* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu.

Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu.

Moudrost, moc a láska celého Univerza leží v duchovním srdci každé jednotlivé bytosti (čili v nulovém bodě počátku a konce veškerého osobního tvoření), jelikož tam sídlí tzv. Atman, což je pasivní, nic netvořící, pouze pozorující vše-vědomí Absolutna. Tato pra-podstata je v projevu vnitřního pra-světla a jeho konstruktivních nic nepožadujících vše rozdávajících harmonických frekvence zvané Láska. Přes každé jednotlivé srdce (čili přes osobní nulové body věcí a bytostí) je navíc také přístup na nulovou osu času a prostoru veškeré existence v Univerzu (čili do tzv. hyperprostoru) a z této osy, která sjednocuje veškeré nulové body do jednoho společného nulového bodu (čili do jednoho bezčasového a bezprostorového tady a teď), je přes ostatní jednotlivé nulové body (všech jednotlivých věcí a bytostí) přístup nejen do všech jednotlivých úrovní vědomí (dimenzí) a jejich existencí (světů) a jejich informačních databází - knihoven, ale i do centrální knihovny Univerza (čímž je centrální slunce, čili vědomí celého Univerza), obsahující veškerou moudrost všeho co v tomto Univerzu je existuje.


Z tohoto důvodu a z důvodu nalezení smyslu své osobní existence, je třeba žít pokud možno neustále v tady a teď, čili v přítomném okamžiku, neboť jedině z přítomného okamžiku je přístup k veškeré moudrosti Univerza (která zná nejsnazší, nejlepší a nejoptimálnější řešení naprosto všechno), jelikož přítomný okamžik slučuje moudrost naprosto všech existencí (tedy i všech paralelních Já i jejich pravděpodobných existencí a osudů) do jednoho jediného celku - nyní. Čili chce to především ve svém životě přestat se zabývat tím co již bylo (a s tím souvisejícími disharmonickými emocemi) a nezabývat se ani budoucností, ve smyslu nemít žádné obavy z toho co by se mohlo stát kdyby … a přes své pravé spirituální (čili Boží) vědomí, sídlící v srdci každého jedince, se ukotvit v tady a teď.

Vše zdánlivě hmotné je tak jako tak jen pouhý přelud, neboť veškerá tzv. hmota se skládá z pouhých jednotlivých holografických obrázků tvořených vnitřními mentálními představami (měnících se několikrát v každé milisekundě z jednoho projevu existence do dalšího, jiného), které se naprosto vždy zformují do takového projevu a existence, jaké jim určují osobní vnitřní přesvědčení či vložené programy. Též je třeba si uvědomit, že každý jednotlivý obrázek se formuje dle momentálního vnitřního přesvědčení a že pouhou trvalou změnou (přeprogramováním) osobního přesvědčení či programu se okamžitě mění i vně projevená forma či realita. Na tomto principu fungují tzv. okamžité uzdravení a veškeré ostatní tzv. zázraky. Z toho jasně vyplývá, že čemukoliv věříme je vždy jen a jen osobní pravdou každého jednotlivého vědomí (čili jak věci tak bytosti), která pro všechny ostatní neplatí do té doby, dokud jí ostatní také nepřijmou za svou vlastní, osobní pravdu.

Je třeba si konečně uvědomit, že jsme jiskry všemocného a moudrého Božího vše-vědomí (které sídlí v srdcích všeho a všech), které je na nekonečné cestě poznávání sama sebe. Na tuto skutečnost většina bytostí (čili jednotlivá vědomí, svými vůlemi a přáními individualizovaná do nejrůznějších specifických JSEM to či ono) v zápalu svých nejrůznějších her na to či ono již zcela zapomněla. Tím došlo k tomu, že se jednotlivé bytosti z tohoto moudrého a všemocného vše-vědomí vyčlenily a vymezili se do pouhých určitých a specifických bytostí (čili do nejrůznějších JSEM to či ono) a jejich omezených možností a schopností, čímž samozřejmě tímto svým osobním vyhraněním ztratily i veškerou jeho/její (Boží) moc a moudrost.

Nemyslete si ale, že se Vám podaří navázat PŘÍMÉ spojení s nejvyšší moudrostí AKTIVNÍHO tvořivého vědomí Univerza. Přímé spojení s touto aktivní tvořivou částí vědomí absolutna je pro každou bytost v této pozemské formě ZCELA nemožné, neboť by okamžitě shořela jak papír v blízkosti pece, aktivní, tvořivé vše-vědomím Univerza je totiž centrální slunce, existující v jádru, čili srdci svého osobního vortexu (obsahující v sobě všechny ostatní jednotlivé vortexy celé Univerza), který si svými jednotlivými vůlemi a přáními vytváří a mentálními pochody znovu všemožně přetváří.

KAŽDÉ jednotlivé vědomí, individualizované do nějakého specifického JSEM to či ono (ať už ve formě věci, nerostu, rostliny, orgánu, člověka, planety, hvězdy či čehokoliv jiného), si svými osobními vůlemi a přáními (či vloženým vnitřním programem) vytváří také takovýto osobní časoprostorový vortex, čili hologram, který není nic jiného než VNĚJŠÍ elektromagnetické pole osobního individualizovaného vědomí, na kterém si toto uvnitř sídlící osobní vědomí (individualizované do nějakého osobního JSEM to či ono) promítá obrazy svých VNITŘNÍCH mentálních pochodů (u věcí vložený program) což tyto jednotlivé obrazy existující na vně projevené straně vortexu (čili bytosti, jelikož tyto obrazy obsahují část vědomí svého tvůrce) povazují za hmotu, čas a události v něm plynoucí. Takže dokud kterákoliv bytost není propojena se svým dvoj-plamenem, čili s druhou polovinou své duše, tak je pouhým snem svého vyššího já (své celé duše), která ji svými mentálními pochody, z jádra - srdce osobního vortexu, vytváří.

Všechny projevy existencí na plášti či kdekoliv jinde než v centru těchto vortexů, to znamená vše co je promítnuté z jádra, čili ze srdce (nulového bodu tvoření) vně, čímž je tvořen jak čas - Jang, tak i prostor - Jin, tedy není a ani nemůže být tvůrcem a pánem své osobní reality a svého osudu, do té doby, dokud se přes své osobní srdce (čili přes svůj osobní nulový bod) nespojí s druhou polovinou svého tvořivého dvoj-plamene. Teprve tímto spojením v sobě bytosti sloučí své hmotné já (ve formě částic - Jin) se svým antihmotným já (ve formě frekvencí - Jang), čímž si ve svém osobním já může obnovit trojitý tvořivý plamen (osobní vědomí + Jin/Jang dvoj-plamen) ve formě Mer-Ka-By a stát se opět čistým vědomím, které není závisná naprosto na žádné lokalitě a ani na žádném projevu nějaké existence, tedy ani na prostoru, čase a událostech v něm probíhajících. Takže, dokud k tomuto propojení obou polarit nedojde a dokud nejsou tyto dvě polarity v rovnovážném souznění, tak bytost není schopna si svou realitu všemožně upravovat, přetvářet či si dokonce vytvářet zela jinou.

Bytost která není propojena se druhou polovinou svého dvoj-plamene je pouze schopna se fokusem své pozornosti přesouvat do jiných svých paralelních existencí, které jsou však tvořeny nějakým jiným osobním paralelním já, které tuto schopnost již má díky tomu, že je se svým tvořivým dvoj-plamenem již propojena. Takže pokud se chcete také propojit se svým dvoj-plamenem - čili protipólem a tím se zároveň i napojit na moudrost Univerza, tak toho můžete docílit jedině přes své srdce a jeho harmonické frekvence, jelikož jedině tento osobní nulový bod, každou bytost spojuje nejen se všemi osobními vyššími Já (které sídlí v jednotlivých centrálních sluncích kosmického vědomí), ale i s moudrostí celého Univerza.


V pra-světle, ze kterého je tvořen hologram Univerza je kodex slušnosti, ohleduplnosti a empatie, který je uložený v láskyplných, čili harmonických a proto konstruktivních frekvencích hologramu vědomí celého Univerza (viz. níže uvedené video), do kterého je přístup přes srdce, čili nulový bod počátku a konce tvoření nějaké existence - nějakého projevu existence ve formě JSEM to či ono.

Naprosto vše v existenci je stvořené z hologramu lásky (což jsou zmenšené kopie původního hologramu Univerza), které obsahuje vše-vědomí celého Univerza. Protože ale všechny jednotlivé bytosti mají naprostou svobodu ve svém projevu, proto mnohé z bytostí tvoří místo kosmickým vše-vědomím především výhradně svým egem (alternativním vědomím), které je samozřejmě nedokonalé, a proto je ve svém konání nejen zištné, ale až sobecké.

Vše, co je tvořené egem, alternativním já (místo Univerzálním JÁ) v sobě totiž vždy obsahuje nějaké osobní, čili méně či více sobecké požadavky, které tím, že to, co je tvořené egem není určeno, aby sloužilo pro blaho všech zúčastněných, tak proto vše takto tvořené obsahuje určité množství a stupeň disharmonických frekvencí, které jsou ve své podstatě sebe-destruktivní a to v takové míře, která odpovídá míře zištnosti čili egoismu osobních zájmů, které obsahuje.

Touto vnitřní disharmonií individualizovaného vědomí a jeho osobních zájmů, dochází k tomu, že je nosný hologram lásky (na kterém se naprosto vše stvořené projevuje) patřičně zdeformovaný a proto podléhá vyzáření, zkáze a následnému postupnému rozkladu. Z toho důvodu je třeba, aby bytosti tvořily pokud možno co nejméně vědomím mysli, egem - alternativním individualizovaným já a co nejvíce vědomím srdce - Bohem uvnitř všeho a všech.

Nosný hologram Lásky - The Gaiadon Heart http://www.youtube.com/watch?v=X420jMORYe8&feature=related

Jak si propojit své hmotné srdce se svým duchovním srdcem naleznete na:
http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/archandel-gabriel-meditace-k a na:
http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/archandel-anael-poselstvi-z
Tohoto video Vám velice mnoho napoví a to i v tom případě, že slovům nebudete rozumět.
The Gaiadon Heart http://www.youtube.com/watch?v=X420jMORYe8&feature=related

Ladění na vyšší oktávy vědomí. Aum Meditation...This Will Raise Your Tonal....
http://www.youtube.com/watch?v=HajYcSAWr2s&feature=related
Jak se lze opět ztotožnit s netvořivý i tvořivým vše-vědomím Univerza naleznete zde.
Ending Duality for Thought Manifestation
http://www.youtube.com/watch?v=QD1XyrdC97k
The "Sun Moon" Meditation ~ Dattatreya Siva Baba
http://www.youtube.com/watch?v=clyQmHzOLog

Frekvence 528Hz aktivují srdeční čakru.
Solfeggio Love Frequency - 528Hz Agnisa Um
http://www.youtube.com/watch?v=cGr1DwkCiUo
Love signal; music & frequency 528 Hz
http://www.youtube.com/watch?v=v2CvZ6MzMX0
frequency 528 ( DNA repair freq )
http://www.youtube.com/watch?v=tgMQOAWeVs0

Chcete-li si aktivovat všechny své čakry, tak si představujte v každé své čakře krystal, který může být buď čiré barvy nebo takové barvy, která je odpovídající té které čakře, do které si takovýto Vámi mentálně stvořený krystal vložíte. Potom si představujte, že všechny čakry jsou propojeny světelným vláknem nejen mezi sebou, ale i to, že světelné vlákno dole, z první čakry pokračuje do jádra, čili vědomí - srdce planety Země a že světelné vlákno nahoře, ze sedmé čakry pokračuje přes jádra - srdce centrálních sluncí jednotlivých úrovní vědomí (tj. planetární, naší sluneční soustavy, galaxie, hyper-galaxie) až do jádra - srdce centrálního slunce tohoto vesmíru. ( Hlavně z toho nedělejte žádnou vědu, neboť cokoliv co Vás napadne a máte z toho dobrý pocit, je pro Vás to správné - pravé).
Tímto propojením na vesmírné DNA a jeho informační pole, se veškeré informace tohoto vesmíru stanou součástí Vašeho zdejšího, osobního já a potom již stačí jen fokusem pozornosti svého vědomí se zaměřit na to, co požadujete vědět a okamžitě to víte, neboť tímto propojením se vše stává součástí Vašeho zdejšího osobního vědomí, čili Vašeho současného či momentálního já jsem to či ono.
POZOR ale, ti co byli stvořeni bytostmi pocházejícími z ovládaného matrixu (což je zhruba 85% pozemšťanů), se ze začátku napojují POUZE ne své tvůrce, tj. pouze na úrovně vědomí tzv. padlých andělů a ti jim, z důvodu touhy udržet si v tomto matrixu stále svou moc, samozřejmě předávají všemožně zkreslené informace.
Z toho důvodu je třeba zaměřit svou pozornost až NAD ovládaný matrix, tj. přinejmenším na galaktické CENTRÁLNÍ slunce - srdce (z nichž se polarizací zrodily dvě galaktická dvojčata Arkturus a Andromeda) a požádat vyšší já této úrovně vědomí (nebo přímo tu nejvyšší úroveň tohoto vesmíru), aby Vás vedlo a stalo se Vaším životním průvodcem a rádcem.
Více na: http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/napojte-se-na-sloup-svetla
a na: http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/jak-a-proc-se-stat-zaricem
a na: http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/jak-si-harmonizovat-svou
a na: http://novazeme.ning.com/forum/topics/aktivaci-a-harmonizaci-sve
Chakras http://www.youtube.com/watch?v=-frC2RLF0Ns&NR=1

Dodateky:

Prvotní stvořitel Univerza je VŠE-vědomí, projevující se jako multidimenzionální Bytost, existující ve všech formách nejrůznějších projevů existencí (sídlící v srdci, čili nulovém bodě všeho a všech), které se skládá z mnoha pater (dimenzí, čili úrovní vědomí všemožných projevů existencí), přičemž aktivní kolektivní vědomí každého jednotlivého patra se vždy projevuje ve formě centrálního slunce. Tyto jednotlivé centrální slunce fungují jako srdce celého svého systému, obsahující souhrn vědomí (tvořící kolektivní vědomí) všeho co ve svém systému obsahují. Přitom každé jednotlivé centrální slunce - srdce svého systému, dodává energii jak do celého svého patra, čili do naprosto všech svých nejrůznějších existencí existující v jeho osobním systému ve formě nejrůznějších bytostí a projevů existencí (které svými vůlemi a přáními vytváří), tak do centrálního slunce, které je o jedno patro, čili úroveň vědomí (stupeň vnitřních frekvencí) níže. Jelikož každé nižší centrální slunce dělá to samé, tak je tím tato duchovní energie distribuována jak do všech pater této multidimenzionální existence, tak do naprosto všeho stvořeného, co svými vůlemi a přáními jednotlivé patra vytváří a uvádí do existence.
Tím, že takto stvořené bytosti v jednotlivých patrech něco dělají, tak při tom mají nějaké specifické osobní emocionální prožitky, čímž ze sebe tuto přijatou kosmickou energii opět vyzařují (ovšem již obohacenou o frekvence svých osobních prožitků), a ta se pak opět vrací zpět do takových pater, centrálních sluncí určitých úrovní kosmického vědomí, se kterými tyto bytostmi vtištěné vnitřními frekvencemi souzní. Tím je zaručena nejen neustálá cirkulace této duchovní energie, ze které je naprosto vše zkonstruované, ale i funkce všech jednotlivých systémů.
Jednotlivými bytostmi vyzářené energie, obsahující specifické frekvence, navíc rozezní vždy takové centrální slunce, s kterým svými frekvencemi souzní, něco jako když specifické frekvence rozezní krystalku. Tím jsou jednotlivé úrovně kolektivních vědomí Univerza (čili centrální slunce tohoto kosmického vše-vědomí) opět reaktivované, čímž s chutí tuto ze svých stvoření přijatou energii opět vyzařují zpět do svého stvoření, aby tím mohly prožívat znova a znova další a další nové prožitky, kterými je tvořena a obohacována jejich zkušenost, tvořící vnitřní inteligenci a moudrost.
Zkrátka a dobře, Univerzum je ve své podstatě takové nekonečné perpetum mobile, ve kterém je nejen jedno závislé na druhém, ale jedno zároveň i vytváří, přetváří, podporuje a i zpětně oživuje to druhé.
Více na www.trefy.cz/vesmirneperpetummobile

2012: Introduction to Ascensions
http://www.youtube.com/watch?v=dqLHioTDr-4&feature=related
Galactic Federation Of Light Message For Lightworkers July 2009- Part 1&2
http://www.youtube.com/watch?v=ZEyAoO19wWk&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=N5ClDIGR4qg&feature=related

New Wave of awakening
http://www.youtube.com/watch?v=I6f9qyCGpYo
Gateway to the Golden Age
http://www.youtube.com/watch?v=26SDGGXx2x8
Off-World Communication - tuning your radio
http://www.youtube.com/watch?v=7VrKsNMe4Ko
Opening to Channel
http://www.youtube.com/watch?v=T09UOpUfCmE
spinning the fifth dimensional matrix
http://www.youtube.com/watch?v=N6KnqFUQWOQ
Opening the Human Stargate
http://www.youtube.com/watch?v=2VuZ6h2fj8Q&NR=1
Moving to the Core of the Spiral in 2012
http://www.youtube.com/watch?v=F23Er53Lfx8&feature=related
THE CREATION OF LIVING GEOMETRY BY MagentaPixie2012
http://www.youtube.com/watch?v=yLuis7iHvbQ&feature=related
Gathering of souls to Zero Point - GoldRing Media
http://www.youtube.com/watch?v=1nz94evkhBE&feature=related
Anchoring the Fifth Dimension and the Unified Field
http://www.youtube.com/watch?v=O2ZnCsYB0pg&feature=related
The Domino effect and The new light particles.
http://www.youtube.com/watch?v=BuHT4YZdf1g&feature=channel
THE CONSCIOUSNESS OF THE ARCTURIANS BY MagentaPixie2012
http://www.youtube.com/watch?v=rPdwJWT10Eo&feature=related
Living the Dance of Light
http://www.youtube.com/watch?v=Zo_vi8ruG-Q&feature=channel

Více podrobností na toto téma naleznete na: http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/jak-a-z-ceho-je-tvoreno-cele


:-) A jak mne již jistě znáte, možná že i sem postupem času, který ve své podstatě ale vůbec neexistuje :-) budou přibývat nějaké další upřesňující a doplňující informace. To bych zkrátka a dobře nebyl já :-)

Zobrazení: 6158

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 1.Září.2012 v 14:29

Globální OM Tajná Geometrie / Global OM Sacred Geometry Video s nádhernými obrazci, aktivující kódy 12ti vláknového DNA, s 13tým, středovým bodem - vláknem uprostřed. Uvedeno ZDE. Vysněný svět - Dreamland

Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já je uvedeno ZDE.

Vizuální meditace - Cesta do Šambaly, hudba Oliver Shanti a přátelé. Uvedeno ZDE.

Jak se sladit se stále se zvyšujícími frekvencemi a stát se přitom zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla je uvedeno ZDE.

Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.

Postup jak si lze mentálně stvořit ochrannou & komunikační pyramidu a propojit se se svým multidimenzionálním já je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 1.Září.2012 v 14:35

Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 1.Září.2012 v 14:35

Další články úzce související s právě probíhající transformací do 5. D jsou uvedeny zde:

* Neberte na lehkou váhu to, co se při protnutí galaktického rovníku bude dít. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené ZDE.
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.
* Máří Magdaléna - poselství je uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Víte proč je třeba být v 5. D nejpozději chvíli před tím, než k nám dorazí utržená sluneční plazma? Uvedeno ZDE.
* Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.
* K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde. Uvedeno ZDE.
Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.
* Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku ZDE.
* Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit! Uvedeno ZDE.
* Vzostup je vedomé stotožňovanie sa so všetkým čo je láskou. Tento velice inspirující a uklidňující článek od Féwy ze dne 14. 8. 2012 a další ze dne 18. 8. 2012 si v žádném případě nenechte ujít. Uvedeny ZDE.
* Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány naše tzv. hmotné světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.
* Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí je uvedeno ZDE.
* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
* Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Článek je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) grétka dne 2.Září.2012 v 21:56

Takto upravene by si to mohol znovu rozposlat. Je to zaujimavejsie, ked si to rozkosatil.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!!

!!! Dr. Vernon Coleman: Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu !!!23 září, 2023Dr.…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". * Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. Jestliže měsíc není UVNITŘ slunce (čili dokud nejsou tyto dva principy v jednotě a harmonii) tak tyto dva od sebe…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!! uživatele Ina Obr
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!!

Šéf NATO priznal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu, píše vo svojom článku profesor Jeffrey SachsGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej výpovedi pred Európskym parlamentom jasne…Zobrazit další
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Temná stránka umělé inteligence, škodlivé účinky určitých frekvencí a související info. * 2023-08-06 Necenzurovane net C Audio ZDE. (Kainovy děti = čistokrevní…"
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! GAVI Billa Gatese tvrdí, že 14 ze 17 cílů Agendy 2030 lze dosáhnout očkováním !!! uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby