* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Bashar (což je bytost z budoucnosti) nám na jednom svém videu sděluje, že jakmile bez jakýchkoliv pochyb uznáme něco jiného jako svou novou osobní pravdu (i dokonce např. to, že jsme si kupříkladu NEufikli prst), tak si tím vytvoříme nejen jinou současnost, ale i budoucnost i minulost, ve které se nic takového nestalo. Čili v přítomném okamžiku (ze kterého lze stvořit cokoliv co si jen pomyslíme) si tímto způsobem můžeme do současnosti vytvoříme prst nový, jako kdybychom o něj nikdy předtím nepřišli. To znamená, že takto si lze nejen přepsat - přetvořit původní realitu, ale i si ji kdykoliv jakkoliv dle libosti přetvořit a mít v ní pouze a jen to, co si přejeme v ní mít.

Vím, že to tak skutečně je, neboť jsme především vědomí energie, ze které je tvořeno - krystalizuje hmotné tělo dle momentálního osobního přesvědčení, které zadává program toho co se má vytvořit. Více podrobností v článku: Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvořit Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.

Dokonce už i vědci začínají přicházet na to, že to tak skutečně je. Podrobnosti jsou uvedeny na TOMTO vynikajícím videu v češtině, s názvem: elektromagnetické vlny srdce, ve kterém se hovoří o okamžitém spontánním vyléčení.

Uvědomte si, že naprosto vše než začalo a začne existovat v tzv. hmotném projevu existence jsou nejdříve jen pouhé mentálními pochody stvořené vnitřní představy (existující ve vnitřních - mentálních, tzn. vně neprojevených světech), které snížením frekvencí krystalizují do fyzického projevu existence. Tato krystalizace mentálních představ do hmotného projevu existence funguje na stejném principu jako když se přehřátá a tudíž okem neviditelná pára snižováním teploty (čili snižováním vnitřních frekvencí) nejdříve stane párou viditelnou, pak vodou a dalším snižováním frekvencí pod bod mrazu začne nakonec krystalizovat do pevného projevu existence. No a s veškerou tzv. hmotou to bylo je a vždy bude zrovna tak. Čili vejce, slepice i kohout, :-) existovali nejdříve pouze jako mentální představy bytostí existujících ve vně neprojevených projevech existencí. Teprve až po snížení frekvence těchto mentálních představ došlo k tzv. velkému třesku, čímž se tyto představy existující ve vnitřní, vně neprojevených světech promítly navenek a vytvořily tak tzv. hmotu prostor a čas v něm plynoucí.

Už jsem někde jinde uvedl, že každá osobní realita (a z nich tvořené osobní nebo kolektivní světy a jejich reality) je stvořena z jednotlivých, velice rychle po sobě jdoucích holografických obrázků, které jsou ve vnitřních světech vytvářeny jednotlivými mentálními představami. Těch mentálními představami předstvořených obrázků je v těchto vně neprojevených světech tolik, kolik je mentálních představ. My si z nich ale vybíráme jen ty, které odpovídají našemu momentálnímu osobnímu přesvědčení a z těch si svým osobním zaměřením, vůlí přáním a záměrem vytváříme hmotu, prostor a čas v něm plynoucí. To znamená, že čemu uvěříme, nebo a na co upneme svou pozornost, to si tvoříme, takže co si ve svém osobním či kolektivním světě stvoříme to máme a naopak, co si v něm nestvoříme to nemáme a mít nebudeme, dokud se na to fokusem své pozornosti a svým záměrem nezaměříme. Z toho jasně vyplývá, že pomocí svého záměru a fokusu své pozornosti si můžeme kdykoliv stvořit cokoliv co si jen přejeme. Úzce související článek s názvem: Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.

Proces tvoření veškerých vnějších, tj. tzv. hmotných projevů existencí probíhá tak, že se vně projevená realita nesčíslněkrát za sekundu rozplyne na pouhou duchovní - vnitřní, vně neprojevenou energii (spirituální podstatu obsahující osobní vědomí bytosti či zadaný program nějaké věci) a následně se opět dle zadaného vnitřního programu (vytvořeného osobním přesvědčením nebo vloženým programem) promítneme - problikne do vně projeveného projevu existence. Tento proces mizení a znovu se objevování veškerých tzv. hmotných projevů existencí probíhá tak rychle, že se nedá postřehnout, že veškerá vně projevená realita je vlastně pouhý mentálními procesy tvořený osobní a kolektivní hologram tvořící zdání existence pevné hmoty, prostoru a času v něm plynoucím. Každý z těchto hologramů (tedy jak ten tvořící osobní realitu, tak ten kolektivní, který tvoří společný svět) nesčíslněkrát během každé milisekundy zmizí a znovu se obnoví (dle zadání či programu které je uložené v osobním programu věci či bytosti) a to na tom místě a v tom projevu existence, který odpovídá momentálnímu osobnímu přesvědčení, či zadanému programu, který každá bytost či věc ve svém osobním energetickém poli obsahuje.

Z toho naprosto jasně vyplývá, že pouhou změnou osobního přesvědčení (programu) můžeme kdykoliv jakkoliv změnit svou osobní i kolektivní realitu, čili že z ní můžeme kdykoliv vymazat cokoliv co v ní mít nechceme! Na tomto principu funguje spontání, nebo-li okamžité vyléčené jakékoliv nemoci či defektu, odhmotňování, teleportace a opětovné zhmotňování, a to do libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledu či projevů existencí. Při tréninku zhmotňování vašich nových představ nebuďte ale nedočkaví, neboť ve 3.D světě má proces zhmotnění nových zadání (a s tím spojená nutnost přeprogramování původního programu) zpoždění. To znamená, že ve 3.D je pro požadovanou změnu programu (a s tím spojenou následnou změnu vnější reality) zapotřebí udržet novou představu dostatečně dlouho a bez jakýchkoliv pochyb věřit v její uskutečnění, neboť pokud v realizaci nové představy přestaneme věřit, tak se nezhmotní, neboť se nepřeprogramujeme a pojedete nadále dle starého - původního osobního programu. Ve vyšší 4.D se představy již ale projevují - zhmotňují velice rychle (z důvodu mnohem vyšších frekvencí tohoto světa) a v 5.D (do které se transformujeme) se mentální představy projevují do vnějšího projevu existence prakticky okamžitě. 

Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE. Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE. Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE. Rekonektivita - väzba času a priestoru cez bránu ľudského, ako i kozmického priestoročasu. Uvedeno ZDE. Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.

Pokud se vám do vědomí vloudí nějaká nepěkná či nedobrá představa, tak ji jednoduše smažte, např. světelnou houbou, kterou si ve své představě pro tyto účely stvořte. Nebo ji nechtě rozsypat a zhroutit, jako když se sype sklo a střípky proměňte v pouhý prach. Anebo použijte jakoukoliv jinou představu, která se vám bude zamlouvat a se kterou budete bytostně souznít. Mějte ale na paměti, že při tvoření čehokoliv musí být síla - mužský princip a láska - ženský princip (vytvářející dohromady moudrost) vždy ve vyváženém stavu, jinak byste začali tvořit disharmonii, která vede k sebe destrukci! Proto dbejte na to, aby tyto dvě polarity byly stále v rovnovážném, vyváženém stavu, to znamená vše co si přeje si přejte tak aby to bylo pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Právě z důvodu nevyváženosti těchto dvou polarit jsme se ocitli ve světě ovládaném negativními bytostmi, které jsou ovládány ještěřími klony, jež jsou oblečeny do lidské podoby. Tato realita ale již velice brzy zcela zanikne, jelikož harmonizující a transformující světelná vlna (pramenící z galaktického středu a obsahující podstatně vyšší frekvence než které v tomto světě jsou) začíná už na všechny a všechno stále více působit a transformovat na podstatně vyšší úroveň vědomí. Tím dojde k transmutaci hmotných projevů existencí do vyšších, světelných úrovní existencí a jejich harmonických, čili láskyplných světů (ve kterých jsou jen dobrotivé bytosti), které poskytují všem nekonečné možnosti. Takže zachovejte klid a udržujte se pokud možno v pohodě a harmonii.

Uvědomte si též, že tvořivá konstruktivní síla kolektivního vědomí těch kteří jsou ve spojení se svým vyšším Já (čili těch bytostí, které mají své duchovní srdce a jsou již napojeni na své vyšší, světelné - duchovní Já) je nesčíslněkrát mocnější než všechny bezduché bytosti i s 
veškerou jejich nejdokonalejší technikou dohromady! Probuzených je již více než dost, takže dnes je již naprosto jisté a nezvratné, že dny bezcitných krutých bytostí (které vládly a tyranizovaly obyvatele tohoto světa) jsou již sečteny. Proto zachovejte klid a začněte si tvořit nový, harmonický svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít.

Co je to tzv. hmota a jakým způsobem je tvořena je uvedeno ZDE(po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu) Co je to tzv mistická svatba (neboli spojení hmoty s antihmotou), ke které při protnutí galaktického nulového bodu dojde, je uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu) Další podrovnosti o tom co je to tzv. hmota a jak je tvořena je uvedeno v článku s názvem: Živé Představy, uvedeném ZDE. Podrobnosti o tom jakým způsobem a z čeho je veškerá tzv. hmota
tvořena naleznete v článku s názvem: "Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět". Uvedeno ZDE.

Mnohem více podrobností o tom jak je tvořena veškerá tzv. hmota a o tom k čemu právě dochází a proč je uvedeno v článku s názvem: "Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do páté a vyšších dimenzí", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "Vy jste tvůrci Nové Doby!", který je ZDE. a v článku s názvem:"Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč", který je uveden ZDE.

Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je - existuje. Takže se učme a začněme přetvářet a harmonizovat realitu nejen pro sebe, ale i pro všechny ostatní, aby zde byl tzv. ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné. Rozhodnete-li se spojit se svým vyšším já (čili se svou duchovní podstatou), nebudete už nikdy ani umírat. Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já je uvedeno ZDE. Postup jak si lze mentálně stvořit ochrannou & komunikační pyramidu a propojit se se svým multidimenzionálním já je uveden ZDE. Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je - existuje. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

Opakuji, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde k zásahu světlem pramenícím z galaktického středu - srdce (které je nosičem 12té, čili nesčíslněkrát vyšší úrovně vědomí tohoto vesmíru) se v bytostech, tedy i v člověku obnoví spojení s tímto a všemi nižšími úrovněmi vědomí a existencí tohoto vesmíru, čím se v bytostech obnoví 12ti vláknové DNA a přístup k informacím a inteligenci těchto úrovní vědomí. Tím ale neříkám, že se to obnoví u všech, neboť ti, kteří si to nepřejí, ti to budou úspěšně sabotovat a přes galaktický nulový bod se promítnou do takových úrovní vědomí a existencí a jejich světů ve kterém si přejí být. Zkrátka a dobře, kdo chce kam pomozme mu tam. :-)

Více je uvedeno v článku s názvem: "Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí.", který je uveden ZDE.

Dotyčný, který na níže uvedených videích zprostředkovává chanelling mi sice moc nesedí, ale mnohé jím zprostředkované informace jsou velice dobré a inspirující.

Kryon - March 18 2012 - The Recalibration of Gaia 1/2
http://www.youtube.com/watch?v=zAKrCKn69WU&feature=relmfu

Kryon - March 18 2012 - Recalibration of Gaia 2/2 Dual Channelling
http://www.youtube.com/watch?v=gP917xbv1AU&feature=relmfu

Kryon - Recalibration of the Human Being
http://www.youtube.com/watch?v=yMol4Lnc_pc&feature=related

Kryon - Questions and Answers
http://www.youtube.com/watch?v=058hXRccxAY&feature=endscreen
Prázdné "plátno" osobní 5. D reality (stvořené z tvořivého vědomí, čili z frekvencí světla), na kterém si každý bude svými představami malovat svůj vlastní svět a jeho reality. Čili co si kdo představí, takový svět se mu na jeho osobním 5. D plátnu nejenom zobrazí, ale to bude i prožívat. Proto si začněte již dnes představovat jen to co je příjemné, krásné a povznášející, a to co je nepříjemné, to okamžitě hned v zárodu ze svého vědomí vymazávejte, dříve než se to stačí promítnout navenek do vaší vnější osobní reality. Podrobnosti o tom "Co je to tzv. tmavá trhlina, neboli puklina (čili dark rift) a co se při jejím protnutí bude dít a proč." je uvedeno ZDE a v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE. Úzce související video od Pane Andova, pojednávající o blížící se světelné VLNĚ putující z galaktického středu, je uvedeno ZDE a nějaká část překladu ZDE a ZDETo katastrofické co je uvedeno na tom videu, to se jedná o 3.D, my (čili planeta a zhruba 90% lidské populace) v té době ale již budeme v 5.D, čili ve světelním projevu existence (které dle svého přání krystalizuje do libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledu či projevů existencí) a světlo světlu nijak neublíží, ale naopak ho posílí. Takže pokud nejste bezohledný, škodolibý padouch škodící druhým, což jistě nejste, neboť jinak byste tohle nečetli, tak se nemáte čeho obávat.


* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.

Zobrazení: 22589

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Pro mnohem lepší pochopení toho jak a z čeho je tvořena veškerá tzv. hmota bude prospěšné, když si přečtete článek s názvem: "Vesmír jako HOLOGRAM! Science fiction?", uvedený ZDE a taktéž bude velice dobré nejdříve shlédnout níže uvedená videa.

Dokonce už i vědci začínají přicházet na to, že naprosto vše v existenci je stvořeno z vědomí, čili z vnitřní, duchovní energie. Podrobnosti jsou na videu s názvem: Holografický vesmír (CZ titulky) http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE

Osvietené čakry- vizionárska cesta do vnútorného světa (SK titulky)
http://www.youtube.com/watch?v=Cp0uZVo2Z9Y&feature=related
V anglickém originálu se to samé video jmenuje Process Probuzení Kundalini
http://www.youtube.com/watch?v=wXg10MsVRX0&feature=related

Tajemství všech tajemství - uhlík (CZ titulky)
http://www.youtube.com/watch?v=UlrvE9FFdrU&feature=related

Z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, včetně toho jak vzniká vně projevené světlo, je velice pěkně vyobrazeno na níže uvedeném videu. Není třeba znát anglicky, neboť vyobrazení, která začínají od třicáté vteřiny, mluví sama za sebe.
PROBUĎTE SE POMOCÍ TAJNÉ GEOMETRIE! / AWAKEN WITH SACRED GEOMETRY!
http://www.youtube.com/watch?v=QrvpqmIWSAI&feature=fvsr

Fibonacci's Fractals http://www.youtube.com/watch?v=bE2EiI-UfsE&feature=related

Překlad anglických slov uvedených v první části videa s názvem: PROBUĎTE SE POMOCÍ... .

Příběh tvoření: the word = slovo (čili vibrace), the light = vně projevené světlo (polarizované na Jin a Jang), genesis = zrod, egg of life = vejce života, flower of life = květ života, fruit of life = ovoce života (čili tzv. hmotný projev existence), creation = tvoření,

Z tohoto základu jsou zrozeny elementy: earth = zem, fire = oheň, air = vzduch, water = voda, spirit = spirituální - duchovní podstata.

Tvoření expanduje a nekonečně tvoří. My všichni jsme tvoření, my všichni jsme spolutvůrci. Připravte se na probuzení do velkolepé duchovnosti (Božskosti) - TEĎ !!!

Další podrobnosti jsou uvedeny v článku s názvem: "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje", který je uveden ZDE.

Další články úzce související s právě probíhající transformací do 5. D jsou uvedeny zde:

* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.
* Aktivovanie portálu vašej epifýzy. Uvedeno ZDE i ZDE.
* Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu. Uvedeno ZDE.
* Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.
* Celosvetová vizualizácia - ďalšia cesta pre svetlo. Uuvedeno ZDE.
* Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co je to pravá, čili bezpodmínečná láska, vytvářející euforické pocity, v čem je obsažena a jak ji lze začít vyzařovat do všeho a všech je uvedeno ZDE.
* Co se to vlastně děje a proč? Uvedeno ZDE.
* Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku. Uvedeno ZDE.
* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.
* DUCHOVNÍ "MOLEKULA" - dokument o DMT a převratném vědeckém výzkumu. Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni. Uveden ZDE.
* Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. Uvedeno ZDE.
* Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.
* Jak přetvářet, vytvářet a harmonizovat svou osobní i kolektivní realitu a události v ní probíhající a jak se stát vědomím tvůrcem a pánem své reality a osudu. Uvedeno ZDE.
* Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.
* Jak se dostat do páté dimenze, čili do polo hmotného projevu existence (v projevu zkrystalizované světelné plazmy) a jak se v 5.D udržet. Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. Uvedeno ZDE.
*
Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.
* Jak se sladit se stále se zvyšujícími frekvencemi a stát se přitom zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla je uvedeno ZDE.
* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.
* James Tyberonn – Paradigma a Účel Kryštálových Lebiek Uvedeno ZDE.
* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA?. Uvedeno ZDE.
* Každá realita je pouze naše navenek projevená představa. Uvedeno ZDE.
* K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde. Uvedeno ZDE.
* Kryon - Rekalibrace Gaii Uvedeno ZDE.
* Letos dojde k dělení tohoto světa na tři frekvenční pásma, čili na 3 planety, každá v jiné dimenzi, tzn. v jiném frekvenčním rozsahu. Uvedeno ZDE.
* Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.
* Máří Magdaléna - poselství je uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.
* Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené ZDE.
* Neberte na lehkou váhu to, co se při protnutí galaktického rovníku bude dít. Uvedeno ZDE.
* Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky. Uvedeno ZDE.
* Podstata frekvence vibrací vědomí. Uvedeno ZDE.
* Pochopení sdělení uvedených na těchto třech videích otočí váš život o 180°. Uvedeno ZDE.
* Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit! Uvedeno ZDE.
* Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí je uvedeno ZDE.
* Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.
* Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Uvedeno ZDE.
* Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA ... Uvedeno ZDE.
* Sdělení o konci roku a přepólování v nás. Uvedeno ZDE.
* Stále nevěříte, že se 21.12.2012 (při protnutí galaktického rovníku) odehraje něco naprosto zásadního, co zcela změní tento svět? Uvedeno ZDE.
* Šišinka mozková - "sídlo duše" Uvedeno ZDE.
* Tajemství skrývající se za datem 21. 12. 2012 (jenž určuje konec galaktického roku, čili vstup této sluneční soustavy do nulového času) a za návratem Nibura (dvanácté planety) konečně odhalena. Uvedeno ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky Uvedeno ZDE.
* Vize (o tom co se během 3 dnů temnoty bude dít) Uvedeno ZDE.
* Víte proč je třeba být v 5. D nejpozději chvíli před tím, než k nám dorazí utržená sluneční plazma? Uvedeno ZDE.
* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Vzostup je vedomé stotožňovanie sa so všetkým čo je láskou. Tento velice inspirující a uklidňující článek od Féwy ze dne 14. 8. 2012 a další ze dne 18. 8. 2012 si v žádném případě nenechte ujít. Uvedeny ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT.. Uvedeno ZDE.
* Vzestup 2012 Uvedeno ZDE.

Co se bude od 21. 12. do 23. 12. 2012 dít a proč je znázorněno na níže uvedeném videu.

Při zažehnutí a aktivaci planetární Merkaby (viz. níže přiložené video), k čemuž 21. 12. 2012 dojde (z důvodu zásahu vlnou světla pramenící z galaktického středu - srdce) začne vzestup, čili transmutace této planety do světelného projevu její existence, který bude trvat zhruba 3 dny, tj. zhruba do 23. 12. 2012.

Během tohoto období dojde k zažehnutí osobní Merkaby u všeho a všech kteří si přejí vzestoupit do světelného projevu existence společně s planetou. To znamená, že pokud nevzestoupí dříve, tak vzestoupí společně s planetou všichni ti, kteří si přejí přejít do světů jednoty a harmonie, čili do světů ve kterých si bytosti vzájemně pomáhají a tvoří jen to, co je pro dobro všech zúčastněných.

Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012vzestup, duše
Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul
http://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related

Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie je uvedeno ZDE.

Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/individualni-kosmick...

TRANSFORMACE z dosavadního (uhlíkového) projevu existence na světelný projev existence, s 12 + 1 vlákny DNA. (3x4 = 12 + 1 středové =13)

VIDEO s názvem: 2012 NOVÉ KRUHY V OBILÍ ZOBRAZUJÍCÍ ZMĚNY DNA

Podrobnosti v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE.

Cesta do vyšších dimenzí se otevírá, neboť uhlík 6-6-6 končí. Tím transformace do světů jednoty a harmonie začíná nabírat na obrátkách. Podrobnosti jsou uvedeny na vynikajícím videu s názvem: Uhlík 6-6-6 končí

Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.

Mnohem více je uvedeno v článku s názvem: "Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do páté a vyšších dimenzí", který je uveden ZDE.

Časová vlna nula, odpočítávání do protnutí galaktického nulového bodu - času, ve kterém se naše sluneční soustava spojí se svým pravým párovým dvojčetem, čímž zde zanikne veškerá dualita. Timewave Zero - odpočítavanie do prechodu. Diskuze je uvedena ZDE.

Není zač děkovat. Šiřte to dál prosím. S pozdravem Lumír.

Lumíre, ta hodina 11:11 je koncová pro které časové pásmo?Přece není 11:11 současně na celé planetě...kolik hodin bude v Česku :-)

U nás bude o hodinu více, čili 12:11, neboť jsme od Grinwichského nulového času na východ.

super.díííky

Zřejmě máš na mysli ty videa které jsou údajně od Kryona. Mně se taky mnoho věcí v nich uvedených nelíbí, neboť to jsou informace pro 4.D a ne informace pro vzestupu do 5.D, ale přesto tam je mnoho velice dobrých informací, které objasňují, že člověk sám (nikoliv vyšší mocnosti) je tvůrcem své osobní a kolektivní reality. To je ten důvod, proč jsem je sem přidal.

Vies, ze ja som vzdy stihala pozerat a citat vsetko. Nestracala som sa a to som v tom nebola nejaky uplny novacik, uz som behala po celej sieti prepojenych clankov. Ale teraz sa stracam a uz to nestiham ani ja chapat, kde co bolo a co mi uniklo. Takze je uz toho tolko, ze aj je z coho vyberat a vybrat len to uplne najlepsie.

Zvyklo být to tak, že třetí dimenze byla ve vaší přítomnosti a pátá dimenze byla ve vaší budoucnosti. Nyní, stále více, zažíváte, že realita, kterou jste znali jako třetí rozměr se pohybuje do minulosti, zatímco pátá dimenze se pohybuje do vaší přítomnosti. Budoucnost neexistuje, protože když vaše vědomí přejde do páté dimenze, je tu jen TEĎ, čili jedno nekonečné nyní. Celý článek s názvem: "Žijeme ve dvou světech" je uveden ZDE.

S tymto suhlasim. Keby som niektore videa videla ako prve a nic predtym necitala, tak to znie velmi naivne a nelogicky. Ale ja som zacala clankami a preto ma nemalo co odradit.

Keby som to dokazala, tak to urobim, to co by som chcela, aby sme urobili. Vybrali najlepsie clanky a videa a zostavili ich nejako chronologicky pre niekoho, kto sa s tym prvykrat stretne. Lebo je tu uz z toho chaos. 

Takze navrhujem, aby sa otvorila nova diskusia a do nej aby ste davali svoje tipy, co vas najviac oslovilo, prekvapilo, presvedcilo ako padne. Co dat skor a co neskor a pripravit to takto pre dalsich, ktori sa este len budu prebudzat a hladat a nebudu sa v tom vyznat. Vybrat teda nejaku kostru po ktorej by mohli ist. Co na to poviete?

Ja nebudem sirit nieco len tak bez ladu a skladu, lebo tym skor niekoho odradim ako ziskam. To nemozu byt skoky ale nejako postupne.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Skutečný počátek konfliktu na Ukrajině. USA porušily uzavřené dohody a svrhly prezidenta. !!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Pro globální elity není výhodné zastavit konflikt na Ukrajině - Stanislav Novotný   !!!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
8.7.
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Miał wypadek kolejowy i spotkał swojego Anioła, to co mu powiedział, zszokuje cię (NDE)

💌 Zapraszamy do obejrzenia dzisiejszego odcinka, w którym dzielimy się niezwykłym doświadczeniem bliskim śmierci (NDE) jednego z naszych widzów. 🔖 Tagi: św...
5.7.
Jiří Adamec je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
3.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V České televizi neuvidíte - Přivítání prez. Putina v Sev. Korei uživatele Ina Obr
23.6.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Cíl ne-mocných je transhumanismus a digitální koncentrák. * Světové Ekonomické Fórum – Agenda 2030 – Digitální Koncentrák – Čina a EU Podrobnosti ZDE. *…"
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr.
"Kam ešte ako ľudsky kolektiv dovolime psychopatom aby pokračovali v genocide celej pozemskej civilzacie? Buď to sa ľudstvo zobudi a postavi sa proti nim alebo nás zničia a žiadny boh alebo mimozemšťania nás nezahrania."
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr
22.6.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2024   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby