologramů, 13ti úrovních vědomí a existencí.

Pokud výše uvedený článek pochopíte, tak Vám dojde nejen to, odkud a jak čerpám informace, které Vám předávám, ale i to, jak se můžete stát kupř. dobrým léči-telem :-) nejen sebe, a ostatních, ale i celého tohoto světa a potažmo i vesmíru, neboť přes svůj osobní nulový bod, neboli přes své duchovní srdce jste/jsme nedílnou součástí vše-Vědomí celého vesmíru.


* Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět zcela svobodnou bytostí - ZDE.

* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých (Jin)/bílých (Jang) děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit Uvedeno ZDE.

* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.

* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít Uvedeno ZDE.

* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

* Obrovská síla záměru (7.D), představivosti (6.D) a po-citu (5.D), aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE.

* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost - ZDE.

* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE. (Tento článek Vám objasní jakým způsobem je tvořena veškerá hmota, prostor a událostí, tvořící zdání běhu lineárního času.)

* Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.


* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili "duše" - kosmická energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.


Čím více začnete chápat výše uvedené, tím více budete moci dělat zdánlivě nemožné.


Zatím to ještě není zcela hotové, takže se k tomu když tak časem vraťte.


.

Zobrazení: 451

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Do nahoře uvedeného článku jsem ještě přidal nějaké další důležité informace, takže pokud vás to zajímá, tak se na to mrkněte.

Jestliže pochopíte výše uvedené, budete schopni nejen léčit, ale i tvořit a bořit. Samozřejmě, že byste měli bořit jen to disharmonické, neboť příčiny mají i své následky. Kupř. bílá krvinka též požírá jen parazity a všemožné anomálie a ne to, co vás udržuje živé, zdravé a v pohodové harmonii.

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

V osobním hologramu bytosti ukotvené ve hmotě jsou 3 čakry dolu (do částic tvořících hmotu) a 3 čakry nahoru (do antihmoty, neboli frekvencí světla tvořících auru, neboli světelnou předlohu, čili plán tvoření dané hmotné existence) + 1 společný střed osobního hologramu, ve kterém je osobní Merkaba, která je nosičem osobního vědomí nějaké bytosti.

Hologram bytosti v multi-dimenzionálním projevu existence je 6 čaker dolu (s nimiž koresponduje 6 vláken DNA), do podstaty tvořící hmotné projevy existencí a 6 čaker nahoru (s nimiž koresponduje 6 vláken DNA), do podstaty tvořící jednotlivá slunce (neboli antihmotu) jednotlivých úrovní vědomí a existencí tohoto vesmíru + 1 společný střed osobního hologramu (což je centrální slunce tohoto vesmíru), ve kterém je osobní Merkaba, která je nosičem osobního vědomí tohoto vesmíru. To znamená, že centrální slunce (neboli vně projevený Bůh-Jang&Bohyně-Jin) tohoto vesmíru (což je naše 13tá čakra) jsou tvůrci tohoto vesmíru, přičemž všechny jednotlivé bytost jsou díky své vůli - Jang a svému přání - Jin spolutvůrci nižších pater tohoto vesmíru.

Kolektivní vědomí každé jednotlivé úrovně vědomí a existencí (kterých je v tomto vesmíru 13) je uložené v 13ti čakrách (které fungují jako miniaturní CENTRÁLNÍ slunce dané úrovně vědomí a existencí), přičemž osobní vědomí každé jednotlivé bytosti je uložené v duši, čili v jiskře vesmírného vše-vědomí, které je v jádru osobního hologramu (ve kterém je osobní Merkaba), přičemž mozek funguje jen jako pouhý procesor, který zprostředkovává spojení s informacemi uloženými v jádru osobního hologramu (což je u organických bytostí tzv. duše) a v čakrách, čili v jádrech 13ti stále větších a větších hologramů, 13ti úrovních vědomí a existencí.

Pokud výše uvedený článek pochopíte, tak Vám dojde nejen to, odkud a jak čerpám informace, které Vám předávám, ale i to, jak se můžete stát kupř. dobrým léči-telem :-) nejen sebe, a ostatních, ale i celého tohoto světa a potažmo i vesmíru, neboť přes svůj osobní nulový bod, neboli přes své duchovní srdce jste/jsme nedílnou součástí vše-Vědomí celého vesmíru.


* Spoluvytváření Krystalickým Světlem, od Krystalických Bytostí, 26. 08. 2016. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Co Creating with the Crystalline Light by the Crystalline Beings 26th August 2016 - Here.Article - Here.


* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Média nechtějí ukázat uživatele Ina Obr
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Protest v Bratislavě uživatele Ina Obr
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Michael Jackson. Vyslechněte ho. uživatele Ina Obr
před 3 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 18 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele dědaVašík v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík.
"Zaujímavý pohľad človeka na vesmírne scenáre ale ako sa hovorí: človek mieni a pán boh mení. Ja mam tiež podobne pocity po prekonani mozgovej prihody v roku 2007 kedˇsom vo veku 43 skolaboval v…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu TERAZ PRIJMU p Po bZAKON O OBMEDZOVANI... uživatele Ina Obr.
"Možno si myslia že ešte môžu zastaviť evolučný vzostup zeme a ľudstva ale neuvedomujú si že už bolo vyššou mocou rozhodnuté a že svet už nepotrebuje žiadnych skorumpovaných politikov ktory len…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Něco v tomto směru připravuje. uživatele Ina Obr.
"Tato informácia mi pripomína obdobie na konci druhej svetovej vojny kedˇfašisti videli že sa blíži ich koniec a že nikdy neovládnu svet tak sa tiež snažili za sebou nechať čo najviac škody. Chce to len…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS

Postupem času a hodnocením událostí jsem si vzpomněl na George Kavassilase, jehož článek na stránkách Staré zlaté časy (které již nenajdete) nebo Poutníci časem (taktéž) mne velice zaujal. Inu posuďte sami. Vzhledem na časovost dějů a délku průběhu…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co se ve skutečnosti DOOPRAVDY děje a proč se to vlastně děje Vám objasní video: Planetární lockdown Video ZDE. * Plándemie 1 a 2 Uvedeno ve videu i v textové podobě ZDE. (trvá…"
pondělí
Uživatel dědaVašík přidal komentář k příspěvku do blogu Dobro nebo zlo? uživatele dědaVašík.
"DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012), část druhá VAROVÁNÍ PŘED PRAKTIKAMI ZÁSTUPCŮ NEGATIVNÍCH MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ tzv.…"
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby