* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

V dualitě 3D/4D : Kdo úmyslně živí dobro, živí neúmyslně i zlo

Dnes som na mojej pracovnej ploche objavil tento článok, ktorý som tam umiestnil už dávnejšie a neviem odkiaľ, ale je taký dôležitý, že si ho dovolím sem vložiť aj keď neuvediem zdroj. Verím, že autor mi odpustí:

Kdo úmyslně živí dobro, živí neúmyslně i zlo


Motto: Přebývající nádhera obklopuje všechny světy, všechna stvořeni, dobré i zlé. A je skutečnou jednotou. Jak tedy může unést v sobě protiklady dobra a zla? Není tu však žádný protiklad, protože zlo je korunním sídlem dobra.

Baal Šem Tov

Blížíme se nezadržitelně k tématu, které nejenže patří k nejdůležitějším otázkám lidského bytí, ale je také nejvíce náchylné k různým nedorozuměním. Je velmi nevhodné vybrat ze svého pojetí světa sem tam nějakou větu či odsta¬vec a smíchat je s obsahem jiného pojetí. Právě úvahy o dobru a zlu vyvolávají v člověku, jak známo, zvlášť hlu¬boké obavy, které snadno citově zamlží jeho rozvažování a schopnost poznání. Navzdory veškerému nebezpečí se odvážíme položit si otázku po přirozené podstatě zla, jíž se tak bránil Amfortas. Neboť stín, jehož působení jsme v procesu nemoci odkryli, vděčí za svou existenci lidskému rozlišování mezi dobrým a zlým, správným a falešným. Stín obsahuje všechno to, co jsme rozpoznali jako zlé, proto i stín musí být zlý. Zdá se tedy, že je nejen oprávněné, ale dokonce eticky a morálně nezbytné stín pronásledovat a bojovat proti němu všude tam, kde se projeví. I v tomto případě jsme zdánlivou logiku u této úvahy tak fascinováni, že nám uniká, jak toto ušlechtile snažení ztroskotává na tom, že zlo prostě nejde vyhubit. Vyplatí se proto téma „dobrého a zlého" ještě jednou probrat z trochu jiného hlediska. Už naše úvahy o zákonu polarity vedly k závěru, že dobro a zlo jsou dvěma aspekty téže jednoty, a proto na sobě existenčně závislé. Dobro žije ze zla a zlo z dobra. Kdo úmyslně živí dobro, živí neúmyslně i zlo. Takové formulce mohou připadat leckomu hrozivé, ale jejich pravdivost lze těžko teoreticky i prakticky popřít. Postoj k dobru a ke zlu je v naší kultuře silně ovliv-něn křesťanstvím a jeho teologií. A platí to i pro kruhy, kte¬ré si myslí, že religiozitě nepodléhají. Nechceme z biblických výjevů odvozovat nějakou teorii, jde jen o to, že jsou vhod¬né k dokonalému pochopení vážných mytologických pro¬blémů. Biblické obrazy prostě vytvářejí naše kulturní záze¬mí, a proto nás mohou dovést k vysvětlení nedorozumění vznikajícího z toho, že zatímco ostatní náboženství se v po¬jetí dobra a zla shodují, křesťanská teologie se odštěpila a podává jiný výklad. Pro náš problém je rozhodující podání prvotního hří¬chu ve Starém zákoně. Vzpomínáme si, že v druhé kapitole knihy Genesis se vypráví o tom, jak byl do Edenu uveden první člověk - Adam a jak tu kromě všech možných proje¬vů říše přírody rostly dva zvláštní stromy: strom života a strom poznání dobrého a zlého. Pro další pochopení si musíme uvědomit, že Adam není muž, ale dvojpohlavní bytost - androgyn. Je to celistvý člověk, který nepodléhá polaritě, protože se ještě nerozdělil v protikladný pár, ještě je zajedno se vším. Tento stav kosmického vědomí je na¬ zván rájem. Člověk Adam tedy dosud žije v jednotě vědo¬mí, ale téma polarity je už nastolena dvěma stromy. Téma štěpení probleskuje Knihou zrodu od samého počátku, neboť nové vzniká vždy oddělováním a rozdvoj¬ováním. A tak už prvá zpráva o stvoření hovoří o polarizaci: světlo-tma, voda-země, Slunce-Měsíc. I o člověku se doví¬dáme, že byl stvořen jako „muž a žena". V průběhu vyprá¬vění se pak téma polarity stále zhušťuje. A pak dochází k tomu, že si Adam přeje, aby se jedna z částí jeho bytosti oddělila a stala formálně samostatnou. Takový krok už nut¬ně vyžaduje jistou ztrátu vědomí, což náš příběh opisuje odkazem, že Adam upadl do spánku. Bůh v něm odebírá celému a zdravému člověku Adamovi jedno žebro a dělá z něj cosi samostatného. Slovo, které Luther přeložil jako „žebro", zní v hebrej¬ském originále Iselah, tj. strana. Je příbuzné se slovem tsel = stín. Celý, zdravý člověk je tedy rozložen do dvou formálně¬ odlišitelných aspektů nazvaných muž a žena. Do jeho vědomí však toto rozštěpení ještě zcela nezasáhlo, oba si rozdíl ještě neuvědomují, neboť jsou dosud v jednotě ráje. Formální rozdělení je však předpokladem pro našeptávání hada slibujícího ženě, té přijímající složce člověka, že poži¬tí ovoce ze stromu poznání ji obdaří schopností rozlišovat dobré a zlé, tedy schopností poznání.

Had svůj slib dodrží. Lidé vnímají polaritu, rozlišují dobro a zlo, muže a ženu. Tímto krokem ztrácejí jednotu (kosmické vědomí) a získávají polaritu (poznávací schop¬nost). Musí ovšem opustit ráj, zahradu jednoty, a zřítit se do polárního světa materiálních forem. Toto je historie prvotního pádu. Takto padá člověk z jednoty do polarity. Mytologie všech národů a dob znají ústřední téma lidského bytí a odívají je do různých šatů. Pád člověka spočívá v jeho odpadnutí od jednoty. Pád a odpadnutí mají tentýž slovní základ. (V němčině Siinde a Sonderung, tj. hřích a oddělení.) V řečtině je pravý význam slova hřích ještě zřetelnější. Hamartéma znamená hřích a příbuzné slovo hamartanein nezasáhnout cíl, minout bod, hřešit. Hřích tedy znamená neschopnost zasáhnout bod, protože bod žádný rozměr nemá. Polaritní vědomí nedokáže bod -jednotu za¬sáhnout - a to je ten hřích. Žít v hříchu je jen jiným označe¬ním pro formulaci žít v polaritě. Tím se i křesťanský pojem „dědičného hříchu" stává srozumitelnějším. Člověk je obdařen polaritním vědomím, je tedy hř횬ný. Polarita nás nutí projít cestou protikladů, až se všechno naučíme a všechno dosáhneme, abychom se opět „stali do¬konalými, jako je dokonalý Otec na nebesích". Pouť polari¬tou ovšem přivolává vinu. „Dědičný hřích" jasně ukazuje, že hřích nemá nic společného s konkrétním lidským jedná¬ním. Tento poznatek má vrcholný význam, neboť církev v průběhu času smysl dědičného hříchu překroutila a namluvila nám, že hřích znamená konat zlo a dá se od¬ stranit dobrým a správným jednáním. Hřích ale není jed¬ním pólem polarity, je to polarita sama. Není také odstrani¬telný, každé lidské jednání je hříšné. Toto poselství nacházíme ještě nezfalšované v řecké tragédii. Jejím ústředním tématem je to, že člověk musí ne¬ustále volit mezi dvěma možnostmi, ale nezávisle na své volbě je vždycky vinen. Pro křesťanství se teologické nepo¬chopení hříchu stalo osudným. Stálá snaha věřících nedo¬pouštět se hříchu a vyhýbat se zlému vedla k potlačování oblastí kvalifikovaných jako zlé, a tím k vytvoření silného stínu. Tento stín je zodpovědný za to, že se z křesťanství sta¬ lo jedno z nejméně snášenlivých náboženství, že rozpouta¬lo hony na čarodějnice, inkvizici a vyvražďování lidí. Neprožitý pól se vždycky prosadí a přemůže ušlechtilé duše právě tehdy, kdy s tím nepočítají. Polarizace mezi dobrem a zlem jako protiklady vedla v křesťanství k vytvoření opozice Boha a ďábla jako repre¬zentantů dobrého a zlého, což není pro ostatní náboženství typické, z ďábla je činěn odpůrce Boha a Bůh je nepozoro¬vaně vtahován do polarity - a tím ztrácí svou spásnou i lé¬čivou sílu. Bůh je jednotou, která v sobě spojuje všechny protiklady bez rozlišení, tedy dobro i zlo. Naproti tomu ďᬠbel jako právoplatný pán polarity je vyzbrojen symboly dě¬lení a párovosti: rohy, kopyty, vidlemi, pentagramem s dvěma ostrými rohy nahoře apod. V této terminologii je polaritní svět ďábelský, tj. hříšný. Neexistuje žádná mož¬nost jej změnit, proto také všichni staří Mistři učí, že je tře¬ba jej opustit. Narážíme tu na hluboký rozdíl mezi náboženstvím a sociálním posláním. Pravé náboženství nikdy nechtělo udělat z tohoto světa ráj, ale učilo, jak z něho vyjít do jed¬noty. Pravá filozofie ví, že v polárním světě nemůže žádný pól existovat sám o sobě, že každý člověk musí všechny radosti vyvážit stejnou mírou utrpení. V tomto smyslu je věda „ďábelská", protože se zasazuje o vytváření polarit a rozvoj mnohotvárnosti. Každé funkční využití lidských možností obsahuje nčco „ďábelského", protože jednání váže energii a zabraňuje splynutí v jednotu. Toto je obsahem Je¬žíšova pokušení na poušti: ďábel od něho požaduje jen to, aby využil svých možností k uskutečnění neškodných či dokonce užitečných změn. Budiž poznamenáno, že označením něčeho za ďábel¬ské nic neproklínáme, chceme jen upozornit, že pojmy jako hřích, vina, ďábel se jednoduše vztahují k polaritě a že všech¬no, co se na ní podílí, může být takto označeno. Ať děláme, co děláme, vždy máme vinu a hřích. Je důležité, abychom se s touto vinou naučili žít. Jinak bychom nebyli k sobě poc¬tiví. Vykoupení z hříchu je dosažením jednoty, ale té nedo¬sáhne ten, kdo se pokouší vyhnout skutečnosti. Proto je cesta ke spáse těžká. Je totiž obtížena vinou. V evangeliích je často uváděno pochopení hříchu: fa¬rizejové zastávají církevní stanovisko, že můžeme spasit svou duši dodržováním přikázání a vyhýbáním se zlému. Ježíš jim odporuje slovy: „Kdo z vás je bez viny, ať hodí kamenem." V kázání na hoře překonává a relativizuje Moj¬žíšův zákon překroucený doslovným chápáním odkazu, že pouhá myšlenka má stejnou váhu jako její uskutečnění. Neměli bychom přehlédnout, že v tomto kázání nebyla zpřís¬něna přikázání, nýbrž odhalena iluze, že v polaritě je mož¬né odstranit hřích. Čisté učení však bylo lidem nepříjemné už před dvěma tisícovkami let, proto se snažili sprovodit je ze světa. Pravda vždycky rozzlobí, ať už pochází z kterých¬ koli úst. Ničí všechny iluze, jimiž se je pokouší naše Já za¬ chránit. Pravda je tvrdá a ostrá a nehodí se pro sentimentál¬ ní snění a morální sebeobelhávání. Sandókai, jeden ze základních textů zenu, říká:
Světlo a tma stojí proti sobě.
Jedno však závisí na druhém
jako krok pravé nohy na kroku levé.

V Pravdivé knize o prameni příčin můžeme číst Varo¬vání před dobrými skutky. Jang-Cu říká: „Kdo činí dobro, nečiní tak pro slávu, přesto však slávy dojde. Sláva sama o sobě nepřináší zisk, přece však zisk přinese. Zisk nesou¬visí se spory, přesto se na něj spory přilepí. Proto se vzneše¬ný chrání konat dobro." Víme velmi dobře, jak je to vyzývavé, jestliže otázku konání dobra a vyhýbání se zlu chápeme v její absolutní platnosti. Víme také, že přitom stoupá potlačovaný strach. Strach, který se nejlépe odstraňuje tím, že tvrdošíjně lpíme na dosavadních normách. Přesto se vyplatí zdržet se ještě chvíli u tohoto tématu a podívat se na ně ze všech stran.

Nemáme v úmyslu odvozovat naše teze z určitého náboženství, ale již zmíněné nepochopení hříchu v křesťan¬ském kulturním okruhu zapustilo hluboké kořeny a ovlivnilo naše hodnotová stanoviska více, než jsme ochotni připustit. Jiná náboženství neměla a nemají s tímto tématem takové problémy. V hinduistické božské trojici Bráhma-Višnu-Šiva připadá role ničitele Šivovi a ten představuje antagonistickou sílu k Bráhmovi, Stvořiteli. Takové podání ulehčuje po¬chopení nutné hry sil. O Buddhovi se vypráví tato historka: Přišel k němu mladý muž s přáním stát se jeho žákem. Buddha se ho zeptal: „Už jsi někdy kradl?" Mladík odpověděl: „Nikdy." Buddha odvětil: „Tedy jdi a kraď, a až se to nau¬číš, můžeš za mnou opět přijít." V Šindžinmei, v jednom z nejstarších a nejdůležitěj¬ších textů zenového buddhismu, čteme ve 22. verši: „Zůstane-li v nás i ta nejmenší představa o správném a falešném, zahyne náš duch ve zmatku." Pochybnost, která rozkládá polarity do protikladů, je zlem, ale přesto nutnou oklikou k rozumovému úsudku. K poznání potřebujeme vždy dva póly, nesmíme však uvíznout v jejich prolikladnosti, ale musíme využít napětí mezi nimi jako impulz a energii na cestě k jednotě. Člověk je hříšný, je vinný, ale právě tato vina ho vyznamenává, je zástavou jeho svobody. Zdá se nám důležité, aby se člověk naučil svou vinu akceptovat a nedal se od ní utlačovat. Lidská vina má meta¬fyzickou podstatu a není způsobena naším jednáním. Jejím viditelným výrazem je však nutnost rozhodovat se a jednat. Přiznání viny osvobozuje od strachu z ní. Strach stísňuje a nejjistěji zabraňuje nutnému otevře¬ní a rozšíření vědomí. Hřích neodstraníme tím, že se bude¬me snažit konat dobro, takové počínání se musí zaplatit po¬tlačením protipólu. Takový pokus skončí nezdarem. Cesta k jednotě však vyžaduje víc než pouhý útěk a pohled stranou. Žádá od nás, abychom objevovali polari¬tu stále vědoměji, aniž se lekneme překonávání konfliktnosti lidského bytí, abychom byli schopni slučovat v sobě protiklady. Nevyhýbat se, nýbrž vykupovat se prožíváním - tak zní požadavek. K tomu je nutné stále znovu zpochybňo¬vat naše strnulé hodnotové systémy, a pak poznáme, v čem spočívá tajemství zla - v tom, že skutečně neexistuje. Říká¬me, že jednota stojí mimo polaritu, a nazýváme ji Bohem či Světlem. Na počátku bylo světlo jako všeobjímající jednota. Mimo ně nebylo nic. Tma vznikla teprve krokem do polarity, a to jen proto, aby bylo světlo vnímatelné. Temnota je čistě umělým produktem polarity, nutná k tomu, aby světlo bylo viditelné v rovině polárního vědomí. Slouží světlu jako ja¬kýsi světlonoš, o čemž svědčí např. název Lucifer. Kdyby zmizela polarita, zmizela by i temnota, neboť nemá žádnou vlastní existenci. Světlo existuje, tma ne. Proto často připo¬mínaný souboj sil světla se silami tmy není žádným skuteč¬ným soubojem - výsledek je předem znám. Tma nemůže světlo přemoci. Světlo ale tmu obratem transformuje ve svět¬lo, proto se tma světlu vyhýbá. Jinak by se ihned odhalila jako neexistence. Tuto zákonitost můžeme v našem fyzikálním světě dobře sledovat, a to ze dvou stran. Předpoklá¬dejme, že máme prostor naplněný světlem a kolem něj pa¬nuje tma. Můžeme klidně otevřít dveře a okna a vpustit do¬vnitř tmu. Co se stane? V prostoru se nesetmí, nýbrž pro¬světlí se tmavé okolí. Nyní postup obraťme: prostor je tem¬ný a světlo je kolem. Otevřeme-li nyní okna a dveře, pro¬světlí se prostor, světlo transformovalo tmu. Zlo je také umělým produktem našeho polaritního vě¬domí jako čas a prostor a slouží jako podklad, jako jakési hnojivo dobru, je mateřským lůnem světla. Zlo tedy není protikladem dobra, jen polarita je sama o sobě zlem, je hří¬chem, protože svět duality nemá žádný konečný bod, žád¬nou vlastní existenci. Stejná zákonitost platí i pro naše vě¬domí. Jako vědomé označujeme ty vlastnosti a aspekty, kte¬ré leží ve světle lidského vědomí a které proto můžeme vi¬dět. Stín je pak místem, které není světlem vědomí prosví¬ceno, a je tudíž nevědomé. Temné aspekty však vzbuzují obavy a strach jen potud, pokud leží v temnotě. Stačí pouhé nahlédnutí do obsahu stínu, vnesení světla, aby se z nevě¬domého stalo vědomé. Něco pozorovat, to je kouzelná formule pro cestu sebepoznání. Pozorování proměňuje kvalitu pozorovaného, protože přináší světlo, tj. vědomí, do tmy. Lidé pořád chtějí měnit nějaké věci a těžko chápou, že jediné, co se od nás žádá, je schopnost pozorování. Nejvyšším cílem člověka - říkejme mu třeba moudrost či osvícení - je všechno pozoro¬vat a poznávat takové, jaké to je. V tom je pravé sebepoznání. Pokud nás ještě něco ruší, a pokud to považujeme za potřebné změnit, sebepoznání jsme dosud nedosáhli. Musíme se naučit pozorovat věci a události tohoto svě¬ta, aniž by nás naše ego hned nabádalo k odmítnutí či sou¬hlasu. Musíme pozorovat svět s klidnou pokorou jako mno¬hostranné hry klamu. Ve vzpomínaném textu zenového buddhizmu je tím míněno to, že pokud máme nejmenší předsta¬vu o zlu a dobru, náš duch propadne zmatku. Každé hodno¬cení nás svazuje se světem forem a vězní nás. A pokud jsme v něm uvězněni, zůstáváme hříšní, neúplní, nezdraví. Trvá i naše touha po lepším světě a naše snaha ho měnit. A tak se znovu stáváme zajatci iluze zrcadlení, věříme v nedokonalost světa a nepozorujeme, že ne svět, ale jen náš pohled je ne¬dokonalý a brání nám vidět jednotu. Naučme se tedy rozpoznávat ve všem sebe a dosahovat rovnováhy. Je tím míněna snaha vyhledávat střed polarit a odtud pozorovat pulzující póly. Duševní rovnováha je je¬diným postojem, který umožňuje pozorovat jevové formy bez hodnocení, bez vášnivého přitakávání či popírání, bez identifikace. Tuto rovnováhu bychom neměli samozřejmě zaměňovat s lhostejností, s tou indiferentní směsí neúčasti a nezájmu, jakou měl na mysli Ježíš, když mluvil o „vlaž¬ných". Takoví lidé se vyhýbají konfliktům a jsou přesvěd¬čeni, že uniknou do světa blaženosti, jaký si musí opravdu hledající člověk tvrdě zasloužit tím, že rozpozná konfliktnost svého bytí a nebude se bát vědomě projít polaritou, aby ji překonal. Ví, že musí kdykoli sjednotit protiklady, které vytvořilo jeho Já. Neštítí se nutných rozhodnutí, i když ví, že tím na sebe přivolá vinu, ale snaží se, aby v nich neuvízl. Protiklady se nevyrovnávají samy od sebe, musíme je takříkajíc vlastnoručně prožít, abychom si je přivlastnili. Teprve tehdy, až přijmeme oba póly, bude možné hledat střed a odtud započít s dílem sjednocování. Únik ze světa a askeze jsou ty nejméně vhodné reakce, protože nevedou k cíli.


Po¬třebujeme spíše odvahu, abychom se vědomě, bez bázně a hany, postavili k výzvám života. Rozhodujícím slovem v této větě je slovo vědomě, protože jedině vědomí nám umožní pozorovat se při každém jednání a zabrání tomu, abychom se v něm ztratili. Není dokonce ani tak důležité, co děláme, jako to, jak to děláme. Přisuzováním dobrého a zlého postihujeme jen to, co děláme. Je však třeba se ptát i „jak něco děláme." Jednáme vědomě? Podílí se na tom naše ego? Nezapojili jsme naše Já? Odpovědi na tyto otáz¬ky rozhodují o tom, zda nás naše jednání svazuje, či osvo¬bozuje. Přikázání, zákony a morálka nás k dokonalosti nedo¬vedou. Poslouchat je dobré, ale nestačí to. Víme přece, že i „čert poslouchá". Vnější příkazy a zákazy mají své opráv¬nění, pokud člověk nedospěl a nepřiznal si vlastní odpověd¬nost. Zákaz hrát si se sirkami má svou platnost pro děti a ztrácí význam, když si hrají dospělí. Jestliže v sobě člo¬věk našel vlastní zákon, vyvazuje se ze všech ostatních. Nejvnitrnější zákon pak představuje povinnost najít svůj střed, najít a realizovat své skutečné Já, být zajedno se vším, co je. Nástroj sjednocení protikladů se jmenuje láska. Prin¬cipem lásky je sebeotevření a vpouštění toho, co zatím bylo vně. Láska usiluje o jedinost, touží splynout, ne se oddělovat. Láska je klíčem ke smiřování protikladů, neboť promě¬ňuje Ty v Já a Já v Ty. Je přitkáním bez omezujících podmí¬ nek. Láska chce splynout s celým vesmírem, a dokud se nám to nepodaří, nedosáhli jsme pravé lásky. Dokud si láska vybírá, není to opravdová láska. Láska sjednocuje, výběr rozděluje. Pravá láska nezná žárlivost, protože nechce vlast¬nit, chce se rozplynout. Symbolem takového všeobjímajícího citu je láska, ja¬kou chová Bůh k lidem. Do tohoto obrazu se těžko hodí představa, že Bůh svou lásku rozděluje podle nějakého klí¬če. Ani my sami nebudeme žárlit proto, že Bůh má rád také ještě někoho jiného. Bůh - jednota - nerozlišuje dobré a zlé, a proto je láskou. Slunce posílá teplo všem lidem a neroz¬děluje své paprsky podle zásluh. Jenom člověk se cítí povo¬lán vrhat kameny - a neměl by se proto divit, pokud vždy zasáhne jen sám sebe. Láska nezná žádné hranice, žádné překážky, láska proměňuje. Miluje zlo - a to bude vykoupeno.

Zobrazení: 1067

Komentář přidal(a) Neo Leo dne 22.Červenec.2014 v 9:28
Ďakujem za komentár. Tiež to tak vnímam. Názov článku som opravil.
Komentář přidal(a) Felicita dne 16.Srpen.2014 v 20:40

diky diky diky

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 18.Srpen.2014 v 10:23

* Proč je třeba upozorňovat na zlo a jakým způsobem na něj upozorňovat abychom ho nijak nepodporovali a energeticky nepřiživovali Uvedeno ZDE.
* Nedejme se semkněme se a nenechme si nic nežádoucího líbit - petice a vzájemná podpora a spolupráce fungují! Uvedeno ZDE.
* Nepotřebujeme novou vládu, potřebujeme nový systém! (několik vynikajících, oči otevírajících informací) Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 30 minutami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zveřejnění důkazů je součástí pokusu probudit ovce do reality existence gangsterské globální nad-vlády, která se ovšem díky odhalování utajovaných skutečností už konečně hroutí v základech uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Odkiaĺ vedela lekárka, pred niekoľkými rokmi čo sa bude diať? (dnes se to ovgšem jmenuje Covid 19, nikoliv prasečí chřipka) Video je pod názvem: Irena Rosnerova ZDE: (pusťte si zvuk)Související…"
před 21 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Odkiaĺ vedela lekárka, pred niekoľkými rokmi čo sa bude diať? (dnes se to ovgšem jmenuje Covid 19, nikoliv prasečí chřipka) Video je pod názvem: Irena Rosnerova ZDE: (pusťte si zvuk)Související…"
před 21 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Odkiaĺ vedela lekárka, pred niekoľkými rokmi čo sa bude diať? (dnes se to ovgšem jmenuje Covid 19, nikoliv prasečí chřipka) Video je pod názvem: Irena Rosnerova ZDE: (pusťte si zvuk)Související…"
před 21 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pandemie začala se spuštěním sítí 5G, kdekoli byla použita, jelikož "tajemné" srážení krve zabíjí pacienty s koronavirem, protože elektromagnetické záření způsobuje srážení krve a nedostatek kyslíku! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Odkiaĺ vedela lekárka, pred niekoľkými rokmi čo sa bude diať? (dnes se to ovgšem jmenuje Covid 19, nikoliv prasečí chřipka) Video je pod názvem: Irena Rosnerova ZDE: (pusťte si zvuk)Související…"
před 21 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Odkiaĺ vedela lekárka, pred niekoľkými rokmi čo sa bude diať? (dnes se to ovgšem jmenuje Covid 19, nikoliv prasečí chřipka) Video je pod názvem: Irena Rosnerova ZDE: (pusťte si zvuk)Související…"
před 22 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 12.8.2020

Zem tvorí.Srdce Matky (jinová energia).Zem (jej kozmický kvadrant).Veľmi jednoducho povedané :UČLOVIEČOVANIE SA......vysokou…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"… Kdo kontroluje peníze, ovládá svět. Seznamte se s panem Rothschildem. Skutečným šéfem našich vlád: (Ahoj vy tam, jmenuji se Jacob Rothschild. Jmění mé rodiny je 500…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Pryč z EU - pádné důvody (dokument, 2019, česky, 53 minut) + související články a videa uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je vám známo, že do EU cpeme zhruba 4x více peněz, než od ní dostáváme zpět, aneb další pádné důvody proč je třeba prosadit vystoupení z EU (V množství je obrovská moc!) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu EU nás okrádá, vzpružila si svou vlastní ekonomiku na úkor východního bloku, který si porobila, zotročila a ožebračila nás. Nejen z tohoto důvodu je třeba z EU vystoupit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Proč je třeba usilovat o to, abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tajemství peněz - největší podvod v historii lidstva (proč je to gigantický podvod, jak jej bojkotovat a proč dříve či později tak jako tak zkolabuje) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* 1) Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. Celý článek s názvem: 4 kruté pravdy, které…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse 1. Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. (4 kruté pravdy, které vás probudí z iluze) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven Uvedeno ZDE.* Pravé důvody…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Již před 60ti lety se produktivita zvyšovala tak rychle, že by nám dnes měl postačit jen jeden příjem, s pracovní dobou jen 10 hodin týdně! Víte proč tomu tak není, necháme si to nadále líbit, nebo? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven Uvedeno ZDE.* Pravé důvody…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Pravé důvody proč je vše stále dražší a dražší, proč je vše stále více byrokratické, složitější a hektické, a proč vznikají války - texty videa a obrázky které Vám otevřou oči uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven Uvedeno ZDE.* Již před 60ti lety…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Pravé důvody proč je vše stále dražší a dražší, proč je vše stále více byrokratické, složitější a…"
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* ŽIVĚ: Josef Zika - Nové alternativní způsoby léčení podložené vědeckými důkazy Video ZDE. (Návod na opravy svého hmotného těla.)"
pondělí

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby