* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

PŘENOS 9

Přenos 9 vznikl jako inspirace knihou Carlose Castanedy Síla ticha
zařadil jsem to sem,nebot to má úzkou souvislost z návratem sebekontroly,tj otevřením mysli,rozšířením vědomí a dalšími záležitostmi probíranými tady na Přenosu-jehož cílem je POZNÁNÍ,poznání toho,kým jsem...

1-ÚVOD

1-člověku chybí energie k vnímání...jeho vnímání není hluboké,natož rozšířené,pokud nemá Sílu

pokrok k Duchu-otevření mysli(lidské),rozšíření vědomí...toto potřebuje Sílu a tu posílíme stanovením Cíle praxe

kde je Síla?
na dosah ruky,nevzniká ani tak treninkem
jen je třeba si ji UVĚDOMIT,PŘESVĚDČIT SE,že ji mám(protože jsem si tisíce let sugeroval,že ji nemám...)


k tomu je dobré:
A-zesilovat spojení se Sílou a Záměrem
B-zeslabovat překážky a bloky spojení(se Sílou a Záměrem)

učit esoteriku můžeme ve dvou stupních:
1-učení slovy-pomocí lidské mysli,vysvětlováním...viz škola
2-přímé učení-s použitím rozšířeného vědomí a vyšší mysl(něco mezi 1 a 2 je učení vlastním příkladem)
přímé učení nazývám v modelu Přenosu vnitřní komunikace nebo jen přenos

nagualské stupně výcviku=
1-mistrovství mysli=otevření mysli(intuice,odstranění bloků,rozbití sebeobrazu)
2-stopování srdce...srdce + mysl otevřená=tým
3-Záměr=spojení s Duchem mimo 3D(jen těžko vysvětlitelné učením 1st)
......................................

2_MANIFESTACE DUCHA

duch přichází ZAHALEN!
je tedy někdy i problém poznat jeho manifestaci,zvlášt člověku očekávajícímu famfáry a zpěv andělů
zpravidla je to ale žákovi zřejmé

k tomu je dobré snížit na minimum vlastní důležitost

spojení s Duchem můžeme posílit jasnou vizí CÍLE,smyslu života(za současného vzdání se individuality,ta může zůstat,ale už neovlivnuje život žáka,to je ten neosobní přístup,často citovaný)

...................

3-LSTIVOST DUCHA

žádané jsou vlastnosti:
nelítostnost
vychytralost
trpělivost
vlídnost 

+ charisma,činorodost,neúprosnost

(některé názvy vlastností v tomto překladu vzbuzují nežádoucí asociace,já tady jednotlivé vlastnosti rozebírat nebudu,kdo chce pátrat víc,at se podívá do knihy)

bojovník nejedná pro ZISK,ale k vůli DUCHU...to je např výraz neůprosnosti...

pozn. k rozšiřování vědomí-cenné tchnice pro spojení s Duchem:
rozšířené vědomí je branou k SÍLE ZÁMĚRU(ven z 3D)
proto je rozšiřování vědomí(i třeba kouřením omamných látek) trnem v oku vládců tohoto světa:
otrok s rozšířeným vědomím je neposlušný,byť v poutech-je už vlastně svobodný,nezkrotitelný...

rozšířené vědomí je takénebezpečné pro biologický život:vidí jeho omezení a fůru nesmyslných potřeb-chce pryč,oslabuje se pud sebezáchovy...

k tomu mé zjištění posledních dnů:
setrvat v biologickém životě může být dobré,může být spouštěčem zázračného vzestoupení mysli i vědomí,které nastane paradoxně díky omezením a deprivaci,bolesti a utrpení,pokud jsou tyto vhodně a pozorně využity

Možná přesně proto jsme sem přišli:
pro PERLY POZNÁNÍ !!
.......................

4-SESTUP DUCHA

vidění ducha,zjevení ducha...

jak už bylo řečeno,Duch e zjevuje zahalen
sestoupí-a jakoby tu ani nebyl
ale připravený a bdělý žák ho pozná

sestoupivší Duch odkryje jakousi hranici POZNÁNÍ-obvykle se jí říká PRÁH..je to dúležitý mezník na cestě esoterického poznání sebe sama.

pokročilejší žák s touto událostí=iniciací=zasvěcením...aktivně pracuje
začlení ji do svého Poznání jako referenční bod,podle kterého se odvíjí další žákova praxe

žák,který Práh nezvládl se snaží na něj i Ducha zapomenout,vytěsnit jej z mysli,protože zneklidnuje jeho chápání světa...

na druhé straně nedočkavý a ctižádostivý žák si může sestup Ducha vsugerovat sám,kdejakou událos pak vidí jako Zjevní a cítí se osvícen...

Znakem překročení Prahu je opět vzdání se individuality a její důležitosti
opustíme:své názorové pole
svá přesvědčení a zvyky
své víry a zákony

žák sice žije ve světě,ale je to jen formalita,v moci už má žáka Duch mimo 3D

.........................

KOTRMELEC MYŠLENÍ

obyčejná lidská mysl produkuje
lineární nízkoinformační dogmatické neohebné myšlení-je to nazýváno BAHNEM VNÍMÁNÍ

použijeme-li Sílu-rozšíříme vědomí-přivoláme ZÁMĚR a otevřeme stavidla INTUICE a FLEXIBILITY,odstraníme BLOKY v hloubce bahna,vyplaveme vzhůru do čistých vod rozšířeného vědomí Ducha

tento popis činnosti s bahnem vnímání se hodí na 1st práce(viz poznámka o dharmě=1st,transformaci=2st a osvobození=3st)

použijeme-li 2st=transformaci
pustíme Ducha na bahno a přimo z něj a v něm vytvoříme transformační perly Jasného Vnímání

3st=osvobození je kotrmelcem myšlení do Nepředstavitelného=otevření a překročení lidské mysli,nástup Záměru Ducha a myslí vyšších úrovní

.................

5-POŽADAVKY ZÁMĚRU

1-rozbít zrcadlo odrazu

toto znamená nebrat v potaz to,co nám odraz o světě a o nás-člověku říká
dělám zkrátka svou práci,at jsou signály ze světa jakékoli(to j možná pro mnohé,zvyklé stále sledovat důsledky jednání,kauzality,logické souvislosti,působení principů..atd,atd zcela nepochopitelné a nebezpečné...)

důležité je také mít na paměti zpoždění zrcadla odrazu-tj zrcadlo ukazuje ze setrvačnosti cosi,co už jsme dávno ve skutečnosti změnili...
budu-li klást důraz na to,co ukazuje zrcadlo a nikoli věřit vlastní cestě,mohu vše jen zkomplikovat a poplést...

TAKŽE:
MÁM ZÁMĚR,CÍL,PRAXI
a tu provádím bez ohledu na odraz
teď,za rok,v příští inkarnaci-furt
až do OSVOBOZENÍ...

Měnit praxi lze,ale nikoli podle toho,co říká svět,ale podle pokynů Ducha

a opět:vypustit při tom sebedůležitost,připoutanost

postupujeme-li dobře,objeví se náznak POROZUMĚNÍ

tj souvislosti,lepší chápání událostí,protože zpracováváme mnohem více informací,které navíc dovedeme propojit,takto vzniká ponětí o fraktálním charakteru Stvoření a principu:Vše je možné...takové komplexní vjemy nazývám VHLEDY...

vhledy mohou mít charakter BUDUJÍCÍ-tj zlepšují chápání našeho modelu Skutečnosti

nebo(a ty jsou cennější) charakter BORTÍCÍ=OTŘESNÝ-protože rozloží a zbortí stavbu našeho modelu,což vede sice k otřesení našich pozic,ale hlavně k zjednodušení,novým poznatkům,inovovaným,flexibilním a kreativnějším,než v předchozím modelu

tím opět dojde ke zlepšení Porozumění

Pozn.:Jsme nastavení tak,že očekáváme poučení,návody,vůdce,mistry...
a když se dovíme,že nepotřebujeme nikoho-tak tomu nevěříme

nechceme jistoty svých principů a učení,ve kterých se tak dobře orientujeme a které vychází plně z našich dlouholetých zkušeností vyměnit za adrenalinové dobrodružství experimentů v neznámém prostředí...

Jestliže my se tomu vzpíráme,ne tak Duch,
tak či tak,at chceme nebo nechceme,vede nás krůček za krůčkem
k PROPASTI OSVOBOZENÍ !!

nic nepomůže,že se držíme roucha mistra
že se zabarikádujeme za své zkušenosti
zacpeme uši před novými informacemi

padneme do propasti
protože ON,DUCH
nás strčí!!

Rozbít svůj důležitý sebeobraz
tím musíme začít sami
A zrcadlo se také tak snadno rozbít nedá-octneme se v mezistavu-
už ne člověk a ještě ne bůh.
Zrcadlo ale prohraje,Duch nám pomůže,na volání našeho Neochvějného Záměru,přichystá pomůcky-tu jemné a tu kladivo...a prásk-pozor,někdy to dost bolí,rozbíjí-li se sebeobraz,jako bychom se rozbíjeli my sami...

Dosažený stav po rozbití zrcadla se nazývá BEZCHYBNOST
..................................................

6-OVLÁDÁNÍ ZÁMĚRU

VJEMY,které máme,nám připravuje-bud rozum
nebo Tiché Poznání(Duch)
hledej Tiché Poznání a v něm Sílu a Radost

naříkání,kritika,omezenost a varování rozumu před nebezpečenstvími-vynech
bez pozornosti rozum(3D mysl) zeslábne a pak lze snáze otevřít Komunikaci s Duchem

Pozn.:Někdy k Poznání Ducha vyšší úrovně dojde,i když nemáme potřebnou Sílu,je to tehdy,když je situace kritická-mezi životem a smrtí-pak zoufalé volání vytrysklých emocí může Ducha přivolat(sám jsem to zažil v indii,kde jsem málem umřel)

Dosáhnu-li Poznání toho,kým jsem(a to jakési hraniční-mezní úrovně,v mém modelu je totiž více úrovní Poznání)
objeví se SVOBODA,svoboda vnímat,tvořit a prožívat všechno možné-cokoli
...........................

7-OPAKOVÁNÍ

Zvyšovat Poznání DUCHA může:

Bortící vhled
Sledování neochvějného Záměru(dodržování praxe děj se co děj)
Koncentrace na Cíl-smysl života(který je konzistentní a neoslabují nám ho naše jiné protichůdné cíle)
Otevření mysli,Rozšíření vědomí,Síla
Rozbití zrcadla sebeobrazu-zeslabení vlastní sebedůležitosti,důležitosti svých názorů,přesvědčení,vír,zvyků a dalšího psychického bahna
a mnoho dalších věcí
a nakonec- Duch sám!!

CESTA JE ZÁPAS!


.......................
pozn o stupních dharmy:
1st-likvidujeme nevhodné...eliminace
2st-měníme nevhodné na vhodné...transformace
2st-používáme vhodně vhodného i nevhodného...osvobození

@
...........................

Zobrazení: 162

Komentář přidal(a) Ladislav dne 23.Leden.2012 v 1:20

Matrica vyššej reality sa už začína uplatňovať ( podľa www.anjelska.sk  ), ale zatiaľ  len v neviditeľných kontúrach. Je potrebné ešte niečo máličko "doladiť ". Mnohé napovedá napr.  Alaje z Plejád podľa : http://www.youtube.com/watch?v=42_9Sdre6uM&feature=related  Správy sa spúšťaju automaticky jedna za druhou. Myslím , že je to  dôverihodné posolstvo.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

KOLOSÁLNÍ podvod, aneb co že se to vlastně děje, a proč pak?

KOLOSÁLNÍ podvod, aneb co že se to vlastně děje, a proč pak? * * Americké CDC přiznává, že covid-19 nikdy neizolovali Podrobnosti ve videu i v textové podobě…Zobrazit další
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, co tak asi mohlo být v tom míči, který Putin předával Trampovi, když se hecker Snowden skryl před globalisty (deep state) v Rusku? Ne-dobré zprávy: Služebníci Rothschildů…"
před 22 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Buď a nebo – brzy dojde k něčemu ne-očekávanému uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, co tak asi mohlo být v tom míči, který Putin předával Trampovi, když se hecker Snowden skryl před globalisty (deep state) v Rusku? Ne-dobré zprávy: Služebníci Rothschildů…"
před 22 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 22 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 22 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
včera
benekx je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Po vzostupe – bezduché 3D uživatele Ywet.
"* Update 21.11.2020 Michael Love Video ZDE. Tím se zdejší anorganický Matrix rozpadne a s tím i bezduché entity a umělá inteligence."
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dokument z roku 2010 předpověděl dnešní pandemii a odhaluje plán pro nový světový řád Video ZDE. Stačí si poslechnout tu část začínající časem videa: 21:37.…"
pondělí
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Ako zajtra BEZ negatívneho testu. Důležitá zpráva pro všechny, nejen pro ty, kteří se nezúčastnili šílenství Maťovičova testování uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jak postupovat pokud budete nuceni jít na povinné testy či na povinné očkování: Je to velice lehké a hlavně účinné. Prosím, potom napište Vaše zkušenosti. Co…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Hysterická opatření ohledně kovidu19 neskončí, dokud nedojde k povinné vakcinaci VŠECH obyvatel, nebo dokud KONEČMĚ neprozře dostatečné množství lidí, které si tento fašistický diktát už NENECHÁ líbit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Bouře je na nás 11.10.2020 Eliza Ayres Video ZDE. * Zasvěcenci potvrzují: Prezident trump byl perfektně připraven na pokus o krádež voleb! Uvedeno ZDE. (bývalý vysoký úředník…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
neděle
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Naléhavé varování, "vakcína" proti Kovidu obsahuje nanotechnologie, které trvale změní lidské DNA. Proto si v žádném případě tuto "vakcínu" nenechte vnutit! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Velký Reset aneb fašisticko-globalistická agenda Uvedeno ve videu i v textové podobě ZDE. * Biologická zbraň COVID-19, Energetická zbraň 5G, Chemické zbraň chemtrail & Hybridní zbraň…"
sobota

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby