* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Německý soud zrušil roušky, odstupy i testování dětí ve školách

Senzační verdikt: Německý soud zrušil roušky, odstupy i testování dětí ve školách

Dňa 8. apríla 2021 nemecký súd vo Weimare rozhodol, že dve weimarské školy musia okamžite prestať vyžadovať od detí nosenie rúšok (a akýchkoľvek iných pokrývok tváre ako napríklad respirátory FFP2), ďalej deti nemusia dodržiavať odstupy a ani sa zúčastňovať testovania na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2.

Po prvýkrát v histórii boli pred nemeckým súdom prezentované dôkazy týkajúce sa potreby a opodstatnenosti prijatých protipandemických opatrení.

Na súde vypovedali špičkoví odborníci

Medzi vypočutými súdnymi znalcami boli aj hygienička a lekárka Prof. Dr. Ines Kappsteinová, psychológ Prof. Dr. Chrishof Kuhbander a biológ Prof. Dr. Ulrike Kammerer.

Na oblastnom rodinnom súde podala žalobu matka dvoch synov – 8 a 14 ročného, v ktorej tvrdila, že jej deti sú poškodzované fyzicky, psychologicky aj pedagogicky bez toho, aby nanucované opatrenia mali akýkoľvek prínos pre nich alebo kohokoľvek iného.

 

 

Okrem toho, ako tvrdila matka v obžalobe, protipandemické opatrenia porušovali viaceré práva detí a ich rodičov garantované nemeckou Ústavou a viacerými medzinárodnými dohovormi.

Po dôraznom zvážení faktov došiel miestny súd pre záležitosti rodiny k presvedčeniu, že napadnuté protipandemické opatrenia predstavujú nebezpečenstvo pre mentálne, fyzické i psychologické zdravie detí v takej miere, že ak by pokračovali, s veľkou pravdepodobnosťou by spôsobili výrazné škody.

Ako sudca zdôvodnil svoj rozsudok

Sudca vo vynesenom rozsudku uviedol nasledovné:

„Existuje tu veľké riziko. Deti nie sú iba ohrozované z hľadiska mentálneho, fyzického a psychologického, hlavne povinnosťou nosiť rúško počas vyučovania a dodržiavať odstupy, ale sú opatreniami poškodené už dnes.

Navyše to porušuje viaceré práva detí i rodičov garantované Ústavou, zákonmi i medzinárodnými dohovormi. Ide hlavne o právo na slobodný rozvoj osobnosti a fyzickej integrity podľa Článku 2 Základných práv a taktiež Článku 6 Základných práv na výchovu a rodičovskú starostlivosť.“

Podľa presvedčenia súdu, predstavitelia školy, učitelia a ďalšie osoby nemôžu vynucovať zákony štátu, z ktorých vychádzajú napadnuté protipandemické opatrenia, nakoľko sú protiústavné, a teda neplatné. Dôvodom je fakt, že porušujú princíp proporcionality.

Súd to vysvetľuje takto:

„Podľa tohto princípu, ktorému sa niekedy hovorí aj zákaz nadmernosti (prehnanosti, neprimeranosti), musia byť opatrenia zamerané na dosiahnutie legitímneho cieľa vhodné, potrebné a proporčné v najužšom slova zmysle. To znamená, že sa zvážia ich výhody a nevýhody.

Už opatrenia, ktoré sa nezakladajú na vedeckých dôkazoch, sú nevhodné na dosiahnutie legitímneho cieľa ako je nepreťaženie nemocníc či zníženie výskytu infekcie vírusu SARS-CoV-2.

V každom prípade sú disproporčné v najužšom zmysle slova, pretože majú výrazné nevýhody a spôsobujú výrazné vedľajšie škody, ktoré nie sú vyvážené rozpoznateľnými prínosmi pre deti či iné osoby.“

Sudca ďalej objasňuje:

„V každom prípade je potrebné zdôrazniť, že to nie sú deti ani ich rodičia, ktorí by mali zdôvodňovať neústavnosť zásahov do ich práv.

Práve naopak, je to štát zasahujúci do ich práv prostredníctvom opatrení, kto musí dokázať za pomoci vedeckých dôkazov, že predpísané opatrenia sú vhodné pre dosiahnutie deklarovaného cieľa, a že sú proporčné.

Toto nebolo doteraz žiadnym spôsobom vykonané.“

 

 

Výtky súdu ku konkrétnym opatreniam

Súd sa podrobne vyjadril aj ku konkrétnym protipandemickým opatreniam ako sú rúška, sociálny dištanc či pravidelné testovanie detí v školách.

1. Rúška a odstupy

K rúškam sa súd vyjadril, že absentuje zrejmý prínos nosenia rúšok a dodržiavania odstupov deťmi a tretími osobami.

Súd sa stotožnil s výrokom expertky Prof. Kappsteinovej, ktorá po preštudovaní všetkej dostupnej medzinárodnej literatúry vyhlásila, že efektivita rúšok u zdravých ľudí na verejnosti nie je podporená vedeckými dôkazmi.

Práve naopak, podľa dostupných vedeckých dôkazov nemajú rúška žiadny vplyv na výskyt infekcie.

Ako je zrejmé, miera výskytu infekcie na jar 2020 poklesla v oblasti Jena už pred 6. aprílom 2020, kedy bolo v tejto oblasti nariadené povinné nosenie rúšok (3 týždne pred ich celonemeckým zavedením).

Súd sa dokonca stotožnil s tvrdením expertov, že rúška sú nielen neúčinné, ale môžu byť niekedy dokonca nebezpečné. Napríklad môžu byť zdrojom kontaminácie v situáciách, keď sa s nimi nesprávne narába. Bežná populácia pritom nebola dostatočne poučená, ako to robiť.

Čo sa týka dodržiavania odstupov, súdni experti poukázali na fakt, že neexistujú žiadne vedecké štúdie, ktoré by sa zaoberali odstupmi vo vonkajšom prostredí mimo medicínskych zariadení.

V prípade, že jeden z dvojice osôb javí príznaky nádchy či prechladnutia, sa dodržiavanie odstupu 1,5 až 2 metre javí ako odôvodnené, hoci ani na to neexistujú exaktné vedecké dôkazy.

Avšak dodržiavanie takýchto odstupov za každých okolností, aj medzi zdravými osobami bez príznakov ochorenia, nie je vedecky podložené. Navyše to výrazne obmedzuje vzájomnú koexistenciu, zvlášť u detí, bez zjavného prínosu v podobe ochrany pred infekciou.

2. Nevhodnosť PCR aj antigénového testovania

Ohľadne PCR testov sa súd stotožnil s vyjadrením expertky Prof. Dr. Kappsteinovej, že tieto testy dokážu zachytiť iba to, či sa vo vzorke nachádza vírusové RNA, no nedokážu určiť, či ide o živé vírusy schopné ďalšej replikácie.

Ako tiež uvádza Dr. Kammerer, expert na molekulárnu biológiu, ak sa aj PCR test vykoná správne, nedokáže určiť, či sa jedná o aktívny alebo už mŕtvy patogén, prípadne len jeho zvyšky.

Z toho vyplýva záver, že pomocou PCR testu sa za žiadnych okolností nedá povedať, či pozitívne testovaná osoba na vírus SARS-CoV-2 je infekčná, a teda nebezpečná pre svoje okolie. Aby sa to dalo zistiť, boli by potrebné ďalšie diagnostické testy zamerané na izoláciu životaschopného vírusu.

Prof. Kammerer súdu tiež prezentoval skutočnosť, že PCR testy závisia na mnohých parametroch, ktoré sa dajú ľahko manipulovať podľa toho, či chceme veľa alebo málo „pozitívnych prípadov“.

Jedným z takýchto parametrov je počet génových sekvencií, ktoré hľadáme. Kedysi to boli 3, no časom sa zredukovali na jedinú sekvenciu. Rozdiel je taký, že pri jednej sekvencii dostaneme zo 100 000 vykonaných testov až 2 690 falošne pozitívnych výsledkov. Pri troch sekvenciách by to bolo len 10 falošne pozitívnych výsledkov.

Napríklad v Thajsku testujú až 6 génových sekvencií, čo im dáva nulovú početnosť falošných pozitivít.

Ďalším sporným parametrom je počet cyklov amplifikácií. Pri čísle 35 je už nulová vedecká hodnota zistených pozitívnych prípadov. Odporúčané rozpätie je 26 až 35 cyklov. Pri klasických RT-qPCR testoch na detekciu SARS-CoV-2 pôvodne odporúčalo WHO dokonca až 45 cyklov bez toho, aby definovali hodnotu pre pozitívny výsledok testu.

Navyše, podľa iných pokynov WHO, ak pozitívny výsledok testu nezodpovedá klinickým prejavom (prítomnosť príznakov ochorenia), test by sa mal opakovať s odobratím novej vzorky, čo sa však bežne nerobí.

Podobne nespoľahlivé sú podľa expertov aj antigénové testy, nakoľko tie sa zameriavajú len na prítomnosť bielkovinových komponentov, ktoré však nič nehovoria o prítomnosti živého vírusu schopného rozmnožovania.

Poslednou poznámkou expertov k PCR testom bola ich nízka špecificita (pozn. redakcie: možnosť, že iné patogény označia za koronavírus). To je ďalší faktor, ktorý potom ešte viac zvyšuje mieru falošných pozitívnych výsledkov.

3. Ďalšie porušenia práv deklarované súdom

Okrem testovania, rúšok a dodržiavania odstupov sa súd vyjadril aj k ďalším porušeniam práv detí a ich rodičov.

V krátkosti ich vymenujeme v bodoch:

  • Porušenie ústavného práva na informované sebaurčenie pri testovaní rýchlotestami (nedovolané používanie a zverejňovanie osobných údajov detí, vrátane výsledku testov)
  • Porušenie práva dieťaťa na vzdelanie (škola musí byť dostupná všetkým deťom bez podmienok)

Záver

V závere rozsudku sa sudca vyjadril nasledovne:

„Nátlak vytvorený na školopovinné deti, aby nosili rúška, udržiavali odstupy jeden od druhého i ďalších osôb poškodzuje deti fyzicky, psychologicky, vzdelanostne a rozvojovo bez toho, aby bol vyvážený niečím iným než, v najlepšom prípade, bezvýznamným prínosom pre nich samých a tretie osoby. Školy nezohrávajú v pandémii významné miesta nákazy.

Na zabránenie iba 1 nákazy týždenne by muselo 100 000 detí celý týždeň trpieť následkami nosenia rúšok. Nazvať to iba neproporčným opatrením by bolo málo adekvátnym popisom.

Naopak, ukazuje to na skutočnosť, že odtrhnutie vládnych nariadení od reality dosiahlo v tejto oblasti historických proporcií.“

Převzato z: badatel.net, Zdroje: thelibertybeacon.com2020news.de

***** ****

Nejvyšší správní soud dnes vyhověl odborům výrobce léčiv Teva Czech Industries a zaměstnankyni Dagmar Bílé a označil za nezákonné opatření spočívající v testování zaměstnanců firem na covid-19.

Více na ČTK

https://tadesco.org/senzacni-verdikt-nemecky-soud-zrusil-rousky-ods...

Šiřte a dávejte na FB !!!

 

 

 

Zobrazení: 53

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Aký je prechod z 3D - 5D? Čo to znamená? Príde záblesk? Čo hovorí na to Galaktická federácia svetov? Video ZDE."
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu POZOR, důležité upozornění pro včelaře !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

POZOR, důležité upozornění pro včelaře !!!

POZOR,důležité upozornění našeho včelaře !Kdo prodělal Covid., nebuďte nikdy ve včelách sami někde v lese, vždy doprovod a možná i ten, kdo je očkován, by měl mít doprovod, než si to ověříme jak to na nás působí. S pozdravem PrachDobrý den,píši…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Odtajnění západních dokumentů uživatele Ina Obr.
"* Rusko je náš priateľ a väčšina Slovákov vníma Ruskú federáciu ako partnera a nie ako hrozbu, píše Blaha ruskému veľvyslancovi Uvedeno ZDE. * Doporučuji poslechnout si toto:…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Odtajnění západních dokumentů uživatele Ina Obr.
"DOBRÉ TO VĚDĚT A PŘEPOSLAT DALŠÍM PŘÁTELŮM!!! Nejde o dotace, jde o hrubý a odporný nátlak na naši zemi. Snaha manipulovat naši zemi a celé její směřování.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu K Vrběticím uživatele Ina Obr.
"Chcete-li se dozvědět ne-pravdy o Vrběticích a související hysterii a ještě se přitom zasmát, poslechněte si audio: 2021-05-05 – O.Lukáš_ZKUMAVKA_Zkoumáme satirou mainstream Audio ZDE.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jde o naše životy !!! uživatele Ina Obr.
"* Chcete-li se dozvědět ne-pravdy o Vrběticích a související hysterii a ještě se přitom zasmát, poslechněte si audio: 2021-05-05 – O.Lukáš_ZKUMAVKA_Zkoumáme satirou mainstream Audio ZDE.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2021-05-10 – J.Chvátal_261_Umění žít-umění být – Smrt_159min Audio ZDE.* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví),…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2021-05-10 – J.Chvátal_261_Umění žít-umění být – Smrt_159min Audio ZDE.* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví),…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Obrovská síla záměru (7.D), představivosti (6.D) a po-citu (5.D), aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2021-05-10 – J.Chvátal_261_Umění žít-umění být – Smrt_159min Audio ZDE.* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví),…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak získat, vlastnit, mít, umět, vytvářet atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2021-05-10 – J.Chvátal_261_Umění žít-umění být – Smrt_159min Audio ZDE.* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví),…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2021-05-10 – J.Chvátal_261_Umění žít-umění být – Smrt_159min Audio ZDE.* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví),…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2021-05-10 – J.Chvátal_261_Umění žít-umění být – Smrt_159min Audio ZDE.* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví),…"
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Daňovém zatížení pracujících, přečtěte si to pozorně celé, ať jste v obraze !!!

Informace o daňovém zatížení pracujících, přečtěte si to pozorně celé, ať jste v obraze !!!Níže uvedený text není žádná legrace, které se po internetu běžně šíří. Je to smutná skutečnost, kterou si pracující běžně neuvědomují. A přitom jde o jejich…Zobrazit další
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Jde o naše životy !!!

Lidičky, to je hrůza, co se zde děje !!! Lidičky, přestaňte být už konečně neteční a apatičtí !!! Jde o naše životy !!!Je jasné,  kdo za tím je !!!Usiluje se o převrat v naší zemi a zlikvidováníprez. Zemana !!! Lidičky, kde to jsme ??? !!! Kdo zde…Zobrazit další
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Odtajnění západních dokumentů uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Pokud Vám to neotevře oči, tak potom už vůbec nic uživatele Ina Obr
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby