* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Pochopením podstaty tvoření času hmoty a událostí v ní probíhajících můžete pomoci v transformaci do harmonické úrovně vědomí nejen sobě a této planetě, ale i všem světům s touto planetou související.

Pochopením podstaty tvoření času hmoty a událostí v ní probíhajících můžete pomoci v transformaci do harmonické úrovně vědomí nejen sobě a této planetě, ale i všem světům s touto planetou související.

ŠÍPKOVÉ "RŮŽENKY", NADEŠEL ČAS SE KONEČNĚ PROBRAT !
Nejsme jen tzv. hmotné tělo, ale jsme především nekonečné vědomí Univerza (vytvářející aktivitami svého osobního vědomí elektromagnetické siločáry ve tvaru globu, které jsou frekvenční podstatou každé tzv. aury), jenž se pouze vymezilo do JSEM to či ono a tím na cestě svého sebepoznávání zapomnělo nejen svůj spirituální původ a jeho/její moudrost ale i neomezené možnosti s tím související. Více na: Holografický vesmír http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE

Toto video - Geometry Visualisations PREVIEW VI http://www.youtube.com/watch?v=974-iacp-9A znázorňuje vortex, čili elektromagnetické Jin&Jang spirály (projevující se ve tvaru globu), tvořící časo-prostorovou síť, podstatu veškeré tzv. hmoty, do kterých si jednotlivá vědomí (individualizovaná o JSEM to či ono) hologragicky promítají své osobní, vnitřní představy, které považují za hmotu, čas a události v něm plynoucí. V centru každého takovéhoto vortexu (kde neexistuje čas a prostor) je dvoj-plamen (mer-ka-ba) kompletní duše osobního vědomí (jelikož je v ní Jin&Jang v rovnovážném souznění), ze kterého jsou jejími jednotlivými vůlemi a přáními časo - prostorové vortexy teprve vytvářeny. Do nich si bytosti následně holograficky promítají své vnitřní, osobní představy, které se jim jeví jako čas - Jang, hmota - Jin a události v nich probíhající. Vše je však pouhou subjektivní iluzí, která se vždy řídí dle vnitřního přesvědčení (že tomu tak skutečně je) té bytosti, která si takovýto svůj osobní časoprostorový vortex vytváří.

Spirituální podstata je vnitřní, nepolarizované světlo a jeho harmonické frekvence, což je pasivní nic nepožadující a netvořící JÁ Absolutno, jehož aktivní vědomí (JSEM (prvotní stvořitel Univerza), tvoří živé, vně projevené světlo, (projekce - Jang) a tmu, (gravitace - Jin), které společnou interakcí vytváří časoprostorový vortex celého Univerza, ve kterém existují další, menší vortexy, tvořené aktivitami jednotlivých vědomí nejrůznějších bytostí, individualizovaných také do všemožných JSEM to či ono.

Každá jednotlivá bytost (ať už např. v projevu atomu, živočichu, planety, slunce či centrálního slunce Univerza) si vytváří svůj vlastní, osobní časo-prostorový vortex, který je součástí většího vortexu a ten je součástí ještě většího vortexu atd. a to od vortexu atomu, přes vortexy např. země, slunce a centrálního slunce našeho vesmíru, až po vortex celého Univerza. Uprostřed každého vortex je ohnisko vědomí, nulový bod (střed - srdce, kde je Jin a Jan v rovnováze, čím zaniká čas i prostor) , který leží na přímce nulové ose propojující středy - srdce všech vortexů, od atomu až po centrální sluce všech vesmírů, přičemž každé ohnisko je kolektivním vědomím celého systému, dimenze - úrovně vědomí ve které je. Jakmile se naladíte na střed - vědomí kteréhokoliv vortexu, tak čas i prostor tohoto a i všech nižších - menších vortexů (existujících uvnitř něj) zaniká.

To znamená že, pokud se naladíme např. na střed galaktického vortexu a jeho kolektivní vědomí, které obsahuje, čehož lze docílit buď 21. 12. 2012 (kdy protneme galaktickou nulovou osu směřující do středu centrálního slunce galaxie) nebo třeba hned, přes své osobní - hmotné a odtud přes své duchovní - světelné srdce (které je zrcadlovým - antihmotným protějškem toho hmotného), tak budete moci s tímto kolektivním vědomím splynout v jeden celek a stát se tak nedílnou součástí naprosto všeho co a čím takovýto vortex je a obsahuje. Přitom si však stále zachováváte své individuální vědomí, které je nezávislé na hmotě čase a prostoru a může se v rámci vortexu ve kterém existuje kdykoliv zhmotňovat, odhmotňovat a opět zhmotňovat do čehokoliv si jen přeje. Stát se na nebe vzatými mistry znamená přesně toto!

Jsme především Duše - vědomí, jehož aktivní část svými vůlemi a přáními štěpí nepolarizované pra-světlo (pasivní, netvořivou část vědomí Absolutna) na dvě opačné, Jin&Jang polarity (tvořivý dvoj-plamen), čímž se vytváří centrální slunce - srdce ("pumpa"), které tuto polarizovanou energii vysílá (ve formě vně projeveného světla, což jsou frekvence antihmoty - Jang) do své o jednu úroveň nižší úrovně vědomí (jejímž středem je taktéž centrální slunce) a její vně projevené úrovně existence (ve formě vně projevené temnoty, což jsou částice hmoty - Jin), ze které se aktivitami různých činností a emocí tato přijatá energie vyzařuje a opět se vrací (silou přání - Jin) zpět do své vyšší úrovně existence odkud byla (silou vůle - Jang) vyslána.

Při dokončení své mise, tedy při uskutečnění vůle a přání dochází k radostnému splývání těchto dvou polarit (projevující se ve formě extatickému hoření, vytvářející světelnou zář a orgasmické pocity) v jeden harmonický celek, kde jsou Jin a Jang energie opět v harmonickém souznění a nulovém stavu do té doby, než je další vůle a přání opět nerozštěpí na dvě opačné polarity a nevyšle je tím na nějakou další tvořivou "misi". (Tento cyklus je podstatou naprosto všeho vně stvořeného, čili času, hmoty a událostí v ní probíhajících). Dokud však obě poloviny duše - dvoj-plamenu nejsou spojené a netvoří jeden harmonický celek, tak ta světelná polovina dvoj-plamenu - Jang je někde na spirálách času (Jang) společného vortexu, kdežto Ego - fyzická polovina dvoj-plamenu - Jin se "toulá" někde po spirálách prostoru (Jin) tohoto společného vortexu.

Centrem nejvyšší úrovně kolektivního vědomí (tvořící nejvyšší duši projeveného Univerza), je prvotní centrální slunce - srdce všech vesmírů, které dodává energii do celé své o jeden stupeň nižší úrovně vědomí Univerza (kterou si aktivitami svých vůlí a přání stvořilo) jehož centrem - srdcem (kolektivním vědomí - duší) je také centrální slunce, avšak již menší velikosti, které taktéž dodává energii do celé své o jeden stupeň nižší úrovně vědomí - existence a tak to pokračuje dál, přes úrovně vědomí jejíž kolektivním vědomím (duší) je např. centrální sluce - srdce našeho vesmíru (nebo hyper-galaxie, galaxie, sluneční soustavy, planety a jejich měsíce až po neutrony atomů a jejich protony a satelity ve formě elektronů), přičemž kolektivním vědomím např. člověka (jehož centrálním sluncem - duší je jeho osobní srdce), taktéž dodává energii do všech částí své hmotné existence a jejího tvoření.

Takže duše člověka je byla a bude vždy nesmrtelná, avšak hmotné tělo Ega, ("duše" považující se za JSEM své hmotné tělo), je a bude vždy smrtelné do té doby, než si ego uvědomí svůj duchovní původ a nepropojí se přes své hmotné srdce (přes svůj osobní nulový bod) se svým duchovním srdcem a tím i se svou spirituální - světelnou podstatou a neobnoví si tím v sobě propojení hmoty s antihmotou. Tím se zároveň opět stáváte multidimenzionální bytostí, která může ze svého nulového bodu (středu svého multi-vesmíru), přes světelná vlákna tvořící DNA vesmíru (jehož je naprosto vše nedílnou součástí) přesouvat své osobní vědomí do všech úrovní vědomí tohoto vesmíru, čili jak "dolu", do všech šesti úrovní vědomí v projevu vně projevených, hmotných částic, tak "nahoru", do všech šesti úrovní vědomí v projevu frekvencí, vně projeveného světla.

Člověk (či jakákoliv jiná bytost ve fyzickém projevu své existence) se může stát nesmrtelným. Kódy o nesmrtelnosti však není třeba vkládat do duše, energetické podstaty člověka, ale do "duše" Ega, které si vložením kódů o podstatě a zákonitostech tvoření veškeré tzv. hmotné existence začne uvědomovat svou nehmotnou nesmrtelnou podstatu, se kterou je schopen se následně opět propojit a stát se zase nesmrtelným. Na egu jinak není nic špatného, neboť nebýt ega s malým "e", tak by neexistovali tzv. ráje, vně projevené světy ve kterých je radost pobývat a žít. Do takového Ráje, harmonické úrovně vesmírného vědomí má tato planeta mířeno a VY jí v tom můžete velice pomoci. Vše totiž ovlivňuje vše a to z toho důvodu, že vše v Univerzu je ve své podstatě jen jedna jediná, multidimenzionální bytost, která je na nekonečné pouti poznávání sama sebe.


Obrázek pod textem znázorňuje nulový bod (střed - srdce) věci, objektu či bytosti (fungující jako vědomí vloženého či osobního programu), který sdružuje všechny možnosti existencí (těchto věcí, objektů či bytostí v nejrůznějších světech a jejich realitách) do jednoho nulového počátku tvoření jejich vně projevené existence. Z tohoto nulového bodu (rozděleného horizontální a vertikální osou na čtyři čtverce) jsou čtyři základní možnosti tvoření a existencí.

* Spodní levý čtverec reprezentuje disharmonické (negativně polarizované) světy (tzv. pekla) ve světech vně projevené hmoty - částice (Jin - gravitace).
* Horní levý čtverec reprezentuje disharmonické (negativně polarizované) světy (tzv. démoni) ve světech vně projeveného světla - frekvence (Jang - projekce).
* Spodní pravý čtverec reprezentuje harmonické (pozitivně polarizované) světy (tzv. ráje) ve světech vně projevené hmoty - částice (Jin - gravitace).
* Horní pravý čtverec reprezentuje harmonické (pozitivně polarizované) světy (andělské bytosti) ve světech vně projeveného světla - frekvence (Jang - projekce).

Čím jsou bytosti ve vyšší úrovni vesmírného vědomí, tím více světla a méně temnoty v sobě obsahují a naopak, v čím nižší úrovni vesmírného vědomí bytosti jsou, tím méně světla a více temnoty v sobě obsahují, přičemž světlo nemusí nutně reprezentovat "dobro" a temnota naopak zase nemusí reprezentovat "zlo". Může to klidně být naopak. Světlo je totiž pouze nosičem informací a teprve polarizace (negativní či pozitivní) určuje jaké účinky (disharmonické či harmonické) bude temnota či světlo obsahovat a tím pádem i ze sebe vyzařovat.

Bytosti negativně polarizované jsou všichni ti, kteří myslí více na své osobní dobro, než na dobro všech ostatních zúčastněných (z tohoto důvodu je jejich vývoj sestupný, který postupně vede do sebe-destrukce) a naopak, pozitivně polarizované bytosti myslí více na dobro všech zúčastněných, než jen na své osobní dobro (z tohoto důvodu je jejich vývoj vzestupný, který postupně vede k návratu zpět "domů", až do Absolutna).

Fyzické světy částic - vně projevené hmotné světy (kde je více gravitace, temnoty - Jin) nežli světla mají svůj protipól ve světelných světech frekvencí - vně projevené antihmotné světy (kde je více projekce, světla - Jang) a naopak. Negativní polarita (disharmonie) má zase svůj protipól v pozitivní polaritě (harmonii), přičemž jejich střed - nulový bod (kde je Jin a Jang v nulovém, nic netvořícím stavu) tvoří výchozí a i konečný bod veškeré jejich vně projevené existence. (Na tomto principu funguje odhmotňování a zhmotňování a to do jakýchkoliv věcí, tvarů, bytostí a projevů existencí).

Věci, objekty i bytosti mohou existovat v kterémkoliv z těchto světů současně a to od 99.9… % negativně polarizovaných, sebe destruktivních, tvořící tzv. pekla (přes neutrální, nepolarizované) až do 99.9… % pozitivně polarizovaných, konstruktivních, tvořící tzv. ráje. Při 100 % disharmonii by věci, objekty i bytosti svou sebedestrukcí zanikli a při 100% harmonii zaniká ego – alternativní Já a vůle a přání jeho osobního JSEM (to či ono), čímž se z důvodu absence jakékoliv osobní vůle či přání opět navrací zpět do nulového bodu nic netvořící, vše poskytující paměti Absolutna, existující v nepolarizovaném, vně neprojeveném pra-světle.

Nulový bod (střed) např. Univerza je pasivní, nic netvořící vědomí Absolutna (JÁ, nepolarizované pra-světlo), které teprve vůlemi a přáními svého vědomím (individualizovaného do JSEM to či ono, např. prvotní stvořitel) toto prasvětlo polarizuje na dva protipóly (Jin a Jang dvoj-plamen), jejichž projekční a gravitační síly vytváří tzv. časo-prostorové vortexy (šroubovice, otáčejících se vůči sobě v protisměru), což jsou ve své podstatě elektromagnetická pole ve tvaru globu. Uprostřed (v nulovém bodě) každého vortexu je individualizované vědomí (JSEM to či ono), jehož aktivity (vůle a přání) vytváří tzv. duchovní - energetické srdce, které svými jednotlivými vůlemi vytváří projekční Jang šroubovice, po kterých tato polarizovaná energie putuje ze srdce ven a svými přáními vytváří gravitační Jin šroubovice, po kterých se tato polarizovaná energie opět vrací zpět do srdce.

Jin v každém jednotlivém vortexu vytváří gravitační sílu (tzv. hmotný svět) a Jang zase naopak vytváří projekční sílu (tzv. světelný svět), přičemž oba tyto světy existují ve stejném, jednom a tom samém vortexu. Tyto vortexy však mají své paralelní existence, přičemž každý časoprostorový vortex lze navíc také převrátit naruby, čím se z nich stávají prostoro-časové vortexy. To znamená, že pokud má někdo své osobní vědomí ukotveno ve hmotě (Jin), tak putuje prostorem, kdežto pokud ukotví své vědomí v čase (Jang), tak naopak putuje časem. Takže, jsme-li v prostoro-čase, tak pozorujeme plynoucí čas v prostoru, kdežto jsme-li v časo-prostoru, tak naopak pozorujeme plynoucí události (proměnu hmoty) v čase. V páté dimenzi, kde dojde ke sloučení hmoty a antihmoty v jeden celek, však již lineární čas existovat nebude, neboť začneme vše tvořit z nulového bodu (času i prostoru), do kterého se budeme moci kdykoliv vrátit a přetvořit to, co se nám nelíbí.

Naprosto vše vně projevené (od atomu přes živočichy až po hvězdy) má svůj zrcadlový obraz (protipól), přičemž ta část projevu, která je v podobě vně projevené temnoty - hmoty je jeden pól energie světla (přáním polarizovaný na Jin polaritu), jejíž vnitřní program ve formě přání (touhy) vytváří gravitaci. Tato gravitace snižuje vnitřní frekvenci této Jin polarity světla natolik, že světlo následně krystalizuje do hmotných ČÁSTIC (něco jako když neviditelná pára snižováním své teploty pod 0° C krystalizuje v led), které jsou základem veškeré tzv. vně projevené hmoty. Ta část projevu, která je v podobě vně projeveného světla - duchovního světla (aura, která má natolik vysokou vnitřní frekvenci, že není pěti hmotnými smysly registrovatelné) je druhý pól energie světla (vůlí polarizované na Jang polaritu), jehož vnitřní program ve formě vůle (chtění) vytváří projekci. Tato projekce, Jang je zase podstatou zrcadlového obrazu tzv. hmoty, avšak existující ve formě pouhých FREKVENCÍ vně projeveného Světla zvané antihmota.

Tyto dvě polarity jsou tvořeny vůlemi a přáními jednotlivých vědomí (individualizovaných do JSEM to či ono), které těmito svými osobními vůlemi a přáními polarizují vnitřní, vně neprojevené pra-světlo, (esenci Absolutna obsahující paměť všeho překrásného, příjemného a povznášejícího, jehož souhrn vytváří harmonické - konstruktivní frekvence zvané Láska) na dvě opačné Jin a Jang polarity, z nichž jsou tvořeny naprosto všechny časo-prostorové voortexy (elektromagnetické šroubovice ve tvaru globu) jejichž jedna část (polarita) vytváří duchovní - světelný obraz a druhá část (polarita) vytváří hmotný - fyzický obraz, jenž je jeden vůči tomu druhému zrcadlovým protějškem. Pokud zaostříme fokus svého vědomí na nulový bod (střed - srdce) těchto dvou obrazů (to znamená pokud nejsme více v aurické polaritě - Jang nebo naopak více ve hmotné polaritě - Jin), potom se každá myšlenka a její následná představa (tvořící se ve světelném obraze) okamžitě stává skutečností i ve hmotném projevu těchto dvou obrazových projevů existencí.

Naprosto vše (tedy i my a planeta Země) je navíc nejen multidimenzionální (jednotlivé úrovně vědomí), ale existuje i v paralelních (hmotných i světelných realitách) a tak vše co si ve svých představách (čili nehmotných realitách) vytvoříme (např. nějaké jiné osobní či kolektivní události na Zemi) se okamžitě stává realitou v té myšlenkové, světelné realitě (např. Země, existující v antihmotě) a pokud získá dostatečné množství energie (gravitační síly, která je tvořena emocemi), tak i v paralelních realitách své původní hmotné podoby Země, které jsou hmotnými zrcadly světelných světů a jejich realit, kopírující myšlenkové formy - programy z antihmoty.

Jelikož jsme především vědomí, čili energie, tak máme možnost se fokusem své pozornosti kdykoliv přesunout do takové reality, která odpovídá našemu jinému, novému vnitřnímu přesvědčení a splynout tam s naším jiným, paralelním Já, které si svými jinými - novými vůlemi a přáními (a následnými mentálními představami vytvářející paralelní hologramy) vytvořilo jiné pokračování sledu událostí a tím i jiný svět (třeba i pokračování na jiné planetě než na Zemi) či jinou realitu (jiné události) nebo oboje. Z tohoto důvodu buďte velice opatrní v tom, na co myslíte a co svými emocionálně podbarvenými myšlenkami, a následnými mentálními představami (tvořící paralelní hologramy jiných světů a událostí) vytváříte.

Jakmile se kdokoliv začne s čímkoliv ztotožňovat, tak si tím v sobě začíná vytvářet emocionální pouto (které vytváří energetickou vazbu), které jej následně vtahuje do takových dimenzí, světů, realit a událostí, se kterými jejich vnitřní, osobní frekvence souzní. Takže pokud se chceme zbavit něčeho nepříjemného, co už nechceme nadále prožívat, tak je třeba zaujmout postoj pouhého pozorovatele ke všemu co je nám nepříjemné nebo nás nějakým způsobem irituje. Tím ale není myšleno potlačovat své emoce! Chce to pouze nechat své emoce volně plynout a z úhlu pohledu nestranného pozorovatele zjistit odkud a z jakého důvodu se tvoří a následně se naučit zaujímat čím dál tím více neutrální postoj ke všemu co nepříjemné emoce vytváří. Vše, tedy věci, bytosti i události jenž nám nějakým způsobem "kříží" naši cestu jsou k nám přitahovány našimi vnitřními, osobními přesvědčeními, obsahující emocionální náboje (tvořící gravitační pole obsahující specifické frekvence), které k nám vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou jen to, s čím frekvence naších osobních emocí a vnitřní přesvědčení nějakým způsobem souzní.

Snadná, příjemná a radostná cesta životem však netkví v žádném podvolení se příkazům Boha - prvotního stvořitele (on/ona totiž nikdy nikomu nic nenařizuje, přestože sídlí v srdce každé jednotlivé bytosti), ale v tom nechat se "navádět" svými vyššími Já, která existují v antihmotě, čili myšlenkových - duchovních světech, jednotlivých vyšších úrovních vědomí. V těchto úrovních vědomí (myšlenkových světech) však ale neexistuje ani čas ani prostor a proto tam veškeré události (včetně všech všemožných jejich paralelních odnoží) běží souběžně - tj. v jednom tady a teď. To umožňuje všem nehmotným světelným vyšším Já (jenž jsou stvořitelé svých nižších Já a fungují něco jako rodiče či rádci) vidět veškeré možnosti průběhu všech prvotních i všech jejich možných paralelních situací a událostí souběžně a z jejich výsledku vybrat možnosti nejsnadnějších a nejoptimálnějších řešení naprosto všeho, tedy i toho jak jejich nižší Já mohou např. získat, objevit, vyřešit naprosto vše co si přejí či potřebují.

Stačí své rádce - vyšší Já jen požádat o pomoc a oni (z důvodu že vidí všechny možnosti i jejich konečná řešení souběžně a okamžitě) Vám okamžitě a rádi pomohou, jelikož jsou schopny okamžitě (rychlostí myšlenky), vyhodnotit každou situaci, vybrat nejoptimálnější a nejrychlejší řešení a přes světelná vlákna (kterými je v Univerzu naprosto vše se vším propojeno) rychlostí myšlenky poslat získaný výsledek do svého či svých nižších Já, které výsledky těchto informací pociťují ve formě různých intuicí či vnuknutí. Čím více tyto intuice či vnuknutí bytost nadchnou, tím snadnější a lepší řešení poskytuje a to přesto, že se to z úhlu pohledu nižších já tak jevit vůbec nemusí. Zda však bytosti nižších Já na tyto intuice či vnuknutí budou reagovat či ne je ale již jen a jen na svobodné vůli každé jednotlivé bytosti.

Zákon příčiny a následku tedy není žádný Bohem ustanovený zákon, ale zákon fyziky - přitažlivosti stejnorodých energií, ve smyslu obsahu kvality jejich vnitřních frekvencí. Něco jako vrána k vráně sedá, rovný rovného (nebo že by křivý křivého?:-)) si hledá, přičemž teprve až osobní postoj a síla vnitřních, osobních (disharmonických či harmonických) emocí do tohoto osobního postoje vlažená určuje zda a na kolik se s něčím kdo ztotožní či ne. Bůh, ani jakákoliv jiná duchovně vyspělá bytost se ale do ničeho již emocionálně nezapojuje (aby si takovéto vazby nevytvářela) a zůstává vždy pouze pouhým pozorovatelem, neboť ví, že by je osobní postoje (a jejich gravitační pole) vtáhly do všeho, s čím by se svými emocemi nějak ztotožnili. Pokud by to Bůh udělal, tak by se takovýmto činem taktéž vymezil, do JSEM pouze to či ono, čímž by přestal být jsem VŠE co je - existuje (přičemž by nakonec musel třeba i inkarnovat do hmoty :-)) a tím by pak přestal již být VŠEMOHOUCÍM Bohem. To by přeci církvím nemohl udělat, neboť čímpak by se pak oháněly a strašily nás? :-) I když, oni by se jistě velice rychle našli "zástupci", kteří by si na boha velice rádi hráli. To tady ale již bylo a tak není třeba takovouto disharmonickou hru na pány a kmány opět opakovat.

Z toho jasně vyplývá, že naprosto vše v existenci jsou pouhé hry jednotlivých mentálních představ (tvořeny vůlemi a přáními jednotlivých vědomí, individualizovaných do JSEM to či ono), která si pomocí vůlí a přání vytváří světelné, elektromagnetické časoprostorové šroubovice, do nichž si holograficky promítají děje svých jednotlivých vnitřních osobních představ, které pomocí emocí (vytvářející gravitační pole) následně krystalizují i do podoby ve formě tzv. hmotného projevu existence. Takže pokud se Vám nějaký děj nelíbí, tak se buď staňte jeho pouhými nezúčastněnými pozorovateli (tím že se svými emocemi nenecháte vtáhnout do děje) anebo se fokusem své pozornosti přelaďte do jiného světa (a jeho jiných realit), např. paralelního k tomu ve kterém jste, kde ten děj, který se vám nelíbí neexistuje. Vše, co si vymyslíte a budete pevně věřit nejen v jeho/její existenci, ale i že v takové realitě již jste, Vás do takové, Vámi vymyšlené reality také katapultuje a to tím rychleji, čím větší emocionální vazbu si s touto novou realitou vytvoříte.

Takže pokud např. nechcete, aby zde vyhráli mocipáni a nadále lidstvo ovládali, tak se fokusem své pozornosti přelaďte na něco jiného, pěkného a příjemného a jednoduše si vytvořte takovou realitu, ve které je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné a ne pouze pro nějakou samozvanou elitu. Všichni jsme díky našim tvořivým vědomím daleko mocnější, než si vůbec dovedeme představit, přičemž moc nad sebou samým (pokud si tento fakt uvědomíme) je vždy daleko mocnější než nad někým druhým, jiným a tak není důvod se nechat nadále ovládat a nechat se sebou vláčet. Stačí když pochopíme základy podstaty tvoření tzv. hmoty (částic) a času, čili událostí (frekvencí) a staneme se opět vědomími tvůrci své osobní a kolektivní reality (čili i osudu) jak tomu původně bylo, do té doby, než bytosti toužící po moci a manipulaci lidstvo zotročily. (Pomocí vytváření všemožných obav, fobií, depresí, agresí atd., jejichž souhrn vytváří disharmonické frekvence nízkého kmitočtu, projevující se ve formě nejrůznějších strachů, které člověka z jeho nitra paralyzují, užírají a ničí).

Přes svůj osobní nulový bod, propojením tělesného srdce, hmoty - Jin s duchovním srdcem, antihmotou - Jang (čili spojením a vyvážením obou částí dvoj-plamene - duše), se každá bytost stává centrem - středem a tím i tvůrcem svého vlastního vesmíru a událostí v něm probíhajících. Zde je návod jak lze docílit propojení hmotného srdce s tím nehmotným, zrcadlovým protějškem, existujícím v antihmotě, čili ve světelné - duchovní úrovni existence: http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/archandel-gabriel-meditace-k

Někteří z Vás jsou ve svém duchovním vývoji možná daleko dál než všichni ostatní dohromady, jen jste si na to zatím ještě nevzpomněli. Při inkarnaci do tohoto temného světa a jeho ovládaného disharmonického matrixu (z jiných vesmírů či harmonických úrovní tohoto vesmíru) totiž každý zapomněl kdo je a z jakého důvodu sem, do tohoto disharmonického světa přišel. Čím více do tohoto časoprostoru ale začíná proudit pozitivně polarizované světlo - duchovní podstata harmonických úrovní existencí, tím rychleji se každý rozpomíná proč tady je a v čem přišel této planetě a bytostem na ni existujícím pomoci.

Meditace na propojení hmotného srdce s duchovním srdcem vše ještě urychluje, neboť jakmile si bytost v sobě propojí své hmotné srdce (polovinu dvoj-plamene existující v tzv. hmotě - Jin) se svým duchovním srdcem (zrcadlovou, druhou polovinou dvoj-plamene existující ve vně projeveném světle, čili v antihmotě - Jang) tak se opět stává celistvou duší (centrem - středem a srdcem celého svého osobního multidimenzionálního tvoření), která dokáže naprosto vše co si dovede představit.

Takováto celistvá bytost - duše dokáže všemožné tzv. zázraky z toho důvodu, že již není vázána ani na hmotu (prostor a čas) ani na antihmotu (zrcadlové, čili myšlenkové, světelné - duchovní projevy existencí), jelikož se stává středem - nulovým bodem svého vlastního vesmíru (pokud tedy přes své srdce, osobní nulový bod, propojí všech 13 čaker, úrovněmi vědomí tohoto vesmíru, do jedné jediné - společné), čímž se jí otevírají neomezené možnosti (zrovna tak, jako prvotnímu stvořiteli tohoto vesmíru), přičemž pouze schopnost představivosti tvoří hranice svých osobních možností. Hlavně ať Vám přitom (při zjišťování, že jste sami skutečně tvůrci svého osobního světa a veškeré její reality) nikomu nestoupne sláva do hlavy, neboť čím výše byste se dostali, z o to větší výšky byste se zřítili (z důvodu své povýšenosti, pyšnosti či dokonce nadutosti) a sami jistě uznáte, že následná bolest je přímo úměrná výšce ze které se spadne.

Posláním bytostí, které sem, do tohoto světa přišli z harmonických úrovní existencí je především to, aby se staly supravodiči duchovního, pozitivně polarizovaného světla (pramenícího přinejmenším z galaktického centrálního slunce, avšak z centrálního slunce galaxie Andromedy a ne z centrálního slunce galaxie Arkturu, přičemž o takovéto spojení, s tímto svým vyšším Já, stačí pouze mentálně požádat), jelikož tím do jádra - vědomí této planety (a všeho co na Zemi existuje) začíná přes každou takovouto jednotlivou napojenou bytost proudit harmonická světelná - duchovní energie z pozitivně polarizované, čili neovládané úrovně vědomí vesmírných existencí. Těmito energiemi a jejich frekvencemi se harmonizuje nejen tato planeta (se vším co na ni a v ní existuje), ale i celý zdejší disharmonický matrix a to až do jeho nejvyšší, desáté úrovně vědomí (úroveň vědomí tzv. padlých andělů), odkud ovládání celého tohoto disharmonického matrixu pramení. Lidstvo existující zde na Zemi bylo totiž geneticky stvořeno a proto má PROZATÍM pouze devět těl, 9. aktivních čaker (existujících pouze v ovládaném matrixu), přičemž jejich desátou čarou je vědomí jejich tvůrců, čímž byli tzv. padlý andělé. (Mnozí z Vás, zde na Nové Zemi, však má 12. čaker, přičemž tou třináctou je centrální slunce tohoto vesmíru).
Ukotvením jedenácté čakry, jedenácté, harmonické úrovně vědomí (pramenící z centrálního slunce galaxie Andromedy) umožňujeme aby do tohoto světa i souvisejících dimenzí, světů a jejich realit (čili do celého tohoto matrixu) začala proudit harmonická energie z podstatně vyšší, harmonické úrovně vesmírné existence (tím se přeskočí přijímání energie potřebné k existenci z desáté, úrovně existence - disharmonického matrixu), čímž do celého tohoto matrixu začíná proudit stále více harmonického, pozitivně polarizovaného duchovního světla, které posune nejen tento svět do vyšší úrovně vesmírného vědomí a jejich existencí, ale umožní posun do vyšších úrovní vesmírného vědomí - existencí vše v celé galaxii a potažmo i celém vesmíru, jelikož ty vyšší úrovně vědomí (jako nař. obě zmiňované galaxie) budou moci spolu konečně taktéž splynout (se svým dvoj-plamenem - protipólem jenž jedna druhé dělá), čímž se stanou taktéž celistvými dušemi (které budou konečně mít svůj osobní Jin a Jang taktéž v rovnovážném, harmonickém souznění), čímž dojde čímž dojde v tomto vesmíru k ukončení další vývojové etapy.
Každá čakra je nulovým bodem, čili centrálním sluncem, celistvou duši systému svého tvoření ve kterém pracuje a to ať už je to v kterékoliv úrovni či dimenzi vesmírného vědomí, od jádra atomu až po centrální slunce vesmíru. Čakra je ve své podstatě pumpa - srdce, které svými vůlemi štěpí nepolarizované pra-světlo (esenci Absolutna - Já) na energii Jang&Jin, přičemž svými vůlemi vytváří polaritu světla ve formě Jang - projekce (FREKVENCE), které svou vůlí (projekcí) vysílá do prostoru. Svými přáními naopak vytváří polaritu světla ve formě Jin - gravitace (z nichž pomocí fokusu pozornosti a vložených emocí mohou krystalizovat tzv. hmotné ČÁSTICE), které svými přáními (gravitací) přijímá opět zpět. Čili každé srdce - centrum jednotlivých tvoření, je počáteční a i konečný nulový bod veškerého tvoření v tomto svém systému (které obsahuje kolektivní vědomí všech svých částí a bytosti), přičemž při dokončení každého takovéhoto cyklu (což je jeden tzv. výdech a opětovný nádech), naplnění - uskutečnění každé jednotlivé požadované vůle a přání, dochází k extatickému - euforickému opětovnému sjednocení těchto dvou opačných polarit (z důvodu radosti z uskutečněného záměru a opětovného spojení těchto dvou opačných polarit), přičemž dochází k extatickému hoření (jenž je ve své podstatě "kraťák"), které se projevuje ve formě slunečního svitu. Orgasmus prožívaný v pozemském těle je ve své podstatě taky jen takový "kraťák", dosažený ať už masturbací, sexem s partnerem/partnerkou, či otevřením svých tělesných čaker (čímž se přes tělesnou podstatu propojuje jeden dvoj-plamen, energie Země - Jin s druhým dvoj-plamenem, energií Slunce - Jang) přičemž dochází taktéž k takovému hoření, jako je tomu na sluncích, avšak v miniaturním, nesčíslněkrát menším měřítku.
Naprosto každá čakra - srdce, každého systému tvoření, tedy musí obsahovat obě - Jin & Jang polarity, čili dvoj-plamen (tvořící vnitřní, centrální slunce, srdce - duší, čili kolektivní vědomí celého svého systému), jehož/jejíž vědomí, individualizované do nějakého JSEM (např. jsem vesmír), je vždy zakotvené ve středu - jádru svého osobního tvoření, svého osobního vortexu, jenž si svými vůlemi a přáními vytváří a jehož správnou funkci fokusem své pozornosti neustále udržuje. Tvoření vortexů se děje z toho důvodu, že si duše - Jinn/Jeng vědomí svými vůlemi a přáními tvoří individualizované vortexy, přičemž její gravitační polovina - Jin tvoří černé (prostorové) červí díry a její projekční - Jang polovina tvoří zase bílé (časové) červí díry, z nich jsou vzájemnou interakcí tvořeny časoprostorové vortexy do nichž si bytost (vědomí sídlící v jádru vortexu) holograficky promítá své vnitřní představy - mentální pochody. V takovýchto hologramech např. v hologramu tohoto vesmíru (i jeho paralelních existencích) přitom existují zase menší, menší a ještě menší hologramy v jejichž centru jsou taktéž vědomí, individualizovaná také do nějakého JSEM (např. galaxie, slunce, planeta, živočich, rostlina, nerost či atom), která si svými vůlemi také tvoří myšlenkové, projekční - duchovní světy frekvencí antihmoty a svými přáními si naopak tvoří jejich zrcadlové kopie, čili fyzické, gravitační - hmotné světy fyzických částic.
Naprosto vše v Univerzu, od věcí, přes bytosti, hvězdy až po centrální slunce celého Univerza, je tedy jedna jediná multidimenzionální bytost, která se pouze individualizovala na jednotlivá tvořivá vědomí (individualizovaná do JSEM to či ono), která se vždy formují do takové podoby, tvarů a projevů existencí, které odpovídají vnitřnímu, osobnímu přesvědčení nebo (u věcí zdánlivě neživých) dle vloženého vnitřního programu. To znamená, že naprosto vše v existenci je jen pouhá hra aktivních tvořivých vědomí (individualizovaných do nějakého JSEM) a všichni ti, kteří se nechají fokusem své pozornosti (projekce) nebo svými osobními emocemi (gravitace) do nějaké hry vtáhnou, se stávají buď pouhými diváky (fokusem své pozornosti) nebo aktivními hráči (vytvořením osobních emocemi k dané hře) anebo obojím. Čili pokud se chcete zúčastnit jen těch zábavných her (a vynechat všechny ty dramatické) tak se emocionálně ztotožňujte pouze s těmi hry, které vám dělají radost a ty ostatní můžete fokusem své pozornosti (pokud teda vydržíte zůstat bez emocionálního zapojení) pouze pozorovat. Takže příjemnou, radostnou a zábavnou hru Vám všem přeje živé světlo, spirituální (čili Boží) tvořivá podstata uvnitř naprosto všeho a všech. :-) Více podrobností o tom jak jsou tvořeny jednotlivé úrovně vědomí, čili multidimenzionální vesmír, naleznete na: www.trefy.cz/vesmirneperpetummobile

The Gaiadon Heart http://www.youtube.com/watch?v=jXVaiG2THE4&feature=related

Tento hlavní článek bude průběžně upravován a doplňován o další údaje a tak pokud Vás tyto informace zajímají, tak se k tomuto článku občas vraťte a přečtěte si jej od začátku celý znova.

Více na: http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/destinace-naprosta-svoboda
a na: http://novazeme.ning.com/forum/topics/hra-na-pohybujici-se-obrazky-v
a na: http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/na-egu-s-malym-e-neni-nic

Bashar - Infinite Number of Parallel Earths to Choose From
http://www.youtube.com/watch?v=NfkLnJ0U9TQ&feature=related
The Infinite You
http://www.youtube.com/watch?v=n59En4MqjyU&NR=1
Bashar: Teleportation
http://www.youtube.com/watch?v=wb1u9zOPwiQ&feature=related


Časoprostorový vortex - Jing&Jang šroubovice


Znázornění osobního časo (Jang) prostorového (Jin) vortexu s ohniskem - Mer-Ka-Bou, nosičem osobního vědomí (Já Jsem to či ono) v jeho středu - srdci. Ty elektro-magnetické siločáry ale nemají směřovat kolmo dolu (nahoru), ale jedny nají směřovat šikmo zprava doleva a druhé opačně, šikmo zleva doprava. Tím je tvořen tlak - projekce a tah - gravitace, čímž tyto dvě opačné sály vytváří vzájemnou soudržnost všech jednotlivých systémů a jejich struktur.

Zobrazení: 572

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!!

!!! Dr. Vernon Coleman: Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu !!!23 září, 2023Dr.…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". * Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. Jestliže měsíc není UVNITŘ slunce (čili dokud nejsou tyto dva principy v jednotě a harmonii) tak tyto dva od sebe…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!! uživatele Ina Obr
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!!

Šéf NATO priznal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu, píše vo svojom článku profesor Jeffrey SachsGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej výpovedi pred Európskym parlamentom jasne…Zobrazit další
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Temná stránka umělé inteligence, škodlivé účinky určitých frekvencí a související info. * 2023-08-06 Necenzurovane net C Audio ZDE. (Kainovy děti = čistokrevní…"
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! GAVI Billa Gatese tvrdí, že 14 ze 17 cílů Agendy 2030 lze dosáhnout očkováním !!! uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby