* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Marie Magdalena - Nové energie ve starém světě

Marie Magdalena prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí odvážní muži a ženy,

všechny vás zdravím, jsem Marie Magdaléna. Byla jsem zde na Zemi v časech změny, v časech, kdy mnoho lidí hledalo cestu z omezující situace. Země byla zahalena energií, která udržovala lidi v malosti a dávala jim pocit bezcennosti. Tento závoj se nyní ztenčuje. Seshora přichází více světla a toto světlo přichází z vašich duší, které zůstávají mimo tento závoj.

Když se inkarnujete na Zemi, loučíte se se svým vyšším já, s tím, kým skutečně jste. Sestupujete do světa se strukturami myšlenek a pocitů, které nejsou z duše. Vnímejte z hloubky sebe, odkud pocházíte, jak nekonečná a rozsáhlá tato říše je. Vnímejte její energii a vytáhněte ji přes závoj, neboť tak můžete učinit. Máte schopnost vzpomenout si na to, kdo jste a kým jste stále, na jednoduchost a naprostou radost. Nemusíte se adaptovat na struktury, které nejsou vaše. Můžete prožívat svobodu.

Představte si, jak symbolicky roztahujete svá křídla jako velký pták nebo možná jako anděl. Jak tato křídla vypadají, jakými barvami se třpytí a jiskří? Vnímejte sílu v těchto křídlech! Můžete létat a často tak činíte ve své představivosti. Nejste vždy tady na Zemi, v těchto umělých strukturách, často cestujete. Jste citliví a vnímáte energie, které do těchto světských struktur nezapadají.

Jste vizionáři a proroci. Vnímejte na chvíli, co tato slova ve vás vyvolávají, neboť existuje staré tabu proti takovému bytí. Přesto vězte, že jsou dva důvody, proč vidět skrze tento závoj, dívat se na to, co je podstatné a co k vám promlouvá. První důvod, proč cítíte nutnost tak učinit, je, že si chcete už v tomto životě vzpomenout na to, kdo skutečně jste. Nechcete žít zahaleni v této mlze, chcete být autentičtí, prožívat pravdu a činit rozhodující kroky na své vnitřní cestě jako duše. Proto je ve vás velká touha proniknout touto mlhou a jít k tomu, co je podstatou.

Druhým důvodem, proč cítíte tuto vnitřní naléhavost, je, že jste poslové, průkopníci ve vědomí. Jste tu také proto, abyste dávali něco druhým, abyste umožnili svému světlu zářit navenek, překonali zmatky, bolesti a strachy, ve kterých lidstvo žije. Na Zemi je stále závoj a ačkoli se začíná ztenčovat, silní lidé jako vy, kteří dovolují svému světlu zářit, jsou třeba, aby sloužili jako příklad druhým a mlha se tak mohla rozpouštět.

To je to, kým jste a co vaše duše, jako poslové pro druhé, chtěly v tomto životě na Zemi dosáhnout. Žijete cestu pro druhé, kteří následují, a tím nemám na mysli, že stojíte nad druhými, ale vedle nich.Vy jste ta cesta,a tak jste hluboce vyzýváni, abyste ve svém životě odstranili překážky, abyste pronikli hluboko do esence života a tím, že tak činíte, osvětlujete cestu i pro druhé, neboť jste pro ně příkladem. Na chvíli vnímejte pravdu těchto slov a rozvažte, jak se vás týkají.

Mohu proniknout hluboko do vás, neboť jste otevření tomu, co je na druhé straně závoje. Vy jste nositeli světla, přinášíte novou éru a to, čemu říkáte channeling, vytváří otvory v tlusté cloně, která obklopuje Zemi a která je naplněna ustrašenými a temnými myšlenkami. Pokaždé, když se tyto otvory objeví, proudí skrze ně více světla a v pozemské atmosféře je více radosti, naděje a povzbuzení. Lidé jsou pak ochotnější dívat se druhým lidem do očí, držet druhé za ruce a rozpoznávat v nich sebe, a to je smysl channelingu.

Jste pozemským kanálem a vytváříte stezku tím, že jdete cestou sebe-rozpomínání. Když jste této cestě otevření a odevzdaní, přichází vás podpořit a posílit energie zvenčí pozemské atmosféry. Tyto energie nebo průvodci vás mohou ve vašem osobním procesu podpořit a navíc, existují energie, které chtějí něco předat i jiným lidem. Když se setkáváte s druhými, nalaďte se na proud, který překračuje vaše osobní představy, a intelekt a vaše nápady tak mohou získat mnohem univerzálnější podobu. To je velmi důležitý krok směrem k nové realitě. Vnímat, že toto spojení se svou duší, svým vyšším já, které překračuje Zemi a které přežije vaše tělo, je známkou zdravé mysli a duševního zdraví.

Ve světě duše, jenž je vašim přirozeným domovem, žije mnoho dalších bytostí včetně průvodců a učitelů, jejichž upřímným posláním je pomáhat lidstvu na Zemi. Je tudíž přirozené a krásné, když ve spolupráci s takovými vodícími světly vysíláte informace, vřelost a soucit Zemi. Zjistíte však, že jakmile jednou na této cestě učiníte kroky, vyvstává ve vás spousta strachu. Hledat své vlastní osvobození, hledat svou vlastní osobní cestu je jednou věcí, avšak přinášet svou moudrost a vědění mezi lidi s ohledem na éterickou energii a vnitřní transformaci způsobuje v mnohých z vás hluboký strach a vzdorNarážíte pak na současné názory a pohledy na život.

Existují velmi hluboké důvody, proč byla tato energetická práce – channeling, jasnozření, jasnovidectví – vnímána s podezřením a setkala se v minulosti s odporem a odmítnutím. V této době má toto podezření podobu racionální, autoritativní vědykterá tvrdí, že získala objektivní znalosti světa, a proto odmítá sféru pocitů a intuice jako iluzorní a příliš subjektivní.

V kořeni tohoto odmítnutí je však hlubší napětí. Je v lidech, a samozřejmě i v lidech s mocenskými pozicemi, ohromný strach propustit kontrolu. Mnoho struktur a hierarchií na Zemi je postaveno na síle a kontrole a ti, kteří mají moc, to tak chtějí udržet. Když lidé začnou přemýšlet sami za sebe – co cítí a chtějí – znamená to nebezpečí pro zaběhlý pořádekV lidském světě existuje tendence udržet si moc, zpátečnická moc, která je proti změnám.

Když jako jedinec povstáváte, když následujete svoji vlastní cestu a šíříte své poselství do světa, s těmito silami se střetáváte. V dnešní společnosti to už nemusí být nějaký diktátor, armáda nebo církevní síla, která vás drží zpět, ale vzorce strachu, kontroly a moci, které si vzali lidé za vlastní, a tak můžete přijímat odmítnutí od rodiny, sousedů, zaměstnavatelů. Toto odmítnutí je velkou měrou založené na strachu, z kterého raší potřeba kontroly, jež se pokouší tuto emocionální energii udusit nebo zahnat.

Co můžete s tímto odmítnutím udělat? Jak můžete nalézt ve svém vlastním životě skrze toto odmítnutí nalézt cestu? Nejprve bych ráda, abyste si uvědomili, kdo jste, že jste průkopníky na poli vědomí, že jste ohromní, stateční a odvážní a že jste již vůči starým energiím, které vás chtějí přivést zpět do svých vzorců, prokázali velkou odolnost. Buďte si vědomi své vlastní odvahy a vytrvalosti. Držte se pevně své inspirace, své touhy, což je to, proč jste tady a proč žijete svůj život tak, jak žijete. Tím, že si uvědomujete svou vlastní velikost a odvahu, již tak činíte krok kupředu. Nedovolte, aby vás změnily diktáty společnosti, stůjte za sebou.

Dalším krokem je vnímat, kde je vaše energie opravdu vítaná, a tak se nechejte tímto pocitem vést. V tomto světě je mnoho lidí, kteří potřebují to, co můžete dát, právě tu věc, která vás činí jedinečnými. V energetickém poli Země jsou otvory a pohyb a změna v kolektivním myšlení. Dovolte si být vedenineboť není záměrem, abyste bojovali proti existujícímu pořádku, ale abyste stáli silní ve svém vlastním energetickém poli, vedení tím, co je pro vás dobré a bezpečné, kde můžete prosperovat a vzkvétat a necítit potřebu se skrývat. Na Zemi nyní takové možnosti a místa existují, ti lidé jsou tam.

Používejte svou intuici a propusťte představy nehodnosti. Nejde o to, že „musíte“ dělat to „nejlepší“ a „dokazovat si“, je to o pocitu, kde jste vítáni, kde nejen dáváte a sdílíte, ale kde taktéž dostáváte inspiraci a hojnost nazpět. Vnímejte tuto rovnováhu! Například vnímejte, jak stojíte na poli nebo ve městě mezi lidmi. Stůjte pevně svými chodidly na zemi, stůjte v tomto světe zpříma. Vnímejte, jak jste jiní a jak je správné odklonit se od starého, dát se na novou cestu, následovat své srdce a pocity. Učiňte se velkými a vnímejte zpod svých chodidel sílu planet, které vás podporují.

Když tak činíte, vyzařujete na Zemi své vlastní světlo jako energetický přenos a činíte tak nerušeným způsobem.Nezadržovat svou energii, své přirozené vyzařování je obrovským krokem vpřed. Můžete vynakládat mnoho energie, abyste svou vlastní záři a sílu zadržovali – nyní ji ale pusťte! Vnímejte, kolik míru vám dává nemuset se držet všech druhů omezujících způsobů, ale namísto toho jen být tady a stát zpříma. Nechejte celou touto vlnou energie zaplavit Zemi. Země se zde může spojit s vaší duší, to je vaše životní poslání.

Nyní bych vás chtěla požádat, abyste se zaměřili na ten druh energie, který chce skrze vaše srdce proudit do světa. Na chvíli tuto energii vnímejte a pokuste se ji dát opatrně do slov. Je to energie laskavosti a léčení nebo jasnosti a rozhodnosti? Je víc ženská nebo mužská? Možná také cítíte, zda je tato energie víc než jen vaše vlastní nebo je zde někdo nebo něco, co stojí vedle vás a tento proces posiluje? Vychutnávejte si tuto energii, neboť jste nyní spojeni se svou esencí a učiteli, průvodci či energiemi, se kterými pracujete a kteří jsou s vámi. Je to skutečná spolupráce, když se od nich necítíte odděleni a kdy cítíte, že vy všichni jste podstatnou částí tohoto kanálu.

Nakonec bych se vás chtěla zeptat: co k vám chce přijít ze světa jako krásná, dobrá a pozitivní odpověď na oplátku za to, co dáváte? Vrací se k vám energie ze světa, vrací se z atmosféry Země a od lidstva, které hovoří o uznání, právoplatnosti a vděčnosti. Vnímejte, zda ji dokážete přijmout.

Takto se dostáváte k naplnění koloběhu. Vytváříte průchod clonou, závojem a dáváte se tam plně. Kráčíte vnitřní cestou k osvobození strachu a pak záříte své světlo ven. Vytváříte kanál pro druhé, dotýkáte se jich svou energií a pak přijímáte energie nazpátek. Jste lidská bytost, která se účastní dvou světů: toho pozemského a toho nebeského, odkud pochází vaše duše a kde sídlí. Jako lidská bytost máte potřebu přijímat, abyste se cítili dobře, přijímat na oplátku za to, co jste, a za to, co dáváte. Pusťte všechny představy o nedostatečnosti a buďte v tomto koloběhu zářivým středem dávání a přijímání.

Cítím se s vámi hluboce spojena a ctím vaši odvahu! Hluboce vás miluji. Velice děkuji.

Marie Magdaléna

© Pamela Kribbe


www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková 
www.jeshua.cz

zdroj: www.transformace.info
 

Zobrazení: 174

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse The Secret Hidden from Mankind Mind Science Kept Hidden Documentary (excellent video) + related articles and videos uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Budete-li pozorně sledovat videa, tak vám toho velice mnoho napoví. * meditacion_del_cosmonauta noosferico.avi Zobrazení ZDE. * Illuminati - Ancient Secret of the Flower of Life Zobrazení ZDE."
před 49 minutami
Příspěvek do blogu uživatele Orst

Posolstvo z 25.5.2020

Nastal nový svet. Svetlo prináša nové šťastie.Pravdou sa nastavila Zem.Pravdou svet v novej pravde žiari.Stalo sa tak,…Zobrazit další
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* Co s námi udělá absence sexu? (prožívání orgasmu) Video ZDE.* Nedostatek sexu může způsobit zdravotní problémy Článek ZDE.* Nejzákeřnější zabiják…"
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Erotika a harmonie nejen mezi partnery. uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* Co s námi udělá absence sexu? (prožívání orgasmu) Video ZDE.* Nedostatek sexu může způsobit zdravotní problémy Článek ZDE.* Nejzákeřnější zabiják…"
před 5 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 22 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse The Secret Hidden from Mankind Mind Science Kept Hidden Documentary (excellent video) + related articles and videos uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Sonic Geometry: The Language of Frequency and Form - Here."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se stát přáteli a spolupracovníky Přírodních Bytostí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Tohle je opravdu VELICE zajímavé a inspirativní* Jak na škůdce po šamansku - ZAHRADA PROSTOR HARMONIE, LÉČENÍ A LÁSKY - šamanka Namu Video ZDE.* Rostliny jsou nejen živé, ale i…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Rostliny jsou nejen živé, ale i pěkně zní. Není proto divu, že pobyt v přírodě mezi vegetací nejen uklidňuje a povznáší na duši, ale i léčí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Tohle je opravdu VELICE zajímavé a inspirativní* Jak na škůdce po šamansku - ZAHRADA PROSTOR HARMONIE, LÉČENÍ A LÁSKY - šamanka Namu Video ZDE.* Jak se stát přáteli a…"
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 22.5.2020

Pripravme sa na časy, ktoré rezonujú s živou energiou. Neumelou - skutočnou.Nalaďujeme sa na tóny KVETU ŽIVOTA. To sa deje. To je tým čo zažívame - s čím sa zžívame - čo cítime - čo svojím spôsobom vnímame. Sú to skúsenosti na vlastných…Zobrazit další
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Roušky a zdraví, aneb proč je nenosit, obzvláště pokud je teplo uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Velice zajímavé a poučné video: CO JE VIRUS A CO NENÍ - jak je to doopravdy? ZDE.Vynikající následující video si ve vlastním zájmu též co nejdříve…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Roušky a zdraví, aneb proč je nenosit, obzvláště pokud je teplo uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Podobně jako rostliny nemohou prospívat bez CO2, daří se stejně lidem bez kyslíku. Podle Warburgova efektu vede nedostatek kyslíku k překyselení, které transformuje organismus na optimální…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Soňa Peková: Nový koronavirus považuju za uměle vytvořený - ZDE. - - - * Coronavirus a souvislost s 5G sítí video ZDE. * Záhadná nemoc na školách. Nebezpečí WiFi a 5G…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Všechny nejděsivější epidemie v Kongu, na Filipínách a v Afghánistánu jsou spojeny s Gatesovými vakcínami. Do roku 2018 byly ¾ případů obrny ve světě z Gatesových…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"NIZOZEMSKO – pobřeží nizozemskaProstě obyčejný den na západním pobřeží Nizozemska. Všichni ptáci stojící na stromech v parku města, všichni padnou na zem a…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Podobně jako rostliny nemohou prospívat bez CO2, daří se stejně lidem bez kyslíku. Podle Warburgova efektu vede nedostatek kyslíku k překyselení, které transformuje organismus na optimální…"
středa
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat!

Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat! Dr. Buttar odhaluje, kam směřuje šíření…Zobrazit další
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Operace Bouře, probíhající celosvětově, již dorazila i do států bývalého East bloku. Slovákům se povedlo rozbít obrovskou síť politiků, mafiánů, zkorumpovaných soudců…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI

Z důvodu pochopení souvislostí je prvé řadě třeba si poslechnout celé video: Boj o planétu Zem a plán na jej záchranu od chazarskej satanistickej mafii Video s cz titulky…Zobrazit další
středa
Pedrogoso je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
středa

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby