* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Archanděl Michael - VĚK PLNÉHO UVĚDOMĚNÍ A MISTROVSTVÍ

Milovaní mistři, na samém počátku byl každý z vás jedním ze Světců bez viny, zářivou Jiskrou Nejvyššího Stvořitele. Když přišel váš čas projevit se navenek a probudit se, ihned jste si byli vědomi svého božství jako součásti VŠEHO, CO JE. Poté jste došli k překvapujícímu objevení vlastní vědomé Přítomnosti JÁ JSEM jako zosobněného aspektu Stvořitele. Toto probuzení Duší probíhalo na všech úrovních, ve všech dimenzích Stvoření, a dodnes stále pokračuje. Vznešené Bytosti Světla jsou vyzývány, aby v nekonečném bytí tvořily nově galaxie, sluneční soustavy, planety a světy.
V každé Duši na Zemi probíhá v těchto výjimečných dobách v různé intenzitě výrazný proces transformace. Každý jednotlivě procházíte procesem očištění i pročištění a stejně tak dochází ke změnám a k růstu v různých částech vašich fyzických, mentálních, emocionálních a éterických těl. Tyto změny jsou nezbytné, abyste ustáli a přijali za své stále se zvyšující vibrační frekvence, které v tuto dobu doslova bombardují Zemi.
Vám, probouzejícím se Hvězdným Semínkům, je přístupné stále větší množství energetických polí vědomí. Tak jako Světlo Stvořitele plyne z vesmírné pokladnice Světla k využití bytostmi Elohim a Staviteli Forem, je toto Světlo ve zředěné podobě přístupné těm z vás, kteří souzní s frekvenčními vzorci alespoň vyšší čtvrté a nižší páté dimenze.
Každá hvězda v galaxii je průsečíkem vibračních energetických frekvencí. Každý člověk působí jako živoucí hvězda; jste schopni přijímat a předávat harmonické frekvenční vzorce v souladu se svým vlastním stupněm vědomí. Těmto frekvencím se říká Píseň vaší Duše. Vesmír je tvořen jednou velikou Nebeskou Písní Duše.
Vašich sedm hlavních čakrových center by mohlo být přirovnáno k sedmi elektrickým bateriím nebo k sedmi dynamickým silovým centrům vaší tělesné schránky. Do těchto sedmi silových center přijímáte specifické vlastnosti, atributy a ctnosti sedmi Paprsků Božího vědomí díky vyZAŘování sedmi vznešených archandělů, kteří oSvětlují lidstvo. Způsob, kterým užíváte a přizpůsobíte si tyto energie, ovlivňuje váš Energetický Otisk a Píseň vaší Duše. Výjimečně citlivé probuzené lidské bytosti, které jsou vám blízké, vycítí vaši osobní ozvěnu a dokáží rozlišit, zda je láskyplná či neharmonická.
Nádherní a neúnavní andělé Království Živlů se zaměřují na tvoření forem pod vedením bytostí Elohim a početné skupiny Stavitelů Forem. Každý jeden z vás musel projít určitou výukou pod dohledem těchto Mistrů Stavitelů, abyste se zdokonalili v tvarování a tvoření v tělesné oblasti. Dokud jste pobývali na vyšších úrovních vesmírného Světla, zdálo se být poměrně jednoduché přeměňovat a vytvářet to, co jste si přáli projevit. Bylo to proto, že jste působili ve sféře čistých myšlenek, kde prvotní myšlenky vysílané z nitra vaší Svaté Mysli nebyly zanášeny žádnými rušivými či negativními prvky. Také jste čerpali maximální možné množství Světla Stvořitele, které vám bylo dostupné v daném okamžiku dané vesmírné zkušenosti. Na každém z nižších stupňů či dimenzí, kdy se rozdělujete na více a více Jisker/Částí Božího Vědomí, je však stále obtížnější udržet si tyto čisté prvotní myšlenky hmotného projevení. Je proto vůbec k podivu, že lidstvo muselo tak dlouho usilovat o to, aby hmotně projevilo to, co je potřeba, když přebývá v realitě pokřiveného a omezujícího světa?
Andělé Království Živlů jsou nositeli Vesmírného Posvátného Ohně a mohli by být nazýváni Bytostmi Posvátného Ohně. Působí uvnitř Éterické Sféry bytí a přenášejí podstatu Metatronického světla tohoto vesmíru, které je neustále vyzařováno ze středu srdce našeho Otce/Matky Boha. Od nejvyšších Andělů Živlů, kteří dohlížejí na pohoří, oceány, rozlehlé lesy a jezera až k nejdrobnějším Elementálům, kteří dávají životní sílu stromům, květinám a každému stéblu trávy, tyto zázračné Bytosti Boží Podstaty pod vedením bytostí Elohim zásobují vesmírnými proudy energie Životní Síly každé součásti stvoření, která nebyla požehnána vlastnictvím Duše a vědomím Bytí JÁ JSEM. Jiskra Podstaty Nejvyššího Stvořitele je ve Všech věcech, od největších po nejmenší.
Musíte se zbavit starých omezujících, nepotřebných frekvencí založených na strachu a nahradit je Božím vědomím na odpovídající úrovni a vesmírnými zákony, které vám pomohou na vaší nynější cestě osvícení. Je to postupný proces, který se nesmí uspěchat. Vaše ego neustále požaduje nové informace, hlavně dramatické a převratné zprávy a objevy, i když většinou již netouží tyto informace jakkoli využít či integrovat. Avšak během této rozhodující doby zrychlených změn a vývoje byla Bohem udělena výjimka, aby nebyly podmínky tak přísné a mohl být urychlen proces rozšíření vyspělých Univerzálních Zákonů a Vesmírné moudrosti, které pomohou lidstvu na jeho cestě vzestupu.
Naučit se pravidla, pokyny a nároky pro každý krok cesty vždy trvalo dlouhou dobu. Vlastnosti, schopnosti a vědomosti je třeba nejdříve přijmout za své a zdokonalit, aby se vyšší pravdy staly součástí vás samých. Když pak žijete své nové pravdy jako přirozenou součást svého Bytí, moudrost nabytá z těchto vědomostí je zachována pro budoucí využití tím aspektem vašeho Vyššího Já, který sídlí ve Sféře Kauzality. Tato moudrost se stává stálou součástí vašeho vědomí JÁ JSEM. Musíte si uvědomit, že vaše Přítomnost JÁ JSEM je nesmírný zdroj Světla a moudrosti Stvořitele, přičemž vy i všechny Aspekty vašeho Vyššího Já v tomto vesmíru nesete moudrost a znalosti, které byly získány během vašich mnohých vtělení a nesčetných zkušeností v čase a prostoru. Všechny kladné zkušenosti, úspěchy a moudrost, které jste získali během svých životů v tomto vesmíru, jsou uloženy ve vaší Kauzální Mysli. Když dosáhne váš Energetický Otisk určitého frekvenčního stupně, přirozeně se postupně naladíte na dary/informace/moudrost, které jsou uloženy ve vaší Svaté Mysli i v mysli vašeho Vyššího Já v Mentální Sféře Kauzality. Pamatujte si, že je naprosto stěžejní, abyste všechny nově nabyté informace/vědomosti hodnotili svým vlastním vědomím a svědomím.
Nesčetné výhody Výuky Mistrovství JÁ JSEM, kterou jsme vám před mnoha lety skrze našeho posla přinesli, ve vás měly urychlit proces návratu do rovnováhy a harmonie ve vašich čtyřech nižších tělech. Přijmout energie, které nyní nesete, vám trvalo mnoho věků. Nyní však probíhá doba zázraků a naším Otcem/Matkou Bohem byla udělena další zvláštní duchovní výjimka, díky níž bude veškerá vaše snaha navrátit se k Mistrovství v tomto nádherném čase vzestupu znásobena a její výsledek urychlen. Mistrovství a sebeovládání je vždy dosahováno skrze proces povýšení vašeho vědomí a zlepšování vaší schopnosti integrovat i vyzařovat větší množství podstaty Božího Světla. Během tohoto procesu se stanete hledačem cesty, průkopníkem a Služebníkem Světa naplněným dobrými úmysly vůči všem Bytostem. Budete do světa šířit nepodmíněnou Lásku/Světlo.
Vaše uvědomění se postupně rozšíří, aby zahrnulo celé lidstvo, Zemi i sluneční soustavu, galaxii a vesmír. Už se nebudete moci dále zabývat pouze svým malým já. Vaším konečným cílem je stát se obyvatelem galaxie a posléze vesmírnou Bytostí Světla. Rozšíření vědomí vede k možnosti napojit se na vyšší, složitější informace. To přispěje ke schopnosti integrovat stále více ctností, vlastností a nadání našeho Otce/Matky Boha. V prostředí třetí a čtvrté dimenze vládnou lidské emoce. Na vyšších úrovních čtvrté a nižších úrovních páté dimenze převládne přirozená mysl a její schopnosti, které jsou pak přeSvětleny čistotou a jasem Svaté Mysli, Svatého Srdce a Vyššího Já.
Drahá srdce, hluboká sdělení, která vám dáváme, jako ta níže uvedená, pouze nečtěte. Učte se jim a uchovávejte je v paměti, neboť v těchto slovech moudra se skrývají důležité prvky, které budete moci využít nejen při dovedení mistrovství vašeho Já k dokonalosti, ale také až budete povoláni, abyste sdíleli svou pílí nabytou moudrost s ostatními.
• Mistr hledá svou nejvyšší pravdu a pak ji žije tak, jak nejlépe umí.
• Mistr se učí vidět svět a jeho velká dramata z nadhledu, směrem shora. Posunete se z plynutí lineárního času do jemného pohybu spirálovitých vibračních vln vyšších dimenzí.
• Mistr je zkušený v práci s energiemi a to vždy za účelem nejvyššího dobra. Je ukotven v poli harmonických duchovních sil.
• Vzestup vede k rozšíření mysli i Duše a k věčnému přecházení z jednoho stavu zvýšeného vědomí do dalšího.
• Vstoupili jste do Věku vědomého procitnutí. Cílené uvědomění si podnětů, vysílaných vaší Duší - a řízení se jimi - jsou první kroky k dosažení mistrovství a sebeovládnutí.
• Mistr ví, kdy promluvit a kdy zůstat zticha. Mistr dobře zvažuje svá slova. Klidový stav vašeho aurického pole je neustále narušován švitořením mysli a nesmyslným tlacháním. Je třeba, abyste se ve všech věcech zaměřili na harmonické vyšší vlnové frekvence Světla.
• Samotné znalosti rozdělují. Moudrost a vědomí Duše spojují.
• Jako učedníci na Cestě trvale zlepšujete svou schopnost pojmout Světlo Stvořitele.
• Když popřete jakoukoli stránku svého Božství, popíráte tím svou Božskou celistvost.
• Vesmír Samo sebe stále přetváří a obnovuje skrze impulzy/záměry Nejvyššího Stvořitele a našeho Otce/Matky Boha. Záměrem Nejvyššího Stvořitele je zažít jednotlivost tím, že rozdělí sebe Samo na nepředstavitelné množství rozdílně velkých Jisker vědomí.
• Omniverzum je naplněno tancujícími, plynoucími, spojujícími a rozdělujícími se dílčími částmi/Božími Jiskrami. Stvořitel je živý a vědomý v každé z těchto částí, bez ohledu na to, jak je velká či malá.
• Prostor je sám o sobě veličina, která čeká, až bude naprogramována nebo přetvořena v nekonečnu možností.
OTÁZKA: Jak zjistíme, zda máme nějaké éterické trhliny, případně kde se nacházejí a jak je zacelíme?
Zacelování éterických trhlin v aurickém poli je proces, který započíná souběžně s tím, jak přijímáte do svého bytí své Duchovní Já. Když do své tělesné schránky začnete ukotvovat více a více energií vyšších frekvencí a rozvinete proces vyrovnání a harmonizace svého čakerního systému, jedním z hlavních přínosů je, že případné éterické trhliny, které byste mohli mít, se pomalu začnou zacelovat. Často se může stát, že budete mít nepříjemné tělesné pocity v oblastech, kde se ve vaší auře nacházejí trhliny a kazy. Nejvíce trhlin se nachází v oblasti tří nižších čaker, kolem srdce/solar plexu, či v zadní části těla mezi lopatkami.
Proces můžete urychlit tím, že půjdete do své osobní pyramidy. Lehněte si na křišťálový stůl a požádejte své andělské pomocníky, aby prohlédli vaše tělo a sdělili vám, zda a případně kde se nacházejí éterické trhliny ve vašem aurickém poli. Když ucítíte náznak, že zde trhliny jsou, požádejte, abych já, MIK-I-EL, tyto trhliny zacelil svým planoucím mečem Světla. Toto může trvat déle, avšak ozdravný proces se tím rozběhne a až vstoupíte do vyšších vibračních vzorců Světla, bude se zrychlovat. Velkou pomocí vám při tom bude přijímání více Pevných Částic Světla prostřednictvím Dechu Věčnosti a vyladění zvuků samohlásek. Přispěje to k urychlení procesu ozdravení/harmonizace vašeho aurického pole a vytvoření rovnováhy ve vašich čtyřech nižších tělech.
Moji hrdinové, nezáleží na tom, kde a za jakých podmínek v současnosti žijete. Máte velkou příležitost započít proces dosažení Mistrovství. Jste naléhavě potřeba jako Světlonoši a Služebníci Světa. To se vztahuje na každého z vás, kdo čtete toto poselství. Obklopuji vás a zahrnuji vás do ochranné aury.
Jsem navždy vaším ochráncem a věrným přítelem.
JÁ JSEM Archanděl Michael.
Přijala Ronna Herman, březen 2011
© www.ronnastar.com
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zdroj: http://barboraopelkova.blog.cz

Zobrazení: 196

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Pročištění destruktivní energie: Opuštění strachu, obav a ustaranosti, zvyšuje pozitivní energii, 432 Hz / Cleanse Destructive Energy: Let Go of Fear, Overthinking & Worries, Boost Positive…"
před 8 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu DNA skrývá netušené možnosti uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Our "Junk" DNA Holds Astonishing Powers Which are Accessible Here."
před 12 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Enlightenment (Documentary) Here.* Beyond Our Sight (Documentary) Here. * The Secret Hidden from Mankind: Mind Science Kept Hidden, Documentary - Here."
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Jozef Wolf

Zachránce Ježíš.

    Jestli se chceš dneska rozhodnout, že do toho půjdeš, že chceš být s Bohem, modli se nahlas tuto modlitbu. Je to jen vzor pro ty, co nevědí, co říct.Bože, zjistil jsem, že jsem hříšník,Je mi tak líto těch všech věcí, které jsem v životě udělal…Zobrazit další
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Transformace a vzestup do 5. a vyšších D. je o opětovném propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip - gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Uranus, Age of Aquarius Here."
neděle
Uživatel Jozef Wolf aktualizoval svůj profil.
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 25.1.2020

Plejádska hviezdna sústava je v zarovnaní so všetkými jej hviezdami /hviezdnymi semiačkami/, ktoré sa nachádzajú na planéte Zem a procesu Zmeny pomáhajú. Energia hviezdneho systému Plejády je priamym spojením so srdcom čistého svetla srdca Krista.…Zobrazit další
sobota
Jana Rejcha je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24.1.2020

Aktuálne: Stručne a jasne - všetko čo sa v podstate od dnešného dňa deje je záležitosťou dotýkajúcou sa každej bytosti na planéte. Udalosti sa týkajú spolupráce solárnej frakcie /najvyššie solárne vedomie/ - Plejád a bytostí Svetla vnútornej /vyššie…Zobrazit další
pátek
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Wingmakers Solitronic Transmissions"
pátek
Uživatelé Vlastimil Enris Anderson a Catch the sun jsou nyní přátelé.
pátek
Uživatel Vlastimil Enris Anderson aktualizoval svůj profil.
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu část, od 4:19 do 8.13.* Pravá tvář…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa: * Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. V tomto videu si poslechněte…"
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.1.2020

SME v energii bytia - Stvoriteľom u každej bytosti Svetla podporovaného. SME už neznamená len byť, ale i tvoriť prostredníctvom nových energií a tým ich zviditeľniť /na fyzickej úrovni prejaviť/.…Zobrazit další
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.1.
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
21.1.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
21.1.

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby