MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

2016: Ztělesnění Multi-Dimenzionálního Mistrovství: Rok Dokončení a Přechodu

Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn. Milovaná Rodino světla, vítáme vás v novém roce podle vašeho pozemského kalendáře. Bude to rok, ve kterém dostanete příležitost dokončit svůj současný proces vzestupu a probuzení, a plně ve vašem životě přejít do multidimenzionálního Mistrovství. Rok 2015 byl rokem výzev, protože procesy probuzení a vzestupu dostaly spád. V roce 2016 završíte čtyřleté období přechodu, který začal v roce 2012.

V tomto období byla Země plně zakotvena v páté dimenzi a pracovníci světla a kropiči cesty začali proces vstupování do multidimenzionálního projevení se na Zemi.

V tomto přicházejícím roce ti z vás, kteří jsou připraveni, vstoupí do svých předurčených rolí jako multidimenzionální světelní Mistři. Budete povoláni ovládnout čtvrtou dimenzi Času jako Mistři času a Cestovatelé časem. Budete požádáni, abyste vystoupili a vstoupili do šesté dimenze, kde ovládnete tvořivou imaginaci a archetypální říši, a budete zasvěceni do sedmé dimenze, kde se nacházejí síně vzestoupených Mistrů. Pojedete také na vlnách světla a energie ze solárních úrovní osmé dimenze a galaktických úrovní deváté dimenze, vynořujíce se jako Galaktičtí cestovatelé a Mistři, přítomní na Zemi, abyste pomohli Zemi v procesu přechodu.

Milovaní, v jak vzrušující době jste přítomni na planetě Zemi! Budeme se šířit o tom, jak můžete nejlépe pracovat s těmito energiemi v přicházejícím roce, ale nejprve nám dovolte podívat se na důležité „mezníky“ v proudu času, kde budete nejlépe posíleni udělat posun a přechod ve vaší osobní a planetární časové linii.

Planetární přechody v roce 2016

První vlna intenzívního přechodového světla tohoto cyklu se projeví v měsíci březnu. 9. března dojde k úplnému zatmění Slunce v Rybách, v době novoluní. Bude to dva týdny předprvní rovnodenností roku 2016, 20. března, což bude jarní rovnodennost na severu. 23. března dojde také k prstencovému zatmění Měsíce ve Vahách/Beranu, což bude v kódech rovnováhy a síly pro Zemi. Takže měsíc březen bude intenzívně ozářen Novými solárními a lunárními Světelnými kódy a Diamantovým světlem, což bude vyváženo během a po rovnodennosti. V tomto měsíci můžete očekávat mnoho „pohybu“ a změnu v plynutí času a prostoru.

Mnozí budou čelit výzvám ve svém životě, na duchovní stezce a na cestě vzestupu. Tyto výzvy poslouží účelu zajistit, že kráčíte cestou osudu vaší Duše a že jste připraveni ztělesnit všechny aspekty Božského Já ve světelném Mistrovství. Bude vám dána příležitost osvětlit novou cestu vpřed, která bude bližší podstatě vaší duše v její barvě, tónu a vzorech. Takže to, co se může zdát výzvou, bude ve skutečnosti „reset“, který vám umožní postoupit kupředu do prchavější a světlem naplněné reality. Opravdu odložíte všechny staré časové linie, které už vám neslouží, a zformujete a projevíte nové časové linie, které dokážou pozvednout vědomí na novou spirálu manifestace.

Potom 21. června, při úplňku ve Střelci/Blížencích a zarovnání s Galaktickým Centrem, budete slavit půlroční slunovrat. Bude to pro vás mocná doba pro plnou integraci všech energií na vaší nové časové linii a vyvážení vašich multidimenzionálních aspektů v Srdci. Mocný příliv energií z Galaktického centra, projevující se magnetickými lunárními energiemi, vynese na povrch každou hluboce individuální i kolektivní stínovou energii pro změnu, protože se připravujete na Planetární Nový Rok, kde dostanete příležitost pozvednout svou frekvenci a zahájit nový cyklus Času a Zkušenosti pro vás samotné i pro Zemi.

Planetární Nový rok začíná 26. července a otevírá „Lví bránu“, Hvězdnou bránu a proud Světelných kódů pro nový cyklus planetární evoluce. Toto je okamžik, kdy můžete udělat velký krok ve vašem vývoji, zarovnat se s vlnami Božské lásky a Soucitu, které v této době získáváme z Božského srdce a Božské tvořivé inteligence. Lví brána dosahuje vrcholu 8. srpna 8/8/9, což vás spojuje s vaší Nekonečnou přirozeností a vaším Božským zplnomocněním jako Duše ztělesněné na planetě Zemi, která zakouší tvořivý proud Světla jako Čas a Prostor.

V září bude vice zatmění, to první bude prstencové zatmění Slunce v Panně 1. září a potomprstencové zatmění Měsíce při úplňku v Rybách/Panně 16. září. To bude následováno druhou rovnodenností roku 2016, ke které dojde 22. září. Bude obdržena další vlna Světelných kódů, která umožní přeladění na vašich nových časových liniích. Budete opět požádáni, abyste zajistili, že vaše životní volby jsou v souladu s energií vaší duše a ducha při jejich pozemské práci.

Příští okamžik přechodu, který završí tento cyklus evolučního posunu, bude 11. listopadu nebo 11/11/9 Hvězdné brány. Toto je mocná Hvězdná brána nebo „Portál vědomí“, které dovolují individuální a planetární „genezi“ – zahájení nových vzorců zkušeností a tvoření, které budou kalibrovány barvami a kódy vzestupu, zvláště Zlatých a Diamantových světelných kódů.

Konečné zarovnání nastane druhý slunovrat v prosinci, když se jižní planetární portál zarovná s Galaktickým Centrem, aby se dovršila rekalibrace evolučních posunů tohoto roku.V této době byste se měli cítit plně zarovnáni s vaší novou časovou linií a vaší novou cestou vpřed.

Toto bude stezka, kterou budete sledovat do projevu Nové Země v roce 2017, což je rok číslo jedna. Nový začátek.

Klíče k multidimenzionálnímu Mistrovství

Zlaté klíče k multidimenzionálnímu Mistrovství jsou pochopení, na všech úrovních bytí, toho, jak pracovat s frekvencí a rezonancí vašeho aktivovaného Světelného těla skrze aktivaci fyzikálních frekvencí se Záměrem a Magnetismem.

Když se probudíte do páté dimenze, začnete si uvědomovat „Zákon jednoho“, což jeporozumění Kvantovému jednotnému poli, a tomu, jak vytváří realitu ve vašich životech. Tento „Zákon jednoho“ stanoví, že všechno stvořené je odvozeno z původního Primárního Stvořitele nebo Zdroje, a že každý jeden z vás si nese původní Božskou jiskru ve svém Srdci a Duši. To znamená, že ačkoliv máte individualizovanou Duši, tak jako fyzické bytosti jste stále částí Božské podstaty, a tak částí jeden druhého. Země a všechny živé bytosti sdílejí společné dědictví, a tak jste stále součástí „Jednoho“. Používat Zlatý klíč páté dimenze znamená plně ocenit sílu Sjednoceného pole, a jak s ním dokážete pracovat ve svém tvořivém projevu a manifestaci. Je to také pochopení, že pokud ubližujete planetě, pak ubližujete i sami sobě.

Až zvýšíte svou vibraci, budete také potřebovat použít Zlatý klíč čtvrté dimenze, abyste otevřeli své srdce a umožnili proudit Božské tvořivé inteligenci, která se projevuje ve vašich životech jako Čas a Prostor. Ovládnout čtvrtou dimenzi znamená pochopit to, jak tvoříte Čas skrze vaše pokračující tvoření jako individualita a jako komunita, a jako planetární vědomí. Vy všichni jste cestovatelé časem a můžete se pohybovat mezi budoucností, minulostí a přítomností. Můžete se projevovat a tvořit na časové linii a můžete měnit časovou linii a zažívat paralelní životy. Odemknutí čtvrté dimenze vědomí je úzce spojeno se šestou dimenzí.

Klíčem k šesté dimenzi je aktivace tvořivé a magické imaginace a tvoření skrze archetypy, příběhy a „božskou mužskou/božskou ženskou” energii. Mytická imaginace je oním“stavem“, na kterém tkáte magické příběhy života. Abyste se mohli účastnit na tvoření a manifestaci příběhu a snu Nové Země, musíte být schopni kráčet ve „snovém čase“ šesté dimenze. Abyste dosáhli této úrovně vědomé tvořivosti, budete potřebovat aktivovat svou magickou imaginaci prostřednictvím tvořivosti; umění, vyprávění příběhů, poezie, tanec, hudba…jakákoliv tvůrčí forma inspiruje vaši duši k magickému vyjádření. V těchto činnostech „hrajete“ s múzami inspirace a jste inspirováni elementárními a archetypálními energiemi, které vytváří řeky významu v materiálním světě. Toto je to místo kde vznikají sny, projevují se, a sestupují do manifestace v páté dimenzi.

Ovládnutí čtvrté, páté a šesté dimenze vám poskytne přístup do sedmé dimenze, úrovně vzestoupených pozemských Mistrů. Zde se nachází Chrám světla, kde dlí vaše Duše a kde vzestoupení Mistři jsou stále přítomni a přístupní kolektivnímu vědomí planety a galaxie. Až dostanete pozvání do Velkého křišťálového chrámu Mistrů, pochopíte vzorce a plány Života a Stvoření. To vám dá sílu řídit energii v těchto vzorcích a efektivně posouvat směr a proud těchto energií, a tak dokážete posouvat a měnit příběhy života projevené na nižších dimenzích vědomí.

Osmá a devátá dimenze představují sluneční a galaktickou úroveň, protože se otevírají těm, kteří ovládli nižší úrovně. Když jste se jednou přijali jako vzestoupení Mistři, pochopíte také vaše spojení s Chrámem sluneční rady na Slunci/Solarisu a Diamantovým chrámem Velkého centrálního Slunce, který je domovem Galaktické rady. Dokážete se svobodně pohybovat mezi těmito různými úrovněmi jako plně realizovaná bytost deváté dimenze a občan Galaxie zlaté růže.

Milovaní, při vstupu do roku 2016 je před vámi mnoho práce. Hvězdné národy a Andělské říše a vzestoupení Mistři jsou připraveni, aby vám pomohli ve vašich projektech, vašich snech a vašem tvoření. Je na vás, jako vzestoupených pozemských Mistrech, abyste použili Zlatý klíč k aktivaci reality Nové Země, kterou jste přišli v této chvíli na Zemi iniciovat!

V roce 2016 vám přejeme radost, lásku a mír!

Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

Anglický originál tohoto článku je uveden pod názvem: 2016 : The Embodiment of Multi-Dimensional Mastery : The Year of Completion and Transition Uvedeno ZDE..

Zobrazení: 614

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 3.Srpen.2016 v 19:13

Úzce související články:
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět. Uvedeno ZDE.
* Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět svobodnou bytostí - ZDE.
* Návod jak si můžete začít tvořit pouze to, co je pro vás příjemné, radostné a povznášející Uvedeno ZDE.
* Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu Uvedeno ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) - ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Esoterická agenda CZ titulky Uvedeno ZDE.
* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Amenti dne 5.Srpen.2016 v 17:03

Predstavy jsou lidem vlozeny jako program, který je nikdy nedovede k cili. Vetsina lidi zije v predstavách, patrne proto, ze nemaji ty zpravne informace. Vetsina lidi si preje, aby jejich predstavy byly skutecne, ale je to predstava tech, kteri ziji v predstavach.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.


Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.


Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout k užívání zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.


Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.


Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 13 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Cheapest Countries To Live In The World uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 8 Best reasons to retire early to Portugal! What a place! Here."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Mandela efekt je důkazem, že jsme se do jiného, paralelního světa již přesunuli a důkazem, že jelikož vstupujeme do 5.D, proto se každý z nás neustále přemísťuje z jednoho paralelního světa do jiného uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ve vlastním zájmu si poslechněte tohle: * M.Love - Událost, 28.9.2019, 1. část ZDE, 2. část ZDE. Úzce související článek: Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla, neboli vně projeveného Boha/Bohyně uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Váš závoj mnoha barev Vás očekává. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: AA Michael ~ Your Light Cloak of Many Colors Awaits You Here. Article Here. * Transmutace - Přerod…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla, neboli vně projeveného Boha/Bohyně uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Pokud si neuvědomujete, jak jsou hmotné, čili vně projevené světy a jejich reality vytvářeny, tak nejste schopni si pro sebe svůj svět a jeho reality vytvářet vědomě. To má za následek, že se…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla, neboli vně projeveného Boha/Bohyně uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE.* M.Love - Událost, 28.9.2019, 1. část ZDE, 2. část ZDE. * Nejlepší…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu SLOVANSKÉ JAZYKY jsou KONSTRUKTIVNÍ (důkaz) Není jazyk, jako jazyk uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vesmírný prajazyk - tajná řeč písmen a nadsmyslové schopnosti. ZDE."
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Rozdíly ve smýšlení, chování a jednání chudých a bohatých, aneb jak se stát všestranné úspěšným uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Atomové návyky - James Clear (Bestseller) Uvedeno ZDE."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Rozdíly ve smýšlení, chování a jednání chudých a bohatých uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Víte proč se zdánlivě neškodný román stal skutečností i ve hmotné úrovni existence? Uvedeno ZDE.* Obrovská síla záměru (7.D) a představivosti (6.D), aneb jak z…"
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Rozdíly ve smýšlení, chování a jednání chudých a bohatých, aneb jak se stát všestranné úspěšným

* 8 Rozdílů mezi chudými a bohatými Uvedeno ZDE. Jednáte-li neuváženě jako Honza, tak si na nic nestěžujte a nikomu nic nezáviďte!…Zobrazit další
sobota
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEVIDITELNÝ SVĚT, aneb co je tak asi pravda a co ne. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vesmírný prajazyk - tajná řeč písmen a nadsmyslové schopnosti. Uvedeno ZDE."
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEVIDITELNÝ SVĚT, aneb co je tak asi pravda a co ne. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Proč je třeba v životě prožívat pocity blaženosti? Protože prožívání blaha, ať již takového či makového, :-) vytváří v bytosti příjemné pocity, které v těle…"
pátek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Zpráva ve formátu Plejádovské výuky

zprostředkovává pokročilé koncepty související s procesem tvorby, způsobem „dolů na Zemi“ a snadno srozumitelným způsobem! Někteří jsou pod dojmem, že vzestup planety Země se právě děje nějakou náhodou ve vesmíru a že událost přichází na Zemi z…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEVIDITELNÝ SVĚT, aneb co je tak asi pravda a co ne. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Netvořte svůj svět a jeho reality svou myslí - Egem, ale svou Duchovní - Vesmírnou podstatou, neboli Vědomím svého Duchovního Srdce (které máte/máme v oblasti svého…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Chcete-li se stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit

Naprosto vše organické, tedy vše co má tzv. duši, kterou máš i ty, je ve své podstatě odštěpek - "jiskra" kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla, neboli vně projeveného Boha (Frekvence - projekční, odstředivá síla - Jang) & Bohyně…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEVIDITELNÝ SVĚT, aneb co je tak asi pravda a co ne. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Pokud si neuvědomujete, jak jsou hmotné, čili vně projevené světy a jejich reality vytvářeny, tak nejste schopni si pro sebe svůj svět a jeho reality vytvářet vědomě. To má za následek, že se…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Videa s harmonizujícími frekvencemi - zvuky léčivých Solfeggio frekvencí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Manifestuj Zázraky I Přitažlivost frekvence 432 Hz I Zvyšte si Svou Vibraci / Manifest Miracles I Attraction 432 Hz I Elevate Your Vibration ZDE."
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Proč je třeba v životě prožívat pocity blaženosti? Protože prožívání blaha, ať již takového či makového, :-) vytváří v bytosti příjemné pocity, které v těle…"
čtvrtek

© 2019   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby