* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci


Poté, co jsem dokončil tuto knihu a vstoupila do fáze přípravy tisku, viděl jsem článek na internetu o nálezech ruských vědců ohledně DNA. Byl jsem potěšen, když jsem zjistil, že jejich objevy podporovali hlavní náměty této knihy a zde je shrnutí jejich práce, jež je dostupná na mnoha webových stránkách.

Kurzívou zdůrazněný text a komentáře jsou moje:

Lidská DNA je biologický internet a v mnoha ohledech je mnohem vyspělejší než ten umělý. Poslední ruský vědecký výzkum přímo či nepřímo vysvětluje fenomén jako je jasnovidnost, intuice, spontánní a dálkové akty léčení, samoléčení, potvrzovací techniky, neobvyklé světelné aury kolem lidí (jmenovitě ‘duchovních mistrů’), vliv mysli na typy počasí a mnohem více. Navíc existuje důkaz o naprosto novém typu medicíny, kde DNA může být ovlivněna a přeprogramována slovy a frekvencemi, aniž by musel být odstraněn a nahrazen jediný gen [jak jsem naznačil v kapitole páté a v předešlých knihách]..

Pouze 10% naší DNA je používáno ke stavbě proteinů [mnozí tvrdí 3% až 5%]. Právě tato podmnožina DNA je předmětem zájmu západních vědců, kteří posuzují a třídí.Dalších 90% je považováno za ‘odpadní DNA’. Ruští vědci se nicméně v přesvědčeni, že příroda není hloupá, spojili s lingvisty a genetiky při pokusu o prozkoumání těchto 90% ‘odpadní DNA’. Jejich výsledky, nálezy a závěry jsou jednoduše revoluční! Podle nich není naše DNA odpovědná jen za stavbu našeho těla, ale slouží také k ukládání dat a při komunikaci. DNA je organický supervodič, jenž může fungovat za normální tělesné teploty, na rozdíl od umělých supravodičů, které vyžadují k fungování extrémně nízké teploty. Navíc jsou všechny supravodiče schopny skladovat světlo a informaci. Dále vysvětlují, jak je DNA schopna informace skladovat.

Ruští lingvisté odhalili, že genetický kód, zvláště v těch patrně neužitečných 90%, následuje ta stejná pravidla, jako všechny naše lidské jazyky. Za tímto účelem porovnali pravidla syntaxe (způsob, jakým se k sobě skládají slova k formování frází a vět), sémantiky (věda zabývající se významem v jazykových formách) a základní gramatická pravidla.

Zjistili, že se alkaloidy naší DNA řídí a mají stanovena pravidla stejně jako naše jazyky. Lidské jazyky se tedy neobjevily náhodou, ale jsou odrazem naší vlastní DNA[programu].

Ruský biofyzik a molekulární biolog Pjotr Garjajev a jeho kolegové prozkoumali také vibrační chování DNA. Závěrem bylo: ‘Žijící chromozómy fungují stejně jako solitonicko-holografické počítače za použití endogenní DNA laserové radiace’. [Solitony jsou speciálním typem světelné vlny, jenž při cestování nemění svůj tvar.] To znamená, že se jim podařilo například namodelovat určité frekvenční vzorce na laserový paprsek a použili to k ovlivnění frekvence DNA a tím i samotné genetické informace. [Toto je proces, jehož nazýváme ‘Evoluce’, jak jsem již řekl dříve]. Jelikož mají základní struktura alkalických DNA párů a jazyk stejnou strukturu, není potřeba žádného DNA dekódování. Jde jednoduše použít slova a věty lidského jazyka! I toto bylo na experimentech dokázáno! [Tento fenomén je zachycen ve vodních krystalových obrazcích Masaru Emoto zformovaných slovy a frekvencemi.]

Živé DNA substance budou vždy reagovat na jazykem modulované laserové paprsky a dokonce i na radiové vlny, pokud jsou použity ty správné frekvence. To definitivně a vědecky vysvětluje tvrzení, že autogenní trénink, hypnóza a podobné mohou mít tak silné účinky na lidi a jejich těla. Je zcela normální, že naše DNA reaguje na jazyk.[Jde o počítačový program, jenž může být těmito daty přepsán]. Zatímco západní vědci odříznou jednotlivé geny od vláken DNA a vkládají je jinam, Rusové nadšeně pracovali na zařízeních, jež mohou ovlivnit buněčný metabolismus prostřednictvím vhodně modulovaných radiových a světelných frekvencí a tak opravit genetické vady.

Garjajevově výzkumné skupině se touto metodou podařilo dokázat, že chromozomy poničené rentgenovými paprsky mohou být opraveny. Získali dokonce informační vzory z konkrétní DNA a přenesli je na jinou a tak přeprogramovali buňky na jiný genom. Úspěšně předělali, například, žabí embrya na embrya mloků jednoduchým přenesením informačních modelů DNA! [Jinými slovy přepsali program a změnili – přeměnili podobu! – tvar vlny/hologram.] Takto byla celá informace předána bez jakýchkoli vedlejších účinků či disharmonií, se kterými se setkávali, když vyřezávali a znovu zaváděli jednotlivé geny z DNA. To představuje neuvěřitelnou, svět transformující revoluci a senzaci! To vše pouhým použitím vibrací a jazyka, namísto archaického postupu vyřezávání! Tento experiment poukazuje na obrovskou sílu vlnové genetiky, která má evidentně větší vliv na informace organismů než biochemický proces alkalických sekvencí [ve skutečnosti je jedno vyjádřením toho druhého].

Esoteričtí a duchovní učitelé vědí už věky, že je naše tělo programovatelné jazykem, slovy a myšlenkou. To bylo nyní vědecky dokázáno a vysvětleno. Samozřejmě, že musí být správná frekvence a to je důvod, proč ne všichni jsou stejně úspěšní či to ne vždy jsou schopni dělat se stejnou účinností.

Jednotlivec musí vždy pracovat na svých vnitřních procesech a vyspělosti, aby se vytvořila vědomá komunikace s DNA [vědomí je schopno přepsat program, jak jsem několikrát v této knize zdůrazňoval]. Ruští vědci pracují na metodě, jež na těchto faktorech není závislá, ale bude vždy fungovat, bude-li použita ta správná frekvence.

Ale čím vyvinutější je vědomí jedince, tím menší potřeba jakéhokoli typu zařízení! Člověk těchto výsledků může dosáhnout sám a věda se konečně takovýmto myšlenkám přestane smát a výsledky potvrdí a vysvětlí. Moderní člověk toto zná pouze jako ‘intuici’ [vědění!]. Ale i my z toho můžeme získat plné využití. Příklad z přírody: Když je mravenčí královna prostorově oddělena od své kolonie, nadále se horlivě pokračuje ve výstavbě podle plánu. Pokud je však královna zabita, všechna práce v kolonii ustává. Žádný z mravenců neví, co má dělat. Královna zřejmě posílá ‘stavební plány’ z velké vzdálenosti přes skupinové vědomí svých poddaných. Pokud je živá, může být tak daleko, jak jen chce. [Mravenčí královna je jako ‘mozek’ Matrixu.]

U člověka se s ‘hyperkomunikací’ [komunikace na úrovních za hranicemi pětismyslové sféry] nejčastěji setkáme, když člověk náhle získá přístup k informacím, jež jsou mimo jeho vědomostní základnu. Tato ‘hyperkomunikace’ je poté vnímána jako inspirace či intuice [vědění]. Italskému skladateli Giuseppe Tartinimu se jednu noc zdálo, že si vedle jeho postele sedl ďábel a hrál na housle. Ráno byl Tartini schopen tu skladbu přesně z paměti zapsat a nazval ji Ďáblova trylková sonáta. Po léta sníval 42-letý ošetřovatel o situaci, kdy byl napojen na nějaký CD-ROM s vědomostmi. Ověřitelné znalosti z nejrůznějších oblastí mu byly přenášeny a on si na ně byl schopen ráno vzpomenout. Byla to taková záplava informací, že se zdálo, že mu byla přes noc přenesena celá encyklopedie. Většina fakt byla mimo jeho osobní základnu znalostí a dosahovala technických detailů, o kterých on sám vůbec nic netušil. [Je to jako stahování z počítače. Počítač nemusí vědět nic o informacích, jež zaznamenává.]

Když nastane hyperkomunikace, lze sledovat zvláštní fenomén v DNA i u lidské bytosti. Ruští vědci ozářili vzorky DNA laserovým světlem. Na obrazovce se utvořil typický vlnový model. Když odstranili vzorek, vlnový model nezmizel, zůstal tam. Mnoho kontrolních experimentů prokázalo, že model vzešel i z odstraněného vzorku, jehož energetické pole patrně zůstalo samo. Tento efekt je nyní nazýván fantomový efekt DNA. S tímto zaznamenaným fenoménem se nejčastěji setkáme u hyperkomunikace ve formě nevysvětlitelných elektromagnetických polí v blízkosti různých lidí.

Elektronická zařízení, jako jsou CD přehrávače a podobné, mohou být narušovány, či přestat fungovat po dobu až několika hodin. Když se elektromagnetické pole pomalu rozptyluje, přístroje zase začnou normálně fungovat. Mnoho léčitelů a jasnovidců ze své práce tento efekt zná. Čím je atmosféra a energie lepší, tím víc je to frustrující, když nahrávací zařízení přesně v ten moment přestane fungovat a nahrávat [zažil jsem to mnohokrát]. Opakované zapínání a vypínání po takovémto sezení neobnoví funkci, další ráno je však vše zase v normálu. Pro mnohé je to asi příjemné číst, jelikož to znamená, že nejsou technicky nešikovní, ale že jsou dobří v hyperkomunikaci. [Pamatujete si příběh o mé zkušenosti v Brazílii, z našeho Ayahusca sezení, kdy se světla bez elektřiny zapínala a přehrávač se zapínal a vypínal.]

Ruští vědci také zjistili, že naše DNA může způsobit narušování vzorců ve vakuu, tudíž vytvářet magnetizované červí díry! Červí díry jsou mikroskopické ekvivalenty tzv. Einsteinových-Rosenových mostů v blízkosti černých děr (pozůstalé po vyhořelých hvězdách).
Jde o tunelová spojení mezi naprosto odlišnými oblastmi vesmíru, kterými mohou být přenášeny informace mimo prostor a čas. DNA přitahuje tyto kousky informací a předá je našemu ‘vědomí’ [co já nazývám ‘mysl’ a ‘emoce’ – DNA síť). Tento proces hyperkomunikace (telepatie, channellingu, [vědění]) je nejefektivnější ve stavu relaxace. Stres, starosti či hyperaktivní intelekt brání úspěšné hyperkomunikaci, nebo dojde k naprostému zkreslení a zničení informací.
[To je další důvod, proč je systém navržen tak, aby nás držel ve stavu stresu, starostí a neustálé mentální/emoční aktivity. Proto také ‘intelektuálové’ využívající levou stranu mozku, jíž dominují ‘vzdělání’ a ‘věda’, nemají přístup do úroveň intuitivního vědění, které by odhalilo jejich mylné a neohebné domněnky.]

Existuje ještě další fenomén spojený s DNA a červími dírami. Normálně jsou tyto miniaturní červí díry vysoce nestabilní a jsou udržovány jen po ten nejmenší zlomek sekundy. Za určitých podmínek se mohou stabilní červí díry zorganizovat, pak formují významné vakuové domény, v nichž se například gravitace může přeměnit na elektřinu. Vakuové domény jsou samosálavé koule ionizovaného plynu, které obsahují značné množství energie.

V Rusku existují oblasti, kde se tyto zářivé koule vyskytují velmi často a právě toto motivovalo vědecké programy, které vedly k některým objevům zde podrobně rozebraných.
Mnoho ‘duchovních učitelů’ takovéto koule či sloupce světla vytváří ve stavu hluboké meditace, během práce s energií a i v určitých programech uzdravování Země se na fotografiích objevily tyto světelné efekty. Jednosuše řečeno tento jev se týká gravitačních a anti-gravitačních sil, jež jsou čím dál více stabilnějšími formami červích děr a ukázek komunikace s energiemi mimo strukturu našeho času a prostoru [časové smyčky]. Dřívější generace, které zažily takovéto hyperkomunikace a viditelné vakuové domény, byly přesvědčeny, že se před nimi zjevil anděl a my si nemůžeme být jisti, jaké formy vědomí si používáním hyperkomunikace můžeme zpřístupnit. Udělali jsme další ohromný krok k pochopení naší reality. Oficiální věda také ví o gravitačních anomáliích na Zemi, které přispívají k formaci vakuových domén. Nedávno byly gravitační anomálie objeveny v Rocca di Papa jižně od Říma.
Ve své knize Vernetzte Intelligenz (Síťová inteligence) Grazyna Fosar a Franz Bludorf tato spojení přesně a jasně vysvětlují. Autoři také citují zdroje, které věří, že v dávných dobách bylo lidstvo, stejně jako zvířata, velmi silně napojeno na skupinové vědomí a jako skupina jednalo. Abychom vytvořili a zakusili individualitu, museli jsme my lidé téměř úplně zapomenout na hyperkomunikaci [já bych řekl, že to bylo úmyslně potlačeno]. Nyní, když jsme poměrně stabilní v našem individuálním vědomí, můžeme vytvořit novou formu skupinového vědomí, ve kterém získáme přístup ke všem informacím přes naši DNA, aniž bychom byli nuceni či na dálku ovládáni v tom, co s těmi informacemi dělat. Dnes víme, že stejně jako na internetu, je naše DNA schopna poskytovat svá řádná data síti; a může navázat kontakt s ostatními účastníky v síti [přesně tak, jak tato kniha popisuje]. Léčení na dálku, telepatie či ‘vycíťování na dálku’ [intuitivní vědění] tudíž mohou být vysvětleny. Některá zvířata také už na dálku vědí, že se jejich majitelé chystají vrátit domů. To lze jasně vyložit a vysvětlit pomocí konceptů skupinového vědomí a hyperkomunikace [síť DNA].

Žádné kolektivní vědomí nelze použít po určitou dobu bez výrazné individuality. Jinak bychom se vrátili k instinktu primitivního stáda, jímž se dá snadno manipulovat[dnešní program Iluminátů pro lidskou rasu]. Hyperkomunikace v novém miléniu znamená něco docela jiného. Vědci si myslí, že pokud by lidé s plnou individualitou získali skupinové vědomí, mohli by tak vytvořit božskou sílu, měnit a tvořit věci na Zemi! Lidstvo k takovémuto skupinovému vědomí nového druhu kolektivně směřuje. 50% dnešních dětí budou ‘problémové’ děti, hned jak půjdou do školy. Systém naplácá všechny k sobě a požaduje přizpůsobení. Avšak individualita dnešních dětí je natolik silná, že toto přizpůsobení odmítají a odolávají se vzdát svých výstředností těmi nejrůznějšími způsoby [No, mnoho z nich to dělá, ale obrovské množství ne]. Zároveň se rodí víc a víc jasnovidných dětí. Něco v těch dětech usiluje o vytvoření skupinového vědomí nového druhu a to už nadále nebude potlačováno.

Zpravidla jeden člověk těžko ovlivní počasí. Může však být ovlivněno skupinovým vědomím (což není nic nového pro některé kmeny, jenž to provádějí ve svých tancích deště). Počasí je silně ovlivněno rezonančními frekvencemi Země, tzv. Schumanovými frekvencemi [ jakési planetární srdce]. Avšak tyto stejné frekvence jsou produkovány také v našem mozku a když mnoho lidí sladí svá myšlení, nebo jedinci (například ‘duchovní mistři’) soustřeďují své myšlenky způsobem podobném laseru, pak není vědecky řečeno vůbec překvapivé, jsou-li schopni ovlivnit počasí. [Iluminátské manipulování s počasím a geologickými aktivitami za použití technologií a vibračních principů funguje stejně.]
Vědci zabývající se skupinovým vědomí formulovali teorii civilizací Typu I. Lidstvo, které vytvořilo skupinové vědomí tohoto nového druhu by nemělo problémy ani s životním prostředím ani s nedostatkem energie. [Jak můžete mít nedostatek v Nekonečné hojnosti? Pouze pokud v něj věříte.] Pokud by lidstvo využilo svoji duševní sílu jako sjednocená civilizace, přirozeným důsledkem by bylo, že by mělo kontrolu nad energiemi své domovské planety [tímto by došlo k přepsání programu]. A to včetně všech přírodních katastrof! Teoretická civilizace Typu II by byla dokonce schopna kontrolovat všechny energie své domovské galaxie. Kdykoli obrovská spousta lidí soustředí svoji pozornost či vědomí na něco podobného jako je čas Vánoc, mistrovství světa ve fotbale či pohřeb princezny Diany v Anglii, určitý počet náhodných generátorů v počítačích začne podávat uspořádaná čísla namísto náhodných. Uspořádané skupinové vědomí vytváří pořádek v celém jeho okolí!

Veškeré informace pochází z knihy Vernetzte Intelligenz od Grazyna Fosara a Franze Bludorfa, ISBN 3930243237. Bohužel je zatím k dispozici pouze v němčině. Můžete se spojit s autory přes Kontext, Fórum pro Hraniční Vědu na http://www.fosar-bludorf.com.

[Je vtipné, jak tito vědci, genetici a lingvisté vynaložili všechno to úsilí a výdaje, aby objevili jen část toho, co mi přišlo, když jsem si vzal jednu rostlinu z pralesa a důvěřovel svému ‘vědění’. Ani v nejmenším nechci shazovat, co dokázali, jelikož jde o skvělé potvrzení tohoto tématu a dojít k tomu přes zdroje mainstreamu je velkolepý zlom. Ale dokazuje to, že nemusíte být studovaný vědec, abyste tyto věci pochopili. Nekonečné Vědění tu pro všechny, aby jej využili, protože to je to, kdo jsme. Vyžaduje to jen, abychom důvěřovali sami sobě a ne systému.]Zdroj: https://atlara.wordpress.com/2010/08/18/lidska-dna-je-biologicky-in...


.

Zobrazení: 1136

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 16.Září.2019 v 20:33

* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.
* Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA. Uvedeno ZDE.
* Fantomový efekt DNA aneb lidská DNA a její vliv na nás Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Nové DNA – Dr. Berrenda Fox potvrdzuje evolúciu DNA a symptómy + Symptómy zmeny DNA Uvedeno ZDE.
* Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu. Uvedeno ZDE.
* Transmutace - Přerod ze 7mi na 12 čaker (vláken DNA). Uvedeno ZDE.
* 12 vláken DNA Uvedeno ZDE.
* DNA aktivace a rok 2012 Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.
* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
* Světelná mřížka a aktivace světelného těla - merkaby Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Vynoření světelného těla. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 16.Září.2019 v 20:33

Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)
* Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.
* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi Uvedeno ZDE.
Úzce související video v angličtině: Our "Junk" DNA Holds Astonishing Powers Which are Accessible Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 16.Září.2019 v 21:37

Geniální objev! – Rusové mění DNA slovy a laserem!
11. 05. 2012 0:00:00
Odstraníme tím dnes nevyléčitelné choroby z planety? To, že slovo je frekvence, je celkem jasné. Že tato frekvence u stejného slova v jakémkoli jazyce je totožná, dokázal již dr. Masaru Emoto prostřednictvím přenosu informace do vody a vytvořením krystalu, kdy každé slovo (totožný obsah) řečené v různých jazycích, vytvořilo krystal vždy stejného tvaru. Že slovo je nástroj k programování podvědomí již dnes také nikdo nezpochybňuje. Ale možnost ovládat genetický kód (DNA) hlasem (či myšlenkou - i ta má stejnou frekvenci jako slovo) zatím nenapadlo ani největšího snílka. A přesto je to tady!

Nebo je to „kachna“ ? a neplatí že „...existuje důkaz o naprosto novém typu léčení, kde DNA může být ovlivněna a přeprogramována slovy a frekvencemi, aniž by musel být odstraněn a nahrazen jediný gen“, jak se píše v článku „DNA skrývá netušené možnosti“ na serveru www.pravdu.cz (http://pravdu.cz/dna/dna-skryva-netusene-moznosti) ?

Rozhodně věřím ruským vědcům vedeným fyzikem a molekulárním biologem Pjotrem Garjajevem, kteří zkoumali vibrační chování DNA s výsledkem: „...živé chromozomy fungují stejně jako solitonickoholografické počítače za použití endogenního laserového záření DNA“, tedy podařilo se jim slovně modulovat frekvenční vzorce na laserový paprsek, jím ovlivnili frekvenci DNA a tím i samotné genetické informace. Říkají, že jazyky, které člověk používá nevznikly náhodně, ale odrážejí naší DNA, která je organickým supravodičem, fungujícím za normální tělesné teploty.

Praktické výsledky, kterých při aplikaci svého objevu dosáhli jsou ohromující.

Vedle oprav chromozomů poničených rentgenovými paprsky, provedli transformaci žabího embrya na embryo mloka jednoduchým přenesením informačních modelů DNA – a to frekvenčně!, tedy bezdotykově. V současné době jsou geny zatím z vláken DNA (chemicko- elektronicky) odřezávány a nahrazovány. Jde o technologicky o mimořádně náročný a drahý proces, který není možno aplikovat plošně. Tady došlo ke změně pouhým použitím vibrací a jazyka namísto nyní již zastaralého postupu štípání sekvencí! Po rozšíření může být dostupnost této technologie obrovská.

Nový obor vlnové genetiky má, ve smyslu výše uvedeného článku, větší vliv na formování organizmů (a jejich léčení), než biochemický proces alkalických sekvencí užívaný alopatickou medicínou!

Vědecký vývoj jde dopředu obrovskými kroky. Potvrzuje se správnost alternativních (a jsou opravdu „alternativní“?) metod léčení. Vědecké výsledky postupně umožní oddělit šarlatány a podvodníky od skutečných léčitelů. Pro celostní medicínu svítí stále jasnější zelená.

Boj chemie proti frekvencím, který v medicíně probíhá a stále vítězí ekonomické zájmy před progresivními, ale finančně nenáročnými technikami (místo chemických preparátů meditace či frekvenční zářič), bude i nadále pokračovat.

Věřím ale, že brzy zvítězí zdravý rozum a kvalitní zdravotní péče bude výrazně levnější a plošně dostupná a chemie s frekvencemi budou využívány v optimálním poměru. A navíc se otevírá možnost uzdravení dnes ještě nevyléčitelně nemocných pacientů. Při zdravém rozumu by to mohlo být v relativně krátkém čase.

Autor: Vladimír Koliandr | pátek 11.5.2012 0:00 | karma článku: 17.95 | přečteno: 1291x

Zdroj textu ZDE.


* Fantomový efekt DNA aneb lidská DNA a její vliv na nás Uvedeno ZDE.
* Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.
* Poslechem správného zvuku, můžete vyléčit své tělo i ducha. Přesvědčte se sami Uvedeno ZDE.


* Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.Září.2019 v 17:01

* Is Our Reality a Simulation Projected by Our Consciousness or by Someone Else? Here.

* KYMATICA - FULL LENGTH MOVIE - Expand Your Consciousness!!! Here.
* Your brain hallucinates your conscious reality | Anil Seth Here.
* The Secret Hidden from Mankind Mind Science Kept Hidden Documentary Here.
* DoubleSlip.avi Here.
* More at the article: The Secret Hidden from Mankind: Mind Science Kept Hidden, Documentary - Here.
* Your Mind Can Transform Your Body and Cure Everything - Redone Here.
* Our "Junk" DNA Holds Astonishing Powers Which are Accessible Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Listopad.2021 v 19:55

* Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 14 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Není něco špatně? * (kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek) ** (kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek) **…"
před 14 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Petice za odvolání vlády a za vypsání předčasných parlamentních voleb !!!!!!!

Petice za odvolání vlády a za vypsání předčasných parlamentních voleb Jak petici vyplňovat a jak ji podpořitPetici si stáhněte a vytiskněte. Formulář zde:…Zobrazit další
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co myslíte, jak daleko ve vývoji mohou dnes již být utajované technologie, když už před více jak 1/2 stoletém znali to, co je zdokumentováno na uvedených videích. uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Vytvořili nacisté úspěšně stroj času?Strojový překlad:Říká se, že „Nacistický zvon“ byl experiment provedený nacistickým Německem, zejména SS, která měla…"
čtvrtek
Uživatelé Zlaté Živé Světlo a Antonín Kratochvíl jsou nyní přátelé.
středa
Jozef Wolf commented on Jozef Wolf's status
"Odpoveď na 5. otázku: Je Pravý Život v Bohu hnutie? (TLIG: Svedectvá: Pohľad Cirkvi: Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005))"
úterý
Jozef Wolf commented on Jozef Wolf's status
"znameni_casu.pdf"
úterý
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil stav.
"Vítejte ve společném svobodhttp://poselstvi-zbytku.org/pdf/znameni_casu.pdfném světě."
úterý
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil stav.
"Vítejte ve společném svobodném svhttp://poselstvi-zbytku.org/pdf/znameni_casu.pdfětě."
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
24.9.
Uživatel Ina Obr přidal komentář k příspěvku do blogu !! Zakázáno do voleb na podzim zásadním způsobem zvyšovat zálohy za plyn (a elektřinu). Cílem je nevyděsit voliče před komunálními/krajskými a senátními volbami !!! uživatele Ina Obr.
"Žádných šest korun, devět až jedenáct to bude. A lidé to nevědí. Ekonomka a senátorská kandidátka rozbíjí vládní…"
23.9.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
23.9.
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu !!! „Zničiť Európu Ukrajinou“ – Tajný plán Pentagónu !!! uživatele Ina Obr.
22.9.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.9.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Jak si lze po domácku vyrobit el. energii, topení a ohřívač vody. * Vyrobte si doma velmi jednoduchá kamna na dřevo (na výrobu třetího tytu kamen je potřeba jen 2 plast. nádoby, cihly a beton) /…"
21.9.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zdarma energie - krok za krokem. uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Jak si lze po domácku vyrobit el. energii, topení a ohřívač vody. * Vyrobte si doma velmi jednoduchá kamna na dřevo (na výrobu třetího tytu kamen je potřeba jen 2 plast. nádoby, cihly a beton) /…"
21.9.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ. uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Jak si lze po domácku vyrobit el. energii, topení a ohřívač vody. * Vyrobte si doma velmi jednoduchá kamna na dřevo (na výrobu třetího tytu kamen je potřeba jen 2 plast. nádoby, cihly a beton) /…"
21.9.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.9.

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby