* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

"VOLÁ VÁS HLAS DUCHA" Poselství od Archanděla Michaela, září 2011


Uveřejnil(a) Lenka   
Neděle, 18 Září 2011 03:44
přijala Ronna Herman

Milovaní mistři, Světelné Buňky Božího Vědomí pronikají hlouběji a hlouběji do vašich fyzických těl a Světelné membrány obklopující DNA se začínají rozpouštět. Jako součást zkušenosti v tomto Pod-vesmíru byl tento děj zapsán do otisku Kadmonového Světelného Těla Adama/Evy.
Aktivace vláken DNA vždy probíhá po dvou. Vlákna DNA jsou vyladěna na různé dimenzionální úrovně. Dvě vlákna, která jsou nyní dostupná a aktivní ve vašich fyzických schránkách, jsou vyladěna na úroveň první, druhé a třetí dimenze. Jak jsme vám již dříve sdělili, když jste se ponořili do hustoty nižších dimenzí, vaše vlákna DNA byla po dvou obklopena Světelnými membránami a uchována až do chvíle, kdy jste byli připraveni vydat se na cestu zpět do vyšších světelných dimenzí.

První, druhá a třetí dimenze: Dvě Vlákna DNA

Čtvrtá a pátá dimenze: Čtyři Vlákna DNA

Šestá a sedmá dimenze: Šest Vláken DNA

Osmá a devátá dimenze: Osm Vláken DNA

Desátá a jedenáctá dimenze: Deset Vláken DNA

Dvanáctá dimenze: Dvanáct Vláken DNA

Pro ujasnění a lepší porozumění postupu přijetí Vyššího Já/NadDuše každou část vašeho Vyššího Já očíslujeme. Když jste se narodili, vaše Světelné Pole již obsahovalo část vašeho Božského Já. Ve vaší DNA, v aurickém poli a v paměťových Buňkách ve vašem těle byly zakódovány frekvence, ve kterých vám bylo určeno žít v počáteční fázi svého života. Pokud šlo všechno podle plánu, během prvních let života jste procitli díky pobídkám a našeptáváním svého Duševního Já a tím začal proces spojení Duše a osobnosti. Budeme tomu říkat Duševní Já číslo jedna. Vaše Duševní Já číslo dvě, které nazveme NadDuše, se usídlilo ve Hvězdě vaší Duše, tedy v Osmé Čakře, v okamžiku vašeho narození. Pokud nasloucháte „Hlasu Ducha“, pak tato část vaší Duše, která je spojena s vyššími frekvencemi, vás postupem času Osvítí a dále vyzařuje jemné frekvence svého Světla do vašeho čakerního systému a aurického pole. Když je dokončeno přijetí této části vašeho vyššího vědomí, pak ve vhodnou chvíli sestoupí do vaší Osmé Čakry další vznešená Jiskra vašeho multi-dimenzionálního Bytí, vaše Duševní Já číslo tři, a stane se vědomím vaší NadDuše. Tento proces se pak znovu a znovu opakuje, dokud se někdy v daleké budoucnosti opět nespojíte se svou Boží Přítomností JÁ JSEM / se svým Božským Já.

Když začalo vaše dobrodružství ve sféře materiálního světa, postupně jste si kolem svého zářivého krystalického Světelného Těla vytvořili oděv ve formě fyzického těla. Do zadní části vašeho těla, za vaše fyzické srdce, byla umístěna Oblast Světla. Tato Světelná Oblast, která se dále nazývá vaše Svaté Srdce, se stala sídlem vaší Duše/Vyššího Já. Do této Posvátné Komory byla také umístěna vaše Božská Buňka Diamantového Jádra.

Vlastnosti, ctnosti a atributy Sedmi Paprsků Božího Vědomí byly také umístěny do Světelných Oblastí. Tyto oblasti, známé jako Čakry, byly vytvořeny, aby se otáčely velikou rychlostí, díky čemuž se mohou jevit jako rotující kužely světla, vycházející zepředu i zezadu z vašeho fyzického těla.

Nyní se snažíte tento proces otočit ve své snaze zbavit se všech nesouladných frekvencí
, které jste si během věků vytvořili, a očistit tím svá čtyři nižší těla, tedy tělo fyzické, mentální, emocionální a astrální, abyste mohli překročit své tělesné hranice a omezení. Musíte se zbavit sebestředného postoje, k tomu ovšem dochází, až když už nějakou dobu kráčíte po cestě vzestupu. Pamatujte si, řekli jsme vám, že naopak jako ctnost se dá chápat „sobectví“ či  okamžiky hlubokého ponoření se do sebe, kdy se snažíte uzdravit/vyrovnat svou lidskou tělesnou schránku v přípravě na vlnu Světla vyšších frekvencí. Tato přípravná fáze je při každé nové a vyšší vlně Světla důležitá, jinak by to bylo, jako byste zapojili zástrčku o 110 voltech do zásuvky s napětím 220 voltů. Způsobilo by to okamžitý šok a pravděpodobně i zničení elektrického zařízení (tělesné schránky).

Je velice důležité, abyste se soustředili na očištění sedmi tělesných čaker a tím vytvořili/aktivovali svůj Světelný Pilíř, který prochází vaší páteří.
Tento Pilíř Světla musí pak znovu obnovit své spojení se Středem Srdce Země a s vaším Hvězdným Čtyřstěnem, Hvězdou vaší Duše, která se nachází osm až dvanáct palců nad vaším temenem. Když se vám toto podaří, postupně získáte přístup k pěti vyšším Paprskům Světla Stvořitele a doplníte tím svůj Božský otisk pro tuto konkrétní Fázi Evoluce.

Musíme vám také ale vysvětlit, že na vaší cestě zpět do vyšších dimenzí budete vyzváni, abyste přijali mnoho výjimečných úkolů. Vy budete většinou souhlasit, protože takto byl naplánován proces vzestupu. Budete se bez přestání snažit znovu dosáhnout úplnosti svého Božského Vědomí, ale také vám zůstane silná touha nějakým způsobem sloužit, neboť hluboko ve vašem Svatém Srdci se nachází Zárodečný Krystal, který pulzuje čistou láskou a vrozenou touhou sloužit.

Bylo rozhodnuto, že se na Zemi inkarnuje mnoho částí/Jisker andělského království a další nádherné Bytosti Světla a budou doprovázet lidi na jejich cestě. Během minulých Věků byly otevřeny brány zasvěcení a zůstávají stále otevřené. Avšak jen málo odvážných Duší dosud prošlo bránou osvícení a dosáhlo vlastního Mistrovství.

Aktivního uvědomění je dosaženo postupem skrze jednotlivé úrovně probuzení a pochopení stále složitějších a přesnějších konceptů. Během nočních cest vašeho Astrálního Těla budete postupně získávat přístup k úrovni vědomí vyšších a vyšších dimenzí. Budete přijati do síní poznání a později i do síní moudrosti. Za nějaký čas se spojíte s jednotlivými Skupinami Služebníků Světa, kteří vdechují a vyzařují vlny Pevných Částic Světla Stvořitele za účelem nejvyššího dobra.

Jak poznáte, že jste již schopni spojit se s ostatními členy své skupiny Duší v Pyramidě Služebníků Světa
?
Automaticky tam budete přivedeni, až bude Píseň vaší Duše souznít se střední čtvrtou dimenzí a výše. Přijdete tam, až vyrovnáte 51% své karmy a budete se skutečně snažit ovládnout své vrozené emoce. Přijdete tam, až uvidíte v lidech okolo sebe jen to nejlepší a budete se vyhýbat posuzování a nahlížet na život a na svět skrze oči plné soucitu.

Rádi bychom vám popsali strukturu Pyramidy Služebníků Světa
.
Představte si obrovskou krystalickou pyramidu v páté dimenzi, jejíž špice a krystal o dvou hrotech sahají až do první úrovně šesté dimenze. Tato nádherná stavba obsahuje odstupňované úrovně frekvenčních vzorců páté dimenze a nižší úrovně dimenze šesté. Nacházejí se zde tisíce menších pyramid, z nichž každá souzní s určitými harmonickými frekvencemi Světla. Tyto pyramidy lze přirovnat k malým Světelným městům. Když dosáhnete potřebné úrovně a přijde čas připojit se k vaší skupině Služebníků Světa, budete přeneseni do té Světelné pyramidy, která odpovídá vašim konkrétním vibračním vzorcům. Jak budete zdokonalovat své souznění se Světlem, budete postupovat do vyšších a vyšších center Světla v rámci Pyramidy Služebníků Světa. Toto je také nedílnou součástí procesu vzestupu.

Upřený pohled lidstva se pozvedá z tíhy a začarovaného kruhu pozemské existence až ke vzdálenému obzoru budoucnosti. Touhu po hmotném bohatství střídá touha po vědomí Duše. Služebníky Světa bude stmelovat silné spojení Duší, vzpomínka na slavnostní slib sloužit lidstvu a společný cíl, tedy vzestup vědomí.

Božský Otisk byl v tomto Pod-vesmíru vytvořen jako zkušenost ve dvanácti dimenzích. Existují Pod-vesmíry, které byly vytvořeny za účelem zkušenosti ve větším množství dimenzí, a jiné, kde je dimenzí méně. Země a sluneční soustava, jíž je Země součástí, prochází procesem opětovného přijetí všech vlastností, ctností a atributů dvanácti Paprsků Božího Vědomí za účelem získat možnost účastnit se dalšího vyššího stupně Božího Plánu růstu tohoto Pod-vesmíru.

Vzestup vědomí je postupně doprovázen vývojem tělesné schránky. Forma je vždy určena myšlenkou. Lidské tělo je připravováno na to, aby bylo schopné přijímat vyšší frekvence Světla Stvořitele, Pevné Částice Světla Posvátného Ohně. Musíte projít vývojem od pasivního způsobu Bytí do nového a jasnějšího Stavu Bytí jako aktivní a rostoucí Světlonoš; pak se budete moci stát SPOLUTVOŘÍCÍM MISTREM SVĚTLA.

Tím, že se obrátíte do svého nitra a dosáhnete vzhůru na koncepty a informace z vyšších frekvencí, se začnete automaticky posouvat z této astrální pláně, ze systému víry kolektivního vědomí.
Z duchovního pohledu znamená evoluce nepřetržitě rostoucí citlivost k vibračním frekvencím a schopnost přijímat více Podstaty Stvořitele, což vede k výraznějšímu osvícení a k soucitnější povaze. Intuice inteligentního, probuzeného člověka vede k většímu porozumění Božímu Plánu pro lidstvo a vlastní role v tomto plánu. Soustředěná inteligence je nutná pro hladký vstup do páté dimenze a následné napojení se na bohatou pokladnici moudrosti a pokročilých schopností, která se v páté dimenzi nachází. Meditace a silné vědomí Duše otvírají brány k vesmírnému poznání.

Kdykoli je to vhodné a potřebné, je učedníkovi na cestě Světla vždy poskytnuta odpovídající informace vedoucí k růstu. Vaše další kroky a činy, které je potřeba udělat, jsou odkrývány postupně. Zkuste chápat telepatickou komunikaci s Bytostmi Vyšších Sfér jako přijímání Světelných buněk myšlení/informací. Musíte se učit a zdokonalit svou schopnost vytvořit si jasný obraz svých přicházejících myšlenek a udržet jej dostatečně dlouho, aby byly zaznamenány ve vašem mozku a v Éteru. Nezapomeňte, energie následuje myšlenku.

Světlo je zároveň energie i hmota.
K elektrifikaci a přeměně hmoty/energie dochází, když je energie zpracována v Pyramidě Světla: když se lidská mysl napojí na o-Světle-né Bytosti vyšších sfér, vede to k přeměně energie. Postupně vás používání a zdokonalování těchto pokročilých technik osvobodí od zákonů chaosu a úpadku a pomalu začne proces omlazení.

Také se posouváte od určitého druhu viditelnosti k pokročilejšímu stavu. Budete postupovat za ultrafialové spektrum barev a Světla do četných elektromagnetických spekter Světla vyšších dimenzí. Také budete připravováni na práci na četných úrovních inteligence.

Proudům energie, které s takovou silou působí na Zemi a na lidstvo, nemůžete uniknout.
Životadárná energie vznešených Paprsků vyzařuje od našeho Otce/Matky Boha skrze Velké Centrální Slunce tohoto vesmíru, skrz nespočet sluncí Pod-vesmírů, galaxií a slunečních soustav. Existují také zvláštní frekvence vesmírné energie, které pulzují tímto Pod-vesmírem z mnoha souhvězdí a dalších slunečních soustav. Také je zde srdeční tep vaší Matky Země, který má přímý vliv na všechno živé.

Mnohé vesmírné síly frekvencí vyšších dimenzí jsou prospěšné, životadárné a posilující, zatímco nízké, nesouladné frekvence třetí a čtvrté dimenze jsou škodlivé a omezující. Každá Duše si určuje, se kterou z nespočetných frekvencí bude souznít svým Energetickým Podpisem. Tím si vytvoří buď své osobní nebe, nebo své osobní peklo.

Váš mozek
je úchvatný orgán, který obsahuje obrovské množství „Životních Kódů na frekvencích vědomí“. Převážná část vašeho potenciálu geniality byla uložena ve vyšších úrovních vaší Svaté Mysli, která se nachází v zadní části vaší hlavy poblíž korunní čakry. Píseň vaší Duše nese frekvence, které vám pomohou získat přístup k tomuto bohatému úložišti vědomostí. Každá oktáva frekvenčního zrychlení vám umožňuje přístup k vyšší úrovni Božího Vědomí. Ve vašem mozku/mysli je ukrytý klíč k mistrovství a osvícení.

Drahá srdce, pamatujte, že pokud se soustředíte pouze na svůj vlastní vzestup, neporozuměli jste přesně našim poselstvím. Na své přímé cestě k osvícení se musíte otevřít a dotknout se srdcí ostatních svými slovy, činnostmi a skutky. Opravdový učedník na Cestě vede život služebníka.


Učedník na Cestě časem postoupí od hmotných a rodinných povinností a odpovědností tím, jak se rozšiřuje jeho vědomí, moudrost a Světlo. Vzroste jeho vliv na okolí i jeho příležitost začít skutečně ukazovat cestu. Přitom je nutná neustálá a vědomá snaha podmanit si ego a získat vědomosti a odborné znalosti, potřebné k tomu, aby se člověk stal Služebníkem Světa. Abyste mohli sloužit lidstvu jako Světlo ukazující cestu, musíte být ukázkovým příkladem a být schopni zažehnout a posilňovat touhu po duchovním vědění.

Mí odvážní přátelé, víme, jaké to je, těšit se z dokonalosti Lásky/Světla Stvořitele. Vy si toto všechno teprve začínáte uvědomovat, a jak budete dosahovat vyšších a vyšších sfér existence, vaše niterná touha bude stále silnější a přesvědčivější. Na počátku jsme byli vzájemně v dokonalém propojeni a souznění. Společně se pomalu ale jistě navracíme do tohoto nádherného stavu jednoty.

Já jsem navždy váš přítel a věčný průvodce,
JÁ JSEM Archanděl Michael.

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zobrazení: 736

Komentář přidal(a) Ywet dne 18.Září.2011 v 11:14
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 18.Září.2011 v 12:28
Doporučuji všem shlédnout velice zajímavá, inspirující a s tímto tématem související videa s českými titulky, s názvem "Poslové úsvitu - videa s Českými titulky", které jsou uvedeny ZDE.
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 18.Září.2011 v 13:21
Když sem Petr dal tuto parohatou :-) stvůru, tak tím spíše všem doporučuji abyste shlédli všech 16 videí Poslů Úsvitu, které jsou uvedeny ZDE, neboť informace přináší osvětu, která uvolňuje duchovní sílu a ta vás zbaví všemožných vašich strachů a obav.
Komentář přidal(a) petr dne 18.Září.2011 v 14:02

ahoj Lumíre

jestliže jsi to zvířátko nazval stvůrou,evokuje to ve mně myšlenku,že strach a obava navštívily tebe,co?

 

na druhé straně,když mi sem vrazíš pavouka,tak budeme vyrovnáni

 

krásné časy

@

.................

Komentář přidal(a) Ywet dne 18.Září.2011 v 14:15

Mnohé vesmírné síly frekvencí vyšších dimenzí jsou prospěšné, životadárné a posilující, zatímco nízké, nesouladné frekvence třetí a čtvrté dimenze jsou škodlivé a omezující. Každá Duše si určuje, se kterou z nespočetných frekvencí bude souznít svým Energetickým Podpisem. Tím si vytvoří buď své osobní nebe, nebo své osobní peklo.

rozdiely v energiách 4 dimenzie a 5 dimenzie sú dosť podstatné. Rozdiel býva často podhodnotený a zľahčovaný. Ľudia zaoberajúci sa duchovnom, ezoterikou, liečením, seminármi, zasvetením druhých, sa napájajú na energie 4 dimenzie /ktorá je dualitná/ a tieto nižšie energie posúvajú nič netušiacim klientom.
4D  je ako spojená nádoba a keď na jednej strane liečiteľ používa energiu na liečenie, v tejto spojenej nádobe sa to premietne aj na opačnej strane ako energia ktorá vyvolá ochorenie. Keď pošle lásku zároveň vytvorí nenávisť, keď sa spája s bytosťami svetla zároveň sa kontaktuje s temnotou, keď zasvecujú zároveň znesvecujú. Málo kto si to uvedomuje, ale skôr si myslím, že "profesionálni" ezoterici sú si tohto vedomí.

Ježiš asi práve na nich myslel keď povedal: "Tí, čo sú prví, budú poslední, čo vstúpia do kráľovstva nebeského"

Komentář přidal(a) Ywet dne 18.Září.2011 v 14:18
Komentář přidal(a) grétka dne 18.Září.2011 v 15:01

ywet, toto je velmi zaujimave. nemohla by si o tom napisat viac?

Myslis, ako ked lieci niekoho ineho?

 

Peter, to nie je nejaky jaster? Vlastne preco si ho sem dal?

Teraz mi prislo na um, ked sa tak niekedy v obrazoch pytam svojej intuicie, co ako je, aby mi to bolo obrazne povedane, ze svojho priatela som videla ako draka. Chcel ma vozit ako drak, aby som s nim lietala, ale mne sa nepacilo, ze nie je clovekom, ale drakom. Bol taky obrovsky, ze sa do mojej pomyselnej izby pozeral len jednym okom cez okno, ani hlavu by do nej nevopchal. Co mi podla teba chcela moja intuicia povedat?

Komentář přidal(a) petr dne 18.Září.2011 v 15:20

ahoj Grétka

Ywett ma naučila dávat sem obrázky a tak som trenoval

mám zo dvadsat zvieratok takých akoby totemových a svetelný drak je druhý najdoležitejší,no a tak som naguglil takéhoto dráčka

s drakmi máme vela spoločného,su to naši takmer bratanci

 

co mi chcela intuica povedat?

dačo o drakoch,hádám

ja by som si aspon kupil tričko s drakom

ved intuicia nehovorí iba raz,ked uvidí že máš zaujem komunikovat,pošle dalšiu informaciu

maj sa a vela štiastia

@

................

Komentář přidal(a) grétka dne 18.Září.2011 v 15:27

No neviem, odkedy nas Lumir vystriha pred jastermi, tak nie je aj drak jaster?

Keby malo nejakym previbrovanim prejst len 20% ludi, tak si dam pozor na ludi, ktorych mi cimkolvek pripomenie jaster, drak a podobne.

Ale ak ma prejst 80% ludi, tak to urcite previbruje aj ten moj kamarat, co mi pripomina draka. Velmi sa zaobera duchovnom a veri aj tomu datumu 21.12.2012 Potom vlastne niet sa coho bat.

Komentář přidal(a) petr dne 18.Září.2011 v 15:38

neviem ako nejistotu zmenit na jistotu a strach na odvahu

iba viem,že to ide,lebo sa mi to stalo

prajem ti,Gretka,to iste

@

.................

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 5 hodinami
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Inspirace pro tvoření Ráje na Zemi, kde je radost pobývat a žít. uživatele Zlaté Živé Světlo
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu "Re-klamy" na zatím ne-povinnou vakcinaci všech obyvatel. Skočíte ne-mocným a jejich prolhaným médiím na špek? Nepanikařte a raději si zjistěte fakta !!! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Firma PFIZER zakázala další prodej vakcín COVID-19 do EVROPY. Nevíme jestli důvodem jsou velké počty vedlejších účinků a mnoho úmrtí po podání…"
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu To, co bylo před mnoha lety považováno jen jako pouhá konspirace je dnes drsná realita, v podobě uměle a záměrně vyvolávané Covidové hysterie a s ní spojenými restrikcemi. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Firma PFIZER zakázala další prodej vakcín COVID-19 do EVROPY. Nevíme jestli důvodem jsou velké počty vedlejších účinků a mnoho úmrtí po podání…"
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jsme těsně před globálním resetem, který nám nabízí dvě naprosto odlišné reality! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Startovní výstřel byl odpálen v USA. Nyní se po celém světě šíří lavina, kterou nelze zastavit. Jak jste si mohli všimnout v posledních dnech (i před startovacím…"
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu „Já chci říct, že Biden nebude Prezident USA“… !!! uživatele Ina Obr
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 16 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Martin Pelant aktualizoval svůj profil.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu KOLOSÁLNÍ podvod, aneb co že se to vlastně děje, a proč pak? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ep. 2378b - Silent Running, What Happens At The Very End Of A Sting Operation? Here.* 1/13/2021 | BREAKING NEWS | Military Operation Unfolding Now - Nesara / Gesara Here.* Ep. 2374b - Message Received, Blackout, Hello GEORGE, Time To Show The…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Volná energie živě v akci! Bere to dech, protože se přepisuje věda uživatele Zlaté Živé Světlo
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Martin Pelant je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby