* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Zobrazení holografické podstaty vesmíru a jak si v něm každá bytost pomocí Merkaby (vytvářející černé/bílé díry) vytváří svůj vlastní svět a jeho reality. (pravda Vás osvobodí)

Video s názvem: The Greatest Mystery of Earth Revealed! Ezekiels Wheels Unveiled znázorňuje holografickou podstatu vesmíru. Zobrazení Vám mnohé napoví i pokud neumíte anglicky vůbec nic. Budete-li pozorně sledovat celé video s názvem: meditacion_del_cosmonauta noosferico.avi, tak vám to napoví ještě mnohem více.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.


Naprosto každý projev existence (od vesmíru, přes galaxie, sluneční soustavy, planety, bytosti až po jednotlivé atomy) si svými představami (programem) vytváří svůj osobní hologram, který je hologramem ve větším hologramu, který je hologramem v ještě větším hologramu, atd., až po ten největší hologram, což je hologram celého vesmíru. Každý jednotlivý hologram má ve své středu Merkabu (jejíž aktivita vytváří černou/bílou díru), v jejímž středu je nulový bod. Čili naprosto každá bytost, kromě bezduchých entit (čili kromě umělé inteligence) má nejen svou osobní nesyntetickou, organickou, čili živou Merkabu (ze které si tvoří svůj osobní hologram), ale v jádru své Merkaby, čili ve svém nulovém bodě (který spojuje všechny nulové body do jednoho tady a teď), je i STŘEDEM svého vlastního vesmíru.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit Uvedeno ZDE.


To znamená, že si každá bytost dle svého osobního přesvědčení (čili osobního programu) tvoří ze svého středu, nebo-li ze svého duchovního srdce (ve kterém má svou osobní Merkabu) svůj vlastní osobní svět a jeho reality v něm. Jelikož si bytosti 3./4.D světa tvoří svůj osobní svět a jeho reality dle kolektivního, nikoliv osobního vědomí, takže každý věří v téměř identické věci (programy), tak z toho důvodu si bytosti ve 3./4.D světech vytváří velice podobný osobní svět a jeho reality. Pouze dualita (opaky) vytváří v těchto světech protiklady. Čím více se jeden protiklad odchýlí od svého nulového středu (ve kterém je Jin a Jang v rovnováze), tím více se odkloní od svého středu i to co je opačné. Např. velice bohatí a velice chudí.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.


Jakmile ale přestanete věřit informacím a bludům kolektivního vědomí světa, ve kterém existujete a vytvoříte si jiná osobní přesvědčení (program), tak se Váš osobní svět bude muset změnit dle toho, čemu bez jakýchkoliv pochyb uvěříte, neboť naprosto vše zdánlivě hmotné jsou jen pouhé STATICKÉ vnitřní, mentální, čili nehmotné 2.D představy, které záměrem a fokusem pozornosti na okamžik zkrystalizují do vnějšího, 3.D projevu existence. Sled těchto jednotlivých zkrystalizovaných obrázků vytváří zdání existence pohybu, prostoru a plynoucího času v něm. Takže pokud se chcete osvobodit od tohoto zdejšího 3./4.D matrixu, tak si začněte představovat takový svět jaký si přejete a s těmito představami a jeho/jejich frekvencemi se ztotožňujte.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.


Tím si nejenže začnete pro sebe vytvářet zcela nový svět (ve kterém se "časem" ocitnete), ale začnete přeprogramovávat i naše kolektivní vědomí, čímž napomůžete aby tento zkorumpovaný a ovládaný matrix co nejdříve zkolaboval a byl nahrazen novým, jiným, světelným, mnohem, MNOHEM lepším a dokonalejším. Klidně popusťte uzdu své představivosti, neboť ve světelných světech (mající světelný matrix) je možné naprosto vše, neboť takovéto světy nepodléhají 3.D zákonitostem. Berte na vědomí, že v Univerzu je tolik světů, kolik je mentálních představ, přičemž každý z nich má své specifické frekvence, jejichž změny tvoří časové linie. No a se kterými se svými osobními frekvencemi ztotožníte, v taktových světech a časových liniích se následně ocitnete.
* Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE.


V 5.D nás mimo jiného čeká např. i toto: Přes osobní nulový bod (fungujícího jako osobní duchovní srdce), neboli přes osobní černou/ bílou díru (vytvářenou aktivní osobní Merkabou), se bytost může rozložit na pouhou kosmickou energii (obsahující osobního vědomí), následně se svým záměrem přenést - teleportovat na jakékoliv místo a čas ve vesmíru a tam se dalším záměrem opět zhmotnit do jakéhokoliv požadovaného projevu existence a to třeba i do několika různých projevů existencí současně. V těchto světech není třeba se něco učit, neboť od střední úrovně 5.D výše má každá bytost okamžitě k dispozici veškeré informace které momentálně potřebuje či požaduje. Dokud se ale bytost nenaladí alespoň na frekvence 5.D (či na ještě vyšší frekvence), což jsou frekvence energií jednoty (ve kterých je vše se vším vzájemně propojeno do jednoho nekonečného teď a tady), tak si o takovýchto možnostech a schopnostech může nechat jen zdát.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.


Pro naladění se na frekvence 5.D, je potřeba být ve vnitřním klidu a pohodě, čili být v harmonii se všemi a vším (nebo být ke všemu alespoň v neutrálním, netečném stavu), vyvážit v sobě mužský princi Jang - projekce s ženským principem Jin - gravitace, což vytváří nulový stav - bod (který je propojen se všemi ostatními nulovými body do jednoho nekonečného tady a teď) a své představy projektovat navenek ze svého osobního duchovního srdce, čili ze středu své osobní Merkaby, nebo-li ze svého osobního nulového bodu, ve které jste ukotveni v nekonečném tady a teď- nyní.
* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


Z kteréhokoliv nulového bodu (jak z osobního, nebo např. planetárního či slunečního nebo galaktického) se naladěním na frekvence příslušného času a prostoru můžete pohybovat jak v čase, tak i v prostoru a to aniž byte k tomu potřebovali jakýkoliv dopravní prostředek. Tedy přesně řečeno tím dopravním prostředkem se stává Vaše osobní Merkaba, neboť vůle - jang vytváří energii odstředivou a přání jin vytváří energii dostředivou, čímž se jejich vzájemnou interakcí kolem bytosti vytváří hologram, který při vysokých frekvenci vytváří toroid ve tvaru ufa.
* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.
* Video: Rotující torus je vyobrazen ZDE.
* Video: Tvoření Jin/Jang hologramu je vyobrazeno ZDE.


Ve 3.D  je bytost v prostoru, ve kterém se mění čas v závislosti na pohybu, kdežto ve 4.D je bytost v čase, ve kterém se mění prostor v závislosti na uplynulém času. Jakmile se ale dostanete do nějakého nulového bodu, což jsou vstupy do hyperprostoru spojujícího vše se vším do jednoho nekonečného nyní, tak spojíte čas a prostor do jednoho tady a teď a odtud se pak můžete pohybovat jak v prostoru, tak i v čase a to jak do minulosti, tak do kterékoliv pravděpodobné budoucnosti, což jsou prozatím jen pouhé vnitřní, nezhmotněné mentální představy, které se nestanou vně projevenou hmotnou 3./4.D skutečností do té doby, dokud se na ně bytosti nenaladí a nezvolí si je (na chvíli či dlouhodobě) za svou osobní hmotnou, čili vně projevenou realitu.
* Z čeho je tvořena 3.D hmota Jin a 4.D astrál Jang (tvořící dualitní světy) a jak a proč se propojením částic Jin s frekvencemi Jang navrátíme do jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D - dimenzí Uvedeno ZDE.


Jakmile se ale naladíte alespoň na frekvence 5.D, tak zjistíte, že veškerá vně projevená realita je ve své podstatě jen dočasně zhmotněný sen, který může být jako strašný, negativní horor, nebo jak překrásná, pozitivní pohádka, či cokoliv jiného mezi tím, neboť co kdo přijme za svou osobní pravdu, čili s jakými frekvencemi se kdo sladí, to k sobě přitahuje a následně to i prožívá. Každá vně projevená realita je totiž mentální, čili vnitřní představa, která je fokusem zaostřeného osobního vědomí promítaná na holografickou síť (kterou si každá bytost svou osobní Merkabou vytváří), na které se z jednoho úhlu pohledu zobrazuje změna prostoru (Jin) v plynoucím čase a z opačného-zrcadlového úhlu pohledu se zobrazuje změna času (Jang) v měnícím se prostoru. Veškerá hmota je ale ve skutečnosti jen pouhý přelud, ve kterém jsou skutečné jen zkušenosti z toho co prožíváme.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.


Jelikož je naprosto vše vně projevené jen zhmotněná představa, tak není třeba se bát nikoho (např. zhmotněných bytostí) ani ničeho (např. nehmotných bytostí, či bezduchých entit) neboť pokud fokusem své pozornosti nepřistoupíte na jejich hru (nenaladíte se na ně) a svými emocemi (které vytváří gravitační silová pole) se nenecháte vtáhnout do jejich představ (jejichž sled vytváří nějaký děj), tak nad Vámi nikdo nemá a ani nemůže mít žádnou moc. Pokud se ve Vaší osobní realitě z nějakého důvodu přeci jen objeví někdo či něco nepříjemného, tak pokud na "hrušky" (čili na určité jejich frekvence) reagujete např. "jablka" (čili odlišnými frekvencemi než jsou ty druhé), tak "hra" nemůže dál pokračovat, neboť nejste sladěni na stejných frekvencích. Tím je entita či bytost z toho zmatena a vykolejena natolik, že zapomene co vlastně chtěla, takže nebude dále pokračovat v rozehrané "hře" na akce a reakce a ukončí ji.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.


Další úzce související články:
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvořit Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu Uvedeno ZDE.
* Síla myšlenek, aneb jak se zcela odpoutat od starého prohnilého světa a přeladit se na jiný, krásný svět, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla představivosti, aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.


* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.


* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.


Poznámka: Zhruba od druhé poloviny shora uvedeného videa s komentáři jsou uvedeny i negativní věci, ale těch si nevšímejte, neboť ze svého duchovního srdce, nebo-li ze středu své osobní Merkaby (ve kterém máme svůj osobní nulový bod) si můžete stvořit takový osobní svět, který chcete vy a ne ti, kteří by si přáli tento svět ukrást a ovládat ho.


* El Yin y el Yang Origen de un todo 22 de julio - ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Ve středu oka každé černé díry je díra bílá a to z toho důvodu, že trojúhelníkový spodek 4stěnu Merkaby (nebo čtvercový spodek pyramidy) nasává energii hmoty a mění hmotu zpět v přáním a vůlí nepolarizovanou, čili nic netvořící, pouze existující kosmickou energii nulového bodu, ve které je Jin&Jang v rovnováze. Z této energie nulového bodu, která mimo jiné funguje i jako všudypřítomný hyperprostor (spojující vše se vším do jednoho tady a teď) je pomocí vůle - Jang, přání - Jin a posvátné geometrie stvořeno naprosto vše vně projevené, čili i naprosto vše, co považujeme za hmotný, vně projevený projev existence.


Tvoření hmotných projevů existencí funguje na tom principu, že kosmická energie nulového bodu (pocházející z centrálních, čili nepolarizovaných sluncí) je hrotem čtyřstěnu, nebo pyramidy (nebo jakéhokoliv jiného tvarového zářiče) díky projekční síle Jang (nebo-li vůlí - mužským principem) vyzařována navenek v podobě FREKVENCÍ světla (pocházejících z polarizovaných sluncí), které jsou díky mužskému principu polarizované na Jang. Pomocí přání, čili pomocí gravitační sily Jin (nebo-li přáním - ženským principem) se frekvence světla zhušťují a následně se mění v ČÁSTICE, ze kterých je tvořena veškerá vně projevená hmota. Částice se ovšem díky gravitační síle černé díry, která je vytvářena na spodku čtyřstěnu (či pyramidy) opět rozpadají a mění se ve středu (v jádru - nulovém bodu) Merkaby nazpět ve světelnou, přáním a vůlí nepolarizovanou energii nulového bodu.Čili přání, nebo-li ženský princip kosmickou energii nasává (nádech), kdežto vůle, neboli mužský princip energii vyzařuje (výdech), přičemž vyzářenou energii lze pomocí posvátné geometrie a vůle a přání, čili pomocí záměru (nebo-li dle programu pocházejícího ze 7.D) opět přeměnit do libovolných hmotných projevů existencí. Takže funkční Merkaba, v jejímž středu je mužský - projekční a ženský - gravitační princip v rovnováze (čímž je vytvářen nulový bod fungující jako centrální slunce) je to, co zaručuje neustálou cirkulaci kosmické energie nulového bodu (zvané např. energií Čhi), vůlí a přáním dočasně polarizované - rozštěpené na Jin - ženský princip a Jang - mužský princip.


To znamená, že vůle Jang, přání Jin a funkční Merkaba (nebo-li tvarový zářič) je to, co umožňuje všemu nejen pohyb, ale vdechuje do všeho i život, přičemž Vědomí tomu dodává inteligenci. Z toho jasně vyplývá, že naprosto vše organické, tedy např. i planety, slunce a hvězdy jsou živé a mají svou vlastní - osobní inteligenci. Více v článku: * Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit Uvedeno ZDE.


* Nulový bod a tachyony. Uvedeno ZDE.


* Co vytváří dualitu, čili protiklady, jako je kupř. dobro a zlo a jakým způsobem dualitu vyrušit a tím vše navrátit nazpět do jednoty a harmonie Uvedeno ZDE.

 Tvořivý oheň JANG = BŮH (Shiva)                  Tvořivý oheň JIN = BOHYNĚ (Shakti)


* Z čeho je tvořena 3.D hmota Jin a 4.D astrál Jang (tvořící dualitní světy) a jak a proč se propojením částic Jin s frekvencemi Jang vracíme zpět do jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D - dimenzí Uvedeno ZDE.


* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Co myslíte, jsou to triky, nebo magie, anebo ne-obvyklé schopnosti, které může ovládat každá uvědomělá bytost, tzn. nejen Ježíš-ek. :-) Uvedeno ZDE.
* Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE.
* Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDETam kde nejsou energetické bloky, tam energie Čchi volně proudí a kde energie Čhi (čili spojení energie Jin&Jang nazpět do jednoty) volně proudí, tam je prožíváno blaho, které může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem, jehož intenzita je přímo úměrná velikosti toku zmiňovaných energií.


Světy v projevu 3/4D, jsou světy založené na proudění kosmické energie mezi šestistěnem (elementem Země, 3.D - Jin) a osmistěnem (elementem vzduchu, nebo-li éteru, 4.D - Jang). Funguje to tak, že z jádra 8mi stěnu (které je společné s jádrem 6ti stěnu), přes 6 vrcholů (hrotů) 8mi stěnu (fungujících jako 6 vortexů, bílých děr - Jang) vyzařuje ven projekční energie Jang (výdech) a 6ti plochami 6ti stěnu, nebo-li krychle (fungujících jako 6 čaker, černých děr - Jin) se energie Jang (gravitační silou přepólovaná na Jin), vrací zpět do jádra 6ti stěnu (nádech), které je společné s jádrem 8mi stěnu. Viz přiložené obrázky.


Tento systém (6 vortexů + 6 čaker + 1 společný střed) je v projevu duality, neboť funguje na principu 6ti vortexů, projekčních energií Jang (tvořících 4.D světy), + 6 čaker, gravitačních energií Jin (tvořících 3.D světy) + 1 společný střed, což je dohromady 12+1 = 13 úrovní vědomí a jejich existencí, přičemž světy v projevu ČÁSTIC hmoty - 3.D (protony - Jin - gravitace) jsou frekvenčně odděleny od světů v projevu FREKVENCÍ světla, polarizovaného na Jang - 4.D (elektrony - Jang - projekce)
Světy v projevu 5.D - 12.D jsou světy jednoty, založené na proudění kosmické energie mezi všemi elementy, čili založené i na proudění energie mezi 20ti stěnem (element vody), který má 12 vrcholů (nebo-li 12 bílých děr - Jang) a 12ti stěnem, pátým elementem (spirit podstatou) který má 12 ploch (nebo-li 12 černých děr - Jin).
Jakmile se v nás vzájemně propojí všech 5 elementů do jednoty, což se již děje, z důvodu že jsme stále více prozařováni světlem - vědomím pramenícím z galaktického centrálního slunce (což je 12tá úroveň vědomí), tak budeme schopni se volně pohybovat ve všech 12ti úrovních vědomí a jeho existencí. To znamená, že se budeme moci odhmotňovat a zpětně zase zhmotňovat či nějakým způsobem projevovat v kterékoliv z těchto 12ti úrovní vědomí a existencí, čili kdekoliv v galaxii, v kterékoliv její úrovni a to v takovém projevu, jaký si momentálně zrovna zvolíme.


Černé díry sice mění - rozkládají hmotu na energii, která v sobě ovšem obsahuje informace toho, čím byla a v jakém projevu existence se projevovala, takže se v nich nic neztratí. V jádru každé černé díry (čili v jádru každého nulového bodu, fungujícího jako duchovní srdce) je hyperprostor, spojující vše se vším do jednoho tady a teď. Proto se přes hyperprostor dá promítnout do jakéhokoliv místa v čase a prostoru a tam lze opět zkrystalizovat (zhmotnit se) do svého původního, nebo jakéhokoliv jiného projevu existence a to klidně i do několika různých projevů existencí současně. Související článek: Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.


Toto všechno a mnohem více než jen tohle dovedou tzv. na nebe vzatí mistři, nikoliv však zkorumpovaní ministři :-) a jim podobní vejlupci. Ti a jim podobní zloduši, pokud se nepolepší, zůstanou "po škole" na doučování, ovšem v jiném světě (odpovídajícímu jejich osobním frekvencím), neboť tento svět postupuje do 5. a vyšších D - dimenzí.

                            Krystalická Země, tvořená z 12ti stěnu - Dodekahedronu.

V takovýchto světech jsou částice hmoty Jin prosyceny frekvencemi světla polarizovaného na Jang, takže v těchto světech naprosto všechny projevy hmotných existencí září jako miniaturní sluníčka, jejichž souhrn vytváří sluneční svit. Související článek: Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.


Systém založený na 12ti stěnu (korespondujícím s 12 čakrami) má 12 takovýchto níže zobrazených gravitačních, čili dostředivých spirál, nebo-li černých děr (nikoliv jen 2, jak je vyobrazeno) nasávajících energii do svého středu, nebo-li do svého nulového bodu (fungujícího jako duchovní srdce), přičemž jeho párovým dvojčetem je 20ti stěn, který má 12 vrcholů (čili 12 bílých děr), projektujících energii ze středu, čili z duchovního srdce navenek. Touto cirkulací energií mezi 12ti a 20ti stěnem je vytvářen hologram KRISTALICKÉHO, nebo-li světelného matrixu, ve kterém je Jin a Jang již v rovnováze a proto je v krystalickém hologramu vše se vším v harmonickém souznění.


V jádru 12ti stěnu není Merkaba, ale 12ti stěn "naruby", tvořící níže zobrazený tvarový zářič, který má 12 vrcholů.


V jádru 6ti stěnu (postaveného na roh) je 6ti stěn "naruby", vytvářející Merkabu s trojúhelníkovými základnami.


Meditujte fokusem své pozornosti zaměřeni na takovéto tvarové zářiče. Nesoustřeďte se přitom ale jen na jejich povrch, ale klidně i vstupte do jeho/jejich středu. Pokud v nich uvidíte i jiné tvarové zářiče, tak se tomu nedivte, neboť vše v existenci je tvořeno a pochází z jedné a té samé struktury 7mi platonských těles, neboť hologramy jednotlivých projevů existencí jsou zmenšené kopie jednoho jediného hologramu (toho největšího), tvořícího celý tento vesmír. Tento vesmír z toho důvodu, že jiné vesmíry mohou třeba fungovat na jiném principu.


Osobní nulové body (nebo-li duchovní srdce) spojují vše se vším do jednoho tady a teď, čili do jednoho nekonečného nyní, které obsahuje veškerou moudrost celého Univerza.


* Připojení k nové síti (světelné, 12ti vláknové, založené na energiích 12ti stěnu). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Connecting to the New Grid - Here.


* Úzce související video zobrazuje čtyřstěn (tetrahedron), z nichž je při jejich opačně směrovaném prolnutí stvořena Merkaba, 6ti stěn (cube) versus 8mi stěn (octahedron) a 12ti stěn (dodecahedron) versus 20ti stěn (icosahedron) Zobrazení uvidíte ZDE, ve videu s názvem: The Platonic Solids (Part 2 of 2).


Chcete-li se dozvědět princip vytváření 3.D/4.D světů a princip vytváření 5.D - 12 D světů, shlédněte vyobrazení na tomto výše uvedeném videu (nevadí, že je v angličtině) a přečtěte si pozorně tento výše uvedený článek: Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.


Úrovně vesmírného vědomí, nebo-li naše nižší a vyšší Já Jsem to, či ono Uvedeno ZDE.


* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět. Uvedeno ZDE.
* Důkaz, že veškeré 3.D (Jin) ČÁSTICE hmotných projevů existencí jsou tvořeny ze 4.D (Jang) FREKVENCÍ světla, které krystalizuje do hmotných projevů existencí dle programů do nich vložených Uvedeno ZDE.
* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomými tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.
* Návod jak si můžete začít tvořit pouze to, co je pro vás příjemné, radostné a povznášející Uvedeno ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) - ZDE.

Všem Vám doporučuji přečíst si celý, úzce související článek: Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 2149

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Další úzce související články:
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomými tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) - ZDE.
* Návod jak si můžete začít tvořit pouze to, co je pro vás příjemné, radostné a povznášející Uvedeno ZDE.

* Důkaz, že veškeré 3.D (Jin) ČÁSTICE hmotných projevů existencí jsou tvořeny ze 4.D (Jang) FREKVENCÍ světla, které krystalizuje do hmotných projevů existencí dle programů do nich vložených Uvedeno ZDE.

Právě dochází k transmutaci, čili k přerodu veškeré hmoty (jak naší tak i planetární) z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů. Uhlík 6-6-6 končí, podrobnosti a text videa najdete v článku: * Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.

* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.

* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.

* Právě probíhající vzestup do vyšší dimenze a projevu existence by podle tajemství Amenti měl probíhat takto: Uvedeno ZDE.

* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.

* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.

* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit Uvedeno ZDE.

* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

Právě dochází k transmutaci, čili k přerodu veškeré hmoty (jak naší tak i planetární) z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů. To znamená, že z této planety se stává zářivá hvězda. Podrobnosti v článku: Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž možná dojde již letos) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.

Čím více jsou ČÁSTICE hmoty prozářeny-nasyceny FREKVENCEMI světla, tím snadněji jsou tvárné pouhým záměrem, čili projekcí ze (7mé D - dimenze) a mentální představou (6tá D) a vibrací, např. vysloveným slovem (5tá D) a emocí, neboli pocity (4tá D), které vytváří gravitační silová pole jež stmelují záměrem vyslané a představou a ostatními úrovněmi existencí tvarované energie, čímž se z nich formují částice tvořící strukturu pevné hmoty (3tí D) Více v článku: * Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.

* Proč vzrůstá Schumannova zemská rezonance? Uvedeno ZDE.
Už je na čase začít si tvořit takový svět 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. ZDE. * Vy jste tvůrci nové doby! - Uvedeno ZDE * Sen, který žijete, tvoříte vy! Nový Sen (CZ titulky) Uvedeno ZDE.

* Kolektivní odchod z matrixové simulace & probuzení v kouzlu svobodné existence. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Collectives Exiting the Matrix Simulation & Awakening to the Magic of Free Existence - Here.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* ZMĚNY SE BUDOU DÍT RYCHLE !! Anica League of Light 10-24-16 Galaktická federace Světla. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: CHANGES WILL BE HAPPENING FAST!! Anica League of Light 10-24-16 Galactic Federation of Light - Here.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VE VLASTNÍM ZÁJMU SI PŘEČTĚTE TOHLE
* Konečná fáze LIDSKÉ 5-D ASCENSION! Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Archangel Michael, The Final Phase of Human 5D Ascension - Here.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VELICE DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO TVŮRCE NOVÉ ZEMĚ
Čas ve své podstatě neexistuje, takže se na energie portálu 11:11 můžete kdykoliv naladit.
* Portál 11:11 - Velký zázrak, manifestace a Mandela Efekt. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 11:11 Portal, High Magick, Manifestation, and the Mandela Effect - Here.


* Naše cesta do Nové Země, dle těch, kteří vzestupují, druhá část. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Our Journey to New Earth, Those who are Ascending, Part 2 - Here.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VŠEM DOPORUČUJI PŘEČÍST SI TOTO:
* Posun lidství na vyšší úroveň - finální pročištění, přesun za hranice lidské bytosti Uvedeno ZDE.


* Vědci Prokázali, že DNA lze přeprogramovat pomocí slov a frekvencí. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: DNA Can Be Influenced & Reprogrammed By Words & Frequencies - Here.

* Nalezení frekvence, Arkturiánská rada z 9.D. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Finding a Frequency, The 9th Dimensional Arcturian Council - Here.


* Tvořivé energie, Vytvoření nové globální společnosti * Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Creation Energies, Creating a New Global Society - Here. * Angelic Guides, The Missing Key to the Law of Attraction - Here.

* Doporučuji naprosto všem: Je tato existující realita kompjůtrový program? Strojový překlad ZDE.To samé v angličtině je na videu: Is This Earthly Existence a Computer Program? - Here.


* Důležité: Vnímání reality ∞ Arkturiánská rada 9. dimenze. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Perception of Reality ∞The 9th Dimensional Arcturian Council - Here.
Pokud se chcete oprostit a osvobodit od chapadel 3./4.D matrixu a pomoci planetě a jejím obyvatelům dostat se co nejrychleji do 5. a vyšších dimenzí, přečtěte si ve vlastním zájmu článek:
* Zproštění se operačního 3./4. dimenzionálního systému - Arcturiáni, prostřednictvím Sue Lie. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Releasing Your Third/Fourth Dimensional Operating System--The Arcturians Through Sue Lie - Here.


* Vibrační překrývání jednotlivých Zemí v projevu různých dimenzích. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Dimensional Overlays of Each Earth Vibrating NOW - Here.
* Světelná rada - koncil ~ Zpráva z Teotihuacan. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Councils of Light|Message from Teotihuacan - Here.


Je tolik světů, kolik je mentálních představ, čili je jich nekonečné množství. Který z nich si kdo vyberete je již jen a jen na každém z Vás.
Více v článku: Zobrazení holografické podstaty vesmíru a jak si v něm každá bytost pomocí Merkaby (vytvářející černé/bílé díry) vytváří svůj vlastní svět a jeho reality. (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.
* Vy jste skuteční, avšak iluze (existence hmoty) skutečná není. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Saul, You are Real, the Illusion is Not - Here.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Vibrační překrývání jednotlivých Zemí v projevu různých dimenzích. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Dimensional Overlays of Each Earth Vibrating NOW - Here.
KOLAPS SYSTÉMU
Důležité: Vnímání reality ∞ Arkturiánská rada 9. dimenze. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Perception of Reality ∞The 9th Dimensional Arcturian Council - Here.
Pokud se chcete oprostit a osvobodit od chapadel 3./4.D matrixu a pomoci planetě a jejím obyvatelům dostat se co nejrychleji do 5. a vyšších dimenzí, přečtěte si ve vlastním zájmu článek:
* Zproštění se operačního 3./4. dimenzionálního systému - Arcturiáni, prostřednictvím Sue Lie. Strojový překlad ZDE.  To samé v angličtině je na videu: The Arcturians, Releasing your Third and Fourth Dimensional Operating System - Here.
Je tolik světů, kolik je mentálních představ, čili je jich nekonečné množství. Který z nich si kdo vyberete je již jen a jen na každém z Vás.
Více v článku: Zobrazení holografické podstaty vesmíru a jak si v něm každá bytost pomocí Merkaby (vytvářející černé/bílé díry) vytváří svůj vlastní svět a jeho reality. (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Video s názvem: The Greatest Mystery of Earth Revealed! Ezekiels Wheels Unveiled znázorňuje holografickou podstatu vesmíru. Zobrazení Vám mnohé napoví i pokud neumíte anglicky vůbec nic. Budete-li pozorně sledovat celé video s názvem: meditacion_del_cosmonauta noosferico.avi, tak vám to napoví ještě mnohem více.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
Tento článek, doplněn o mnohé další údaje, naleznete pod názvem: Zobrazení holografické podstaty vesmíru a jak si v něm každá bytost pomocí Merkaby (vytvářející černé/bílé díry) vytváří svůj vlastní svět a jeho reality. (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.

* Jak frekvence a vibrace, tvoří strukturu hmoty a života. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Frequency and Vibration, How They Create the Structures of Matter and Life - Here.
Úzce související články:
* Vše, co vidíme, vše, čím jsme, je jen určitá forma vibrace - ZDE.
* Alikvotní vesmír – jak je možné, že vesmír ladí? Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6 věcí, které mohou prokázat, že žijeme v simulované (počítačově) realitě. Strojový překlad ZDE. (Článek je bohužel neúplný.) To samé v angličtině je zde: 6 Things That Might Prove We Are Living in A Simulated Reality - Here.
Úzce související články a videa:
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost - ZDE.
* Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Vesmír Vědomí Myšlenka Hmota Realita Matrix! (CZ titulky) - ZDE.
* Žijeme ve velice sofistikované verzi hry s virtuální realitou. Jinými slovy, holografickém internetu vytvářejícím iluzi 3D. Uvedeno ZDE.

To znamená, že změnou vnitřního osobního přesvědčení a tom či onom, čili změnou programu, dle kterého jsou tvořeny světy a jejich reality, se mění vně projevená realita. Nevěříte? Vaše chyba! :-)

* Podstata světa , kvantové myšlení, realita nebo MATRIX? - ZDE.
* Esoterická agenda CZ titulky - ZDE.
* Holografický vesmír - ZDE.
* Abraham Hicks - Obrovská síla představivosti - ZDE.
* Učitelia z Hviezd 2012 - ZDE.
* Za hranicí kosmu - Quantová mechanika - Dokument CZ - ZDE.
* Osvícené cakry vizionárská cesta do vnitrního sveta - ZDE. To samé video s SK titulky - ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Musíte se naučit odvolávat (anulovat) své problémy, pokud nechcete, aby se znova projevovaly. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Angelic Guides, Learn to Disregard your Problems - Here.
* Pallas Athena,, Projev Láskyplného Vztahu. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Pallas Athena, Manifesting a Love Relationship - Here.
* Víte proč se zdánlivě neškodný román stal skutečností i ve hmotné úrovni existence? Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Nový Matrix poskytuje Nový (Světelný) Hologram pro Zemi. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: A New Matrix Provides A New Hologram For Earth - Here.
Úzce související články:
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Jaký osobní svět si v páté dimenzi vytvoříte, takový budete mít. Více v článku: Přijměte své přání (touhy), Sant German, 15. října 2016. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Saint, Germaine Embrace Your Desires October 15, 2016 by Linda Dillon - Here.
Uvědomte si, že světy v projevu 5.D (kterých je tolik, kolik je mentálních představ) jsou světy ze zkrystalizovaného světla, vytvářené záměrem a formované mentálními představami, takže cokoliv co si dovedete představit se stává realitou vašeho osobního světa a jeho realit. 5.D je jako prázdné plátno, čekající na to, co si na něj svými záměry a mentálními představami namalujete. Proto popusťte uzdu své představivosti a začněte si tvořit překrásný svět, ve kterém je radost pobývat a žít.
* Úzce související video: Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Úzce související články: * Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE. * Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Vnitřní rány, shledání rodiny duší a zádrhely v čase (lineárním běhu času). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Core Wounds, Soul Family Reunions, and Time Glitches - Here.
* Kapitola 27, Příprava na První Kontakt - Přijetí 5.D Energetických Balíčků - přes Sue Lie. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Commander Sharman the Pleiadian, Accepting 5D Energy Packages - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tohle byste si měli přečíst, možná vám z toho polezou oči z důlků. :-)
* Mandela Efekt, zbytkové pozůstatky přeskoku z jedné paralelní reality (časové linie) do jiné. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Mandela Effects, Flip Flops, and Reality Residue - Here.
Úzce související články:
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi - ZDE.
* Síla myšlenek, aneb jak se zcela odpoutat od starého prohnilého světa a přeladit se na jiný, krásný svět, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné Uvedeno ZDE.
* Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Matka Země, využijte energii a esenci (tvořivou) uvnitř Vás. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Mother Earth, Harnessing the Power and Essence Within You - Here.

* Sacred Geometry, Multiverse, Phi, Golden Ratio and the Golden Mean of Ethics - Here.

* Mandala Chakra - Awaken the One Within. Category Archives: 4. Platonic Solids Here.
* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 14 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Plejádská vesmírná lod uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 33 000 lekárov a zamestnancov v Kanade odmietlo jedovatú vaccs. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kanadský profesor teologie Pierre Gilbert varoval před vakcínami uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací.“Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Nadhorlivost je horsi nez fasismus

              Ubírání je zásadní pro život.Ubírat všechno a všude. Minimalizovat. A život bude velký a nádherný. Nedostatek je zdravý, protože může být něčím doplněn. Přesyt je jako choroba, na kterou není lék a přináší jen další nemoce a smrt.…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Silná myšlienka. uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Chorvátsky prezident končí v krajine s očkovaním !!! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby