* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Všichni na palubě? Poslední výzva k LÁSCE!

Lauren C. Gorgo                                              

,,Země, kterou jste kdysi znali, již neexistuje…nový frekvenční vzorec pronikl modrotiskem planety a vy nyní  žijete jako členové  galaktického společenství, bratranci osvícených občanů vaší galaxie.”- Plejádská nejvyšší rada /dále PNR/

Nová Země

Během několika dnů dokončíme slunovratem 22/12 poslední a závěrečné opětovné přesné měření roku 2011, a podle PNR to završuje naši cestu k nové Zemi. Možná ještě příliš nechápeme, co to znamená pro každého z nás jednotlivě, a většina z nás je stále příliš unavena, než aby to zjišťovala. Slyším však, že důkladné opětovné měření či ,,cejchování”, které se odehrálo během posledních několika týdnů bylo nezbytné k tomu, abychom sami sebe obrnili LÁSKOU a byli tak plně ukotveni do kristovského vědomí, abychom zvládli celosvětové přeuspořádání, které se odehraje v nadcházejícím roce jako důsledek toho, že jsme došli až sem.  Vyhlíží to slibně, zdá se, že půjde o další ,,velký” rok v tom smyslu, že fyzické přeuspořádání a transformace  jsou v r. 2012 nevyhnutelné, a poslouží svému účelu, jímž je posunout lidský kolektiv k samému SRDCI všech záležitostí a otevřít všechny stezky k LÁSCE.

Pro různé lidi to bude znamenat různé věci, ale PNR si především přeje rozptýlit všechny obavy z případné pohromy v r. 2012 a chce všem připomenout, že vzestup je cestou ,,dovnitř”, kdy je náš vnější svět pouhou projekcí našeho vlastního vědomí, a že naše individuální  účast v této kolektivní zkušenosti na Zemi je právě nyní nepostradatelná. Každý z nás má jeden dílek této vesmírné skládačky, a tudíž má každý z nás významnou roli v pozvedání naší vlastní frekvence, zvyšování našeho kvocientu LÁSKY, abychom jako kolektiv mohli povznést frekvenci planety a účastnit se divů nového světa.

(Pozn.: Po planetě obíhá spousta energií založených na strachu spojeném s nadcházejícím rokem a všemi proroctvími, předpověďmi a záměrným programováním určenými k tomu, aby zmařily náš nevyhnutelný příchod do 5D, takže během vánočních svátků je důležité setrvat ve spojení s LÁSKOU a prostě takovéto energie nechat být, pokud je ucítíte. Jste-li citliví, můžete mít pocit, že se nad vámi vznáší hrozba zkázy nebo jen určitá neidentifikovatelná úzkost… To zase rychle přejde, ale přejde to ještě rychleji, pokud si od toho udržíme odstup a budeme pouze pozorovat pohyb energií kolektivu.)

V r. 2012  budeme poznávat, že LÁSKA je tím jediným, co potřebujeme…. avšak  nebude to probíhat nikterak lyrickým způsobem, bude to způsob nanejvýš  frekvenční. Když procházíme takto důkladným posunem, LÁSKA se doslova stane hnací silou života… palivem pro naše výtvory, naši biologii, naše vztahy. Když je LÁSKA plně vetkána do gobelínu našeho života, zázraky se stávají tkaninou našeho života.

LÁSKA, nikoliv  2012, je důvodem, nač jsme byli všichni  připravováni …

Kódy Zdroje odhaleny

Existuje velmi vědecký aspekt vzestupu, který se začíná více šířit kolektivní myslí, s ohledem na rezonanci či souzvuk, a ti, kteří stojí v popředí nového lidstva, to důvěrně znají. Tyto duše, uvaděči do nového světa, začínají  zpívat  jinou melodii. Doslova. Nový (andělský) člověk je naladěn na rezonanci 528 Hz posvátného (vyššího, duchovního) srdce, jež rezonuje v harmonii s krystalickou kristovskou mřížkou.

Tato frekvence lásky, 528 Hz, je Kódem Zdroje – Kódem stvoření… je to onen univerzální klíč nezbytný k odemčení našeho spolu-tvůrčího potenciálu, k osvobození nás samotných z otroctví a vstupu na hřiště nové Země. Tento kód funguje jako frekvenční tlumič, jenž má zajistit, že posvátné síly univerza budou věnovány jen těm s čistým srdcem.

Pokud někdo z vás viděl Počátek od Christophera Nolana, v mnoha vrstvách symboliky tohoto filmu je skryta úplná pravda. Nejzjevnějším je v tomto případě matematický kód 528, který se opakuje stále znovu v průběhu celého filmu… jako telefonní číslo, na ubrousku, jako číslo hotelového pokoje… Ale nejzajímavější je, že číslo 528 bylo skutečnou číselnou kombinací k ,,odemčení”  trezoru, jenž obsahoval tajemství očistné úlevy od emocionálního utrpení… a všechno to bylo hnáno ,,srdcem” hlavního hrdiny, aby se mohl vrátit ,,domů” ke svým dětem, kde byla jeho LÁSKA.

Trvalo mi několik měsíců, než jsem si všechno pospojovala, a možná to někteří z vás zvládli dávno přede mnou, ale uvědomila jsem si (zpětně), že  posledních několik energetických aktualit vedlo k tomuto odhalení a že každý titulek, jenž mi byl předán, byl velice, výmluvný…. dokonce až odporně výmluvný… počínaje titulkem ,,Počátek: poslední naladění”, ,,11-11-11: aktivace kódů Zdroje”, až po ,,Příchod univerzální LÁSKY”.

Jinými slovy, když překračujeme práh do r. 2012, doslovně se budíme ze snu, z iluze omezení. Rezonance univerzální LÁSKY, již máme ztělesnit, odemyká  příslovečné brány nebeské, abychom již déle nebyli lapeni ve vytváření svého nevědomě stvořeného a holograficky promítnutého světa strachů… těch strachů, které nám poskytovaly  dostatečný ,,důkaz”, že nejsme dost dobří, dost cenní, dost milováni, že se nemáme dost dobře nebo že prostě ,,nedostačujeme”.

Nejnutnější tedy v této chvíli, než vkročíme na zcela neprozkoumané území, je pozorování /uvolnění  čehokoliv setrvávajícího v našem mentálním, emocionálním či fyzickém Já, co je založeno na strachu a co nám proto  brání ve ztělesnění LÁSKY. Jakákoliv zranění teď znovu řešíte, je důležité (ale ne snadné) na ně pohlížet co možná nejobjektivněji a s (alespoň lehkým) porozuměním, že  toto břemeno již s sebou nemusíme táhnout… že čistý štít nyní není jen možností, nýbrž že je podmínkou.

,,Nový modrotisk Země vyžaduje nyní LÁSKU více než kdy jindy, a u těch, kteří toto volání vyslyší, bude dopad značně zmírněn. Ti, kteří volání odmítnou, pocítí účinek výraznější. Neříkáme to, abychom vzbudili strach, ale proto, abychom každému z vás připomněli, že nyní je možné opravdové uzdravení, avšak že vyžaduje skálopevný závazek uvolnit a propustit vše, co není LÁSKOU.  Co se týče těch, kdož se doposud odevzdaně věnovali propouštění takovýchto vzorců strachu, stojí před nimi nevídané příležitosti.” - PNR

Vlna LÁSKY

Tato vlna LÁSKY o níž mi ti neviditelní vyprávějí už celou věčnost (a která vždy vypadá poněkud mimo náš dosah), musí být vskutku čímsi velkým, protože mne nejenže žádají, abych slovo LÁSKA zdůraznila a opakovala v tomto článku bilionkrát, avšak chtějí též, abych mu věnovala tuto část (a abych vynechala  své dvě setiny). Takže, má osobní zkušenost je taková, že kdykoliv se objeví tato Rada, je nejvyšší čas jí věnovat pozornost… jejich strohý projev patrně znamená, že to myslí doopravdy:

,,Příchozí vlna LÁSKY je všudypřítomná a nezastavitelná. Pozvedá vás do nepoznaných výšin. Řekneme to takto…. Nejenže budete potěšeni z toho, co jste doposud sami pro sebe stvořili, protože vesmír desetinásobně zesílí a navrátí vám vaše snahy založené na LÁSCE… ale budete žasnout nad svou vlastní oddaností této cestě. Jako nikdy předtím, budete smeteni agónií lásky k sobě samotným, protože si uvědomíte, možná dokonce úplně poprvé, jak moc LÁSKY bylo  od vás ve skutečnosti zapotřebí, abyste sem přišli.

Chápeme vaše opovržení, avšak toto musíme dostatečně zdůraznit. Za těchto okolností není fakt, že každý z vás pocítí nevyvratitelnou vřelost a záři LÁSKY Stvořitele, jak se dotýká vašeho srdce a života, ničím menším než zázrakem, a pro toto období svátků vám přejeme, abyste se těšili z poznání, že právě vy jste sem vnesli tyto energie… a – jako kolektiv – jste právě vy osvobodili svět od zla…. A že právě vy jste reagovali na volání Stvořitele, abyste přišli  a v některých případech  se inkarnovali  poprvé do lidského těla, jen abyste dohlédli na průběh své mise. Toto velké poslání LÁSKY není náhodné či chybné, je projevem soucitného milosrdenství BOHA, jenž žije v každém a všech z vás a netouží po ničem jiném, než po čiré LÁSCE pro všechny.

My, plejádská světelná rodina, k vám všem - naší lidské rodině, našim galaktickým příbuzným - cítíme stejnou LÁSKU, a hluboce oceňujeme váš příspěvek kolektivní cestě vzestupu Země a vážíme si jej. Brzy vás zasáhne tato pravda v plné síle, protože jakmile uvidíte a pocítíte LÁSKU z našeho úhlu pohledu,  bezpochyby vás to změní.” - PNR

12:12

Hvězdná brána 12:12, jíž jsme nedávno prošli, byla časem završení. Podle PNR aktivovalo/otisklo 12:12 poslední kódování nezbytné k vytvoření posunu k jednotě či kristovskému vědomí u těch, kteří jsou u kormidla.

 ,,Nyní, a říkáme to s velkým zájmem, protože si uvědomujeme, že existují tací, kteří ještě nefungují na časové linii jednoty, avšak pro ty, kteří tam jsou, je toto významný bod, čas, kdy výsledky vašeho velkého úsilí dostávají pevnou podobu.” – PNR

Brána 12:12  (a energie k ní vedoucí) byla přinejmenším částečně odpovědná za onu poslední dávku emocionálních sutin, které se rozvířily, aby mohly být vyloučeny z hlubin našeho nejniternějšího jádra.  Bylo to trochu jako poslední zoufalý pokus o vyřešení všech záležitostí ega, založených na strachu, na nichž jsme pracovali po celý rok 2011.

Bezpochyby nás všechny navštívili naši duchové (Vánoc) minulosti, a v některých případech… v závislosti na hustotě, jež stále přetrvává v našich životech… to byla doba některých doopravdy pádných odhalení, která mění život. Tyto věci, jež spěchají na povrch, abychom jim věnovali pozornost, mohou na první pohled vypadat znepokojivě či hrozivě, avšak tato naléhavá potřeba a intenzita jsou jen odpovědí na volání vesmírné trubky vyzývající k tomu, abychom z celého srdce osvítili každý koutek svých životů a těl, abychom se tak  - než se kolem nás přežene  slunovrat – mohli pevně postavit na pozici pro rok 2012, a znovu začít… ve zcela novém cyklu, zcela novém životě a v úplně novém světě, jenž si sami tvoříme.

Tím nechci naznačit, že to, co se objeví v této době, jednoduše zmizí… říkám jen, že je nám věnováno darem  uvědomění, kde je ještě zapotřebí LÁSKY, abychom mohli plně přejít do svých těl 12ti-dimenzionálního modrotisku. Pokud tyto závěrečné energie shodily na váš život výbušnou nálož, uvědomte si, že i exploze může sloužit dvěma božským účelům…

1/ zcela nepochybně a neomylně nasměrují naši pozornost a soustředění PŘESNĚ tam, kde je jich zapotřebí, abychom mohli vyléčit/uvolnit/obnovit cokoliv, co nás volá….

 2/ nás může posunout, poměrně rychle, do mentálního a emocionálního rámce, jenž je v této stěžejní době nezbytný k uvedení do souladu s LÁSKOU. Pokud jste zažili otřes, pochopte, že bylo otřesu zapotřebí, ale že – jakmile pochopíte, proč k němu došlo – je hotovo 75% práce. Těch dalších 25% pak představuje  vaše úsilí dát se znovu dohromady s pomocí LÁSKY k sobě samotným.

,,Měli bychom dodat, že 12:12 předložilo mnoha z vás příležitost zvolit si novou stezku, a tyto možnosti byly předloženy buď v podobě odhalení nebo povoláním k činům. Nyní záleží na tom, jaká bude vaše odezva na tyto situace, nikoliv na tom, jak je vyřešíte.” - PNR

Tudíž, ačkoliv nebylo kolem 12:12 tolik fanfár jako kolem 11:11, říká PNR, že tato brána byla nicméně účinná, neboť otevřela průchod k 12té úrovni genetických aktivací, k dokončení kristovské šablony na planetě.

,,Dalo by se říci, že tyto energie přicházejí, aby pozvedly lidstvo v určitých sektorech, a aby stejně tak odhalily zkaženost či rozklad v jiných. Cesta pro každého z vás spočívá v možnostech, jež jsou vám nyní předkládány…. Vaše volba určí stezku vaší duše v příštím roce. Zvolit si LÁSKU místo strachu je tou jedinou cestou ke spáse…” - PNR

2012: Druhá fáze

,,Nadcházející kalendářní rok, onen velmi očekávaný rok 2012, je obrovským průlomem v tom, čemu my říkáme planetární vědomí. Tím chceme říci, že ti, kteří předložili plán pro novou Zemi, daleko přesáhli naše očekávání. Díky tomu to, co přijde, je mnohem velkolepější, mnohem rozsáhlejší a mnohem radostnější, než jsme si kdy představovali.” - PNR

2012 je tím, čemu Plejáďané říkají rok…. zavíření bubnů, prosím… rok LÁSKY! Vlastně  o něm mluví jako o roce božské a univerzální LÁSKY, ale jde též o rok, kdy vstupujeme (za slunovratu) do toho, co oni označují jako ,,druhá fáze” vzestupu:  fáze uvádění do fyzické podoby a uskutečnění  božského vyzařování lásky. Jedná se o rok, kdy ti, kteří zde jsou kvůli službě nejvyššímu dobru planety a jejím lidem, budou vycházet  z ,,úkrytů”… tato skupina bude nanejvýš podporována, chráněna a vyzvedána do vlivných pozic, zatímco ti, kteří slouží svým sobeckým cílům, budou neustále povoláváni k božskému pořádku.

Toto je čas/rok/svět/éra, na nějž jsme tak usilovně čekali/pracovali, a neviditelní se se mnou podělili o informaci, že všechna ta spousta potenciálů, které vznikají, se točí kolem LÁSKY jako hnací síly stvoření našich nových životů. Tato nová Země je tu a LÁSKA je tím jediným způsobem, jenž nám umožní tam vstoupit… LÁSKA je klíčový kód, jenž každému z nás zaručuje přístup ke spolu-tvůrčím silám vesmíru, a je přístupný pouze  z našeho nitra - a tím, že sami sebe milujeme.

V roce 2012 se LÁSKA konečně stane vládnoucí silou na planetě a odpadne cokoliv, kdokoliv, jenž je s ní v rozporu. Pro nikoho a nic z tohoto neexistuje výjimka.

,,Mohli bychom toho povědět tolik, co se týká následujícího roku, avšak shrneme to do prohlášení, že ti, kdož jsou v souladu s LÁSKOU, povstanou, aby se s LÁSKOU setkali nevídaným způsobem. Ve skutečnosti se samo slovo LÁSKA změní v cosi významnějšího, neboť LÁSKA, jak jste ji znali, se nedá srovnat s LÁSKOU, jež bude protékat srdcem Země a lidstva. Krev života Zdroje bude proudit vašimi řekami a žilami, a naplní všechno živé září božské LÁSKY, výživou života na nové Zemi.” - PNR

Přeji vám všem období svátků plné LÁSKY  a hladký přechod do roku 2012…

Na shledanou příští rok!

Lauren

Copyright © 2008 - 2011
ThinkWithYourHEART.net

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Zobrazení: 231

Komentář přidal(a) Ywet dne 24.Prosinec.2011 v 11:32

Neviem ako to máš so svojim egíčkom. S tým mojim mám dohodu, že keď príde skúška, môže pokojne spolupracovať ak to pokojne nedokáže, tak nezasahovať.
Keď bývavalo hysterické a veľmi vyskakovalo, vysvetlila som mu, že žije preto aby mi pomáhalo splniť si priania. Moje prianie je vzostup v súlade s Božím zámerom. Ak chce ísť somnou nech sa naladí, ak nie vyhodím ho z domu. Jasne stanovené podmienky zabrali :-)

Komentář přidal(a) grétka dne 24.Prosinec.2011 v 21:34

Zaujimave o tom 12.12. doteraz som citala. 

Mne sa diali v tomto case vynimocne veci. 

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 4.8.2020

.......... Bežíme po "schodoch" dimenzií ..... posun, ktorý prebieha je možné prirovnať ku zrýchlenému vývoju ....... reálne možné sú zmeny reality sveta.........Vstupovanie do týchto energií sa nedá opísať. Sú to diamantové plochy Zeme a…Zobrazit další
před 1 hodinou
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud podporujete, či jste dokonce volili takovéto pa-blby, sypte si hlavu popelem a proste všechny za odpuštění! uživatele A.Z..
"* Tomio Okamura: Dnešní aktuality 27.7.2020 Video ZDE. (Istanbulská úmluva) Související článek: Petr Hampl: Podaří se zabránit schválení istanbulské úmluvy?…"
před 13 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Víte jak vypadá a kam nás vede transhumanismus (tvořící z lidí bio-roboty), kam naopak vede transcendentní probuzení (vytvářející skutečný pokrok a svobodu) a už jste se rozhodli co si vyberete vy? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Beyonce is GONE (osobnost Beyonce je pryč, skrze její tělo se projevuje démonická entita) Video clip and explanation Here.* Víte jak vypadá a kam nás vede transhumanismus (tvořící z…"
před 14 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Donald Trump vs. neteř - jak se do kampaně tahá rodinná špína - střípek ze streamu 14.7.2020 Video ZDE. * POLITICKY NEKOREKTNÍ STREAM 14.7.2020 Video ZDE. * „Být aktivista je parazitismus.…"
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
30.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
28.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Než se rozhodnete nechat se ne/dobrovolně očkovat, měli byste si ve vlastním zájmu nejdříve přečíst toto: Nová vakcína mění DNA, z lidí dělá patentovatelné geneticky…"
28.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Viry jsou dobrá věc, neboť tělo je vytváří proto, aby se poškozené tkáně zbavilo, tkáň obnovilo a mohli jsme tak být opět zdraví! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Než se rozhodnete nechat se ne/dobrovolně očkovat, měli byste si ve vlastním zájmu nejdříve přečíst toto: Nová vakcína mění DNA, z lidí dělá patentovatelné geneticky…"
28.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zveřejnění důkazů je součástí pokusu probudit ovce do reality existence gangsterské globální nad-vlády, která se ovšem díky odhalování utajovaných skutečností už konečně hroutí v základech uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Než se rozhodnete nechat se ne/dobrovolně očkovat, měli byste si ve vlastním zájmu nejdříve přečíst toto: Nová vakcína mění DNA, z lidí dělá patentovatelné geneticky…"
28.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Než se rozhodnete nechat se ne/dobrovolně očkovat, měli byste si ve vlastním zájmu nejdříve přečíst toto: Nová vakcína mění DNA, z lidí dělá patentovatelné geneticky…"
28.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pandemie začala se spuštěním sítí 5G, kdekoli byla použita, jelikož "tajemné" srážení krve zabíjí pacienty s koronavirem, protože elektromagnetické záření způsobuje srážení krve a nedostatek kyslíku! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Než se rozhodnete nechat se ne/dobrovolně očkovat, měli byste si ve vlastním zájmu nejdříve přečíst toto: Nová vakcína mění DNA, z lidí dělá patentovatelné geneticky…"
28.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MaP 520 EU - Česko a Slovensko už nemají mít právo rozhodovat o Praze a Bratislavě! To má mít Brusel Video ZDE. * MaP 512 Viktor Orbán vystoupil jako jediný politik proti plánu EU na…"
28.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud podporujete, či jste dokonce volili takovéto pa-blby, sypte si hlavu popelem a proste všechny za odpuštění! uživatele A.Z..
"* Kdy se muslimové omluví za staletí teroru? Uvedeno ZDE."
28.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
26.7.
Uživatel Orst přidal komentář k příspěvku do blogu ČASŤ POSOLSTVA BYTOSTÍ SVETLA Z 19.7.2020 uživatele Orst.
"V tomto prípade mi bolo povedané, ktorú časť posolstva mám zverejniť a tak som to aj napísal."
26.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. uživatele A.Z..
"* Utajovaný projev prezidenta ČR a s tím související hrozby Uvedeno ZDE.* Pokud podporujete, či jste dokonce volili takovéto pa-blby, sypte si hlavu popelem a proste všechny za odpuštění!…"
26.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse O korupci a tunelech ve společnosti, aneb žeprej důchodci, z nichž většina celý život pracovala a musela platit sociální dávky, zatěžují státní rozpočet - skutečná FAKTA uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MaP 502 Nájemní vrazi ve službách českých politiků. Jan Mička ve službách gangu Aleny Schillerové! Video ZDE."
26.7.

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby