* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Archanděl Metatron – Energetická vlna 11-11-11

Já jsem Archanděl Metatron, sesílám křídla mnoha andělů, aby vás obklopila bezpodmínečná láska, chránila vás a naplnila vaše bytí energií a inspirací. Nechť vás moje láska zaplaví jako sprška tisíců čistě bílých pírek. Vězte, prosím, že jsem tu proto, abych vás podporoval a vedl dále. V mé energii jste v bezpečí a já vám pomohu projít s lehkostí procesem přechodu.

Země již vstoupila a prochází hlavními přechody, které, jak se blížíme k energetickému předělu 11-11-11, nabírají na intenzitě. Můžete tyto energie silně cítit dokonce už od začátku listopadu a pak po celý rok 2012 a dále. Můžete zaznamenat dva hlavní energetické přesuny, které postupně a hladce dospějí ke svému vrcholu. Energie ukotvované od listopadu budou stále jemnější a lehčí, budou jako závan čerstvého vzduchu, poznáte je podle toho, že vše bude plynout lehčeji, jakoby klouby byly promazány olejem. Tato změna v energii se vybuduje a vyvrcholí kolem data 11-11-11. Pak můžete zaznamenat nové přesuny v energii, která se zaktivuje 12. prosince 2011, vzroste 24. prosince 2011 a vyvrcholí, až začne rok 2012. Přijde mnoho dalších aktivací a energetických vln, které budou zažehnuty během roku 2012 a dále. Budou ukotvením nových základů pro Věk Lásky a tak se budou především skládat z různých vibrací lásky promísených s dalšími patřičnými kvalitami. Je důležité mít na paměti, že když se energie ukotvují, mají za úkol aktivovat energie a vědomí ve vašem bytí. Aktivace vám umožňují lépe porozumět Stvořitelově energii a napomoci vaší jednotě s Ním. Rozpoznání určitých kvalit je jednoduše procesem poznávání Stvořitelova světla, což má pomoci jeho dalšímu přijetí.

Možná si všimnete, že energie ukotvovaná v listopadu je pocitově velmi odlišná od té, kterou zažijete, až se propojí s počátkem energetického přesunu 12. prosince 2011 či kolem tohoto data. Tohoto je třeba si být vědomi, abyste se s jistotou napojili na oba energetické přesuny a přijali odpovídající moudrost a vědomí z každé z nich. První z přesunů bude zaměřen na lásku. Skrze posílení vaší duše a pravdy ve vašem bytí se probudíte, abyste zažili a přijali hlubší lásku.
11-11-11 dojde k vyvrcholení nové energetické vlny; toto je energie ukotvující se do Země ze samého zdroje a duše Stvořitele, ale především se ukotví v každém člověku na Zemi. Větší procento energie než kdy předtím je určeno k ukotvení v lidech než do energie a vědomí Země. Toto je sám o sobě obrovský posun, protože znamená, že lidstvo je připraveno převzít zodpovědnost za svůj duchovní vývoj, změna může a přijde z nitra každého člověka a bude projektována do pozemské reality, spíše než aby ovlivnila Zemi, která “nakopne” lidstvo k probuzení.
Jako všechny energetické vlny, i ta 11-11-11 nese kvality Stvořitelovy duše, které mají být lidstvem přijaty a uzákoněny. Tyto kvality jsou:
¤ Láska vycházející z pravdy
¤ Otevřenost
¤ Jednota
¤ Štěstí
¤ Posílení
¤ Přijetí
¤ Citlivost
¤ Osvobození
Kdykoli přivoláte energie této energetické vlny, aby zaplavila vaše bytí, bude obsahovat každou z těchto kvalit. Prožitím této energetické vlny také aktivujete některé energie ve svém bytí, což znamená, že pokud jste ještě nezvládli učení každé z kvalit, ony se projeví ve vaší realitě, aby vám pomohly tuto kvalitu přijmout. Moudrost a vhledy týkající se každé kvality energetické vlny s vámi budou sdíleny, abyste mohli tyto kvality udržet, používat a plněji vyjadřovat ve vaší realitě.

Lord Merlin prohlásil ve svém poselství, že z jeho pohledu aktivace 11-11-11 povzbuzuje větší citlivost vůči duši či svému duchovnímu Já. Toto chápání je správné a je velmi hodnotné, protože když jsou všechny kvality integrovány jako jedna, způsobí větší citlivost vůči duši. Kvalita citlivosti vás podpoří, abyste si byli více vědomi energie, energetických vzorců a také přítomnosti svých průvodců a své duše. Citlivost vám také pomůže soustředit se na vaše vlastní energie, porozumět, co je potřebné a co je třeba uvolnit. Kvalita osvobození také hovoří o svobodě, která bude nabídnuta vaší duši, aby ji vyjádřila, až se stanete vůči své duši citlivější. Svoboda také symbolizuje projasnění energie. V minulosti byla v každé energetické vlně přítomna mocná čistící energie, ale nyní je přítomna pouze energie osvobození, aby vás inspirovala k posunu od omezení ke svobodě či míru v mysli a k rozšiřujícím energiím. Energie svobody není přítomna, aby čistila, ale aby byla inspirací k posunu k jasnosti a rozpoznání vaší neomezené energie.

Kvalita jednoty povzbuzuje ke splynutí vědomí lidí a jeho přechodu od negativity k lásce. Až bytosti jedné shodné mysli začnou sjednocovat svou energii a vědomí, pak vědomí a pochopení, které chybělo ve vašem uvědomění nebo které má být teprve rozpoznáno, bude přijato a znovu se projeví, abyste ho mohli uchopit a zpracovat. Kvalita jednoty vám pomůže nejen objevit nové vědomí, moudrost a vhled, které jste hledali, ale pomůže vám vybudovat větší respekt a úctu ke každému člověku, energii a duši na Zemi. Respekt a úcta se vybuduje i k odlišnému chápání a přesvědčení jednotlivců a dojde k poznání, jak skutečně posvátná je každá duše na Zemi. Toto bude úžasný posun, jehož uskutečnění nějakou dobu potrvá, ale bude opravdu zažehnut energetickou vlnou 11-11-11.

S větší citlivostí vůči vaší duši bude pro vás jednodušší přijmout svou duši a dokonce skupinu duší, stejně jako početné aspekty Stvořitelovy duše. To posílí vaše bytí a umožní vaší duši, aby byla vůdcem a průvodcem ve vaší realitě. Zaměření na ego a osobnost, jakožto hlavního vůdce bude změněno, aby duše mohla převzít rozhodující vedení ve vašem bytí a realitě. To může znít velmi důrazně a může to přinést strach z přijetí moci, ale vaše duše je nyní připravená předstoupit jako milující přítomnost, aby vás provedla vaším vzestupem. V přítomnosti vaší duše se budete cítit posíleni, naplněni nadšením, energií a živou aktivní láskou a budete vědět, že můžete dosáhnout čehokoli, co si naplánujete ve své mysli, ale bude to vaše duše, která bude projekty ve vaší mysli inspirovat. Někteří lidé možná pocítí vnitřní boj, protože touhy jejich osobností mohou být velmi odlišné od tužeb jejich duší. V tomto případě je zřejmé, že kvalita svobody je potřebná k tomu, aby vám umožnila oddělit se od tužeb vaší osobnosti, zatímco kvalita jednoty je zapotřebí, aby vám pomohla splynout s vaší duší a respektovat a ctít přání vaší duše. Vždyť vaše duše je propojena s vůlí Stvořitele, rozumí božskému plánu pro vaši realitu a pozemskou cestu. Jak pokračuji ve svém vysvětlování, možná jste si všimli, že je obtížné popsat kvality jednotlivě, protože jsou propojené a pracují tak, aby byla projevena citlivost k duši a její posílení. Fakt, že kvality jsou tak propojené naznačuje obrovský růst, kterého již lidstvo dosáhlo, víra v oddělenost se vytrácí a projevuje se touha po jednotě a integraci. To přináší Stvořitelovu pravdu s obrovskou silou.

Přítomnost lásky je v energetické vlně 11-11-11 také silně zřejmá, ale tentokrát je přinášena jako láska, která vychází z pravdy. To znamená, že láska, kterou vyjadřujete, musí být zrozena z pravdy a být pravdivě vyjadřována. Nahlížíme na lásku jako na vždy pravdivou a upřímnou, ale v této nové vibraci lásky nemůže být nic skryto, vyjadřováno falešně či špatně interpretováno. Je vyžadováno, aby se láska rodila z pravdy vaší duše, ale pravda se také musí manifestovat z lásky. Mnoho lidí se již naučilo milovat bezpodmínečně, ale nyní jste žádáni, abyste milovali z pravdy. Abyste toho dosáhli, je třeba propojit se s pravdou vašeho bytí, probádat tuto energii a vědomí své pravdy a dovolit lásce, aby vytryskla z tohoto zdroje ve vašem nitru. Kvalita a učení lásky vycházející z pravdy také symbolizuje rozpouštění iluzí a falešných energií, ale dá se to interpretovat tak, že vaše láska se stane moudrou. Když milujete velkoryse a bezpodmínečně, nejenže se podělíte o pravdu, ale budete vyjadřovat moudrost, vaše láska se stane vaším průvodcovským světlem a dokonce vaší inspirující myslí. Kromě všech těchto kvalit, tato vyžaduje mnoho rozjímání, abyste odhalili její skutečný význam; ten může být jiný pro každého člověka.

Kvalita otevřenosti se vztahuje k srdeční čakře. Je potřeba, aby se vaše srdeční čakra stále rozšiřovala a zůstala stále otevřená, aby láska, moudrost a síla vašeho bytí mohla být vyjadřována s větší lehkostí. Když je srdeční čakra schopna zůstat stále otevřená, pak v pozitivních i negativních situacích projevuje obrovskou sílu a poskytuje bezpečí celému vašemu bytí. To znamená, že jste si vědomi své síly, jak můžete měnit svou realitu skrze záměr a vyladění a umožňujete si hlubší sebepoznání a rozšíření.

Štěstí může být v této době přechodu považováno za neobvyklou energii k ukotvení, ale je to jemné připomenutí Stvořitele, že proces vzestupu je šťastná doba; je to čas legrace, radosti, spokojenosti, rozkoše a potěšení. Můžeme si tyto kvality osvojit ve své duchovní praxi, protože nám umožní, aby se náš růst obrovsky zrychlil. Když jsme šťastní, máme dobrou náladu, naše energie je lehká a máme pozitivní náhled a to je pak mnohem snazší se v této vibraci propojit se Stvořitelem na hlubší úrovni. Stvořitel nám chce připomenout, abychom nebrali naši realitu ani růst příliš vážně, protože to jen vytváří omezení a přítěž, která brání našemu probuzení. Štěstí je také považováno za vyjádření propojení se s duší a jejího ztělesnění. Je to připomenutí toho, že náš nejvyšší cíl, jakožto duchovních bytostí, je štěstí – štěstí, které pramení z duše, z pravdy a podstaty našeho bytí.

Přijdou ještě další informace o energetické vlně, jejích kvalitách a učení, ale nyní k vám vysílám svou lásku a požehnání. Prostě si jen dovolte zpracovávat ty informace, které jsem s vámi sdílel, přemýšlejte, jak můžete tyto kvality začlenit do svého života a jak ovlivní vaši realitu.

Vždy s láskou,

Já jsem Archanděl Metatron

 

 

© Natalie Glasson, www.omna.org
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hana B (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zobrazení: 248

Komentář přidal(a) Ywet dne 9.Listopad.2011 v 22:05

Kvalita jednoty povzbuzuje ke splynutí vědomí lidí a jeho přechodu od negativity k lásce. Až bytosti jedné shodné mysli začnou sjednocovat svou energii a vědomí, pak vědomí a pochopení, které chybělo ve vašem uvědomění nebo které má být teprve rozpoznáno, bude přijato a znovu se projeví, abyste ho mohli uchopit a zpracovat. Kvalita jednoty vám pomůže nejen objevit nové vědomí, moudrost a vhled, které jste hledali, ale pomůže vám vybudovat větší respekt a úctu ke každému člověku, energii a duši na Zemi. Respekt a úcta se vybuduje i k odlišnému chápání a přesvědčení jednotlivců a dojde k poznání, jak skutečně posvátná je každá duše na Zemi. Toto bude úžasný posun, jehož uskutečnění nějakou dobu potrvá, ale bude opravdu zažehnut energetickou vlnou 11-11-11.

Z tohoto zažehnutia mám najväčšiu radosť :-)

Komentář přidal(a) Ywet dne 9.Listopad.2011 v 22:49

 

Komentář přidal(a) Ladislav dne 9.Listopad.2011 v 22:52

Aj ja.

Komentář přidal(a) marshala dne 10.Listopad.2011 v 8:51

ahojte priatelia...mam pracu tak si to musim kuknuť neskor...dari sa nam...skvele...majka,objimam vas....

Komentář přidal(a) Dustin dne 10.Listopad.2011 v 9:20

Uz sa neviem dockat zajtrajska, vcera ma pozdravili moji galakticki priatelia na oblohe.

Komentář přidal(a) Ywet dne 10.Listopad.2011 v 11:47

:-) Realtoltek, Duch Svätý je v obrázku. Verím, že ťa tento dodatok uspokojil :-)))))

Komentář přidal(a) marshala dne 10.Listopad.2011 v 11:56

tak fajn Uti....takto ťa mam rada......

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Pročištění destruktivní energie: Opuštění strachu, obav a ustaranosti, zvyšuje pozitivní energii, 432 Hz / Cleanse Destructive Energy: Let Go of Fear, Overthinking & Worries, Boost Positive…"
před 13 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu DNA skrývá netušené možnosti uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Our "Junk" DNA Holds Astonishing Powers Which are Accessible Here."
před 17 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Enlightenment (Documentary) Here.* Beyond Our Sight (Documentary) Here. * The Secret Hidden from Mankind: Mind Science Kept Hidden, Documentary - Here."
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Jozef Wolf

Zachránce Ježíš.

    Jestli se chceš dneska rozhodnout, že do toho půjdeš, že chceš být s Bohem, modli se nahlas tuto modlitbu. Je to jen vzor pro ty, co nevědí, co říct.Bože, zjistil jsem, že jsem hříšník,Je mi tak líto těch všech věcí, které jsem v životě udělal…Zobrazit další
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Transformace a vzestup do 5. a vyšších D. je o opětovném propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip - gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Uranus, Age of Aquarius Here."
neděle
Uživatel Jozef Wolf aktualizoval svůj profil.
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 25.1.2020

Plejádska hviezdna sústava je v zarovnaní so všetkými jej hviezdami /hviezdnymi semiačkami/, ktoré sa nachádzajú na planéte Zem a procesu Zmeny pomáhajú. Energia hviezdneho systému Plejády je priamym spojením so srdcom čistého svetla srdca Krista.…Zobrazit další
sobota
Jana Rejcha je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24.1.2020

Aktuálne: Stručne a jasne - všetko čo sa v podstate od dnešného dňa deje je záležitosťou dotýkajúcou sa každej bytosti na planéte. Udalosti sa týkajú spolupráce solárnej frakcie /najvyššie solárne vedomie/ - Plejád a bytostí Svetla vnútornej /vyššie…Zobrazit další
pátek
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Wingmakers Solitronic Transmissions"
pátek
Uživatelé Vlastimil Enris Anderson a Catch the sun jsou nyní přátelé.
pátek
Uživatel Vlastimil Enris Anderson aktualizoval svůj profil.
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu část, od 4:19 do 8.13.* Pravá tvář…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa: * Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. V tomto videu si poslechněte…"
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.1.2020

SME v energii bytia - Stvoriteľom u každej bytosti Svetla podporovaného. SME už neznamená len byť, ale i tvoriť prostredníctvom nových energií a tým ich zviditeľniť /na fyzickej úrovni prejaviť/.…Zobrazit další
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.1.
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
21.1.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
21.1.

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby