* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Poselství matky Země od bohyně Kuan Yin

Přijato prostřednictvím Natalie Glasson 15.1.2012

Moje milost a láska k vám proudí z každé vibrace, která sdružuje a tvoří mou bytost. Jsem bohyně Kuan Yin, předstupuji před vás jako výraz pro ženskou vibraci Stvořitelova srdce, které je nositelem síly, jemnosti a něhy. Je to mé poslání předstoupit dnes před vás a sdílet s vámi důležitou moudrost a být vám k službám v tomto nejposvátnějším čase. Říkám vám, že láska přichází, láska je již zde a je zde stále, ale to, co přichází je projevením a lidským provedením lásky. S každým dnem, kdy pokračujete ve své  existenci na Zemi, povznášíte vibrace lásky. Láska, která by v tomto okamžiku měla zaměstnávat vaši mysl, zaujímá více prostoru a násobí myšlenky, které každým dnem rostou a sílí. Nechceme po vás, abyste pohnuli horami, abyste se obětovali ve jménu lásky nebo ve jménu Stvořitele, jednoduše po vás chceme, abyste se naplnili láskou. Respektujete dostatečně své tělo, abyste mu dovolili vibrovat jako láska? Ctíte dostatečně svou duši, abyste rozvinuli svou pozornost více než předtím, abyste se ujistili, že se více vašich myšlenek soustřeďuje na lásku?

Láska vystupuje z jádra matky Země do půdy v podobě bublin. Právě v tomto okamžiku láska stoupá do atmosféry. Je to nový pohyb, ke kterému na Zemi dochází. Noviny a zpravodajské stanice nebudou pokrývat tento pohyb v pozemské aktivitě, ale je to událost, na kterou si musí dávat člověk pozor. Neviděli jsme takové bubliny lásky stoupající skrze půdu po mnoho životů na Zemi. Jde o velký a úžasný projev, který symbolizuje, že láska se začíná projevovat.  Tyto bubliny lásky se projevují skrze půdu Země, což znamená, že láska je transformována do hutnějších vibrací a energie. Během několika málo měsíců budou bubliny lásky pokračovat ve svém pohybu a vy budete moci sami sobě dovolit otevřít se této posvátné lásce. Je třeba pouze propojit své srdce s matkou Zemí a poprosit, aby láska mohla proudit do vašeho bytí. Požádejte své tělo a aurické pole, aby absorbovaly milující energii proudící skrze půdu do vaší atmosféry. Dochází k tomu po celém světě, láska se projevuje tiše a nehlučně. Dovolte sami sobě čerpat z těchto milujících energií, které přecházejí do fyzické vibrace a dimenze, jde o pouhý začátek manifestace lásky. Přechodné stadium pohybu od roku 2011 do 2012 dovoluje lidstvu jako celku, nechat za sebou mnohé karmické energie a tak prožívat větší otevřenost. Země sama o sobě zažívá nové oproštění se od blokád a je schopna filtrovat lásku od matky Země do atmosféry a lidské reality.

Protože se bubliny lásky tvoří a stoupají skrze Zemi a do Země, každé osobě na Zemi se dostává božského probuzení. Matka Země je nemůže pro vás všechny učinit čistší, pokud jde o váš účel a poslání na této Zemi právě v tomto okamžiku. Matka Země existuje v míru a radosti, otevírá svou srdeční čakru a dovoluje proudit čisté lásce. Tato láska je láska, kterou dává lidstvo matce Zemi po více než tisíce let. Matka Země po vás nechce, abyste jí přestali posílat svou energii lásky a léčení, ale doširoka otevírá své srdce, vrací ji zpět lidstvu, a přitom vyjadřuje více než kdy jindy před tím.

Její poselství pro vás je, žít v této době v míru a v radosti, dovolit své srdeční čakře široce se otevřít. Dávejte sami sobě i světu všechnu lásku, která byla dána vám v průběhu mnoha vašich životů rodinou průvodců na vnitřních pláních. Už nemusíte držet v sobě všechnu tu lásku, která vám byla v minulosti poskytnuta, ale jednoduše jí dovolte proudit. Matka Země si přeje, abyste poznali, že život, čímž se rozumí vibrace vašeho bytí a vaše zkušenosti, nemusí být napjaté nebo těžké. Můžete existovat v energii lásky, která umožní, aby vše bylo v pořádku. Matka Země vám přeje, abyste poznali, že otevření vaší srdeční čakry více než jste si kdy dříve dovolili, bude působit jako vaše ochrana, jako světlo, které vás povede a jako vaše sladění se vším co je. Přeje si, aby mnozí z vás zvýšili svou citlivost k Zemi. Proto vás žádá a nabádá k tomu, abyste vstřebali tyto bubliny lásky, které proudí z její srdeční čakry. Pocítí-li každý obyvatel na Zemi větší naladění na matku Zemi, potom se přírodní katastrofy a dramatické přírodní posuny stanou záležitostmi minulosti. Budou-li lidé citliví k matce Zemi, potom se mohou začít pohybovat spolu s ní, pohlcovat všechny stresy nebo kazy z energetických posunů do svého vlastního bytí, aby byly snadno rozptýleny nebo přirozenou cestou rozptýlily vyvrcholení energetických posunů prostřednictvím meditace nebo praktikami zaměřenými na řízení vědomí.

Toto je velmi důležité a posvátné poselství od matky Země, která už déle nechce pracovat sama, ale společně s lidstvem, teď je ta chvíle vybudovat jednotu, kterou si přeje zažít každá duše.

Když přemýšlíme o jednotě, sjednoceném vědomí nebo o integraci energie, často věříme, že se jedná o nebeský stav, kdy jsme plně sjednoceni se Stvořitelem. Často je jednota spojena s propojením sebe sama se Stvořitelem, zatímco propojení sebe sama se Zemí se zdá být pro vytvoření jednoty méně pravděpodobné. Chci vám říci, že sjednocení vaší energie s matkou Zemí vám umožní porozumět vaší energii a realitě jasněji než kdy dříve. Stvořitel je stále s vámi, spojen s energií matky Země. Matka Země je pozemským zástupcem Stvořitele, vy jste obyvateli Země, vy se budete sjednocovat na hlubší úrovni se Stvořitelem, pokud nejprve spojíte své energie a práci v jedno s matkou Zemí, stanete se esencí matky Země ve svém fyzickém těle. Je to matka Země, která povede lidstvo při přechodu Země během příštích několika měsíců a i v budoucnu. Země se dramaticky energeticky mění a matka Země potřebuje vaši pomoc při ukotvování energií skrze vás, a přitom má být uvolněno, vyjádřeno nebo rozeseto prostřednictvím vašeho tvořivého bytí i sdílení energií. Budete-li blíže spolupracovat s matkou Zemí, budete schopni pomoci Stvořitelově vůli, která se projevuje z matky Země do vaší vlastní reality a kolektivní reality lidstva. Chci se s vámi také podělit o to, že v tomto čase, kdy láska jemně a něžně bublá do půdy Země, se toto může stát příčinou uvolnění emocí u mnohých lidí. Je dobře, že dochází k tomuto emocionálnímu uvolnění, protože mnoho duší čekalo na tuto dobu na Zemi, kde mohou odhalit svou pravdu, kráčet po nové stezce, která vede k duši, lásce, radosti a Stvořiteli. Dosažení tohoto bodu signalizuje významný počin, mnoho lidí může s vděčností zažít emocionální uvolnění, vyčistit všechny staré energie nebo prostě jen pocítit, že skrze své uvolnění otevírají energie lidstva. Toto emocionální uvolnění bude znamenat probuzení a otevření se. Vzpomínám si na bytí ve fyzickém zakletí, kdy člověk naříká, po té se cítí mnohem čistější a jasnější ve své mysli, těle a duši. Někteří lidé mohou pocítit podobné emocionální uvolnění, zatímco jiní si mohou uvědomovat, že jejich emoce se pozvedají nebo cítí potřebu odstranit emoce. To všechno je naprosto v pořádku v této době vaší vývojové zkratky nezbytné pro potvrzení toho, že se před vámi formuje jasná a nádherná milující stezka.

Buďte si svých emocí v této době vědomi, a naučte se poznávat, jestli pocházejí od vás nebo zda jste dosáhli procesu uvolnění od Země. Chci se s vámi podělit o invokaci, která mi dovolí pracovat s vašimi emocemi a podporovat vás v tomto čase růstu,

„Bohyně Kuan Yin, prosím, aby se tvá milost, radost a láska přenesly na mé bytí a propojily naše srdce v jedno. Bohyně Kuan Yin, prosím, pracuj s mým energetickým systémem a aurickým polem a odstraň nebo rozpusť všechny nepotřebné emoce, ať už vyrostly z mých zkušeností nebo je uvolňuji v zastoupení matky Země. Ať světle modrý, růžový a světle fialový paprsek projde mým bytím a pomůže mi ve zvládání mých emocí, ať dovolí každé emoci vystoupit z čisté lásky v mém bytí. Bohyně Kuan Yin, prosím pomáhej mi jak je to vhodné a provázeno vůlí Stvořitele. Zvětši mou lásku a na oplátku si přeji pomáhat ve zvyšování tvých milujících vibrací, tak abychom mohli splynout a existovat spolu v lásce. Ať se tak stane.“

A další na uvolnění lidských emocí ze Země,

„Bohyně Kuan Yin, prosím, pracuj s matkou Zemí a pomáhej při rozptylování všech emocí, které mají být uvolněny nebo odstraněny v současnosti z energetické sítě a systémů Země pro pomoci vývoji. Prosím svou monádu a svou duši, aby pracovala s matkou Zemí a bohyní Kuan Yin při podpoře tohoto procesu rozptylování stagnujících nebo vrcholících emocí, při koupání všech bytostí a světa v lásce. Děkuji ti.“

Poselství matky Země je v této době extrémně důležité.

  • Soustřeďte se co nejvíce na lásku, soustřeďte se na vybudování vibrací lásky ve svém bytí
  • Soustřeďte se na otevření své srdeční čakry co nejvíce s každým dnem
  • vstřebávejte a přijímejte bubliny lásky, které nyní proudí skrze půdu a pevné základy Země
  • Sjednoťte svou srdeční čakru s matkou Zemí a nabídněte se k službám matce Zemi
  • Koncentrujte se na stvoření jednoty s matkou Zemí, abyste se také stali nositeli esence matky Země ve svém nitru
  • držte se záměru a soustřeďte se na to, že se stanete citlivými na potřeby a energetické posuny matky Země, abyste mohli pomáhat a podporovat jakékoliv energetické posuny, ke kterým může v současnosti nebo budoucnosti dojít

Vytvořila jsem invokaci, abych vám pomohla a podpořila vás při dosažení požadavků matky Země.
 
„Milovaná matko Země, obracím se k tobě jako k sobě rovné, jako k mé sjednocené energii a dokonalému aspektu mého bytí. Jsme jedním, spojeni v energii Stvořitele v tomto současném okamžiku. Oceňuji, respektuji a miluji tě, děkuji ti za tvou neustávající podporu a lásku, kterou jsi mi vždy poskytovala.

Jsem zde, abych tě miloval/a, otevírám své srdce dokořán a zapouštím dokonalou esenci matky Země do svého bytí. Sjednocuji naše srdeční čakry do jediné a prosím bohyni Kuan Yin a Stvořitele, aby vyčistili naše srdeční čakry, znásobili lásku, kterou v sobě máme, zvláště jsme-li sjednoceni v jedno.

Slibuji tobě, své duši a Stvořiteli, že zajistím, aby každá myšlenka, kterou stvořím, byla milující myšlenkou, Slibuji, že zakotvím Stvořitelovu lásku do svého bytí a ozářím ji nadšením a radostí. Děkuji své vlastní existenci na Zemi, prosím, abych byl/a neustále spojen/a s láskou, kterou projevuješ skrze své stále otevřené srdce. Matko Země, přeji si s tebou spolupracovat, dovol mi stát se citlivější ke tvým potřebám, dovol mi více si uvědomovat tvé vedení, abych tě mohl/a podporovat ve tvém poslání na Zemi. Jsem zde jako tvůj společník, matko Země, má láska je navždy s tebou. Ať se léčení a láska projevuje s lehkostí a dokonalostí mezi námi a pro celý svět. Děkuji ti.“

Srdeční čakra matky Země je do široka otevřená, protože lidstvo je nyní připraveno plně rozevřít svou vlastní srdeční čakru.

V roce 2012 dovolte lásce, aby byla vaší silou, dovolte lásce být silou Země.

Připomenutí lásky od matky Země přichází ke každému s potvrzením toho, že od 12. 12. 2012 Stvořitel znásobí vaše bytí. Okolo 21. 12. 2012 toto znásobení dosáhne svého vrcholu, a dovolí znásobení všeho toho, co jste. Teď je načase, abyste si uvědomili, co chcete, aby Stvořitel znásobil, a uložili to do svého bytí a reality. 21. 12. 2012 přinese kompletnější znásobení, které umožní každému člověku kráčet po Zemi kupředu v lásce, pokud je láska tím, co si zvolí.

Já jsem zde jako vaše milující sestra a duchovní matka,

Navždy v lásce, mír s vámi,

Jsem bohyně Kuan Yin

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zobrazení: 416

Komentář přidal(a) Ywet dne 28.Leden.2012 v 14:58

Komentář přidal(a) Ywet dne 28.Leden.2012 v 15:06

Komentář přidal(a) Ranni usvit dne 29.Leden.2012 v 19:50

Moc hezké poselství. Děkuji Ti Ywet ♥ Moc hezké připomenutí Lásky pro naši milovanou planetu....

Komentář přidal(a) Ranni usvit dne 29.Leden.2012 v 19:53

Kuan Yin s delfíny....I delfíni se radují a pomáhají nám všem....♥

Komentář přidal(a) Ranni usvit dne 29.Leden.2012 v 19:56

Máme tě milovaná matko Země moc rádi.....

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

KOLOSÁLNÍ podvod, aneb co že se to vlastně děje, a proč pak?

KOLOSÁLNÍ podvod, aneb co že se to vlastně děje, a proč pak? * * Americké CDC přiznává, že covid-19 nikdy neizolovali Podrobnosti ve videu i v textové podobě…Zobrazit další
před 19 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, co tak asi mohlo být v tom míči, který Putin předával Trampovi, když se hecker Snowden skryl před globalisty (deep state) v Rusku? Ne-dobré zprávy: Služebníci Rothschildů…"
před 22 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Buď a nebo – brzy dojde k něčemu ne-očekávanému uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, co tak asi mohlo být v tom míči, který Putin předával Trampovi, když se hecker Snowden skryl před globalisty (deep state) v Rusku? Ne-dobré zprávy: Služebníci Rothschildů…"
před 22 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 23 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 23 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
včera
benekx je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Po vzostupe – bezduché 3D uživatele Ywet.
"* Update 21.11.2020 Michael Love Video ZDE. Tím se zdejší anorganický Matrix rozpadne a s tím i bezduché entity a umělá inteligence."
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dokument z roku 2010 předpověděl dnešní pandemii a odhaluje plán pro nový světový řád Video ZDE. Stačí si poslechnout tu část začínající časem videa: 21:37.…"
pondělí
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Ako zajtra BEZ negatívneho testu. Důležitá zpráva pro všechny, nejen pro ty, kteří se nezúčastnili šílenství Maťovičova testování uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jak postupovat pokud budete nuceni jít na povinné testy či na povinné očkování: Je to velice lehké a hlavně účinné. Prosím, potom napište Vaše zkušenosti. Co…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Hysterická opatření ohledně kovidu19 neskončí, dokud nedojde k povinné vakcinaci VŠECH obyvatel, nebo dokud KONEČMĚ neprozře dostatečné množství lidí, které si tento fašistický diktát už NENECHÁ líbit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Bouře je na nás 11.10.2020 Eliza Ayres Video ZDE. * Zasvěcenci potvrzují: Prezident trump byl perfektně připraven na pokus o krádež voleb! Uvedeno ZDE. (bývalý vysoký úředník…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
neděle
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Naléhavé varování, "vakcína" proti Kovidu obsahuje nanotechnologie, které trvale změní lidské DNA. Proto si v žádném případě tuto "vakcínu" nenechte vnutit! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Velký Reset aneb fašisticko-globalistická agenda Uvedeno ve videu i v textové podobě ZDE. * Biologická zbraň COVID-19, Energetická zbraň 5G, Chemické zbraň chemtrail & Hybridní zbraň…"
sobota

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby