* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Završení celého Mayského kalendáře dne- 28. října 2011


http://www.astrohry.cz/news/podzimni-rovnodennost-a-kosmicka-konver...

Podzimní Rovnodennost a Kosmická Konvergence - 23. 9.
2011

19.09.2011 17:38


Kosmická Konvergence ve dnech 23. - 26. září
2011


Carl Johan Calleman - 31. července 2011 (2
Chuen)


(První den
Pátého Dne Deváté vlny)


V době, kdy
toto píšu (31. července 2011), se nacházíme na začátku Pátého Dne Deváté Vlny a
velmi rychle se blížíme ke konci a završení celého
Mayského kalendáře dne 28. října 2011.
Ještě nám zbývají další Tři Dny
(v průběhu následujících tří kalendářních měsíců), kdy se působení silného
transformačního procesu směrem k Jednotnému Vědomí Deváté vlny ještě
zintenzivní. I když každý můžeme mít svou představu o tom, jak tato Transformace k Jednotnému Vědomí proběhne, žádná
lidská bytost přesně neví, jak to nakonec dopadne
. Sedíme v čekárně
kosmického doktora a nevíme jakým způsobem bude On nebo Ona pacienta
léčit.


Během celého
přechodového období Deváté vlny se konaly různé inspirující události a setkání a nyní vše vrcholí plánovanými akcemi směřujícími nejen
ke středu posledního Sedmého Dne - 21. 10. 2011 - a k
jeho konci - 28. 10. 2011 -  ale i ke Gregoriánskému
datu 11:11:11 - neboli 11. 11. 2011.
I když
posledně zmíněné datum není založené na Mayském kalendáři, tak z numerologického
hlediska význam tohoto kalendáře posiluje a je to den, kdy budeme oslavovat přechod z Konce Času a vstup do Nového Světa,
který stvoříme
. Chci povzbudit všechny takovéto přechodové a oslavné
aktivity, zvláště pokud hlouběji objasňují lidem skutečný význam Mayského
kalendáře a cyklicitu jeho Dnů a Nocí. Nicméně, zároveň cítím potřebu konání
těch akcí, které podporují práci tolik potřebnou v současné době.


Proto cítím, že existuje jedno důležité
přechodové období, které si zaslouží naši plnou pozornost – a to je začátek
Šesté Noci. A to z toho důvodu, že začátek Šesté Noci dne 23. září 2011 spadá zároveň
do krátkého období, kdy se tedy nejen významně
posouvají energie Mayského kalendáře
, ale také samozřejmě máme Podzimní Rovnodennost a navíc očekáváme průlet komety Elenin mezi Zemí a
Sluncem.


Malá kometa Elenin vyvolala obrovský zájem na
internetu a je spojována s více či méně temnými předpověďmi. Její jméno můžeme
číst např. jako EL + LENIN (Bůh + Antikapitalistická revoluce), nebo jako ELLEN
IN (jména Ellen, Helen nebo Elaine znamenají světlo) nebo El enin (Bůh +
obráceně „nine“ – devět – odkazující na dokončení božského plánu Devíti
Podsvětí). To jediné, co o ní ale vlastně doopravdy víme je, že je sesynchronizována s koncem
Mayského kalendáře dne 28. 10. 2011.
Jako součást Deváté Vlny,
nazývané též Vesmírné Podsvětí, přináší vesmírné souvislosti do lidského života
způsobem, jaký jsme dosud nezažili. Jinými slovy, lidské bytosti procházejí Vesmírným Podsvětím, aby se staly
občany Vesmíru a posun vědomí vedl ke zvýšenému zájmu o záležitosti
mimo-zemské
.
Možná, že tento posun je tu pro nás, abychom se řídili
svým kosmickým původem a Kosmická Konvergence je takovou pozvánkou k jeho plnému
prožívání na začátku Šesté Noci. Slovo „Kosmický“ je zde ale myšleno spíše v
Mayském významu než ve významu všezahrnující inteligence.


Cítím, že je
třeba dostatečně zdůraznit, že Mayský kalendář je
vyjádřením skutečného Kosmického, ale také Božského časového plánu.
Je
to proto, že víme, že je smysluplný a přívětivý. Mnozí z těch, kteří nedokázali
poznat, že tento kalendář popisuje Božský plán vyvíjející se ve vlnách 7 Dní a 6
Nocí riskují, že dokončení tohoto plánu prožijí v beznaději nebo v přesvědčení,
že přišel konec světa. (Chybějící spojení s Božským plánem je skutečným důvodem
proč falešná pop kultura stanovila konec Mayského kalendáře na den 21. 12.
2012).


Mayský kalendář popisuje právě božské pozadí tohoto plánu,
které vysvětluje, že nic ve vesmíru se neděje náhodně. Všechno má svůj smysl a
roli v naplnění záměru Kosmického plánu, činí jej smysluplným, nehledě na
strádání a výzvy, které je možné očekávat v následujícím čase.
Z tohoto
hlediska můžeme přemýšlet o tom, co nám Bůh chce sdělit prostřednictvím komety
Elenin, a obzvláště o tom, co je třeba udělat na začátku Šesté Noci, ale také v
průběhu Sedmého Dne Deváté Vlny. Koneckonců komety jsou označovány jako prorocká
znamení, která jsou součástí řeči, kterou používá Bůh, aby k nám promlouval na
Konci Věků.


Další věc,
kterou víme o Deváté Vlně a její Šesté Noci a Sedmém
Dni, je to, že nám přináší změnu polarity vědomí
, jak je ukázáno na
obr. 1. Na kometu Elenin je možno také pohlížet jako na posla konečnosti tohoto
významného Posunu (Vzestupu). Dnes také často slyšíme názory o nadcházejícím posunu pólu
( viz předchozí článek o Přepólování Země zde)
, které nás vracejí do minulosti k takovým jasnovidcům jako je
Helena Blavatská a Edgar Cayce
.  Samozřejmě většina, pokud ne všichni,
profesionálních geofyziků bude argumentovat, že není důvod očekávat změnu pólů v
blízké budoucnosti. Potom je pravděpodobnější, pokud tedy Blavatská ani Cayce
nebyli obeznámeni se změnou polarity vědomí, kterou sebou přinášejí různé Vlny
podle Mayského kalendáře a pokud neznali jazyk jak toto popsat, pak toto prostě jen mylně vyložili jako změny elektro-magnetického
pole Země.
Nasvědčuje tomu například i to, že Cayce předpovídal "změnu
pólů" na rok 2000. To se, jak víme, nestalo, ale stalo se to, že proběhla změna
polarity vědomí jako Osmá Vlna Mayského kalendáře, která byla aktivována v roce
1999, a to bylo pravděpodobně to, co viděl Cayce ve stavu transu a vyložil to
jako posun pólů.


Obr. 1


                            ČAS AKTIVACÍ


                 


 


Posun vědomí v rámci polarit se děje synchronně na několika
úrovních Univerza – kosmické, galaktické, heliosférické, planetární a lidské -
podle příslušných Vln Mayského kalendáře.
Devátá Vlna, ve které se nyní nacházíme, přináší změnu polarit,
která vytváří Jednotné Vědomí (Vědomí Jednoty).
Potom se musíme ptát,
co máme dělat, pokud vůbec něco, jestliže se máme jako jednotlivci zúčastnit
tohoto posunu a odstranit všechny temné filtry ze svých myslí. Avšak k dispozici
máme pouze bezprostřední možnost a sílu transformovat
sebe sama
a potom naději, že se vše bude vyvíjet v souladu s
názorem velkého indického vůdce a mudrce Mahátmá Gándího, který řekl: "Staň se
tou změnou, kterou chceš vidět okolo sebe ve světě."


Co konkrétněji
by mohla nést tato Kosmická Konvergence? Obecným pravidlem pro vlny Mayského
kalendáře je, že energie Nocí a Dnů se jedna k druhé vztahují jako „vnitřní příprava“, po které následuje „vnější manifestace“. To platí zvláště, pokud se to
týká posledního páru těchto energií na schématu celého Mayského kalendáře -
Šesté Noci a Sedmého Dne mezi 23.
zářím a 11. říjnem Deváté Vlny
.


Toto střídání
mezi energiemi by znamenalo, že nám Šestá Noc může
poskytnout vhodné podmínky pro naši vnitřní práci jako je modlitba, rozjímání a
meditace
, zatímco Sedmý Den nabízí lepší
podmínky pro celosvětové ceremoniály, které projeví navenek vnitřní změny, které
proběhly během Šesté Noci.
Ceremoniály a rituály posvátného charakteru
jsou velmi účinné nástroje k projevení našich vnitřních změn navenek.


Obr. 2 


(Tento obrázek
ukazuje pohyb "vlny" energií během Deváté Vlny s odpovídajícími daty, kdy se
odehrají. Na obrázku také vidíme vztah mezi kometami Honda a Elenin a Šestou
Nocí a Sedmým Dnem Deváté Vlny dle Mayského kalendáře. A – znamená kometu Honda nejblíže Zemi. B – ukazuje průlet komety Elenin mezi Zemí a
Sluncem. C – ukazuje Elenin nejblíže
Zemi.)


V bodě B na
obrázku č. 2 nám kometa Elenin signalizuje, že
bychom se měli vzdát svého Ega ve prospěch všezahrnující kosmické inteligence a
také že je to naše poslední šance stát se součástí
posunu polarit směrem k Jednotnému Vědomí, nebo chcete-li – k Jednotě nebo
Božskému Vědomí.
Bude to také znamenat test integrity našich dnešních
„vůdců vývoje", nemluvě o tzv. "expertech na rok 2012". Elenin bude poslední výzva k probuzení, kterou uslyší i mnoho
těch, kteří nevědí naprosto nic o Mayském kalendáři
nebo o tom, co
znamená Božský plán.


A nakonec, Šestá Noc přinese poslední energii,
kterou můžeme nasměrovat do svého nitra, abychom se připravili na posun polarity
vědomí. Protože jakmile začne Sedmý Den, nová polarita se uzamkne a začne se
vyvíjet ke svému konečnému projevení.


Tato konečnost
ukazuje, proč je Kosmická Konvergence 23. - 26. září
2011
natolik odlišná od předcházejících akcí, jako byla například Konvergence Vědomí 17. - 18. července 2010, jejímž smyslem
bylo rovněž manifestovat Jednotu Vědomí. Během Kosmické
Konvergence bude také nutné vyvinout usílí, aby se tento záměr mohl
manifestovat. Je to čas ke spojení s Božstvím, pro sebezkoumání a duchovní
hledání.
Spojení s Božstvím se může uskutečňovat prostřednictvím
intenzivní modlitby nebo dalšími duchovními praktikami. Abychom mohly zůstat ve
spojení s božským plánem a být součástí této změny polarity vědomí, rád bych vám
sdělil několik následujících doporučení či povinností jako základ pro Kosmickou
Konvergenci:


 
  1. Nechte se důsledně vést Božským vedením místo svým Egem při rozhodování a směrování svého dalšího života.
  2. Vyhlaste naši nezávislost na temných silách a vzdejte se i svého práva použít temnou sílu proti temné síle v druhých.

(Termínem "temné síly" nemyslím nějaký druh věčné temné moci, ale spíše něco jako formu
důsledků temných filtrů nižších Vln dle Mayského kalendáře, jak vidíme na obr. 1)


Akce Kosmická Konvergence je tudíž v zásadě o tom, že se
ujistíme, že se všichni jako jednotlivci „staneme tou změnou, kterou chceme
vidět ve světě."
To může být velmi nepříjemné, pokud máme hodně
nevyřízených věcí ze své minulosti. Přitom to zcela jistě není o tom klást vinu
za stav na naší planetě na jiné lidi nebo nějaké síly. Je to o tom přijmout vlastní zodpovědnost. Myslím, že všichni
potřebujeme jít do hloubky svého nitra a zjistit, kde jsme jako jednotlivci
ubližovali druhým nebo naší přírodě.
Nějak jsme si zvykli stěžovat na
všeobecné násilí a války ve světě nebo na plenění přírody. Ale jedna věc je
stěžovat si, obviňovat druhé nebo jen tak říkat „tak to prostě je“ a něco úplně
jiného je vidět jak my sami jako jednotlivci jsme dělali rozhodnutí, která
přispěla k celosvětovému rozpadu a zkáze. Tato myšlenka znamená pochopit a uznat
taková rozhodnutí a volby v našem životě, ale zároveň neuvíznout v pocitech viny
a spíše hledat cestu k nápravě změnou svého chování. Protože jsme velmi často potlačovali a odmítali jakoukoli osobní odpovědnost za
směřování vývoje událostí na této planetě
, tak bychom skutečně měli ve
svých modlitbách vzpomenout na takové případy. Jestliže tedy opravdu chceme
vytvořit posun polarit ve svém vědomí a jsme skutečně ochotni přijmout závazky
uvedené výše, je přirozeným důsledkem, že začneme
hledat ve své Duši, abychom rozpoznali, kdy jsme v minulosti nejednali v souladu
s těmito závazky
. Jestliže tak neučiníme, tak
části temných filtrů („temné síly“) nás nepřestanou ovládat a posun polarit
v našem vědomí neproběhne zcela a úplně.


Kosmická Konvergence je tedy o lidech, kteří přijmou
zodpovědnost za svou transformaci směrem k Vědomí Jednoty a budou to dělat s
oddaností.
Samozřejmě, že to mohou být těžké úlohy, ale pokud
neprojdeme tímto posunem k Jednotnému Vědomí, tak kdo to udělá za nás? Kosmická Konvergence nám tedy opravdu poskytuje velkou
příležitost, která nám může přinést nezvratnou změnu a trvalý posun polarit
v našem vědomí.
Ačkoliv to může být velmi těžké ihned žít podle tohoto
závazku, tak pokud to budeme brát vážně, tak to může mít i velmi mocné následky
(pozitivní). Na druhé straně je to ale užitečné, protože abychom získali
odpovídající vedení do nového světa, je možné, že takovýto silný závazek
k Jednotnému Vědomí je prostě nezbytný.


Co se mne
týká, já se při této příležitosti zúčastním mírového festivalu ve Francii
společně se staršími z rodu Mayů a Hopiů (
www.lothlorienfestival.com/EN), kde o tom budeme meditovat. Přirozeně
to vyžaduje vnitřní práci, která však samozřejmě může probíhat i individuálně
nebo ještě lépe v malých skupinkách, které zajišťují bezpečné prostředí pro
sdílení. Doporučuji, abychom zpracování své minulosti a své přítomnosti dělali v ovzduší
sebezkoumání, smíření a nápravě svého jednání
na pozadí kolektivní
energie Kosmické Konvergence na celém světě.


Součástí může
být např. zapálení svíček na důkaz posvátného potvrzení těchto závazků, příslibů
a povinností vyplývajících z našich Božských poslání. Skupinky nebo jednotliví
účastníci, kteří se připojí k oslavě Kosmické Konvergence, mohou pochopitelně
volit vlastní způsob vyjádření, ale závazek transformace směrem k Vědomí Jednoty
by měl být společným jmenovatelem.


Během Kosmické Konvergence se po nás chce, abychom se zcela
vzdali všech svých vlastních požadavků a osobních potřeb. Znamená to žít
v souladu s naším závazkem (povinností, posláním).
Přítomnost komety
Elenin nám poskytne přirozené propojení do kosmické dimenze během této události
a zároveň nám přidá prožitek společného osudu lidstva. Každý jednotlivec, který
tak učiní, dá vzniknout a pomůže rozšířit světlo a naději pro všechny okolo. To
vše bude zřejmě potřeba, protože mohou být kladeny značné nároky na naše
pohodlí.


Kosmická Konvergence ve dnech 23. - 26. září 2011 je míněna
jako slavnostní a pokorná událost, která má umožnit všem lidem Jednotného Vědomí
spojit se na velice hluboké úrovni, ať jsou kdekoli na naší
planetě.


Cítím, že toto
je skutečně poslední šance Lidstva a že den zúčtování je zde. Cítím, že závazek (povinnost, poslání) k posunu polarit k
Jednotnému Vědomí není pouze vstupenkou do nového světa, který se zrodí, ale
také jediná naděje pro přežití světa.
Temné filtry ovládaly lidstvo po
celá tisíciletí a neposkytovaly žádné východisko. Jestliže lidské bytosti
neučiní takový pevný závazek, pak skutečně nemáme žádný důvod očekávat, že svět
přežije. Proto chci povzbudit každého, aby udělal maximum pro rozšiřování této
zprávy a povzbudil ostatní, aby
každý vážně učinil závazek posunout se k Jednotnému Vědomí (Vědomí Jednoty). My
jsme ti, na které jsme čekali. A je to opravdu jen na nás.


Jestliže
chceme poznat naši velikost, neměli bychom ji hledat v odmítání nebo za každou
cenu vyhýbaní se všemu, co vzbuzuje strach, ale s
odvahou přímo čelit tomu, co jsme vytvořili a co se nyní projevuje na
Zemi.
Devátá vlna skutečně přináší pole změny na kosmické úrovni, které
se můžeme zúčastnit, ale nestane se tak bez hlubokého a vážného závazku ze srdce
našich duší.


ZDROJE:


© Carl Johan Calleman -  v
angličtině -
www.calleman.com


© Daniela Viplerová - český překlad
- www.astrohry.cz


Poznámka ke
kopírování:


"Pro web www.astrohry.cz přeložila
Daniela Viplerová. Tento překlad je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále
šířit a kopírovat nekomerčním způsobem, pokud bude uvedena u textu celá tato
poznámka a všechny zdroje včetně aktivních odkazů. Děkuji".  Více zde: http://www.astrohry.cz/news/podzimni-rovnodennost-a-kosmicka-konver...
Vytvořte
si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

Zobrazení: 412

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 23.Září.2011 v 17:27
Já osobně to vidím tak, že letošní podzimní rovnodenností začnou jednotlivci postupně vstupovat do vědomí jednoty, což u nich současně způsobí osobní přepólování z negativně polarizovaných bytosti na bytosti které jsou polarizované pozitivně, přičemž tyto změny energií tohoto zdejšího světa vyvrcholí tím, že 28. 10. 2011 dojde ke kolapsu lineárního času.

Od tohoto dne bude čas sice již nelineární, ale protože většina lidstva si tuto skutečnost hned neuvědomí, tak pro ně poběží ještě pomyslný čas a budou mít ještě čas do 21. 12. 2012 (kdy dojde k protnutí galaktického nulového bodu - času a tím i k následnému planetárnímu přepólování), na to aby se mohli na pozitivně polarizovanou bytost přepólovat taktéž, avšak nejpozději současně s touto planetou.

Pokud by totiž došlo nejdříve k přepólování planety (a s tím spojeným hroucením jejího projevu existence ve třetí a čtvrté dimenzi), tak by to ti kteří nejsou přepólovaní nepřežili, jelikož by se jim třetí a čtvrtá dimenze (čili dualitní projevy existencí) hroutila přímo pod nohama a to z důvodu, že by u nich nedošlo k jejich osobnímu přepólován. Tím by bytosti v takovémto případě nebyly schopny přežít katastrofy, které jsou spojené s hroutící se třetí a čtvrtou dimenzí.

Jelikož ale změnou smýšlení, chování a jednání lidí k lepšímu dochází nejdříve k jejich osobnímu přepólování a teprve potom dojde k planetárnímu přepólování, tak z toho důvodu bude proces celé transformace v celku hladký, neboť do protnutí galaktického nulového bodu bude většina lidstva již přepólovaná a polarizovaná pozitivně. Tím dojde k tomu, že transformace, která 21. 12. 2012 vyvrcholí transmutací, proběhne v celku hladce, bez nějakých velkých disharmonií a s nimi spojenými globálními katastrofami. elice zajímavý článek s názvem: "Přepólování Země" je uveden ZDE.


Vidím to tak, že nejdříve dostane slunce a v zápětí planeta přímí zásah fotony pramenícími z galaktického středu (které se šíří rychlostí světla), takže fotony budou na planetě za několik minut a ty způsobí, že dojde k transmutaci veškeré moty do vyšší úrovně projevu své existence. Tento zásah ze slunce ale uvolní i sluneční plazmu, která na Zemi poletí zhruba 18 hod.

Mezi tou dobou na Zemi ale dojde po zásahu fotony k téměř okamžité transmutaci veškeré hmoty do projevu světelné plazmy, která krystalizuje do podoby tekutých světelných krystalů, což je vyšší projev hmotné existence. Vynikající podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

Co si myslíte, že by s planetou a všemi a vším v původním projevu existence udělala utržená sluneční plazma, pokud by k transmutaci mezi tím nedošlo? Pokud nevíte, tak se zeptejte oživeného golema, :-) co by se stalo, kdyby na někoho z bezprostřední blízkosti dýchnul. :-)

Než sem ale sluneční plazma dorazí, tak už bude po transmutaci, čili všichni a všechno co si bude přát jít do jednoty a harmonie společně s touto planetou bude již taktéž světelnou plazmou, takže se nikomu nic nestane, neboť světlo světlu již nijak a ničím neublíží.

Takže zachovejte klid, neboť vše je řízeno nejen odtud, ale i z duchovních úrovní existencí a to bytostmi, které takovýmito transmutacemi prošli již nesčíslněkrát, z důvodu, že je to jejich kosmické "povolání", takže jsou opravdovými mistry svého oboru.


Naše sluneční soustava je součástí binárního slunečního systému zvané Niburu. Binární znamená, že nejen naše sluneční soustava, ale i naprosto vše co v nich je má své párové dvojče v té druhé, opačně polarizované sluneční soustavě. No a protože tentokrát se tyto dvě sluneční soustavy již v žádném případě časově neminou, tak dojde k tomu, že se tyto dva opačné projevy existencí v nulovém galaktickém bodu sjednotí - splynou v jeden, čímž zcela zaniknou veškeré dualitní projevy existencí u všeho a všech co v těchto slunečních soustavách v tento moment bude.

No a přesně tohle nastane 21. 12. 2012 (v 11 hod. 11 min. kdy protneme galaktický nulový bod), jelikož budou obě slunce a jejich planety v zákrytu se středem - srdcem galaxie. Tím dojde k tomu, že v tento moment bude naprosto vše prozářeno energií - vědomím centrálního slunce (které je nositelem 12té úrovně vědomí tohoto vesmíru), čímž dojde u všeho a všech k okamžité transmutaci - přerodu hmotného projevu existence z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů, přepsání osobního DNA z dvou vláknového DNA na 12ti vláknové DNA a obnovení 100%ní mozková kapacity.

Takže proč bychom se báli na nulové bály, obsahující ve svých energiích svaté Grály, :-) čili Boží tvořivou jiskru, jenž v sobě obsahuje nekonečné schopnosti, odhalující nekonečné možnosti.

Mnohé vám napoví níže uvedené video (hlavně čas 3:33)
TRANSFORMATION 2012: DNA CHANGE ALREADY HAPPENS... PHI 3rd eye - crown chakra increase http://www.youtube.com/watch?v=welPgGCxpCc&feature=related

Více podrobností o protnutí galaktického nulového bodu je v textech uvedených ZDE.
(po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)
Komentář přidal(a) Ywet dne 23.Září.2011 v 22:51

Ďakujem vám obom za podrobné informácie

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 23.Září.2011 v 23:17
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 23.Září.2011 v 23:38
ZLATÁ DUŠIČKA 23.9.2011 (změny přicházející s denní rovnodenností)
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/zlat-du-i-ka-23-9-2011
Komentář přidal(a) Imalgin dne 23.Září.2011 v 23:54

To je prostě hustýýý!

Připadá mi to neuvěřitelný, ale na druhou stranu se podivam do tabulky na den 1. - Mar.9. - Mar.26. a to je presne cas, kdy se mi zacaly stahovat informace o branach. 23.9. mi umřel tchán, takže se vracím na místo činu a v tyto důležité dny budu v Čechách. Tak do toho :D !!!

Komentář přidal(a) Iva Jamajka dne 24.Září.2011 v 9:00

vždyť už jsme v páté dimenzi a už jen sledujeme, co ostatní, jak je to vtahuje a oni nevědí, prostě nevědí, co se děje, nádhera. A já se jen tlemím :-)))) ♥

 

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 24.Září.2011 v 9:04
Informace od zlaté dušičky s tím taktéž velice úzce souvisí.
ZLATÁ DUŠIČKA 23.9.2011
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/zlat-du-i-ka-23-9-20...
Komentář přidal(a) Jozef Wolf dne 25.Září.2011 v 9:49
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 25.Září.2011 v 10:01
Revelations - Awakening As One - October 28 2011
http://www.youtube.com/watch?v=7JV86gpR-gQ&feature=related
Komentář přidal(a) grétka dne 25.Září.2011 v 14:47

"...přičemž tyto změny energií tohoto zdejšího světa vyvrcholí tím, že 28. 10. 2011 dojde ke kolapsu lineárního času."

 

Tak to si teda neviem predstavit, ako to myslis, ze dojde ku kolapsu. Vsak to by uz o mesiac neexistovala minulost ani buducnost. To by sa kazdy pohyboval mozno v paralelnych svetoch, kde minulost alebo buducnost v nich by sa mu zdala pritomnostou. Alebo to myslis inak?

Alebo si myslel na rok 2012?

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 1 hodinou
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace dne 4/5. 4. 2020 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.* Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně…"
před 2 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace nejen dne 4/5. 4. 2020

* MEDITACE 4./5. DUBNA - NA PODPORU ČASOVÉ LINIE PRO VZESTUP/ KONEC CORONAVIRU - Czech Uvedeno ZDE.Pokud se této meditace chcete též…Zobrazit další
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MEDITACE 4./5. DUBNA - NA PODPORU ČASOVÉ LINIE PRO VZESTUP/ KONEC CORONAVIRU - Czech Uvedeno ZDE."
před 5 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Uno Universus
před 5 hodinami
Uživatel Jindřich Röschl uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Féwa - Info 1.4.2020 uživatele Ina Obr
před 13 hodinami
Uživatel Uno Universus odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Rusko ma tolik nafty a plynu, ze cena muze byt  velice nizka, proto Arabi se snazi o kompromis pro svoji naftu. Iran neprijal Trumpvovo letadlo plne dolaru. Nepotrebuji to. Maji nedavno objevenou naftu, nekolik miliard barelu. Jsou bohati jsou…"
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Rýsuje se využívání vodíku místo ropy! Že by kvůli tomu již začaly padat ceny ropných produktů? Že by kvůli tomu byl vypuštěn Corona vir, podporován 5G technologií? Podrobnosti…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2020 03 26 - H.Heclová_Q anon_Zakrytá konspirace Uvedeno ZDE. * Jak to tak vypadá, už konečně začala celosvětová čistka od ne-mocných zloduchů, vytvářejících ve světě záměrně pandemie,…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Dle videa: Operation Defender Europe Theory | Qanon, uvedeného v angličtině zde, by čistka od ne-mocných zloduchů údajně měla v tichosti probíhat tak, že masivní zatýkání zlounů po…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

FREEDOMEDIA - DISCLOSURE

* The Cabal, Deep State and QAnon E9 - The Dawn of a New World Here.…Zobrazit další
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 31.3.2020

Dezinfekcia, ktorej sila nie je s žiadnou inou porovnateľná. Touto dezinfekciou je LÁSKA.Info - kód: 31.3.2020NEBO A ZEMdva v jednomZdroj: FB​Otvor Oči© 2015…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je jen a jen na každém z Vás, jaký svět a jeho reality si vytvoříte a co, jak a s kým budete ve svém světě a jeho realitách mít a prožívat uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Globální situace. 26.3.20 Kosmická agentura / Swaruu – Plejády.Vyjasněte si, co chcete. Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Globální situace. 26.3.20 Kosmická agentura / Swaruu – Plejády.Vyjasněte si, co chcete. Uvedeno ZDE."
úterý
Stella Abu je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Uno Universus
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak to tak vypadá, už konečně začala celosvětová čistka od ne-mocných zloduchů, vytvářejících ve světě záměrně pandemie, krize, války a chaos! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Coronavirus & Anti-Christ connection, POTUS Activates Reserves, FED is Dead, Quarantine Extended Here. (It is not just military operation, it is as well galactic operation.)"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Coronavirus & Anti-Christ connection, POTUS Activates Reserves, FED is Dead, Quarantine Extended Here. (It is not just military operation, it is as well galactic operation.)"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velke veci se deji potichu uživatele Uno Universus.
"* Coronavirus & Anti-Christ connection, POTUS Activates Reserves, FED is Dead, Quarantine Extended Here."
úterý
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

Coronavirus, strach a směr

Nevím, jak dalece vnímáte šíření nákazy, ale je otázkou pravdy, jaký počet obětí je s ohledem na jiné nemoci v minulosti. A většina lidí si neuvědomuje, že současné dění má stálou vazbu na přelomový rok 2012, kdy pro většinu lidstva byl velký…Zobrazit další
úterý

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby