* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní!

Celá transformace zřejmě vyvrcholí 21. 12. 2012, v 11 hod. 11 min. nulového (Greenwichského) času, kdy protneme galaktický nulový bod - čas, ve kterém dostaneme přímý zásah NEPOLARIZOVANÝM světlem (pramenícím z galaktického středu - srdce), obsahujícím v sobě dvanáctou úroveň vědomí tohoto vesmíru. To v bytostech obnoví 12ti vláknové DNA, jelikož se tato úroveň vědomí překopíruje do naprosto všeho, co zasáhne. Tím dojde nejenom k okamžitému přepsání dosavadního dvou vláknového DNA nazpět na původní 12ti vláknové DNA (čímž se v  bytostech obnoví 100%ní mozková kapacita), ale i k opětovnému spojení a sjednocení dvou Jin&Jang ohnisek tvořivého dvou-plamene (Merkaby) nazpět do jednoho SPOLEČNÉHO ohniska. To zároveň způsobí, že u bytostí dojde k zažehnutí osobní Merkaby (neboli tvořivého dvou-plamene) a obnovení její funkce a vše se tak opět navrátí nazpět do jednoty a harmonie, čímž v tomto světě veškeré dualitní projevy existencí zaniknou nadobro.

Tentokrát totiž nekončí pouze galaktický rok, trvající necelých 26.000 let, ale končí i galaktický VÝVOJOVÝ cyklus, trvající 260 milionů let. Z tohoto důvodu tentokrát při protnutí galaktického nulového bodu dojde k sjednocení pravých párových existencí a aby vše navzájem ladilo a na sebe navazovalo, tak jak má, proto do tohoto světa inkarnovalo mnoho bytostí z 12té, 13té i vyšších úrovní existencí, které se starají o to, aby vše probíhalo tak, jak je pro zdárné ukončení tohoto vývojového cyklu zapotřebí. Mnohem více podrobností je uvedeno ZDE (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu) a v textech, na ostatních zde uvedených odkazech.

Z důvodu, že planeta a její obyvatelé mají již nyní dostatečně vysoké frekvence, tak v době protnutí galaktického rovníku (nulového bodu) k žádnému tzv. Armagedonu již nedojde, neboť frekvenčně budeme již na úrovni dimenze páté - světelné a ne třetí/čtvrté, takže z toho důvodu se v nulovém bodě nestřetneme s tím, s čím bychom se střetli, pokud bychom svými frekvencemi byli pouze na úrovni dimenze třetí/čtvrté. Světlo světlu nijak a ničím neublíží, takže zachovejte klid. Pro uklidnění si přečtěte TOHLE (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Být vámi, beru velice vážně oznámení o blížící se transmutaci veškeré hmoty do podstatně vyššího projevu své existence. Podrobnosti jsou uvedeny na videu se slovenskými titulky, s názvem: "Kiesha Crowther - Little Grandmother - O roce 2012", které je uvedeno ZDE.

Jak bude probíhat zažehnutí Merkaby u bytosti, která je v projevu planety Země, je znázorněno na tomto níže uvedeném videu s názvem: Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012 vzestup duše / Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul Uvedeno ZDE

Celá článek s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", je uvedený ZDE.


pravá párová Jin&Jang dvojčata, k jejichž sjednocení
v galaktickém nulovéhu bodu dojde


Než začnete číst níže uvedené texty, bude dobré, když si nejdříve přečtete texty o tom co tvoří dualitní, čili pravé párové - zrcadlové existence a z jakých důvodů
. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se text přesune na požadované místo)


Na tuto transformaci, která letos (tj. v roce 2012) vyvrcholí, se přicházejí podívat všemožné bytosti z dalekého okolí, neboť tento vzestup - návrat do jednoty a harmonie (což znamená opětovné sjednocení hmoty s antihmotou) neměl v tomto vesmíru doposud nikdy obdoby, jelikož vždy vzestoupila buď jen planeta a lidstvo to nepřežilo, nebo naopak vzestoupila jen část lidstva a planeta ne. Tentokrát je ale již zcela jisté a nezvratné, že u této planety i většiny lidstva dojde ke sjednocení ČÁSTIC hmoty (Jin - ženský princip) s FREKVENCEMI světla (Jang - mužský princip), čili s antihmotou, což je tzv. mystická svatba. To způsobí transmutaci veškerých hmotných projevů existence (tedy jak planety, tak všech a všeho ostatního) z báze uhlíku na bází tekutého světla krystalizující do podoby tekutých světelných krystalů a to umožní vzestup do vyššího projevu existence nejen planetě, ale i všemu a všem, kteří budou chtít vzestoupit současně s planetou.

Nevzestoupí pouze ti, kteří se chtějí svým osobním smýšlením, chováním a jednáním z jednoty a harmonie nadále nějak do něčeho vymezovat, např. si hrát na povýšené, či naopak ponížené. Tyto bytosti se budou muset nejpozději 21. 12. 2012 přesunout do nějakého paralelního vesmíru, ve kterém dualita stále ještě je.

Vzestupem dojde k dovršení nejen galaktického, ale následně i vesmírného cyklu, takže tím dojde k tomu, že se vše navrátí do vesmírného středu (což je centrální slunce vesmíru, neboli černá/bílá díra fungující jako srdce vesmíru) a v zápětí dojde k dalšímu tzv. velkému třesku - "výdechu" a zrodí se zcela nový vesmír.

Není třeba se ale ničeho obávat, neboť individualita jednotlivých věcí a bytostí zůstane uchována v paměti kosmického vše-vědomí a ti kteří se budou chtít promítnout do nového vně projeveného vesmíru, si svou osobní individualitu vezmou s sebou. Takže zachovejte klid a nožky pěkně v suchu a teple. :-)
MYSTICKÁ  SVATBA zamená propojení a sjednocení mužského principu Jang a ženského
principu Jin, což obnovuje funkci osobní MerKaBy, nebo-li tvořivého dvoou-plamene - ohně.
Více je v článku: Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče, který je uveden ZDE.
Transmutace (názorné video) / Transmuteo http://www.youtube.com/watch?v=BRGZp5Rq3tc


Duchovní, nebo-li diamantové srdce je stvořeno ze světelného osmistěnu, což jsou dvě opačně směrované pyramidy spojené k sobě svými čtvercovými základnami.
Světelný osmistěn obsahuje tzv. tajnou geometrii, která propojuje a sjednocuje mužský princip Jang s ženským proncipem Jin (čili pravé párové existence) nazpět do jednoty a harmonie.


Z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, včetně toho jak vzniká vně projevené světlo, je velice pěkně vyobrazeno na tomto níže uvedeném videu. Není třeba znát anglicky, neboť vyobrazení, která začínají od třicáté vteřiny, mluví sama za sebe.
PROBUĎTE SE POMOCÍ TAJNÉ GEOMETRRIE!
/ AWAKEN WITH SACRED GEOMETRY! http://www.youtube.com/watch?v=QrvpqmIWSAI&feature=fvsr


Duchovní srdce, čili osobní nulový bod živých, či zdánlivé neživých bytosti (např. vesmíru), funguje jako černá/bílá díra, odkud díky vůli vyvěrá energie Jang (výdech, projekce - mužský princip) a díky přání se opět vrací nazpět jako energie Jin (nádech, gravitace - ženský princip). Úzce související článek: Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit je uvedeno ZDE.


Máme v sobě všechnu moudrost, sílu (moc) a nekonečnou lásku (sou-cit) celého univerza, neboť my existujeme v jeho vně projeveném formě a jeho neprojevená forma naopak existuje v nás.

Překlad níže uvedeného videa: Jakmile se sladíte s Božím (duchovním) srdcem, svou JÁ JSEM přítomností (viz uvedený obrázek), umožníte tím aby do vás a skrze vás proudila věčná pravda Univerza a přinášela lásku a léčbu celému světu.

Umožněte proto božímu diamantovému světlu a jeho kódům, aby aktivovali vaší diamantovou esenci (vnitřní, duchovní krystalické světlo) a opakujte si afirmace: Já jsem celistvý/celistvá, já jsem láska, já jsem léčený/léčená i léčící.

Název videa je: Léčení lidských srdcí / Healing the Heart of Humanity Uvedeno ZDE.


Veškeré přírodně stvořené projevy existencí (to znamená kromě myšlenkových forem, klonů a uměle stvořených věcí), včetně zdánlivě neživých věcí, jako jsou např. nerosty, planety nebo vesmíry, jsou živé bytosti mající svou duši. To znamená, že mají své vlastní duchovní - diamantové srdce (nebo-li osobní nulový bod), které obsahuje světelný osmistěn, ve kterém je Boží jiskra, mající vnitřní teplotu několik set stupňů Celsia. Tento světelný osmistěn jsou dvě opačně směrované pyramidy spojené k sobě svými základnami, přičemž jedna pyramida vytváří Jang polaritu (mužský princip - vůle projekce, čili výdech) a druhá vytváří Jin polaritu (ženský princip - přání gravitace, čili nádech).

V tomto osmistěnu, tvořícím duchovní srdce (což jsou pravá párová dvojčata vytvářející dvoj-paprsek, nebo-li tvořivý dvou-plamen - oheň) jsou obě polarity v perfektně vyváženém a tudíž harmonickém stavu a proto v takovémto vyváženém stavu spolu tyto dvě opačné polarity vzájemně nesoupeří, ale naopak se navzájem podporují a doplňují.

Na principu cirkulace jedné a té samé, vnitřní, tzn. duchovní, nepolarizované energie světla, ze které je naprosto vše stvořeno a ve které naprosto vše existuje - plave (která je pouze jednotlivými vůlemi a přáními rozštěpena na dvě opačné polarity), funguje tvoření veškerých vně projevených projevů existencí, tzn. jak světelných, antihmotných - Jang světů (tvořených z frekvencí světla polarizovaného na Jang), tak fyzických, hmotných - Jin světů (tvořených z částic hmoty polarizovaných na Jin). Veškeré částice hmoty Jin jsou ale taktéž světlo, které z Jang frekvencí na moment zkrystalizuje do hmotného Jin projevu existence, neboť krystalické mřížky i DNA jsou Jang frekvence světla, které na moment "zamrznou" do Jin částic tvořících hmotu prostoru. Úzce související článek: Co je to dualita, jak vznikla, jak se lze vrátit nazpět do jednoty a harmonie, co je to tvořivý dvou-plamen a troj-plamen a jak je v sobě aktivovat a stát se vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit Uvedeno ZDE.

Tento vnitřní duchovní oheň je to, co umožňuje spontánní léčení, s okamžitým účinkem.

Vynikající video v češtině, s názvem elektromagnetické vlny srdce, které je o okamžitém spontánním vyléčení. Uvedeno ZDE.

Naše vědomí je tvořivé a je bezprostředně spojeno s planetou Zemí.

Existuje pouze jedno jediné kosmické multidimenzionální vědomí - JÁ Absolutno, které je v nekonečných projevech nejrůznějších věcí a bytostí, čili v nejrůznějších JSEM to či ono.


Pasivní, nic netvořící pouze existující kosmické vše-VĚDOMÍ, čili JÁ ABSOLUTNO je vnitřní NEPOLARIZOVANÉ, nic netvořící pouze existující prasvětlo, které je obsaženo v každém duchovním srdci, nebo-li osobním nulovém bodě. Toto prasvětlo v sobě obsahuje nejen nejvyšší a pouze harmonické frekvence zvané bezpodmínečná láska (které vyvolávají blažené a extatické pocity všude tam, kde může toto prasvětlo volně proudit), ale obsahuje i trojjedinost, čili tzv. tvořivý troj-plamen.

Kdežto JSEM to či ono jsou již jen odštěpky - jiskry tohoto moudrého, láskyplného a všemocného kosmického vše-VÉDOMÍ. Aktivity jednotlivých vědomí (individualizovaných do nejrůznějších JSEM) toto vnitřní nepolarizované prasvětlo (ve kterém naprosto vše existuje - "plave") svými přáními (ženský princip Jin tvořící gravitaci) a vůlemi (mužský princip Jang tvořící projekci) polarizují na dvě opačné polarity, z nichž si svou vůlí přáním a osobním přesvědčením tvoří spirály vně projeveného času (Jang) a prostoru (Jin).

Jakmile si bytost uvědomí, že má toto moudré láskyplné a všemocné tvořivé prasvětlo (a jeho tvořivý troj-plamen) v sobě, ve svém duchovním srdci (osobním nulovém bodě), tak si toto své duchovní srdce může aktivovat a stát se tak opět multidimenzionální bytostí, která je zcela nezávislá na hmotě času a prostoru. Duchovní srdce lze ale aktivovat pouze tím, že se bytost stane laskavou, nic neposuzující pouze existující bytostí, která zcela ovládá své emoce a tudíž není všemožnými emocionálními dramaty (které ji nepustí výše než do dimenze čtvrté) nikterak na nikoho a na nic vázána.


Tvořivý troj-plamen (čili Jin&Jang a kosmické vše-Vědomí) máme ve svém duchovním srdci.


Středový plamen ve tvořivém trojplamenu (nebo-li sloupu světla) je Sushimna vedoucí z jádra země do naší první čakry a skrze naší páteř vzhůru přes všechny čakry do čakry sedmé a odtud do centrálního slunce vesmíru (tvoříce tak v tomto vesmíru 13 pater - dimenzí našeho multidimenzionálního já), přičemž růžová je spirála ženského principu (Ida Jin gravitace - ženský princip), ovijející se kolem Sushimny
(čili kolem středového sloupu světla) a světle modrá je spirála mužského principu (Pingala Jang projekce - mužský princip), točící se v protisměru, tvoříce společně vesmírné DNA.

Zkrátka a dobře, všichni a všechno jsou něco jako elektromagnetický přijímač a vysílač, který si pomocí opačných polarit (čili pomocí Jin&Jang) tvoří vlastní holografickou světelnou sít, na níž si bytosti zobrazují to, čemu ve svém osobním vědomí věří (toto je u tzv. živých věcí), nebo to, co ve svém vnitřním programu obsahují (toto je u tzv. neživých věcí, jako je např. nerost).

Z toho naprosto jasně vyplývá, že naprosto všemu, čemu uvěříme, to si také tvoříme! Proto je třeba zaměřit svou pozornost jen na to, co je příjemné překrásné a povznášející a toto si fokusem své pozornosti začít tvořit. Jak toho docílit je uvedeno v článku s názvem: "Vyberte si úroveň svého vědomí", čili světa a jeho realit, ve kterých chcete žít. Čím a jakým způsobem si světy a jejich reality vybíráme je velice podrobně vysvětleno ZDE. Jak si ustelete, tak si lehnete. :-)
Budete-li pozorně sledovat toto níže uvedené video, velice mnoho vám to napoví o tom, jak je vlastně tvořena veškerá tzv.hmota. http://www.youtube.com/watch?v=RPJKuTE0jF0&NR=1&feature=fvwp


Podrobnosti o tom co je to tzv. MerKaBa, neboli tvořivý dvou-plamen, jak se spojit se svým vyšším, světelným já, čili se svou Boží, duchovní, tvořivou podstatou a napojit se tak na tvořivý troj-plamen a mnoho další informací o tom jak a z čeho jsou tvořeny tzv. hmotné projevy existencí je uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se stránka přemístí na požadovaný text)


Dokonce už i vědci začínají přicházet na to, že naprosto vše v existenci je stvořeno z vědomí, čili z vnitřní, duchovní energie. Podrobnosti jsou na videu s názvem: Holografický vesmír (české titulky). http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE


           Bytost v projevu čistého vědomí, které je nezávislé na hmoěě čase a prostoru.


Podrobnosti o tom jak se na transformaci co možná nejlépe připravit jsou v článku s názvem: "Vizuální meditace - Cesta do Šambaly, hudba Oliver Shanti a přátelé", který je uveden ZDE.


Čakra, neboli černá/bílá díra je srdce toho systému, který si svými vůlemi a přáními vytváří.

Podrobnosti o tom, jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít, jsou v článku s názvem: "Vy jste tvůrci Nové Doby!", který je uvedený ZDE.


Podrobnosti o tom co se to děje jsou uvedeny v článku s názvem: "Co se to vlastně děje a proč", který je uvedený ZDE.

Více podrobností o tom, co se to děje, jsou uvedeny v článku s názvem: "A JE TO TADY !!! Náš multi-dimenzionální projev existence se opět obnovuje a to jak u lidí, tak u planety a všeho co na ní a uvnitř ní je - existuje", který je uvedený ZDE.

K čemu při vyvrcholení a završení celé transformace dojde a co se bude dít, je krásně znázorněno na videu uvedeném ZDE.


Vnitřní Světy - Probuzení Kundaliny, nebo-li Hadí Síly / Innerverse - Awakening The Serpent
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fEwV23wJUHs


čakra kundaliny - spirituální probuzení / chakra kundalini - spiritual awakening http://www.youtube.com/watch?v=q_iyIWCTw0o&feature=related

Aktivace DNA MerKaBa Vzestup / DNA Activation MerKaBa Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=MCLcbHnQWP8&feature=relatedCentrální slunce (např. celého Univerza) je aktivní TVOŘIVÁ část kosmického vše-VĚDOMÍ (což je živé tvořivé světlo), přičemž "na druhé straně" - uvnitř centrálního slunce je pasivní, nic netvořící pouze existující část kosmického vše-VĚDOMÍ, které je v projevu NEPOLARIZOVANÉHO pra-SVĚTA (obsahujícího nejvyšší a pouze harmonické frekvence), ze kterého je naprosto vše stvořeno a ve kterém naprosto vše v existenci existuje, "plave". Centrálních sluncí, čili vně projevených "bohů", je ale tolik, kolik je dimenzí, neboť každé centrální sluce je kolektivní vědomí té dimenze - úrovně existencí, kterou si svými mentálními aktivitami vytváří. Květ života je světelný hologram ve tvaru koule, ve kterém každý průsečík funguje jako jedno samostatné centrální slunce, nebo-li nulový bod, ve kterém je černá bílá/díra, která slouží jako červí díra do hyperprostoru, spojující v Univerzu naprosto vše se vším do jednoho tady a teď - nyní.


V tomto vesmíru je 13 centrálních sluncí (hlavních čaker, což jsou černé bílé/díry), neboť je zde 13 dimenzí (a jejich projevů existencí) čili 13 úrovní vědomí (na které jsou napojeny naše osobní jednotlivé čakry) tvořící dohromady náš jeden multidimenzionální projev existence. Každá dimenze totiž má a musí mít své vlastní centrální slunce (což je kolektivní vědomí té úrovně vědomí a existencí do které svou životadárnou energii dodává), neboť bez něj by neexistoval nejen vně projevený prostor a pohyb, čili čas v té dimenzi, kterou si tvoří, ale ani život. To znamená, že království nerostů má své vlastní centrální slunce (první z 13ti čaker tohoto vesmíru), království rostlin má své vlastní centrální slunce (druhá z 13ti čaker tohoto vesmíru) království živočišné říše má své vlastní centrální slunce (třetí z 13ti čaker tohoto vesmíru) atd.


Všichni a všechno v Univerzu ale existuje v jednom nekonečně velikém kosmickém hologramu, v jehož středu je Mer-Ka-Ba (čili Jin&Jang tvořivý dvou-plamen) obsahující aktivní část kosmického vše-VĚDOMÍ - JÁ (tvořící tak s tvořivým Jin&Jang dvou-plamenem tvořivý troj-plamen), které si rozjímá a tím těmito svými mentálními představami tvoří všechno to, o čem rozjímá. Naprosto všechny jednotlivé - individualizované projevy existencí jsou odštěpky tohoto JEDNOHO kosmického vše-vědomí, které si uvnitř tohoto jednoho kosmického hologramu tvoří zmenšené kopie mateřského hologramu, na kterých si tato jednotlivá vědomí (individualizovaná do nejrůznějších JSEM to či ono) tvoří své vlastní světy a jejich reality.


Kdo pochopí tento princip tvoření jednotlivých dimenzí (a tzv. hmoty, prostoru a času v nich plynoucích) a propojí si přes svůj osobní nulový bod (čili přes své duchovní srdce) všech 13 čaker (úrovní vědomí a existencí) svého multidimenzionálního projevu existence do svého osobního nulového bodu tvoření (ve kterém je naprosto vše v jednom tady a teď - nyní), ten si bude moci vytvořit svůj vlastní svět a jeho reality dle svých vlastních představ, přání a pravidel. Kdo to nepochopí, bude muset do světa který stvořil někdo jiný, ale tam se bude muset podřídit pravidlům, které určila ta bytost, která jej stvořila.


Z tohoto důvodu varuji abyste si dávali pozor na všemožné falešné proroky, neboť by vás mohli svést z duchovní cesty a nalákat vás do svých světů a pak byste mohli skončit např. ve světech stvořených kupř. bezohlednými, bezcitnými krvelačnými entitami (jako je tomu např. v tomto světě), jež mají lidstvo jako méněcenné tvory, které využívají jako pracovní sílu nebo bojovníky (pracující nebo bojující za jejich vlastní zájmy), se kterými mohou nakládat jak se jim jen zlíbí.


Mnohem více podrobností o tom jak se stát tvůrci svého vlastního světa a tím i pány svého osudu (abyste mohli smýšlet, chovat se a jednat co možná nejsvobodněji) a jak se připravit na závěrečné vyvrcholení celé transformace, která vyvrcholí transmutací veškeré hmoty z báze uhlíku na bází tekutého světla (které dle přání krystalizuje do libovolných věcí, bytostí, tvarů, proporcí a projevů existencí), je uvedeno v článku s názvem: "Vizuální meditace - Cesta do Šambaly, hudba Oliver Shanti a přátelé", který je uveden ZDE.

Mnohem více podrobností o tom jak je tvořena tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí je v článku s názvem: "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje", který je uveden ZDE.

Vzestup 2012 / Ascension 2012 http://www.youtube.com/watch?v=J77LI6L7_WA&feature=related


Pyramida je tvarový zářič (obsahující ve svých tvarech a rozměrech tzv. tajnou geometrii), který rozkládá
pátý element, čili duchovní energii, (ve které jsou tvořeny vně neprojevené obrazy) na čtyři elementy, to znamená na zem (zima - sever), vodu (jaro - východ), oheň (jih - léto) a vzduch (západ - podzim), ze kterých jsou tvořeny veškeré tzv. hmotné projevy existencí. Z důvodu, že pyramida je tvarový, geometrický zářič i anténa (přijímající kosmickou energii), z toho důvodu je velice prospěšné pyramidu používat. Ne ale tím způsobem, že budete mít hmotnou pyramidu někde na skříni, :-) ale takovou, která je neustále přímo kolem vašeho těla a to tak, aby její osa byla totožná s osou vaší páteře, ve které je Shusimna, neboli kosmický energetický kanál, který je součástí sloupu světla, neboli středového energetického kanálu, jenž je uprostřed kosmického DNA, propojujícího všech 13. dimenzí, čili úrovní existencí tohoto vesmíru.


Jak se
pomocí mentálně strvořené pyramidy propijit se svými vyššími já je uvedeno v článku s názvem: "Postup jak si lze mentálně stvořit ochrannou & komunikační pyramidu a propojit se se svým multidimenzionálním já", který je uvedený ZDE.


Naprosto každý svět je složenina z jednotlivých samostatných realit existujících v jednom multivesmíru (obsahující nekonečné množství svých paralelních existencí) a my si svým osobním přesvědčením nebo fokusem své pozornosti z těchto jednotlivých realit skládáme svůj osobní svět, který je paralelní k těm, kteří mají odlišné smýšlení či fokus své pozornosti než máme momentálně my.

Zkrátka a dobře, multivesmír jsou jednotlivé obrazy (kterých je tolik, kolik je mentálních představ) které jsou složeny z jednotlivých osobních dílků puzzles (jedna osobní puzzle = jeden osobní hologram) přičemž ten osobní dílek lze vložit do kteréhokoliv z obrazů v multi-vesmíru (čímž se neustále přesunujeme do nějakého jiného paralelního světa) jelikož ten osobní dílek svým osobním přesvědčením - vědomím a fokusem pozornosti zapadá přesně do těch paralelních existencí vesmíru, se kterým svým osobním přesvědčením (či fokusem své pozornosti) momentálně souzní.

Pouhou změnou osobního přesvědčení, či fokusu své pozornosti se neustále přesunujeme z jednoho paralelního vesmíru do jiného paralelního vesmíru. To znamená, pouhou změnou osobního přesvědčení či fokusu své pozornosti, si můžeme kdykoliv vybrat přesně takový svět a takové jeho reality, ve kterých se nám líbí a ve kterých chceme žít. Nyní je to stále více možné a snadnější, neboť tento časoprostor vstupuje do galaktického nulového bodu - času spojujícího všechny paralelní existence do jednoho tady a teď - nyní.

PS: Nesnažte se ale z tohoto disharmonického světa utéci nadobro, neboť mnozí z vás jste do tohoto světa inkarnovali záměrně z toho důvodu, abyste probouzeli ostatní. Čím více lidí je probuzených, tím více a rychleji se původní disharmonický svět mění v harmonický, neboť odlišné smýšlení přetváří celý původní svět a jeho jednotlivé reality ve zcela jiný, nový svět a jeho nové projevy existencí.

Myšlenky jsou ŽIVÉ entity, které z důvodu, že nemají vlastní tělo, tak nutí ty bytosti, které s nimi souzní, dělat to, jaký program v sobě obsahují.

Myšlenky existují v myšlenkovém - astrálním světě a přesunují ze z bytosti na bytost, která s nimi momentálně svým smýšlením, chováním, jednáním a tomu odpovídajícími emocemi souzní a dokud s nimi někdo souzní, tak jsou stále udržovány v existenci, neboť čerpají energii potřebou ke své existenci z té bytosti, která je svými emocemi živí.

Teprve až když s obsahem některé myšlenky vůbec nikdo nesouzní, teprve potom se myšlenka rozplyne a zcela zanikne.Co je to tzv. tmavá trhlina, neboli puklina, čili dark rift a co se při jejím protnutí bude dít a prč.


Zamysleli jste se někdy nad tím, co všechno nám Nostradamova ztracená kniha naznačuje a proč?

Pokud ne, zde je uvedeno video v češtině, s názvem: Nostradamova ztracená kniha a posuďte sami, podle vlastního uvážení (tj. ne podle názorů uvedených např. na tomto videu), co všechno nám tím vším co Nostradamus uvádí chtěl tak asi někdo říci a z jakého důvodu a pročpak asi se církev a jiné instituce snaží tyto informace úmyslně zatajovat (všimněte si na videu též času: 1:11:11, o čem se tam mluví) http://www.youtube.com/watch?v=ENy84ZlnLzo&feature=relatedV
knize Nostradamových proroctví je nejen poslední list papíru zcela prázdný,  není na něm uvedeno vůbec nic (je bez jakéhokoliv obrázku a textu), ale navíc poslední kolo času je vyobrazené zcela bez příček, což vyjadřuje stav bezčasovosti, konec reinkarnací a umírání.


                             kolo času bez příček, značící konec koloběhu rainkarnací

Tím je vyjádřeno, že při protnutí galaktického nulového bodu (tmavá trhlina - ophiuchus) dojde ke konjunkci - zarovnání a sjednocení všech dimenzí do jednoho společného nyní, čili do jednoho nekonečného tady a teď, čímž zanikne lineární - posloupný čas.


          protnutí Zemského nulového bodu - času s Galaktickým nulovým bodem - časem

Toto zarovnání otevře tzv. tmavou trhlinu (neboli dimenzionální bránu), dokořán (viz video čas 1:11:11), což způsobí, že celá tato sluneční soustava dostane přímý zásah fotony, čili nepolarizovaným světlem pramenícím z centrálního slunce. To způsobí okamžitou transmutaci veškeré hmoty z báze uhlíku na bázi světelných krystalů. To znamená, že všichni a všechno, co v tento moment v této sluneční
soustavě bude, se stane tekutým světlem (což je vyšší forma hmotného projevu existence), které dle jednotlivých osobních přání krystalizuje do libovolných věcí, bytostí, tvarů, proporcí a projevů existencí.


                                                     tmavá trhlina - ophiuchus

Tímto zarovnáním a sjednocením všech dimenzí do jednoho nekonečného nyní dojde zároveň k tomu, že se celá tato sluneční soustava, se vším, co v ní je (tedy i tato planeta, se vším, co na ní a uvnitř ní je), propojí se všemi svými vyššími já tohoto vesmíru (které tvoří multidimenzionílní projev existence) a vše se přetransformuje do projevu existence v páté dimenzi, ve které lineární čas již neexistuje. Pátá dimenze je úroveň vědomí a projevů existencí, které jsou podobné snění, to znamená, že tyto světy a jejich reality jsou tvořeny a uváděny do existence pomocí osobních mentálních představ.


zarovnání nebeských těles obnovuje spojení s naším multidimenzionálním projevem existencí

Tyto úrovně existencí jsou ale jako zcela čisté plátno (neboť to jsou světy stvořené a existující
v nepolarizovaném pra-světle), na kterém si každá jednotlivá bytost pomocí svých mentálních představ (dle svého osobního přesvědčení), teprve začíná malovat - tvořit takový svět, který odpovídá jejímu osobnímu přesvědčení. Takže jaký osobní svět si kdo stvoří, v takovém bude také žít a to do té doby, než si uvědomí, že je každý na základě svého osobního přesvědčení, sám/sama tvůrcem svého vlastního světa a jeho realit, čili že si ho pouhou změnou svého osobního přesvědčení může dle své libosti kdykoliv jakkoliv přetvořit. (Proto je poslední stránka zcela prázdná.)


poslední stránka je zcela prázdná,neboť odtuď je již každý sám tvůrcem svého vlastního světa

PS: Ta apokalypsa ohněm, o které na výše uvedeném videu
hovoří, nebude ale způsobená válečným konfliktem, nýbrž sluneční plazmou, neboť jakmile slunce dostane přímý zásah světlem pramenícím z centrálního slunce, tak se z něj uvolní obrovské množství sluneční plazmy a ta provede závěrečnou transformaci, která vyvrcholí transmutací - přerodem veškerých hmotných projevů existencí do podstatně vyššího, světelného projevu existence. Takže si držte klobouky, neboť velké show vesmírných rozměrů, které v tomto vesmíru nemělo nikdy obdoby, začíná nabírat na obrátkách.


Než začnete číst níže uvedený text, bude pro mnohem lepší pochopení prospěšné, když si nejdříve přečtete článek s názvem: "Vesmír jako HOLOGRAM! Science fiction?", uvedený ZDE
a taktéž bude velice dobré nejdříve shlédnout obě dvě níže uvedená videa.

Dokonce už i vědci začínají přicházet na to, že naprosto vše v existenci je stvořeno z vědomí, čili z vnitřní, duchovní energie. Podrobnosti jsou na videu s názvem: Holografický vesmír (české titulky).
http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE

Z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, včetně toho jak vzniká vně projevené světlo, je velice pěkně vyobrazeno na níže uvedeném videu. Není třeba znát anglicky, neboť vyobrazení, která začínají od třicáté vteřiny, mluví sama za sebe.
PROBUĎTE SE POMOCÍ TAJNÉ GEOMETRIE! / AWAKEN WITH SACRED GEOMETRY!

http://www.youtube.com/watch?v=QrvpqmIWSAI&feature=fvsr

Překlad anglických slov uvedených v první části videa.

Příběh tvoření: the word = slovo (čili vibrace), the light = vně projevené světlo (polarizované na Jin a Jang), genesis = zrod, egg of life = vejce života, flower of life = květ života, fruit of life = ovoce života (čili tzv. hmotný projev existence), creation = tvoření,

Z tohoto základu jsou zrozeny elementy: earth = zem, fire = oheň, air = vzduch, water = voda, spirit = spirituální - duchovní podstata.

Tvoření expanduje a nekonečně tvoří. My všichni jsme tvoření, my všichni jsme spolutvůrci. Připravte se na probuzení do velkolepé duchovnosti (Božskosti) - TEĎ !!!


aktivní kosmické vše-Vědomí, čili živé tvořivé světlo, jehož je naprosto vše nedílnou součástí

Naprosto vše je nejdříve stvořeno v mentálních představách (jako např. vejce slepice i kohout), :-) což jsou jednotlivé vnitřní duchovní obrazy (stvořené mentálními pochody z kosmického vše-Vědomí, čili z duchovního pra-světla), ze kterých si každá bytost fokusem své pozornosti (který je určen na základě specifického osobního
přání či
přesvědčení) vybírá takové jednotlivé obrazy, které si přeje nebo potřebuje vidět či prožít.

Čili veškeré tzv. hmotné světy a jejich projevy existencí jsou, vždy byly a vždy budou pouhé mentální představy, z nichž si jednotlivé bytosti fokusem své pozornosti následně tvoří osobní a kolektivní časo-prostorové (z opačného pohledu prostoro-časové) hologramy, na nichž si na základě svého osobního přesvědčení zobrazují tzv. hmotu prostor a čas v nich plynoucí.

Z toho jasně vyplývá, že pouhou změnou svého osobního přesvědčení a fokusu své pozornosti si můžeme svůj osobní svět kdykoliv jakkoliv upravit, změnit či zcela přetvořit! Teď, když se stále více přibližujeme ke galaktickému nulovému bodu - času, se to pro každého stává stále více a více jednodušší a jednodušší.


mentální představy našeho vědomí, čili my všichni jsme spolutvůrci svých světů a jejich realit


Vy jste tvůrci svých světů a jejich realit!
Viz video: Fázový posun (by Lelabear)
- CZ titulky
http://www.youtube.com/watch?v=tyIce4OQNGc&feature=player_embedded

Podrobnosti o tom, co je to tzv. hmota a z čeho je tvořena jsou uvedeny v článku s názvem: "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje", který je uvedený ZDE.


nulové body jsou vstupy do hyperprostoru, který sjednocuje vše do jednoho tady a teď - nyní

Nevadí pokud neumíte anglicky, neboť jestliže budete naciťovat svou duchovní podstatou vyobrazení, která jsou na třech níže uvedených videích, tak vám to taktéž velice mnoho napoví.

TRANSFORMACE 2012: ZMĚNA DNA JIŽ PROBÍHÁ... PSI (fenomén třetího oka) - aktivace korunní čakry se zvyšuje. (videa 1. - 3.) / TRANSFORMATION 2012: DNA CHANGE ALREADY HAPPENS... PHI 3rd eye - crown chakra increase

1: http://www.youtube.com/watch?v=welPgGCxpCc&feature=related
2: http://www.youtube.com/watch?v=-RvnljgyACU&feature=related

3. http://www.youtube.com/watch?v=a4xt9CCjGLo&feature=related                                                     Kumara - Vědomí Jednoty

Kumara - Vědomí Jednoty je duchovní srdce, neboli osobní nulový bod (sjednocující naprosto vše do jednoho tady a teď, čili do nekonečného nyní), přes který se dá fokusem své pozornosti a změnou osobních frekvencí vstupovat do kteréhokoliv časo-prostoru (to znamená, do světů, ve kterých se mění UDÁLOSTI v závislosti na plynoucím čase) nebo prostoro-času (to znamená, do světů, ve kterých se mění původní VZHLED prostoru v závislosti na plynoucím čase).


Jednotlivé čakry jsou ve své podstatě černé/bílé díry, neboli nulové body (vytvářející tzv. červí díry) sloužící jako vstupy do hyperprostoru, který spojuje naprosto vše se vším do jednoho nekonečného nyní, čili do společného tady a teď. Na jaký svět se kdo fokusem své pozornosti naladí a s jakým se svými vnitřními, osobními frekvencemi sladí, do takového se nejpozději přes galaktickou červí díru následně promítne. Proto je potřeba si
začít ve svých představách tvořit příjemný, radostný a překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít, neboť na jaký svět se naladíte, v takovém světě se následně ocitnete!


Mnohem více podrobností naleznete v článku s názvem: "A JE TO TADY !!! Náš multi-dimenzionální projev existence se opět obnovuje a to jak u lidí, tak u planety a všeho, co na ní a uvnitř ní je - existuje", který je uvedený ZDE.

Podrobnosti o tom, jak si svým osobním přesvědčením vybíráme světy a jejich reality, ve kterých prožíváme to čemu skutečně věříme, jsou uvedeny v článku s názvem: "Vyberte si úroveň svého vědomí", který je uvedený ZDE.

Podrobnosti o tom, jak si stvořit svůj vlastní svět, jsou uvedeny v článku s názvem: "Vy jste tvůrci Nové Doby!", který je uvedený ZDE.

V druhé polovině tohoto videa je znázorněno zarovnání a energetické propojení nebeských těles, čili našeho multidimenzionálního projevu existence, do jednoho tady a teď. Arcturian Frequencies - Timeshift Activation http://www.youtube.com/watch?v=QCtRSRraPKQ

Pozemská lidská rasa je sice nižší já tzv. tvořivých bohů, ale protože se již obnovuje spojení s naším multidimenzionálním já, proto dochází k tomu, že se člověk opět stává také tvořivým bohem v multidimenzionálním projevu své existence, jako tomu kdysi bývalo. Jak jsou tvořeny jednotlivé úrovně vědomí a existencí je uvedeno v článku s názvem: "Vesmírné Perpetum Mobile" , který je uveden ZDE, jak jsou tvořeny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno v článku s názvem: "Živé Představy", který je uveden ZDE. Mnohem více podrobností o tzv. tvořivých bozích je uvedeno v sérii videí s českými titulky s velice zajímavými informacemi, které jsou uvedeny ZDE.

Vy jste bozi - Jak tvoříte a uvádíte v existenci váš vlastní vesmír
(video v angličtině)
You are God - How you manifest and create your own universe
http://www.youtube.com/watch?v=jZsyvQfL5l4&feature=relatedprázdné časoprostorové plátno, na které si každý bude malovat svůj vlastní svět a jeho realityZobrazení: 13330

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Vynikající, úzce související články s názvem: "Verzie Vzostúpenej Zeme" jsou uvedeny ZDE.

A JE TO TADY !!! Náš multi-dimenzionální projev existence se opět obnovuje a to jak u lidí, tak u planety a všeho co na ní a uvnitř ní je - existuje. http://iwww.nner-light.ning.com/forum/topics/a-je-to-tady-nas-multi...

Všetky čakry, či už svetelná, ktorá je biela, či ružová, zelená, modrá, oranžová, fialová sa vznášajú s vami rýchlosťou frekvencie päťdimenzionálneho svetla, jeho vibráciou rotujú, snažiac sa udržať celé telo v tomto novom postavení. To znamená, že biela určuje pravidlá, ako symbol čistoty, múdrosti, lásky, viery, transparentnosti. Biela ako mier, biela ako zástava, biela ako mramor, ako nepreniknuteľná stena, zastavujúca hrubosť a násilie medzi dvomi svetmi. Čiarou, líniou času, ktorý do svojej transparentnej vrstvy Zeme nevpustí nikoho a nič kto by s hrubohmotnými zámermi prichádzal.

Svet Zeme trojdimenzionálnej reality, svet skla a krištáľu, trblietajúcich sa efektov svetla, prenikajúcich k nim z druhej strany, z novej päťdimenzionálnej reality, do tretej dimenzie zemského ja. Vpúšťajúc k nej do zemského sveta lásku, vpúšťajúc mier a snahu vedomia nového, vytvoriť Zem, už podľa nových požiadaviek svetla. Láska, mier, radosť, tvorivosť, šťastie, to všetko sú atribúty novej Zeme, ktorá otvorenou bránou, otvoreným kanálom vedomia, ich vpustila cez vedomie imatrikulujúce, vedené cez bytosti svetla na Zem vyslanými, za účelom zjednotenia, za účelom pochopenia, za účelom znovurozkvitnutej lásky detí Zeme.

Stúpame spolu s vami do nových priestorov existencie, do nového času, jeho vrstvy vedomia. Nevnímajte tento čas vstupu bránou, do jeho nového priestoru ako chvíľu, ktorá vám obratom všetko zmení .. i brána je časová realita, je spirituálnym vstupom jeho času nula, i ona je o postupnosti rastu hladiny vedomia. Aj nový päťdimenzionálny svet má niekoľko vrstiev a vy teraz prenikáte jeho prvou vrstvou, až sa do nej celí ponoríte, spojením mnohovrstvového vlákna celého vášho tela, nastane previbrovanie do novej frekvencie, do nového času, jedným gigantickým skokom – zaklapnutím jeho časovou vrstvou – nanosekundovým spojením.

Celý článek zveřejněn 1.1.2012 je uveden ZDE.

Tohle: (°i°) značí probuzené třetí oko, :-) které funguje jako červí díra vedoucí do mentálních, čili vně neprojevených světů a jejich realit.

21. 12. 2011

DEN KONVERGENCE: HVĚZDA BÉTLEMSKÁ

Již od první sekundy po půlnoci dne 21. 12. jsem vnímala zlatou zář prostupující prostor Země i moje tělo. Kolem třetí hodiny ráno jsem pocítila chvění zemské osy: proběhl jí silný impulz, který se přenesl do os základních planetárních a hvězdných těles Slunečního Kosmu.

Dále jsem v časné ranní hodině tohoto dne uviděla mystérium Hvězdy betlémské, seslané  tohoto dne jako milost do vědomí každého člověka. Přímo v nazírání jsem sdělení svého zážitku o Hvězdě betlémské namluvila. Neříkám v tomto zážitku nic, co by nebylo známo křesťanským mystikům. Vyjímečné je to, že bylo dáno jako dar do lidského vědomí a že světlo Hvězdy betlémské se prozářilo i do mého sdělení na audiu. Je tam.

Zdroj:
http://www.amezdas.cz/aktualne.html

KONVERGENCE znamená propojení všeho se vším do jednoho nekonečného nyní, což znamená, že dochází ke kolapsu linearity času.

V 17:04? Vždyť teď je teprve 16:42, takže teď už odpovídám na něco, co teprve uložím. :-)

Kdyby byly stránky Ningu nastaveny na Londýnský čas, tak by ten údaj musel být naopak o hodinu méně a ne více.  No zkrátka a dobře, dělám zřejmě správně, že hodinky už nenosím zhruba tak asi 15 let. Jen by mne zbytečně mátly. :-)

Tak to je dobrý, já tyto stránky založil teprve v únoru 2010, přesně k 11. 02. 2011 (11- 0 - 22 - 0 - 11) neboť to byl energeticky velice významný den a ty už jsi na tyto vlastně zatím ještě neexistující stránky psala už v roce 1999. :-)))

Mám už delší dobu dojem, že nejenže přeskakujeme z jedné paralelní reality planety Země do jiné, aniž bychom si to prozatím uvědomovali, ale i to, že např. stránky N. Z. jsou v paralelní, čili jiné existenci než tyto stránky a proto nám blbne vkládání textů a obrázků na tamější stránky.

PS: nedělám si vůbec žádnou srandu. Teď, když jsme dle Févy v bodě nula, tak je to obzvláště nyní nejen možné, ale přímo reálné. Více je uvedeno v článcích od Févy a ode mne. Časo-prostorový tunel, spojuje vše do tady a teď. Více je uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se text přesune na požadované místo)

LUMÍRKU,  -bude to bolet?Když si vzpomenu,že jsem byla nedávno u zubaře.......

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 11 minutami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ! Atentát na Roberta Fica vede k obrovskému spiknutí CIA… uživatele Ina Obr
před 17 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 17 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ! Atentát na Roberta Fica vede k obrovskému spiknutí CIA… uživatele Ina Obr
před 17 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Příběh o vzniku člověka, který nedokázala vymyslet dokonce ani církev, a to je co říci. :-) uživatele Zlaté Živé Světlo
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!!! „Atentát na premiéra Fica je atentátom na demokraciu,“ „Je zázrak, že atentát dokázal Robert Fico prežiť a že nie sme na jeho pohrebe. Premiér je pod Božou ochranou.

VIDEO: „Atentát na premiéra Fica je atentátom na demokraciu,“ vyhlásil novozvolený prezident Pellegrini a spýtal sa občanov Slovenska, či toto je stav, do ktorého sme sa ako národ chceli dostať. Na spoločnom brífingu s odchádzajúcou hlavou štátu…Zobrazit další
úterý
Griffin Welcome je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
13.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
11.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Prahu osvobodila v roce 1945 Evropská unie… Přepisování dějin... !!!!!!!!! uživatele Ina Obr
11.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
9.5.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2024   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby