* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Už jste přišli na to co je smyslem Vašeho života, proč jste se narodili na tuto planetu, do této její reality a zrovna do tohoto specifického časového období a ne někam jinam?

Každý jednotlivý systém nižších úrovní vědomí a jejich existencí existuje uvnitř mateřského vortexu (časoprostorové šroubovici, viz níže uvedené video a obrázek) jako zmenšená kopie toho původního, většího - mateřského vortexu (vždy v poměru zlatého řezu), přičemž ty menší vortexy (nižší úrovně vědomí) jsou světelnými vlákny (tvořící kosmické DNA) přes čakry napojeny na svůj vyšší - mateřský. Je to něco jako u mateřského jahodníku, ze kterého vyrůstají jednotlivé odnože (kterých může být nekonečné množství), avšak s tím rozdílem, že by každý nižší systém měl zůstat přes světelná vlákna napojen nejen na ten svůj mateřský - svou matku (který je o jedno "parto" výše), ale i na všechny ostatní, nižší i vyšší "patra" (tj. syn vnuk, pravnuk atd. nebo opačným směrem, dědeček, pradědeček, prapradědeček atd. ), čili na naprosto všechny nižší ale i vyšší úrovně vědomí (13 úrovní vědomí svého multidimenzionálního Já v tomto vesmíru) existující dolu do všech svých nižších Já a nahoru, do všech svých vyšších Já.

Jelikož pozemská lidská těla ale byla stvořena geneticky (jakožto i vše ostatní žijící zde na Zemi) a záměrně v nich bylo z původního 12 + 1 vláknového DNA vyřazeno 10 vláken (a ponechána pouze 2), tak tím byla zpřetrhána spojení do všech vyšších (i nižších) úrovní vesmírného vědomí, tedy i ta, která vedou do harmonických úrovních existencí. Touto manipulací dochází k tomu, že jakmile sem do tohoto systému (a jeho ovládaného, disharmonického Matrixu) kdokoliv inkarnuje (z nějaké jiné úrovně vědomí než z tohoto Matrixu), tak okamžitě zapomene svůj duchovní původ, odkud pochází a i své osobní poslání, tj. z jakého důvodu sem, do tohoto disharmonického matrixu vlastně přišel.

Z tohoto důvodu je pro každého velice obtížné se opět napojit na pravé, harmonické duchovní úrovně existencí a i po smrti se z tohoto metrixu dostat ven, čili tam odkud přišel. Bytosti, které sem inkarnovaly z harmonických úrovní tohoto, či jiného vesmíru, sem přišly především z toho důvodu, aby obnovily spojení s harmonickými úrovněmi tohoto vesmíru a nechaly přes sebe, světelná vlákna svého DNA proudit energie obsahující harmonické - láskyplné frekvence z neovládaných úrovní vědomí tohoto vesmíru a tyto harmonizující energie a jejich frekvence ukotvovat do jádra - srdce planety Země, čímž se harmonizuje nejen tato planeta se vším, co na ní existuje, ale i celý tento disharmonický matrix. Už si vzpomínáte? :-) Ne? Tak se podívejte na následující video. Stačí pouze sledovat obrázky: http://www.youtube.com/watch?v=X420jMORYe8&feature=related

Bytosti, které stvořily člověka totiž zabředly do negativity natolik, že si spojení se svým mateřským vortexem, i všemi vyššími úrovněmi postupně stále více uzavíraly (díky narůstající vnitřní disharmonii), čímž přestávaly být schopny získávat energii (potřebnou ke své existenci) přes své čakry ze své vyšší úrovně vědomí. (Vyšší systémy totiž vyživují všechny své nižší). Z toho důvodu si stvořily člověka a ostatní bytosti zde žijící, ve kterých stále rozdmýchávají všemožné disharmonické emoce, které následně přijímají a vyživují se jimi. Každá vyzářená emoce (ať už např. ve formě strachu, stresu či agrese) je totiž pro ně "kaviárek" a tak pokud je nechcete v jejich negativitě dále podporovat, tak si tento fakt uvědomte a raději změňte fokus své pozornosti na něco jiného, příjemného, co ve Vás disharmonické emoce a jim odpovídající frekvence nevytváří.

Uvědomte si, že naprosto vše v existenci jsou pouhé myšlenkové formy aktivních tvořivých vědomí (promítané do jednotlivých časoprostorových vortexů), existujících v určitých úrovních existencí, přičemž každý stvořitel takovýchto svých myšlenkových forem funguje vůči tomu, co tvoří jako vyšší Já (vyšší duše) a to, co svými vizemi tvoří, jsou naopak jeho/jejími nižšími Já (nižší úrovně vědomí a jejich duše), ze kterých se mentálními pochody rodí zase ještě nižší úrovně vědomí atd. Každé tvořivé vědomí (jenž má nějaké mentální pochody) je tedy tvůrcem toho, co si představuje, přičemž v centru středu - nulovém bodě svého osobního vortexu (čili v jádru - srdci a jeho tvořivé Jin/Jang mer-ka-bě) obsahuje souhrn všech vědomí existující v celém svém systému, což dohromady vytváří kompletní jeho/její JÁ JSEM (např. jsem člověk, Země, hvězda atp.) a jako celek ze svého středu, nulového bodu - srdce taky řídí chod všeho, co je v jeho/jejím osobním vortexu obsažené.

Každý nulový bod (ohnisko - srdce) každého jednotlivého vortexu (kde je Jin a Jang v rovnovážném a harmonickém souznění) je kolektivní vědomí veškerých JÁ JSEM (jenž tvoří duši svému systému), která v tom svém osobním vortexu obsahují. Takže nulový bod - srdce např. člověka obsahuje kolektivní vědomí všeho, co jeho tělo obsahuje a to od já jsem atom, přes např. já jsem buňka, já jsem ledvina, já jsem ruka atd. až po já jsem celý člověk, přičemž každé Já jsem i těch na nižších úrovních má svůj osobní vortex se svým osobním ohniskem - srdcem, které také obsahuje kolektivní vědomí všeho, co ve svém osobním vortexu obsahuje. Čili např. ledvina obsahuje, vortexy jednotlivých buněk a buňky zase vortexy atomů, přičemž každé ohnisko vyššího, většího vortexu (kolektivního vědomí celého svého systému) funguje jako nadřazená duše - vědomí v hierarchii veškerého tvoření.

To znamená, že srdce - ohnisko vortexu např. celého těla člověka je nadřazené vědomí - JÁ všem funkčně nižším srdcím - ohniskům jednotlivých částí svého těla a tak člověk může dát přes své srdce (osobní nulová bod) kterémukoliv srdci kteréhokoliv orgánu či části těla příkaz (který by však neměl být v rozkazující, ale milující formě), aby ten či onen orgán či část těla se uzdravila, regenerovala, obnovila atp. V každém nulovém bodě totiž nejsou vně projevené reality ani antihmotou, frekvencemi - Jang, ani hmotou - částicemi - Jin, ale jsou něco jako vesmírná plazma, která se dá dle vůle a přání modelovat do jakýchkoliv podob a tvarů. Na tomto principu funguje např. ohýbání lžiček, vyrušení gravitace, okamžité uzdravení, odhmotňování, zhmotňování a nesčíslné další tzv. zázraky.

Distribuce tvořivé energie ve vesmíru (polarizované na Jin/Jang dvoj-plamen), ze které je stvořeno naprosto vše vně projevené, funguje zhruba takto: Já JSEM - Prvotní Stvořitel tohoto vesmíru svými vůlemi (výdech - projekce) ze svého nulového bodu - srdce vysílá energii Jang (která tvoří Jang světelná vlákna jeho/jejího osobního vortexu) a svým přáním (nádech - gravitace) ji ve formě Jin (která tvoří Jin světelná vlákna jeho/jejího osobního vortexu) opět přijímá zpět. V každém vortexu každého stvořitele (v kterékoliv úrovni tvoření) jsou tedy tímto způsobem po celém jeho/jejím osobním vortexu distribuovány tyto dvě energie opačných polarit a jelikož v tomto jeho/jejím vortexu jsou další, menší osobní vortexy, tak se tato cirkulující energie zároveň dostává i do nulových bodů (center - srdcí) vortexů všech jednotlivých nižších Já, které v každém mateřském vortexu existují. Všechna nižší Já používají tuto energii taktéž jako svůj stavební materiál, ze kterého si svými vůlemi a přáními také tvoří své vlastní, osobní vortexy, ve kterých si svými mentálními pochody také tvoří svá nižší Já.

Tím, že bytosti v nižších úrovních vědomí provádí nějakou činnost - tvoří, tak ze sebe touto svou činností tuto přijatou energii zase vyzařují. Tato nižšími Já vyzářená energie již ale je "zbarvena" specifickými frekvencemi emocí nižších Já (např. frekvencemi nenávisti nebo naopak lásky) a proto se tato vyzářená energie může vrátit zpět do vyššího mateřského Já pouze za předpokladu, že s frekvencemi vědomí svých vyšších Já souzní. Pokud s ním nesouzní, tak se čakry na koncích světelných vláken vesmírného DNA stávají uzavřené, čili neprůchodné. Z toho důvodu byly také stvořeny bytosti na této planetě (včetně člověka v této své podobě), aby jejich disharmoničtí tvůrci mohly získávat a zpětně vysílat energii (potřebnou ke své existenci) alespoň ze svých nižších a zpětně do svých nižších Já, jelikož mají vstupy - čakry do svých vyšších já, z důvodu své vnitřní disharmonie, uzavřený.

Pokud energie a jejich vnitřní frekvence souzní s kteroukoliv úrovní vyšších Já ve své přímé linii (tj. s otcem, dědečkem, pradědečkem atd.), tak se tím aktivuje a otevírá příslušná čakra (dimenzionální brána existující na "koncích" vláken DNA, kterými je vše se vším vzájemně propojeno) a tím může frekvence z nižších Já začít proudit zpět do nějaké úrovně vyššího Já. Souznící frekvence vyvolávají ve všem, kudy proudí, euforické - extatické pocity, čímž se nitro - srdce, čili vědomí vyššího Já rozrezonuje - rozkmitá, podobně, jako když se rozkmitá krystalka, když se propojí s frekvencemi, se kterými krystal souzní. Souznící frekvence tedy v každém srdci (úrovni vědomí) vyvolávají extatické pocity (čímž je jeho funkce oživena, regenerována a vyburcována k další činnosti), které přijatou energii touto svou extází opět vyzářit zpět do svých nižších úrovní vědomí - existencí. Tím je zaručena neustálá cirkulace této energie, polarizované na Jin a Jang, což je potřebné k zachování funkce a existence každého jednotlivého systému.

Čili každý stvořitel ve své podstatě vlastně ke své existenci potřebuje svá stvoření (jelikož ty jej svými vyzářenými frekvencemi reaktivují a on/ona má tím pádem i smysl proč pokračovat ve své existenci) a naopak, stvoření, čili nižší Já - úrovně existencí zase potřebují svého stvořitele, aby od něj z jeho osobního srdce do svého osobního srdce (nebo spíše svých srdcí, jelikož je nekonečné množství souběžných, paralelních existencí) mohl přijímat energii potřebnou pro svou vlastní existenci a své vlastní tvoření. Takže aby mohlo cokoliv vně projevené existovat a jeho kontinuita také i pokračovat, tak musí být umožněna a zaručena neustálá cirkulace této duchovní energie (jímž je živé světlo, obsahující aktivní vědomí) jinak by se vně projevený systém okamžitě zhroutil a rozplynul jako pára nad hrncem, neboť vše vně projevené (ať už ve formě hmoty či antihmoty) jsou pouhé frekvence světla (polarizovaného na Jin a Jang), které jsou tvořeny aktivitami jednotlivých aktivních, tvořivých vědomí. Více na: www.trefy.cz/vesmirneperpetummobile

Úrovní vědomí v TOMTO vesmíru je CELKEM 12 + jedno mateřské, čímž je prvotní stvořitel TOHOTO vesmíru. To také koresponduje s 13 čakrami, čili 12ti vlákny DNA + jedno jeho středové - centrální vlákno, tvořící páteř stromu života vesmírného DNA (kde je nulová čas a prostor veškerého vesmírného tvoření), které propojuje všechny časoprostorové vortexy realit, světů a dimenzí (to znamená naprosto všechna jednotlivá vesmírná vědomí - Já) do jednoho jediného středu - nulového bodu, jehož ohniskem je dvoj-plamen ve formě mer-ka-by, zakotvený v ohnisku - nulovém bodě vesmírného vortexu, který sdružuje veškeré existence do jednoho tady a teď - nyní. V tomto centru vesmírného vortexu je také ukotvené vědomí prvotního stvořitele tohoto vesmíru, čímž se můžete stát i vy. Pokud totiž začnete jednat a tvořit ze svého středu, srdce - osobního nulového bodu a jeho - své merkaby, tvořící vlastní, osobní centrálního slunce, tak se přes něj můžete propojit (přes všechny své jednotlivé vyšší úrovně vědomí a jejich nulové body - středy (obsahující taky svou osobní merkabu - centrální slunce) až se středem, srdcem - centrálním sluncem tohoto vesmíru a tím se opět stát tvůrcem svého osobního, vlastního vesmíru (jak tomu kdysi bývalo), jelikož budete schopni opět přijímat nepolarizovanou energii (ve formě pra-světla) přímo z Absolutna a svými vůlemi a touhami si ji polarizovat na tvořivý Jin & Jang Dvoj-plamen, ze kterého je vzájemnými interakcemi stvořeno naprosto vše vně projevené.

Ještě malý, ale velice důležitý detail. Každé vyšší Já je ower soul (doslovný překlad znamená nad duše) čili duše vyšší úrovně kolektivního vědomí, sídlící v srdci (centrálním slunci a jeho merkabě) svého osobního vortexu (např. galaktického), která si svými představami tvoří své nižší já (nižší duše) ve formě slunečních soustav, přičemž tato nižší Já sídlí také v srdci svého osobního vortexu (čímž je v tomto případě merkaba uvnitř každého slunce a planety jsou opět jeho nižší já (duše) atd. I člověk, pokud si v sobě propojí své tělesné srdce se svým duchovním, tak si v sobě obnoví svou mer-ka-bu (Jin Jang tvořící dvoj-plamen), která je spirituální - Boží podstatou, fungující jako nosič osobního vědomí, individualizovaného do nějakého JSEM to či ono. Takže nižší Já jsou myšlenkové formy vyšších Já a co by to bylo za rodiče, kdyby se o své děti, tedy o své nižší já nestarali. :-)
Teprve ale až Duše s velkým "D", která obsahuje Jin a Jang dvoj-plamen v rovnovážném, harmonickém souznění (čímž vytváří centrální slunce, které je v nitru - středu svého osobního vortexu, z jehož centra - srdce si jej vytváří) je pravá, celistvá, tvořivá, nesmrtelná a tudíž i věčná duše. Takže teprve až když duše hmoty splyne se svým zrcadlovým protějškem, tj. duší v projevu antihmoty, tak teprve pak se stává duší s velkým "D", která si vytváří svou realitu a události v ní probíhající (dle své vlastní, osobní vůle a přání) prakticky okamžitě, tj. rychlostí myšlenky. (Samozřejmě že se to většina bytostí začne v 5. dimenzi teprve učit).
U této planety a jejich bytostí k tomuto splývání hmoty s antihmotou, čili ke sjednocení jedné poloviny dvoj-plamene Jin s druhou polovinou dvoj-plamene Jang začne docházet od 11. 11. 2011, přičemž to u opozdilců vyvrcholí v nulovém čase, tj. 21. 12. 2012 v 11. hodin 11 minut. Tím se tato planeta promítne do páté dimenze, čímž se opět stane (se všemi věcmi, objekty a bytostmi co na ni budou chtít dále existovat) hvězdou, ve formě tekutého, plazmového světla, což je stav (úroveň existencí, vědomí a jeho tvoření) mezi "čistou" hmotou a "čistým" světlem.

Související článeky: http://novazeme.ning.com/forum/topics/buh-nikomu-zadnou-milost
a na: http://novazeme.ning.com/forum/topics/hra-na-pohybujici-se-obrazky-v
a na: http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/destinace-naprosta-svoboda
a na: http://novazeme.ning.com/forum/topics/pochopenim-podstaty-tvoreni
a na: http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/napojte-se-na-sloup-svetla
a na: http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/jak-si-harmonizovat-svou
a na: http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/jak-harmonizovat-lecit-a
+ mnohé další, které jsou uvedené v mém blogu a diskuzních fórech.

Více o tom jak se stát zářičem duchovního, harmonizujícího pra-světla naleznete na: http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/jak-a-proc-se-stat-zaricem (Též Vám pomůže výše uvedené video a to i když neumíte Anglicky).

Takto vypadají elektromagnetické Jin/Jang siločáry každého jednotlivého vortexu.
Geometry Visualisations PREVIEW VI http://www.youtube.com/watch?v=974-iacp-9A
Yantra http://www.youtube.com/watch?v=yM86sbTymEY&feature=related
MindDali http://www.youtube.com/watch?v=5JEqfJsT9e0&NR=1
Mathematics & art http://www.youtube.com/watch?v=vb4OrqPBQyA&feature=related
Aktivace Merkaby Infinite Merkabah Activation with the Gayatri Mantra http://www.youtube.com/watch?v=SBA56_T3Q2s

Trust and Transition - GoldRing 78 http://www.youtube.com/watch?v=8-ZO8ayJj7A&feature=related

Zobrazení: 844

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Časo prostorový vortex (ve tvaru globu) s osobní Merkabou ve svém středu.Znázornění osobního časo (Jang) prostorového (Jin) vortexu s ohniskem - Mer-Ka-Bou, nosičem osobního vědomí (Já Jsem to či ono) v jeho středu - srdci. Ty elektro-magnetické siločáry ale nemají směřovat kolmo dolu (nahoru), ale jedny nají směřovat šikmo zprava doleva a druhé opačně, šikmo zleva doprava. Tím je tvořen tlak - projekce a tah - gravitace, čímž tyto dvě opačné sály vytváří vzájemnou soudržnost všech jednotlivých systémů a jejich struktur.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 5 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Povi se molekuli at je s tebe maso a bude maso.

        Nenápadná zpráva ze světa vědy, která ale ovlivní podobu jídelníčku nás všech12. 01. 2021 15:12:23Aktuální boj s pandemií a ekonomické dopady drastických omezení zcela zastínily velmi důležitou zprávu posledních dnů, která ovlivní budoucnost…Zobrazit další
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* CZ 1 Konec stárnutí / začátek mládnutí! Video ZDE."
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 17 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 19 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace podporující a urychlující vzestup na vyšší úroveň vědomí a existencí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Nové časové osy Země. 30.12.20 Dolores Develve Video ZDE."
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu Excellent tools for peace on Earth. Brain healing. uživatele Uno Universus.
"            Reflexology by sound.Every cells and atom is listening now,live now and forgeded about fight with each other.Body have already some free time for own transformation. Excellent tools for peace on Earth."
včera
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"... Dá se říci, že dlouhodobé zadržování sexu je ve skutečnosti rychlá smrt, neboť celé lidské tělo je určeno k reprodukci potomků. Když tato funkce zmizí, tělo začne velmi rychle…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Erotika a harmonie nejen mezi partnery. uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"... Dá se říci, že dlouhodobé zadržování sexu je ve skutečnosti rychlá smrt, neboť celé lidské tělo je určeno k reprodukci potomků. Když tato funkce zmizí, tělo začne velmi rychle…"
neděle
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
neděle
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Inspirace pro tvoření Ráje na Zemi, kde je radost pobývat a žít. uživatele Zlaté Živé Světlo
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu "Re-klamy" na zatím ne-povinnou vakcinaci všech obyvatel. Skočíte ne-mocným a jejich prolhaným médiím na špek? Nepanikařte a raději si zjistěte fakta !!! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Firma PFIZER zakázala další prodej vakcín COVID-19 do EVROPY. Nevíme jestli důvodem jsou velké počty vedlejších účinků a mnoho úmrtí po podání…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu To, co bylo před mnoha lety považováno jen jako pouhá konspirace je dnes drsná realita, v podobě uměle a záměrně vyvolávané Covidové hysterie a s ní spojenými restrikcemi. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Firma PFIZER zakázala další prodej vakcín COVID-19 do EVROPY. Nevíme jestli důvodem jsou velké počty vedlejších účinků a mnoho úmrtí po podání…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jsme těsně před globálním resetem, který nám nabízí dvě naprosto odlišné reality! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Startovní výstřel byl odpálen v USA. Nyní se po celém světě šíří lavina, kterou nelze zastavit. Jak jste si mohli všimnout v posledních dnech (i před startovacím…"
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu „Já chci říct, že Biden nebude Prezident USA“… !!! uživatele Ina Obr
sobota

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby