* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Přechod lidské mysli od nejistoty k vědění (k zjištění - poznání pravdy)

Strojový překlad:

Přechod lidské mysli od nejistoty k vědění je důležitá cesta sama o sobě.
Existuje tolik pravdy pro určité úrovně této konkrétní cesty, která se změní, dokud se nezůstane Jedinou Pravdou, která je přijata v jejich mysli, v jejich těle a plně v jejich Srdci. Co člověk může považovat za mylnou představu, jiný může věřit, že je to konečná pravda, to je všechno součástí cesty, zbavit se toho, co již neslouží a být schopen otevřeně měnit Pohled, jak Vyšší rezonující Pravdy vstupují do svých polí znalostí. Není tam žádná vyvrácení, že existuje hierarchie uvnitř Božství, pro jednoduchost, byste ještě nebyli tady, pokud jste chtěli odejít, a také to, co vytváří tyto obrazy v oblacích, jak se ty pohledné koule Světla objevily před Tebou Opravdu jsi tak marný, že si myslíš, že jsi je zjevil? Samozřejmě že ne, víte, že existuje přinejmenším vyšší síla a že vědění automaticky vytváří hierarchii.

Takže, jste přitahováni k hierarchii a jejímu kouzlu, bylo by pro vás to pravé, abyste se stali součástí něčeho, co je čisté, správné a spravedlivé, něco, které není zbaveno veškerého strachu a založené na lásce. Máte tuto schopnost a příležitost, kousek po kousku, bylo vám ukázáno, jak se přiblížit této hierarchii, hierarchii, kterou se všichni mohou připojit na cestu zpět ke konečnému, konvergentnímu bodu, Bohu / Zdrojem. Mnoho z vás je v současné době součástí této hierarchie nyní, zatímco v humanoidní formě. Znáte jako součást této hierarchie, že existuje nějaký účel, misie. Vaše znalostní a rezonanční funkce vám říkají, že VŠECHNY mohou být součástí této hierarchie za správných podmínek. Ale vidíte také ostatní, kteří tomu nevěří, jiní, kteří se zdají být odpojeni od pocitu a vědomi si takové skvělé blaženosti. Existují důvody pro to.

Když je čas správný, ostatní se probudují v dostatečné míře, aby mohli vybudovat nový časový plán pro Zemi. Vy jste první, kdo vzkřísil, aby vyčistil cestu k Novému, tím, že představil Pravdy. Chcete-li představit Pravdy a potvrdit je v nezvratné pozici, musí být lži odhaleny / odhaleny a to se skutečně děje. Děje se to kvůli hierarchii pracovníků světla, která jsou hluboko v systémech a tlačí všechny podvodníky na povrch. Kdyby byl každý člověk nyní součástí této hierarchie, na planetě by neexistoval žádný podvod, byl by absolutní klid a harmonie. Všechna chudoba a nemoc byly vymazány. Je to záměrné podvod, který tuto planetu zničil a zotročil, čímž ji potlačil z jeho právoplatného místa ve všech rozměrech. Zdravý rozum bude každému člověku říkat, že pokud země může vytisknout peníze z bezvýznamného podkladu bez hmatatelného podložení, že jakákoli částka peněz by mohla být vytištěna tímto způsobem, řešit všechny problémy světa a, oko. Vlády, monarchové, vládci atd. Mají zdravý rozum, nebo ne? Pokud je zdravý rozum, je proč by tito vládci neměli zdravý rozum? Musí mít zdravý rozum, ne? Takže proč tento zdravý rozum nepoužívají a proč úmyslně způsobují toto globální utrpení? Je to proto, že jejich záměr je "špatný". Proč by tak mnoho lidí hlasovalo a podpořilo takovou realitu, která od nich neustále odvádí a vytváří velké lidské utrpení? Jak dlouho budou milióny na planetě umožňovat milionům, aby je neustále udržovali v krabici, kde mohou být použity jako otroci a jejich životy z nich odebrány? Je účel této lidské existence taková, která zbavuje člověka všechnu svou volbu a je a udržuje je v práci, dokud se nestanou příliš nemocnými, a pak zemřou? Nebylo by tak snadné zavést systém, který miluje všechno a umožní všem, aby si zde užívali života hojnosti? Ano to je.

Musíte vědět, že věci přijaté jako duševní kontrakty už nejsou zapsané do kamene. Vaše Soul smlouvy jsou neustále přepsány Tebou v Terminálu. Ty jsou přepsány Vaším každodenním rozhodnutím, už se nemusíte držet a nedodržovat život lekcí a utrpení. Máte dvířka, která povstává nad to, co už pro vás není. Dostali jste znalosti a dary, abyste mohli napsat mnohem příznivější scénář, vyvíjející se Soul smlouvu, zatímco jste zde na planetě. Vezmete zpět svůj vlastní souhlas, neboť je to Váš souhlas, že píšete svou smlouvu o nové duši.

Mše byly zakoupeny a řízeny nižším rozměrovým předmětem peněz, můžete to rozbít. Přerušíte to tím, že vyrovnáte bohatství a to zase rozbíjí kontrolu nad masy.

Láska a světlo

Rick


To samé v angličtině je v první polovině videa: We Will Be Delivering Info and Knowledge Here.

The transition of the Human mind from uncertainty to Knowing, is an important journey in itself. There are so many Truths for certain levels of that particular journey, that will change, until One is left with the one Truth that is accepted in their mind, in their body and fully in their Heart. What One may consider a misconception, another may believe it as an ultimate Truth, this is all part of the journey, weeding out what no longer serves and being able to openly change One's perspective as Higher resonating Truths enter their fields of Knowledge. There is no refuting that there is a hierarchy within Divinity, for simplicity, You would not still be here if You wished to leave, and also, what Creates those images in the clouds, how did those handsome balls of Light appear before You, would You really be so vain as to think YOU MANIFESTED THEM? Of course not, You Know there is at least higher power, and that Knowing, automatically Creates a Hierarchy.

So, You are attracted to the Hierarchy and its magic, it would feel right for You to be part of something that is pure, right and just, something absent of all fear and based on Love. You have this capability and opportunity, bit by bit, You have been shown how to be closer to this Hierarchy, a Hierarchy that ALL can join, on their way back to the ultimate, the convergent point, God/Source. Many of You are currently a part of this Hierarchy Now, while in Humanoid Form. You Know as part of this Hierarchy, that there is a purpose attached, a mission. Your Knowledge and resonation features tell You that ALL are capable of being a part of this Hierarchy, under the right conditions. But, You also see others that do not believe this, others that seem to be shut off from feeling and knowing such a great blissful option for them. There are reasons for that.

When the time is right, the others will Awaken to sufficient degrees to build the New Timelines for Earth. You are the first to Rise, to clear the path towards the New, by presenting the Truths. To present the Truths and validate them in an irrefutable position, the lies must be revealed/disclosed, and this is indeed happening. It is happening because of a Hierarchy of Light Workers that are deep in the systems, pushing all the deceit to the surface. If every Human Now was part of this Hierarchy, there would be no deceit upon the planet, there would be absolute peace and harmony. All poverty and sickness erased. It is the intentional deceit that destroyed and enslaved this planet, suppressing it from its rightful place in all dimensions. Common sense will tell any Human Now that if a country can print money out of thin air with no tangible backing, that any amount of money could be printed this way, solving all of the problems of the world, and, in the blink of an eye. The governments, Monarchs, rulers etc, have common sense, or do they not? If common sense is quite easy to come by, why would those rulers NOT have common sense? They must have common sense, right? So, why do they not employ this common sense and why do they intentionally cause this global suffering? It is because their intent is "ill". Why would so many Humans vote for and support such a reality that constantly takes from them and creates great Human suffering? How long will billions upon the planet allow for a million to constantly keep them in a box, where they can be used as slaves and their lives taken from them? Is the purpose of this Human existence one that robs a Human of all of their choice and being and keeps them working until they become too sick, then die? Would it not be so easy to implement a system that Loves All and allow for ALL to enjoy a life here of abundance? Yes, it is.

You are to Know, that things accepted as Soul Contracts are no more written in stone. Your Soul Contracts are constantly being rewritten by You in the Now. They are being rewritten by Your daily choices, You no longer have to adhere nor comply with a life of lessons and hardship, You have the door to rise above what no longer serves for You. You have been given the knowledge and gifts to enable You to write a much more favorable script, an evolving Soul Contract while here on the planet. You take back and fully own Your consent, for it is Your consent, that You write Your New Soul Contract with.

The Masses were bought and controlled by the lower dimensional object of money, You can break this. You break this by equalizing wealth, and this in turn, breaks the control over the Masses.

Love and Light
Rick


Zdroj: https://www.facebook.com/rickjewers/posts/905228672987535


.

Zobrazení: 397

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Leden.2018 v 18:16

Jste vyjádření zdroje (což znamená, že přes světelná vlákna, tvořící DNA, máte přístup nejen k nekonečné modrosti a lásce Univerza, ale i k nekonečným možnostem a schopnostem zdroje, z jehož Vědomí, čili z jehož živého tvořivého světla je celé Univerzum stvořeno). 9. dimenzionální arkturiánská rada. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: You Are Expressions of Source, The 9th Dimensional Arcturian Council - Here. Article - Here.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Chcete změnit svou realitu? Stačí změnou své pozornosti (přeladěním své osobní frekvence) přepnout kanál z jednoho holografického projevu existence na jiný. (funguje to na stejném principu, jako když změnou frekvence přepínáte TV stanice - kanály). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Want to Change Your Reality? Just Switch the Channel - Here. Article - Here.
* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene vaší realitou. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pokud
si přejete, aby lidé nevolili zloducha Drahoše, dostaňte se do mozku, :-) čili do vědomí propagandou zmanipulovaných voličů!
Jak?
No přeci tak, že do kolektivního vědomí lidstva vložíte představu, že lidé volí někoho jiného než Dahoše a do záměru proč volit někoho jiného než Drahoše vložíte program, ve kterém je uloženo z jakého důvodu nevolit Drahoše a jeho zlo-ne-řád. :-) Úzce související článek: Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE.
Tak co, pustíte se do toho, nebo raději počkáte až na soudný den? :-)
Až si uvědomte, že jste/jsme v prvé řadě vědomí, neboli živé tvořivé světlo, které si tvoří vně projevený svět dle toho, čemu u-věří, tak Vám na tom nebude připadat nic divného a nemožného.
Začněte konečně brát na vědomí, že nejen Titanik, ale i vejce, slepice a kohout byli nejdříve pouhou nehmotnou mentální představou. Více v článku: Víte proč se zdánlivě neškodný román stal skutečností i ve hmotné úrovni existence? Uvedeno ZDE.
* Vy jste ti Blaničtí rytíři, kteří před cizáky a vlastizrádci začnou bránit nejen svou vlast a ostatní Slovanské národy, ale i celou tuto naši planetu. Nadešel čas spojit naše všemocné duchovní síly! Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* “Čím víc roušek, tím víc nakažených,” šokuje významný lékař MUDr. Jan Hnízdil. “Psychopati v čele státu zkouší, co vydržíme.…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Roušky a zdraví, aneb proč je nenosit, obzvláště pokud je teplo uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* “Čím víc roušek, tím víc nakažených,” šokuje významný lékař MUDr. Jan Hnízdil. “Psychopati v čele státu zkouší, co vydržíme.…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Demonstrace proti vládním opatřením spojeným s Covid19 : Praha 27.9. 2020 Stop Covid diktatuře, Covid je především obrovský byznys. Oči otevírající dokument ZDE."
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 11 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 22 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se bránit proti psychickému, nebo EMP útoku, směrovaného (přes wi-fi nebo 5G technologii) na vás nebo na vaši elektroniku uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici ovládané umělou inteligencí Uvedeno ZDE.* Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D…"
před 23 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete…"
před 23 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jestliže pochopíte výše uvedené, budete schopni nejen léčit, ale i tvořit a bořit. Samozřejmě, že byste měli bořit jen to disharmonické, neboť příčiny mají i své následky. Kupř.…"
před 23 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Do nahoře uvedeného článku jsem ještě přidal nějaké další důležité informace, takže pokud vás to zajímá, tak se na to mrkněte."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu (již se hroutícím)! :-) Uvedeno ZDE. (Vše, co nazýváme reálné, je ve skutečnosti složeno z něčeho, co reálné…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Nenechte se ohlupovat informacemi jako např. tím, že hadí síla nás spojuje s negativními světy a entitami. Pravý důvod proč si ne-mocní nepřejí, abychom si svou hadí silu aktivovali je…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k videu uživatele Zlaté Živé Světlo
Náhled

Evropská unie jako výtvor tajných společností - 1/2

"* Červenec 2019: Ve švédském univerzitním města Uppsala se již 80 % dívek necítí bezpečně; stále nosí sportovní obuv, aby mohly v případě napadení muslimy…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zveřejnění důkazů je součástí pokusu probudit ovce do reality existence gangsterské globální nad-vlády, která se ovšem díky odhalování utajovaných skutečností už konečně hroutí v základech uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Červenec 2019: Ve švédském univerzitním města Uppsala se již 80 % dívek necítí bezpečně; stále nosí sportovní obuv, aby mohly v případě napadení muslimy…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Červenec 2019: Ve švédském univerzitním města Uppsala se již 80 % dívek necítí bezpečně; stále nosí sportovní obuv, aby mohly v případě napadení muslimy…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud podporujete, či jste dokonce volili takovéto pa-blby, sypte si hlavu popelem a proste všechny za odpuštění! uživatele A.Z..
"* Červenec 2019: Ve švédském univerzitním města Uppsala se již 80 % dívek necítí bezpečně; stále nosí sportovní obuv, aby mohly v případě napadení muslimy…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. uživatele A.Z..
"* Červenec 2019: Ve švédském univerzitním města Uppsala se již 80 % dívek necítí bezpečně; stále nosí sportovní obuv, aby mohly v případě napadení muslimy…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Proč je třeba usilovat o to, abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Evropská unie jako výtvor tajných společností - 1/2 Uvedeno ZDE.* Evropská unie jako výtvor tajných společností - 2/2 Uvedeno ZDE.* Čo o bruselskej EÚ neviete - Vladislav Herink Video…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Proč je třeba chodit volit, i v případě, že jste volit nikdy nechodili uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2020 09 17 - Pepa Endrych ze studia Třinec s netradiční výzvou k volbám (jakým způsobem ne-volit) Audio ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Vynikající informace o dějinách náboženství, proč a kým bylo vytvořeno, co způsobuje a jak se vymanit z této obrovské manipulace, působící z podvědomé úrovně existence na každého. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby