* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru.

Moc tvořivé vizualizace a její nekonečné možnosti jsem již podrobně popsal v článku s názvem: "Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu", který je uveden ZDE. Tvoření věcí a událostí pomocí představy - vizualizace funguje z toho důvodu, že naprosto vše, než začalo existovat na hmotné úrovni existence, bylo nejdříve pouhou mentální představou, která se po snížení vnitřních frekvencí promítla do hmotného projevu existence. Takže chcete-li si zajistit zdárnou aktivaci své osobní Merkaby, která je nosičem osobního vědomí (a dostat se tím do páté či ještě vyšší dimenze), zkopírovat si 12tou úroveň vědomí do svého osobního vědomí a tím si i obnovit 12ti vláknové DNA i 100%ní mozkovou kapacitu, tak si představujte to, co bude popsané níže v tomto článku. Vysvětlím zde i jak to všechno funguje, ale pro obnovení výše zmiňovaného stavu vědomí a projevu vaší existence vám bude stačit jen představa toho, že hologram vašeho osobního já je na jedné přímce a v zákrytu s hologramy ostatních 12ti úrovní vědomí a existencí tohoto vesmíru a k tomu nějaké další níže uvedené detaily. Takže pokud nebudete rozumět něčemu, o čem v níže uvedeném textu hovořím, tak to vůbec nevadí, neboť podstatná a rozhodující je níže uvedená vizualizace.


V tomto vesmíru je 13 úrovní vědomí a jeho existencí, čili 13 pater našeho celistvého Já, které je v multidimenzionálním projevu své existence, přičemž 6 čaker od sedmé čakry dolů jsou světy v projevu ČÁSTIC - Jin, tvořících hmotu, nebo-li prostor a 6 čaker od sedmé čakry nahoru jsou světy v projevu FREKVENCÍ - Jang, tvořících antihmotu nebo-li čas (6+1+6=13). Každé patro (čili úroveň vědomí a jeho existencí) má své vlastní centrální slunce, čili vlastní čakru (fungující jako černá/bílá díra), ze které je tvořen osobní hologram toho systému - světa, který si každé centrální slunce pomocí své vůle (Jang projekce) a přání (Jin - garavitace) vytváří.


První patro (dimenze) tohoto multidimenzionálního projevu existence (počítáno odspoda nahoru) jsou světy minerálů (čili minerální říše), přičemž první čakra funguje jako centrální slunce pro tvorbu tohoto světa. Druhé patro (dimenze) tohoto multidimenzionálního projevu existence jsou rostlinné světy (neboli flóra, čili rostlinná říše), přičemž druhá čakra funguje jako centrální slunce pro tvorbu tohoto světa. Třetí patro (dimenze) jsou živočišné světy (neboli fauna, čili živočišné světy, včetně světů lidských bytostí), přičemž třetí čakra funguje jako centrální slunce pro tvorbu tohoto světa. Čtvrté patro (dimenze) jsou emocionální světy (tedy světy emocionálních prožitků) přičemž čtvrtá čakra funguje jako centrální slunce pro tvorbu tohoto světa. Páté patro (dimenze) jsou světy rezonance (tedy světy rezonančních prožitků) přičemž pátá čakra funguje jako centrální slunce pro tvorbu tohoto světa. Šesté patro (dimenze) jsou mentální světy (tedy světy mentálních představ), přičemž šestá čakra funguje jako centrální slunce pro tvorbu tohoto světa. Sedmé patro (dimenze) jsou světy záměrů (tedy světy, ve kterých se rodí - vznikají záměry toho, jakým projevem existence chceme být, čím chceme být, co chceme mít, kde chceme být a co a jak chceme prožívat), přičemž sedmá čakra funguje jako centrální slunce pro tvorbu tohoto světa.


V tomto vesmíru je sice 13 úrovní (pater) vědomí, ale dimenzí je ve skutečnosti jen 7, neboť sedmá čakra spojuje a sjednocuje 6 světů v projevu částic - Jin (hmota - prostor) s 6ti světy v projevu frekvencí - Jang (antihmota - čas), čímž tyto dva vůči sobě zrcadlové projevy existencí spojuje nazpět do jednoty a harmonie (1+6+6=13). Osmá dimenze je již svět čistého vědomí, ze kterého jsou pomocí vůle a přání tvořeny jednotlivé vesmíry. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Vesmírné Perpetum Mobile", který je uveden ZDE.Světy od první až po čtvrtou dimenzi a jejich existence jsou dualitní světy (čili světy rozložené zvlášť na projevy času a zvlášť na projevy prostoru), které jsou založeny na polaritě elektromagnetické (ve smyslu Plus a Mínus) a protože je v těchto světech osobní Merkaba bytostí nefunkční (z důvodu, že je v ní jedno společné ohnisko tvořivého ohně roztrženo na ohniska dvě) proto tyto bytosti nejenže nejsou schopny tvořit něco nového, co ve vesmíru doposud ještě nikde neexistuje, ale nejsou ani schopny dostat se do vyšší úrovně existence, než je nejvyšší čtvrtá dimenze. Bytosti s nefunkční Merkabou, nebo-li tvořivým ohněm jsou schopny jen přijímat mentální obrazy již existujících projevů existencí, které byly ve vesmíru již někým stvořeny. N
ejsou schopny tvořit něco nového, nikde jinde doposud neexistujícího právě z důvodu nefunkční merkaby.


Ve světech od páté úrovně vědomí a jejich existencí výše jsou již světy jednoty, které jsou založeny na polaritě magnetické (ovšem jen ve smyslu Sever a Jih), ve kterých bytosti již mají svou osobní Merkabu, nebo-li tvořivý dvou-plamen aktivní a proto jsou schopny se nejen volně přemisťovat v čase a prostoru, ale i si podle svých vlastních představ tvořit zcela nové, doposud neexistující světy. Mnohem více podrobností o tom, co je to Merkaba, neboli tvořivý dvou-plamen, hologram a nulový bod, nebo-li osobní duchovní srdce, je podrobně vysvětleno v článku s názvem: "Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž 21.12.2012 dojde) a co se při tom bude dít a proč" a v textech, které jsou pod tímto článkem. Uveden ZDE.


Naprosto vše, tedy všech 13 úrovní vědomí a jejich existencí existujících v tomto vesmíru má své paralelní existence, a to vše dohromady tvoří jeden společný multivesmír. Ve vně projeveném vesmíru je každá jednotlivá bytost, čili každá částečka původě jednoho jediného vědomí - Já Absolutno rozčleněna na nekonečné množství nejrůznějších projevů existencí, čili na bytosti v projevu nejrůznějších JSEM to či ono, mající každá svou osobní Merkabu (nosič osobního vědomí), ze které si pomocí své vůle a přání vytváří svůj osobní hologram, na němž si zobrazuje vnější projev své existence. Ve středu čili v nulovém bodu (fungujícím jako osobní duchovní srdce) každého hologramu je a musí být osobní Merkaba (v níž je osobní nulový bod), neboť to je nosič osobního vědomí.


Pokud tyto jednotlivé Merkaby jednotlivých projevů existencí nejsou na jedné přímce s Merkabami svých vyšších projevů existencí (čili pokud není Merkaba např. člověka na stejné přímce s Mekabou planetární a ta není na stejné přímce s Merkabou sluneční a ta není na stejné přímce s Merkabou galaktickou a ta není na stejné přímce s Merkabou hypar-halaktickou a ta není na stejné přímce s Merkabou vesmíru), tak bytost není a nemůže být propojena se svým osobním multidimenzionálním Já a proto je ukotvena do nějakého specifického času - Jang a prostoru - Jin, které jsou tvořeny pomocí Jin a Jang spirál, tvořících hologram nějakého specifického času či prostoru, například planetárního.


Jakmile ale bytost přesune a ukotví svou osobní Merkabu na přímku (sloup světla) která spojuje všech 13 úrovní vědomí a existencí do jednoho společného tady a teď - nyní, tak se nejenže propojí se svým osobním multidimenzionálním projevem své existence, ale může se i po této nulové ose (tvořící strom osobního života) přemisťovat a to dokonce rychlostí myšlenky, čili okamžitě do libovolných světů, časů a prostorů. Takže, pokud se bytost chce dostat do 5. či ještě vyšších dimenzí a setrvat tam, tak je nejen nutné, ale přímo nezbytné, na této nulové ose ukotvit nejen své osobní vědomí, ale i oba tvořivé ohně své osobní Merkaby, která je nosičem osobního vědomí. Přes osobní Merkabu, ve které je osobní duchovní srdce (ve kterém je osobní nulový bod), je možné se odhmotňovat, po nulové ose, čili po tomto sloupu světla se přesouvat do libovolných úrovní vědomí a jejich projevů existencí a tam se opět zhmotňovat, a to do libovolných projevů existencí. Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já je uvedeno ZDE. Že jste stále více napojeni a vedeni svým nejvyšším vyšším, světelným Já (čili svou Boží podstatou sídlící ve vesmírném centrálním slunci) poznáte podle toho, že začínáte být stále více ve správný čas na správném místě a že nacházíte a dostáváte stále rychleji to co si přejete nebo momentálně potřebujete.


Tohoto ukotvení na nulové ose, která spojuje vše do jednoho nekonečného tady a teď, lze docílit tím, že si představíte sloup světa a na něm 13 sluníček, z nichž každé prezentuje jednu z 13ti úrovní vědomí a existencí tohoto vesmíru. Pak si představte, že tento sloup světla (což je přímka fungující jako nulová osa) spojuje všech 13 úrovní vědomí do jednoty, čili že je na této stejné ose centrální slunce tohoto vesmíru (naše 13tá čakra fungující jako vstup do paralelních existencí tohoto vesmíru) i centrální slunce hypergalaktické (slunce galaktické sluneční soustavy - naše 12tá čakra fungující jako vstup do hypergalaktických paralelních existencí) i centrální slunce galaktické (slunce této jedné naší galaxie - naše 11tá čakra fungující jako vstup do paralelních existencí této naší galaxie) i centrální slunce naší sluneční soustavy (naše 10tá čakra fungující jako vstup do paralelních existencí slunce této naší sluneční soustavy) i centrální slunce této planety (naše 9tá čakra fungující jako vstup do paralelních existencí Země) i osobní centrální slunce (naše 8. čakra fungující jako vstup do svých osobních paralelních životů) plus dalších 7 centrálních sluncí (čaker), které jsou na ose naší páteře (což jsou vstupy do ostatních paralelních, výše zmiňovaných světů) a to vše že je ukotveno v jádru planety Země. Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.


Potom si představte, že jste v tomto sloupu světla, čili na této nulové ose (propojující všech 13 pater vědomí do jednoho nekonečného nyní) a že při každém nádechu do sebe vdechujete vědomí všech těchto 13ti úrovní vědomí tohoto vesmíru, které následně vydechujete do všeho a všech, na co jen pomyslíte, co děláte a všude tam, kde jste, čímž zvyšujete frekvence nejen sobě, ale i všemu a všem ostatním. Podrobnosti o tom, jak je tvořena veškerá tzv. hmota, jsou v článku s názvem: "Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět", který je uveden ZDE.


Touto vizualizací se mentálně
připravíte a naladíte na to, co se 21. 12. 2012, v 11 hod 11 min. GMT odehraje i na hmotné úrovni existence a protože budete již dopředu vědět, že tohle vás spojuje se všemi 13ti úrovněmi vědomí vašeho osobního multidimenzionálního já, tak si zcela přirozeně natrvalo propojíte všechny své úrovně vědomí (jak ty, které jsou v prostoru tak ty, které jsou v čase) se svým osobním nulovým bodem. Tím dojde ke spojení vašich osobních párových existencí, což způsobí okamžitý zážeh Vaší osobní Merkaby. Jelikož přes tento sloup světla spojujete naprosto vše, tedy nejen sebe, ale i tuto planetu do jednoho nekonečného nyní, proto touto vizualizací pomáháte všem ostatním bytostem, tedy jak planetě, tak všem ostatním bytostem (které na této planetě či uvnitř ní v tento výše zmiňovaný moment budou), aby u nich mohlo dojít k zažehnutí osobní Merkaby taktéž. Úzce související článek s názvem: "Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí" je uveden ZDE.


A nyní to, co je alfou a omegou vašeho úspěchu transformace do 5. či ještě vyšších Dimenzí.

Naprosto každá bytost, která není stvořena uměle (a to ať už je v projevu atomu, buňky nerostu, rostliny, člověka, planety, slunce, či galaxie nebo celého vesmíru) má a musí mít v jádru svého osobního hologramu (čili ve svém osobním nulovém bodu) svou vlastní Merkabu, která když je plně funkční, tak nejenom že vysílá ze svých hrotů energii (ze které si tvoří svůj osobní hologram), ale vytváří si i svou osobní černou/bílou díru (nebo-li osobní nulový bod), který/která funguje nejen jako miniaturní centrální slunce, ale zároveň i jako osobní červí díra. Každá červí díra funguje jako vstup do hyperprostoru, který ve vesmíru spojuje naprosto vše do jednoho nekonečného nyní - tady a teď. Proto, když přesunete své osobní vědomí ze svého mozku do své osobní Merkaby (ve které máte své osobní duchovní srdce), čili do svého
nosiče osobního vědomí, tak přesun svého osobního vědomí (které je v nulovém bodu pouze ve formě pouhých světelných kódů), můžete provádět rychlostí myšlenky. Přesun osobního vědomí po nulové ose je ovšem možný pouze za předpokladu, že je osobní Merkaba plně aktivní, to znamená, že jeden čtyřstěn Merkaby Jin vůči druhému čtyřstěnu Jang rotuje v protisměru, a každý z nich musí rotovat i stejnou rychlostí. Související článek s názvem: "Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality" je uveden ZDE.


Pokud jeden z pólů (nebo principů) Jin nebo Jang převažuje, tak osobní Merkaba
není správně funkční. Pokud převažuje jeden z pólů, pak dochází k tomu, že hologram bytosti (např. v projevu planety) rotuje kolem své osy jako motor a stává se z něj projev existence buď Jinový nebo Jangový. Nebeská tělesa, která mají Jin a Jang v rovnováze, kolem své osy nerotují. Hologramy bytostí na planetě existujících, tedy i hologram člověka je roztržen na dvě části a to z toho důvodu, že osobní Merkaba je roztržená na dvě poloviny (to znamená, že tvořivý oheň Jin a tvořivý oheň Jang jsou od sebe odděleny a netváří Merkabu), takže nemá jedno společné ohnisko, ale má ohniska dvě. Tím dochází k tomu, že takovýto osobní hologram je roztržen na dvě části taktéž a z toho důvodu není jedna polovina hologramu tvořící spirály Jin (čili prostoro-čas) v zákrytu s druhou polovinou tvořící spirály Jang (čili časo-prostor). Související článek s názvem: "Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit", který je uveden ZDE.

Teprve až při protnutí galaktického rovníku (galaktického nulového bodu) dojde k tomu, že se tyto dvě roztržené poloviny Merkaby jednoho a toho samého, obšem zdvojeného hologramu dostanou do zákrytu jedna s druhou, tak dojde k tomu, že se ohnisko tvořivého ohně Jin prolne s ohniskem tvořivého ohně Jang, čímž se tato dvě ohniska spojí nazpět do jednoho a tím dojde k obnově Merkaby a jejímu zážehu. To způsobí, že čas i prostor (čili dualitní projevy existence) se spojí nazpět do jednoho nekonečného nyní a vše se tím
opět navrátí zpět do jednoty a harmonie, čímž se zároveň obnoví 12ti vláknové DNA a 100%ní mozková kapacita. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku" je uveden ZDE.


Pokud je v bytosti osobní Jin a Jang v rovnováze, tak je schopna se kdykoliv dostat do svého osobního nulového bodu, svůj osobní hologram si složit nazpět do projevu pouhého osobního vědomí (které je
uloženo v osobní Merkabě ve formě světelných kódů), čili celkově se odhmotnit a přes tento svůj osobní nulový bod (fungující jako osobní červí díra) se promítnout do hyperprostoru (což je prostor uvnitř hologramu) a přes kteroukoliv jinou červí díru, což jsou jednotlivé "uzly" na jednotlivých hologramech (např. planetárních či galakticých), se rychlostí myšlenky teleportovat na požadované místo a tam se opět zhmotnit a to nejen do svého původního projevu existence, ale třeba i do kteréhokoliv jiného, či dokonce do několika jiných současně. Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. Uvedeno ZDE.


Jakmile si toto uvědomíte, bude vám jasné, že se nemusí vůbec nic, tedy ani umírat, neboť se můžete jednoduše odhmotnit. Uvědomte si, že smrt je rozhodnutí jednou pro vždy, :-) kdežto odhmotňování poskytuje nekonečné další možnosti, takže proč si nevybrat tu lepší variantu. Vše výše uvedené a nejen to je ve vyšších úrovních  5.D možné, tak proč se držet nějaký přízemních, či záměrně podsouvaných konceptů, které vás vyhraňují do pouhých omezených, svazujících, nesvobodných možností a schopností? Jste/jsme především vědomí, čili živé tvořivé světlo, které je jiskrou kosmického vše-Vědomí, jež je moudré, všemocné a láskyplné, takže je na čase začít podle toho smýšlet, chovat se a jednat! Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu je uvedeno ZDE.


Každá bytost (ať už je v projevu např. atomu, člověka, planety, hvězdy, galaxie či celého vesmíru) má a musí mí svůj vlastní osobní hologram, který si ze svého osobního nulového bodu (ve kterém je osobní Merkaba) pomocí své vůle a přání vytváří. Na něm si pak pomocí svých mentálních představ zobrazuje projev své vlastní existence, který může být v jakémkoliv projevu existence, tedy od atomu, přes člověka až po vesmír. Naprosto každý osobní hologram má na svém vrcholu a na svém spodku otvor, kterým vyzařuje ven duchovní energie (tvořící sloup NEPOLARIZOVANÉHO světla), která je pomocí vůle - projekce a přání - gravitace polarizována buď na plus a mínus pól, což jsou světy založené na elektromagnetismu (ty sahají až do nejvyšší čtvrté dimenze) nebo je polarizována na severní a jižní pól, což jsou světy založené na magnetismu a jsou od dimenze páté až do dimenze sedmé. Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí je uvedeno ZDE.


Na to, aby se kterákoliv bytost (tedy jak vy, tak tato planeta a všechny ostatní bytosti, které na ni a uvnitř ní jsou) přes svůj osobní nulový bod (fungující jako černá/bílá díra) mohla propojit se všemi svými 13ti patry svého vlastního multidimenzionálního Já (tedy od bytosti, která je v projevu království nerostů, až po bytost v projevu celého tohoto multivesmíru), na to je třeba, aby byly všechny Merkaby osobního multidimenzionálního Já (čili Merkaby všech 13ti pater úrovní vědomí a existencí tohoto vesmíru) zarovnány do jedné přímky a nasměrovány rovně jadna do druhé, aby vyzařování energie (to znamená i přenos informací) z jedné Merkaby do druhé Merkaby (která je v následujícím patře) mohlo probíhat zcela hladce, bez jakéhokoliv omezení. Jakmile jsou jednotlivé Merkaby (které jsou uvnitř každé čakry) zarovnány do jedné přímky a nasměrovány rovně jadna do druhé, tak začne docházet nejen k samovolné aktivaci Merkaby (která svou aktivací vytváří černou/bílou díru), ale začne být průchod z jedné Merkoby do druhé (čili z jedné dimenze do druhé) zcela otevřen, neboť aktivní Merkaba aktivuje svou černou/bílou (červí) díru, nebo-li dimenzionální bránu, která bytost spojuje s vyššími patry svého multidimenzionálního projevu existence
. Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.


Takže pokud se chcete dostat zároveň s touto planetou do 5. či ještě vyšší dimenze a současně si i obnovit jak 12 vláken svého DNA (+1 středové vlákno, nebo-li sloup světla), tak i 100%ní kapacitu svého mozku, tak si již
hned teď představujte, že si skládáte hologramy všech 13ti pater svých osobních jednotlivých projevů existencí (tvořících jednu multidimenzionální bytost) do jedné přímky, podobně jako když na špejli navlékáte korálky (viz. obrázky uvedené až dole), aby vyzařované světlo (které je nosičem informací) mohlo volně proudit tam i zpět z jednoho patra do druhého. Ve vaší představě není důležitý počet sluníček (kuliček) v jednotlivých patrech. Důležité je představit si centrální slunce multi-vesmíru, ze kterého proudí energie přes jednotlivá patra dolů a skrze vás do jádra Země a ze Země se v protisměru přes vás a vyšší patra vrací nazpět do jádra centrálního slunce. Jak se pomocí mentálně stvořené pyramidy propojit se svými vyššími já je uvedeno v článku s názvem: "Postup jak si lze mentálně stvořit ochrannou & komunikační pyramidu a propojit se se svým multidimenzionálním já", který je uvedený ZDE.


Až učiníte zarovnání všech 13ti hologramů svého multidimenzionálního Já (od bytosti, která je v projevu království nerostů, až po bytost, která je v projevu celého tohoto multivesmíru), tak si představte, že do vás proudí energie ze všech 13ti pater tohoto vesmíru a že se do vás (do vašeho zdejšího Já Jsem) kopírují informace ze všech těchto 13ti pater. To, že se vám toto propojení úspěšně povedlo poznáte tím, že skrze vás začne tato energie volně proudit a vy začnete prožívat tzv. kosmický orgasmus, který je tím silnější, čím více jste se svým multidimenzionálním já propojeni. (Já osobně jsem to začal prožívat hned, když jsem o tom začal psát.) Kosmický orgasmus je vyvolaný tím, že skrze bytost ze spodu protéká energie Jin (ženský princip) a ze shora energie Jang (mužský princip), čímž v těle dochází k výboji, který v těle vytváří tím větší extatický prožitek, čím větší je výboj. Více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit", který je uveden ZDE.


Nepřehánějte
to ale, neboť tímto propojením se ve vás začnou zvyšovat osobní frekvence a při dlouhodobém extatickém prožitku by mohlo dojít i k tomu, že byste z tohoto světa vyvanuli dříve, než společně s touto planetou a objevili se v takové vyšší dimenzi a jejím světě, se kterým se svými vnitřními osobními frekvencemi sladíte. Proto si při své vizualizaci (představě) nastavte časový "zámek" (nastvený na 21.12.2012), který vás pustí do páté či ještě vyšší dimenze až 21. 12. 2012, abyste vzestoupili nazpět do jednoty (čili do 5. či ještě vyšší dimenze), zároveň s celkovým dokončením vzestupu celé této planety. Tato planeta se nepromítne jen do páté dimenze, ale i do šesté a sedmé, takže s kterými frekvencemi se sladíte, tam se po dokončení celé transformace, čili po 21.12.2012 ocitnete. Související článek s názvem: "Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít" je uveden ZDE.


Tato, jako kterákoliv jiná planeta je živá bytost a proto má jako kdokoliv jiný právo svobodného rozhodování a jelikož se rozhodla, že 21.12.2012 vzestoupí nazpět do jednoty, tak k tomu také skutečně dojde, i kdyby měla vzestoupit bez lidí a stát se pouze planetou rostlin a zvířat, tedy klidně i planetou opic, :-) ovšem jen mírumilovných. Nenechte si tedy od nikoho namluvit, že tento Gregoriánský kalendář nesouhlasí s kalendářem Mayským, takže se kvůli tomu 21.12.2012 nic nestane. Otevření dimenzionální brány totiž není
vůbec závislé na žádném kalendáři, neboť se otevírá pomocí číselného seskupení, které aktivuje tzv. posvátnou geometrii, která dimenzionální bránu otevírá. Co je třeba udělat pro hladký průběh osobní a planetární transformace související s datem 21.12.2012 je velice pěkně vysvětleno na níže uvedeném videu s názvem: "MŠŽ 006 Cesta vzostupu", především od místa kde čas videa ukazuje 25:20. Doporučuji ale všem, abyste si ve vlastním zájmu udělali čas a shlédli jste toto oči otevírající video raději úplně celé. Zmiňované video naleznete v textu článku s názvem: "Velice důležité informace nejen o přicházejících změnách spojených s 21. 12. 2012", který je uveden ZDE.


Nemusíte se ale obávat, že byste se nedostali alespoň do páté dimenze, neboť pokud máte tuto planetu rádi a chcete vzestoupit společně s ní do světů jednoty a harmonie (ve kterých jsou všechny bytosti vstřícné, mírumilovné a navzájem si pomáhají), tak se ona jako správný rodič postará o to, abyste do 5.D vzestoupili společně s ní. Už jen samotný fakt, že četete tyto řádky vypovídá o tom, že vás vaše vyšší Já vede k tomu, abyste mohli závěrečnou trnsformací projít v celku snadno a hladce. Související článek s názvem: "Stále nevěříte, že se 21.12.2012 (při protnutí galaktického rovníku) odehraje něco naprosto zásadního, co zcela změní tento svět?" je uveden ZDE.


Bytost v projevu páté dimenze je o tom, že si bytost propojí svou osobní Merkabu s Merkabou planetární, čímž dostane přístup k informacím, jak tvořit všechno to, co na planetě a uvnitř ní je. Přístupem k těmto informacím si bytost bude moci (bude-li chtít) vytvořit, svou vlastní planetu a na ní si může stvořit cokoliv, co si přeje na ní mít, tedy nejen např. létající domy, ale i různé varianty sebe sama. :-) Jak je uvedeno v článku s názvem: "Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality", který je uveden ZDE.Bytost v projevu šesté dimenze je to tom, že si bytost propojí svou osobní Merkabu s Merkabou galaktickou, čímž dostane přístup k informacím, jak tvořit všechno to, co je v galaxii obsaženo. Bytost v projevu sedmé dimenze je o tom, že si bytost propojí svou osobní Merkabu s Merkabou hyper-galaktickou, čímž dostane přístup k informacím, jak tvořit všechno to, co je v hyper-galaxii obsaženo. Bytost v projevu sedmé dimenze je o tom, že si bytost propojí svou osobní Merkabu s Merkabou vesmíru, čímž dostane přístup k informacím, jak tvořit všechno to, co je obsaženo ve vesmíru. Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.


Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. je uvedeno ZDE.

Stvořte si takový svět, v jakém si přejete žít. Návod naleznete v tomto videu s názvem: Vědomí Řídí Vesmír" (ZC titulky) "Consciousness Drives the Universe", které je uvedeno ZDE.

Vizuální meditace - Cesta do Šambaly, hudba Oliver Shanti a přátelé. Uvedeno ZDE.

Video s názvem: "2012 Vzestup Harmonické zvuky - frekvence / 2012 Ascension Harmonics"

Pro jakou dimenzi se rozhodnete a co začnete tvořit je už jen a jen na vás, ale žádné krvelačné ještěrky už prosím netvořte, to už tu bylo!

Proč po zásahu nepolarizovaným světlem (pramenícím z galaktického středu - srdce) dojde k okamžité transmutaci veškeré hmoty z báze uhlíku na bázi světelné plazmy (krystalizující dle osobního přání či zadaného programu do libovolných projevů existencí) je velice dobře objasněno ve videu s názvem: "DNA.flv", které je v článku s názvem: "Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde", který je uveden ZDE.


Velice úzce související články:

* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

* Projev třetí a čtvrté dimenze této planety velice brzy skončí, proto je třeba vědět, jak se současně s touto planetou dostat do dimenze páté. Uvedeno ZDE.

* Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.

* Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž. Uvedeno ZDE.

* 12. 12. 2012 se otevírá poslední, 12tá dimenzionální brána, spojující všech 13 úrovní vědomí tohoto vesmíru do jednoho tady a teď, což bytostem umožňuje nekonečné možnosti a schopnosti. Uvedeno ZDE.

* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Co je to světelné tělo, je uvedeno v článku s názvem: "Světelné tělo", který je uveden ZDE. Video s názvem: "Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012 vzestup duše / Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul" je uvedeno ZDE.
To, co je vyobrazeno v těch kruzích v obílí, je je Vesica Piscis, čili Jin & Jang v rovnovážném souznění. To umožňuje obnovit si funkci své Merkaby, vytvořit si mono atomickou strukturu svého projevu existence a tím se vrátit nazpět do jednoty a harmonie.

Video s názvem: "Test Yourself The tree of life Vesica piscis Secret Geometry" je uvedeno ZDE.

Mnohem více podrobností je uvedeno v článcích:

* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Uvedeno ZDE.
* Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž 21.12.2012 dojde) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.
* Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Uvedeno ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky Uvedeno ZDE.

Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Jakým způsobem je podrobně popsáno a vysvětleno ZDE.Související článek s názvem: "Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie" je uveden ZDE a související video s názvem: "Arkturiánské Frekvnce - Aktivace časové linie / Arcturian Frequencies - Timeshift Activation" je uvedeno ZDE.

Zarovnejte osu své páteře s osou Zemskou, Sluneční, a přes vyšší patra s galaktickým Centrem.

2012 DNA CHANGE MAYAN CALENDER NEW CYCLE EVOLUTION CROP CIRCLE HOPE LOVE


Co je to tzv. Ophiuchus (Hunab-ku) je uvedeno v článku s názvem: "Co je to tzv. tmavá trhlina, neboli puklina (čili dark rift) a co se při jejím protnutí bude dít a proč", který je uvedený ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, včetně toho jak vzniká vně projevené světlo, je velice pěkně vyobrazeno na níže uvedeném videu. Není třeba znát anglicky, neboť vyobrazení, která začínají od třicáté vteřiny, mluví sama za sebe. PROBUĎTE SE POMOCÍ TAJNÉ GEOMETRIE! / AWAKEN WITH SACRED GEOMETRY!


Metatronova kostka, což je semeno života (stádium před květem života), v sobě obsahuje všech 13, úrovní vědomí a existncí i všech 7 elementů (což koresponduje se sedmi dimenzemi), tedy element Země, Voda, Oheň, Vzduch, Spirituální podstata - éter, Mer-Ka-Ba (Mer - světlo, Ka - spirituální podstata, ve které je Jin&Jang v rovnováze, Ba - tělo) a Vše-Vědomí ve tvaru koule. Mnohem více podrobností o semenu a květu života je uvedeno na videu s názvem: "Okem Boha Hóra 4 - Květ života", které je uvedeno ZDE.

Merkaba, v jejímž středu je centrální slunce, nebo-li černá/bílá díra fungující jako dimenzionální brána.

Naprosto každý nulový bod spojuje naprosto vše do jednoho nekonečného nyní - tady a teď.

Kumara - Vědomí Jednoty. Vědomí jednoty nastává při spojení všech 13ti čaker - Merkab do jedné přímky.

Duchovní srdce, čili osobní nulový bod (černá/bílá díra) je světelný krystal ve tvaru osmistěnu.

Černá/Bílá (červí) díra spojující navzájem nejen jednotlivé dimenze, ale i jednotlivé časy a prostory.

Světlo centrálního slunce (odkud pramení sloup světla) propojující všech 13 úrovní vesmírného vědomí.

Každá Merkaba vytváří černou/bílou (červí) díru a jsou-li nasměrovány do sebe, tak vytváří sloup světla

.

Duchovní Srdce a Merkaba 13. úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru.


.

Duchovní Srdce a Merkaba 12. úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru.


.

Duchovní Srdce a Merkaba 11. úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru.


.

Duchovní Srdce a Merkaba 10. úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru.


.

Duchovní Srdce a Merkaba 9. úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru.


.

Duchovní Srdce a Merkaba 8. úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru.


.

Duchovní Srdce a Merkaba 7. úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru.


.

Duchovní Srdce a Merkaba 6. úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru.


.

Duchovní Srdce a Merkaba 5. úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru.


.

Duchovní Srdce a Merkaba 4. úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru.


.

Duchovní Srdce a Merkaba 3. úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru.


.

Duchovní Srdce a Merkaba 2. úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru.


.

Duchovní Srdce a Merkaba 1. úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru.
Hologram planety a sloup svetla (tvořený její osobni Merkabou) směřující do jádra centrálního slunce.

Když složíte všech svých 13 čaker (tedy všech svých 13 Merkab tvořících 13 černých/bílých děr, nebo-li dimenzionálních bran) do sebe, jednu do druhé (podobně jako jsou v sobě poskládány ruské matrjošky), tak se stáváte čistým vědomím, čili nepolarizovaným světlem (jaké je znázorněno na konci TOHOTO videa), které si svou vůlí (Jang - projekce) a přáním (Jin - gravitace) může (pokud si to tedy bude přát) stvořit celý svůj vlastní nový vesmír.

Sjednocení všech 13ti čaker (tedy i všech 13ti Merkab všech 13ti úrovní vědomí) do jedné společné.

Mnohem více dalších podrovností je uvedeno v článku s názvem: "Živé Představy", který je uveden ZDE.
a v článku s názvem: "Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkující živé světlo", který je uveden ZDE

a v článku s názvem: "PODSTATA TAJEMNÉHO KOSMU", který je uveden ZDE
a v článku s názvem: "Podstata Univerzálních zákonitosti veškerého tvoření aneb jak se jednou pro vždy osvobodit od disharmonie a s ní souvisejících obav a depresí", který je uveden ZDE.
a v článku s názvem: "TAJEMSTVÍ TVOŘENÍ SVÉ REALITY", který je uveden ZDE.
a v článku s názvem:
"Vesmírné Perpetum Mobile", který je uveden ZDE.
a v článku s názvem:  "Jak a čím si začít tvořit Ráj na zemi a v životě", který je uveden ZDE.
a v článku s názvem: "Podstata veškerého tvoření a existencí", který je uveden ZDE.
a v článku s názvem:  "Energie Ducha - "Boha"", který je uveden ZDE.
a v článku s názvem: "Esence "Boha", nebo-li vše-Vědomí, aneb podstata tvoření vně projevených existencí", který je uveden ZDE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lady Gaia hovoří o vzestupu


Poselství Lady Gaia pijala Marketa Selinijana dne 06.11.2012


Milí pátelé,
zdravím vás všechny, jsem Lady Gaia, matka. Jsem vědomí této Země.
Jsem zem, vzduch, voda i oheň. Jsem z živlů stvořená a přesto je mé vědomí nehmotné.
Vřele vám děkuji za možnost doprovázet vás a za pomoc, kterou přispíváte.
Jsem Lady Gaia a s radostí k vám pronáším tato slova, která jsou pro vás určena.
V mém nitru se ukrývá mnoho cest, mnoho míst a mnoho světů. Ukrývá se tam celý vesmír a
přesto je tato myšlenka pro lidské chápání neuchopitelná. Jsou to světy, které jsou vám cizí a
přesto blízké a důvěrné. Doplňují se navzájem, jsou symbiózou světů, které se odlišují od toho
vašeho. Váš svět byl oddělen. Svět na povrchu Země vládne jinou energií než ta, která je
uvnitř mne ukrytá. Obracíte se k bytostem vně a přitom vzestup přichází zevnit Země,
z mého nitra a to, co vnímáte vně, jsou energie, které mi pomáhají se pozvednout. Hybná síla
vzestupu je však uvnitř mne a nedá se zvenku nijak ovlivnit. Vše, co se děje kolem planety, je
mi podporou a ukázání směru mé cesty. Je to důležité pro mé cestování vesmírem. Je to
balzámem pro mé tělo a má vděčnost za tuto pomoc je nesmírná. Bez pomoci zvnějšku by
vzestup nebyl možný. Je však důležité chápat, že přichází z nitra Země a já sama
rozhoduji o okamžiku vzestoupení mé fyzické schránky jako celku.
Některé z mých říší vzestupovat nepotřebují, vždy se pohybovaly v energiích jednoty a
skutečnosti. Jiné z říší vzestup uskutečnily během uplynulých měsíců, aniž jste si toho všimli.
V mém nitru vzestoupila již říše minerálů a říše vody. Vibrace těchto světů se nyní rozšiřuje
po povrchu Země a svým vnitřním zrakem můžeš možná zahlédnout to, jak světelné paprsky
pronikají z mého nitra až na povrch a dál, až do vesmíru. Neb tato vibrace končí svou pouť
v mížce lásky Země. Tisíce a tisíce těchto bodů se každým okamžikem připojuje na mřížku
lásky a Božská vlna magie, která mé tělo skrápí v poslední čas, zrychlila toto tempo vracení
se k jednotě.
Všichni vzrušeně hovoří o okamžiku vzestupu jako celku. Však to, co nazýváte celkem, tím je
myšleno vzestup lidských bytostí. Vy, jako obyvatelé Země, vaše speciální rasa, vzestupuje jako celek na závěr samotného vzestupu a proto se to pro vás jeví jako nejdůležitější část
vašeho života, jako nejdůležitější etapa Země.
Země pod vašima nohama však v tu dobu již vzestoupena bude. Poslední tečkou vrcholné
fáze vzestupu je vzestup lidské říše. V následujících dnech lze očekávat vzestup říše ohně.
Tato fáze bude protkána vibracemi, které při spojení se Zemí můžete vnímat a cítit. Když se
v tuto dobu spojíte se zemí, s mým nitrem, ucítíte jemné chvění. Vzestup říše ohně mohou
v říši lidí provázet výbuchy emocí, které byly drženy v nitru, pod pokličkou. Nyní se uvolní,
aby se transformovaly. I tímto je lidská říše připravována na svůj vzestup a je to jeho součástí.
Vzestup se koná postupně „moji milí“, avšak ani já nikdy pesně nevím, co danou vlnu
vzestupu provází. Důvěřuji však svému vnitnímu vedení, důvěřuji těm, kteří mne vedou
z vnějšku a v nitru sebe vím, že přichází doba, kdy shazuji svůj starý šat a oblékám zcela
nový.
Ten, který opět bude vyzařovat do široké dáli a oslní svou září okolí. Země kdysi byla
planetou, jejíž záře byla vidět z širokého vesmíru a nyní se k této záři vrací. A za to
děkuji i Tvému Já.
V době svých pochybností se obrať ke svému vnitnímu Já a zjistíš, že v čase přítomnosti není
nic, co tě mohlo ohrozit nebo ti ublížit. V čase přítomnosti existuje pouze okamžik lásky,
který znáš.
S láskou Lady Gaia


© Marketa Selinijana, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
Zmny textu nejsou dovoleny. Stejn tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
Facebook: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Zobrazení: 15064

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Vaše budoucnost se tvoří teď - v přítomném okamžiku. Můžete tedy meditovat, nemusíte si klást na sebe žádné velké a další úkony, jen klidně meditujte, máte-li k tomu čas a prostředí a do svých vizí si dejte představy té nejnádhernější zkušenosti, kterou si jen dovolíte zažít.
Je to na vás - máte to ve svých rukách. Takže si ji můžete vytvořit a naplánovat. Už nyní si můžete tvořit to, co budete prožívat v následujícím roku. Podívejte se - co byste rádi prožívali v následující blízké budoucnosti? Vytvořte si projekt svého života - své cesty. Nepodmiňujte nic nedostatkem, strachem ani obavami. Cokoli si dokážete představit, to budete prožívat.
Otázka: A co ostrý systém - světa?
Odpověď: Bude existovat do té doby, kdy se jím budete zaobírat. Bude žít to, čemu budete věnovat svoji pozornost. A tedy co potřebujete ze starého systému?
Potřebujte finanční domy?
Potřebujete politiku?
Potřebujte nemoci?
Nebojte se od toho vyvázat a oprostit. Starý svět-systém vás bude ještě skrze mainstreamová média bombardovat. Ale je to fikce - nepatříte už do toho starého systému. Jste na nové zemi. Nevěřte tedy televizím a sdělovacím prostředkům - je to fikce - je to film, který byl vytvořen pro to, aby vás oklamal - aby zmátl vaše smysly a aby vás dostal na kolena - aby vás odpojil od toho krásného - jasného - živoucího, co byste chtěli prožívat.
12.12.2012 začne přesun - radikální oddělování - rozdělování země. Možná to ani nepoznáte.
Co to bude od vás vyžadovat?
Zůstat v klidu - ve vnitřní pohodě, bez nízkých emocí a bez pochybností, beze strachu. Nejsou tady na místě. Necháte-li se nějakými emocemi zahltit, poznáte to okamžitě - projeví se vám to na těle v podobě oslabení. A tedy záleží zase jen na vás - abyste se mohli vrátit zpět - stačí jít do srdce a k lásce - vyzářit čistou lásku ze svého srdce naplnit jí celý prostor ve svém okolí - naplnit jí svoje tělo i hlavu a zaplnit láskou svoji mysl. A jako zázrakem se uzdravíte.
Nebudete už potřebovat ani tolik jídla a přesto budete žít a budete nasyceni. A budete zdravější a spokojenější.
Vylaďujte tedy i nadále svoje tělo, rozšiřujte své smyslové vnímání na úroveň intuice srdce. A nechte vše klidně probíhat. Své tělo použijte jako barometr, který vám bude ukazovat, jestli to děláte dobře anebo špatně. Podle reakcí svého těla to poznáte. Objeví-li se oslabení a nemoc, znamená to, že jste se odklonili, a stačí se tedy vrátit zpět do srdce.
Celý článek s názvem: "HVĚZDNÉ sdělení" je uveden ZDE.

Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

Článek s názvem: "Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA" je uveden ZDE.

Tato níže uvedené video s českými titulky s tím výše uvedeným velice úzce souvisí.

Tajemství všech tajemství - uhlík / Uhlík 6-6-6 končí
https://www.youtube.com/watch?v=SOsokGRS_UE

Elektromagnetické vlny srdce, které je o okamžitém spontánním vyléčení.

http://www.youtube.com/watch?v=TTCK7T8dNdw&feature=player_embedded

Elektrický vesmír (1 - 3) - české titulky
1. https://www.youtube.com/watch?v=PrLRm-ZLsHY&feature=related
2. https://www.youtube.com/watch?v=heuGWZLuJfI&feature=related
3. https://www.youtube.com/watch?v=bq9ehmihp5M&feature=related

Vše stvořené je ve své podstatě hra energií Jang (elektro - projekce) a Jin (magnetismus - gravitace) kde při spojení opačných polarit dochází k extázi, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem. Související článek: Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE.

* Můj osobní prožitek je uveden v textech, které jsou uvedeny níže.

Související články: 
* Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.
* Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE.

nerob si nadeje... to sa ti len blchy na hlave rozkokosili :D

tak já jsem si to střihla jako Lumír a na podruhé wau bylo to tam....masakr, trošku mě vyděsil s tím, že to nemáme dělat dlouho tak jsem to nenechala moc rozjet :-) myslím, že se nyní oddělujem od kolektivního vědomí

Neboj, klidně to nech rozjet. Já vibroval (ve své subatomární podstatě) celý a to dokonce víc jak hodinu v kuse a pořád jsem ještě tady. :-) Teprve až když tě to našponuje jak strunu a to od nehtů na nohou až po konečky vlasů, tak teprve potom by člověk mohl vyvanout, tak, jak je zobrazeno na konci videa: Kundalini Rising, které je uvedené ZDE.

jj jsi mě vystrašil...tak to zkusím :-) jinak teda zážitek neskutečnej

Ano, u těch, kteří jsou již alespoň trochu napojeni, u těch se ta blaženost, neboli ten kosmický orgasmu spouští třeba jen pohledem na nějaký obrázek s duchovní tématikou, nebo krásnou přírodou anebo něco jiného krásného, z čeho srdce plesá.

Bylo to aktivované mentálním napojením se na zdroj, čili představa, která je popisovaná např. ve shora uvedeném článku a pak mentálním napojením se na svou párovou duši a vytvořením obrazu, ze jsme spolu energeticky propojeni v milostné poloze 69, čili v poloze Jin/Jang klubíčka. (Toto samozřejmě nemáte právo dělat, pokud s tím dotyčný/dotyčná nesouhlasí, neboť na co upnete svou pozornost, tam vaše osobní energie proudí!)


Zadal jsem záměr, že chci prožít energetické propojení se svou párovou duší a pak jsem si bez jakékoliv fyzické stimulace jen představil, že ona je se mnou v poloze na 69 již spojena. Jakmile jsem si k tomu představil, že jsem ji zasunul jazyk do "štěrbinky" (čímž se propojil do "zkratu" okruh mezi energiemi Jin & Jang), tak se extatické vibrace v celé mé subatomární podstatě mojí existence, čili v úplně celém mém těle (od nehtů na nohou až po konečky vlasů) okamžitě rozjely. Tento stav trval bez přestání více než hodinu a kdybych to násilně nepřerušil (z důvodu, že jsem si potřeboval odskočit), tak asi vibruju do teď. :-) Byl to tzv. kosmický orgasmus, což je ve své podstatě "zkrat - hoření" mezi energií Jin a Jang.


To, že slunce září - hoří je právě z důvodu tohoto propojení energie Jin a Jang nazpět do jednoty a harmonie a ty extatické prožitky jsou z důvodu radosti opětovného shledání a spojení těchto dvou energií opačných polarit. Čili extatické prožitky nastávají všude tam, kudy mohou tyto dvě energie opačné polarity volně proudit. Jelikož se tato planeta navrací zpět do jednoty (se vším, co si přeje na ni a uvnitř ní zůstat), proto se z ní stane slunce a z bytostí (tedy i z lidí) na ní existujících se stanou slunečňané.


Z tohoto důvodu budou výše uvedenou extázi běžně prožívat naprosto všichni a všechno, neboť tohle je ten stav blaženosti, který pohybuje a tvoří celé vesmíry. Jak budete v 5.D s někým sdílet své energie, zda postaru, stylem vrzy, vrzy, vrz, :-) (tak jak je v 3.D běžně zvykem), nebo po novém (čili jen energeticky a třeba i na dálku a to bez jakékoliv fyzické stimulace), je už jen a jen na každém z vás. Související text: "podstata sexuality, co je to Kristovo - Boží vědomí, jak ho dosáhnout a opět ho v sobě obnovit!" je uveden ZDE.


Další Související články:
* Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout" je uveden ZDE.
* Navštivte chrám jakýchkoliv přání a tužeb, tedy i erotických, aneb jak se dostat k nadvědomí a jeho moudrosti a dosáhnout tím tzv. osvícení" je uveden ZDE.
* Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. Uvedeno ZDE.

Jsme především vědomí, čili živé tvořivé světlo a co uznáme za svou osobní pravdu, to se stává naší prožívanou realitou. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět", který je uveden ZDE.

Úzce související článek s názvem: "Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče", je uveden ZDE.

Další související články:
* Náš Božský doplněk, neboli dvoj-plamen. Uvedeno ZDE.
* Kuthumi - 4:4 Slavnost Smaragdového paprsku" Uvedeno ZDE.

Nejdříve, než s tím ale začnete experimentovat, propojte si své hmotné srdce se svým duchovním srdcem. Jak se propojit se svým duchovním srdcem je uvedeno v článku s názvem: "Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce", který je uveden ZDE.

Nepsal jsem to sem kvůli tomu, abych ukázal co dokážu já, ale kvůli tomu, abyste věděli co v 5.D může, bude-li chtít, dokázat naprosto každý.
PS: To je má reakce na vzkaz, který jsem dostal na facebooku.

vlastně jsme to všichni už zažívali a jen se rozvzpomínáme :-)

Pred pár dňami, cestou do práce, sa mi spontánne vytvorilo spojenie s JA. Celý deň som vnímala že sa nachádzam v bielom lúči. Pozvala som JA, sem dole - do hmoty, na ochutnanie :-) Myslím, že sa to dialo, lebo celý deň som bola pokojná, pohyby som mala vláčnejšie a nevnímala som letiaci čas.
No a potom sa tu objaví tento "technický" postup  .... dík Lumír za vysvetlenie. Už som upravila všetky detaily. V meditácii som ešte nemala možnosť si to užiť, ale počas celého dňa vizualizujem a vnímam toto napojenie.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 6 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej

Důležitá meditace 1. květen 2023, 19:06 (CoBra)

Meditace: PORTÁL SVĚTELNÉ AKTIVACE 1. KVĚTNA 2023            Je čas znovu jednat! Je čas vzít osud našeho světa do vlastních rukou! Všichni souhlasíme s tím,…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Psycho duchovní válka uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Meditace a přínosy praxe uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗Mezinárodní trestní soud (ICC) je v rukou zločinců ❗ uživatele Ina Obr
úterý

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby