* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

SEDM ÚROVNÍ VĚDOMÍ PODLE MAYŮ - VĚDĚT NEZNAMENÁ ROZUMĚT

Aby práce s Mayským Kalendářem byla efektivní, je třeba velmi dobře porozumět, co znamená slovo VĚDOMÍ. Jelikož Vědomí je identifikátorem duchovní identity člověka. Celý evoluční výsledek individuálního lidského JÁ je uložený v duchovním těle zvaném tělo kauzální.Duše vstupující do fyzického těla začíná velmi významnou, ale neobvykle těžkou etapu učení.Na Zemi se úroveň duchovního Vědomí projevuje skrze přesvědčení,díky kterému vzniká obecný způsob Bytí. Kromě již zmiňovaného kauzálního těla hrají důležitou roli v procesu individuálního duchovního rozvoje další subtilní těla,zvlášť tělo emocionální a mentální.
Pokud proces uvědomování probíhá hladce, je možné pozorovat sedm úrovní Vědomí.Ale pamatujte, že u každého člověka mohou nastat vyjímky zabraňující správnému postupu.To se stává poměrně často, jelikož mentální tělo vždy předbíhá duchovní zralost člověka. Duchovní rozvoj začíná v případě,pokud umíme v životě použít to, co jsme se dočetli,pokud jsme schopni ovládat své myšlenky,nikoliv sbírat zranění a pokud se nenecháváme unášet emocemi,nesoudíme lidi ani jevy.Pokud kněz proklíná zločince, řídí se učením Krista? Nebo vysoký církevní hodnostář odsuzuje politiky,je skutečně duchovně zralý? Nebo člověk,který dokáže při meditaci vystoupit z těla je duchovně zralý, když v každodenním životě není schopen vyrovnat se s vlastními problémy a obviňuje za to druhé?
Vědět neznamená rozumět!
Pole mysli – zejména u lidí pracujících na svém Vědomí – velmi často dosahuje sedmé úrovně,zatímco jiná subtilní těla se nachází v páté nebo šesté úrovni. Aktuální stav Vědomí nejvíce odráží stav našich etických a morálních hodnot, vyjádřených v každodenním chování, způsobu Bytí.Čas od času se u každého projeví vzorce chování odpovídající nižším úrovním. Tento typ je důležité přijmout jako vyplavování zbylých sedimentů na povrch - pocházejících z nižších fází vývoje. Velkou překážkou na cestě rozvoje Vědomí způsobuje sama esoterika,velmi špatně informovaná literatura New Age, stejně jako náboženské dogma. Cesta ke zralosti se otevírá na páté úrovni,na nižším stupni se provádí pouze probuzení.
Sedmistupňová hierarchie úrovně Vědomí odpovídá duchovním sférám v buddhismu.Hierarchie má pomoci k rozpoznání úrovně Vědomí vlastního JÁ.Samozřejmě je dovoleno využívat hierarchický řád k poznávání stupně Vědomí našich nejbližších a k pochopení obecného způsobu života v kruhu přátel.

ZVAŽUJTE: úroveň Vědomí by neměla být spojována s úrovní lidských hodnot u člověka, který třídí lidi na dobré a zlé, nebo jim přisuzuje speciální sociální pozici!

SEDM ÚROVNÍ VĚDOMÍ

PRVNÍ ÚROVEŇ VĚDOMÍ
Člověk žije nevědomě – závislý na zvratech osudu.Všechny životní podněty vyplívají z potřeb EGA,tzv. zvířecí motivací podmíněné pudy. Neexistují zde žádné komplexní vztahy,nebo dlouhotrvající dalekosáhlé dopady.Do popředí vystupují egocentrické priority: Dobré je to, co v dané chvíli přináší úlovek. Primitivní požitkářská postava se zde stává normou.Charakteristickým rysem této úrovně vědomí je uspokojování současných potřeb bez jakékoliv hlubší motivace.
V PARTNERSTVÍ se tento typ vědomí projevuje především jako nástroj:Můj partner by měl splňovat mé požadavky a mé potřeby!

DRUHÁ ÚROVEŇ VĚDOMÍ
Stav zatemnění.Způsob bytí stojí ve znamení otázek.Naplnění životních očekávání je v převážné míře závislé na sociálních normách a závazcích,které nemohou a nesmí být protichůdné.Je to nejvyšší forma závislosti na obecném vlivu:Jiní nám ukazují, co máme dělat a absolutně nám to nevadí, a když přece – tak velmi mírně.Individuální běh života diktují materialistické priority,podřízené vůli Ega.To, co diktuje skupinové vědomí – musí být správné! A nemůže to být jinak! Tento vzorec je podřízen okolnímu trendu,vytváří submisivní charakter.Osoba se celkově podřizuje prostředí ,kde žije a vše přijímá bez kritiky.
V PARTNERSTVÍ se toto vědomí projevuje uspokojením osobních zájmů.Materialistické postavení partnera se stává stále důležitější.Na první místo se posouvá instrumentální vztah k partnerovi:Něco za něco!

TŘETÍ ÚROVEŇ VĚDOMÍ
Uvědomění si pocitového života – do popředí se dostává emocionální aspekt.Primární Ego objevuje společenský význam,ale nadále je rozhodující snaha zachovat důležité místo ve společnosti.Je důležité, že jsem NĚKDO!,proto kolektivní zbabělé modely mají konkrétní dopad na vliv osobnosti.Dominuje podmíněné oceňování původu. Panovačný,buržoazní plebejský způsob myšlení narůstá do vysoké hodnosti.Ale v pozadí – za kulisami světa pózy – se začíná bouřit individuální ego,potají tvoříc svoje vlastní vzorce chování.Podvědomě se objevuje pocit viny. Kariéra,profesní úspěch,uznání – se nadále projevuje v primárním plánu.Všechny podněty se slepě ubírají tímto směrem.Místní duch – způsob myšlení o životním prostředí – se projevuje automaticky – za těchto podmínek není schopen uvažovat o svém vlastním chování.
V PARTNERSTVÍ se na první místo dostává emocionální vztah k partnerovi. O výběru partnera rozhoduje souznění pocitů (emocionální harmonie).Partnerství se vyznačuje velmi silnou vazbou zavěšení se kolem krku. Takový vztah se může velmi rychle rozložit. Vášnivé city se mohou proměnit v nelibost, nebo dokonce v nenávist,či agresivitu.

ČTVRTÁ ÚROVEŇ VĚDOMÍ
Uvědomění si mentální roviny.Do popředí se dostává mentální zvědavost,touha po poznání,potřeba objevovat nové věci.Důležitější se stává to, co je duchovní,než to co je materiální (alespoň v oblasti myšlení). Objevují se otázky týkající se ideologických programů a kritického hodnocení kolektivního vědomí zahajující odstřižení od pupeční šňůry.Projevuje se velkými vnitřními konflikty a duchovním dilema.Kdo má pravdu? Já nebo ostatní?Je to první krok v oblasti etického a morálního smyslu, bez ohledu na platné normy objevující se venku.Rodinné vzorce,náboženská omezení,ideologická okupace,kolektivní zbabělost – všechno toto začíná ztrácet na významu.Pozornost teď přitahuje individuální rezonance.Začínají se odkrývat práva KARMY(práva příčiny a následku).
V PARTNERSTVÍ se na první místo začíná přesouvat duchovno.Rozhodujícím faktorem je duševní kompatibilita – v opačném případě bude ochoten se oddělit.Velkou roli hraje konvergentní úroveň inteligence – partneři jsou schopni poslouchat jeden druhého bez hodnocení jejich chování, jsou tolerantní,silně na sobě lpí.

PÁTÁ ÚROVEŇ VĚDOMÍ
Probuzení metafyzických sil.Na této úrovni se objevuje postupné uvádění duchovních sil do praxe.Zde se začínají zkoumat znalosti a fungování lidského těla: Díky síle mysli a síle duchovního myšlení si sami tvoříme realitu.Zde se uznává síla dopadu na celé životní prostředí a planetu v duchovní oblasti.Osobnost člověka se vyznačuje plnou kontrolou nad silami Nižšího Já – nad silou myšlenek, pocitů,svévolného jednání.Charakteristickým znakem této úrovně je stáhnout se z existujících tradičních vztahů, politických a náboženských vazeb.Tady člověk dosahuje svobodu projevu slova,uvolňuje se od hodnocení a posuzování.Přetrhávají se všechny staré okovy hroutí se poslední pouta otroctví.Je to dočasná cesta v osamělosti.Je to čas filozofické reflexe,hledání hlubší pravdy a cenných postřehů. Sklízíme,co jsme zaseli! Vnějším znakem tohoto vědomí je spirituální vegetariánství. Duchovní bratři - zvířata - musí být bezpodmínečně respektována! Kormidlo života přebírá morální pravda,která nám ukazuje směr naší cesty!Tady se dokončuje vystoupení z karmických vazeb,zde končí dopad karmických účinků Zde se otevírá cesta k SUVERENITĚ!
V PARTNERSTVÍ hledá nejvyšší souznění na duchovní rovině. Na této úrovni vědomí končí dřívější priority,ale jen málo lidí je schopno tyto požadavky splnit.

ŠESTÁ ÚROVEŇ VĚDOMÍ
Universální Láska.Osoba na této úrovni se stává duchovní instancí.Její aura přesahuje pozemské dimenze.Léčí se Bytí – nekonáním! Důležité je, že JSEM,nikoliv KDO JSEM.Tato osoba přestává bojovat,naslouchá hlas přirozených procesů, důvěřuje,věří ,umožňuje – aby se stalo! Role i aspekt Ega jsou omezeny pouze ve fyzické oblasti života. Bytost se plně řídí nejvyšší duchovní silou.Pomalu se vše stává JEDNÍM.Taková vysoká úroveň vědomí činí tuto duchovní bytost autoritou pro ostatní (to je povoleno)! Na této úrovni vědomí se sjednocuje se VŠÍM CO JE,vstupuje do říše vědomých pocitů a zkušeností.Schopnost komunikovat se světem zvířat,rostlin a krystalů se stává skutečností. Začínají se stírat poslední trojdimenzionální hranice: Všechno je možné!Síla materializace je podřízena síle Ducha! Schopnost realizovat sny a osobní vize téměř na hranici zázraků! To je bod ( sféra přechodu) v němž se lidská bytost začíná více a více projevovat jako Božský Zdroj! Na této úrovni vědomí končí „nucený“ cyklus reinkarnace! Vibrace takového člověka umožňují spojit se VŠEMI A VŠÍM,tzn. že tato osoba začíná mentálně vstupovat do komunikace s Vyšími Bytostmi! V této fázi končí proces zrání v ČASE A PROSTORU.Zde se uzavírá cyklus pozemské zralosti!V současné době poskytuje Země každému z nás příznivé podmínky pro duchovní růst. Je to vyjímečný akt MILOSTI! Každý z nás v neuvěřitelně krátkém čase může udělat kvantový skok v úrovni vědomí.
Na této úrovni získává PARTNERSTVÍ naprosto novou podobu.je překonána každá forma soukromého vlastnictví a osobních závazků.Nejsou žádná vnitřní omezení a vzájemná závislost. Tady je prožíváno plného štěstí pozemském pojetí partnerství.Veškerá činnost je prováděna dobrovolně,v nebeském souladu – jako dárek pro jinou osobu!V tomto partnerství se odráží rodičovská laskavost,čili nejvyšší aspekt mateřsko-otcovské moudrosti Božského Zdroje.

SEDMÁ ÚROVEŇ VĚDOMÍ
Mystická jednota.Zahájena na šesté úrovni procesu sjednocení Bytí se VŠÍM CO JE – nyní vstupuje do fáze uskutečnění. Tímto způsobem se rodí na Zemi Nový Bůh!Božské vědomí, které se na šesté úrovni stále více dostávalo do popředí, se zde projeví! S touto úrovní se váže pojem prorok nebo duchovní mistr!Všechny rozdíly vnitřního a vnějšího světa se spontánně rozpustí.Pro tuto osobu přestávají platit zákony hmoty! Putování z vnějšího do vnitřního světa jí nedělá problémy!Tento člověk už nemusí zažívat polarizaci těžké pozemské hmoty na vlastním těle,protože už pochopil všechny póly problémů a rozpory.Výběr záleží jen na ní : JESTLI,KDY,KDE či v KOHO se chce inkarnovat do světa hmoty jako Avatar! Sedmá úroveň vědomí se na Zemi vyskytuje v minimálním množství promile,ale na konci ČASU se objeví velké množství "vysokých" Bytostí na sedmé úrovni Bytí.Všichni lidé, kteří běží po šesté úrovni vědomí, lze očekávat,že na konci cyklu ČASU v roce 2012 dosáhnou sedmé úrovně!
Pokud jde o PARTNERSTVÍ, všichni ti, kteří se vznesli na sedmou úroveň vědomí,unikli z působení dopadu pólů strachu a lásky.Duchovní harmonie,která se objevila na šesté úrovni,je na sedmém vnímána už jako stav jednoty mezi mužem a ženou.

Je téměř jisté, že mnoho lidí patřících do nižších úrovní Vědomí je schopno v roce 2012 vše dohnat,takže už teď můžeme říci, že se vyplatilo učinit planetu Zemi Sférou Experimentů a Rozvoje.


Výběr z knihy Hanny Kotwické : Věda a filozofie Mayů.
Překl. Lenka Sýkorová
.

Zobrazení: 5132

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Adrenochrom a anti-aging ("vakcína" proti stárnutí): Proč je tolik dětí unášeno a rituálně vražděno! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Masové zatýkání, Finanční a Sociální reset, Pelyněk proti Coronaviru. (informace jsou trochu páté přes deváté, proto poslouchejte pozorně) * Udeřila bouře. Zachraňujeme…"
před 2 hodinami
Tibor Lapoš je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
před 4 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Globální reset, 27.03.2020, Meg Benedicte Uvedeno ZDE."
před 17 hodinami
Uživatel Jindřich Röschl uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Největším tajemstvím Vesmíru je,že žádné tajemství neexistuje! uživatele Naren Sahava
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Rýsuje se využívání vodíku místo ropy! Že by kvůli tomu již začaly padat ceny ropných produktů? A že by kvůli tomu byl vypuštěn Corona vir, podporován 5G technologií? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Že by se chystalo i odhalení všemožných vynálezů, včetně získávání volné energie?* The Cabal, Deep State and QAnon E10 - Return of the King? Here."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse The Secret Hidden from Mankind Mind Science Kept Hidden Documentary (excellent video) + related articles and videos uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* VORTEX MATH NIKOLA TESLA 3 6 9 THE KEY TO UNIVERSE Part 1 and 2 Re-upload [New Audio] Here. * VORTEX MATH PART 3 IS THE UNIVERSE MADE OF MATH? [Re-Upload] Here. * VORTEX MATH PART 4 Nikola Tesla was right! 3 6 9 secret revealed! Here. * VORTEX…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je jen a jen na každém z Vás, jaký svět a jeho reality si vytvoříte a co, jak a s kým budete ve svém světě a jeho realitách mít a prožívat uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Dimenzionální brána pro vzestup má být otevřená dokořán zřejmě až do 21.12.2020. V ten den má dojít údajně k "pšouku" - energii pramenící z…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Vize 2020 - Miroslav Zelenka a různé související články a videa uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Dimenzionální brána pro vzestup má být otevřená dokořán zřejmě až do 21.12.2020. V ten den má dojít údajně k "pšouku" energie pramenící z…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Kroky, o kterých píšeme, se pomalu začínají uskutečňovat a virus posloužil jako kouřová clona. Dnes měli tři mocní muži "Hotelu" Země video rozhovor, ve kterém potvrdili přechod na…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Event 2020, Planetary DNA Activation in Progress! Pleiadian Light Forces Here."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Event 2020, Planetary DNA Activation in Progress! Pleiadian Light Forces Here."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace nejen dne 4/5. 4. 2020 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Tramp (mimo mnohých dalších bytostí) údajně inkarnoval zpět v čase do tohoto světa z důvodu, že v jeho časové linii došlo k tomu, že v jeho dávné minulosti…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace nejen dne 4/5. 4. 2020 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Dimenzionální brána pro vzestup má být otevřená dokořán zřejmě až do 21.12.2020. V ten den má dojít k "pšouku" energie pramenící z galaktického…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trump, Putin a Jinping společně zastupují globální měnový systém založený na blokovém řetězci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars Here."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trump, Putin a Jinping společně zastupují globální měnový systém založený na blokovém řetězci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Pandemie zřejmě posloužila jako kouřová clona!Dle videa: Operation Defender Europe Theory | Qanon, uvedeného v angličtině zde, by čistka od ne-mocných zloduchů údajně měla v tichosti probíhat tak, že…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trump, Putin a Jinping společně zastupují globální měnový systém založený na blokovém řetězci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Rýsuje se využívání vodíku místo ropy! Že by kvůli tomu již začaly padat ceny ropných produktů? A že by kvůli tomu byl vypuštěn Corona vir, podporován 5G technologií? Uvedeno…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby