* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Proč člověk nevyužívá 97 procent svojí DNA?

Autor Nevšedko Dátum 28. Október 2011

Podíl nevyužité DNA je vyšší u vyvinutějších živých bytostí. U rostlin není využito 75, u savců 90, a u lidí dokonce 97 %. Podle této informace nevyužívají rostliny, zvířata ani lidé svůj úplný potenciál. Člověk využívá nejmenší část svých dědičných vloh, i když má k dispozici nejvíc svobodné vůle. Proč si rostliny a zvířata ukrojí větší část než lidé, a tedy využijí větší část své DNA, to je zatím méně sledovaný fenomén. Mohlo by to souviset s tím, že zvířata a rostliny (ty ještě méně) mají menší stupeň volnosti k prosazení své vůle. Zvířata a rostliny jsou více začleněni do vesmírné harmonie než člověk. Jak vzniklo tvrzení o tom, že člověk nevyužívá 97 procent DNA, a jak je toto tvrzení spolehlivé? K tomuto výsledku došli vědci z oblasti genetiky a v dnešní době je tento výsledek uznáván. Skutečnost, že v DNA jsou velké části nevyužity, může být velmi jednoduše a názorně vysvětlena. Dvojitá šroubovice DNA je jakousi databankou, souborem všech našich vloh. Data jsou zakódována v sekvenci tripletů bází, které kódují aminokyseliny. Sekvence začíná počátečním prvkem a končí koncovým prvkem. Takováto sekvence představuje gen a dodává tělu informace pro tvorbu bílkoviny. Jak jsem již popsal, informace pro tvorbu bílkoviny nenačítá originální DNA, nýbrž její kopie, jež se nacházejí mimo buněčné jádro. Na této kopii DNA jsou kódovány stejné dědičné informace jako na originální dvojité šroubovici uvnitř buněčného jádra. Na kopii se však nacházejí kódy, které nelze jednoznačně přiřadit jedné konkrétní aminokyselině, a dále existují dlouhé úseky, na nichž nejsou vůbec žádné kódy.

Ještě zajímavější je skutečnost, že se tady vyskytují enzymy, jež se pohybují podél řetězce DNA a smažou všechny části, které sekvenci aminokyseliny jednoznačně nekódují. Vědec tedy najde řetězec s daty, jenž neobsahuje žádné informace. Poměr nepopsaných částí DNA k částem, které informace obsahují, činí konstantně 97 : 3. Neuvěřitelné: z celé informační paměti jsou využita pouze tři procenta! Tak marnotratné zacházení přírody se zdroji, to je stav, jenž jinak není nikde běžný. Vědci označují tyto prázdné části jako pozůstatky vývoje, které již nejsou potřebné, a bývají také nazývány junk DNA, jak jsem již zmiňoval. V ezoterické literatuře se stále více vyskytuje pojem dvanáct řetězců DNA, jež mají v blízké budoucnosti rozšířit potenciál a vědomí lidí, ale v materiální trojrozměrné dimenzi jej ještě nelze doložit. Existuje však několik odkazů, kterých bychom se měli držet.

Rozšíření dvojité šroubovice

Linus Pauling, jehož jsem již zmiňoval v souvislosti s objevením struktury DNA, sestavil konkurenční model DNA k modelu Watsona a Cricka. Jeho model se skládal ze tří řetězců. Odborný svět však Paulingovy poznatky a představy neuznával, což ho přimělo k tomu, aby své myšlenky dále nerozvíjel a dalšímu výzkumu struktury DNA se již nevěnoval. Byl snad na lepší cestě? Odkaz na existenci dalších řetězců DNA nám byl předán zcela jiným způsobem: 19. srpna 2001 se na obilném poli v bezprostřední blízkosti radiového teleskopu observatoře Chibolton objevil kruh v obilí, který se postaral o pozdvižení. Chibolton se nachází v Anglii přibližně třicet kilometrů východně od Stonehenge.

Chiboltonský kruh v obilí vypadá jako odpověď inteligentních duchovních bytostí na otázky, jež naši vědci poslali před několika lety radiovou teleskopií do All. Podle mého názoru jsou tyto odpovědi originální a skutečné. V tomto kruhu v obilí nám cizí bytosti popisují své biologické složení, které má až na malé odchylky stejné prvky a strukturu jako naše tělo. Nápadná odchylka je v počtu řetězců DNA, jež byly schematicky znázorněny, ale jejich počet nebyl na obrázku v obilném poli až tak jednoznačný. V každém případě jich tam bylo více než jen dvojitá šroubovnice. Kanaďanka Aird Kishori ve své knize Die 13. Helix (Třináctý řetězec) vypráví o tom, jak Berrenda Fox z Avalon Wellness Centre v Mount Shasta v Kalifornii zkoumala tři děti, jejichž dědičná struktura údajně měla tři dvojité řetězce. Tyto děti byly vybaveny mimořádnými duševními schopnostmi a komunikovaly mezi sebou telepaticky.

 

Zde jasně vidíme, že na fyzické úrovni by větší potenciál DNA chtěl prorazit, i když na této fyzické úrovni ještě chybí doložitelná fakta o dalších řetězcích DNA. My se však na toto téma můžeme podívat z duchovní a ezoterické stránky. Člověk má v podstatě více než jen své tělo: je „nesmrtelnou“ duchovní bytostí a má „věčnou“ duši, přesto však existuje talent a schopnosti, které jsou vlastní pouze jednomu člověku. Kde jsou uloženy informace o životním plánu člověka nebo o jeho karmě? A kde jsou jeho vlastnosti jako radost ze života, pravdomluvnost a soucit? Sabine Skala v jedné knize sdělila zajímavé informace o DNA, jež obdržela od Galaktické federace. Tato federace a její funkce jsou nám již známé. Jejím úkolem zřejmě není jen péče o stávající planety, ale také se snaží podpořit nové planety, aby mohly být do federace přijaty. Podle informací Skaly je fyzicky přítomná pouze jedna z dvanácti dvojitých šroubovnic, přičemž ostatních jedenáct je na vyšších vibračních dimenzích. Pro další výzkum nepoužijeme metody přírodních věd, které zkoumají pouze fakta, jež lze zjistit našimi pěti smysly. Musíme použít zdroje, které mají přístup k vyšším dimenzím. Touto tematikou se zabývá více autorit, my se ale budeme koncentrovat převážně na Jelailu Starr a Lee Carrola. Jelaila je poslankyní planety Nibiru a Lee přenáší informace duchovní bytosti Kryon. Jelailu v Německu a v celé Evropě téměř nikdo nezná, přičemž Lee již řadu let cestuje po Evropě a plní sály tisíci nadšených posluchačů.

Dvanáct řetězců DNA podrobně

V duchovních dimenzích se klade větší důraz na to, co je společné a spojující, než na to, co je oddělující a rozdílné. V těchto dimenzích sídlí ostatní řetězce DNA, jež od sebe nejsou striktně odděleny, jak jsme zvyklí v našem trojrozměrném světě. Starr a Caroll sestavili definice, které se od sebe na první pohled liší, ale jejichž význam se přesto shoduje. Co mají tyto definice společné, můžeme při vynaložení většího úsilí rozpoznat. Mohlo by se použít i zcela nové názvosloví, jehož významový obsah by byl záměrně nadefinován tak, aby bylo možné pojmenovat chybějící dědičné vlohy. Pro nalezení slov by byla velmi vhodná židovská kabala a jako slovní spojení 72 Božích jmen. Tuto myšlenku jsem nevymyslel já, ale jiní autoři. Já zkouším jít jinou cestou. Z nejrůznějších definic, a to nejen od Jelaily Starr či Lee Carolla, se snažím nalézt společnou linii pro každý řetězec DNA a pak ji vhodně přeložit do svého jazyka. Tuto metodu velmi napadají kritikové, ale na druhé straně pomůže zájemcům o duchovno, již pracují na svém dalším vývoji. Číslo dvanáct odpovídá dvanácti dimenzím kosmického pole vědomí. Toto číslo přitom není až tak rozhodující, neboť každou úroveň lze libovolně rozčlenit – neexistuje tu přísné oddělení, jaké máme rádi v trojrozměrném světě. Stále více se prosazuje rozčlenění vyšších vibračních úrovní do dvanácti dimenzí. Někteří avantgardní vědci jako německý fyzik Burkhard Heim došli ke stejnému výsledku. Těchto dvanáct dimenzí můžeme rozčlenit také podle duchovních tradicí na fyzickou, emocionální, duševní a duchovní úroveň, z nichž každá může být dále rozdělena na spodní, střední a horní úroveň. Z toho vyplývá opět dvanáct dimenzí, kterým lze přiřadit dvanáct řetězců DNA. Dvanáct řetězců DNA Dvanáct řetězců DNA lze definovat takto:

1. Životní síla

Tento řetězec je dědičná vloha, jež nám dává sílu zvládnout fyzický život. Pouze tento řetězec je „vlastní“, hrubohmotně rozeznatelná DNA, kterou může věda zkoumat.

2. Životní cíl

V této vloze je popsán životní úkol či lekce, jež je možné se naučit v inkarnaci. Stále děláme stejné chyby a úspěchy střídají neúspěchy. Tím jsme nuceni svůj životní úkol neustále opakovat v dalších a dalších inkarnacích.

3. Tvůrčí síla

V této vloze je uložena naše síla a moc, díky níž se staráme nejen sami o sebe, ale jsme schopni také zplodit nový život nebo pomocí svého rozumu a schopností něco vybudovat.

4. Dobré zdraví

Tady začíná emocionální úroveň, na které se nachází vlohy, jež nám propůjčují schopnost kontrolovat naše pocity a život. Nejvýrazněji se tato schopnost projevuje v tom, zda můžeme vyléčit příčiny svých nemocí a skutečně se jednou provždy nemoci zbavit, či se jen spokojíme s ošetřením příznaků.

5. Radost ze života

Radost ze života vyplývá nejen z našeho daného citového rozpoložení, ale má také duchovní příčiny. Zakládá-li se radost ze života na duchovních příčinách, je trvalejší, kontrolovatelnější a intenzivnější.

6. Pravdomluvnost

Umět zacházet s pravdou je schopnost. Pokud se to zcela podaří, může následovat další krok, jenž vede do první duchovní úrovně.

7. Pořádek

Tímto začíná první ze tří duchovních úrovní. Pořádek vyžaduje přehled, nadhled a prozíravost, a tedy úhly pohledu, jejichž cílem je srozumitelnost.

8. Moudrost

O moudrosti lze mluvit tehdy, jestliže si člověk vypracoval inventář vědomostí a prakticky jej využívá.

9. Harmonie

Harmonie je nejvyšší forma vyjádření pořádku a moudrosti a otevírá dveře do duchovní úrovně.

10. Vědomí

Rozsáhlé duchovní schopnosti podmiňují také rozsáhlé vědomí. V některých tradicích je tato úroveň nazývána také kauzální úroveň. S vědomím člověk zvládne realitu – ta skrývá nebezpečí, že se každá myšlenka promění v realitu.

11. Spolucítění

Je-li tato úroveň dosažena, člověk již nemůže jen tak odvrátit oči, ale převezme zodpovědnost, avšak ve smyslu spolucítění, a ne soucitem, neboť soucit by vedl ke ztrátě síly a újmě.

12. Bezpodmínečná láska

Nejvyšší z dvanácti vloh lze na planetě Země dosáhnout velmi těžce, protože je do jisté míry ovlivněna zneužíváním a manipulací. To také nebylo původně v plánu. Pocit spolucítění by úplně stačil k tomu, aby byl cíl dosažen.

Pokud jste si pozorně přečetli strukturu svých vloh, možná vás napadlo, že to není nic nového a vše již znáte. To je správné a v pořádku, protože kdyby to všechno bylo pro vás nové, bylo by to špatně. Buďte rádi: máte již za sebou dlouhou cestu růstu a brzy dozrajete.

 

  Z knihy – Peter Ruppel – DNA po roce 2012

http://www.2012rok.sk/wp/2012/2849-nevyuzita-dna

 

Zobrazení: 1231

Komentář přidal(a) Hrošík dne 22.Leden.2013 v 11:43
Dost zajímavé! Musím to přečíst několikrát! Doporučuji jako zajímavé čtení! :-)
Komentář přidal(a) Livisipea dne 22.Leden.2013 v 11:43

Na DNA, počet šroubovic a jejich význam se mě někteří z vás ptali, takže vkládám pro základní informaci tento text, nejvíc o tomto tématu ale jistě ví Lumír, takže ho prosím, jestli by tento příspěvek nedoplnil odkazy na své texty.:-)

Komentář přidal(a) Livisipea dne 22.Leden.2013 v 11:45

 

VÝVOJ NAŠÍ DNA

 

Vloženo dne 5.9.2012 od Marie88 přečteno 878x

 Kdyby se vám snažil někdo tvrdit před desítkami let, že ve vaší DNA jsou obsaženy veškeré informace toho, co se zde na Zemi od počátku stvoření lidské rasy událo, asi byste si pomysleli, že to je bláznivá myšlenka. Jak můžeme v sobě nosit informace? V našem těle?

 Ale dnes jste se již mnozí z vás (kteří tyto stránky čtete) setkali se studií ruských vědců, kteří potvrdili, že naše DNA (tedy ta zbytečná část, jak tvrdí oficiální věda) reaguje na naše slova, věty a tím pádem na naše myšlenky.

  A tak informace, které kolují duchovním světem, jsou již z velké části vědou potvrzeny.

  Ano, naše DNA je jedna velká záhada a klíč k obnovení nové lidské rasy. A to přímo doslova.

Všichni, kteří jsme zde v tento okamžik, jsme věděli, co se na Zemi v tuto dobu bude dít.

A co se bude dít s lidským tělem a především s lidskou DNA.

 To, co se odehrává na Zemi, je doslova „mutace“ fyzického těla.

Lidská bytost se bude navracet svému původnímu účelu:

Být aktivovanou „živou knihovnou“. Žít a zprostředkovávat cenné informace.

Udržovat se živá a zdravá až do vzácného okamžiku „nanebevzestoupení“.

 

Lidská bytost má dnes pouhé 2 šroubovice DNA. Samozřejmě, že tato data jsou oficiální a již nějakou dobu si někteří vědci pohrávají s vícevláknovou  DNA. Stejně jako WHO již dávno ví, že lidé, kteří se samovolně uzdraví z AIDS, mají zcela jinou DNA, která dle vědecké definice není lidská. Tito lidé jsou zcela imunní vůči všem nemocem, které zde na Zemi máme. A nejsou to jedinci, ale tisíce a možná i desetitisíce lidských bytostí.

  Lidé měli původně více šroubovic DNA a tím přístup k informacím, které v sobě nesou. Ti, co si přivlastnili tento projekt Země, z důvodů zabránění přístupu lidem k pravdivým informacím, jejich DNA upravili na dva řetězce.

 

Informace v nás volně plavou v podobě světelně kódovaných vláken a čekají na svou aktivaci, čímž obnoví naši paměť.

 Existuje tu božský plán pro všechny bytosti.

Je jedno, na jaké úrovni se zde bytost nachází a zda ještě hluboce spí. Plán pro všechny je seskupení DNA do 12 vláken.

Tento počet není pro lidskou bytost konečný, budou lidé, kteří dosáhnou mnohem více vláken DNA, ale číslo dvanáct je dostačující proto, aby to fyzicky a psychicky zvládla většina lidí.

Až bude 12 šroubovic DNA na místě, pak se spojí se systémem 12 čaker. Čakry jsou nabité informacemi a náš úkol bude tyto informace přeložit.

 

 Lidé ale v tuto chvíli nejsou na stejné úrovni a tak ti, kteří se začínají rychleji vyvíjet, mohou cítit určité tření mezi sebou a ostatními, protože ostatním se nelíbí, jak se řítíte kupředu a to z důvodu toho, že nejsou zakódováni tak, aby reagovali stejně rychle jako vy.

Někteří lidé nejsou zakódováni vůbec a jsou zde pouze jako pozorovatelé.

Pro některé vystrašené duše je už jenom pokrokem odvaha, že vstoupily na Zemi v této době.

Mějte to na paměti, až se budete potkávat s lidmi, kteří jsou uzavřeni ve starých paradigmatech. Uvědomění si, že sem tato duše statečně přišla s vědomím toho, co se zde bude dít a přitom nemá za úkol tento proces projít, vám může pomoci podívat se na takového člověka v jiném, chápajícím světle.

 

Proces přeměny DNA bude mít u každého svou rychlost, ale vědomou spoluprací můžete tento proces usnadnit. Třeba tím, že dáte buňkám ve svém těle souhlas ke spojování nových  šroubovic DNA.

Ti, co se otevřou světlu, si nechají doslova přebudovat těla.

Někdy tuto přeměnu můžete cítit v noci – jakoby se dělo něco zvláštního, nového.

Poslední dobou mám při usínání velmi příjemné, ale přesto jiné pocity. Jako bych na chvíli nebyla v této realitě. Také se mi posledních pár měsíců stává to, že mi uprostřed hlavy bliká světlo – jakoby se třetí oko snažilo rozsvítit. To samé se mi děje při milování s partnerem.

Nikdy před tím ve svém životě jsem tyto pocity a blikající světlo v hlavě neměla.

Určitě máte také nějaké své zvláštní zážitky – protože zde na stránkách nejste vůbec náhodou. 

Původní stvořitelé nás zbudovali jako domy, které lze kdykoliv rozšířit a přistavět. A my se právě nacházíme v okamžiku, kdy se bude tato rekonstrukce dít. Spíše se již děje.

To, co vědci nazývají zbytečnou DNA, se bude aktivovat, což nám prodlouží život (i těm, kteří tomu ještě stále nevěří), změní nám to sluch, zrak  a jiné vjemy.

Tato mutace probíhá tak rychle, že tím mohou být někteří znepokojeni a přesvědčují vlády, aby investovali do výzkumu DNA miliardy. Může se stát, že tento proces bude považován za nemoc.

 Tato restrukturalizace lidské bytosti souvisí také s kostmi a páteří. Kostra bude muset být srovnána, aby mohla uvolnit informace.

Informace o Zemi leží v kamenech, informace o člověku leží v jeho kostech. Až spirály DNA začnou fungovat naplno, dojde u dotyčného k vnitřnímu vědění, které jde za vše, čemu se člověk do dneška naučil. Někteří lidé budou fungovat s 12  šroubovicemi velmi brzy a některým to bude trvat déle.

Již mnozí mají v tomto raném stádiu přeměny potíže, jelikož sami sebe přesvědčili o tom, že existuje pouze jedna realita a žádná jiná být nemůže.

To by však v důsledku znamenalo zkázu lidské rasy.

 

 Fyzický svět je klíčem ke světu duchovnímu. V dobách, kdy se lidé nacházeli na vyšších frekvencích, měli schopnost manipulovat hmotou a pohybovat se realitami.

Tolik jsme toho zapomněli, jelikož jsme byli přebudováni těmi, kteří střeží naši realitu.

Naše mysli začaly být ovládané.

 Všichni si myslíme, že víme, kdo jsme.

Až se ale budou šroubovice spojovat, začnou se nám vynořovat hluboko uložené příběhy a potlačené vzpomínky. Mnohé z nich budou navázány na naši sexualitu a její vyjádření.

O čem vlastně sexualita je? Kdo stanovil ta všechna pravidla?

 Až tento proces nastane, budeme překvapeni, jaké události jsme mohli zapomenout, zvláště ty, které se staly před 12. rokem našeho života. Pokud se vám tedy začnou vynořovat vzpomínky, které mohou být i dost traumatické - jako třeba mimozemské únosy, sexuální zneužití či jiná vyjádření, kterým jste v té době nerozuměli, pak buďte neutrální a neposuzujte to, čeho jste se účastnili.

Všechny tyto zážitky jsou uložené v emocionálním těle, protože to je citlivé na úsudek. A mentální tělo si tvoří hrozné úsudky. Emocionální tělo, které je spojené se spirituálním, se před těmito úsudky schovává.

 

 Naše schopnost tvorby naší reality určí, jak bude tento proces hladký či bolestivý.

Zda půjdete s proudem života a budete prožívat expanzi svého Já, nebo zda zažije srážku realit.

 

Od našeho příchodu sem na Zemi nás poučovali o tom, že neovládáme vlastní realitu. Celá planeta je tímto kontrolována. Učili nás, že všechno záleží na okolnostech a na jiných aspektech, do kterých nemáme co mluvit.

 

Jenomže, my jsme ti, kteří ovládají svou DNA. Máme úplnou kontrolu nad vším.

A dokud si to neuvědomíme, tak budeme zažívat cokoliv, co nám kdokoliv jiný v této zóně svobodné vůle může udělat.

 

Já Jsem Marie

 

www.jajsem.com

 

 

 

Komentář přidal(a) Hrošík dne 22.Leden.2013 v 11:54
Aha Livi chápu, tak že jsem něco jako houpací kůň mezi Jednorožci! :-) :-)
Komentář přidal(a) Livisipea dne 22.Leden.2013 v 12:19

Dobrý je to, ty to zvládneš levou zadní mnohem dřív než do penze...:-) Super příměr. ten houpací kůň.....:-) Úžasně se bavím tvými hláškami a veršováním...stejně jako Johnym....skvělí kluci..

Komentář přidal(a) Ranni usvit dne 22.Leden.2013 v 22:18

Nevím sice, kdo je Marie. Ovšem celý vložený popis je od autorky Barbory Marciniak, která napsala spoustu knih a shodný popis jsem četla právě v její knize. Myslím, že jak se duchovně vyvíjíme, procházíme současně i transformací fyzického těla, které mutuje a naše DNA tak reaguje jako zpětné zrcadlo na duchovní procesy, tedy se přirozeně přizpůsobuje-mění podle nově dosažené úrovně našeho vědomí. Všechno je prostě propojené ve vzájemné vazbě.tělo-duše-duch a všechna naše těla ( fyzické,emocionální, pocitové, mentální, duchovní). Aktivace na 12 šroubovic asi bude běh postupný na dlouhou trať. Neznám totiž nikoho, komu to jde rychle.... 

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 27.června.2014 v 9:27

* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nevidět to zdokumentované neuvěřím tomu! Je nejvyšší čas prozřít! Pokud se zavčas neprobereme, je s námi ámen! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Tomio Okamura: Rozhovor se švýcarským novinářem pro server Les Observateurs Uvedeno ZDE.* Tomio Okamura: Ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. -…"
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nevidět to zdokumentované neuvěřím tomu! Je nejvyšší čas prozřít! Pokud se zavčas neprobereme, je s námi ámen! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Je nejvyšší čas, aby Sorosovi nadace a podobné těm jeho, byly u nás zakázány, neboť zlosyn Soroš a jemu podobní, ve světě záměrně vytváří rozbroje, které…"
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nevidět to zdokumentované neuvěřím tomu! Je nejvyšší čas prozřít! Pokud se zavčas neprobereme, je s námi ámen! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Velice dobré zprávy:* MaP 270 Zoufalá "Pražská kavárna" a její česká média Vám tají průlomový rozsudek o uprchlících! Uvedeno ZDE.* MaP 271…"
před 17 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej

Konec šílenství (aktualizace)

Konec šílenství aktualizaceStrašák Koronaviru má spoutat a udržet velkou část lidské populace ve strachu, a velkou část Číny v karanténě. Mít tolik lidí v karanténě…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Proč je třeba usilovat o to, abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* „Z EU vystoupit! Udělala z nás druhořadý stát v zájmu nadnárodních firem.“ – říká Tomio Okamura Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu EU nás okrádá, vzpružila si svou vlastní ekonomiku na úkor východního bloku, který si porobila, zotročila a ožebračila nás. Nejen z tohoto důvodu je třeba z EU vystoupit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* „Z EU vystoupit! Udělala z nás druhořadý stát v zájmu nadnárodních firem.“ – říká Tomio Okamura Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je vám známo, že do EU cpeme zhruba 4x více peněz, než od ní dostáváme zpět, aneb další pádné důvody proč je třeba prosadit vystoupení z EU (V množství je obrovská moc!) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* „Z EU vystoupit! Udělala z nás druhořadý stát v zájmu nadnárodních firem.“ – říká Tomio Okamura Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi. uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* ŽIVĚ: Martin Pávek - Tajemství krišťálových lebek a záchrana vědomí Uvedeno ZDE.12 křišťálových lebek koresponduje s našimi 12ti čakrami, čili s frekvencemi našich…"
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 19.2.2020

Ž I V A ........... inak aj ŽIVENA.ENERGIA BOŽSKÉHO VLÁKNA.Informácia : 19.2.2020Planetárny segment - aktuálny stav energetického poľa Zeme.Pohyb magnetizmu poľom Zeme živeného energiou božského vlákna, ktorým je Zdroj - Láska.…Zobrazit další
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Mimozemšťané existují a zde je důvod, proč vám o nich nikdy neřeknou Uvedeno ZDE. * UFO a mocní tohoto světa (2014) Uvedeno ZDE. * Emery Smith - O mimozemských technologiích ZDE a ZDE. Více v…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak probíhá velká "privatizace", umožňující rozkrádání majetku státu, kdo a proč usiluje o zrušení Benešových dekretů a co dalšího nás čeká, pokud si to necháme nadále líbit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jedině domobrana ochrání občany ČR! Vlastenec Obrtel a Chartista Wolf * MaP 197 Vlastenec Obrtel a Chartista Wolf: Nová Uprchlická krize!Jedině domobrana ochrání občany ČR! Uvedeno ZDE.* MaP 195 Sorry jako,…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak probíhá velká "privatizace", umožňující rozkrádání majetku státu, kdo a proč usiluje o zrušení Benešových dekretů a co dalšího nás čeká, pokud si to necháme nadále líbit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MaP 135 (65) Mafián Babiš - Velká kolekce IX Uvedeno ZDE.* MaP 128 (11) Mafián Babiš (a nejen on) - Velká kolekce II Uvedeno ZDE.* CZ 20:14 / 29:01 MaP 129 (26) Mafián Babiš - Velká…"
středa
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Uno Universus uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Ukotvení imunitní sítě, aby uzdravil všechny vzestupné lidské tělo a zmrtvýchvstání duší - Světelné spojení se zdrojem 9. října 2017 (stroj.překl.) uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Noemi Dagaz aktualizoval svůj profil.
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 16.2.2020

Vytriasanie z duší čo tam nepatrí.Hviezdna synchronicita okolo - planetárneho poľa.Zdroj: FB​Otvor Oči© 2015 - 2020  All Rights reserved…Zobrazit další
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
16.2.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
15.2.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Flower of Life - Thrive - Here.* (Official Movie) THRIVE: What On Earth Will It Take? - Here.* KYMATICA - FULL LENGTH MOVIE - Expand Your Consciousness!!! - Here."
15.2.

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby