* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Dlouho podceňovaná součást těla Fascia je vrstva vláknité pojivové tkáně. Po dlouhou dobu byly fascie považovány za pasivní struktury a chirurgové je ignorovali. Odborníci dnes vědí, že naše pojivové tkáně jsou jako síť, která drží naše kosti, orgány a svaly a poskytuje jim podporu a flexibilitu. Fascie je proto považována za příčinu mnoha poruch a typů bolesti, ale je také místem, kde může začít léčení. Závěry z výzkumů fascií mohou také vysvětlit účinnost pravidelného cvičení a alternativních forem terapie, jako je akupunktura, masáž a jóga.

http://www.youtube.com/watch?v=gmKwuzjuxLw&feature=share&fb...

Krystalická síť Fascia

Fascia Crystalline Networkv v našem těle byly ovlivněny nižšími NET mutacemi v poškozené 3D elementární struktuře a tato pojivová tkáňová matrice prochází probíhající transformací se sekvenčním procesem rešifrování upgradů. Mnozí z nás zažívali intenzifikaci strukturálních změn a úprav fyzikální matrice, mezi které patří posuny v kostech, kůži a krevní matrici s rozsáhlými změnami, ke kterým dochází v celém fasciálním pojivovém tkáňovém systému. Tato transformace fyzického provedení je Paliadoriánská Aktivace makrokosmu pro Ray Bodies (paprsková těla), která zahrnuje rozsáhlý projekt mřížky, který ovlivňuje celou říši Země, ačkoli existují na cestě vzestupu, které tyto metatronické reverzní mutace z předchozího cyklu odstraňovaly z těla vědomí . Toto je rozsáhlý vývoj v přeměně fyzické matrice a u většiny lidí se projeví nějaké příznaky vzestupu. Proto je zásadní soustředit se na vytváření podmínek pro zvyšování vědomí mysli a těla, věnování času vnitřnímu tichu a meditaci, osobní reflexi a dobré péči o tělo prostřednictvím adekvátního odpočinku a zvládání stresu.

The Fascia Crystalline Network uvnitř našeho těla se připojí online s aktivacemi Radiálního těla, které rozšíří vědomí na další úroveň vícerozměrného vědomí, které je vyžadováno pro synchronizaci s vhodným koridorem vědomí. Tato architektura je Kosmického řádu, který přesměruje úrovně skupinového vědomí do jejich dalšího vývojového cyklu nebo posunu časové osy, který nakonec vezme tyto skupiny kolektivního vědomí, aby se setkaly v nulovém bodě během cyklu planetárního vzestupu. Tekutý krystalický systém Fascie zvyšuje komunikaci mezi buňkami a zasílání zpráv o vnitřním vědomí v našem centrálním nervovém systému, aby nám ukázal, kde v našem těle se musíme vědomě podílet na emocionálním uzdravení a stát se duchovně celistvým. V mnoha případech Fascia Crystaline Network bude upgradována na vyšší fungování určené ke korekci a opravám centrálního nervového systému a mozku od přijímání signálů pro ovládání mysli umělé inteligence, mimozemských implantátů a řady anorganických překryvů, které se používají pro podřízení vědomí planetárních obyvatel.

Primární oblasti upgradu krystalické sítě Fascia pocházejí z aktivačních sekvencí Radial Body, které se chystají a jsou určeny k vymazání zkreslení AI NET, které byly zaznamenány ve Fascial Crystalline Network (Fasciální krystalické síti) jako pečeť(plomba) smrti a další zkreslení provedené na holografické šabloně, které narušují komunikaci mezi buňkami. Plomby planetární smrti jsou v subatomických vrstvách a jsou spojeny s metatronickými deformacemi, které oslabují celulární integritu a urychlují stárnutí, svalovou atrofii a fyzické zhoršení v lidském těle. Rovněž je třeba poznamenat, že epigenetické překryvy, které ovlivňují negativní ego softwarové programy v nižších trojrozměrných doménách, se projevují především prostřednictvím matrice osobnosti a tyto struktury budou během příštího roku v planetární architektuře zásadně rozpuštěny.

Fascia, smyslový informační orgán

Lidské tělo je pokryto složitou propojovací strukturou, která se formuje do zabudované tekuté krystalické matrice sítě pojivové tkáně, která se nazývá Fascia. Tato spojovací tkáňová síť se spojuje s každým hlavním systémem v lidském těle a jejím účelem je předávat smyslové informační a instrukční sady napříč více vrstvami tkáňových matric, spojující vnitřní a vnější obvody do vícerozměrných duchovních vrstev. Je to krystalická síť Fascia, která nasycuje naše buňky vícerozměrným světlem a zvukem a působí jako nejdůležitější energetický komunikační systém v našem těle. Konkrétně se fasciální tekutá krystalická síť spojuje přímo se všemi horizontálními triádovými těly, která tvoří celý systém Radiálního těla - a hlavními 12 meridiány, které se protínají s 12 osovými liniemi, které dále komunikují a zasílají zprávy do mozku a skrz nervový systém.

V rámci této komplexní sítě integrovaných tkání, energetických přijímačů a vysílačů je fascia inteligentním materiálem existujícím mezi buňkami, který pokrývá buněčné tkáně a spojuje tyto buňky s jinými buňkami v celém těle. Fascia je primárně tvořena kombinací látek, které obsahují různé proteiny, jako jsou kolagenová vlákna a molekuly síry. Tyto strukturní proteiny jsou vzájemně propleteny jako vlákna, která jsou zkroucena do trojitých šroubovic, které se tvoří v tekuté krystalické mřížce přes celé lidské tělo, od hlavy až k patě. V živém těle působí voda jako hydratační systém pro elektrické vedení uvnitř kolagenových vláken, který funguje jako ochranný pás, jako membránová kožní bariéra, která je ovinuta kolem celého těla.

Když je krystalická matrice v lidském těle řádně hydratována, celý živý systém je vázán uvnitř molekul vody a stane se elektrifikovaným, čímž přenáší energetické signály mnohem rychleji než centrální nervový systém. Síť fascie se tak stává polovodičem, který je vodivý vůči elektromagnetismu, který vyvolává protony a elektrony, aby pomohl vytvořit ionty, které jsou vlastní biologickému ionizačnímu procesu vzestupu a tento vytváří plazmatické světlo. Proces biologické ionizace je to, co buduje a posiluje světelné tělo, připravuje vnitřní obydlí našich těl vědomí pro přijímání a ztělesňování tekutého plazmatického světla.

Pochopením piezoelektrických účinků fasciální sítě může být cirkulována energie životní síly, aby se pohybovala přes blokády v meridiánovém systému a dále podporovala biologickou ionizaci. Například působením fyzického tlaku na kteroukoli soustředěnou oblast, kde se mění manipulace s fasciální sítí, jenž mění elektrickou dynamiku, která existuje v celé struktuře vrstev tělesných matric a která propojuje a aktivuje energetické meridiány a poté se pohybuje tento energetický proud v souvisejících vnitřních obvodech. Síť fascie navíc přijímá energetické pulzy, jenž dostáváme od Kosmického řádu a které byly odfiltrovány jako přenosy energie do vrstev těla Radial, následně jsou pak dále filtrovány, aby byly přeneseny do vodorovných těl triády nebo rozměrových štítů. Síť fascie funguje jako kondenzátor potřebný k absorbování energetického proudu, když je naše biologie vystavena dodatečným expozicím elektromagnetických vln a mezigalaktickým plazmatům, které v současné době vysílají během planetárního vzestupu. Moduluje snižování frekvenční aktivace směrem dolů tak, jak to naše fyzické tělo dokáže zvládnout nebo přežít, abychom nešokovali (nespálili) naše obvody.

Fascia je inteligentně navržena tak, aby integrovala všechny složky lidského těla do holistické živé matrice. Je to primární orgánový systém, který je navržen tak, aby sjednotil všechny tělesné systémy, aby syntetizoval fyzické funkce do dosažení energetické rovnováhy nebo homeostázy. Pokud dojde k nárazu na jednu menší část fascie, komunikuje se všemi propojenými strukturami, čímž je ovlivněn celý živý systém těla.

Fascia je krystalická matrice pojivových tkání, která ukládá a pohybuje vodu po celém těle. Funguje jako síť optických vláken, která přenáší napětí a kmitající frekvenci skrz bio-neurologický systém prostřednictvím svých polovodivých vlastností. Fascie existuje ve třech hlavních vrstvách, povrchní fascie je pod kožními vrstvami kůže, hlubší vrstvy fascie obklopují a zalepují kosti, chrupavky, orgány a mozek a nejhlubší vrstvy jsou umístěny v serózních membránách, které vylučují tekutiny, které vyplňují tělních dutin. Tyto tělesné tekutiny jsou mazací sekrece, které pocházejí z žláz a serózních buněk, které usnadňují hlavní tělesné funkce, jako je trávení, dýchání a vylučování metabolického odpadu. Tím pádem - pokud tekuté krystalické vlastnosti nejsou schopny proudit  z nedostatku hydratace nebo traumatických blokád, fascie ztuhne a ztvrdne, neschopná přenášet energetické signály a informace, což vede k pocitu fyzické bolesti, emoční nerovnováhy a mobilních (pohybových) problémů.

Fascia je integrální pro usnadnění a udržování složitých vnitřních obvodů komunikace mezi buněčnými tkáněmi, jako je komunikace mezi buňkami, a také pro spojení všech vrstev složek živé matrice, které existují v lidském těle. Fasciální síť pomáhá usnadnit funkci každého orgánového systému, udržuje síť energetické konektivity mezi všemi částmi těla současně, a zároveň poskytuje lubrikační povrch pro vlákno každého svalu.

Fascie je hlavní strukturální složkou našeho vnitřního systému, poskytuje protiváhu kosterní soustavě prostřednictvím tensegrity (napjatá integrita), je to také messengerův systém, klíčový orgán smyslového vnímání, a je nedílnou součástí hojení zranění trauma, kontroly zánětu a úleva od bolesti. Síť fascie umožňuje tělesnějším strukturám být tekutější, což umožňuje napínání a stlačování tkání pohybovat se ve více směrech, aniž by došlo ke ztrátě jejich pružnosti a síly. Pokud však dojde k zablokování fascie před chronickým stresem nebo stagnací z duchovního zranění nebo zevního poranění, může toto blokování narušit nepříznivé dopady na naše zdraví, energii, pohodu a mobilitu, protože ovlivňuje celou naši existenci.

Krystalická síť Fascia funguje jako přenosný posel inteligentních informací, jako je ten, který vznikl při setkávání se s podnětem z vnějšího světa sdělováním těchto dat do vnitřní energetické krajiny celého lidského těla. Informace shromážděné z okolních podmínek jsou zasílány zpět do buněk lidského těla, aby se určilo, jaké geny jsou transkribovány v buňce a jaké instrukční sady jsou potřebné pro sortiment funkcí pro optimalizaci tělesných systémů. Například buňky v těle produkují metabolické odpadní produkty, které vyžadují detoxikaci - a fascia síť poskytuje informace potřebné v síti buňka-buňka, aby pomohla usnadnit proces buněčné detoxikace a pak pomohla dodávat živiny tam, kde jsou nejvíce potřeba. Síť fascie plní stejnou funkci pro uvolňování a čištění energetických ekvivalentů toxinů, jako jsou implantáty, AI signály a energetické parazity, což zahrnuje oblasti negativních vazeb entit a mimozemských hybridizačních překryvů. Tyto klasifikace jsou považovány za energetické kontaminanty, které vyžadují detoxikaci organického krystalického těla a vědomí, které mají negativní dopady podobné nevyužívanému metabolickému odpadu, který se stává toxickým.

Trauma zaznamenané na Fascii

Žijeme v kultuře smrti, která do značné míry ignoruje hromadění traumatických emocionálních ran, které se formují jako normální lidské reakce na opakovanou terorizaci, a také zažíváme momenty hrůzy, které pak vnímáme jako uvězněné v nás.

Když chronický stres a trauma zůstanou nezměněny, tělo projeví tento kumulativní stres ve vzorcích napětí a blokád, které se mohou zablokovat do fascie. Tyto vzorce napětí se začínají měnit a upravovat řeč těla, pohyby a držení těla a postupem času se mysl a emoce začnou vyrovnávat se stejnou rigiditou nebo vazebnými vzory těla. Opakující se návyky, které vytváříme v reakci na pokračující vzorce stresu, mají tendenci se spojovat s automatickými reakcemi na určité události nebo spouštěče, které mohou začít přerušovat nebo blokovat tok energie a buněčnou komunikaci. Spíše než přijímání signálů od duše a ducha, to je okamžik, kdy fascie začne tuhnout a tvrdnout do blokád a rigidních způsobů držení.

Opakované vzorce, které vycházejí z instinktivního mozku, spouštějí mechanismus zmrazení bojovných akcí. A když se tyto vzorce opakují v biologii, nastavují deformační vzorce pohybů a držení těla. Pokud existuje signál strachu nebo operační vzorec ve VĚDOMÍ, bude v těle stále vytvářet stejné vzorce. Pokud existují emoční spouštěče nebo vazby k tomu, co vzniklo v traumatu buněčné paměti, neurologie pokračuje v přijímání signálu, který vyzařuje prostřednictvím neurosvalových vzorců, což může vést k vazebnému vzoru, který se blokuje ve fascii.

Emocionální bolest, fyzické trauma a traumatické události jsou uloženy jako blokády v živé matrici těla, ve které síť fascie funguje jako celulární komunikační systém, přičemž traumatický záznam udržuje v krystalické matrici, dokud se tento zdroj bolesti neřeší, uvolní nebo integrovaný. Traumata jsou hluboké energetické rány, často charakterizované přemožením, zaznamenané uvnitř vrstev těla, které propůjčují pocitům kolapsu a bezmocné rezignace, které hluboce ovlivňují propojovací funkce fasciální sítě a narušují její duchovní funkci. Traumatické vzpomínky zaznamenané ve fasciální tekuté krystalické síti se rozprostírají do několika životů, galaktických dějin a záznamů historických časových os, které mají vliv na evoluční cyklus a kolektivní vědomí celé lidské rasy, jak se prožívá v Univerzální Časové Matrici (Universal Time Matrix).

Když tyto traumata zůstanou nezhojeny, vytvářejí blokády, a tak mohou vytvářet sortiment nerovnováh a útlaků ve fyzické, emoční, mentální a duchovní vrstvě. Je to zcela možné, aby si vědomá osoba nebo empatie vědomě přečetla a vnímala kumulativní emoce zaznamenané v postoji a řeči těla druhých, jakož i získat informované posouzení okolností, za nichž se mnoho současných událostí odehrává. Všechny emoce, myšlenkové vjemy a traumata mají jedinečný energetický podpis a pozorováním řeči těla a nasloucháním energetickým podmínkám přítomným v daném okamžiku můžeme získat mnoho dojmů o minulých zkušenostech, které přispívají k současnému stavu vědomí toho jednotlivce, místa nebo věci. Je přirozené, že lidská biologie interpretuje tyto rozsahy emocionálních pocitů uvnitř našeho těla, které nám pomáhají posoudit vhodná opatření, která jsou vyžadována, když jsme si vědomi podmínek prostředí, kterým jsme v současné době vystaveni. Tato funkce je podporována fasciální sítí ve fyzické rovině, zatímco matrice duše umožňuje vyšší smyslové vnímání buněčného poznání a předává tuto energetickou inteligenci fyzickým vrstvám. Když je tedy naše síť fascie narušena, blokována nebo potlačena nějakou formou traumatu, přerušuje to a narušuje holistickou komunikaci a systém zasílání zpráv celé biologické a vícerozměrné vrstvě vědomí. 

Neuzdravené blokády traumatu mohou zapříčinit pocit obrovského stresu v biologii, který nás odděluje od naší duše a duchovního těla a naplňuje nás pocitem obav a strachu. Proto je důležité pochopit, že emoční rány a související traumata mohou uplatňovat vrstvu kontroly nad naší biologií, která ovlivňuje řeč těla a vnímání reality, a to se vztahuje i na světelné tělo. Stejné blokády jsou také duchovní rány, které uplatňují vrstvu kontroly nad našimi světelnými funkcemi, poškozují a tlumí vědomí. Být vystaven opakovaným formám emočního traumatu se používá jako metoda duchovní války, proto je moudré si pamatovat, že společnost 3D Controller je úmyslným designem za tímto účelem kultury smrti. Podřízení masy opakovaným emočním traumatům jako normalizovanému chování ve společnosti, je akt masové duchovní války, která okrádá mnoho lidí o jejich vrozenou schopnost cítit se bezpečně a v hojnosti, zatímco jsou ve svém těle. Zasahuje do procesu přirozeného ztělesňování přijímání signálů od duše a ducha skrze fasciální síť, čímž brání jejich schopnosti být plně autentické, uvolněné a schopné plnit svůj životní účel. Pummelování (porážení) mas s frekvencí strachu, zastrašování a oběti je efektivní metoda zotročení vědomí používaná NAA a kontroléry, jejímž cílem je blokovat signály od ducha ve prospěch generování signálů strachu do fascie. 

Traumata a paraziti

Traumata mohou v těle vytvářet cesty pro různé energetické parazity a nezdravé duchovní připoutání, které se mohou tvořit do energetických šňůr, přívěsků a přítoků, které se živí stejnými vnitřními ranami energetického traumatu a které dále generují miasmy. Ve vyšším smyslovém vidění se traumatické ucpávky mohou jevit jako chobotnice černé energie s mnoha chapadly rozloženými v různých směrech v energetickém poli osoby. Blokáda nebo implantát mohou být vnímány jako vznikající z traumatické události v časové ose jednotlivce, s několika liniemi temné energie, které se pohybují skrz vrstvy těla, takže jsou podvědomě spouštěny do hraní bolestivých vzpomínek v jejich celulárním záznamu. Někdy se to může jevit jako loutkové šňůry na loutce, které jsou manipulovány připoutáním temné entity k vyvolání bolestivých reakcí nebo závislostí, které jsou aktivovány z určitých emocionálních nebo mentálních spouštěčů zaznamenaných v jejich vzpomínkách. Mnohokrát se zdá, že tyto řetězce připoutanosti jsou obaleny nebo zapuštěny kolem částí fascie a stimulují emocionální činnosti nebo součásti traumatického zranění spojené s jádrovou duchovní ranou.

Když jsou tyto hluboké traumatické rány v těle osoby a jsou k nim připojeny šňůry, mnohokrát jsou také spojeny s vysíláním programů umělé kontroly mysli, které jsou specifické pro současný příběh tlačený do 3D systémů víry. Co se může stát, je to, že nezhojená traumatická rána přitahuje extradimenzionální entitu nebo negativní disinkarnát, který vibruje při stejné frekvenci uložené bolesti, která se potom připojí k traumatické ráně umístěné uvnitř tohoto jedince. V tomto destruktivním parazitickém vztahu se duše a tělo jednotlivce začnou přizpůsobovat negativnímu vzorci entity jako normalizované chování, a pak fascie začne odrážet stejné vzory, které začnou narušovat distribuci energie životní síly v úrovni komunikace mezi buňkami.

Léčení sítě fascie tak hraje nedílnou roli ve všech úrovních léčení traumat a regulaci bolesti, ať už od kumulativních emocionálních událostí, od fyzického zranění, zánětu, kumulativní toxicity nebo od připoutaností, jako jsou energetičtí paraziti. Kolagenová vlákna v pojivové tkáni fascie také hrají aktivní roli při přenosu inteligentní energie mezi  a uprostřed svalů a kosterní struktury, které se sjednocují a působí jako harmonický frekvenční rezonátor v tělesných krystalických matricích. Čím silnější je vnitřní prostředí pro vibrace na harmonickou frekvenční rezonanci duše, monadu a avatara JÁ - tím silnější se světelné tělo stane, aby odrazilo parazity a démonické síly od sifonování - a zůstane připoutané k tělu.

poznámka:sifonování - https://en.wikipedia.org/wiki/Siphon

Mysl, emoce a tělo jsou hluboce propojeny prostřednictvím bio-neurologie, protože fascie má sklon zadržovat nevyřešené emoční nebo fyzické trauma zaznamenané v tělesných tkáních, které může zamknout určité vzorce negativního myšlení a destruktivního chování, které přitahují negativní entity. Pokud opakované cykly negativních stavů vycházejí z nezhojených ran traumat, hromadí se ve vrstvách na vrstvách negativního emocionálního obsahu a roste vnitřní blokáda, takže člověk může mít potíže s ovládáním svých automatických impulsů, které byly nastaveny jako nedobrovolné traumatické reakce. Bohužel negativní entity a kontrolní typy, které jsou ze své podstaty dravé, agresivně využívají jiných, které vnímají jako slabší v důsledku těchto internalizovaných (vnitřních) traumat. Trauma jsou duchovní rány, které drasticky zhoršují celkovou sílu světelného těla a byly navrženy v anti-duševní kultuře (anti-soul culture) pro zvýšení parazitického vykořisťování.

Sférické energetické domény nebo horizontální trojice

V makrokosmickém měřítku Universal Time Matrix je ve středu merkaba pole štít nebo sférická energetická doména, ve které se proces individualizace vyskytuje v holografické podobě šablony. V přesném středovém bodě tato sféra energie existuje ve středu merkaba pole, ve kterém je plán této formy držen, aby promítal toto vědomí do hmoty, takže individuální vědomí zažívá trojrozměrný čas a prostor. Každý harmonický vesmír se skládá ze tří sférických energetických domén, které jsou vnořeny do sebe a jsou obklopeny frekvenční bariérou, v jejímž středu existuje elektromagnetický matematický program, který promítá hologram do tří dimenzí času.

V rámci Universal Time Matrix existuje pět vnořených harmonických vesmírů, z nichž každý má tři štíty nebo tři sférické energetické domény. Každá podskupina tří tvoří rozměrové prostory, které existují v tomto konkrétním trojrozměrném spektru frekvencí, nebo elektromagnetická doména v tomto harmonickém vesmíru. Jako příklad - první harmonický vesmír je místo, kde jsme se inkarnovali do tohoto vývojového cyklu zde na Zemi. Toto je tvořeno třemi vrstvami dimenzionálního spektra frekvence v 1D-2D-3D, které tvoří tři sférické energetické domény matrice osobnosti a fyzické roviny hmoty. Během cyklu vzestupu planetární těleso přechází na další tři vrstvy dimenzionálního spektra existující ve vrstvách 4D-5D-6D,  které tvoří další tři sférické energetické domény, jenž zahrnují celou matrici duše - a toto je umístěno v druhém harmonickém vesmíru.

Když se inkarnujeme (vtělíme) do trojrozměrné elektromagnetické domény, jsme otištěni holografickou šablonou úplného univerzálního stromu života (Universal Tree of Life) a všech těchto pět harmonických vesmírných vrstev řídí pokyny pro náš životní tok vědomí, který prožívá čas a prostor. Pět úrovní harmonických vesmírů řídí rychlost spinu pro všechna merkaba pole, která přenášejí elektromagnetické proudy, jenž jsou založeny na architektonických zákonech a frekvenčních charakteristikách a které existují v každém systému. Jako příklad lze uvést, že rychlost rotace planetárních polí Merkaba reguluje cyklus narození, vývoje a smrti celého planetárního druhu.

Jak jsme se dozvěděli z kontextu Guardian Host (Strážce Hostitele), do planetárního těla bylo instalováno mimozemské zařízení za účelem kontroly těchto rychlostí rotace merkaba, a tím geneticky modifikovalo a řídilo směr toku kolektivního vědomí planetárních obyvatel. Každý jedinec tak dostává proud životní síly, úroveň vědomí, formu hmoty a holografický projekční zážitek ze své šablony DNA světelného těla a spojení, které vytvořil se spirály merkaba, jenž přenášejí z těchto pěti harmonických vesmírů. To je nutné pro přizpůsobení polí merkaba opraveným pozicím, jenž usnadnily planetární vzestup, jakož i pokračující biologickou duchovní expanzi planetárních obyvatel. V temném cyklu, který následoval Luciferovskou vzpouru, byla planetární architektura v dolním harmonickém vesmíru blokována od interakce a přijímání přenosů organické energie z vyšších harmonických vesmírů. V důsledku toho nebylo možné dosáhnout planetárního vzestupu a plného biologického vzestupu v 12-ti řetězcové šabloně křemíkové matrice (silicate matrix).

To vše se změnilo v časovém horizontu vzestupu 2012 a dále - nyní tato energetická propojení existují mezi osobním světelným tělesem, které je mikrokosmickým polem Merkaba, a makrokosmickými poli Merkaba, které přenášejí obrovské množství paprskových proudů z planetární, galaktické a univerzální úrovně. Proudy makrokosmického paprsku jsou přenášeny elektromagnetickými doménami, které mají být přijímány do těl mikrokosmického záření nebo do Radiálního těla individualizovaných forem vědomí, které existují v nižších harmonických vesmírech. Pro mnoho lidí na Zemi bylo jejich světelné tělo poškozeno nebo zablokováno traumatem, takže tato spojení makrokosmické energie jsou odpojena od těchto pěti vrstev, které tvoří Radiální tělo a světelný člověk není schopen řádně provozovat proudy životní síly ve svých tělesných systémech.

Aby se rozšířil proud životní síly mimo kontrolní mechanismus základních 10 umělých merkaba polí na Zemi a začal opravovat metatronická reverzní pole a miasmy, musí se jednotlivec zamýšlet duchovně rozvíjet směrem k odstraňování cizích strojů a falešných identit a začne provozovat tří-vlnový proud Christosova štítu. Christosův plán je základní 12 holografickou šablonou, která se neustále rozšiřuje, aby cirkulovala proudy životní síly, jenž existují z pole Zdroje Boha až do nejnižšího harmonického vesmíru. Tyto trojice vln síly re-string (znovu řetězují) subharmonizují skrz každou elektromagnetickou doménu, která drží původní božskou lidskou šablonu celé 12-ti vláknové DNA.

Kristův otisk začíná cirkulovat a rozšiřovat vrstvy Radiálního těla z vysokofrekvenčních životních silových proudů do DNA-RNA z axiomových linií, které jej posílají přímo do osobní sférické energetické domény, přičemž proudí do horizontal triad bodies (vodorovných triadických těl). Každá sférická energetická doména je šablona pro horizontální triádní tělo, které odpovídá třem seskupeným řetězcům DNA, jenž jsou připojeny k elektromagnetické doméně daného konkrétního harmonického vesmíru. Aktivace merkaba polí v každém z harmonických vesmírů se týká jedné sady tří řetězců DNA, což odpovídá trojici duchovních těl; úrovně duše, monadu, avatara a rishic consciousness levels (rishic úrovně vědomí)...

-------------------------------------------------------------------------

poznámka:

Rishic Suns

Těchto sedm hvězd je to, které fungují jako „čočky“ elektromagnetického paprskového spektra, které přenášejí různé proudy paprskové struktury třemi hlavními branami, které vedou ke Slunci, potom k Zemi. Princip mužské aktivní síly těchto hvězd se nazývá Rishic Suns. Právě nová aktivita Rishic Suns mění mužský princip změnou struktury částic Sedm paprsků. Rishic Suns se postupně spojují se hvězdami Seven Sister v Plejádách v souhvězdí Býk, býkem.

Rishic Suns in Ursa Major

Sluneční soustava paprsků a hlavní sluneční těleso (Slunce) prochází evolucí v tom, že jeho magnetický pól se obrací. Jde o posun v jeho vnitřní magnetické struktuře, která je synchronizována s novým časovým cyklem, který mění přenos celé struktury sedmi paprsků ve všech sedmi solárních rovinách. V současné vědě jsme identifikovali strukturu sedmi paprsků jako součást spektra viditelného světla, které můžeme vidět v elektromagnetickém spektru. Viditelné světelné vlny jsou jediné elektromagnetické vlny, které můžeme vidět a které představují asi 1,5% celého známého spektra. Vidíme tyto elektromagnetické vlny jako barvy duhy a jako součást našeho systému čaker. Každá barva má jinou vlnovou délku a odpovídá jiné dimenzi času. Červená má nejdelší vlnovou délku s nejnižší frekvencí, zatímco fialová má nejkratší vlnovou délku a vyšší frekvenci. Když jsou všechny vlny viděny společně, vytvářejí bílé světlo. Těchto sedm paprsků je vnitřním stavebním kamenem pro konstrukci fyzické hmoty, jak jsme ji znali ve 3D realitě. Existuje však mnoho dalších paprskových spekter, které jsou vlastní stavebním kamenům antihmotných funkcí, a tyto paprsky také podléhají změnám. Tato změna souvisí se stavebními bloky vesmíru, protonem, elektronem a neutronem ve všech jeho různých potenciálních vztazích (rotace, úhel, rotace atd.). Tyto změny ve struktuře paprsků Sluneční soustavy jsou velmi jasně spojeny s fyzikou, která je nyní za bifurkací času transponována.

Současný vývoj Sluneční soustavy se odráží také v Blueprintu a změně architektury v souhvězdí Ursa Major a sedmi hlavních hvězd ve Velkém vozu.

Těchto sedm hvězd je to, které fungují jako „čočky“ elektromagnetického paprskového spektra, které přenášejí různé proudy paprskové struktury třemi hlavními branami, které vedou ke Slunci, potom k Zemi. Princip mužské aktivní síly těchto hvězd se nazývá Rishic Suns . Právě nová aktivita Rishic Suns mění mužský princip změnou struktury částic Sedm paprsků. Rishic Suns se postupně spojují se hvězdami Seven Sister v Plejádách v souhvězdí Býk, býkem. Společně se jedná o aktivní princip mužství a receptivní princip spojování ženských konstelací, který umožňuje přístup do kosmických rovin. K tomu nedošlo více než 250 000+ let a je to neuvěřitelná událost v našem Kosmosu, která se děje nyní. [2]

Princip Boha Boha

Tyto probuzení bytosti jsou Kosmický Monad a jsou součástí božské vůle univerzálního Otcovského oblouku nebo principu Bůh Otce. Byli mimo náš dosah v předchozích časových osách kvůli „kruhovému průchodu - ne“ kolem naší sluneční soustavy a nyní je čas, kdy se vrátí k „aktivitě“ s pozemskou rovinou a lidstvem. Rishic Suns dodržují zásadu božského zákona v tom, že se vzdávají těm, kteří se spojili s jejich božským (duchovním) principem; ty bytosti, které nejsou drženy nebo ovládány hmotnými podobami nižších tří světů (1D-2D-3D). Probuzená Rishic Suns , jako princip kosmického monadu , vylije tento nový sluneční duchovní zdroj, obrovské množství plazmatických vln , do lidského „monadického“ principu, a tak změní monadická těla zde v této rovině. Tato časová osa tedy začíná jako velký nastavitel zaznamenaných vzpomínek na mnoho polarit, které zažívaly energetický princip univerzálního práva, pohlaví / dvojice protikladů. Tato výjimka z univerzálního zákona je „úpravou energie“, která musí být v tomto období závěrečného cyklu zohledněna a smířena.

Kosmická monáda Otce Boha a přenos dalších fází vln tekutých plazmatů Kosmických Christosů se nyní vracejí, aby aktivovali nebo vrátili semeno trvalých atomů těm, ke kterým by měl patřit Stálý atom osiva. Toto je „návrat k právoplatnému majiteli“ RRO těm lidským bytostem, které si v lásce rozvinuly své srdce a skutečné duchovní vědomí. Atom permanentních semen se nachází ve vyšších srdečních centrech (8D) nebo 8. čakrách a je to, co drží veškerou paměť vědomí ve vesmíru.

Pátý harmonický vesmír

File:Harmonic-Universe-5.jpg
Pátý harmonický vesmír

Pro lidské bytosti tato těla vědomí existují v hustotách a jsou aspekty vyššího já a Světelného těla. Tyto aspekty se nazývají Státy identity .

Tato těla kolektivního vědomí existují na planetě Zemi po celé hustoty a jsou aspekty budoucích časových os a Lightbody planety Země. Tělo vědomí Země je přímo propojeno ve všech harmonických vesmírech, aby se propojilo s lidským vědomím, které je jeho životním vyjádřením ve všech hustotách.

  • V pátém harmonickém vesmíru nedochází k dimenzionalizaci do hmotných forem, proto neexistuje planetární tělo ani lidské formy. V páté hustotě, protože vědomí se neobjevuje v hmotě, se tato oblast nazývá pre-hmota. Tři prvotní světelná a zvuková pole obsahují paprskové výrazy Matky Arku , Otce Arku a Zlatého paprsku Slunce Christa , Trojice Božství, ze které jsou všechny biologické formy vytvořeny ve všech harmonických vesmírech .

-------------------------------------------------------------------------------------------

Horizontální těla triády jsou tvořena trionovými poli, jednotkami vědomí antihmoty z nejvyššího harmonického vesmíru, které umožňují individualizovanému vědomí vytvořit energetické spojení s Prvotním světelným zdrojem, ke kterému dochází za nebo mimo časovou matici. Chodby vedoucí do Božích světů jsou také označovány jako Středový Bod veškeré unie - jedná se o transmigrační úrovně a domovskou doménu skutečných Vzestoupených Mistrů a Kosmických Občanů.

Propojené kolektivní vrstvy všech pěti horizontálních trojitých těl, které zahrnují všechny sférické energetické domény, se nazývají Radiální těleso. Jedná se o sféry vícerozměrné radiační identity, které zahrnují a chrání těla horizontální triády. Radiální tělo řídí všechny vnitřní sférické energetické domény, jenž dále řídí holografickou projekci v časových liniích, které jednotlivé vědomí prožívají, zatímco se inkarnovaly v harmonických vesmírech. Merkaba pole cirkuluje z instrukčních sad, které přecházejí do osobního štítu Christos a potom do šablony DNA jednotlivců - jsou tím, co informují Radiální tělo o specifickém designu skutečného holografického projevu, který je v čase prožíván.

The Radial Body (paprskovité tělo)

Většina z nás si neuvědomuje, že rozsáhlá pojivová tkáň fasciální sítě je projevem pre-matter (před-hmota) instrukčního souboru tkáňových tobolek a komplexního krystalického popruhu, které tvoří vícerozměrnou identitu, sférickou energetickou strukturu Radiálního těla.

V duchovní anatomii lidského světelného těla existují extrémně rafinované vrstvy tkáňových tobolek, které působí jako energetická kůže, jenž drží pohromadě pět sférických vrstev horizontálních trojitých těl, které jsou společně označovány jako Radiální tělo. Pět horizontálních triádových sítí jsou sférické energetické domény, jenž drží morfogenetické pole pro mentální těla a stanice identity v čase. Každá formace energetické koule ve štítu těla triády vytváří vrstvu v horizontální struktuře 12-ti stromové mřížky a je přímo spojena s mentálním tělem a mužským principem, který vytváří - the internal Rod configuration (vnitřní konfiguraci Rod). Radiální tělo drží koule uvnitř koulí, jenž vytvářejí tkáňové tobolky nebo membrány kolem všech vrstev našich horizontálních těl trojice,  což jsou strukturální štíty, které působí podobně jako nosné paprsky a podlahy pro naše vnitřní duchovní obydlí.

Všechny živé formy mají Radiální těleso, jenž obklopuje každou sférickou doménu v každé úrovni hustoty a které vede proudy životní síly skrze instrukci stanovenou v plánu světelného těla. Pro každou biologickou bytost se tvoří tato kulovitá kapsle podobná kůži, která obklopuje celé naše fyzicky projevené tělo. Radiální těleso se skládá ze všech pěti horizontálních trojitých těl, které se tvoří do tří vrstevnatých koulí nebo strukturálních štítů. Vodorovné štíty jsou organizační šablony, jenž poučují vědomí těla a jeho vícerozměrné proudy životní síly, které řídí konfiguraci, ve které ohýbají světelné a zvukové vlny, aby vytvořily celek rozměrového vrstveného hologramu. Každý vodorovný štít řídí funkce dané konkrétní rozměrové vrstvy v čase a prostoru a připojuje se přímo k procesu duchovního ztělesnění, jenž dále řídí mechanismus merkaba spirál v každé sférické oblasti. Když se horizontální těla sjednotí v Trojici polí (Trinity field), pak dvě vrstvy štítů v každé sférické doméně aktivují zarovnání kapslí tkáně a tato těla se sloučí, což je vlastní procesu integrace duchovního těla a zarovnání vzestupu, aby se usnadnilo ztělesnění identit vyššího vědomí .  

Radiální tělo dostává hlavní instrukční sadu pro svou fyzikální hmotu a hologram manifestu ze sítě štítu Avatar Christos a šablony DNA z osobní 12-ti stromové mřížky. Jak se vícerozměrné proudy životní síly pohybují přes meridiány a do každé z pěti sférických horizontálních vrstev, které tvoří Radiální tělo, projektuje vědomí plán, jenž externalizuje (ztělesňuje) holografickou projekci. V tkáňových kapslích horizontálních trojitých těl (triad bodies), které se formují do kolektivního Radiálního těla, podobně jako struktura nadis (https://en.wikipedia.org/wiki/Nadi_(yoga) , existují extrémně rafinované energetické rivulety (potůčky) zvané Radis. Tyto energetické rivulety fungují jako modulátor proudů životních sil pohybujících se mezi neprojevenými a zjevnými říšemi, které se dostávají do systémů cirkulace energie merkaba polí, jenž dodávají instrukční sady do celého těla. Radis je zodpovědný za přeměnu prvotních světelných a zvukových životních sil na elektromagnetické jednotky, jenž jsou iontové pro generování velkého množství chemických interakcí pro biologickou ionizaci. Ion je atom nebo molekula, která má čistý elektrický náboj s dalšími elektrony nebo chybějícími elektrony. Proudy prvotní životní síly tedy vytvářejí ionická pole, jenž vytvářejí spektrum frekvenčních vln a plazmat, která jsou základem elektromagnetismu v nižších harmonických vesmírech. 

Tělo Radial (paprskovité) funguje podobně jako projekční plátno, které vytváří náš pohybující se hologram a určuje kvalitu života, kterou v současnosti zažíváme. Tímto způsobem bychom mohli považovat Radiální Tělo za náš filtr vědomí nebo čočku, díky níž naše vědomí může vnímat vícerozměrnou realitu nebo věčný čas. Struktury radiálního těla jsou to, co usnadňuje sekvenci transdukce (https://cs.wikipedia.org/wiki/Transdukce_(genetika) narození pro vícerozměrné vědomí, aby prožilo fyzickou hmotu, zatímco je v holografické šabloně světelného těla. Je to v nulovém bodě, minulém až budoucím průniku pulzů, jenž existuje ve věčném čase a v současném okamžiku, který se protíná a komunikuje přímo s celým radiálním tělem. Zatímco v přítomnosti NYNÍ jsme účastnými svědky - je to Radiální Tělo, které promítá vaše VĚDOMÍ mimo čas (ačkoli se drží v nulovém bodě).

Radiální tělo přijímá informace prostřednictvím oběhu merkaba spirálních energií v rámci pokynů držených v osobním plánu a DNA 12-ti stromové mřížky, aby vytvořily vozidla, která vědomí ztělesňuje. Během procesu vzestupu, kdy se dvě nebo více vodorovných těl sloučí do Radiálního těla, vytvoří tato aktivace dimenzionalizovanou úroveň Merkaba vozidla. Když je vozidlo merkaba generováno, spodní dimenzionální struktury šablony horizontálního těla v Radiálním těle se rozpustí, expandujíce do další úrovně harmonického vesmíru a pak se formují do nové transharmonické šablony vzestupu uvnitř merkaba vozidla. Transharmonické vozidlo Merkaba je předsvětelné a zvukové trionové pole, ve kterém vědomí, duchovní tělo, může se transportovat prostřednictvím promyšlené projekce na vybrané konkrétní místo v čase nebo mimo čas. Tato pokročilá schopnost vědomí MERKABA vozidla s diamantovou sluneční matricí se pokoušela replikovat pomocí mimozemských strojů s částečným úspěchem a velkým zničením na organickou časovou matrici a je známá jako technologie Looking Glass vyvinutá primárně Zeta skupinami z Orionu.

Akupunkturní Meridiány a Fascia

Meridiány se připojují do každé z pěti vrstev Radiálního těla a jsou vzájemně propojeny. Lze k nim přistupovat prostřednictvím akupunkturních bodů, které rezonují přímo s kapalnou krystalickou matricí tkáňové sítě Fascia. Ve starověkých akupunkturních textech předcházejících Čínské lidové republice, které tvořily zavedené standardy pro současnou tradiční čínskou medicínu (TCM), byla síť fascie chápána jako zprostředkující systém akupunkturní praxe.

Akupunkturní kanály jsou korelovány s fasciálními rovinami a jehlové body, kde je podávána veškerá léčba, jsou stimulem pro cirkulaci energetických signálů energetickými cestami pro stimulaci fasciální sítě. Prostřednictvím různých metod hledání akupunkturních bodů a umístění meridiánu na fyzické rovině, palpace (vyšetření pohmatem) odráží tyto projevy, které se obvykle nacházejí v místech, kde je ve fasciální síti větší množství svazků pojivové tkáně. Všechny metody akupunkturního vpichování přímo interagují a ovlivňují fasciální krystalickou síť k léčbě energetických nerovnováh. Proto je nejlepší pochopit, že nemohou existovat přísné jednotné standardy pro praktikující jehlové pozice při interakci s vícerozměrnou komunikační sítí v lidském těle.

Síť fascie lidského těla je fyzický substrát, který je zastoupen v energetických meridiánech, jenž byly zmapovány ve starověkých časových osách, které předcházejí současnému vědeckému vývoji a jsou zásadně zastoupeny v tradiční čínské medicíně, s určitými omezeními. K hlubšímu pochopení praxe akupunktury za účelem léčby a léčení různých úrovní fyzických onemocnění a duchovních otázek - praktikující je povinen mít povědomí o vícerozměrných energetických funkcích fasciální krystalické sítě spojující  komunikaci buňka s buňkou, spolu se základním pochopením anatomie lidského těla. Fascie není statická složka měkké tkáně, ale je to kompletní smyslový orgán, jenž chrání tělo před řadou patogenního působení .

Meridiány jsou řetězce akupunkturních bodů, jenž jsou průchody energetických toků skrz matrice lidského těla, protínající se ve fyzické, emoční, mentální a duchovní vrstvě. Každý meridián odpovídá určitému orgánu, ale zahrnuje i větší interaktivní funkce s jinými orgány a souvisejícími energiemi. Existují přímé anatomické vztahy s akupunkturními body a meridiány, jenž se přímo připojují k vazivové tkáňové síti fascie, která dále směruje vědomí a smyslové informace do vrstev Radiálního těla. Těchto 12 hlavních meridiánů v těle může být studováno a lépe pochopeno prostřednictvím modalit tradiční čínské medicíny, jenž se snaží dosáhnout dobrého zdraví a pohody prostřednictvím trvalé energetické rovnováhy.

Fascia je matrice strukturální podpory pro 3D fyzickou cévu, která se obaluje celou tělesnou matricí, aby si udržela funkce uvnitř vnitřního prostředí, což umožňuje, aby toky energie ve formě akupunkturních bodů a meridiánů existovaly v každé jednotlivé části těla. V trojitých šroubovicích jsou fasciální řetězce, jenž se tvoří do sítě linií, které jsou zarovnány s meridiány, jenž se nacházejí v určitém anatomickém místě. Všechny lidské orgány a tkáně jsou potaženy kapalnou krystalickou matricí těchto pojivových tkání, jenž se rozprostírají do složité sítě rafinovaných membrán, které propojují a pronikají v rámci všech vrstev tělesných matic. Pro optimální zdraví a funkci - lidské tělo vyžaduje volný a vyvážený tok proudu životní síly energie v poledníku, axiatonální linie a vědomí těla. Akupunktura je prostředkem, který pomáhá obnovit energetickou rovnováhu těchto systémů otevřením komunikačních spojení mezi buňkami a duchovně-energetickými vrstvami.

Existuje 12 primárních horizontálních meridiánů pracujících ve spojení tkáňové matrice  fascií, které se dále protínají do dalších 12-ti vertikálních osových linií, které po sjednocení polarit vyčnívají diagonální diamantovou mřížkou, jenž posiluje a zesiluje větší krystalickou matrici lidského energetického pole nebo světelného těla. Tyto meridiány a axiatonální (osové) linie pracují společně jako holistický systém, jenž přináší energetickou rovnováhu a integritu do struktury a funkcí lidského těla. Když je naše fascie zablokována nebo omezena, současně nás informuje, že v našem meridiánovém systému máme energetické blokování a energetické blokování také zastavuje tok živin do našich buněčných tkání.

Jehla uchopující fenomén chi (čchi) je popsána více než 2 000 let v učebnicích akupunktury a bylo prokázáno, že zapojení sítě pojivové tkáně s manipulací s akupunkturní jehlou je odpovědné za dodávání energetického signálu do určitých míst tkáňové matrice k dosažení rozsahu terapeutických účinků. Existují případy studií ukazující zjištění reakcí pojivové tkáně se zvýšením akčního mechanismu okolních tkání, které ve skutečnosti tahají za jehlové akupunkturní body před, během a po zavedení jehly. To ukazuje, že účinnost akupunktury závisí přímo na interakci s živým inteligentním vědomím v krystalické matrici fascie. Důležitým důsledkem pochopení fasciální sítě a jejího komplexního systému meridiánů je to, že propojení a interakce lidského těla jsou považovány za zcela interaktivní a adaptivně reagující, což otevírá zřejmé vnímání, že vyváženého zdraví lze nejlépe dosáhnout holistickým a integrovaným přístupem.

Epigenetické překrytí

S aktivací Radiálního těla to posouvá stanici identit, která existovala ve středu jedné trojrozměrné sférické domény v matrici osobnosti, do další trojrozměrné sférické domény v matrici duše. Tyto aktivace vytvářejí změny epigenetických markerů, jenž jsou spojeny s kostní, svalovou a fasciální tkáňovou matricí, které aktivují nové úrovně energetických signálních drah. 

Epigenetika hrála klíčovou roli při utváření naší osobnosti a pocitu sebe sama, jakož i při úpravě našich 3D systémů víry o povaze reality. Je to základ všeho, o čem si myslíme, že jsme, který byl vytvořen z vnějšího prostředí a poté interagoval s naším jedinečným genetickým podpisem za účelem vytvoření řady příčin a následků. Programování ovládání mysli, které ovlivňuje negativní ego programy, je konkrétně zaměřeno na frekvenci vrstev 3D Solar Plexus, a to je primární stanice identity, jenž se formuje do našich vědomých funkcí mysli a matrice osobnosti. Všechny vnější energetické podněty, kterým jsme vystaveni ve 3D hmotném světě, vidění i neviditelní, jakož i dědičné faktory předků a kolektivní genetiky, jsou některé z klíčových složek v tom, jak se naše geny vyjadřují do určitých charakteristik, které se formují do naší chuti programování ega při vědomí. Když začneme s procesem duchovního vzestupu, otevírá se naše srdeční centrum a během těchto prvních fází snášíme temnou noc duše, když ego rozebírá a ničí systémy víry, které jsou drženy v čase nižšími stanicemi identity. V průběhu času a se zkušenostmi, když se věnujeme procesu vývoje vědomí, tyto epigenetické vnější faktory na nás mají menší a menší vliv, protože rodíme skutečné autentické jádro , vnitřní duchovní

V zásadě jsou epigenetika biologickými vlivy, které umístí překrytí na vrcholu našich genomů a mohou změnit expresi genů bez trvalé změny struktury DNA. Když se narodíme do tohoto světa, máme předprogramované epigenetické překryvy a začneme nosit tato překrývání společenských myšlenek a přesvědčení, z nichž mnohá jsou pro naše tělo a vědomí velmi škodlivá a ničivá. Když se však lidská rasa probudí a začne si rozšiřovat vědomí, může se rozhodnout sladit naši mysl s pozitivními a život potvrzujícími myšlenkami a obrazy, jenž transformují epigenetické překryvy, mění naši časovou osu a mění směr našeho budoucího osudu, aby byly v souladu s naším nejvyšším vyjádřením.

V tomto nadcházejícím cyklu pro rok 2020 a dále se tedy zaměřuje na ty duchovní probuzení, která jsou svědkem velkých transformací myšlenek, přesvědčení a vnímání kolektivního vědomí, jenž byly dříve vytvořeny pomocí 3D epigenetických překryvů a které zamkly kolektivní vědomí do negativních ego programů. To umožňuje možnost odemknout tyto aspekty kolektivního vědomí, které jsou drženy v čase. Jedná se o uvolnění mysli nebo o uvolnění rozměrového časového zámku, jenž umožňuje duchovnímu tělu znovu se spojit s fyzickým tělem.  

Podpora naší Fascie

Pro mnoho z nás může tento nový cyklus aktivací ovlivňujících fasciální síť vést k tomu, abychom prozkoumali sortiment zdravotnických postupů, abychom zvýšili vodivost naší bioelektrické matrice a zároveň zažívali fyzické uvolnění a úlevu od bolesti. Mnoho typů masáží, forem tělesné práce a nástroje fascie mohou být implementovány, aby pomohly rozbít stojaté vzory nebo trauma, které jsou zaznamenány ve fasciálním a energetickém těle. Akupunktura, Myofasciální uvolňování, Somatické poznání (SE), cvičení s uvolňováním tenze a traumatu (nebo TRE), kraniosakrální terapie, Sterlingová strukturální terapie a dokonce i tanec, strečink, meditace a použití fascie blasteru (https://cs.bab.la/slovnik/anglicky-cesky/blaster )  nebo pěnového válce v obývacím pokoji. Ať už máme v úmyslu spojit se s naší fascií a otevřít komunikační kanály v naší tekuté krystalické matrici, pomůže to zvýšit soudržnost a přizpůsobivost našeho těla, protože vyvíjí obrovský tlak na transformaci a vývoj.

Když se podíváme na fyzickou strukturu fascie - kolagen, síra, buněčné soli, oxid křemičitý, biotin a hydratace čisté vody jsou nesmírně důležité pro udržení pružnosti a mazání tkání. Jak se celý systém fascie transformuje, může být užitečné podporovat vaše tělo dalším doplňováním. Kolagenové prášky a kapaliny spolu s odpovídající hydratací jsou obecně nejdůležitější. Obzvláště pokud máte více než 40 let a pokud existují fyzické projevy úbytku svalů, ztuhlosti pojivové tkáně, vystřelování a praskání kloubů, omezená flexibilita a pohyblivost nebo bolest v jakémkoli fyzickém pohybu.

Jak víme, jedná se o období velkých změn, kdy flexibilita a přizpůsobivost mentálně, emocionálně a fyzicky poskytují přidanou podporu. Současný proces ztělesnění je neustálým objevem naslouchání signálům, které nám naše tělo vysílá, zatímco zůstáváme co nejvíce přítomní a pohotově reagujeme.

Vezměte si prosím jen to, co je užitečné pro váš duchovní růst a zlikvidujte všechny ostatní. Děkuji za vaši odvahu a statečnost, že jste hledačem pravdy. Jsem Bůh, panovník, zdarma!

Přeji Vám hodně svátků a šťastný nový rok!

Až do příštího pobytu zůstaňte v jasu vaší srdeční cesty.

Zdroj článku:https://energeticsynthesis.com/index.php/resource-tools/news-shift-...

 

          

Zobrazení: 168

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Umělá inteligence a s ní související osud nejen Vás, ale i této planety a galaxie, aneb jak se ze začarovaného kruhu osvobodit! (pravda nutí k zamyšlení a osvobozuje) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Film Oni žijí 1988 Cz, uvedený ZDE, není jen pouhý výmysl, nebo bujná fantazie nějakého chorého mozku. (Samozřejmě, že skutečnosti jsou přikrášlené a upravené pro…"
před 27 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Umělá inteligence a s ní související osud nejen Vás, ale i této planety a galaxie, aneb jak se ze začarovaného kruhu osvobodit! (pravda nutí k zamyšlení a osvobozuje) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Elon Musk se problémem umělé inteligence zabývá často. Jen měsíc zpátky řekl, že pokud lidstvo brzy nezakročí, všechny nás společně s inteligentními roboty jednou…"
před 28 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Umělá inteligence a s ní související osud nejen Vás, ale i této planety a galaxie, aneb jak se ze začarovaného kruhu osvobodit! (pravda nutí k zamyšlení a osvobozuje) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Corey Goode - David Wilcock „Kosmické tajemství“ 21.2.2020, rozhovor vede Jenny McCarthy, 1. Část ZDE, 2. Část ZDE."
před 29 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Corey Goode - David Wilcock „Kosmické tajemství“ 21.2.2020, rozhovor vede Jenny McCarthy, 1. Část ZDE, 2. Část ZDE."
před 38 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vzpoura strojů, aneb proč si dávat VELKÝ pozor na umělou inteligenci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Umělá inteligence a s ní související osud nejen Vás, ale i této planety a galaxie, aneb jak se ze začarovaného kruhu osvobodit! (pravda nutí k zamyšlení a osvobozuje) Uvedeno…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskuse.
před 6 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
před 8 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 21 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 35.000 dětí zachráněno z podzemních základen Kabaly + mnohé další úzce souvisejí informace Uvedeno ZDE."
před 22 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 35.000 dětí zachráněno z podzemních základen Kabaly + mnohé další úzce souvisejí informace uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Tohle by též měli slyšet lidé, hlavně ti mladí. * „Kolegy s intelektuálním senem míjím. Je jich čím dál víc a mě skoro nezajímají...“ –…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 35.000 dětí zachráněno z podzemních základen Kabaly + mnohé další úzce souvisejí informace uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Schumann / Gaia Rezonanční špička v reakci na meditace nové Země 5.4.2020 Autor: Jelelle Awen Uvedeno ZDE. (zloduši začnou tento svět opouštět, nepřežijí zvyšující se frekvence)"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 35.000 dětí zachráněno z podzemních základen Kabaly + mnohé další úzce souvisejí informace uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Dle videa: Operation Defender Europe Theory | Qanon, uvedeného v angličtině zde, by čistka od ne-mocných zloduchů údajně měla v tichosti probíhat tak, že masivní zatýkání zlounů po…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 35.000 dětí zachráněno z podzemních základen Kabaly + mnohé další úzce souvisejí informace uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Masivní akce zatýkání nejen pedofilů po celém Německu. Naprostý nářez! Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Masivní akce zatýkání nejen pedofilů po celém Německu. Naprostý nářez! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 35.000 dětí zachráněno z podzemních základen Kabaly + mnohé další úzce souvisejí informace Uvedeno ZDE."
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

35.000 dětí zachráněno z podzemních základen Kabaly + mnohé další úzce souvisejí informace

* Přerušení internetu, záchrana dětí a více 5.4.2020 Nyla Nguyen - ZDE. Mnohem více v článku: * 35.000 dětí zachráněno z podzemních základen Kabaly Uvedeno…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je jen a jen na každém z Vás, jaký svět a jeho reality si vytvoříte a co, jak a s kým budete ve svém světě a jeho realitách mít a prožívat uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Dimenzionální brána pro vzestup má být otevřená dokořán zřejmě až do 21.12.2020. V ten den má dojít údajně k "pšouku" - energii pramenící z…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je jen a jen na každém z Vás, jaký svět a jeho reality si vytvoříte a co, jak a s kým budete ve svém světě a jeho realitách mít a prožívat uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ve hře jsou 3 hlavní časové osy. Záleží jen a jen na Vás, na jakou se fokusem své pozornosti zaměříte a se kterou se svými emocemi (4.D), či svými pocity (5.D) sladíte. Doporučuji…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace podporující a urychlující vzestup na vyšší úroveň vědomí a existencí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Schumann / Gaia Rezonanční špička v reakci na meditace nové Země 5.4.2020 Autor: Jelelle Awen Uvedeno ZDE. (zloduši začnou vymírat, nepřežijí zvyšující se frekvence)"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Schumann / Gaia Rezonanční špička v reakci na meditace nové Země 5.4.2020 Autor: Jelelle Awen Uvedeno ZDE. (zloduši začnou vymírat, nepřežijí zvyšující se frekvence)"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Uměle vyrobená pandemie je pokusem pro zavedení jedné světové vlády - NWO. Být Vámi, nenechám se v žádném případě očkovat! Proč, to se dozvíte z textu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* B. Fulford - komentář ze dne 30.3.20, Abe, Macron, Merkelová a princ Charles jsou „koronavirováni.“ Uvedeno ZDE.Pelyněk proti Coronaviru, Masové zatýkání, Finanční a…"
včera

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby