MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

11.7.2019
Bity slnečno - hviezdnych bytostí na Zemi vtelených i nevtelených /bit je názov základnej jednotky informácie/

Zem v nefyzicky sa rozpínajúcom "lieviku" slnečno - hviezdnej Lásky. Nachádzame sa vo vlnení prichádzajúcom zo slnečno - hviezdnych stredov /centier/. S týmito stredmi súvisia i centrálne kódy, ktoré sa aktivujú.

Dnešné slnečno - hviezdne kódy.
12.7.2019
BOŽSKÝ PRINCÍP
Hviezdy, ktoré spájajú Slnko so Zemou ..... Zem s kozmom. S neviditeľnou sférou, ktorej dimenzie si nesieme so sebou.

Len stručne: kto sleduje postupnosť informácií - vie, že bolo hovorené o vlne kozmickej energie. Táto vlna je v podstate urýchľovačom vedomia na Zemi a jej efektom je i zrýchlenie času. Výrazne je možné precítením vnímať svoju dušu a jej celistvý /kompletný/ zámer v zmysle svojho poslania. Aktuálne pocitové stavy so zrýchlením času a vedomia súvisia.

Info - kód...... tak trochu inak
13.7.2019
Čo sa práve deje na planéte, ktorú celok ľudstva obýva je vytesňovanie, vymiestňovanie zdrojov nasiaknutých negativitou. Proces vytesňovania sa deje prostredníctvom duše....... skrz energiu duše. Tieto zdroje sú rozvrstvené v rôznych dimenzionálnych sférach. V rôznych vibráciach - na rôznych úrovniach. Pre ich fyzický prejav je typické, že navonok sa snažia pôsobiť láskyplne, súcitne, mierumilovne, dobrosrdečne, atď. a pritom je to len hraná snaha zapôsobiť na okolie tým spôsobom, ktorý ich skutočnému zámeru vyhovuje. Konkrétne sa jedná o energie /entity/ plazov. Napriek ich snahám však nie sú schopní zamaskovať svoj plazivý charakter, ktorý je vypočítavý, chtivý, chladný. Postrádajúci teplo duše. 
Vytesňovanie je v plnej miere podporované zažívanou kozmickou vlnou, ktorá skokom vpred všetko zrýchlila. 
Rozmerovosť tejto vlny nie je schopné plošne vnímajúce vedomie uchopiť /porozumieť, pochopiť, vnímať/. 
Vlnou Galaxie začína vedomie nadobúdať nebývalý rozmer, ktorý je nad - rozmerovosťou doposiaľ vedomím chápaného. Táto nad - rozmerovosť je krištalicky čistá - oprostená od akýchkoľvek negatívnych emócií. Očistou, ktorej kozmická energia pomáha sa v nad - rozmerovosti neplošného /nelineárneho/ vedomia individuálne ukotvujeme a ukotvením energiu sveta čistého bytia vysielame, vyžarujeme. Tento druh energie vysiela, vyžaruje i Gaia. 
Sme spirituálne rastúcimi bytosťami, ktoré kozmická vlna rýchlosťou blesku posunula vpred. Pocity sú rôznorodé. Vzhľadom na realitu v ktorej sa jednotlivo nachádzame. 
Tvorivosťou čistého zámeru, ktorým je na Zemi prejavovaná Láska /jej čistý Zdroj/ podporujeme veľký posun ľudstva. Každá bytosť - svojím spôsobom tvorenia. 
Láskyplnosť zdroja najvyššej frekvencie prúdi všetkými energetickými centrami. Nelineárnym tokom čoraz viac rozpína kanály jednotlivých centier smerom z planetárneho vnútra k povrchu, kde sa pôsobením vysoko nabitých častíc svetla Zem čistí. Nánosy nepotrebného odchádzajú. Vrstvy zeme sa energeticky kypria. Voda sa premiestňuje. Niekde vysychá - niekde sa v navýšenej miere objavuje. Všetko čo sa na Zemi deje má úzku súvislosť s emóciami, ktoré Zem vstrebala ...... Ilona


14.7.2019
Regenerácia poľa srdcom z hviezd - energiami LEMURIE.
Lemuria je nádherná ženská energia - Atlantída je energia mužská. ............. K dnešnej informácii je i svetelný kód, ktorý dám večer do statusu. PRÁVE VĎAKA LEMURIÁNSKEMU ASPEKTU SA ZAČÍNA DIAŤ OBROVITÁNSKA VEC, KTORÁ JE PRE VŠETKY ŽIVÉ BYTOSTI DOLEŽITÁ. POLE JEMNIE :).
 ...... všimli ste si ako bola priebežne energia lemuriánska podceňovaná, ignorovaná, potláčaná a často i zosmiešňovaná? Aby nebola braná do úvahy ako nesmierne dôležitá? Ako i všetko čo s touto energiou súvisí, čiže i prejavy tvorivosti? :). Kým asi :). Práve tými atlantskými energiami, ktorých ego má vzhľadom na blokádu DNA mnoho na rováši.
Čo im ešte vadí ? Trblietky :). Prečo? Pretože pomáhajú si spomenúť na vysoko - frekvenčné energie :). 
Picture
15.7.2019
Očista zhora - smerom ku planetárnemu stredu Zeme, ktorú Gaia v plnej miere vysielaním zvukov, vyžarovaním svojich energií podporuje. To isté /čo sa pomoci týka/ sa deje zo strany bytostí svetla, ktoré existujú na vyššej frekvenčnej úrovni /úrovniach/ a vyžarovaním svojej energie Zemi a všetkým živým organizmom pomáhajú. Lemuriánske zdroje, ktoré sú poľu vedomia nápomocné podporujú, ale súčasne i regulujú /v zmysle pomoci všetkým bytostiam/ prúdy svetla dopadajúce na Zem. Už to nie je o pribúdaní drobných svetelných kvapiek /fotonov/ a ich postupnom zhusťovaní. Už to nie je o sem tam sa objavujúcich zábleskoch /zážehoch/, ktoré nastávajú pri kontakte s lineárnou realitou Zeme. Už to nie je ani o drobných nelineárnych a rôzne dlhých "úsečkách" prúdiacich k Zemi vo vertikálnom smere. Už to je o čoraz citeľnejších vertikálnych dráhach fotonov, ktorými je planetárny priestor "vyčiarkaný". Prúdy fotonov pripomínajú čoraz hustejšie pramienky vlasov ....... svetelného vodopádu ....... Ilona

Zdielanie dušou:
Picture
16.7.2019
Dnešný kód : spájanie s hviezdnym vláknom Duše pre ktoré slovo čas nič neznamená.

Odpaľovanie démonických "káblov," ktorými boli na ľudské duše napojení.

..... Ingrediencie poněkud atypické nad našimi hlavami - prejavujúce sa už i viditeľne /fyzicky/. Vstupujeme do spektra éry, ktorá sa svojím spôsobom ukazuje......

Priezračné perly, ktoré nie sú ničím zakalené.


17.7.2019
Galaktický Coldrex zbavujúci nás blokád v krku /energetické centrum 5D/. Coldrex odstraňuje jeho závoje. Coldrex = liek. ....... a zo mňa sa čo chvíľa stane pri tých kódoch, ktoré už niekoľko dní dešifrujem hviezda :D. Toľko hviezdičiek som za celé roky mojej práce asi nenakreslila :D.

Platí pre všetkých :
"Ja sa z toho neposeriem, že Ty si myslíš, že si Boh a nikto iný nie je."
....... rešpektujem dôležitosť tejto formulácie :).

Absolutórium:
Vzácny to dar - byť bytosťou Svetla. V tele Človeka - alebo v iných ..... frekvenčne vyšších telách.

Dnešný kód:
Picture
..... Modlíme sa k Bohu s rukami zopnutými približne pol metra nad hlavou a ani si to vo fyzicky žitej realite neuvedomujeme. Modlitby nie sú odriekavaním štandartne používaných viet pri modlení sa. Tieto modlitby sú preciťovanými želaniami, prianiami, túžbami Človeka, ktorý je na Zemi nositeľom vzácneho daru Svetla.

Na 1., 2. a 3. energetické centrum /čakry/ začali pôsobiť liečivé frekvencie zvukov, ktoré tieto pásma tela harmonizujú.

18.7.2019
Ukotvenie ženskej energie
Transparentné kúsky zlata - plazmaticky prežiarujúce Zem.

Rozpínanie hviezdnej brány RUŽOU VEČNOSTI - jej prejavovaním sa.
Picture
..... Pomáhajú nám zlatí anjeli, zlaté bytosti svetla, aby sme zmenu ustáli. To však neznamená, že sa budeme spoliehať len na nich. Je to v prvom rade o človeku. O ľudskom prístupe - o práci na sebe čo sa zmeny myslenia týka. Každá emócia sa do planetárneho tela vnára a podľa jej vibrácií sa prejavuje. Jemnejúce pole vedomia dáva vale starým myšlienkovým štruktúram s ktorými sú späté rovnakou vibráciou sa prejavujúce emócie ......


19.7.2019
Svetelný kód.
Hviezdne dopĺňanie stratených časových línií.
Picture
20.7.2019
8 DIMENZIA - zdobená večnosťou ruže.
8 - dimenzionálne energie bytostí 8D hustoty Zeme.

Sme v hĺbke hviezdnej hustoty do ktorej sme sa vnárali za pomoci piatich predchádzajúcich svetelných kódov dotýkajúcich sa človečenskej duše. Táto očistná hĺbka je ľahšie predstaviteľná v podobe energie Krista /jeho mužský princíp/, ktorý nás fyzicky nepostrehnuteľne jemne pridržiava podľa intenzity zažívanej očisty za ruku a pomáha nám kráčať po hladine rieky života. Po tej hustote, ktorú sme dosiahli. Najoptimálnejším spôsobom posunu energiami, ktoré zažívame /rôzna intenzita čistených bolestí .... aj fyzicky cítených/ je prijať tento tok. To znamená neplávať proti prúdu. Dovoliť mu nami pretekať a - jednoducho povedané sa nesíliť /podľa potreby oddychovať, nakoľko pocitová i fyzicky cítená únava je individuálne doslova kosti lámajúca, emočne náročná/. Zem je oblečená do zlatých vibrácií plazmy - zdobenej striebornou. Z jej vnútra vyžarujú smerom do priestoru sa rozpínajúce energetické kruhy vysoko - frekvenčných štruktúr, hýriace farbami ........ Ilona

Ono je tomu po pravde tak, že sa nemusíme stajlovať do pozície bohyne - boha. Nemusíme okolie presviedčať, že nimi skutočne sme, pretože náš odev, naše šaty rozmerovosti ich svetla /osvietenia/ zodpovedajú. Nemusíme sa síliť do smiechu, keď sa nám jednoducho usmievať, alebo smiať nechce. Nie je potrebné tváriť sa prekročením prahu domova ako superstar pod paľbou duchovných reflektorov. Ono je to v skutočnosti o inom. O CÍTENOM a prostredníctvom cíteného nami prejavenom. Netreba zabúdať, že i Kristus vedel udrieť päsťou do stola...... že i on si poplakal ....... že i on niekedy nevedel kudy kam ........ že i on mnohokrát nechápal spôsob, akým sa ľudia, ktorých na svojej ceste stretával prejavujú. Uvedomme si, že v tomto tele sme v prvom rade Človekom, ktorý sa postupne prehryzáva zo zabudnutia na svetlo božie, ktorého lampášik si neustále nesie so sebou. A prehryzávaním sa frekvenčne vyššie stretne na svojej ceste svoje zabudnutie. Svoju múdrosť - svoje cítenie. Svoju vďačnosť, úctu, lásku, ktorou sa voči všetkým a všetkému čo je živé prejavuje. 
Máme nakročené do energií 9. hustoty Zeme. Je slnečným spojením zlatého a diamantového ankhu....... Ilona

Info-kódy 20.7. - 22.7.2019:
90 stupňový uhol duchovného rastu Zeme - pôsobením toku energií planetárneho KVETU ŽIVOTA.

Navýšenie A - navyšovanie energií ŽIVOTA

za výdatnej pomoci galaktických sĺnc, ktoré sa chytili "za ruky" ...... za pomoci energií archanjelskych sfér ..... za pomoci všetkých vyspelých svetov kozmického sveta /Jednota Lásky/.
22.7.2019
Holé konštatovanie - jednoduchý odkaz: "Nestrašte ľudí. Nesnažte sa prebúravať do ich podvedomia a udržiavať ich myšlienky, emócie v obavách, ktoré podporujú strach. Čas kŕmenia zastrašovaním Človeka končí. Vaše snahy, ktorých predĺženou rukou sú rôzne entity- prilepené, prisiate, prenikajúce vrstvami ľudského tela - a vysávajúce nesmierne vzácnu energiu Života - sa obratom budú ku zdroju týchto snáh vracať. A to navýšenou mierou ich deštruujúceho zámeru."

Mimo priestor a čas - mimo všetko čo je len zmyslove vnímané ako jediné možné, existujúce a tým i reálne sa dejú zmeny /frekvenčné posuny/, ktoré individuálne ako i kolektívne /celok ľudstva/ premiestňujú do sfér, ktoré rezonujú s bytosťami svetla /vzájomne prejavovaná Láska, radosť zo života, dobro, krásno/. S bytosťami, ktorými SME i MY ..... Ilona


23.7.2019
Prvé obláčiky pripomínajúce dávno Zeme.

Energia Novej Zeme:
Picture

www.otvoroci.com/blog

Zobrazení: 84

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.


Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.


Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout k užívání zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.


Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.


Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 16.10.2019

Špecifické vibrácie slnečného spektra v spolupráci s hviezdnou nirvánou. Čo v preklade znamená vyžarovanie /spád/ najjemnejšieho spektra Svetla. Toto hmotne nepochopiteľné nefyzické kvantum žiarenia je v plnej miere podporované vysokou frekvenciou…Zobrazit další
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Cheapest Countries To Live In The World uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 8 Best reasons to retire early to Portugal! What a place! Here."
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Mandela efekt je důkazem, že jsme se do jiného, paralelního světa již přesunuli a důkazem, že jelikož vstupujeme do 5.D, proto se každý z nás neustále přemísťuje z jednoho paralelního světa do jiného uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ve vlastním zájmu si poslechněte tohle: * M.Love - Událost, 28.9.2019, 1. část ZDE, 2. část ZDE. Úzce související článek: Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla, neboli vně projeveného Boha/Bohyně uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Váš závoj mnoha barev Vás očekává. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: AA Michael ~ Your Light Cloak of Many Colors Awaits You Here. Article Here. * Transmutace - Přerod…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla, neboli vně projeveného Boha/Bohyně uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Pokud si neuvědomujete, jak jsou hmotné, čili vně projevené světy a jejich reality vytvářeny, tak nejste schopni si pro sebe svůj svět a jeho reality vytvářet vědomě. To má za následek, že se…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla, neboli vně projeveného Boha/Bohyně uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE.* M.Love - Událost, 28.9.2019, 1. část ZDE, 2. část ZDE. * Nejlepší…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu SLOVANSKÉ JAZYKY jsou KONSTRUKTIVNÍ (důkaz) Není jazyk, jako jazyk uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vesmírný prajazyk - tajná řeč písmen a nadsmyslové schopnosti. ZDE."
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Rozdíly ve smýšlení, chování a jednání chudých a bohatých, aneb jak se stát všestranné úspěšným uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Atomové návyky - James Clear (Bestseller) Uvedeno ZDE."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Rozdíly ve smýšlení, chování a jednání chudých a bohatých uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Víte proč se zdánlivě neškodný román stal skutečností i ve hmotné úrovni existence? Uvedeno ZDE.* Obrovská síla záměru (7.D) a představivosti (6.D), aneb jak z…"
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Rozdíly ve smýšlení, chování a jednání chudých a bohatých, aneb jak se stát všestranné úspěšným

* 8 Rozdílů mezi chudými a bohatými Uvedeno ZDE. Jednáte-li neuváženě jako Honza, tak si na nic nestěžujte a nikomu nic nezáviďte!…Zobrazit další
sobota
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
11.10.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEVIDITELNÝ SVĚT, aneb co je tak asi pravda a co ne. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vesmírný prajazyk - tajná řeč písmen a nadsmyslové schopnosti. Uvedeno ZDE."
11.10.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEVIDITELNÝ SVĚT, aneb co je tak asi pravda a co ne. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Proč je třeba v životě prožívat pocity blaženosti? Protože prožívání blaha, ať již takového či makového, :-) vytváří v bytosti příjemné pocity, které v těle…"
11.10.
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
10.10.
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Zpráva ve formátu Plejádovské výuky

zprostředkovává pokročilé koncepty související s procesem tvorby, způsobem „dolů na Zemi“ a snadno srozumitelným způsobem! Někteří jsou pod dojmem, že vzestup planety Země se právě děje nějakou náhodou ve vesmíru a že událost přichází na Zemi z…Zobrazit další
10.10.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEVIDITELNÝ SVĚT, aneb co je tak asi pravda a co ne. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Netvořte svůj svět a jeho reality svou myslí - Egem, ale svou Duchovní - Vesmírnou podstatou, neboli Vědomím svého Duchovního Srdce (které máte/máme v oblasti svého…"
10.10.
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Chcete-li se stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit

Naprosto vše organické, tedy vše co má tzv. duši, kterou máš i ty, je ve své podstatě odštěpek - "jiskra" kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla, neboli vně projeveného Boha (Frekvence - projekční, odstředivá síla - Jang) & Bohyně…Zobrazit další
10.10.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEVIDITELNÝ SVĚT, aneb co je tak asi pravda a co ne. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Pokud si neuvědomujete, jak jsou hmotné, čili vně projevené světy a jejich reality vytvářeny, tak nejste schopni si pro sebe svůj svět a jeho reality vytvářet vědomě. To má za následek, že se…"
10.10.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Videa s harmonizujícími frekvencemi - zvuky léčivých Solfeggio frekvencí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Manifestuj Zázraky I Přitažlivost frekvence 432 Hz I Zvyšte si Svou Vibraci / Manifest Miracles I Attraction 432 Hz I Elevate Your Vibration ZDE."
10.10.

© 2019   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby