* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

 

Milí přátelé buďte pozdraveni, já jsem KRYON z magnetické služby!

Semkněme se na chvíli trošku blíže. Je to tak správně? Jsem blízko u tebe, abych ti sdělil: nestrachuj se! Neměj strach, v tomto čase bohatém na události. Buď zcela sám v sobě. Z tohoto, tvého vlastního středu bys měl od této chvíle kráčet svým životem. A nech mně, abych ti zprostředkoval: mnohé není tak, jak se zdá. To, co Vám servírují média je záludné, neboť to svádí k chybným spekulacím a především k tomu, abyste byli ve strachu. Někdy také vzhledem k tomu, že jsou nadále předávány nedostatečné nebo chybné informace. Často je to záměrné. Strach je absence lásky a má v tomto čase mnoho síly, neboť je stále znovu přiživován. Kdo je ve strachu, neguje své vlastní božství.

 

Co je strach?

Sevření, které pochází ze zkušeností z minulosti. Pokud byste nevěděli, jak se cítí, radioaktivně znečištěný nebo ten kdo byl ve válce, neznali byste tyto emoce, a proto byste na toto nemohli reagovat. „Jaké je to být válečnický? Co jsou zbraně? Jak na nás působí? Jak to, že existuje vůbec válka? Co je účinkem atomové energie?“

To by byly otázky, které bys kladl, neboť je bys je osvětloval bez emocí a předsudků.

Ale ty nejsi osvobozen od zážitků. Každá buňka v tobě ví, jak se žije v zamořeném prostředí, v časech války a žalu, neboť ty sám jsi to někdy zažil, nebo jsi to vycítil z kolektivního Vědomí. Tyto řádky, tato energie, kterou ti nyní posílám, je od toho osvobozena, ona jednoduše je. Já tě právě nyní zaplavuji, v tomto momentu života, přívalem božské energie. Má ti pomoci k tomu, abys byl neutrálním, v tomto čase plném událostí. Je to velmi důležité, neboť to ještě více a jasněji rozzařuje tvé vlastní světlo a ty jsi tak osvobozen od starých prožitků.

Milí přátelé, čirost a rozvaha, to je nyní to správné. Měli byste být sami v sobě a stále si opakovat: „To co platí, je božská láska. Tato láska, která vše léčí a narovnává a zázraky, které mohou zacelit opravdové rány.“

Co jsou zázraky? Možnosti, které se dějí synchronně mimo sílu, která v tobě dřímá, ve tvém vlastním vyšším srdci. Tato síla může, pokud ji budeš silně držet, posilovat tvé zdraví, vyživovat tě, bez toho abys musel něco jíst a pít. Může tě udržovat jako duchovní, ne materiální formu.

Je to také to, co vlastně jsi, duše. Jsi duše v těle. Všechna těla jsou obydlena vyšším duchem, také ta, která žijí v Japonsku, Libyi, Jemenu, Súdánu a kdekoliv jinde. Vše je proto hra zkoušení. Také v těchto popsaných oblastech je hrána hra duality.

Podívejme se do Japonska. Co se tam děje? Vysoce technicky vyvinutá země pocítila sílu přírody. Je to vývoj zpět k vlastní božské síle. To je nezbytné. A to, proč se tam právě toto stalo, leží také geofyzikálně hned při ruce. Může to vyznít velmi chladně, ale je to jen úvaha z mého bezemočního středu bytí.

Věř mi, že každá duše, která to zažívá, ví přesně proč se to děje a proto to ona zažívá. Nic není náhoda. Tato oblast je z pohledu geofyzikálního již dlouho ohrožena. Také vědě je to dlouho dobře známo. Přesto, věřit tomu, že to je přehledné a řiditelné, je téměř již rouhání, ale je to lidské. Velký, starý, moudrý národ se nechal zaplést do spárů techniky. A předsudky vštěpované po mnoho staletí nedovolují, prožívat vlastní pocity a srdeční vzrušení.

Dovoluji si tvrdit, že je to velká šance pro ty, kteří tam žijí, znovu procítit svoji vlastní božskou silu. Přesto, každý si to rozhoduje sám. Může být, že v této zemi jsou inkarnovány bytosti, které již na jiných planetách zažili sílu štěpení jádra?

Kromě toho vzrůstající síla vody je popisována již roky. Dále doporučujeme, nechat neobydlené pobřežní regiony obzvláště v rovníkových oblastech. Toto je ostatně staré vědění. Původní obyvatelstvo nikdy nestavělo přímo u vody.

„Co můžeme pro všechny tyto události nebo s nimi udělat?“ To je otázka, která je znovu a znovu kladena. Já doporučuji všem, zůstat ukotven v sobě. Neboť taková je posloupnost mé božské logiky: vše je se vším spojeno. Senzibilní lidé cítili tsunami již několik hodin dopředu.

Ty také? Jak ses cítil v těchto hodinách? Znamená to přeci, že nic není od sebe navzájem odděleno. Znamená to také, že je samozřejmě tímto dotčena celá Země. Možná v momentu, kdy radioaktivní částice nebyly ještě měřitelné, se nacházely i zde. Vlastně jsou informačně již zde. Co za informaci nese tato aktivita štěpení jádra? Je to otázka, nad kterou bys měl v klidu meditovat. Týká se celého světa, ne jen jednoho ostrova a jednoho národa.

Ohniska válek, která jsou velmi intenzivně činná, se nedotýkají jen těch oblastí přímo, vy jste uvnitř, ne vně. To myslím nejen ekonomicky, ale také energeticky. Ty jsi také jednou svou nohou v Libyi a zasazuješ se o svobodu. Ty jsi v Egyptě a snažíš se tam etablovat novou sílu. Jsi také v Jemenu a v ostatních státech na Blízkém východu a Severní Africe, které nyní povstávají, aby narovnali svou páteř. Neboť pomysli, každá země, každá oblast má, potažmo je, energetickou strukturou, bytím, které je stvořené prostřednictvím lidstva. Podstatou je, přispět k svobodomyslnému myšlení všech. Změna začíná u ducha, aby se mohla projevit v materiální rovině. Žádný kontinent z toho není vyjmut. Vše se transformuje.

Zcela mezi námi, když bys prosil každý den za všechna válečná místa a katastrofické události a držel světelnou stráž, nemohl bys již žít svým vlastním životem. Kromě toho bys nerozuměl tomu, kdo doopravdy jsi. Jsi multidimenzionální světelná bytost, která se vysvlékla, aby sbírala zkušenosti na zemi, a nyní víš: „Musím ještě více zesílit své světlo. Musím vyzařovat lásku. Musím být ukotven sám v sobě, abych to mohl vyzařovat. Tím mohu dosáhnout změn, všude“.

Často přemýšlíš velmi lidsky a myslíš si, že se musíš namáhat, abys všude tam pomáhal. Ne, buď jednoduše v lásce, buď v sobě pevně ukotven, buď sám v sobě v lásce, to potom také vyzařuješ. To je ta změna, stačí až do Japonska a také do Severní Afriky a Jižní Ameriky. Možná, že to zní bláznivě, ale to je ten princip proměny, rozšíření Vědomí. Musíš rozpoznat, že jsi Bůh v akci, toto božské světlo v tobě může změnit vše.

Řeknu nyní něco zcela úmyslně provokativního: Kdo je dobře v sobě ukotven, je imunní vůči všemu, vůči všem atakům nemocí, také vůči radioaktivitě. Kdo nebo co se tě může dotknout, pokud žiješ svým vlastním božstvím. Nikdo a nic.

Nech to nyní prosím chvíli působit a prociť to svým srdcem. A až se poté z tohoto místa ukotvení rozhodneš, že budeš meditovat proti atomové energii nebo zevně demonstrovat, psát brožury, nebo daruješ peníze nebo odjedeš do Japonska nebo do válečných oblastí, abys tam pomohl, pak je to tvé rozhodnutí. Pak můžeš jednat, ale buď sám v sobě dobře ukotven. Nenech se při těch všech zprávách, které tě dnes zastihnou, vyvést ze svého středu, nepropadni do strachu a paniky. Neměj strach o své peníze, o své blízké, o jejich zdraví. Starej se o sebe, nechej v sobě a pro sebe růst svou lásku, pak ji vyzařuj vně, je zde pro všechny. Také pro ty, kteří jsou velmi daleko. Vzpomeň si: Vlastně neexistuje žádná vzdálenost, žádné odloučení. Vše je se vším propojeno. Nevěříš, pokud také právě v tobě trošku rebeluje tvůj rozum, že je tato vysoce božská energie, která je v tobě a ve všech lidech zakotvena, pokud je aktivována, že ví kdy a kde má pomoci? Musíš ji pouze dát prostor, aby prostřednictvím tebe mohla pracovat!

Ještě jednou zdůrazňuji: pomůžeš ve všech oblastech této země, pokud se máš rád a jsi dobře ukotven. Toto ukotvení tě nechá ve spojení s tvou vyšší božskou rovinou. V této rovině, je vše a bez jakéhokoliv tlaku a strachů. Tato rovina v tobě i okolo tebe bude stále silnější, o to více, o kolik se zklidníš, jsi ve vnitřním klidu, staráš se o sebe a vyživuješ se a akceptuješ Boha v sobě. Toto pole dosahuje na všechny oblasti Země. Pokud tohle udělá hodně lidí, může se změnit vše, co se stalo. Učiň se vznešeným, to pomůže všem lidem, tvé rodině, dětem a přátelům, lidem, které neznáš a kteří jsou velmi vzdáleni ve třetí dimenzi. Vlastně jsou vedle tebe, v tobě, pokud se vnímáš jako bezčasový a bez hranic. Buď neutrálním pozorovatelem, pozorovatel, který žije láskou, beze slov, strachu a v plné důvěře.

Buď ty, tvůrcem Nové Země, která je vlastně již zde. Tu vytváříš a žiješ s mnohými probuzenými vždy tehdy pokud, jsi v sobě sám dobře ukotven. Hovořím o tvém interdimenzionálním propojení. Nová Země je již zde, je ve vyšších vibracích. Rozumem je to těžko uchopitelné. Jaké by to bylo, pokud bys jako průkopník propojil Novou Zemi se starou, pokud by se stali jedním?

Ještě jednou zdůrazňuji, že samozřejmě můžeš konat také zdánlivě pozemské věci, jako darovat peníze, angažovat se v akcích. Ale ta pravá pomoc je Láska, která způsobuje, co není viditelné. Tvá láska, tvá vystředěnost ve vakuu vlastního tvoření pomáhá lidem získat jejich vlastní sílu, nezávisle na tom, jakou pozemskou pomoc obdrželi. Dává jim to sílu a přístup k vlastní božské jiskře. Možná pomůže tvá láska, aby se sami rozpomenuli a svoji sílu ze sebe mohli čerpat ještě více. Možná si vzpomeneš na staré mýty a pověsti, kde hrdina se nejednou stane jako zázrakem silným a udatným. Nebyla to žádná kouzla z venku, byla to vlastní božská síla, která začala působit, neboť se člověku pro toto znenadání otevřel kanál. To jsou ty zázraky, které se dějí. Ty se dějí všude, možná se o tom nepíše ve vašich novinách, spíše v internetových fórech, ale ty je můžeš vnímat sám v sobě.,

Udělej si čas a prociť si různé krizové oblasti. Jaký vnímáš pocit, být v Japonsku, když jsi v blízkosti atomové elektrárny nebo v postižených oblastech? Budeš cítit lítost, zklamání a neporozumění. Možná také zlost na pravomocná rozhodnutí a instituce. Také ucítíš hodně lásky, která je za tím vším. To je ta láska, která nyní vzkvétá, která probleskává ze starého. Podporuj rostlinu, která se tam nyní skrze sutiny a popel probojovává vzhůru. Nese v sobě prastarou silu, která nebojuje, ale důvěřuje, že cesta je cílem.

Nechej mně, abych ti ještě sdělil, že všechny události, které nyní probíhají, nás samozřejmě v duchovní rovině připravují a inspirují. U všech lidí, kteří se musejí rozhodovat, u těch, kteří jsou vyčerpání a bez odvahy, našeptáváme lásku a informační poselství, která pomáhají konejšit a budovat podporu. Můžeme mnohému zamezit nebo tomu zabránit, ale byl by to zásah do lidského vývoje. Pomáháme tam, kde je to dovoleno a pomáháme tam, kam jsme voláni. Pokud odpovědná osoba provozovatele atomové elektrárny nebo generál prosí o pomoc a podporu, obdrží ji. Což vždy také může a smí působit. Pouvažuj trošku nad těmito informacemi.

Nech nás společně shrnout, co je jádro tohoto poselství: Buď božskou bytostí, kterou jsi. Buď sám v sobě zakotven v lásce, opatruj své božské jádro a jednej z něj. To změní tebe a vše kolem tebe. Tato láska ví, kde je jí zapotřebí. Vyzařuj světlo, buď osvobozen od hodnocení a strachu. Buď uvolněn a buď to jednoduše ty. To pomůže všem, bez rozdílu místa kde se nacházejí, rozvinout ještě více jejich vlastní světlo, tak jak je to adekvátní.

Nebyl bych KRYON, kdybych ti nyní nenabídl malé cvičení, aby ses ještě více vystředil. Přestože slovo cvičení zcela nesedí, neboť slovo cvičení dopředu stanovuje, že musíš něco zkusit, neboť to neumíš nebo neznáš, jak to funguje. Toto není pro tebe nic nového, ty víš, kdo jsi a jak nejlépe přijdeš do kontaktu sám ze sebou. Ale budiž, já jsem rád na tvé straně, podporuji tě při rozpomínání.

Opři se uvolněně a zavři oči. Polož ruku na srdce a vědomě dýchej. Po chvíli se zklidníš a ucítíš hlubokou čistotu. Po další chvíli ucítíš příjemný hluboký pocit kolem srdce a silné spojení mezi rukou a srdcem, pomalu se tento pocit rozšiřuje po celém těle. Zůstaň s tímto krásným pocitem, tak dlouho, jak je ti příjemné.

Je to dobré cvičení, pokud máš strach, starosti, jsi unaven a přesně nevíš v životě jak dál. Také, pokud jsi trošku unaven životem, všechny tyto emoce, které vás opět a znovu zaplavují, pak najdi kontakt ke svému srdci, k Bohu v tobě. Pokud máš chuť a odvahu, nech si pošeptat milá slova síly. Bůh v tobě je vše a zná vše. Otázkou je jen, jestli to dovolíš, zdali se zbavíš svých pochybností a zda vlastní osobnosti upřeš trůn.

Přeji si pro tebe, v této době, silné spojení se srdcem. To je spojení k vyššímu Já, k vyššímu Bytí, o kterém roky často hovoříme. Ty jsi zde na Zemi nyní v této časové linii, abys sloužil zemi a lidem, daroval jim své světlo. Tak to je.

Zůstávám v hluboké lásce a spojení
KRYON

 

Přijala Barbary Bessen, duben 2011

Tento text je volně k použití a k dispozici. Změny tohoto textu nejsou dovoleny.
Zdroj: www.kryon-deutschland.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Lucie Luise. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zobrazení: 194

Komentář přidal(a) blueheart dne 21.Červenec.2011 v 22:12
Vlasti - magnetická služba mi tak vždycky připadalo uhozený takže tady je vysvětlení BB:
"Er bezeichnet sich selbst als Meister des Magnetismus, das damit zusammen hängt, dass er das Magnetgitter der Erde, das unter anderem den Spielplan, die strukturellen Aufgaben dieses Planeten, beinhaltet, vor Äonen installierte und dieses seitdem dreimal für wichtige Schritte in der Erdentwicklung veränderte."
Komentář přidal(a) blueheart dne 21.Červenec.2011 v 22:16
volně překládám: označuje se za mistra magnetismu, což souvisí s tím, že kdysi dávno instaloval magnetickou mřížku Země, která obsahuje mimo jiné hrací plán, strukturální úkoly této planety, a poté je třikrát změnil pro důležité kroky vývoje planety."
Tak nevím, je to asi nějaký Kyklop přes magnety....
Komentář přidal(a) blueheart dne 21.Červenec.2011 v 22:22
Kdo je Kryon:
andělská (duchovní) bytostnost z rodiny mečířů (?), přímo s věděním a moudrostí ze zdroje Tvoření. Patří do rodiny archandělů...
ist eine Engel-(Geist)Wesenheit aus der Familie der Schwerter, direkt mit Wissen und Weisheit aus der Quelle der Schöpfung. Ein weiteres, uns bekanntes Mitglied dieser Familie ist Erzengel Michael.

KRYON
ist Familie und die Energie, die uns hilft, in eine neue Zeit zu gehen, in die Zeit des Lichts und der Liebe. Er vermittelt uns Botschaften, die mit der Neuen Energie verbunden sind, die seit der Harmonischen Konvergenz 1987 und seit der Neuausrichtung des Magnetgitters auf die Erde strömt.

KRYON
ist ein Meister des Magnetismus. Er hat das Magnetgitter der Erde vor Äonen installiert und von 1989 bis Ende 2002 neu ausgerichtet, um es den Menschen möglich zu machen, sich näher an der eigenen Göttlichkeit auszurichten. Gemeint ist der Kontakt zum Goldenen Engel, zum Höheren Selbst. Genau betrachtet bedeutet dass, ein Leben mit GOTT zu führen. Denn GOTT ist nicht im außen, er ist ein Teil von uns. Wir sind GOTT.

KRYON
ist seit Anbeginn der Erdenzeit hier, um der Erde dienlich zu sein. Die Ausrichtung des Magnetgitters ist vollendet, passend für die Neue Zeit.

KRYON
steht uns weiterhin zur Seite, um wichtige Informationen für die Neue Zeit zu geben. Er ist sie und er in einem. Er erscheint den Menschen in der Form, wie es angemessen ist. Wir alle haben die Möglichkeit zu ihm Kontakt aufzunehmen. Jeder kann die Energie von KRYON fühlen und - mit dem nötigen Vertrauen - auch Botschaften von ihm empfangen.
Der Mensch selbst entscheidet, wie dieser Kontakt sein kann.
Komentář přidal(a) blueheart dne 21.Červenec.2011 v 22:46
Když bych to bral podle toho, co píše Lazarev, tak to nejdůležitější je posilovat božský princip tady na zemi...pokud to někdo podporuje, tak bych mu i prominul, že pracuje s pojmy "magnetická služba".
Komentář přidal(a) Anna- Přítomná chvíle dne 22.Červenec.2011 v 8:26
...díky, toto poselství sdílím a šířím... :-)
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 22.Červenec.2011 v 11:25
Do tohoto světa inkarnovalo mnoho hvězdných bytostí, což jsou bytosti pravého - duchovního světla (tzv. andělé), nesoucí v sobě - ve svém osobním DNA podstatně vyšší úroveň kosmického vědomí, čili podstatně vyšší a jemnější frekvence světla. Jakmile jsou tyto bytosti tzv. probuzeny, tak skrze ně tyto vyšší frekvence začnou volně proudit a tím se ukotvují do tohoto světa, čili do jádra - vědomí planety a kolektivního vědomí lidstva. Tím dochází k zvyšování frekvencí celého tohoto časoprostoru, čili jak jádra - vědomí planety Země, tak i všech a všeho ostatního, co v tomto časoprostoru existuje.

V inspirativním článku s názvem "Změna světa" naleznete toto:
Ke změně starého světa na nový stačí jen málo, stačí si jen uvědomit existenci tohoto nového světa (toho krásného, který si přejeme) a už není potřeba měnit ten starý svět, neboť ten zmizel v tu chvíli, kdy opustil naší mysl. Tohle můžete udělat jak vy, tak i kdokoliv jiný. Platí to totiž individuálně i kolektivně, pokud naše mysl přejde ze starého světa do nového, starý svět mizí, když to uděláme všichni na planetě, nezůstane po starém světě nic.
Tahle chvíle v historii lidstva je úžasná, protože právě tady a teď dochází k vědomé proměně světa a tu proměnu žijeme my. Náš život je tou proměnou. V tuto chvíli jsme ve starém světě.............. a v tuto chvíli jsme v novém světě. A proměna světa proběhla během těch deseti teček.

Celý článek je uveden zde: http://www.novazeme.webnode.cz/news/zmena-sveta
Komentář přidal(a) Anna- Přítomná chvíle dne 22.Červenec.2011 v 12:08

  je To nádhera a ...pravda....zkus to opravdu procítit :-)

Já to měla dnes v noci naživo na psychiatrii...pociťovala jsem absolutní klid, i když mi opakovaně vysvětlovali, že tu na některých lidech nevidí nic positivního... já to vidím a... zároveň se ukazuje, že to tak je. Obrací se a jednají jinak...

Stačí "tak málo" - být ve svém středu :-)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 23.Červenec.2011 v 12:51
Informace jsou světlo a kde je světlo, tam není tma a tím kou-ZLO matrixu ztrácí sílu.
Více je uvedeno zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/ve-vlastnim-zajmu-byst...
Komentář přidal(a) Obláček dne 23.Červenec.2011 v 14:20
Vlasti a Reni....:-)

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24.1.2020

Aktuálne: Stručne a jasne - všetko čo sa v podstate od dnešného dňa deje je záležitosťou dotýkajúcou sa každej bytosti na planéte. Udalosti sa týkajú spolupráce solárnej frakcie /najvyššie solárne vedomie/ - Plejád a bytostí Svetla vnútornej /vyššie…Zobrazit další
před 10 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Wingmakers Solitronic Transmissions"
před 14 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 14 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 14 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 14 hodinami
Uživatelé Vlastimil Enris Anderson a Catch the sun jsou nyní přátelé.
před 15 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson aktualizoval svůj profil.
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu část, od 4:19 do 8.13.* Pravá tvář…"
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa: * Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. V tomto videu si poslechněte…"
před 18 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.1.2020

SME v energii bytia - Stvoriteľom u každej bytosti Svetla podporovaného. SME už neznamená len byť, ale i tvoriť prostredníctvom nových energií a tým ich zviditeľniť /na fyzickej úrovni prejaviť/.…Zobrazit další
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)* DNA skrývá netušené…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ještě jsem do hlavního článku přidal nějaké důležité texty, jako např. toto: Gravitačními silami svých emocí si totiž vždy buď přitahujete to, s čím frekvencemi svých…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, že je pro vás, vaše zdraví a váš duševní klid a pohodu lepší? Domníváte se, že je lepší mít raději méně…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Článek: Novodobý otrok Uvedeno ZDE. (Pokud Vám pořád ještě nedošlo, jak že vlastně ten novodobý otrok vypadá, tak se podívejte do zrcadla na sebe.)Banky vlastněné…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
úterý

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby