* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Tohle jsem si překládala víceméně jen pro sebe, ale když už jsem to udělala, tak to sem dám pro ty, co mají zájem ;-) ... jako amatérskému angličtinářovi mi něco dalo docela dost zabrat a nemám sílu to po sobě už ani přečíst, tak to berte v potaz a případně věnujte pozornost i anglickému textu .... pokud jsem něco přeložila naprosto blbě (což je pravděpodobné), tak klíďo dolu do komentářů napište správné znění, budu ráda ....  

.........................................................................About Inelia

benz

My full name is Inelia del Pilar Ahumada Avila, and I'm also known as Inelia Benz.
Mé celé jméno je Inelia del Pilar Ahumada Avila a jsem také známa jako Inelia Benz.
I am here, as millions of others are, to raise the level of vibration of the planet. This has involved in assisting lightworkers and lightwarriors in their path as well as exploring and investigating what the "dark side" is doing on the planet. I have also been developing and investigating tools and practices which are quick and effective in the raising of awareness and vibration of individuals and the planet.  Including formal religious practices, exploration of Magik, Mysticism, and even joined a cult for a while.  I came here knowing what I had to do, but I id not know how to do it.  I didn't even know the vocabulary to express what we had to do here,  I just knew that the world, and its people, had to "buzz" better, happier. The journey was not without its mistakes, defeats, dangers and injuries, but has been worth it.
Jsem zde, stejně jako miliony dalších, abych pomohla zvýšit vibrační úroveň planety. To zahrunuje asistenci (pomoc) pomocníkům a bojovníkům světla na jejich cestě, stejně jako objevování a zkoumání toho, co na planetě dělá "temná strana". Také jsem vyvíjela a zkoumala nástroje a praktická cvičení, které jsou rychlé a efektivní pro zvyšování vědomí a vibrací jednotlivců a planety. Včetně všedních náboženských praktik, průzkumu magie, tajemna a chvilkově i kultu. Přišla jsem sem s vědomím, co mám dělat, ale nevěděla jsem, jak to mám dělat. Dokonce jsem ani neměla slovní zásobu k tomu, abych vyjádřila, co zde máme udělat, prostě jsem jen věděla, že svět a lidstvo musí "bzučet" (vibrovat) lépe, šťastněji. Ta cesta se neobešla bez chyb, porážek, nebezpečí a zranění, ale stála za to.
On January 2010, I received a request from "Source" to go public, which I have done. The first thing I did was to establish an information source at www.ascension101.com.  This assignment has been growing steadily and at the same time, my "behind the scenes" work with other lightworkers and public figures continues.

V lednu roku 2010 jsem byla požádána "Zdrojem", abych zveřejnila to, co jsem vykonala. První věc, kterou jsem udělala, bylo vytvoření informačního zdroje na www.ascension101.com. Tento úkol se neustále zvyšoval a současně pokračovala má "zákulisní" práce s jinými pracovníky světla a veřejné působení.

During my years of working behind the scenes, I have had jobs in Sales and Marketing, Internet Marketing, Writer (both social science reports for the European Community, Marketing and Sales articles, as well as metaphysical books), and also worked as a waitress during college.  But my most amazing job has been that of being a mom to 4 very inspiring beings.

Během let mé práce v pozadí, jsem pracovala v Obchodním Marketingu, Internetovém Marketingu, jako spisovatelka (společenské vědy, obchod a marketing, stejně jako knihy o metafyzice) a během studia na vysoké škole jsem pracovala také jako servírka. Ale nejúžasnější prací pro mě bylo být mámou čtyřem velmi inspirujícím bytostem.

Questions and Answers - Otázky a odpovědi

After all these years of working quietly and invisibly, why have you now decided to go public with all this information?

Proč jsi se po všech těch letech práce v tichosti a ústranní rozhodla nyní vyjít se všemi těmito informacemi na veřejnost?

I’ve always followed by intuition, my 'Guides', Source, and my 'Higher Self' - a “group” I call our 'Entourage'. On January 2010, I received a request by my Entourage to go public - become a public figure.  The information is nothing new, it's been around for as long as humanity has. What is new is that now I present myself and my life, rather than just information.

Vždycky jsem naslouchala své intuici, svým Průvodcům, Zdroji a mému Vyššímu já - skupině, kterou nazývám "doprovod". V lednu roku 2010 jsem svým doprovodem byla požádána, abych vyšla na veřejnost - stala se osobou veřejně činnou. Ta informace není nic nového, než kterou by lidstvo nemělo již po dlouhý čas. To, co je nového, je, že nyní představuji sebe a svůj život, než jen informaci.

At the time, and even now, I do not know why this was requested, and in Janurary 2010 I did not know how to go about it.

Tehdy jsem nevěděla, a dokonce to nevím ani teď, proč to bylo požadováno, v lednu roku 2010 jsem ani nevěděla, jako to mám udělat.

I decided to accept the new assignment, rolled up my sleeves and began to research how to go about it.  A few days later I set up www.ascension101.com.

Rozhodla jsem se akceptovat nový úkol, vyhrnula jsem si rukávy a začala zkoumat, jak to udělat. Pár dní na to jsem založila www.ascension101.com.

Throughout my life, I’ve always followed this guidance process without question. This was no exception. I knew what I had to do. It always works out.  Although I did think about it for a while.

Celý svůj život jsem vždy bez otázek následovala tento proces vedení. Tohle nebyla výjimka. Věděla jsem, co mám udělat. Vždycky to vyšlo. I když jsem o tom ani na chvíli nepřemýšlela.

Are you happy to be a "Public Figure"?

Jsi ráda "Veřejným činitelem"?

I have a resistance to it. As a private person, I found it much easier to put information out with my name in tiny letters.  But, at the same time, I have no attachment to either being public or being private.  My span of exisistance is short, that what makes me "happy" is quite irrelevant at the end of the day.  I'll do whatever is necessary to get the job done.

Mám k tomu odpor. Jako soukromá osoba shledávám mnohem jednodušší poskytovat informace s mým jménem napsaným malými písmeny. Současně se ale nevztahuji/nepřikláním k tomu být buď veřejnou nebo soukromou osobou. Můj vyměřený čas této existence je krátký, a to, co mě dělá "šťastnou", je nakonec trochu nepodstatné. Udělám všechno potřebné proto, abych práci dokončila.

Individuals are responding and hearing the message now much better than before I went public.  For years I have been putting out the same information out, but staying very quiet as a person, so the new role is obviously more effective.

Jednotlivci teď reagují a slyší poselství mnohem lépe, než před mým výstupem na veřejnost. Léta jsem poskytovala ty stejné informace, ale zůstávaly stejně tiché, jako ta osoba (jejich interpret), takže tato nová role je samozřejmě efektivnější. 

But I do prefer the role of invisible observer.

Ale mám radši roli neviditelného pozorovatele.

You mentioned that choosing your ‘assignments’ (or, ‘missions’ or ‘targets’) is not your own decision. Can you say more about the source that provides you with this guidance? How does this reach you?

Zmínila ses o tom, že volba tvého "úkolu" (nebo "poslání", "cíle") nebyla tvou vlastní volbou. Mohla bys toho říct víc o zdroji, který ti poskytuje vedení? Jak to funguje?

The information reaches me by various means. Sometimes it’s very clear, with names and situations clearly deliniated.

Informace se ke mně dostávají různými způsoby. Někdy jsou velmi jasné, s jasně vymezenými jmény a událostmi.

On other occasions, the guidance is more subtle and consists of observed correlations and synchronicities that reach me as messages in symbolic form. I’ve learned to decode this ‘language’ for my own use and that, too, always works out.

Jindy je vedení mnohem jemnější a sestávající z dějů a událostí, které jsou mi předávány v symbolické formě. Naučila jsem se pro svou vlastní potřebu této "řeči" rozumět a ono to také vždycky vyjde.

Do your assignments have any common denominator? When did you first realize that you were being given assignments? Do you ever turn down any assignments, or decide not to proceed?

Mají tvé úkoly nějakého společného jmenovatele? Kdy jsi si poprvé uvědomila, že ti byly dány úkoly? Už jsi někdy odmítla nějaké úkoly nebo se rozhodla, že nebudeš pokračovat?

The common denominator (although sometimes the exact process is only clear after the event) is that my taking on the assignments has a contributory effect on raising the vibration of the planet and the human race. Sometimes the effect is large, and sometimes smaller, but it’s always there.

Společným jmenovatelem je (ačkoli někdy je přesný postup jasný až po události), že převzetí úkolů má vliv na zvyšování vibrací planety a lidské rasy. Někdy je efekt velký, někdy menší, ale vždycky tam je.

I realized that this was happening when I was quite a young child.

Uvědomila jsem si to ještě když jsem byla malé dítě.

I do have the choice to turn down an assignment. But if I do say NO, then things usually go badly wrong in some way. And it is not a pleasant thing to watch things go terribly wrong when my presence might have made a difference.

Mám možnost odmítnout úkol. Ale když řeknu NE, tak se pak většinou věci nějakým způsobem pokazí. A není zrovna příjemné se dívat, jak se věci kazí, když moje přítomnost to mohla změnit.

Of course, there are also situations where a person, or myself, want a specific outcome to a situation.  But they have not been assigned to me by Source. In this case, there is absolutely nothing that can be done.

Jsou také samozřejmě situace, kdy si osoba, mé já, přeje určitý výsledek dané situace. Ale toto mi nebylo Zdrojem uloženo. V tomto směru není absolutně nic, co lze udělat.

The reason is that, in fact, I DO NOTHING myself. I simply provide the focus or presence for Source to come through and do its job. 

Důvod je ten, že ve skutečnosti "já sama" nic nedělám. Jednoduše poskytuji Zdroji zaměření a přítomnost, aby skrze mne procházel a dělal svou práci.

Why does the source of your information or guidance want to ‘raise this planet's vibration’? Can you say more about what this means?

Proč zdroj tvých informací nebo vedení chce "zvýšit vibrace této planety"? Můžeš říct víc o tom, co to znamená?

This is a good question. I have no personal attachment to the planet (although I think she is absolutely beautiful both physically and as a sentient being). Nor do I have a particular attachment to the human collective.  But, I have known from the beginning that the vibrational level had to be raised.  I had no vocabulary or learning to translate this knowing as a child and young adult. I have simply known that it is what needs to be done.

To je dobrá otázka. Nemám žádný osobní vztah k této planetě (ačkoli si myslím, že je naprosto krásná jak fyzicky, tak jako živá bytost). Nemám ani zvláštní vazbu k lidskému kolektivu. Ale od začátku vím, že vibrační úroveň by měla být zvýšena. Jako dítě a dorostenec jsem neměla slovní zásobu nebo jak se naučit přetlumočit toto vědění. Prostě jsem věděla, že to je to, co je třeba udělat.

The reasons "why" were not relevant to me.  But due to others' inquiring minds, I have had to look at that question myself.

Důvod "proč" pro mě nebyl důležitý. Ale kvůli ostatním jsem po této otázce pátrala.

What I found out, was that the planet and human collective are ready to “graduate” into a higher awareness field. But there are many factors and agendas which have been intending to trick, trap and enslave humanity and the planet. My job (and that of very many others) is to counter those.

Dozvěděla jsem se to, že planeta a lidský kolektiv je připraven přejít na vyšší úroveň vědomí. Ale existuje mnoho faktorů a programů, jejichž smyslem je klamat, lapat do pastí a zotročovat lidstvo a planetu. Mojí prací (a mnoha a mnoha dalších) je jim čelit. 

When you say ‘shift’, what do you mean exactly? Timeline shift, vibrational shift… can you elaborate?

Pokud říkáš "posun", co tím přesně myslíš? Posun časové linie (osy), vibrační posun ... můžeš to vysvětlit?

Timeline shift and vibrational shift are closely related.

Posun časové linie a vibrační posun spolu úzce souvisejí.

The word refers to a change in direction, a period of time/space that has a huge potential for growth. If it is sabotaged, huge destruction can ensue. If it is supported, there are no limits to how much expansion of awareness and experience can be achieved.

To slovo vypovídá o změně směru, časovéprostorové osy/epochy, která má obrovský potenciál pro vzrůst. Kdyby to bylo sabotováno, může nastat obrovská destrukce. Pokud by to bylo podpořeno, nejsou žádné hranice v tom, jak velkého rozšíření vědomí a zkušeností/prožitků může být dosaženo.  

Certain individuals have said to me things like, “without suffering there is no growth,” or, “without evil we would not know love”.  My answer is, suffering and evil only limit the full range of experience a being can have. It is like keeping an elephant in a tiny little cage (yes, he is suffering and in darkness), but what is existence like in comparison to his wild counterparts in the planes of Africa?

Někteří jednotlivci mi říkají věci jako "bez utrpení by nebyl žádný růst" nebo "bez zla bychom neznali lásku". Moje odpověď je taková, že utrpení a zlo pouze omezují plný rozsah zkušenosti/prožitků, které bytost může mít. Je to jako dát slona do malé klece (ano, on trpí a je v temnotě), jaká je potom jeho existence v porovnání s jeho divoce žijícími protějšky na pláních Afriky? 

But, there are organizations and beings on this planet who want humans to really, really believe they are having a good learning experience here.  One where they have to pay to live on their own planet, or die.

Na planetě jsou organizace a bytosti, které chtějí, aby lidé opravdu, ale opravdu věřili, že zde procházejí skvělou lekcí. Takovou, kde musí platit za život na vlastní planetě nebo zemřít.

Pain - yes, pain is part and parcel of a physical experience, but not suffering (the holding on of pain past the incident which caused it).

Bolest - ano, bolest je nedílnou součástí fyzického prožitku, ale ne utrpení (udržování bolesti kolem události, která to způsobila).

However, my job is not to convince people or tell them they are wrong to believe that by suffering they will reach heaven.  I would love for them to see the other side of the coin, and it pains me to see them closing their own jail doors, but they are not my main concern. My main concern is that of putting out tools and information, and energy, which those individuals who are ready, and resonate with them, will use.

Nicméně mojí prací není přesvědčovat lidi nebo jim říkat, že se mýlí, když věří, že zkrze utrpení dosáhnou ráje. Ráda bych jim ukázala druhou stranu mince a bolí mě dívat se, jak zavírají dveře vlastního vězení, ale nejsou mým hlavním zájmem. Můj hlavní zájem je zavedení nástrojů, informací a energie, které využijí ti jednotlivci, kteří jsou připraveni a jsou na ně naladěni. 

How can I assist you in this mission? I have the strong feeling I watched your videos and read your articles for a reason. It felt like you were talking directly to me... I’d love to help.

Jak ti mohu pomoci v této misi? Mám silný pocit, že jsem viděl tvá videa a četl tvé články z nějakého důvodu. Měl jsem pocit, jako kdybys mluvila přímo ke mně .... rád bych pomohl.

Start to do what you came here to do. There are almost as many variants on missions are there are people. You’ll know when you touch the right purpose when you start feeling highly energized by it each time you allow yourself to think about it.  You will feel a sense of joy and excitement when you think of it.  Also, take a look at the collective work I'm involved with.  See how you can join in and help out.  Register for the ascension101.com newsletter.

Začni tím, že budeš dělat to, proč jsi sem přišel. Je skoro tolik druhů misí, kolik je lidí. Poznáš, když se dotkneš toho správného záměru, když se začneš cítit plný energie v každém okamžiku, kdykoli na něj pomyslíš. Budeš mít pocity radosti a vzrušení, kdykoli na to pomyslíš. Také se zaměř na kolektivní práci, na které se podílím. Podívej se, jak se můžeš zapojit a pomoci. Zaregistruj se pro obdržení zpravodaje ascension101.com

Also, process your fears, and other negative energy structures in your body and subtle bodies, such as negative memories, thoughts, guilt, anger - go in there and process them.  Suppressing them will make them stronger. And analyzing rarely brings resolution.

Také zpracuj své strachy a jiné negativní energetické systémy ve svém těle a jemnohmotných tělech, jako jsou negativní vzpomínky, myšlenky, pocit viny, hněvu - jdi do toho a zpracuj je. Potlačování je dělá silnějšími a analyzování zřídka přináší rozřešení.

You said that anyone can develop psychic abilities, and use them responsibly. I understand that! But how can I learn to do this?

Říkala jsi, že každý může rozvíjet duchovní schopnosti a zodpovědně je používat. Tomu rozumím! Ale jak se to mohu naučit?

It’s not the abilities that are important. It’s our connection with spirit, with who we are. There are MANY practices which support that.

Nejsou to schopnosti, co je důležité. Důležité je naše spojení s duchem, s tím, kdo jsme. Existuje mnoho postupů, které to umožňují dosáhnout.

Start meditating, processing negativity, and looking outward to how you can improve the planet at a very direct level, either energetically or physically. As soon as you raise your level of vibration, you will become more "able".

Začni meditovat, zpracovávat negativitu a porozhlídni se po tom, jak pozdvihnout planetu na velmi přímé úrovni, ať už energetické nebo fyzické. Jakmile zvýšíš svou energetickou úroveň, staneš se víc "schopným".

What are the most effective vehicles that you know of for personal growth and spiritual development?

Jaké jsou neúčinnější nástroje, které znáš v rámci svého osobního růstu a duchovního rozvoje?

Each person has to do their own research and do a practice that resonates with him or her.  On www.ascension101.com you will find a ton of tools and articles that are very simple and effective.  Whenever I find or download a new tool, I will post it there. Use those if they resonate with you.  I always suggest that if you are in introvert, to do a formal type of meditation practice, and if you are an extrovert, to do something such as yoga, exercise, dancing, singing, or have deep conversations with people of like mind. But mostly, take responsability for your own "salvation" and "healing". Stop looking at outside sources for answers.  Research, yes, but then do the work yourself.

Každý má své vlastní postupy a dělá to, co s ním resonuje. Na stránkách www.ascension101.com najdeš mnoho nástrojů, které jsou velmi jednoduché a účinné. Kdykoli si stáhnu nový nástroj, popíšu ho tam. Použij ty, které s tebou resonují. Vždycky předestírám, že pokud jste introvertem, pak dělejte klasický druh meditace, pokud jste extrovertem, pak dělejte něco jako je jóga, cvičení, tanec, zpěv nebo veďte hluboké diskuse s lidmi podobného smýšlení. Ale nejvíce - přijměte zodpovědnost za vlastní "spasení" a "léčení". Přestaňte hledat vnější zdroje odpovědí. Dělejte průzkum, ano, ale pak dělejte vlastní práci.

There are so many problems, events, people and situations that demand our focus, our attention. Could you please help us decide where our focus should be? What advice would you give an intelligent young person who wants to know everything and has no clue why he is alive on Planet Earth?

Existuje mnoho problémů, událostí, lidí a situací, které vyžadují naši pozornost. Mohla bys nám prosím pomoci se rozhodnout, kam upírat svou pozornost? Jakou radu bys dala inteligentnímu mladému člověku, který chce vědět všechno a nemá ponětí, proč žije na planetě Zemi?

Follow your own counsel. Each person’s focus may be different. We each have different purposes. You can get a clue about your own personal purpose from what makes you energized and excited.  When something resonates within you, you will now.  Your body will also tell you what to pay attention to by giving you goosebumps, or cold/hot shivers, twitches, tummy rumblings (like really loud ones!) and your heart will beat so much faster.

Následuj své vlastní rádce. Zaměření každého člověka může být jiné. Každý z nás má jiné zaměření/účel. Svůj vlastní účel můžeš poznat podle toho, co tě nabíjí a vzrušuje. Pokud s tebou něco resonuje, pak to je ono. Tvé tělo ti také řekne, na co si dávat pozor, a to třeba husí kůží, studeným/horkým chvěním, záškuby, kručením v bříše (těmi opravdu hlasitými) a splašeným tlukotem srdce.

I’m feeling rather emotional and upset after watching your videos and listening to your interviews. But I loved what you are saying. It seems to have started me feeling things and thinking about stuff that I just can’t stop. Is this a problem? What should I do?

Cítil jsem se spíše rozladěně a rozrušeně poté, co jsem shlédl tvá videa a slyšel tvé rozhovory. Ale mám rád to, co říkáš. Je to jako kdybych začal vnímat věci a přemýšlel o věcech, které nemohu zastavit. Je to problém? Co mohu dělat?

If you are upset, look in your body right now and see if you can find that upset feeling.  Once you do, simply look at it for a few minutes.  Just look at it. After a while, when you sense it, or see it, clearly, ask it for information. It might, or might not express something in the form of memories, thoughts, images, feelings or words.  After that, ask it if it is yours, your body’s or from something/someone else.  Then ask yourself if you are ready to release it.

Pokud jsi rozrušený, prozkoumej své tělo a zjisti, jestli ten pocit můžeš najít. Jakmile se tak stane, jednoduše to pár minut pozoruj. Jen pozoruj. Po chvíli, až to ucítíš nebo uvidíš čistě/jasně, požádej o informace. Může nebo nemusí to mít nějakou podobu vzpomínek, myšlenek, obrazů, pocitů nebo slov. Poté se zeptej, jestli jsou tvé, tvého těla nebo pocházejí od někoho jiného/od někud jinud. Potom se zeptej sám sebe, jestli jsi připraven je uvolnit.

It might take a few sessions to get release it back to Source, and free it completely, or it might go as soon as you look at it.

Může to trvat několik "sezení", než bude možné to uvolnit zpět do Zdroje a celkově osvobodit, nebo to může být tak rychle, jakmile se na to podíváš.

With regard to thoughts, thank the thoughts as they come and release them. It also helps to write them down, or record them.  Just to get them out of the system. They might contain important clues that are relevant to your own life, whether they are blockages or insights.

Pokud se jedná o myšlenky, poděkuj jim jakmile přijdou a uvolni je. Také pomáhá je napsat nebo nahrát. Prostě je vypustit ven. Můžou obsahovat důležité informace, týkající se tvého vlastního života, ať už jsou to bloky nebo postřehy/vhledy.

Can you say more about the possible future timelines for Planet Earth? You never mentioned any wars, disasters or catastrophes that many people are worried about. Can we relax, knowing that those things won’t happen?

Můžeš toho říct víc o možných budoucích časových liniích planety Země? Nikdy jsi nezmiňovala žádné války, pohromy nebo katastrofy, kterých se mnoho lidí obává. Můžeme být v klidu a vědomí toho, že se tohle nestane?

Yes, I recently had an exchange with a friend online about this. At a very 3D experience level, we choose what we experience and who we experience it with. Even in a typical city you will see areas, neighborhoods, where a person can walk freely and safely day and night, and others where they will be attacked or killed, even during the day, for being the wrong color or having what others want. These are separate timeline experiences. A person can go their entire life feeling and knowing and experiencing this planet as the safest, most beautiful and most enjoyable experience they have had. For another, same time, same planet, it will be a living hell.
Ano, nedávno jsem o tom debatovala s přítelem. Na přímé úrovni prožívání třetí dimenze si vybíráme, co zažíváme a s kým to zažíváme. I ve velmi typických městech můžete vidět oblasti a čtvrti, kde se člověk může pohybovat volně a bezpečně, ale také ty, kde může být napaden nebo zabit, a to i během dne, kvůli špatné barvě pleti nebo protože má něco, co chce někdo jiný. To jsou oddělené časové linie prožívání (časoprostorové prožitky). Člověk může své prožitky na této planetě za celý svůj život cítit, vnímat a prožívat jako nejbezpečnější, nejkrásnější a nejpříjemnější, jaké měl. Pro jiné, v té samé době, na té samé planetě, to může být prožívání pekla.
Now, with regard the separation of experience during and after this shift. This will not happen all of the sudden for the entire planet at once. Mostly, it will be a very gradual moving into more awareness, and those who choose not to advance into that awareness will be dying off naturally when their time comes and simply not be born on this planet again. Many lightworkers have taken their exit. They are dropping all over the planet, because they can now rest. At the same time, millions of babies are being born who are highly aware and awake.
Nyní s ohledem na rozdělení zkušeností během a po tomto posunu. Nestane se to náhle na celé planetě najednou. Víceméně to bude pozvolný posun k vyššímu vědomí a ti, kteří se rozhodnou nepostoupit do tohoto vědomí, přirozeně zemřou, až přijde jejich čas a jednoduše se na této planetě znovu nenarodí. Mnoho pracovníků světla po celé planetě si vybralo odchod, protože nyní můžou odpočívat. Zároveň se rodí miliony dětí, které jsou velice vědomé a probuzené.
For others, and this is has been happening all over the world for hundreds of years, they are meeting with end-of-the-world scenarios as they die. Japan has a death toll of over 20,000 so far from the March 2011 tsunami, and it is expected to rise. They will also have many people dying of radiation sickness in the next few decades. They had suffered radiation on a large scale before, at the end of WWII. For those people who died, the end of the world came and went. But even in the worst hit areas, there are people who survived "miraculously"! It was not their time. They did not agree with the end-of-the-world scenario.
Pokud jde o ty ostatní, a toto se děje po celém světě po stovky let, ti se setkají se scénáři o konci světa a zemřou. Japonsko čítá od března roku 2011 přes 20.000 obětí tsunami a očekává se, že počet poroste. Mnoho jejich lidí bude také umírat na nemoci z ozáření během několika příštích desetiletí. Utrpěli velké dávky ozáření již v minulosti, a to na konci druhé světové války. Pro ty lidi, kteří zemřeli, konec světa nastal a proběhl. Ale i v nejhůře zasažených oblatech byli lidé, kteří byli "zázračně" zachráněni! Nenastal jejich čas. Nesouhlasili se scénářem o konci světa. 
So, for example: you and a relative who is not awake or aware. You will both have a "relative" in the timeline you are on, unless one of you exits via death. But, as we move into a more aware and empowering level ourselves, we automatically move them too. Especially if we address them directly at their Higher Level self, and request that their 3D awakens. When and if you both reach old age and have a peaceful death, one of you might very well decide to continue on Earth in Her higher vibrational level, and the other might decide to move on to an alternative lower level (3D) planet to continue to have that experience.

Například - ty a příbuzný, který není probuzen nebo vědomý. Oba budete mít "příbuzné" na časové linii, na které se nacházíte, pokud ji jeden z vás neopustí skrze smrt. Ale, jak se přesunujeme do vědomějších a silnějších úrovní sebe samých, automaticky je přesuneme také. Zvlášť pokud oslovíme přímo Vyšší úrovně jich samých a požádáme, aby se jejich 3D probudilo. Až a pokud oba dosáhnete stáří a mírumilovné smrti, jeden z vás se může rozhodnout pokračovat na Zemi na úrovni jejích vyšších vibrací a druhý se může rozhodnout jít na alternativní nízkovibrační (3D) planetu a pokračovat v takovém prožívání.  

You state in an interview that "it’s possible to change the past". That seems very significant! Why aren't you going back in time to fix the problems we have now before they happen? You say that you have to be careful NOT to do that. I don’t understand why. Can you explain?

Ve svém rozhovoru jsi uvedla to, že "je možné změnit minulost". To se zdá být velmi významným! Proč se nevrátíš zpět v čase a nenapravíš/nevyřešíš problémy, které nyní máme, předtím, než se staly? Řekla jsi, že musíš být opatrná, abys toto neudělala. Nechápu proč. Můžeš to vysvětlit?

Well, the same question applies to "fixing the present".  There are so many injustices and problems going on, on the planet right now, and, believe it or not, I did ask this very same question to "Source".  And the answer was that this level of the "game" or "shared reality" has many players, and what we are experiencing now is a direct result of that free will (or manipulated free will).  If I were to go into the past, or the present, or future, and "fix" things according to what "I think is right", or what someone else thinks is right, then that would be a huge violation of free will and agreement of experience on the planet right now.  I exist here on a limited human experience too, and would filter any "right" or "wrong" according to that experience. Not a good idea to go around meddling in other people's affairs without their consent.  Plus, even if I was asked to go and fix someone, by them, that disempowers him or her. They would be at "effect" of what is "being done to them", which they could not then replicate or improve on.

No, stejná otázka se týká "napravování současnosti/přítomnosti". Existuje tolik nespravedlností a problémů, které se nyní na této planetě dějí a věř nebo ne, ptala jsem se na tu samou otázku "Zdroje". A odpovědí bylo, že tato úroveň "hry" nebo "sdílené reality" má mnoho hráčů a to, co teď zažíváme, je přímým důsledkem svobodné vůle (nebo zmanipulované svobodné vůle). Pokud bych šla do minulosti, přítomnosti nebo minulosti a "napravila" věci podle toho, jak "si myslím, že je to správné" nebo podle toho, jak si někdo jiný myslí, že je správné, pak by to bylo obrovským narušením svobodné vůle a dohody o prožívání na této planetě právě teď. Také zde žiji s omezeným lidským prožíváním a podle těchto zkušeností/prožitků rozlišuji "správné" a "špatné". Není dobré se vměšovat do záležitostí jiných lidí bez jejich souhlasu. Navíc, i když jsem byla někým požádána, abych šla a napravila ho, oslabilo ho/jí to. Nenajdou poté smysl v tom, co se jim stalo, a který poté nemohou replikovat a využít.

I can, however, give people the tools and information that will allow them to go and fix their own lives, both present, past and future.  That takes into account their free will, and it also empowers them to create their own reality.

Nicméně mohu lidem poskytnout nástroje a informace, které jim umožní jít a napravit jejich vlastní životy, ať už přítomné, minulé nebo budoucí. Toto bere ohled na jejich svobodnou vůli a také podporuje k vytváření vlastní reality.

And, I can decide to agree or disagree to what I wan to experience on the planet. Add my vote, as it were. And so can you.

Mohu se rozhodnout, zda souhlasím nebo nesouhlasím s tím, co chci na planetě zažívat. Podpořte mě, jestli chcete. Stejně tak můžete i vy.

Has the timeline has changed since you were a child, and if so, what were the main ‘tipping points’ when things really altered their direction?

Změnila se časová osa od té doby, co jsi byla dítě a pokud ano, jaké byly hlavní "body zvratu", kdy věci skutečně změnily svůj směr?

The timeline we are on as a collective has changed. Or perhaps I should rephrase that, and say that the timeline I am in at this moment has made a major move collectively toward a more positive future. There have been, and there continue to be, movements toward a higher vibration.  As to tipping points, I can only identify a major one that happened last summer, June 2010.  At that moment, Gaia became fully conscious, aware and reconnected to the planet and the collective.   Now, the work that has been done in the background by thousands of people to liberate her from the clutches of the elite is too numerous to list.  But it did happen, and it happened last summer.

Kolektivní časová osa se změnila. Možná bych to měla zopakovat a říct, že časová osa, ve které se nyní nacházím v tomto okamžiku, udělala významný kolektivní krok směrem k pozitivnější budoucnosti. Proběhly a stále probíhají kroky směrem k vyšším vibracím. Pokud jde o bod zvratu, tak můžu určit jen ten hlavní, který se odehrál v červnu roku 2010. Tehdy se stala Matka Země (Gaia) plně sebevědomou, vědomou a spojenou s planetou a kolektivem. Práce, která byla v pozadí udělána mnoha tisíci lidmi pro její osvobození ze spárů elity, je na seznamu nejvýše. Ale toto se stalo, a to již v létě roku 2010.

By having achieved this, we basically turned the tide, as it were.  This planet is ascending [my definition of 'Ascension' is 'The Expansion of Awareness'] - and there is nothing which will stop it.  The elite are doing all they can to stop as many humans from becoming awake and aware through mass fear, illusion of control, illusion of lack and illusion of the "power and authority of those who have money", but they cannot stop the tide.

Tím, že jsme toho dosáhli, jsme v podstatě změnili směr, jak jen to šlo. Tato planeta vzestupuje (mojí definící pro vzestup je "rozšíření vědomí") - a není nic, co by to mohlo zastavit. Elita dělá vše, co může, aby zastavila probuzení a uvědomění co nejvíce lidí prostřednictvím strachu, iluzí kontroly, iluzí nedostatku a iluzí "moci a autority bohatých", ale nemohou zastavit směr.

How many timelines are there? As in: a limited number… or an infinite number?

Kolik je časových os? Dá nebo nedá se to vymezit číselně?

There are an infinite amount of timelines, but we (the singularity reading these words) are not in all of them. [I define 'singularity' as 'the sense of being an individual being with an ego'.] And some are so very different to what we are here to experience that we wouldn't even be able to recognize ourselves in them.

Existuje nekonečný počet časových linií, ale my (jedinec čtoucí tato slova) nejsme na všech. (definuji "jedince" ve smyslu být "jedincem/osobu s egem") A některé se velmi liší od toho, co jsme sem přišli prožít, že bychom v nich nebyli schopni sami sebe rozpoznat/připustit.

You say that you’re here to make sure that the "game is played fairly and according to the rules". What are the “rules of the game”?

Řekla jsi, že jsi tu proto, abys zajistila, aby se "hra hrála fér a podle pravidel". Jaká jsou "pravidla hry"?

There are many rules pertaining to the "game" being played on this planet at present time.  Too many to list.  However, there are some which are very interesting and important. Mostly because the elite know these rules and the masses don't, which give the elite an advantage.

Existuje mnoho pravidel týkající se "hry", která se v současnosti na této planetě hraje. Je to dlouhý seznam. Nicméně některé jsou velmi významné a důležité. Hlavně to, že elita tyto pravidla zná a "masy" ne, dává elitě výhodu.

One of them, is that everything we experience in the 3D has to be "agreed" by us as individual singularities.  This goes to the most basic concepts, for example the "agreement" of what we call the "color blue".  We all look at the color blue and say it is blue, but we have no way to know if our subjective experience of the color blue is identical to someone else.  So, what we experience in our inner experience of the outside world as "blue", might be what someone else experiences in their subjective inner world as "yellow".

Jedno z nich je, že všechno, co ve 3D prožíváme, musí být "odsouhlaseno" námi jako samostatnými jedinci. To zachází až do těch nejzákladnějších konceptů, například "odsouhlasení" toho, co nazýváme "modrou barvou". Všichni se díváme na modrou barvu a říkáme, že to je modrá, ale nemáme jak zjistit, zda naše vlastní prožívání modré barvy je identické s těmi dalšími. Takže to, co prožíváme ve svém vlastním vnitřním prožívání vnějšího světa jako "modrou", může být to, co někdo jiný prožívá ve svém vlastním vnitřním světě jako "žlutou". 

We also agree on other levels, such as, linear time, for example.  But linear time is an illusion and a trap. We can, actually, move in and out of linear time at will, but then if everyone on the planet realized and did this, the elite would find it extremely difficult to control the masses.

Dohodli jsme se také na jiných úrovních, jako je například lineární čas. Ale lineární čas je jen iluze a past. Můžeme se vlastně pohybovat libovolně dovnitř a ven z lineárního času, ale pokud by to všichni na planetě uskutečnili a udělali, bylo by pro elitu extrémně obtížné ovládat masy.

Another agreed reality is that things are solid. That our bodies are solid, the ground is solid, walls are solid, all things are solid.  We need that agreement in order to function in the 3D.  However, the level of "solidity" is becoming less and less as we move into a higher awareness, and our bodies, our environments, become pliable.  We are then able to manifest all sorts of things, and change our lives for the better.

Další dohodou relity je, že věci jsou pevné/hmotné. Že naše těla jsou pevná, země (povrch) je pevná, stěny jsou pevné, všechny věci jsou pevné. Tato dohoda byla zapotřebí pro fungování ve 3D. Nicméně úroveň "pevnosti/hmoty" se stává menší a menší, čím více se přesunujeme do vyšších vybrací a naše těla, prostředí, se stávají více poddajná. Potom jsme schopni manifestovat/projevit celou řadu věcí nebo změnit své životy k lepšímu.

Do you have contact with others like yourself who are here right now as humans? How many of them are there? Do they all have the same ‘job’?

Jsi v kontaktu s dalšími, jako jsi ty, kteří jsou nyní zde jako lidé? Kolik jich tu je? Mají všichni stejnou "práci"?

I have always been able to "sense" that there are others on the planet, on this same timeline, who are exactly as I am.  Some didn't make it, some did. The same "job", definitely, to raise the level of vibration of the planet.  Now, how they are executing that job, is probably totally different.  And no, I have not had any personal contact with them.

Vždycky jsem byla schopna "vnímat", že jsou na planetě další, v té stejné časové linii, kteří jsou přesně jako já. Nekteří to nezvládli, někteří ano. Pokud jde o tu "stejnou práci", pak určitě, jde o zvýšení vibrační úrovně planety. Pokud jde o to, jak tu práci dělají, je to pravděpodobně naprosto odlišné. A ne, nemám s nimi žádné osobní kontakty.

Some people might think you’re here to be a leader, or a teacher, or a guru of some kind. What do I say to my friends who think that you’re trying to attract followers to some kind of cult?

Někteří lidé si mohou myslet, že jsi tady, abys byla vůdcem, učitelem nebo nějaký druh guru. Co mám říct svým přátelům, kteří si myslí, že se snažíš získat následovníky pro nějaký druh kultu?

A cult leader will always create a co-dependent relationship with his or her followers.  He or she doesn't empower others so they can be independent because this would leave them follower-less. My aim is to become completely unnecessary at a global and personal scale. Individuals will often come to me and ask me to heal them or fix some problem they are having. What I do in those circumstances is to point them in the right direction, or show them an exercise that they can do that will allow them to fix the problem.

Vůdce kultu vždy vytváří se svými následovníky vztah založený na závislosti. Nepodporuje ostatní v jejich nezávislosti, protože tím by měl méně následovníků. Mým cílem je stát se naprosto nepotřebnou v globálním a osobním měřítku. Jednotlivci za mnou často chodí a žádostmi o léčení nebo vyřešení nějakého problému, který mají. To, co v takovém případě dělám, je jejich nasměrování správným směrem nebo že jim ukáži cvičení, která mohou dělat a která jim umožní vyřešit jejich problém.

As to trying to attract followers, everything I have to say is available on the internet.  People are free to "follow" me on facebook if they like, to hear the latest adventures and discoveries I am involved in, but as to them following me personally, or me creating a cult to "take care of them", that's not going to happen.  It goes against everything I teach.  As to being a teacher, the role of a good teacher is to empower the student to become much more able and experienced than the teacher him- or herself  The role of the student is to become better than the teacher, take those teachings and develop them beyond anything the teacher was able to do. And surpass the teacher in all skills and knowing.  If I can accomplish that, then I'll be able to call myself a teacher.

Pokud jde o snahu přilákat následovníky, pak všechno, co musím říct, je k dispozici na internetu. Lidé mají volnost v tom mě "následovat" na facebooku, pokud se jim to líbí, slyšet mé nejnovější dobrodružství a objevy, na kterých jsem se podílela, ale aby mě následovali osobně nebo abych vytvářela kult "postarám se o ně", to se nestane. Bylo by to v rozporu se vším, co učím. Pokud jde o to být učitelem, tak úkolem dobrého učitele je umožnit studentovi (podpořit studenta), aby byl schopnější a zkušenější, než učitel sám. Úkolem studenta je stát se lepší, než učitel, vzít toto učení a rozvinout jej za hranice toho, čeho byl schopný učitel. A překonat učitele ve všech dovednostech a vědomostech. Pokud toto zvládnu, pak budu sám/sama sebe moci nazývat učitelem.   

My friends are skeptical of the things you say you can do. Are you willing to demonstrate them?

Moji přátelé pochybují o věcech, o kterých říkáš, že dokážeš. Jsi ochotná je předvést?

There has been a lot of attention placed on the "abilities" that I have.  With regard to demonstrating them, the ones that I am using at the moment only make their appearence when they are needed for a particular situation or mission.  Mostly I don't know what is going to happen until it does.  In the past, yes, they would manifest to "prove" to people what I could do, and to tell you the truth it didn't help one bit.  The only gift I am willing to claim, and I have plently of documented proof for its effectiveness, is my ability to inspire and empower others to raise their own vibration and expand their own awareness.

Hodně důrazu bylo dáno na "schopnosti", které mám. Pokud jde o jejich předvedení, pak ty, které v současnosti používám, se dostavují pouze v případě, když jsou potřeba při konkrétní situaci nebo poslání. Většinou nevím, co se bude dít, než se to stane.  Ano, v minulosti se mohly projevit, aby dokázaly lidem, co dokáži, ale abych řekla pravdu, nepomůže to ani trochu. Jediný dar, který jsem ochotna tvrdit, a mám mnoho zdokumentovaných důkazů o jeho účinnosti, je moje schopnost inspirovat a posilovat/podporovat ostatní ve zvyšování vlastních vibrací a rozšiřování vlastního vědomí.  

The party entertainment, such as moving things around, etc., are no longer available at will, but if they come back I have no problem entertaining people with them.  For the time being, I suggest, if this is something that really interests you, to visit Uri Geller's website and shows.  He's very talented and can do these things at will.

Zábavné párty, jako je hýbání věcmi atd., už nejsou k dispozici na přání (podle vůle), ale pokud se vrátí, nemám problém s nimi lidi bavit. Pokud je to něco, co vás zajímá, pak doporučuji navštívit stránky a show Uri Gellera. Je velmi talentovaný a může tyto věci dělat na přání (na základě vůle). 

Can you describe some of what you see when you travel out into the universe?

Mohla bys popsat něco z toho, cos viděla, když jsi putovala po vesmíru?

Recently a friend and I shared a bi-locational journey.  We went to a sector of the universe where sentient life is an expanse of tiny dots of energy, like a huge cloud, that hangs in space. It is absolutely wonderful to hang out with them, and they are very accommodating.

Nedávno jsme já a můj přítel sdíleli stejný mimotělní zážitek. Šli jsme do části vesmíru, kde vnímající/cítící život je rozloha malých teček energie, jako obrovský mrak, který visí v prostoru. Je absolutně nádherné tam s nimi viset a jsou velmi vstřícní.

Mostly, like I suggest to others, I hang out between the Sun and Earth, taking in the sun's energy and staying out of the dark energy which is so prominent on the planet at the moment (even though it is much less than it used to be, it is still too thick for comfort).  This allows for the "soul" to cleanse and become more "able" on this planet.  Anyone can do this. Start with imagining that you are there, simply an exercise in imagination. It will have fantastic results.

Většinou, jak doporučuji ostatním, visím mezi Sluncem a Zemí, přijímám sluneční energii a stojím mimo temnou energii, která je v tuto chvíli na planetě převažující (i když je to v menší míře, než dříve, je stále příliš silná pro pohodlí). To umožňuje "duši" se očistit a stát se víc "schopnou" na této planetě. Může to dělat každý. Začněte s představováním si toho, že jste tam, jednoduše je to cvičení v představivosti. Bude to mít fantastické výsledky.

I know that many who have experienced OBEs (out-of-the-body experiences) have reported that they had 360 visual perception. But for anyone who’s not experienced this, it’s really hard to imagine. Can you describe this in more detail?

Vím, že mnoho lidí, kteří mají zkušenosti s OBE (mimotělními zkušenostmi), vypovídali, že měli 360 stupňové vizuální vnímání. Ale pro ty, kdo tuto zkušenost nemají, je opravdu těžké si to představit. Můžeš to detailněji popsat?

Well, it is like the sight you have now. Exactly the same.  But instead of it ending at the edge of your left and right, or up and down, peripheral vision, it continues on and has no edges.  It is exactly the same.  However, one can still see when one's eyes are covered up or closed.  Sometimes, in OBEs, the person sees only blackness, this is because they know their eyes are closed, and feel that they mustn't see anything. As soon as the belief is identified, they can see again.  It happened to me once, and all I did at the time was to "imagine" that I had opened my astral eyes.  It amused me that I was falling into the agreed reality even at an astral level and made a note to watch that.

No, je to jako pohled, který teď máš. Přesně ten stejný. Ale místo toho, že končí na levém a pravém okraji, nahoře, dole, periferní vidění, tak to pokračuje a nemá žádné hranice. Je to přesně to stejné. Nicméně ten dotyčný může vidět, i když má oči zakryté nebo zavřené. Někdy při OBE člověk vidí jen tmu, je to proto, že ví, že jeho oči jsou zavřené a má pocit, že nemůže nic vidět. Jakmile je jejich víra identifikována, mohou znovu vidět. Jednou se mi to stalo a všechno, co jsem v tu chvíli udělala, bylo to, že jsem si "představila", že otevírám své astrální oči. Pobavilo mě, že jsem upadla do dohodnuté reality i na astrální úrovni a udělala jsem si poznámku, abych se na to podívala.

I hear some individuals writing about you online as an "Avatar".  Are you an Avatar? (Definition of Avatar: A manifestation of a deity in bodily form on earth.)

Slyšel jsem, že někteří o tobě píší jako o "Avatarovi". Jsi Avatar? (Definice Avatara: Pozemské vtělení božské bytosti do fyzického těla.)

This is not something I am familiar with. All I have stated is that I was created for this role, in this lifetime, and do not have an evolutionary path either before or after this lifetime.  What others want to interpret this as, is up to them.  My personal experience of life is somewhat different to other people, but that doesn't make me less human.  We are all here, now, to be human.  As humans, we have a say what happens to our species.

To není něco, s čím bych byla obeznámena. Všechno, co jsem uvedla je, že jsem byla stvořena pro tuto roli, v tomto životě a nemám žádnou vývojovou cestu před nebo po tomto životě. To, co tímto chtějí vyjádřit ostatní, je na nich. Moje osobní prožívání života je poněkud odlišné od ostatních lidí, ale to neznamená, že jsem méně člověkem. Všichni jsme nyní tady, abychom byli lidmi. Jako lidé máme vyjádřit to, co se s naším druhem děje.

 


Inelia Benz: About Inelia - rozhovor s Inelií Benz

Zobrazení: 156

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal 23.9.2020 žalobu na farmaceutickou společnost Merck kvůli očkování proti HPV vakcínou…"
před 16 sekundami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu. 1. a 2. Díl Video ZDE.* ŠOK(adrenochrom) Video ZDE.* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici…"
před 11 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V první řadě neodmítejte vakcínu agresivně a bez udání důvodu, a nebo proto, že ji jednoduše třeba nechcete a máte strach, že Vás otráví, nebo že jste četli, že to je jed o…"
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Z Austrálie, speciálně ze státu Victoria a města Melbourne v čele se stal fašistický stát. Cenzura, zatýkání, zákaz vycházení v noci, přes den max do vzdallenosti…"
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Proč je nošení roušek velice škodlivé…"
před 2 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali)

* Peter Staněk 1. díl: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí Cideo ZDE. (ve vlastním zájmu si to poslechněte)           …Zobrazit další
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tak jak to vlastně doopravdy bylo a kdo a proč nám podsouvá polopravdy? Toť otázka za zilión! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 5 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Masky dolů!!!!! Následné škody jsou trvalé, varuje neuroložka uživatele Ina Obr
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 12 hodinami
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
před 12 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 19 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Důkaz o meziplanetární změně klimatu a blížícím se slunečním pulzu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Událost -Velké rozšíření časové osy! 25.9.20 Michael Love - nejlepší způsob, jak začít vibrovat výše Video ZDE."
včera
Uživatel Naren Sahava sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu UDÁLOST, aneb 5.D již buší na portálová vrata. :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Událost -Velké rozšíření časové osy! 25.9.20 Michael Love - nejlepší způsob, jak začít vibrovat výše Video ZDE."
včera
Naren Sahava si oblíbil(a) diskusi Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo
včera

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby